UDVALG

Udvalget for Børn og Læring

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

22-10-2019 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

22-10-2019 16:10:00


PUNKTER

296. Godkendelse af dagsorden
297. Ændring af anvendelse af svømmehal for Janderup Skole og Horne Skole
298. Ændring af beslutning om budgetomplacering vedr. skolernes brug af idræts- og svømmehaller
299. Rejseholdets bygningsanalyse i kommunens dagtilbud
300. Fastsættelse af maksimalt antal pladser i dagtilbud
301. Fysisk og organisatorisk placering af Solsikken - efter høring
302. Proces for revision af Børne- og ungepolitik
303. Gensidig orientering - Lukket punkt296. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 22-10-2019

Godkendt.

297. Ændring af anvendelse af svømmehal for Janderup Skole og Horne Skole

Ændring af anvendelse af svømmehal for Janderup Skole og Horne Skole
Sagsfremstilling

Udvalget behandlede den 24. september 2019 en sag om, at eleverne i 4. og 5. klasse på henholdsvis Janderup Skole og Horne Skole, der i øjeblikket modtager svømmeundervisning i Varde Fritidscenter, fremover skulle modtage svømmeundervisning således:

 • Eleverne på Janderup Skole modtager svømmeundervisning i Sportspark Blåvandshuk
 • Eleverne fra Horne Skole modtager svømmeundervisning i Ølgod Svømmehal.

 

Den forvaltningsmæssige begrundelse for sagen var dels en tilpasning af rammer og vilkår for svømmeundervisningen, dels at give mulighed for, at svømmeundervisning afvikles i de respektive klynger (Klynge Nord for Horne Skole og Klynge Vest for Janderup Skole).

 

Under behandlingen ønskede udvalget en yderlig belysning af sagens forhold og konsekvenser, og forvaltningen har derfor udarbejdet notat – dok. 154798-19 – til uddybning af sagen.

Forvaltningens vurdering

I den oprindelig sag var det foreslået at ændringen skulle træde i kraft fra skoleåret 2020/2021 (august 2020). Det skal pointeres at der intet er til hinder for at ændringen træder i kraft på et senere tidspunkt, eller at ændringen kun omfatter den ene af de 2 nævnte skoler.

Med hensyn til ’klynge-tilhørsforhold’ bemærkede udvalget, at Thorstrup Skole ikke var omfattet af ændringen, men at denne fortsat modtager svømmeundervisning i Varde Fritidscenter. Begrundelsen herfor er, at afstanden fra Thorstrup Skole til Ølgod Svømmehal er længere end fra Thorstrup Skole til Varde Fritidscenter. En længere transporttid vil fragå fra den tid eleverne kan undervises i bassinet.

Når den nye specialskole i Varde er samlet på én matrikel og åbnes pr. 1. august 2021 kan der ikke siges noget konkret om, hvilken betydning det vil få for svømmeundervisningen i Varde Fritidscenter. Forvaltningens vurdering af et ændret behov bygger således alene på, at der vil være tale om en anden elevgruppe, og dermed sandsynligvis et andet behov end for nuværende.

Forvaltningen har ikke været i dialog med de omfattede svømmehaller, men alene med de pågældende skoler (Blåvandshuk Skole og Trane Skole og Børneby).

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser: Ændringen vil ikke medføre øgede udgifter til svømmeundervisning, men vil få en konsekvens for de enkelte haller – se bilag 154798-19.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til den fremtidige placering af svømmeundervisning for Horne Skole og Janderup Skole.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 22-10-2019

Sagen blev udsat med henblik på undersøgelse af skolernes brug af svømmehaller, haller mv., jfr. pkt. 298.

298. Ændring af beslutning om budgetomplacering vedr. skolernes brug af idræts- og svømmehaller

Ændring af beslutning om budgetomplacering vedr. skolernes brug af idræts- og svømmehaller
Sagsfremstilling

Den 18. august 2014 fremsendte Udvalget for Børn og Undervisning en anbefaling om, at et eventuel mere eller mindre forbrug på kontoen for skolernes brug af idræts- og svømmehaller ved årets afslutning skulle overføres fra Udvalget for Børn og Undervisning til Udvalget for Kultur og Fritid. Økonomiudvalget godkendte den 30. september 2014 anbefalingen.

 

Argumentet for den daværende beslutning var, at svømme- og idrætshaller ved et eventuelt mindre skoleforbrug ville få færre indtægter og dermed ville kunne opleve et økonomisk pres.

 

Siden denne beslutning har forvaltningen arbejdet konkret på at tilpasse skolernes forbrug af idræts- og svømmehaller, således at forbruget er tilpasset de nuværende budgetterede midler på området. Der er dermed ikke længere uforbrugte midler på dette område at overføre fra Udvalget for Børn og Læring til Udvalget for Kultur og Fritid.

