UDVALG

Udvalget for Børn og Læring

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

12-11-2019 14:15:00

SLUTTIDSPUNKT

12-11-2019 16:55:00


PUNKTER

304. Godkendelse af dagsorden
305. Orientering om budgetforlig 2020-2023 - Udvalget for Børn og Læring
306. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Udvalget for Børn og Læring.
307. Takster 2020 på børn- og ungeområdet
308. Bekæmpelse af parallelsamfund
309. Temadrøftelse: Kvalificeret arbejdskraft
310. Orientering om indgåelse af aftale om værkstedspraktik i FGU - Lukket punkt
311. Gensidig orientering - Lukket punkt304. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 12-11-2019

Godkendt.

305. Orientering om budgetforlig 2020-2023 - Udvalget for Børn og Læring

Orientering om budgetforlig 2020-2023 - Udvalget for Børn og Læring
Sagsfremstilling

Alle 7 partier og grupper er blevet enige om et budget for 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023, jfr. budgetforliget indgået 3. oktober 2019.

 

Hovedpunkterne fra budgetforliget for Udvalget for Børn og Læring er:

 • Nye driftstiltag på 3,1 mio. kr. i 2020 og 3,5 mio. kr. i 2021-2023.
 • Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,9 mio. kr. i 2021-2023
 • Reduktion som følge af råderumsforslag i alt 1,9 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. 2021-2023.
 • Anlægssum på 83 mio.kr. i 2020, 62 mio.kr. i 2021 og 1 mio.kr. i 2022.

 

Af nedenstående tabeller fremgår råderumsforslag, nye driftstiltag og anlægsprojekter til budget 2020-2023 for Udvalget for Børn og Læring.

 

 

 

Puljen på 2 mio. kr. der er indarbejdet i budgettet skal udmøntes af Udvalget for Børn og Læring.

 

Der er desuden indarbejdet 163.000 kr. årligt under Udvalget for Økonomi og Erhverv vedr. Børn og Familie til deltagelse i møder, forberedelse kørsel m.m. i forbindelse med bekæmpelse af ungdomskriminalitet – Kriminalitetsnævnet.

 

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Økonomi

I budgettet for 2020 og fremover er der afsat 2 mio.kr. årligt som skal udmøntes af Udvalget for Børn og Læring.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen om budget 2020 tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 12-11-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udmøntning af 2 mio.kr.-puljen afventer finanslovens vedtagelse.

306. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Udvalget for Børn og Læring.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Udvalget for Børn og Læring.
Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 for Udvalget for Børn og Læring viser et samlet mindreforbrug på 2,4 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 eksklusive budgetoverførsler fra 2018 til 2019, jf. tabel 1. Inklusiv budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 27,2 mio.kr., hvilket forklares efterfølgende i tabel 2.

 

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 er det en forbedring på 8,4 mio.kr. eksklusiv overførsler fra tidligere år. Dette skyldes at der forventes mindreforbrug af overførsler fra tidligere år bl. a. udskudte investering, udsættelse af AULA, overførsel af projektmidler samt mindreudgift vedr. Børn og Familie.

 

 

Af mindreforbruget på 2,4 mio.kr. forventes det, at der tilføres kassebeholdningen 2 mio.kr., og at der overføres yderligere 0,4 mio.kr. til 2020 i forhold til 2019.

 

De væsentlige afvigelser er:

 

 • For skoleområdet forventes et mindreforbrug på 3,1 mio.kr. (excl. overførsler), hvilket er en forbedring på 6,2 mio.kr. i forhold til opfølgningen pr. 30. juni 2019.
  • Mindreudgifter som følge af fald i elevtal/færre klasser på folkeskoleområdet, svarende til 1,2 mio.kr.
  • Der er merudgift på 0,2 mio.kr. vedr. betaling til staten for elever på friskoler.
  • På SFO-området er der en samlet mindreudgift på 2,1 mio.kr., heraf vedrører 1,2 mio.kr. mindreudgifter vedr. friplads og søskendetilskud, hvilket skyldes at efterreguleringerne fra 2016 og 2017 er blevet højere end tidligere forventet. Desuden var der færre børn indmeldt i SFO i skoleåret 2018/2019.
  • Det forventes, at der bruges 0,6 mio.kr. af overførte midler fra tidligere år. I forhold til sidste budgetopfølgning var der regnet med udgifter 3,1 mio.kr. til AULA og investering i legepladser. På grund af forskellige forhold forventes disse udgifter først afholdt i 2020.

