UDVALG

Udvalget for Børn og Læring

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

20-08-2019 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

20-08-2019 17:15:00


PUNKTER

262. Godkendelse af dagsorden
263. Evaluering af indhold, form og omfanget af møder
264. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Udvalget for Børn og Læring
265. Status på Forberedende Grunduddannelse i Varde
266. Orientering om ny lovgivning på plejefamilieområdet
267. Børne- og ungepolitik
268. Udvalgets studietur - november 2019
269. Orientering om plan for udviklingsforløb for dagtilbud
270. Tilsyn i dagtilbud
271. Orientering om prognose for dagtilbud - juli 2019
272. Udsættelse af evaluering af tildelingsmodel 2018 - Dagtilbud
273. Udsættelse af evaluering af tildelingsmodel 2018 - Skoleområdet
274. Orientering om status på Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel
275. Aftaleindhold vedr. øget praksisfaglighed i folkeskolen
276. Orientering om evaluering af Idrætstalentlinjen
277. Gensidig orientering262. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-08-2019

Godkendt.

263. Evaluering af indhold, form og omfanget af møder

Evaluering af indhold, form og omfanget af møder
Sagsfremstilling

Udvalget drøftede den 18. januar 2018 møders form og indhold, og i den forbindelse blev det aftalt, at omfanget af møder evalueres efter 1 år.

 

Udvalget vedtog den 18. september 2018, at der fremover afholdes ét årligt dialogmøde med:

I foråret:

 • FællesMED Børn og Læring

I efteråret:

 • Skoleklynge Vest, Dagtilbud Vest og Dagplejen
 • Skoleklynge Varde, Dagtilbud Midt, S/I Søndermarken, S/I Højgårdsparken og Ungdomsskolen
 • Skoleklynge Nord og S/I Møllehuset
 • Skoleklynge Øst og Dagtilbud Øst
 • Børn og Familie
Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at indhold, form og omfanget af møder evalueres.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 23-04-2019

Udsættes.

Fraværende:

Sandie Eis Ravn

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-05-2019

Udsættes.

Fraværende:

Tom Arnt Thorup

Holger Grumme Nielsen

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-08-2019

Mødernes indhold, form og omfang blev drøftet.

Mødeform i klynger fastholdes.

Der afholdes fortsat dialogmøde med plejefamilier.

Dagsordens indhold drøftes på kommende udvalgsmøde.

 sagsnr17-10539_doknr13271-18_v1_udvalgets deltagelse i møder 2018 - børn og læring.doc
sagsnr18-5264_doknr201506-18_v1_udvalgets deltagelse i møder 2019 - børn og læring.doc

Bilag

Udvalgets deltagelse i møder 2018 - Børn og Læring
Udvalgets deltagelse i møder 2019 - Børn og Læring


264. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Udvalget for Børn og Læring

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Udvalget for Børn og Læring
Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 for Udvalget for Børn og Læring viser et samlet merforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 eksklusive budgetoverførsler fra 2018 til 2019, jf. tabel 1. Inklusive budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 18,8 mio. kr., hvilket forklares efterfølgende i tabel 2.

 

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 er det en forbedring på 4,9 mio. kr. eksklusiv overførsler fra tidligere år. Dette skyldes at der forventes mindreforbrug af overførsler fra tidligere år.

 

 

Merforbruget skyldes primært forbrug af overførte midler på 6,0 mio. kr.

For skoler og dagtilbud sker der en regulering af budgetterne pr. 1. august 2019 i forhold til de endelige børnetal, hvorfor budgetopfølgningen er foretaget ud fra et skønnet børnetal hvilket kan have betydning for det endelige regnskabsresultat.

 

De væsentlige afvigelser er:

 

 • For skoleområdet forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. (excl. overførsler), hvilket er en forbedring på 3,3 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 31. marts 2019.
  • Mindreudgifter som følge af fald i elevtal/færre klasser på folkeskoleområdet svarende til 0,6 mio. kr.
  • Der forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. vedr. betaling til staten for elever på friskoler.
  • Mindreudgift som følge af færre børn indmeldt i SFO og juniorklubber 2,0 mio. kr., heraf udgør mindreudgifter til friplads og søskendetilskud 0,7 mio. kr.
  • Det forventes, at der bruges 6,1 mio. kr. af overførte midler fra tidligere år. Dette skyldes bl.a. investeringer i skole IT, færdiggørelse af projekter vedr. pigecamp, ’Alle unge skal med’, øget kvalitet i dagtilbud (jfr. beslutning vedr. ’Skole og dagtilbud for alle’), investeringen i legeplads i SFO samt generelle forbrug/afvikling af underskud af overførte midler i skoler og SFO.