Forvaltningens vurdering

Siden beslutningen fra 2014 er der sket en reduktion på ca. 400.000 kr. af tildelte midler til skolernes brug af hal- og svømmefaciliteter. Reduktionen har medført, at der i 2018 var et merforbrug på 120.000 kr. i skolernes brug af idræts- og svømmehaller. Der blev ikke overført midler fra Kultur og Fritid, hvorfor det har været nødvendigt at forvaltningen og skolerne fra skoleårets start, samarbejder om at tilpasse skolernes behov og forbrug til de afsatte budgetmidler på området.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser: Der er afsat i alt 4.524.410 kr. vedr. skolernes brug af haller til idræts- og svømmeundervisning.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Læring, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at beslutningen fra 30. september 2014 ændres, således at der ikke fremover overføres over/underskud fra kontoen for skolernes brug af idræts- og svømmehaller fra Udvalget for Børn og Læring til Udvalget for Kultur og Fritid,

at sagen fremsendes til Udvalget for Kultur og Fritid til orientering forinden Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling.

Beslutning Direktionen den 14-08-2019

Udsat til næste møde.

Beslutning Direktionen den 21-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 24-09-2019

Udsættes.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2019

Udsættes

Fraværende:

Julie Gottschalk

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 22-10-2019

Forvaltningen anmodes om at undersøge nærmere, hvordan skolernes brug af svømmehal og haltimer fordeler sig i relation til behovet.

 

Derudover skal forvaltningen komme med oplæg til procesplan. Procesplanen skal bl.a. indeholde oplæg til retningslinjer for brug af haltimer, samt forslag til samarbejdsaftaler med hallerne.  Formålet med arbejdet er bl.a. at sikre gennemsigtighed på området. Dette skal ske i samarbejde med Udvalget for Kultur og Fritid.sagsnr13-133_doknr128853-14_v1_budgetomplacering vedr. skolernes brug af idræts- og svømmehaller.docx

Bilag

Budgetomplacering vedr. skolernes brug af idræts- og svømmehaller


299. Rejseholdets bygningsanalyse i kommunens dagtilbud

Rejseholdets bygningsanalyse i kommunens dagtilbud
Sagsfremstilling

I forliget ’Skoler og dagtilbud for alle’ er følgende aftalt:

Der skal efter fastlæggelsen af en ny struktur på skole og dagtilbudsområdet foretages en

gennemgang af bygningsmassen på samtlige dagtilbud og skoler, så det sikres, at der ikke

opretholdes lokaler begrundet i aktiviteter, der kunne henlægges til andre bygningsfaciliteter i

nærområdet, f.eks. hallerne. Fremadrettet vil der i øvrigt være fokus på at sikre samdrift

mellem skoler og dagtilbud ved opførelse af nye bygninger.

 

På baggrund af dette, og som led i opgaven omkring nedbringelse af antallet af kommunale

kvadratmeter, har repræsentanter fra Ejendomscentret og dagtilbudsafdelingen siden foråret 2019 udgjort et ’Bygningsrejsehold’. Rejseholdet har haft til opgave at afdække brugen af lokaler og eventuelle overskydende lokaler med henblik på at optimere anvendelsen af de eksisterende lokaler og faciliteter.

 

Rejseholdets opgave var ligeledes at afdække det reelle antal m² pr. barn i de enkelte dagtilbud/dagtilbudsafdelinger (herefter kaldet institutioner). Disse er kategoriseret i forhold til kvalitetsniveau jf. Branchevejledning for nybyggeri og renovering af daginstitutioner (dok 159550-19) der opererer med kvalitetsniveauerne A, B og C.[1]
 

 • Kvalitetsniveau C = 0-2 år: min. 3 m² pr. barn/ 3-6 år: min. 2 m² pr. barn
 • Kvalitetsniveau B = 0-2 år: min. 4,5 m² pr. barn/3-6 år: min. 3,5 m² pr. barn
 • Kvalitetsniveau A = som B suppleret med aktivitetsrum

 

Derudover har rejseholdet, med udgangspunkt i institutionernes seneste APV, haft fokus på indeklimaet samt vurderet tilstanden på bygningerne.

 

Rejseholdet har besøgt alle kommunale og selvejende institutioner i kommunen, set bygningerne og i dialog med ledelsen hørt, hvordan bygningerne bliver brugt i dagligdagen – herunder både i det daglige pædagogiske arbejde, samt udenfor institutionernes normale åbningstid. Herudover har institutionen haft mulighed for at komme med forslag til hvordan de, hvis muligt, kunne se institutionen arealmæssigt optimeret.

 

Rejseholdet har udarbejdet en rapport for hver enkelt institution med beskrivelse, børnetalsprognose, økonomisk efterslæb på vedligehold af bygninger, antallet af henholdsvis 0-2 års børn og 3-6 års børn i den enkelte institution, gulvplads for begge aldersgrupper samt hvilket kvalitetsniveau den enkelte institution hører under.

For overskuelighedens skyld har rejseholdet udarbejdet en samlet en oversigt over den aktuelle status – Rejseholdets oversigt over daginstitutioner, dok. 112756-19.

 

Institutionerne har haft notaterne til gennemsyn og haft mulighed for at komme med deres umiddelbare kommentarer.


[1] De 3 kvalitets niveauer for areal er fastsat af Statens Byggeforskningsinstitut jf SBI anvisning 230.

