UDVALG

Udvalget for Børn og Læring

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

24-09-2019 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-09-2019 17:00:00


PUNKTER

278. Godkendelse af dagsorden
279. Orientering om status på Task Force forløb
280. Kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet
281. Fremtidens Skole og Kulturhus i Nørre Nebel - efter borgermøde
282. Status på 'Skoler og dagtilbud for alle' i børnebyer
283. Forslag til dagsorden til dialogmøder i klyngerne i efteråret 2019
284. Orientering om børnetal - Horne Skole og dagtilbuddet Regnbuen (Børneby)
285. Orientering om elevtal i 9. klasse pr. 05.09.2019 på Ansager Skole og Nordenskov-Næsbjerg Skole
286. Ændring af anvendelse af svømmehal for Janderup Skole og Horne Skole
287. Ændring af beslutning om budgetomplacering vedr. skolernes brug af idræts- og svømmehaller
288. Orientering om status på skoledagens længde
289. Orientering om Dansk Byggeris erhvervsundersøgelse 2019
290. Status på 0-2 års pladser i vuggestue, 0-6 års institutioner og dagpleje
291. Fysisk og organisatorisk placering af Solsikken
292. Orientering om evaluering af Kulturbørnehaver
293. Orientering om evaluering af Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste
294. Punktet gensidig orientering
295. Gensidig orientering278. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 24-09-2019

Godkendt.

279. Orientering om status på Task Force forløb

Orientering om status på Task Force forløb
Sagsfremstilling

Præsentation af udviklings- og implementeringsplanen 2019 på Myndighedsområdet, Børn og Familie.

 

Myndighed, Børn og Familie har siden oktober 2018 indgået i Socialstyrelsens og Ankestyrelsens Task Force forløb. I april måned 2019 modtog Varde Kommune resultatet af Task Forcens screening af sagsbehandlingen på børn- og ungeområdet (bilag 1). Konklusionerne blev præsenteret på udvalgsmøde den 23. april 2019.

 

Med direkte afsæt i analyserapportens anbefalinger har ledelsen i Myndighed hen over foråret udarbejdet en udviklingsplan (bilag 2).

Målet med udviklingsplanen er at efterleve de anbefalinger, der påpeges i rapporten. Formålet er således at understøtte, at sagsbehandlingen sker på et solidt juridisk og fagligt grundlag.

 

Udviklingsplanen blev godkendt i Socialstyrelsen den 25 juni 2019, hvorved de forestående udviklings-og implementeringsaktiviteter nu kan præsenteres for udvalget.

 

Udviklingsplanen er i sin grundform opbygget ud fra Socialstyrelsens 4 pejlemærker:

 • Faglig udredning
 • Inddragelse
 • Valg af indsats
 • Opfølgning

 

Hvert pejlemærke er indeholdt i planen og omsat til i alt 13 temaer (arbejdspunkter). Under hvert tema er der udarbejdet en detaljeret tids- og handleplan, som konkret peger på de aktiviteter, der igangsættes til udvikling af praksis. Som eksempel kan nævnes, at der skal udarbejdes instrukser til samtlige sagsbehandlingsskridt i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse.

 

Udviklingsplanen indeholder også temaer om faglig ledelse, styring og tilsyn, som anses for at være afgørende for at opnå en succesfuld udvikling af praksis. Ledelsestilsyn udgør derfor også et helt centralt tema i planen og er indeholdt som et selvstændigt og prioriteret arbejdspunkt. Fremover vil de kvantitative data, som er dannet gennem flere år, blive suppleret med en tæt ledelsesmæssig opfølgning på sagsniveau.

 

Udviklingsplanen udgør samtidig det fælles styrings- og opfølgningsredskab, som anvendes mellem Varde Kommune og Task Force teamet. Myndighed er forpligtet til løbende at fremsende resultater af ledelsestilsynet til Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Supplerende hertil afrapporterer Myndighed status på udviklingen på møder med Task Forcen, som afholdes hver 8. uge frem til juni 2020.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at arbejdet med udarbejdelse af udviklingsplanen har betydet, at der er kommet fokus på en række temaer, som efter et udviklingsarbejde kan og vil højne kvaliteten i sagsbehandlingen i Myndighed, Børn og Familie. 

 

Det er et meget ambitiøst forløb med mange tidsfrister, høje krav og store forventninger fra både Socialstyrelsen og Ankestyrelsen til medarbejdernes og ledernes formåen. Såvel tidsfrister, fremdrift, afrapportering og indhold i processen følger Socialstyrelsens plan.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om Social Service

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen om status tages til efterretning

Beslutning Direktionen den 19-09-2019

Sagen udsættes, og Berit Østergaard og Marianne Kjærgaard inviteres med når punktet behandles.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 24-09-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Udvalget ønsker løbende at følge området samt at få en status om ca. ½ år.sagsnr19-10568_doknr133902-19_v1_task force analyserapport - varde kommune - analyserapport task force varde kommune.pdf.pdf
sagsnr19-10568_doknr133901-19_v1_udviklingsplan.docx

Bilag

Task Force analyserapport - Varde Kommune - Analyserapport Task Force Varde Kommune.pdf
Udviklingsplan


280. Kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet

Kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet
Sagsfremstilling

KL har taget initiativ til at formulere kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet og er i den forbindelse blevet opfordret til at konkretisere, hvad værdierne betyder i en lokal kontekst.

 

KL vil løbende opfordre til en drøftelse af værdierne og deres betydning lokalt, og i første omgang beder KL om en drøftelse af følgende spørgsmål:

 • Hvordan ser I sammenhæng mellem jeres kommunes børne- og ungepolitik og de kommunale kerneværdier?
 • Hvilke muligheder giver det kommunale ejerskab i jeres arbejde med at skabe sammenhæng og høj kvalitet i de kommunale tilbud til børn og unge?

 

Eventuel tilbagemelding på drøftelserne skal sendes til KL senest den 1. november 2019.

 

Udvalget besluttede den 20. august 2019, at KL’s kommunale kerneværdier skal tænkes ind i forslaget til ny børne- og ungepolitik.

Retsgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der gives tilbagemelding til KL’s sekretariat på udvalgets drøftelser.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 24-09-2019

Der gives tilbagemelding til KL på baggrund af udvalgets drøftelse på næste udvalgsmøde.sagsnr19-10733_doknr135820-19_v1_kl opfordrer til udvalgsdrøftelse af kerneværdier og deres betydning lokalt.pdf
sagsnr19-10733_doknr135818-19_v1_kl's 10 kommunale kerneværdier.pdf

Bilag

KL opfordrer til udvalgsdrøftelse af kerneværdier og deres betydning lokalt
KL's 10 kommunale kerneværdier


281. Fremtidens Skole og Kulturhus i Nørre Nebel - efter borgermøde

Fremtidens Skole og Kulturhus i Nørre Nebel - efter borgermøde
Sagsfremstilling

I budget 2017-2020 besluttede Byrådet at renovere Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdelingen. Samtidig blev det besluttet, såfremt der vurderes at være lokal opbakning, at etablere et fælles kombibibliotek og at flytte alle aktiviteter og brugere i Kulturhuset i Nr. Nebel over på skolen for her at etablere et Fremtidens Skole og Kulturhus, som følge af ejendomsstrategien om ’smarte kvadratmeter’.

 

Den 14. maj 2018 blev Udvalget for Børn og Læring orienteret om forvaltningens ’Bygningsrejsehold’, som på baggrund af ønsket om smarte kvadratmeter havde besigtiget skoler samt lokale kommunale lejede og ejede lokaler. Udvalget drøftede og aftalte form og indhold på bygningsrejseholdets kommende bygningsanalyser.

 

Den 28. juni 2018 blev Udvalget for Børn og Læring forelagt bygningsrejseholdets analyser, som blandt andet indeholdte forslag til kvadratmeteroptimeringer på en lang række af kommunens skoler, herunder Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdelingen. Udvalget godkendte blandt andet forslag om igangsætning af kvadratmeteroptimering på udvalgte skoler samt at forslag sendtes i høring ved skolebestyrelser og lokale MED-udvalg.

 

Den 18. september 2018 drøftede Udvalget for Børn og Læring de ovenstående nævnte bygningsanalyser, efter disse havde været i høring ved skolebestyrelser og lokale MED udvalg. Udvalget anmodede forvaltningen om at gennemgå bygningsanalyser og høringssvar med henblik på beslutning om kvadratmeter optimering på næstkommende udvalgsmøde.

 

Den 9. oktober 2018 besluttede Udvalget for Børn og Læring at igangsætte kvadratoptimering på udvalgte skoler. På andre skoler besluttede udvalget, at der var behov for yderligere analyse og dialog – heriblandt på skolen i Nr. Nebel.