 

 • For dagtilbud forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. (excl. overførsler). Dette er 0,2 mio. kr. højere end ved opfølgningen pr. 31. marts 2019. Merforbruget kan henføres til:
  • Flere børn i private institutioner merudgift 2,3 mio. kr. Stigningen ses hovedsagelig på antallet af vuggestuepladser.
  • Mindreudgifter som følge af færre børn i egne institutioner/dagpleje og andre pasningsordninger på 1,2 mio. kr.
  • Generelt mindreforbrug på dagtilbudsområdet medfører en højere overførsel på 0,6 mio. kr. til 2020.

 

 • Børn og Familie forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. (excl. overførsler). I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 er det en forbedring på 1,6 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der bruges af overførsler fra tidligere år på grund af udskudte investeringer fra 2019, samt midlertidige ansættelser vedr. psykologerne og sundhedsplejen. På anbringelsesområdet forventes der ingen afvigelser i forhold til budgettet. Der forventes et fald i antallet af anbringelser, men dette modsvares af merudgifter til forebyggende foranstaltninger.

 

 • Øvrige områder omfatter væsentligst udgifter til rengøring. Her forventes ingen afvigelser i forhold til budgettet.

 

Overførsler til 2019 samt påvirkning af kassen:

 

I Udvalget for Børn og Læring er der overført 24,8 mio. kr. fra tidligere år til 2019, jf. tabel 2. Overførslerne kan dække merforbrug i indeværende år eller bruges til igangsatte projekter/ investeringer i årets løb.

 

Der forventes et merforbrug på 6,0 mio. kr. (ekskl. overførsler) omfatter hele udvalgets budgetområde. Merforbruget skyldes, at der bruges 7,9 mio. kr. af overførsler fra tidligere år, og at der forventes mindreudgifter på 1,9 mio. Kr. på områder uden overførselsadgang.

 

Inklusive budgetoverførsler fra tidligere år har udvalget samlet set et mindreforbrug på 18,8 mio. kr. Heraf forventes 16,9 mio. kr. at bliver overført til 2020, hvilket er 7,9 mio. kr. mindre end budgetoverførslen på 24,8 mio. kr. til 2019.

 

 

Det forventes, at 1,9 mio. kr. vil blive tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutning, hvilket skyldes mindreudgifter på skoleområdet vedr. færre elever i skole, SFO og juniorklubber med i alt 3,0 mio. kr. og merudgifter på dagtilbudsområdet på 1,1 mio. kr. på grund af flere vuggestuebørn private institutioner.

 

Anlægsbudget:

Der forventes et mindreforbrug i forhold til afsatte rådighedsbeløb incl. overførsel fra tidligere år på 34,5 mio. kr. jfr. bilag.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Økonomi

---

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-08-2019

Taget til efterretning.sagsnr18-13547_doknr117403-19_v1_børn og læring - opfølgning på anlæg pr. 30.6.2019.xlsx

Bilag

Børn og Læring - Opfølgning på Anlæg pr. 30.6.2019


265. Status på Forberedende Grunduddannelse i Varde

Status på Forberedende Grunduddannelse i Varde
Sagsfremstilling

Punktet omhandler en status på Forberedende Grunduddannelse i Varde om samarbejde og antal elever.

 

Efter udvalgsmøde i Børn og Læring i maj 2019 er der sket følgende:

 • FGU bestyrelsen har godkendt samarbejdsaftalerne mellem Varde Kommune og FGU Vest.
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udmeldt nye oplysninger:
  • Varde Kommune har mod forventning ikke takstudgift til unge, som er i EGU praktik. Kommunen har dog fortsat en lønudgift til FGU elever i kommunal praktik. I oprindelig FGU budget er der indregnet helårstakst på alle FGU elever.
  • Varde Kommune og FGU Vest skal lokalt aftale en pris for intern værkstedspraktik. Det indgår derfor ikke i samarbejdsaftalerne, og der skal udarbejdes en tillægsaftale med FGU Vest.