Forvaltningens vurdering

Med bygningsanalysen foreligger nu et samlet billede af anvendelsen af kommunens daginstitutioner, forholdet mellem antal børn og m² samt bygningernes vedligeholdelsestilstand.


Den overordnede konklusion er, at samtlige bygninger benyttes dagligt og relevant i det pædagogiske arbejde med børnene, hvorfor der ikke er fundet overskydende bygninger som kan afhændes eller nedrives. For pladserne til de 3-6 årige gælder, at der er et stort spænd i antallet af børn henover året med flest børn i perioden marts-juli. Det betyder, at der nogle steder kan være pres på kapaciteten i denne periode, imens der er merkapacitet i perioden august – marts.

 

Samtlige kommunale og selvejende daginstitutioner i kommunen lever dog på nuværende tidspunkt op til kvalitetsniveau C, som er det lovpligtige minimumsniveau for areal, også i perioden med flest børn.

For aldersgruppen 0-2 år ligger 11 institutioner på A niveau og 3 på C niveau.

For aldersgruppen 3-6 år ligger 19 institutioner på A niveau og 6 på C niveau.

Ingen af dagtilbuddene er placeret i kvalitetsniveau B, da alle er indrettet med det aktivitetsrum, som er nødvendigt for at opnå kvalitetsniveau A.

 

Forslag til fastsættelse af kapaciteten, det vil sige det maksimale antal pladser for hver institution, behandles særskilt i den efterfølgende sag på udvalgets dagsorden.
Her vil der, med baggrund i bygningsanalysen, foreligge et konkret forslag til max. kapacitet i den enkelte institution samt status på den aktuelle situation i forhold til kapaciteten for hvert af de 3 geografiske områder; Øst, Vest og Midt.

 

Alle bygninger er i god vedligeholdelsesmæssig stand og der foregår løbende forebyggende vedligehold. Det største efterslæb ligger på udvendigt vedligehold. Der er taget højde for efterslæbet i Ejendomscentrets vedligeholdelsesplan.
De enkelte bygningers økonomiske efterslæb fremgår af oversigtsbilaget, Rejseholdets oversigt over daginstitutioner (dok. 112756-19).

 

Generelt har flere af dagtilbuddene problemer med styring af ventilationsanlæggene, hvilket påvirker indeklimaet. Enkelte dagtilbud har problemer med at styre varmeanlæggene. Afhjælpningen af problemerne pågår i samarbejde med Ejendomscentret.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven
Branchevejledning for byggeri af daginstitutioner og Statens Byggeforskningsinstitut, SBI anvisning 230.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at bygningsanalysen godkendes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 22-10-2019

Bygningsanalysen blev godkendt.

Analysen inddrages i det videre arbejde med Ejendomscentret samt optimering af smarte kvadratmeter.sagsnr19-3718_doknr111572-19_v1_rejseholdsnotat - børnehaven smørhullet - varde.docx
sagsnr19-3718_doknr112756-19_v1_rejseholdets oversigt over daginstitutioner.xlsx
sagsnr19-341_doknr17383-19_v1_prognose for dagtilbud 20192020.xlsx
sagsnr19-3718_doknr159550-19_v1_branchevejledning for nybyggeri og renovering af dagtinstitutioner - branchevejledning for nybyggeri.pdf
sagsnr19-3718_doknr111680-19_v1_rejseholdsnotat - daginstitutioinen østervang - varde.docx
sagsnr19-3718_doknr111793-19_v1_rejseholdsnotat - børnehaven skovbrynet - ølgod.docx
sagsnr19-3718_doknr111796-19_v1_rejseholdsnotat - børnehaven naturligvis - ansager.docx
sagsnr19-3718_doknr111800-19_v1_rejseholdsnotat - børnehaven kastanjehaven - næsbjerg.docx
sagsnr19-3718_doknr111802-19_v1_rejseholdsnotat - agerbæk børnehus - agerbæk.docx
sagsnr19-3718_doknr111838-19_v1_rejseholdsnotat - børnehaven teglhuset nordenskov.docx
sagsnr19-3718_doknr111948-19_v1_rejseholdsnotat - møllehuset - tistrup - selvejende.docx
sagsnr19-3718_doknr111953-19_v1_rejseholdsnotat - højgårdsparken - varde - selvejende.docx
sagsnr19-3718_doknr111955-19_v1_rejseholdsnotat - børnehaven søndermarken - varde - selvejende.docx
sagsnr19-3718_doknr111959-19_v1_rejseholdsnotat - trinbrættet - sig børneby.docx
sagsnr19-3718_doknr111961-19_v1_rejseholdsnotat - regnbuen - horne børneby.docx
sagsnr19-3718_doknr112461-19_v1_rejseholdsnotat - holmeåhuset - starup børneby.docx
sagsnr19-3718_doknr148296-19_v1_rejseholdsnotat - blåbjerg børneunivers - lundparken.docx
sagsnr19-3718_doknr148380-19_v1_rejseholdsnotat - årre børnecenter - årre.docx
sagsnr19-3718_doknr148390-19_v1_rejseholdsnotat - oksbøl børnehave - oksbøl.docx
sagsnr19-3718_doknr89961-19_v1_rejseholdsnotat - børnehaven skovmusen - oksbøl.docx
sagsnr19-3718_doknr96482-19_v1_rejseholdsnotat - børnehaven kærhøgevej - varde.docx
sagsnr19-3718_doknr96528-19_v2_rejseholdsnotat - vuggestuen isbjergparken - varde.docx
sagsnr19-3718_doknr96552-19_v1_rejseholdsnotat - børnehuset lysningen - varde.docx
sagsnr19-3718_doknr96569-19_v1_rejseholdsnotat - børnehaven hedevang - alslev.docx
sagsnr19-3718_doknr96581-19_v1_rejseholdsnotat - børnehaven sønderalle - varde.docx
sagsnr19-3718_doknr97006-19_v1_rejseholdsnotat - børnehaven vestervold - varde.docx
sagsnr19-3718_doknr104596-19_v1_rejseholdsnotat - børnehaven svalehuset - janderup.docx
sagsnr19-3718_doknr111546-19_v1_rejseholdsnotat - outrup børnehave - outrup.docx
sagsnr19-3718_doknr111567-19_v1_rejseholdsnotat - mælkevejen - nørre nebel.docx