 

Henholdsvis den 18. og 19. marts 2019 har Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Børn og Læring vedtaget en proces omhandlende interessentinddragelse i forbindelse med arbejdet med kvadratmeteroptimering og hermed etableringen af Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel. For overblik over inddragelsesproces se bilag ’Tids- og procesplan for asbestrenovering af Nr. Nebel Skole og etablering af kombibibliotek’ (dok. 191692-18).

 

Den vedtagne interessentinddragelsesproces i Nr. Nebel er efter:

 • Et kick-off møde (30 april, ca. 80 deltagere),
 • 2 interessent-/arbejdsgruppemøder (15. maj og 13. juni, ca. 25 deltagere)
 • Et borgermøde (9. september, ca. 80 deltagere)

afsluttet og Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt etableringen af Fremtidens Skole og Kulturhus skal igangsættes. For yderligere orientering om Fremtidens Skole og Kulturhus henvises til bilag ’Fremtidens skole og kulturhus i Nr. Nebel’ (dok. 50503-19), ’Orientering – status på Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel’ (dok. 128747-19) samt ’Skitsetegninger - Endelige, Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel’ (dok. 117970-19).

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer på baggrund af interessentinddragelsesprocessen

at de afholdte interessent-/arbejdsgruppemøder er afviklet på en positiv vis, hvor interessenterne har arbejdet konstruktivt for at skabe de bedst mulige rammer for alle i et eventuelt kommende Fremtidens Skole og Kulturhus,

at interessenterne på de afholdte interessent-/arbejdsgruppemøder har formået at komme med forslag til lokaler, som generelt vil være et løfte i forhold til de eksisterende rammer på henholdsvis skole og kulturhus,

at borgermødet den 9. september udgjorde et godt forrum for information og dialog vedr. Fremtidens Skole og Kulturhus,

at den modstand der stadig eksisterer blandt nogle interessenter/borgere primært beror på

 • Utilfreds med en oplevet langstrakt og uklar proces vedrørende beslutningsgrundlaget for Fremtidens Skole og Kulturhus.
 • Utilfredshed med at der ikke afsøges alternativer til etablering af Fremtidens Skole og Kulturhus – herunder særligt bevarelse af det eksisterende kulturhus.
 • Frygt for at det eksisterende kulturhus ikke vil blive benyttet og i stedet blive en skamplet på byen.
 • Frygt for forhøjet støjniveau på biblioteket i forbindelse med, at et fælles folke- og skolebibliotek skal have til huse på Nr. Nebel Skole.
Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Intet

Økonomi

Der er udarbejdet overslag på 16.686.000 kr. til renovering og ombygning af Nr. Nebel Skole.

Byrådet har på sit møde den 25. juni 2019 meddelt anlægsbevilling på 10.286.000 kr. til renovering og ombygning af skolen. Derudover finansieres 5 mio. kr. fra Ejendomscentrets vedligeholdelseskonto til udvendigt vedligehold af kommunale bygninger samt 1,4 mio. kr. af tilskud fra energipuljen.

 

Hvis Kulturhuset rives ned og der skal etableres p-pladser og grønt område, vil det betyde en udgift på i alt ca. 2 mio. kr. ex. moms udover de allerede afsatte midler.

 

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Kultur og Fritid samt Byrådet,

at der tages stilling til, hvorvidt der vurderes at være lokal opbakning til etablering af Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel.

 

I bekræftende fald anbefales,

at etablering af Fremtidens Skole og Kulturhus - med udgangspunkt i de endelige skitsetegninger (dok. 117970-19) – godkendes,

at de i budgettet afsatte midler til formålet frigives.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 24-09-2019

Da udvalget vurderer, at der er lokal opbakning indstilles til Byrådet,

at etablering af Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel – med udgangspunkt i de endelige skitsetegninger (dok. 117970-19) – godkendes,

at de i budgettet afsatte midler til formålet frigives,

at det nuværende Kulturhus nedrives,

at udgiften til nedrivning af det nuværende Kulturhus medtages i budgetforhandlingerne i 2020.sagsnr18-14509_doknr117970-19_v1_skitsetegninger - endelige, fremtidens skole og kulturhus i nr. nebel.pdf
sagsnr18-14509_doknr50503-19_v1_fremtidens skole og kulturhus i nr. nebel.docx
sagsnr18-14509_doknr191692-18_v5_tids- og procesplan for asbestrenovering af nr. nebel skole og etablering af kombi-bibliotek.docx
sagsnr18-14509_doknr128747-19_v1_orientering om status på fremtidens skole og kulturhus i nr. nebel.docx

Bilag

Skitsetegninger - Endelige, Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel
Fremtidens skole og kulturhus i Nr. Nebel
Tids- og procesplan for Asbestrenovering af Nr. Nebel Skole og etablering af kombi-bibliotek
Orientering om status på Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel


282. Status på 'Skoler og dagtilbud for alle' i børnebyer

Status på 'Skoler og dagtilbud for alle' i børnebyer
Sagsfremstilling

I forbindelse med strukturbeslutningen ’Skoler og dagtilbud for alle’ blev det vedtaget at oprette 4 børnebyer fra 1. august 2018. Der er etableret børneby i:

 • Lunde Børneunivers (Lunde-Kvong Skole og dagtilbuddet Lundparken) – Lunde Børneunivers er filial til Blåbjergskolen
 • Sig (Thorstrup Skole og dagtilbuddet Trinbrættet) – Thorstrup Børneby er filial af Trane Skole og Børneby
 • Starup (Starup Skole og dagtilbuddet HolmeÅhuset) – Starup Børneby er filial af Agerbæk Skole
 • Horne (Horne Skole og dagtilbuddet Regnbuen) – Horne Børneby er filial til Trane Skole og Børneby

 

En børneby har fælles ledelse og fælles bestyrelse med den overbygningsskole den er en filial af.

Det blev ved strukturbeslutningen - gennem styrelsesvedtægten - vedtaget strukturelle og økonomiske vilkår og rammer for børnebyer, bl.a.om etablering af fællesbestyrelser, åbningstider m.v. ligesom det blev besluttet, at der ikke er økonomisk minimumstildeling til dagtilbuddene i børnebyerne.

 

På skoleledermøderne har der løbende været drøftelser omkring de udfordringer – strukturelt og økonomisk – der er oplevet i børneby strukturen efter etablering af børnebyer i forbindelse med ’Skoler og dagtilbud for alle’.

Skoleleder Kenneth Bjerre, Agerbæk-Starup Skole deltager under punktets drøftelse og giver orienteringen.

Forvaltningens vurdering

På alle skoler, hvor der er oprettet børnebyer, er der valgt og etableret fællesbestyrelser, hvor der er repræsentanter fra både skolerne og dagtilbud. Det er opfattelsen, at man alle steder er kommet godt i gang, men der er stadig nogle udfordringer i forhold til for eksempel kendskab til henholdsvis skole og dagtilbud samt de tilhørende målsætninger og opgaver.

Der er ligeledes alle steder igangsat arbejde med fælles værdier, målsætninger osv. men det er ligeledes forskelligt, hvor langt man er i denne proces.

Børnebyerne oplever udfordringer i forhold til økonomien, idet tildelingen sker i henhold til børnetallet. For at sikre den nødvendige personaletilstedeværelse i de besluttede åbningstider er der behov for et tæt samarbejde mellem dagtilbud og SFO. Det samme behov gør sig gældende ved personalefravær i dagtilbuddet, f.eks. sygdom eller kursus, møder m.v.

 

Det er en generel opfattelse hos personalet, at man skal ’løbe’ meget stærkt for at levere den ønskede pædagogiske kvalitet.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

’Skoler og dagtilbud for alle’

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at status drøftes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 24-09-2019

Udvalget drøftede sagen.

 

Et flertal i udvalget anmodede forvaltningen om at oplyse forældrene om tilbud og pris på 0-2 års pladserne samt overveje navnet på pladserne.

Endvidere anmodede et flertal i udvalget forvaltningen om, at forberede en temadrøftelse af området med henblik på at dykke yderligere ned i problemstillingerne.

 

Sandie Eis Ravn (A) kan ikke tilslutte sig, at der skal sættes yderligere fokus på, hvilke pasningsmuligheder der er på 0-2 års området. Der skal noget andet til, for at løfte de udfordringer der bliver beskrevet.

283. Forslag til dagsorden til dialogmøder i klyngerne i efteråret 2019

Forslag til dagsorden til dialogmøder i klyngerne i efteråret 2019
Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til dagsorden for udvalgets dialogmøder med klyngerne i efteråret 2019. Dagsordnerne kan suppleres med eventuelle punkter fra udvalget.