 

 • For dagtilbud forventes et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. (excl. overførsler). Dette en ændring på 1 mio.kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019, hvor man forventede et merforbrug på 0,5 mio.kr. Mindreforbruget kan henføres til:
  • Mindreudgifter som følge af færre børn i egne institutioner/dagpleje og andre pasningsordninger på 0,5 mio.kr.
  • Flere børn i private institutioner merudgift 2,2 mio.kr. Stigningen ses hovedsagelig på antallet af vuggestuepladser.
  • Generelt mindreforbrug på dagtilbudsområdet medfører en højere overførsel på 2,2 mio.kr. til 2020, hvilket bl.a. skyldes udskudte investeringer/udbedringer på legepladser og bygninger. I dagplejen forventes en højere overførsel til 2020 end ved sidste budgetopfølgning, da der er sket en stigning i børnetallet og dermed en bedre udnyttelse af pladserne.

 

 • For Børn og Familie forventes et merforbrug på 1,3 mio.kr. (excl. overførsler). I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 er det en forbedring på 1,1 mio.kr. Merforbruget skyldes, at der bruges af overførsler fra tidligere år på grund af udskudte investeringer fra 2019, samt midlertidige ansættelser vedr. psykologerne og sundhedsplejen. I forhold til sidste budgetopfølgning forventes der på anbringelsesområdet et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,5 mio.kr. med baggrund i aktuelle foranstaltninger. Der er et fald i antallet af anbringelser, men dette modsvares af merudgifter til forebyggende foranstaltninger. I forhold til budgetopfølgningen skal bemærkes, at Varde Kommune i øjeblikket har en sag til behandling i Ankestyrelsen som først forventes afsluttet i foråret 2020. Hvis kommunen ikke får medhold i sagen, vil dette betyde en udgift i 2020 på ca. 3,3 mio. kr.

 

 • Øvrige områder omfatter væsentligst udgifter til rengøring. Her forventes ingen afvigelser i forhold til budgettet.

 

Overførsler til 2019 samt påvirkning af kassen:

 

I Udvalget for Børn og Læring er der overført 24,8 mio.kr. fra tidligere år til 2019, jf. tabel 2. Overførslerne kan dække merforbrug i indeværende år eller bruges til igangsatte projekter/ investeringer i årets løb.

 

Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio.kr. (ekskl. overførsler) på hele udvalgets budgetområde. Mindreforbruget skyldes, at der overføres yderligere 0,4 mio.kr. til 2020, og at der forventes mindreudgifter på 2,0 mio.kr. på områder uden overførselsadgang.

 

Inklusive budgetoverførsler fra tidligere år har udvalget samlet set et mindreforbrug på 27,2 mio.kr. Heraf forventes 25,2 mio.kr. at bliver overført til 2020, hvilket er 0,4 mio. kr. mere end budgetoverførslen på 24,8 mio.kr. til 2019.

 

 

Det forventes, at 2,0 mio.kr. vil blive tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutning, hvilket skyldes mindreudgifter på skoleområdet vedr. færre elever i skole, SFO og juniorklubber med i alt 3,7 mio.kr. og merudgifter på dagtilbudsområdet på 1,7 mio.kr. på grund af flere vuggestuebørn private institutioner og øgede udgifter til søskendetilskud og fripladstilskud.

 

Anlægsbudget:

Der forventes et mindreforbrug i forhold til afsatte rådighedsbeløb incl. overførsel fra tidligere år på 36,3 mio.kr., jfr. bilag.

Mindreforbruget skyldes hovedsagelig at afsatte rådighedsbeløb vedr. Agerbæk Skole – multisal og kombibibliotek, projekt vedr. Nr. Nebel Skole, opførelse af Frelloskolen og renovering af bygninger på Ølgod Skole ikke anvendes fuldt ud i 2019.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Økonomi

Budgettet er tilført 775.000 kr. i forbindelse med øget åbningstid i SFO fra 1. august 2019 som følge af afkortning af skoledagen. Beløbet indgik i lov- og cirkulæreprogrammet.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 12-11-2019

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.sagsnr18-13547_doknr162695-19_v1_notat vedr. budgetopfølgning pr. 30. september 2019..docx
sagsnr18-13547_doknr159356-19_v1_børn og læring - opfølgning på anlæg pr. 30.9.2019.xlsx

Bilag

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 30. september 2019.
Børn og Læring - Opfølgning på Anlæg pr. 30.9.2019


307. Takster 2020 på børn- og ungeområdet

Takster 2020 på børn- og ungeområdet
Sagsfremstilling

I konsekvens af det udarbejdede budget for 2020 er der udarbejdet forslag til takster for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO’er samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger.

Der er regnet med opkrævning af forældrebetaling over 11 måneder (juli er betalingsfri).

 

Den generelle lønfremskrivning er 2,71% fra 2019 til 2020. Alle budgetter er reduceret med et effektiviseringsbidrag på 0,75%, jf. byrådsbeslutning i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2019.

 

I de integrerede daginstitutioner falder taksten for vuggestuebørn og 0-2 års pladser. Dette skyldes, at Byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2019, besluttede at afsætte 1 mio. kr. til nedsættelse af taksten i 2020. Taksten falder dermed med 525 kr. pr. måned.