Bilag

Rejseholdsnotat - Børnehaven Smørhullet - Varde
Rejseholdets oversigt over daginstitutioner
Prognose for dagtilbud 2019/2020
Branchevejledning for nybyggeri og renovering af dagtinstitutioner - Branchevejledning for nybyggeri og renovering af dagtinstitutioner.pdf
Rejseholdsnotat - Daginstitutionen Østervang - Varde
Rejseholdsnotat - Børnehaven Skovbrynet - Ølgod
Rejseholdsnotat - Børnehaven NATURligvis - Ansager
Rejseholdsnotat - Børnehaven Kastanjehaven - Næsbjerg
Rejseholdsnotat - Agerbæk Børnehus - Agerbæk
Rejseholdsnotat - Børnehaven Teglhuset Nordenskov
Rejseholdsnotat - Møllehuset S/I - Tistrup
Rejseholdsnotat - Højgårdsparken S/I - Varde
Rejseholdsnotat - Børnehaven Søndermarken S/I - Varde
Rejseholdsnotat - Trinbrættet - Sig Børneby
Rejseholdsnotat - Regnbuen - Horne Børneby
Rejseholdsnotat - HolmeÅhuset - Starup Børneby
Rejseholdsnotat - Blåbjerg Børneunivers - Lundparken
Rejseholdsnotat - Årre Børnecenter - Årre
Rejseholdsnotat - Oksbøl Børnehave S/I - Oksbøl
Rejseholdsnotat - Børnehaven Skovmusen - Oksbøl
Rejseholdsnotat - Børnehaven Kærhøgevej - Varde
Rejseholdsnotat - Vuggestuen Isbjergparken - Varde
Rejseholdsnotat - Børnehuset Lysningen - Varde
Rejseholdsnotat - Børnehaven Hedevang - Alslev
Rejseholdsnotat - Børnehaven Sønderalle - Varde
Rejseholdsnotat - Børnehaven Vestervold - Varde
Rejseholdsnotat - Børnehaven Svalehuset - Janderup
Rejseholdsnotat - Outrup Børnehave - Outrup
Rejseholdsnotat - Mælkevejen - Nørre Nebel


300. Fastsættelse af maksimalt antal pladser i dagtilbud

Fastsættelse af maksimalt antal pladser i dagtilbud
Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring besluttede den 23. april 2019, at der i forbindelse med bygningsanalysen på dagtilbudsområdet skulle udarbejdes et oplæg til kriterier for beregning af normerede pladser i kommunens dagtilbud for de 0-2 årige og de 3-6 årige.
Baggrunden herfor er, at kommunerne i henhold til den nye dagtilbudslov § 27c skal anvise pladser på baggrund af forældreønsker, såfremt der er plads i den ønskede institution indenfor den normerede ramme eller tilbyde den ønskede plads, når den bliver ledig.

 

Der er foretaget en bygningsanalyse (se foregående sag på dagsordenen), hvor kapaciteten i den enkelte institution (max antal pladser) er beregnet ved henholdsvis A, B og C niveau, jf. Branchevejledning for nybyggeri og renovering af daginstitutioner (dok. 159550-19)[1]. Kapaciteten fremgår af rejseholdets oversigt over daginstitutioner (dok. 112756-19).

 

På baggrund af bygningsanalysen og dialog med den enkelte leder, foreligger forvaltningens bud på det maksimale antal pladser i den enkelte institution:

 


 

0-2 år

Vurd.

max

antal

Antal 0-2 årige pr.