 

Der er aftalt følgende dialogmøder med skoler og dagtilbud:

 • Torsdag den 24. oktober: Skoleklynge Øst, Dagtilbud Øst
 • Onsdag den 13. november: Skoleklynge Nord, S/I Møllehuset
 • Tirsdag den 19. november: Skoleklynge Vest, Dagtilbud Vest, Dagplejen, Oksbøl Børnehave
 • Tirsdag den 10. december: Skoleklynge Varde, Dagtilbud Midt, S/I Søndermarken, S/I Højgårdsparken, Ungdomsskolen
Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at yderligere punkter til dagsordenen for dialogmøde drøftes,

at endelig dagsorden fastlægges.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 24-09-2019

Dagsordnerne suppleres med et punkt om økonomi.sagsnr19-155_doknr131256-19_v1_program - dialogmøde i klynge øst 24.10.2019 (årre, agerbækstarup, nordenskovnæsbjerg, ansager, da.docx
sagsnr19-155_doknr131255-19_v1_program - dialogmøde i klynge nord 13.11.2019 (ølgod, trane, møllehuset).docx
sagsnr19-155_doknr131258-19_v1_program - dialogmøde i klynge vest 19.11.2019 (blåbjerg, blåvandshuk, dagtilbud vest, dagplejen, oks.docx
sagsnr19-155_doknr131252-19_v1_program - dialogmøde i klynge varde 10.12.2019 (brorson, lykkesgård, jacobi, alslev, dagtilbud midt,.docx

Bilag

Program - Dialogmøde i Klynge Øst 24.10.2019 (Årre, Agerbæk/Starup, Nordenskov/Næsbjerg, Ansager, Dagtilbud Øst)
Program - Dialogmøde i Klynge Nord 13.11.2019 (Ølgod, Trane, Møllehuset)
Program - Dialogmøde i Klynge Vest 19.11.2019 (Blåbjerg, Blåvandshuk, Dagtilbud Vest, Dagplejen, Oksbøl Børnehave)
Program - Dialogmøde i Klynge Varde 10.12.2019 (Brorson, Lykkesgård, Jacobi, Alslev, Dagtilbud Midt, Søndermarken, Højgårdsparken, Ungdomsskolen)


284. Orientering om børnetal - Horne Skole og dagtilbuddet Regnbuen (Børneby)

Orientering om børnetal - Horne Skole og dagtilbuddet Regnbuen (Børneby)
Sagsfremstilling

I henhold til den vedtagne skole- og dagtilbudsstruktur ’Skoler og dagtilbud for alle’, skal en børneby bestående af et dagtilbud (3–6 årige) og en skole (0.-6. klasse) have minimum 100 børn i dagtilbud og skole (gennemsnitlig 10 pr. årgang).

Såfremt en børneby konstateres at komme under 100 børn i 2 sammenhængende år igangsættes en nedlukning af både dagtilbud og skole.

Den besluttede procedure er således:

 • År 1 på baggrund af elevtal i skolerne pr. 5/9 og forventet gennemsnitligt børnetal i dagtilbuddet det kommende år pr. 5/9 orienteres børnebyen om eventuelt lavt børne- elevtal, ligesom udvalget/byrådet orienteres.
 • År 2 på baggrund af elevtal i skolerne pr. 5/9 og forventet gennemsnitligt børnetal i dagtilbuddet det kommende år pr. 5/9 følges op igen og status gives til udvalget. Såfremt antallet af elever/børn er under 100 laves en sag til Byrådet, hvor man politisk skal forholde sig til en evt. lukning af børnebyen under henvisning til beslutningen i Byrådet den 30. maj 2017.

 

Børne- og elevtallet for Regnbuen og Horne Skole (Horne Børneby) er pr. 5. september 2019 opgjort til:

Regnbuen antal 3-6 årige:

29 børn

Horne Skole antal elever 0.-6. klasse:

68 børn incl. hjemmeunderviste

Samlet:

97 børn

 

I henhold til ovenstående beslutning skal Trane Skole og Børneby orienteres om lavt børne- elevtal i børnebyen i Horne.

 

Der gives hermed den besluttede orientering til Udvalget for Børn og Læring samt Byrådet om situationen. Efter orientering til fagudvalget og Byrådet vil der i henhold til ovenstående ske en orientering af Trane Skole og Børneby.

Forvaltningens vurdering

Hvis man betragter antallet af børn for i skoledistrikt Horne, så tegner der sig et billede af et forholdsvis stabilt børnetal – med en svag stigende tendens.

En samlet opgørelse af antal fødte børn (3-6 årige) og skoleelever (0.-6. klasse) viser således, at der i den omtalte gruppe af børn – 3-årige til og med 6. klasse - er født 138 børn i skoledistriktet.

Til orientering er der udarbejdet en oversigt over, hvilke skoletilbud forældre til børn i Horne Skole har valgt i stedet for distriktsskolen – dok. 142199-19.

Hertil kommer, som ovenfor nævnt, at det ser ud til at børnetallet i skoledistriktet er svagt stigende. Det kan blandt andet ses af at der i 2017 (2-3 årige) er født 13 børn i distriktet, mens der i 2018 er født 18 børn.

Forvaltningen finder det således hensigtsmæssigt, at der snarest afholdes et møde med repræsentanter for skoleledelsen, skolebestyrelsen og eventuelle andre i Trane Skole og Børneby med henblik på at drøfte situationen og eventuelle tiltag der kunne iværksættes for at øge elevtallet i børnebyen i Horne.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og ’Skoler og dagtilbud for alle’

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 24-09-2019

Godkendt.sagsnr19-10708_doknr142199-19_v1_oversigt over antal elever bosiddende i horne skoledistrikt pr. 05.09.2019.xlsx

Bilag

Oversigt over antal elever bosiddende i Horne Skoledistrikt pr. 05.09.2019


285. Orientering om elevtal i 9. klasse pr. 05.09.2019 på Ansager Skole og Nordenskov-Næsbjerg Skole

Orientering om elevtal i 9. klasse pr. 05.09.2019 på Ansager Skole og Nordenskov-Næsbjerg Skole
Sagsfremstilling

I henhold til den vedtagne skole- og dagtilbudsstruktur ’Skoler og dagtilbud for alle’ - med den indarbejdede ændring vedtaget af Byrådet den 29. maj 2018 - skal der fra skoleåret 2019/2020 være 24 elever i overbygningens 9. klasses årgang. Såfremt en skole har 23 eller færre elever i 9. klasse orienteres Udvalget for Børn og Læring samt Byrådet.

 

Den besluttede procedure er således:

 • Fra skoleåret 2019/2020 skal der være 24 elever eller flere i overbygningens 9. klasses årgang.
 • Pr. 5. september 2019: Elevtallet i 9. klasserne opgøres.

Såfremt en skole har 23 eller færre elever i 9. klasse orienteres udvalget/Byrådet.

Skoleåret 2019/2020: 9. klasse består.

 • Pr. 5. september 2020: Elevtallet i 9. klasse opgøres for skoleåret 2020/2021

Såfremt der er 24 elever eller flere i 9. klasse suspenderes proceduren.

Såfremt en skole har 23 eller færre elever i 9. klasse, får udvalget/Byrådet en sag, hvor man politisk skal forholde sig til en evt. lukning under henvisning til beslutningen i Byrådet 30. maj 2017.

 • Beslutningen kan være, at 9. klasse ikke lukkes (kunne f.eks. være begrundet i, at der er tale om et kortvarigt dyk i børnetallet). I givet fald besluttes det, at proceduren er suspenderet og der startes forfra, når det måtte blive aktuelt p.g.a. børnetal.
 • Udvalget/Byrådet beslutter, at 9. klasse skal flyttes fra det følgende skoleår, jf. processen beskrevet i strukturaftalen, og proceduren igangsættes.
 • Skoleåret 2020/2021: 9. klasse består.

Det betyder at 9. klasse tidligst kan flyttes fra en skole i skoleåret 2021/2022 (altså med virkning fra august 2021).

 

På baggrund af ovenstående orienteres Udvalget for Børn og Læring og Byrådet om, at elevtallet i 9. klasse på Ansager Skole og Nordenskov-Næsbjerg Skole, opgjort pr. 5. september 2019 er således:

 • Ansager Skole – 9. Klasse = 13 elever
 • Nordenskov-Næsbjerg Skole – 9. klasse = 21 elever

 

Begge skolers 9. klasse er således under minimumskravet på 24 elever i skoleåret 2019/2020.