 

Afdelingsleder Karina Winther og økonomikonsulent Jette Poulsen orienterer på udvalgsmøde om aktuelt antal unge på FGU Vest i Varde samt de nye oplysninger fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Forvaltningens vurdering

FGU området skal følges tæt så der løbende inddrages erfaringer fra praksis fra 1. august 2019 for at sikre et fleksibelt samarbejde om målgruppen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om Forberedende Grunduddannelse

Økonomi

Det forventes, at udgifterne til FGU kan finansieres indenfor det afsatte budget i 2019 og 2020 i forhold til det forventede elevtal primo august 2019.

I forhold til 2021 og 2022 forventes et merforbrug på ca. 800.000 kr. udfra det nuværende elevtal, men da elevtallet er usikkert sker der ingen korrektion af budgettet på nuværende tidspunkt.

Afregningen sker i forhold til det endelige elevtal pr. 5. september året før.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningens anbefaler,

at der udarbejdes tillægsaftale med FGU Vest om intern værkstedspraktik for unge i FGU sporet EGU,

at sagen forelægges Udvalget for Arbejdsmarked og Integration til orientering.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-08-2019

Godkendt.

266. Orientering om ny lovgivning på plejefamilieområdet

Orientering om ny lovgivning på plejefamilieområdet
Sagsfremstilling

Lovgivningen på plejefamilieområdet er ændret pr. 1. juli 2019 med det formål at skabe mere kvalitet på plejefamilieområdet.

 

Ændringerne handler i hovedtræk om nye benævnelser på plejefamilietyper, nye krav til kommunerne om råd, vejledning og supervision til plejefamilier, ny bevillingsmulighed til netværksplejefamilier samt om ændringer om kompetence til godkendelser mellem kommuner og Socialtilsynet.

 

Almene, forstærkede og specialiserede plejefamilier

Med lovændringen vedtages nye benævnelser og kategoriseringer af plejefamilier.

 

Almene plejefamilier: Familier, der er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med lette til moderate støttebehov.

 

Forstærkede plejefamilier: Familier, der er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med moderate til svære støttebehov.

 

Specialiserede plejefamilier: Familier, der er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med svære støttebehov.

 

Kategorien netværksplejefamilier består som hidtil.

 

Økonomisk tilskud til netværksplejefamilier

Udover godtgørelse for kost og logi samt dækning af de øvrige eller ekstraordinære udgifter, kan netværksplejefamilier fremover i visse tilfælde modtage op til 20.000 kr. pr. barn pr. år til dækning af øvrige omkostninger – og uden forevisning af dokumentation.

Desuden får netværksplejefamilier i øget omfang ret til tabt arbejdsfortjeneste.

 

Efteruddannelse og supervision m.v.

Støtten til plejefamilien skal være intensiv i begyndelsen af anbringelsen, dvs. i det første år, plejefamilien har barnet eller den unge anbragt hos sig. Den intensive støtte skal som udgangspunkt være påbegyndt inden for anbringelsens første halve år, medmindre særlige hensyn til barnet eller den unge taler imod. I de tilfælde skal opstartsforløbet senest være gennemført inden for 1 år fra anbringelsestidspunktet.

 

Ændring i kompetencen til at godkende plejefamilier 

Alle former for godkendelser af plejefamilier flyttes til Socialtilsynet. Det betyder, at opgaven om konkrete godkendelser (godkendelser af en plejefamilie, som i forvejen kender eller har en relation til det barn, der skal anbringes) flyttes fra kommunerne til Socialtilsynet.

 

Myndighed i Børn og Familie har arbejdet med implementering af lovgivningen. Ændringerne er blandt andet indarbejdet i ’Retningslinjer for plejefamilier ansat af Varde Kommune’ og ’Retningslinjer for netværksplejefamilier ansat af Varde Kommune’ (Bilag 1 og 2).

 

Målet er at skabe gennemsigtighed for plejefamilierne i samarbejdet med Varde Kommune.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer gennem udarbejdelse af retningslinjerne at have sikret implementering af lovændringer og serviceniveau og herunder orienteringen af plejefamilierne.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Serviceloven

Økonomi

Forvaltningen forventer en udgiftsstigning til netværksplejefamilier. Aktuelt afventes en vejledning fra Socialministeriet til nærmere præcisering af serviceniveauet på økonomiske bevillinger.

Forvaltningen forventer et øget timetal til supervision til plejefamilier og uddannelse af plejefamilier.

 

I 2019 forventes udgifterne finansieres af overførte midler fra 2018.

 

I 2020 og fremover forventes udgiften at kunne finansieres af bloktilskud, hvilken afventer den endelige aftale med Regeringen.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-08-2019

Taget til efterretning.