11.10.19

3-6 år

Vurd.

max

Antal*

3-6 år

Færrest/

Flest børn

2019-21

3-6 år

+/-

2019-21

Område Vest

 

 

 

 

 

Svalehuset - Dagtilbud Vest

0

 

80

50/72

+8

Skovmusen - Dagtilbud Vest

14[2]

13

90 (85)

60/86

+4

Outrup Børnehave - Dagtilbud Vest

0

 

82 (75)

54/72

+10

Mælkevejen - Dagtilbud Vest

14 (12)

12

70 (60)

47/68

+2

Oksbøl Børnehave S/I

0

 

60

38/56

+4

Blåbj. Børneunivers – Lundparken

9[3]

6

22

17/27

 

Område Midt

 

 

 

 

 

Isbjergparken - Dagtilbud Midt

36 (32)

33

0

0

0

Lysningen -  Dagtilbud Midt

14 (12)

17

60

31/52

+8

Kærhøgevej - Dagtilbud Midt

0

 

80

56/80

0

Smørhullet - Dagtilbud Midt

0

 

80 (85)

58/78

+2

Østervang - Dagtilbud Midt  

15 (12)

13

60 (73)

50/67

-7

Sønderállé - Dagtilbud Midt

14 (12)

14

60

39/57

+3

Vestervold - Dagtilbud Midt

0

 

60

30/56

+4

Hedevang (Alslev) - Dagtilbud Midt

0

 

100

69/93

+7

Søndermarken S/I

32

33

80[4](75)

55/75

+5

Højgårdsparken S/I   

20 (16)

20

60 (60)

34/54

+6

Område Øst

 

 

 

 

 

Skovbrynet - Dagtilbud Øst

24 (16)

18

200

116/151

+49

Teglhuset - Dagtilbud Øst

0

 

75 (86)

42/59

+16

NATURligvis - Dagtilbud Øst

0

 

70 (65)

30/47

+23

Kastanjehaven  - Dagtilbud Øst

0

 

90 (92)

60/84

+6

Agerbæk Børnehus - Dagtilbud Øst

15 (12)

10

80

63/87

-7

Møllehuset S/I

12

9

80 (85)

66/89[5]

-9

Regnbuen - Horne - Trane Børneby

12 (4)

4

60

25/35

+25

Trinbrættet - Sig - Horne Børneby

0

 

80

34/47

+33

HolmeÅhuset - Starup Børneby

10 (4)

0

50 (52)

28/32

+18

Årre Børnecenter

0

 

70

37/61

+9

*nuværende normering angivet i parentes ved afvigelse.

 

Da det ikke er muligt, at lave langtidsprognoser for 0-2 års området, er der ikke angivet en +/- kapacitet for aldersgruppen i skemaet. Antal indskrevne børn pr. 11. oktober 2019 er angivet.


[1] De 3 kvalitets niveauer for areal er fastsat af Statens Byggeforskningsinstitut jf SBI anvisning 230

[2] Normering på 14 besluttet på udvalgsmøde 24.09.2019

[3] Der kan konverteres imellem 0-2 og 3-6 års pladser jf. beslutning i udvalget den 24. september

[4] 80 pladser er inkl 20 pladser i Colombus

[5] Faldende i 2021, hvor max viser 83

Forvaltningens vurdering

Som bygningsanalysen viser, lever samtlige dagtilbud i kommunen på nuværende tidspunkt op til kvalitetsniveau C, som er det lovpligtige minimumsniveau for areal. Det gør sig også gældende i perioden marts-juli, hvor der er flest børn indskrevet. Institutioner på A/B niveau, kan potentielt rumme flere børn, hvis udgangspunktet er, at C niveau er tilstrækkeligt. Det samme gælder hovedparten af de institutioner, der ligger på C niveau, da de ligger tættere på A/B niveau end på det maksimale antal børn på C niveauet.

 

For aldersgruppen 0-2 år ligger 11 institutioner på A niveau og 3 på C niveau.

For aldersgruppen 3-6 år ligger 19 institutioner på A niveau og 6 på C niveau.

 

Det er efter forvaltningens vurdering nødvendigt, at der i forhold til kapaciteten for de 3-6 årige tages udgangspunkt i, at der skal være det nødvendige antal pladser i den periode, hvor der er flest børn indskrevet i institutionerne, idet perioden udgør ca. 5/12 af året. Det betyder samtidig, at der er merkapacitet resten af året.

 

Det vurderes at det er urealistisk, at fastsætte det maksimale antal pladser alene ud fra kvalitetskriterie C, da der er flere institutioner, hvor bygningernes planløsning og/eller indretning og anvendelse betyder, at de reelt ikke vil kunne rumme det antal børn, der er angivet ved C niveau. Ligeledes vil det ikke være muligt, at fastsætte efter A eller B niveau uden anlægsomkostninger, da de institutioner, der er placeret på C niveau vil skulle udvides eller ændres bygningsmæssigt for at nå A eller B niveau.
Forvaltningen foreslår derfor det maksimale antal pladser for hver enkelt institution udfra en helhedsvurdering, hvor såvel areal som planløsning, indretning og faktisk anvendelse er taget i betragtning. Toiletfaciliteter er en væsentlig faktor i helhedsvurderingen. Det betyder, at der er institutioner, hvor forvaltningen foreslår et lavere antal pladser end ved A/B niveau og generelt foreslår et væsentligt lavere antal pladser end ved C niveau.

 

Kapacitet til flere pladser end der er normeret til betyder ikke, at normeringen skal øges, men at pladserne kan bringes i anvendelse, hvis behovet er der.