 

Betragter man elevtallet i 7. og 8. klasse på de 2 skoler er tallene i indeværende skoleår:

 • Ansager Skole:

8. klasse: 19 elever (bliver 9. klasse i skoleåret 2020/2021)

7. klasse:  20 elever (bliver 9. klasse i skoleåret 2021/2022)

 • Nordenskov-Næsbjerg Skole:

8. klasse:  37 elever (bliver 9. klasse i skoleåret 2020/2021)

7. klasse: 42 elever (bliver 9. klasse i skoleåret 2021/2022)

 

Efter orientering til udvalg og Byråd vil de 2 skoler blive orienteret om situationen.

Forvaltningens vurdering

Antallet af elever i en skoles 9. klasse påvirkes udover af elevtallet i 8. klasse også af hvor mange af eleverne der benytter sig af muligheden for at opfylde undervisningspligten ved at tage 9. klasse på efterskole. Antallet af de der vælger denne mulighed kan svinge meget fra år til år.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

’Skoler og dagtilbud for alle’ samt Byrådets beslutning af 29. maj 2018

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 24-09-2019

Godkendt.

286. Ændring af anvendelse af svømmehal for Janderup Skole og Horne Skole

Ændring af anvendelse af svømmehal for Janderup Skole og Horne Skole
Sagsfremstilling

Eleverne i 4. og 5. klasse på henholdsvis Janderup Skole og Horne Skole modtager i dag svømmeundervisning i Varde Fritidscenter. I forbindelse med tilpasning af rammer og vilkår for svømmeundervisningen, ville det være hensigtsmæssigt at ændre placeringen af den besluttede undervisning på de 2 skoler således:

 • Eleverne fra Janderup Skole modtager svømmeundervisning i Sportspark Blåvandshuk
 • Eleverne fra Horne Skole modtager svømmeundervisning i Ølgod Svømmehal
Forvaltningens vurdering

Ændringen vil medføre, at eleverne fra de 2 skoler fremover vil modtage svømmeundervisning indenfor den skoleklynge, de i forvejen tilhører. (Janderup Skole som filial af Blåvandshuk Skole i klynge Vest og Horne Skole som filial af Trane Skole og Børneby i klynge Nord).

Kørselsafstand og transporttid forventes at være uændret, men der åbnes for et eventuelt samarbejde omkring tilrettelæggelsen og afviklingen af svømmeundervisningen i de 2 klynger.

Ændringen kan umiddelbart iværksættes fra skoleåret 2020/2021.

Fra skoleåret 2021/2022 er ’Skoler og dagtilbud for alle’ fuldt implementeret, hvorfor det forventes, at der vil blive et ændret behov for svømmefaciliteter i Varde Fritidscenter når Frelloskolen, Lykkesgårdskolen og den nye specialskole tages i brug.

Når forvaltningen ikke foreslår en ændring af placering af svømmeundervisning for Thorstrup Skole er dette alene begrundet i, at det vil medføre en forøgelse af afstand og transporttid, hvis eleverne fra Thorstrup Skole skal anvende Ølgod Svømmehal fremfor Varde Fritidscenter

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser: Ændringen medfører ikke øgede udgifter til svømmeundervisning, men vil få en konsekvens for de enkelte haller.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at svømmeundervisningen fra skoleåret 2020/2021 for eleverne på Horne Skole placeres i Ølgod Svømmehal, og

at svømmeundervisningen fra skoleåret 2020/2021 for eleverne på Janderup Skole placeres i Sportspark Blåvandshuk.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 24-09-2019

Sagen udsættes med henblik på yderligere belysning.

 

 

287. Ændring af beslutning om budgetomplacering vedr. skolernes brug af idræts- og svømmehaller

Ændring af beslutning om budgetomplacering vedr. skolernes brug af idræts- og svømmehaller
Sagsfremstilling

Den 18. august 2014 fremsendte Udvalget for Børn og Undervisning en anbefaling om, at et eventuel mere eller mindre forbrug på kontoen for skolernes brug af idræts- og svømmehaller ved årets afslutning skulle overføres fra Udvalget for Børn og Undervisning til Udvalget for Kultur og Fritid. Økonomiudvalget godkendte den 30. september 2014 anbefalingen.

 

Argumentet for den daværende beslutning var, at svømme- og idrætshaller ved et eventuelt mindre skoleforbrug ville få færre indtægter og dermed ville kunne opleve et økonomisk pres.

 

Siden denne beslutning har forvaltningen arbejdet konkret på at tilpasse skolernes forbrug af idræts- og svømmehaller, således at forbruget er tilpasset de nuværende budgetterede midler på området. Der er dermed ikke længere uforbrugte midler på dette område at overføre fra Udvalget for Børn og Læring til Udvalget for Kultur og Fritid.

Forvaltningens vurdering

Siden beslutningen fra 2014 er der sket en reduktion på ca. 400.000 kr. af tildelte midler til skolernes brug af hal- og svømmefaciliteter. Reduktionen har medført, at der i 2018 var et merforbrug på 120.000 kr. i skolernes brug af idræts- og svømmehaller. Der blev ikke overført midler fra Kultur og Fritid, hvorfor det har været nødvendigt at forvaltningen og skolerne fra skoleårets start, samarbejder om at tilpasse skolernes behov og forbrug til de afsatte budgetmidler på området.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser: Der er afsat i alt 4.524.410 kr. vedr. skolernes brug af haller til idræts- og svømmeundervisning.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Læring, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at beslutningen fra 30. september 2014 ændres, således at der ikke fremover overføres over/underskud fra kontoen for skolernes brug af idræts- og svømmehaller fra Udvalget for Børn og Læring til Udvalget for Kultur og Fritid,

at sagen fremsendes til Udvalget for Kultur og Fritid til orientering forinden Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling.

Beslutning Direktionen den 14-08-2019

Udsat til næste møde.

Beslutning Direktionen den 21-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 24-09-2019

Udsættes.sagsnr13-133_doknr128853-14_v1_budgetomplacering vedr. skolernes brug af idræts- og svømmehaller.docx

Bilag

Budgetomplacering vedr. skolernes brug af idræts- og svømmehaller


288. Orientering om status på skoledagens længde

Orientering om status på skoledagens længde
Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 16. marts 2018, at kompetencen til beslutning om afkortning af skoledagens længde uddelegeres til den enkelte skoleleder, dog sådan at afgørelsen altid træffes i samarbejde med skolebestyrelsen. Skolerne skal ved anvendelse af § 16b indberette til forvaltningen hvert halve år med henblik på en orientering til Udvalget for Børn og Læring. Forvaltningen har udarbejdet et skema, som skolerne benytter, når der indberettes om benyttelse af § 16b.

 

Der gives hermed en status på afkortning af skoledagens længde for anden halvdel af skoleåret 2018/2019.

 

Følgende skoler har pr. 30. juni 2019 benyttet sig af muligheden for at afkorte skoledagens længde for anden halvdel af skoleåret:

 

Årre Børnecenter:

 • 0.-6 årgang, alle klasser

 

Agerbæk Skole og Starup Børneby:

 • Afdeling Agerbæk:
 • 4.-6. årgang, alle klasser

Afdeling Starup:

 • 4.-5. klasse (sammenlæst)
 • 6. klasse

 

Nordenskov-Næsbjerg Skole:

Afdeling Nordenskov:

 • 0.-6. årgang, alle klasser

Afdeling Næsbjerg:

 • 4.-6. årgang alle klasser

 

Trane Skole og Børneby:

Afdeling Horne:

 • 4. klasse
 • 5.-6. klasse (sammenlæst)

 

Alle skoler har meddelt forvaltningen årsager til afkortning af skoledagens længde for de enkelte klasser,- alle med det sigte at forbedre, udfordre og højne alle elevers trivsel, læring og dannelse. Skolerne har alle meddelt, at de afkorter skoledagens længde for hele skoleåret 2018/2019.

 

Skolerne afkorter skoledagens længde på forskellig vis. Det er forskelligt, hvor mange lektioner skoledagen er afkortet på fra klassetrin til klassetrin. Variationen af timer/lektioner det ugentlige timetal er afkortet for de enkelte klasser, fremgår af vedlagte samlede oversigt over skolernes anvendelse af muligheden for at afkorte skoledagens længde.

 

Alle skoler har angivet, at de efter afkortning af skoledagens længde stadig har lektioner i Understøttende Undervisning (UUV), så skolerne kan opfylde lovens krav om elevens alsidige udvikling og obligatoriske emner såsom Færdselslære, Sundheds- og Seksualundervisning, Familiekundskab, Uddannelse og job.