 

For de 0–2-årige udgør forældrebetalingsandelen herefter 21,5% af bruttodriftsudgifterne.

For de 3-5-årige udgør forældrebetalingsandelen 24,5% af bruttodriftsudgifterne.

 

SFO-taksten stiger mere end lønfremskrivningen som følge af den øgede åbningstid, i forbindelse med afkortning skoledagen. Dette betyder en stigning på i alt 6,6% på en fuldtidsplads.

 

Der er ligeledes udarbejdet takster for kombinationstilbud og tilskud til fleksibel pasning (deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til fleksibel pasning) samt takster for deltidspladser i forbindelse med forældrenes barselsorlov, jfr. den nye dagtilbudslov.

 

Tilskud til private institutioner er beregnet ud fra de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i alderssvarende dagtilbud. Derudover ydes administrationsbidrag samt bygningstilskud.

 

Tilskud til private pasningsordninger udgør 75% af billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

 

Tasterne indeholder ligeledes tilskud til pasning af egne børn.

 

Forslag til takster for forældrebetaling og tilskud til private institutioner fremgår af bilag.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven og folkeskoleloven

Økonomi

Taksterne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget for 2020.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til takster for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO’er for 2020 samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger for 2020 godkendes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 12-11-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.sagsnr19-9029_doknr154927-19_v1_takster for 2020 for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og sfo samt tilskud til privat pa.docx
sagsnr19-9029_doknr154929-19_v1_notat vedr. takster til forældrebetaling og tilskud til private institutioner mv. for 2020.docx

Bilag

Takster for 2020 for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger
Notat vedr. takster til forældrebetaling og tilskud til private institutioner mv. for 2020


308. Bekæmpelse af parallelsamfund

Bekæmpelse af parallelsamfund
Sagsfremstilling

Den tidligere regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund.

Lovændringer på baggrund af aftalen er vedtaget, og med den Socialdemokratiske regerings tiltrædelse er lov 278 af 26. marts 2019 underskrevet. Loven trådte i kraft 1. august 2019.

 

Aftalepartierne er enige om en række initiativer på undervisningsområdet til at bekæmpe parallelsamfund. Disse er:

 1. Sprogprøver på grundskoler med høj andel af børn fra udsatte boligområder.
 2. Konsekvent indgriben over for folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner med vedvarende dårlige resultater.
 3. Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck (Gælder forældre til elever i folkeskolen[1])

 

Ad 1.
Aftalepartierne er enige om, at der indføres sprogprøver på skoler med mere end 30% børn, der bor i et boligområde, som har været på Transport- og Boligministeriets liste over udsatte boligområder mindst én gang inden for de seneste 3 år. Sprogprøverne er for de pågældende skoler obligatorisk i 0. klasse og indbefatter yderligere elever i 1.-9. klasse som skal afslutte undervisning i dansk som andetsprog – supplerende. Varde Kommune har ikke boligområder på Transport- og Boligministeriets liste.

 

Ad 2.

Aftalepartierne er enige om, at der indføres nye statslige sanktionsmuligheder over for skoler, der vedvarende leverer dårlige faglige resultater, som er gradvis optrappende i form af:

 1. Tilbud om vejledningsforløb
 2. Statsligt pålæg til kommunen
 3. Lukning af skolen

Folkeskoler i Varde Kommune har ikke undergået statsligt tilsyn på baggrund af dårlige faglige resultater.

 

Ad 3.

Aftalepartierne er enige om, at forældreansvaret skal styrkes ved at indføre en central pligt for forældreansvar i forhold til børnenes skolegang i folkeskolen. Hjemlen tilvejebringes i sociallovgivningen. Før den nye lovgivning var det ikke muligt direkte at sanktionere fravær fra undervisningen økonomisk.

Det aftales, at børn i folkeskolen skal følge undervisningen. Derfor bortfalder børne- og ungeydelsen i et kvartal, hvis et barn har mere end 15% ulovligt[2] fravær i løbet af et kvartal.

 

Mere end 15% ulovligt fravær i et kvartal.

Der indføres en objektiv pligt for skolelederne til altid at underrette Byrådet, såfremt et barn eller en ung har ulovligt skolefravær i et kvartal på 15% eller derover. Underretninger som følge af skolelederens nye objektive pligt skal modtages og håndteres svarende til, hvordan kommunen skal håndtere enhver underretning under den skærpede underretningspligt, jf. serviceloven.

 

Grundet fejlagtigt beregningsgrundlag for antal familier, som forventes at blive ramt af træk i børne- og ungeydelser, har udstedelse af bekendtgørelse afventet yderligere politiske drøftelser. Drøftelserne er afsluttet ultimo oktober 2019 og bekendtgørelse vil træde i kraft pr. 1. januar 2020, således at kommuner har frem til årsskiftet til at implementere den nye bekendtgørelse.