For pladserne til de 0-2 årige indgår pladserne i dagplejen i den samlede kapacitet og der vil være en merudgift på 26.218 kr. pr. plads, hvis normeringen til de 0-2 årige i fx Skovbrynet øges og antallet af dagplejepladser reduceres. For de 0-2 årige foreslås derfor, at udvalget forholder sig til, om normeringen i institutionerne skal øges til den maksimale kapacitet.
For pladserne til de 3-6 årige anbefales, at der kan anvises pladser op til det foreslåede maksimale antal pladser.

 

Med udgangspunkt i forvaltningens forslag til det maksimale antal pladser, jf. skemaet ovenfor, beskrives kapaciteten i hvert af de geografiske områder nærmere:

 

Område Vest

Oksbøl er aktuelt udfordret på pladser til de 0-2 årige i Skovmusen samtidig med, at der er fyldt op i dagplejen. En opnormering til 14 børn (besluttet i udvalget den 24. september 2019), ser ikke ud til at være tilstrækkelig til at imødekomme behovet. Såfremt der skal konverteres mellem børnehavepladser og pladser til de 0-2 årige, vil kapaciteten til de 3-6 årige i Oksbøl kunne komme under pres, når der er flest børn, jf. der frem til 2021 ser ud til at være en beskeden merkapacitet på 8 pladser til de 3-6 årige. Der er således behov for at se nærmere på mulighederne for at øge antallet af pladser til de 0-2 årige i Oksbøl.

Mælkevejen i Nr. Nebel kommer med 68 børn tæt på sin maksimale kapacitet for aldersgruppen 3-6 år ved et fastsat antal pladser på max 70, som er 10 flere end i dag.

For aldersgruppen 0-2 år foreslås en max kapacitet på 14 pladser, hvilket er 2 flere end i dag.
På nuværende tidspunkt ser det ud til at være tilstrækkeligt til at imødekomme behovet for de 0-2 årige.
 

Outrup og Janderup har med det foreslåede max. antal pladser (3-6 år) begge steder merkapacitet, henholdsvis 10 og 8 pladser i perioden hvor der, ifølge prognosen, frem til august 2021 er flest børn.


Område Midt
Alslev har med det foreslåede max. antal pladser på 100 børn (det samme som i dag) en merkapacitet på 7 pladser i forhold til perioden marts – juli 2020, hvor prognosen viser 93 børn, og en merkapacitet på 14 pladser i 2020/2021, hvor prognosen viser 86 børn.


I Varde by vil der frem til 2021, med det foreslåede max. antal pladser for hver institution til de 3-6 årige - svarende til 540 pladser i alt - være en merkapacitet på 21 pladser i den periode, hvor der er flest børn. For institutioner med større søgning end max antal pladser, vil det betyde, at der er børn, der vil skulle anvises plads i en af de øvrige institutioner, hvor der er plads.


Det er vanskeligt at vurdere om kapaciteten til de 0-2 årige i Varde by er tilstrækkelig, da vi ikke kender antallet af børn (børn ej født). Historikken viser, at de pladser, der er i dag, bliver fyldt op, og at der i perioder er pres på i såvel institutioner som dagpleje. Med det foreslåede antal max pladser til de 0-2 årige vil den samlede kapacitet i institutionerne øges med 15 pladser til 131 pladser. Hvorvidt det er tilstrækkeligt fremadrettet skal ses i sammenhæng med kapaciteten i dagplejen. Pr. 11. oktober 2019 er der 130 børn i aldersgruppen 0-2 år i institutionerne i Varde by.
Forvaltningen anbefaler, at pladserne til de 0-2 årige i Sønderallé bliver permanente. Det betyder, at pladserne er til rådighed, ikke at de nødvendigvis anvendes/fyldes op, da det afhænger af udbud og efterspørgsel.


Område Øst

Møllehuset i Tistrup og Agerbæk Børnehus er som de eneste institutioner i øst udfordret på kapaciteten til de 3-6 årige. I Møllehuset skyldes det ikke antal m², men en plantegning, indretning og anvendelse, hvor relativt få m² af det samlede areal tæller med i beregningen. Her er således 9 pladser for lidt i forhold til kapaciteten, i den periode, hvor der er flest børn ved et max antal børn på 80.I Agerbæk Børnehus vil der mangle 7 pladser ved et max antal på 80 børn. I både Møllehuset og Agerbæk Børnehus er der ledige plader til de 0-2 årige.
I de øvrige institutioner i Øst er der, med det foreslåede antal max. pladser, merkapacitet på hele 0-6 års området.

 

For hele kommunen gælder, at der i forbindelse med udstykninger kan opstå pres på dagtilbudspladser.
 

En konsekvens af at fastsætte antallet af pladser er, at der skal findes alternative løsninger, hvis behovet overstiger kapaciteten. Historikken viser, at det skifter over tid, hvor i kommunen der er pres på pladser, samt hvor langvarigt presset er. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at mulighederne for en mobil løsning i form af et mobilt institutionsmodul eller en stor bus som Søndermarkens ’Columbus’ - som kan flyttes rundt i kommunen alt efter behov - undersøges nærmere og foreligges udvalget forud for budgetlægningen for 2021-24.
En anden mulig løsning, ved forventet kortvarig pladsmangel, er fortsat ad hoc at leje sig ind i spejderhytter o.l. som vi igennem en periode har gjort i Næsbjerg, Agerbæk og Alslev. Leje af spejderhytte eller busløsning medfører, udover lejen eller udgifter til drift af bus, øgede personaleudgifter.