 

Det er de samme skoler, som har afkortet skoledagens længde for anden halvdel som for første halvdel. Der er ikke kommet flere klasser eller skoler til i forhold orienteringen til udvalget i januar 2019.

 

Ølgod Skole deltager fortsat som forsøgsskole i Undervisningsministeriets rammeforsøg om skoledagens længde for skoleåret 2018-2019, og hermed indgår de ikke i denne status. Forsøget løber frem til og med udløbet af skoleåret 2019/2020.

Forvaltningens vurdering

Skolerne lever op til Byrådets beslutning og opfylder lovens krav. Forvaltningen vil fortsat være i dialog med skoler, der har afkortet skoledagens længde, om den oplevede effekt af at afkorte skoledagens længde, med det sigte efterfølgende at kunne videndele skolernes erfaring med hinanden.

Konsekvens i forhold til visionen

 Ingen

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

I forbindelse med afkortning af skoledagen skal der tilbydes pasning for elever i 0.-3. klasse. Udgifterne hertil afholdes indenfor skolernes budgetramme.

Høring

 Ingen

Anbefaling

 Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen om status tages til efterretning,

at der tages stilling til, om udvalget fortsat ønsker status på skolernes anvendelse af skoledagens længde efter vedtagelse af justering af folkeskoleloven fra 8. april 2019, der muliggør, at skolerne kan afkorte skoledagens længde på mellemtrin og udskoling op til 2 timer om ugen.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 24-09-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Udvalget ønsker ikke fremover orientering om status.sagsnr17-12756_doknr125766-19_v1_orientering til børn og læring afkortning af skoledagens længde for skoleåret 20182019 – anden halv.docx

Bilag

Orientering til Børn og Læring afkortning af skoledagens længde for skoleåret 2018/2019 – anden halvdel januar 2019 – juni 2019


289. Orientering om Dansk Byggeris erhvervsundersøgelse 2019

Orientering om Dansk Byggeris erhvervsundersøgelse 2019
Sagsfremstilling

Den 25. juni 2019 offentliggjorde Dansk Byggeri deres årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed.

Varde Kommune forbedrede placeringen med 13 pladser, fra en 25. til en 12. plads.

 

Gennemgangen af den årlige måling viser følgende udsving på mere end fem pladser (fremgang/tilbagegang):

 

(Fremgang) Byggesagsbehandlingstid: 2018 (plads 65) og 2019 (plads 38) – lavt er godt, hvorfor det svarer til en forbedring på 27 pladser. Årsagen er umiddelbart, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 40 dage i 2018 og 38 dage i 2019. Kommuner der ikke opkræver et gebyr for byggesagsbehandlingen ligger notorisk bedre, idet mange først opretter sagen, når alle oplysninger foreligger. Men med en plads nummer 38, skal der naturligvis fortsat arbejdes på løbende forbedringer.

 

(Tilbagegang) Byggesagsbehandlingsgebyrstørrelser: 2018 (plads 51) og 2019 (plads 57). Det er et fald på 6 pladser. Gebyret er steget med 12 kr. i 2019.

 

(Fremgang) Gebyrer erhvervsaffald: 2018 (plads 92) og 2019 (plads 38), det svarer til en forbedring på 54 pladser. Der er metodeskift, fra man i 2018 brugte P-numre, til man nu gør det op i forhold til antal biler.

 

(Fremgang) AB92: 2018 (plads 79) og 2019 (plads 25), hvilket svarer til en forbedring på 54 pladser. Årsagen er, at vi nu har fået indberettet benyttet praksis – at AB92 skal benyttes så vidt muligt uden afvigelser.

 

(Tilbagegang) Erhvervsuddannede: 2018 (plads 13) og 2019 (plads 25), hvilket er en tilbagegang på 12 pladser. Ændringen skyldes, at andelen af folkeskoleelever, der søger ind på en erhvervsuddannelse, er faldet fra 28,2% i 2018 til 26,7% i 2019.

 

(Fremgang) Skole-virksomhedssamarbejde: 2018 (plads 28) og 2019 (plads 1), hvilket er en stigning på 27 pladser. Årsagen er, at vi korrekt har afkrydset alle tre felter.

 

(Fremgang) Erhvervsfrekvens: 2018 (plads 26) og 2019 (plads 18), hvilket er en forbedring på 8 pladser. Erhvervsfrekvensen er steget fra 78% til 79,5%.

 

(Tilbagegang) Nyledige i arbejde: 2018 (plads 21) og 2019 (plads 33), hvilket er et fald på 12 pladser. Årsagen er, at andelen er steget med 0,01% til 50%, hvilket må betyde, at andre kommuner har gjort det bedre.

 

Der er ikke kommet nye målinger i 2019, men derimod udgået en række målinger som;

Udvikling i dækningsafgiften, Udvikling i udlicitering på det tekniske område, Administrationsafgift på erhvervsaffald, Udvikling i befolkningen, BNP i kommunerne, Byggetilladelser og Udvikling i antal virksomheder.

 

Der henvises i øvrigt til de vedlagte bilag – herunder det samlede analysegrundlag.

Forvaltningens vurdering

Med det politiske mål, om fortsat at være en erhvervsvenlig kommune og ligge i top 10 i Dansk Byggeris årlige måling, vil det være hensigtsmæssigt:

 • at fortsætte det løbende arbejde med at optimere byggesagsbehandlingen,
 • at genvurdere gebyrstørrelserne for byggesagsbehandling og affaldsgebyrer,
 • at der fortsat kan arbejdes med at øge andelen af unge der tager en erhvervsuddannelse,
 • at der fortsat er et potentiale i at arbejde med de Nyledige i arbejde.
Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Lov om erhvervsfremme.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,

at vurdere analysens resultater og beslutte om der skal iværksættes initiativer på baggrund heraf.

Beslutning Direktionen den 14-08-2019

Direktionen drøftede analysens resultater, og besluttede at der ikke iværksættes særskilte initiativer på baggrund heraf, men at der fortsat holdes fokus på de igangsatte initiativer.

 

Analysen sendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv til orientering, og med anbefaling om, at den efterfølgende sendes til orientering i Udvalgene for Arbejdsmarked & Integration, Børn og Læring og Plan & Teknik.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen fra Direktionen blev godkendt.

 

Udvalget ønsker fortsat fokus målrettet en placering i TOP10 på Dansk Byggeris måling.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 24-09-2019

Analysen blev taget til efterretning.sagsnr17-7494_doknr122242-19_v1_dansk byggeri erhvervsvenlighed 2019 - varde.pdf
sagsnr17-7494_doknr122240-19_v1_dansk byggeris måling 2019 - kommenteret af varde kommune.pdf

Bilag

Dansk Byggeri Erhvervsvenlighed 2019 - Varde
Dansk Byggeris måling 2019 - kommenteret af Varde Kommune


290. Status på 0-2 års pladser i vuggestue, 0-6 års institutioner og dagpleje

Status på 0-2 års pladser i vuggestue, 0-6 års institutioner og dagpleje
Sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgets behandling af prognosen af 15. juli 2019 (dok. 17383-19) gives en status på situationen i forhold til pladser til børn i alderen 0-2 år[1] i vuggestue, 0-6 års institutioner[2] og dagpleje i Varde Kommune.

 

Område Midt (Varde by)

Der er aktuelt en mindre underkapacitet samlet set, idet der er fyldt op alle steder og flere steder er en midlertidig merindskrivning/opnormering i vuggestue/og 0-6 års institutioner. Der er ingen ledige pladser i dagplejen og der er venteliste. Der er ansat 2 nye dagplejere og det ser ud til, at der bliver behov for at ansætte yderligere 2 i januar/februar/marts 2020.

 

Område Vest
I Skovmusen i Oksbøl og i Blåbjerg Børneunivers, Lundparken (herefter kaldet Lundparken) er efterspørgslen på pladser på nuværende tidspunkt større end normeringen/kapaciteten.
I området er der mangel på pladser i både dagpleje og Skovmusen.
Lundparken er det eneste kommunale tilbud til 0-2 års børnene, da der ikke længere er et kommunalt dagplejetilbud.

Skovmusen er normeret til 12 børn, men siden 1. juni 2019 anvises der midlertidigt efter 14 børn, da det har vist sig vanskeligt at rekruttere nok dagplejere.