[1] Aftalen gælder alene ulovligt fravær. Definitionen af ulovligt fravær reguleres af folkeskolelovens § 39, stk. 1.

[2] Fravær er ulovligt, hvis det ikke skyldes sygdom eller lignende forhold, og skolelederen ikke har godkendt fraværet. Der henvises til bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, bek. nr. 1063 af 24. oktober 2019.

Forvaltningens vurdering

Ad 1.
Der er ingen af kommunens skoler der har elever fra et udsat boligområde i et sådant omfang, at initiativet er af relevans for Varde Kommune.

 

Ad 2.
Én skole i kommunen har tidligere været udtaget til ministerielt tilsyn på baggrund af antallet af elever fritaget fra folkeskolens afgangsprøve, ellers har tilsyn ikke været aktuelt i Varde Kommune efter gældende regler. Forvaltningen vurderer, at det er tvivlsomt, om et eventuelt fremtidigt tilsyn vil afstedkomme anvendelse af lovgivningens nye statslige sanktionsmuligheder.

 

Ad 3.

Forvaltningen har nedsat en tværgående arbejdsgruppe, som har til formål at udarbejde forslag til nedbringelse af fravær. Med Undervisningsministerens underskrivelse af Lov 248 af 26. marts 2019 vil arbejdsgruppens arbejde blive udvidet til ligeledes at omfatte udarbejdelse af forslag til retningslinjer og procedurer i forbindelse med den nye lovgivning, herunder tværgående samarbejde mellem skoler og forvaltninger samt forslag til ensretning af skolernes fraværsregistrering.
Det vurderes, at aftalen vil føre til, at Børn og Familie, Myndighed vil modtage flere underretninger om børn og unge, som kommunen ikke tidligere har været i forbindelse med. Afledt af det stigende antal underretninger, vil der forventes øgede udgifter i Børn og Familie, Myndighed samt på skolerne.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov 278 af 26. marts 2019.

Bekendtgørelse nr. 1063 af 24. oktober 2019.

Økonomi

Initiativet ’Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck’ vurderes at resultere i mere arbejde på skolerne og i forvaltningen i forbindelse med eventuelt stop for børne- og ungeydelse. Varde Kommune er gennem statsligt bloktilskud årligt tildelt 149.200 kr. til det forøgede arbejde på skoler og i forvaltning. Beløbet er fordelt med 83.200 kr. til Børn og Familie (under Udvalget for Økonomi og Erhverv), og med 66.000 kr. under Børn og Læring.

Eventuelle øvrige udgifter på skoler og i forvaltning forventes at blive dækket indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen om initiativ 1 og 2 tages til efterretning.

 

Samtidig anbefales, at det indstilles til Byrådet,

at afgørelse om bortfald af børne- og ungeydelsen (i forbindelse med initiativ 3 ’Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck’) delegeres til forvaltningen.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 12-11-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Det indstilles til Byrådet,

at afgørelse om bortfald af børne- og ungeydelsen (i forbindelse med initiativ 3 ’Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck’) delegeres til forvaltningen.sagsnr19-8303_doknr132458-19_v1_lov 278 af 26. marts 2019, (obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansv.pdf
sagsnr19-8303_doknr168258-19_v1_bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen.pdf

Bilag

Lov 278 af 26. marts 2019, (Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.
Bekendtgørelse nr. 1063 af 24. oktober 2019


309. Temadrøftelse: Kvalificeret arbejdskraft

Temadrøftelse: Kvalificeret arbejdskraft
Sagsfremstilling

opfordring af Udvalget for Arbejdsmarked og Integration lægges der op til en drøftelse af kvalificeret arbejdskraft.

Opfordringen stammer fra en drøftelse på baggrund af et møde mellem Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og handelsstandsforeningerne. I forbindelse med behandling af sagen besluttede Udvalget for Arbejdsmarked og Integration følgende:

Udvalget ønsker en dialog med Udvalget for Børn og Læring om kvalificeret arbejdskraft til det velfungerende arbejdsmarked, herunder bl.a. mulighederne i erhvervspraktikker, den åbne skole, sprogundervisning, synliggørelse af, hvad der er af arbejdsmuligheder i kommunen.

 

Som følge heraf ønskes en temadrøftelse i udvalget.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at sagen drøftes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 12-11-2019

Drøftet.

 

 sagsnr16-5742_doknr165863-19_v1_besøg af handelsstandsforeningerne.docx

Bilag

AI-udvalget 24.10.2019: Besøg af handelsstandsforeningerne


310. Orientering om indgåelse af aftale om værkstedspraktik i FGU - Lukket punkt
311. Gensidig orientering - Lukket punkt