 

Der gøres opmærksom på, at tallene i denne sag bygger på prognoser. Der kan i sagens natur ikke tages højde for forældreønsker, til- og fraflytning samt udviklingen indenfor privat pasning.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Opnormering af pladser til de 0-2 årige koster differencen mellem en vuggestueplads og tildelingen til en dagplejeplads, svarende til en nettoudgift på pt. 26.218 kr./plads. Ved en udvidelse i Skovbrynet i Ølgod på 8 pladser, svarer det til 209.744 kr. på årsbasis.
Økonomiafdelingen oplyser, at der ikke i budgettet er afsat midler til opnormering af pladser til de 0-2 årige samt til renoverings- og/eller anlægsudgifter i forbindelse hermed.

Høring

Dagtilbuddenes MED-udvalg og bestyrelse i perioden 23. oktober – 19. november 2019

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til fastsættelse af det maksimale antal pladser for det enkelte dagtilbud drøftes og sendes i høring som beskrevet,

at de indkomne høringssvar behandles på udvalgsmødet den 10. december 2019 med henblik på endelig fastsættelse af det maksimale antal pladser.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 22-10-2019

Anbefalingen blev godkendt og forslaget sendes i høring som beskrevet.sagsnr19-3718_doknr112756-19_v1_rejseholdets oversigt over daginstitutioner.xlsx
sagsnr19-87_doknr50507-19_v1_beregning af normerede pladser i dagtilbud.docx
sagsnr19-87_doknr71419-19_v1_beregning af normerede pladser i dagtilbud.docx
sagsnr19-3718_doknr159550-19_v1_branchevejledning for nybyggeri og renovering af dagtinstitutioner - branchevejledning for nybyggeri.pdf

Bilag

Rejseholdets oversigt over daginstitutioner
BL-udv. 19.03.2019: Beregning af normerede pladser i dagtilbud
BL-udv. 23.04.2019: Beregning af normerede pladser i dagtilbud
Branchevejledning for nybyggeri og renovering af daginstitutioner - Branchevejledning for nybyggeri og renovering af dagtinstitutioner.pdf


301. Fysisk og organisatorisk placering af Solsikken - efter høring

Fysisk og organisatorisk placering af Solsikken - efter høring
Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring vedtog den 24. september 2019, at sende nedenstående forslag til fysisk og organisatorisk placering af Solsikken i høring:

 • Solsikken forbliver på sin nuværende adresse Egekrattet 8, Varde
 • Solsikken bliver pr. 1. januar 2020 ledelses- og bestyrelsesmæssigt en del af det nye specialtilbud og dermed af det samlede pædagogiske grundlag.

 

Ved fristens udløb den 9. oktober 2019 er der indkommet høringssvar fra:

 • Dagtilbud Midt’s forældrebestyrelse og MED-udvalg
Forvaltningens vurdering

Der gives i høringssvaret tilslutning til forligskredsens indstilling om Solsikkens fysiske og organisatoriske placering.
Solsikkens nuværende placering og fysiske rammer vurderes optimale på Egekrattet 8, hvor også tilknytningen til Smørhullet kan bevares til gavn for børnene. I forhold til den ledelsesmæssige tilknytning til det nye specialtilbud tilkendegives, at Solsikken bør være en del af dette så tidligt som muligt. Bestyrelse og MED-udvalg ønsker at takke ja til den tilbudte dialog.

På baggrund af høringssvaret anbefaler forvaltningen, at der efter endelig beslutning i Byrådet inviteres til dialog mellem udvalgsformand, direktør, chefer, ny skoleleder og Solsikkens ledelse, medarbejderrepræsentanter og forældrerepræsentanter om det fremtidige samarbejde.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Folkeskoleloven, dagtilbudsloven og serviceloven

Økonomi

Ingen

Høring

Dagtilbud Varde Midt’s bestyrelse og MED-udvalg

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det – med baggrund i høringssvarene – indstilles til Byrådet,

at Solsikken forbliver på sin nuværende adresse Egekrattet 8, Varde

at Solsikken pr. 1. januar 2020 ledelses- og bestyrelsesmæssigt bliver en del af det nye specialtilbud og dermed af det samlede pædagogiske grundlag.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 22-10-2019

Det indstilles til Byrådet,

at Solsikken forbliver på sin nuværende adresse Egekrattet 8, Varde, og

at Solsikken pr. 1. januar 2020 ledelses- og bestyrelsesmæssigt bliver en del af det nye specialtilbud og dermed af det samlede pædagogiske grundlag.sagsnr19-11209_doknr150269-19_v1_fysisk og organisatorisk placering af solsikken.docx
sagsnr19-11209_doknr155622-19_v1_høringssvar fra dagtilbud midt's bestyrelse og med-udvalg vedr. solsikken.docx

Bilag

BL-ud. 24.09.2019: Fysisk og organisatorisk placering af Solsikken
Høringssvar fra Dagtilbud Midt's bestyrelse og MED-udvalg vedr. Solsikken


302. Proces for revision af Børne- og ungepolitik

Proces for revision af Børne- og ungepolitik
Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring har den 20. august 2019 anmodet om en procesplan for revidering af Børne- og ungepolitikken, herunder et oplæg til prioritering af, hvilke af KL’s kerneværdier for børne- og ungeområdet, der skal indgå i en revideret Børne- og ungepolitik.