Igennem det sidste år er der ansat 6 dagplejere og der er brug for 1-2 dagplejere yderligere, da der i november/december er 1 dagplejer der går på efterløn og 2 der går på barsel. Samtidig er efterspørgslen på pladser i Skovmusen stor - aktuelt står der 23 børn på venteliste. Af disse har 13 indtil nu fået plads i dagplejen, idet deres behovsdato ligger før september 2019. Alle 13 har indtil videre ønsket at stå til overflytning til vuggestuegruppen, når der bliver plads. Af de 13 børn som står til overflytning, er 7 søskende i Skovmusen og først til august 2020 vurderes det, at disse søskendebørn kan få tilbudt en overflytning, under forudsætning af, at der fortsat anvises pladser efter 14 børn.

 

Lundparken, som er normeret til 4 pladser, har aktuelt 5 børn indskrevet og der er akut opstået behov for 3-4 pladser henholdsvis 16. september, 1. oktober og til november. Der er sagt ja til et barn 16. september. Der er således pr. 1 oktober 2019 6 0-2 års børn og 23 børnehavebørn i Lundparken.

 

Område Øst

I Skovbrynet i Ølgod er efterspørgslen på pladser på nuværende tidspunkt større end normeringen. I Børnehuset Agerbæk, Starup Børneby (HolmeÅhuset) og Møllehuset i Tistrup er der ledige pladser.
 

I Ølgod er der samlet set i dagpleje og Skovbrynet den nødvendige kapacitet til aldersgruppen.

Skovbrynet var oprindeligt normeret til 12 børn, men blev i 2017 permanent opnormeret til 16 børn (dok. 143935-17) og der er aktuelt 16 børn indskrevet.
Fra dagplejen er der 2 børn, der har valgt at stå til overflytning til Skovbrynet. De har stået på venteliste siden 1. maj 2019 og 16. juni 2019. Desuden er der 2-3 børn til august/september der har ønsket Skovbrynet, som i stedet er tilbudt dagpleje.

Der er ledige pladser i dagplejen i Ølgod. Henvisning af forældre til Tistrup eller Skovlund forekommer kun til forældre, der specifikt ønsker et vuggestuetilbud og klart tilkendegiver, at de ikke ønsker at benytte sig af dagplejen, eksempelvis pga. åbningstiderne.
Det er kun søskendebørn, der tilbydes Skovbrynet året ud. I 2020 er der først børn fra vuggestuegruppen der skal i børnehave fra august, og der går således lang tid inden de andre børn fra ventelisten, samt nye søskendebørn med ønske om vuggestuegruppe, kan tilbydes plads i Skovbrynet.


Pasningsgaranti

Alle børn fra 26 uger og til og med SFO 3. klasse skal tilbydes en plads i løbet af 3 måneder. Forældre, der ikke har deres barn/børn passet, er garanteret en plads i løbet af 3 måneder. Med en garantiplads er barnet sikret plads til en bestemt dato - ikke til et bestemt dagtilbud eller et bestemt område. Barnet har ret til en plads i den ønskede institution, såfremt der er plads. Som hovedregel anvises børnene således efter forældrenes ønske, men grundet efterspørgslen til det enkelte dagtilbud eller særlige behov hos andre børn, kan ønsket ikke altid opfyldes. Barnet kan altid stå på venteliste til en ønskeplads i et bestemt dagtilbud.
Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune


[1] Alle steder hvor der fremadrettet står pladser, er der tale om pladser til de 0-2 årige medmindre andet er angivet. Ligeledes er alle angivelser af antal børn, 0-2 års børn, medmindre andet er angivet.

[2] 0-6 års institutioner dækker alle institutioner, der har 0-2 årige uanset om børnene er samlet i en vuggestuegruppe eller er fuldt integreret med børnehavebørnene.

Forvaltningens vurdering

Der pågår en bygningsanalyse på dagtilbudsområdet som behandles på udvalgsmødet i oktober, hvor forvaltningens oplæg til beregning af pladser i Varde Kommunes dagtilbud ligeledes foreligger. Derefter kan forvaltningen konkret anvise, hvor antallet af pladser for de 0-2 årige kan opnormeres indenfor den nuværende fysiske ramme, samt hvor vi har, henholdsvis mangler, tilstrækkelig kapacitet.
Udover håndtering af situationen i Oksbøl og Lunde (som er presserende) anbefales, at bygningsanalysen samt beslutning om beregning af pladser afventes, før der træffes beslutninger om pladser til de 0-2 årige for det øvrige dagtilbudsområde.

 

Oksbøl
I Oksbøl er der samlet set stort pres på pladser, både i dagplejen og i Skovmusen, og det er efterhånden vanskeligt at rekruttere kvalificerede dagplejere.
Derfor anbefaler forvaltningen, at Skovmusen opnormeres permanent til 14 pladser.
Dette vil dog ikke være tilstrækkeligt, hvorfor der er behov for at se på Oksbøl igen i forbindelse med bygningsanalysen.

Den fysiske kapacitet i Skovmusen til de 0-2 årige er ved kvalitetsniveau C (som er det lovpligtige minimumsniveau) er højst 15 børn, hvis vi alene ser på m², men med en indretning, hvor der kun er ét kombineret grupperum/aktivitetsrum, er mulighederne for at skabe mere disponibelt børneareal begrænset, ligesom de ved 15 børn vil være presset på garderobepladsen. 14 børn vurderes således at være det antal, der reelt er plads til.
Såfremt der skal normeres til flere end 14 pladser indenfor samme bygningsramme, vil det være nødvendigt, at omkonvertere børnehavepladser. Dette vil kræve bygningsmæssige ændringer, såsom badeværelse med puslefaciliteter samt garderobe, hvor udgifterne skal beregnes. Alternativt vil bygningsmassen skulle udvides. En opnormering på eksempelvis 12 0-2 års pladser, svarende til endnu en vuggestuegruppe, indenfor nuværende fysiske ramme vil betyde en nednormering på børnehavepladser med 24 børn, hvorved der kan opstå pres på børnehavepladser i Oksbøl, ligesom børnehavegruppen i Skovmusen kan blive uhensigtsmæssig lille.

 

Lunde

I Lunde mangler der aktuelt pladser til de 0-2 årige.

Da Lundparken med sin nuværende normering på 4 pladser udgør det eneste kommunale tilbud til 0-2 års børn i Lunde, vil den optimale løsning være, at antallet af pladser kan opnormeres ved behov og, at der løbende kan konverteres pladser imellem de 2 aldersgrupper 0-2 og 3-6 år, indenfor den fysiske ramme. Derved vil behovet for pladser i hele aldersgruppen 0-6 år i højere grad kunne dækkes i lokalområdet.
Arealet i Lundparken ligger på A niveau. Forvaltningen har lavet en beregning (dok 144986-19) der viser, at der ved A niveau kan være 22 børnehavebørn og 9 0-2 års børn. Ved C niveau kan der være 37 børnehavebørn og 12 0-2 års børn. Der er 40 garderobepladser og der vil kunne etableres yderligere garderober ved behov. Udenfor beregningen er der yderligere et grupperum, som anvendes af Lundparken hver dag indtil SFO børnene kommer om eftermiddagen.
Udfordringen er, at der ved flere børn vil mangle toiletfaciliteter, da institutionen allerede i forhold til det nuværende antal børn er udfordret på disse faciliteter i forhold til branchevejledningens anbefalinger, som er 2 toiletter og 2 håndvaske pr. 20 børn.
Ligeledes er toiletfaciliteternes placering i tilknytning til SFO lokalet ikke optimalt.

På nuværende tidspunkt kan forvaltningen ikke anvise finansiering af en udvidelse af toiletfaciliteterne, hvorfor det beskrevne A niveau med ca. 22 børnehavebørn og 9 0-2 års børn vurderes at være tæt på det maksimale børnetal.
 

Ved manglende pladser i Lunde, anvises i dag pladser i dagpleje og vuggestuegruppe i Tistrup eller Nr. Nebel. Særligt i Nr. Nebel kan det medføre et øget pres på pladserne.

 

Ølgod

I Ølgod, hvor der samlet set er den nødvendige kapacitet til 0-2 års aldersgruppen, kan der ses på forholdet mellem antallet af pladser i vuggestuen og antallet af pladser i dagplejen.

Den fysiske kapacitet ved kvalitetsniveau C er max. 34 børn og max. 23 børn ved kvalitetsniveau A og B. Med udgangspunkt heri vil vuggestuegruppen kunne normeres til max. 34 børn, eller max. 23 børn. Forvaltningen vurderer dog, at 34 børn i vuggestuedelen, qua dens indretning, er for mange. Det vurderes, at der reelt vil være plads til max. 24 børn i de eksisterende rum, idet der er 2 grupperum, som vil kunne bruges til gruppe/aktivitetsrum med max. 12 børn i hver. Toilet -og puslefaciliteter vurderes ligeledes at kunne rumme 24 børn.

 

Varde by
I Varde by vurderes på nuværende tidspunkt, at der også fremadrettet vil være behov for et tilbud til 0-2 års aldersgruppen i Børnehuset Sønderallé, for at opretholde den nødvendige kapacitet. Beslutning herom kan afvente bygningsanalysen samt beslutning om beregning af pladser.
 

Generelt
En opnormering af pladser til 0-2 års aldersgruppen i 0-6 års institutionerne kan få konsekvenser for dagplejen, svarende til 1 dagplejer pr. 4 børn, der opnormeres med.

Ligeledes forventes, at en tilpasning af kapaciteten i henholdsvis dagpleje, vuggestue og 0-6 års institutioner - hvor der i højere grad tages udgangspunkt i forældrenes ønsker til tilbuds type – kan medføre renoverings- og/eller anlægsudgifter de fleste steder samt yderligere omkostninger til driften.

 

Pladsanvisningen oplever større efterspørgsel efter vuggestuepladser end dagplejepladser i Midt (Varde by). Det samme gør sig ikke gældende i Øst og Vest på nuværende tidspunkt.

 

For børn i alderen 0-2 år gælder, at vi ikke kan lave prognoser udover 1 år frem, da der vil være børn, der endnu ikke er skrevet op/endnu ikke er født. Status er et øjebliksbillede, idet til- og fraflytninger samt forældres valg af tilbud, herunder private tilbud, kan skabe store udsving fra dag til dag.

 

Udvalget gav 21. august 2018 dagtilbudschefen bemyndigelse til at træffe beslutning om midlertidige merindskrivninger – dok. 126265-18.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Opnormering af vuggestuepladser koster differencen mellem en vuggestueplads og tildelingen til en dagplejeplads, svarende til en nettoudgift på pt. 26.218 kr./plads.
Økonomiafdelingen oplyser, at der ikke i budgettet er afsat midler til opnormering af vuggestuepladser samt til renoverings- og/eller anlægsudgifter i forbindelse hermed.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen om status tages til efterretning,

at pladserne til aldersgruppen 0-2 år i Skovmusen i Oksbøl opnormeres til 14,
at normeringen i Lundparken løbende kan justeres i forhold til den fysiske ramme.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 24-09-2019

Godkendt.sagsnr16-13131_doknr143935-17_v1_opfølgning på etablering af midlertidige vuggestuepladser i ølgod.docx
sagsnr19-341_doknr17383-19_v1_prognose for dagtilbud 20192020.xlsx
sagsnr19-10698_doknr144986-19_v1_beregning af max antal i lundparken excell.xlsx
sagsnr18-8639_doknr126265-18_v1_mulighed for midlertidig merindskrivning i trane skole og børneby, horne børneby.docx

Bilag

BU-udv. 12.09.2017: Opfølgning på etablering af midlertidige vuggestuepladser i Ølgod
Prognose for dagtilbud 2019/2020
Beregning af max antal i Lundparken
BL-udv. 21.08.2018: Mulighed for midlertidig merindskrivning i Trane Skole og Børneby, Horne Børneby


291. Fysisk og organisatorisk placering af Solsikken

Fysisk og organisatorisk placering af Solsikken
Sagsfremstilling

I forliget ’Skoler og dagtilbud for alle’ (side 12) er følgende aftalt: Varde Kommunes specialtilbud fra Lykkesgårdskolen, Tistrup Skole og Solsikken samles på Sct. Jacobi Skole i Varde. Sct. Jacobi Skole og dagtilbud får egen ledelse.

Dagtilbuddet Solsikken skulle i forlængelse heraf indarbejdes bygningsmæssigt, pædagogisk og organisatorisk, som en del af den ny Sct. Jacobi Skole i 2021, samtidig med ibrugtagelse af Frelloskolen.

 

Udvalget for Børn og Læring besluttede den 21.  maj 2019, at der ansættes en leder af skole med specialtilbud i efteråret 2019 med henblik på opstart af den ny Sct. Jacobi Skole pr. 1. januar 2020 på 2 matrikler (Trane og Lykkesgård). Pr. 1. august 2021 etableres den nye skole med specialtilbud på én matrikel. Samtidig blev det besluttet, at overflytningen af Solsikken både fysisk, ledelsesmæssigt samt bestyrelsesmæssigt skal ske pr. 1. august 2021.  

 

Forligskredsen bag ’Skoler og dagtilbud for alle’ har efterfølgende drøftet Solsikkens fysiske, ledelsesmæssige samt organisatoriske tilknytning set i forhold til bl.a. de bygningsmæssige rammer samt ansættelse af en leder til at forestå ledelsen af skolen med specialtilbud pr. 1. januar 2020. Forligskredsen foreslår, at Solsikken bliver i den nuværende bygning på Egekrattet 8, Varde, men at Solsikken allerede ledelses- og bestyrelsesmæssigt pr. 1. januar 2020 bliver en del af det nye specialtilbud og dermed af det samlede pædagogiske grundlag.

Forvaltningens vurdering

I konsekvens af beslutningen om at ansætte en leder af specialskolen pr. 1. januar 2020 anbefaler forvaltningen, at Solsikken organisatorisk kobles op på den nye skole med specialtilbud pr. januar 2020 fremfor at vente til 2021. Dette vil give Solsikkens ledelse og personale mulighed for at være med i processen fra start. Forvaltningen anbefaler, at Solsikken fortsat har et tæt samarbejde med det almene dagtilbud, Smørhullet (Dagtilbuddet Midt), således at de synergieffekter, der er opnået mellem special og almentilbuddet, kan fortsætte.

 

Såfremt det besluttes at anbefalingerne følges, anbefaler forvaltningen, at Solsikken inviteres til dialog herom.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven, Serviceloven

Økonomi

Ingen

Høring

Dagtilbud Varde Midt’s bestyrelse og MED-udvalg i perioden 25. september – 9. oktober 2019.

Anbefaling

På baggrund af signalerne fra forligskredsen anbefaler forvaltningen,

at forslaget om, Solsikken forbliver på sin nuværende adresse på Egekrattet 8, Varde, godkendes,

at forslaget om, at Solsikken pr. 1. januar 2020 organisatorisk tilknyttes den ny Sct. Jacobi Skole godkendes,

at forslaget sendes i høring i Varde Midt’s bestyrelse og MED-udvalg som beskrevet ovenfor,

at de indkomne høringssvar behandles på udvalgsmøde den 22. oktober 2019 med henblik på endelig godkendelse i Byrådet den 5. november 2019.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 24-09-2019

Godkendt.

292. Orientering om evaluering af Kulturbørnehaver

Orientering om evaluering af Kulturbørnehaver
Sagsfremstilling

Kulturbørnehaver har kørt som projekt i perioden 2017-2018 og var et samarbejde mellem Vardemuseerne, Musik & Billedskolen, Børnehaven Kærhøgevej i Varde og Børnehaven Hedevang i Alslev.

 

Gennem 4 længerevarende læringsforløb blev der arbejdet med at sætte natur, musik, kunst og kulturhistorie på børnenes dagsorden. Læringsforløbene tog udgangspunkt i de dengang gældende læreplanstemaer natur, kulturelle udtryksformer og værdier og krop og bevægelse. Forløbene foregik både i børnehaven, på Museum Frello og i skoven hos NaturKulturVarde.

 

Der blev aflagt i alt 14 kontinuerlige besøg af musikpædagoger, naturvejledere og museumsformidlere hos hver af børnehaverne i løbet af ét læringsforløb. Hvert læringsforløb varede ca. 3 måneder.

 

Selve forløbene er udviklet og afviklet i fællesskab på tværs af de repræsenterede faggrupper – musikpædagoger, museumsformidlere, naturvejleder og pædagoger ansat i daginstitutionerne.

 

Evaluering

Der er sket et fælles løft af viden og nye perspektiver for alle parter i det daglige arbejde med børnene.

 

”Chancelighed” er et særligt fokusområde i Varde Kommune, og det fremhæves netop, at når børn møder kunst, er de på lige fod. Kulturen giver børn mulighed for at blive en del af et fællesskab.

 

Hos børnene er der set en tydeligt udvikling på flere af de områder, som dialogprofilerne måler på. Børnene får rykket deres grænser, de tror mere på sig selv og tør mere efter forløbene. De sociale og sproglige kompetencer udvikles, og projektet har fyldt i deres bevidsthed. 