 

Forvaltningen fremsender hermed temaer, som udvalget skal forholde sig til (dok. 158769-19) samt forslag til procesplan (dok. 155352-19).

 

Ved arbejdet med revidering af politikken tager forvaltningen afsæt i følgende opdrag fra udvalget:

 • Ved revidering af Børne- og ungepolitikken skal der ske en sammenskrivning af 1) Børne- og ungepolitikken 2) Ungepolitikken og 3) tillægget til Børne- og ungepolitikken ’Styrkelse af indsatsen for kriminalitetstruede børn og unge’
 • Politikken revideres, så der skabes sammenhæng med de politisk vedtagne fokuspunkter
 • KL’s kerneværdier (dok. 135818-19) skal tænkes ind i en revideret politik, jfr. udvalgets beslutning 20. august 2019
 • Den kommende politik skal desuden jfr. Serviceloven sikre sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

 

Forslag til procesplan for revidering af Børne- og ungepolitikken

Forvaltningen anbefaler, at der indhentes input til revision af politikken på dialogmøderne mellem udvalget og klyngerne. Det seneste dialogmøde finder sted den 6. februar 2020, og en revision af politikken vil derfor først kunne færdiggøres efterfølgende.

Efter udvalgets godkendelse af forslag til politikken – forventeligt på udvalgsmødet 18. februar 2020 – vil forslaget blive sendt i høring.

Forvaltningens vurdering

I forbindelse med drøftelserne er der udarbejdet et samlet overblik over temaer fra Børne- og ungepolitikken, Ungepolitikken samt fokusområderne. Endvidere er KL’s kerneværdier skrevet sammen i temaer på baggrund af drøftelserne på udvalgsmødet den 20. august 2019.  

 

Som forberedelse til drøftelserne på dialogmøderne skal udvalget på nærværende møde drøfte temaer samt KL’s kerneværdier. I drøftelserne skal sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte indtænkes. 

 

I forbindelse med Task Forcen anbefaler Socialstyrelsen, at det i udarbejdelsen af en børne- og ungepolitik sikres, at der er sammenhæng mellem forskellige strategier og politikker på området, så de peger i samme retning med det formål, at medarbejderne oplever sammenhæng i de politiske mål og rammer.

Konsekvens i forhold til visionen

Procesplanen samt oplæg til prioritering af KL’s kerneværdier har ingen direkte konsekvenser for visionen, men der er mulighed for at tænke visionen ind i forbindelse med revidering af Børne- og ungepolitikken.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomi

Ingen

Høring

Det endelige forslag til Børne- og ungepolitik sendes i høring i første kvartal 2020 hos skoler og dagtilbuds bestyrelser og MED-udvalg, Ungdomsskolens bestyrelse og MED-udvalg, Børn og Families MED-udvalg, FællesMED Børn og Læring.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at det drøftes, hvilke temaer der skal indgå i Børne- og ungepolitikken,

at det drøftes, hvilke af KL’s kerneværdier der skal indgå i politikken,

at forslag til procesplan for revidering af politikken godkendes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 22-10-2019

Følgende temaer skal indgå i politikken:

 • Trivsel
 • Læring
 • Chancelighed

 

De politiske fokuspunkter

 • Tidlig indsats
 • Sammenhængende ungeindsats
 • Sund kultur for krop og hjerne

skal understøtte politikken.

 

Procesplanen blev godkendt.sagsnr19-10733_doknr135818-19_v1_kl's 10 kommunale kerneværdier.pdf
sagsnr19-8396_doknr107579-19_v1_børne- og ungepolitikken - godkendt af byrådet 04.12.2012.pdf
sagsnr19-8396_doknr108623-19_v1_ungepolitik.pdf
sagsnr19-8396_doknr108624-19_v1_tillæg styrkelse af indsatsen for kriminalitetstruede børn og unge.pdf
sagsnr19-8396_doknr156249-19_v1_fælles børnesyn - godkendt af byrådet 05.02.2008.pdf
sagsnr19-8396_doknr158769-19_v1_temaer - børne- og ungepolitik.docx
sagsnr19-8396_doknr155352-19_v1_procesplan for revidering af børne- og ungepolitik.docx

Bilag

KL's 10 kommunale kerneværdier
Børne- og Ungepolitikken - godkendt af Byrådet 04.12.2012
Ungepolitik
Tillæg: Styrkelse af indsatsen for kriminalitetstruede børn og unge
Fælles Børnesyn - Godkendt af Byrådet 05.02.2008
Temaer - Børne- og ungepolitik
Procesplan for revidering af Børne- og ungepolitik


303. Gensidig orientering - Lukket punkt