 

De daglige ledere fra børnehaverne Hedevang og Kærhøgevej har givet udtryk for følgende:

Projektet har skabt et læringsmiljø, som er blevet en naturlig del af hverdagen i børnehaven og en kobling mellem de pædagogiske kompetencer og kunst- og kulturkompetencer har løftet kvaliteten i arbejdet med børnene. Pædagogernes faglighed og viden er øget til stor gavn for børnene. Samarbejdet mellem pædagogerne og formidlerne har kørt som et ligeværdigt partnerskab. Det er kommet til udmøntning i et ejerskab for projektet i institutionerne.

 

Da forløbene fandt sted både i børnehaven, på museum og i skoven, har børnene haft mulighed for trygheden i egne rammer. Samtidig har børnene lært museet og skoven at kende og føler sig nu også trygge i disse rammer.

 

Der blev i projektets sidste fase arbejdet med at forankre de mange gode erfaringer, både hos projektets deltagere og til evt. nye børnehaver. Derfor er der udarbejdet et inspirationskatalog, der fungerer som værktøj og vidensdeling. 

 

Projektet får i efteråret 2019 en opfølgning i form af et nyt projekt – En spirende indsats. Det nye projekt inddrager 4 nye børnehaver, Smørhullet (Varde), Lysningen (Varde), HolmeÅhuset (Starup) og Skovmusen (Oksbøl). Baseret på erfaringerne fra kulturbørnehaver er der udviklet temakasser, som pædagogerne kan arbejde med i forhold til inddragelse af kulturelle aktiviteter for børnene. Som en del af temakasserne får børnehaverne besøg af 8 formidlingsgange, hvor eksterne formidlere besøger børnene. Inden besøgene afholdes der kursusaftener for pædagogerne. Dette projekt er finansieret af midler fra Kulturregion Vadehavet.

Forvaltningens vurdering

Kulturbørnehaveidéen understøtter i høj grad, at børn tager læring til sig på forskellig vis.

 

Samarbejdet mellem de forskellige fagprofessioner giver gensidig inspiration til at gribe det samme tema an på forskellige måder og fra forskellige vinkler, og skaber ny viden på tværs af institutionerne.

 

Evalueringen viser følgende positive erfaringer:

 • Et ligeværdigt samarbejde mellem kulturinstitutioner og pædagoger medfører øgede kompetencer og ejerskab for et projekt
 • Egne aktører leverer forløb af høj kvalitet
 • Længerevarende forløb skaber udvikling hos børnene
 • Der skal arbejdes med tiltag før, under og efter forløbene, for at skabe en sammenhæng og forankring.
Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Projektet har et budget på 284.720 kr., hvoraf der er bevilget 142.000 kr. fra Kulturregion Vadehavet. De resterende 142.720 kr. er erlagt i form af arbejdstimer fra Vardemuseerne og kommunale institutioner.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at evalueringen tages til efterretning, og

at evalueringen fremsendes til orientering til Udvalget for Børn og Læring.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-08-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Julie Gottschalk

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 24-09-2019

Taget til efterretning.

293. Orientering om evaluering af Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste

Orientering om evaluering af Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste
Sagsfremstilling

Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste har kørt som projekt i perioden 2017-2019 og er afsluttet i dette forår. Det var for alle 0-4 årige børn i hele Varde Kommune i kommunal dagpleje/vuggestue/børnehave og var resultatet af et samarbejde mellem Kultur og Fritid, Varde Bibliotek og Børn og Læring.

 

Formålet med den kulturelle rygsæk for de mindste var at give børnene en bred referenceramme og på længere sigt en dybere forståelse af de kulturelle tilbud, når de efterfølgende deltager i Vardes Kulturelle Rygsæk. På længere sigt styrkes børns kulturelle og sproglige kompetencer, og der skabes grobund for det gode børneliv i Varde Kommune.

 

De 0-3 årige børn har deltaget i en workshop med Lotte Salling med fokus på sprog, rytmer og sang. De 3-4 årige børn har deltaget i en workshop med ’En hemmelig klub’ i teater, bevægelse og historiefortælling.

 

Evaluering

Der har været en positiv tilbagemelding på projektet fra dagplejen og institutionerne, hvor de var glade for at få besøg af kunstnerne og få mulighed for at møde nye kunstgenrer.

 

Afvikling af de første forløb i 2017 viste udfordringer vedr. børnegruppernes størrelse, lokaler og indhold i forløbet for de 3-4 årige.

 

Derfor blev forløbene i 2019 tilrettet i forhold til gruppestørrelse og lokaler og koblet på dagtilbuds ”Fra intention til handling”, hvor de især blev målrettet læreplanstemaet ”Kultur, æstetik og fællesskab”. Som en del af forløbene udarbejdede arbejdsgruppen forslag til aktiviteter før og efter forløbene, for at skabe en bedre forankring i institutionernes videre arbejde.

 

Hvis tiltaget skal videreudvikles, anbefaler de brug af kommunens egne kulturaktører, da disse leverer forløb af høj kvalitet.

 

Lotte Salling:

Forløbet var alderssvarende og der var sammenhæng mellem forløbet og læreplanstemaet. Med forløbet fik dagplejen og vuggestuerne et antal bøger med sange og rim, som de kunne bruge hjemme, i legestuen eller i vuggestuen. De gjorde brug af det udsendte materiale, og følte sig godt klædt på til at arbejde videre med Lottes materiale.

 

En Hemmelig Klub:

Der var delte holdninger til forløbet. Nogle mente, at det var spændende og andre mente at det ramte helt ved siden af. Udfordringen var især, at det var svært for børnene at holde koncentrationen under hele forløbet, fordi indholdet ikke var alderssvarende og måske passede bedre til fx 5-6 årige. Alligevel oplevede de, at børnene blev inddraget i den kunstneriske proces og fik kreativ erfaring. Forløbet gav også en sammenhæng mellem forløbet og læreplanstemaet.

 

Evalueringen har vist, at det er svært se en effekt på styrkelse af f.eks. børnenes motorik og sproglige kompetencer, når børnene kun møder kunstnerne én gang om året. I stedet efterspurgte institutionerne længevarende forløb, hvis børnenes læringskompetencer skal styrkes og prioriteres.

Forvaltningens vurdering

Evalueringen viser, at pilotprojektet blev godt modtaget og institutionerne er glade for at få tilbudt kulturaktiviteter, der både kan give oplevelser og læring. Udfordringerne viser et ønske om mindre grupper, alderssvarende forløb og længerevarende forløb.

 

Evalueringen viste, at der kan arbejdes med:

 • Decentrale lokaliteter – forløbene skal hovedsageligt foregå på institutionen, legestuen eller et sted i samme by
 • Brug af egne aktører, da de kan levere samme høje kvalitet
 • Længerevarende forløb  
 • Der skal arbejdes med tiltag før, under og efter forløbene, for at skabe en sammenhæng og forankring.
Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Udgifterne til rygsækken beløber sig til 378.437 kr. for 2017-19, hvoraf 180.000 kr. er bevilget af Kulturregion Vadehavet, og de resterende udgifter er fordelt ligeligt mellem Kultur og Fritid, Varde Bibliotek og Børn og Læring.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at evalueringen tages til efterretning, og

at evalueringen fremsendes til orientering til Udvalget for Børn og Læring.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-08-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Julie Gottschalk

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 24-09-2019

Taget til efterretning.sagsnr15-14715_doknr133570-16_v2_projektbeskrivelse - ansøgning.pdf

Bilag

Projektbeskrivelse


294. Punktet gensidig orientering

Punktet gensidig orientering
Sagsfremstilling

På udvalgsformandsmøde den 7. december 2015 blev det besluttet, at hvert fagudvalg skal forholde sig til hvorvidt punktet ’Gensidig orientering skal være åbent eller lukket på deres dagsordener.

 

Udvalget for Børn og Undervisning besluttede den 18. januar 2016, at det skal være et åbent dagsordenspunkt.

 

Som det er i dag, er punktet lukket på dagsordnerne til Udvalget for Plan og Teknik samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Punktet er åbent på dagsordnerne til alle øvrige fagudvalg.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget tager stilling til, hvorvidt punktet ’Gensidig orientering fremadrettet skal være åbent eller lukket på udvalgets dagsordner.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 24-09-2019

Fremover skal punktet være lukket.

295. Gensidig orientering

Gensidig orientering
Sagsfremstilling

 

Orientering ved formanden:

 • Sammenhængende ungeindsats
 • Uddannelsesforum Varde

 

 

Orientering ved direktøren:

 • Budget 2020-2023
 • Studieturen til England

 

 

Orientering ved udvalgsmedlemmer:

 •  

 

 

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 24-09-2019

Taget til efterretning.