 

Udvalget ser med bekymring på en eventuel lang sagsbehandlingstid hos Socialtilsynet i forbindelse med plejefamiliers godkendelse og beder på den baggrund forvaltningen rette henvendelse til tilsynet.

Samtidig ønsker udvalget at rette henvendelse til ministeriet på området om de potentielle udfordringer.sagsnr18-3311_doknr186458-17_v1_retningslinjer for plejefamilier ansat af varde kommune.docx
sagsnr18-3311_doknr186459-17_v1_retningslinjer for netværksplejefamilier ansat af varde kommune.docx

Bilag

Retningslinjer for plejefamilier ansat af Varde Kommune
Retningslinjer for netværksplejefamilier ansat af Varde Kommune


267. Børne- og ungepolitik

Børne- og ungepolitik
Sagsfremstilling

Den tidligere Børne- og ungepolitik er udarbejdet i 2012. Politikken kan med fordel revideres eller fornys, så der dannes sammenhæng til de politiske fokusområder, som er udarbejdet af Udvalget for Børn og Læring.

 

Ifølge serviceloven har børne- og ungepolitikken til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børne- og ungepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af Byrådet og offentliggøres.

 

Børne- og ungepolitikken fra 2012 indeholder ikke en del specifikt rettet mod børn og unge med behov for særlig støtte. En ny eller revideret børne- og ungepolitik skal derfor suppleres med dette tema.

 

Politikker på området:

 1. Børne- og ungepolitikken vedtaget i september 2012, herunder tillægget omhandlende styrkelse af indsatsen for kriminalitetstruede børn og unge.
 2. Politik for Unge – godkendt kort før børne- og ungepolitikken.
Forvaltningens vurdering

Socialstyrelsen anbefaler, at det i udarbejdelsen af en børne- og ungepolitik sikres, at der er sammenhæng mellem forskellige strategier og politikker på området, så de peger i samme retning med det formål, at medarbejderne oplever sammenhæng i de politiske mål og rammer.

 

Der ses 2 muligheder for at imødekomme dette:

 1. Udarbejde en ny sammenhængende børne- og ungepolitik til erstatning for Børne- og ungepolitikken og Politik for Unge
 2. Revidere de tidligere politikker – herunder evt. samle dem.
Konsekvens i forhold til visionen

 Ingen

Retsgrundlag

Serviceloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at politikkerne på børne- og ungeområdet revideres,

at der arbejdes frem mod én samlet børne- og ungepolitik,

at politikken udarbejdes, så der dannes sammenhæng med de politisk vedtagne fokuspunkter.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-08-2019

Børne og Ungepolitikken samt Ungepolitikken revideres i en ny sammenhængende politik. Politikken revideres så der dannes sammenhæng med de politiske vedtagne fokuspunkter.

 

KL’s kommunale kerneværdier tænkes ind i politikken.

 

Udvalget ønsker en procesplan forelagt i udvalget.sagsnr19-8396_doknr108624-19_v1_tillæg styrkelse af indsatsen for kriminalitetstruede børn.pdf
sagsnr19-8396_doknr108623-19_v1_ungepolitik.pdf.pdf
sagsnr11-3234_doknr559427-12_v1_børne- og ungepolitikken - godkendt af byrådet den 4. september 2012.pdf

Bilag

Tillæg: Styrkelse af indsatsen for kriminalitetstruede børn
Ungepolitik
Børne- og Ungepolitikken - godkendt af Byrådet den 4. september 2012


268. Udvalgets studietur - november 2019

Udvalgets studietur - november 2019
Sagsfremstilling

Forvaltningen er blevet bedt om at komme med forslag til studietur for udvalget. Udvalget har udtrykt ønske om at få mere viden om et oplæg på KL’s Børnetopmøde 2018 – ’London Challenge’.

Der forelægges et forslag til studietur for Udvalget for Børn og Læring til London (24.)25.-27. november 2019. Formålet med turen er, at udvalget får viden om og kendskab til projekt ’London Challenge’, der omfatter særligt udfordrede skoler, og at udvalget får viden om og kendskab til, hvordan dagtilbud og skoler i ’London Challenge’ samarbejder for at højne elevernes trivsel, faglighed og løfteevne. Derudover arbejdes der på at få kontakt til LIFE programmet i Swindon, hvor man arbejder med indsatsen på ungeområdet til en mere helhedsorienteret indsats på tværs af faggrupper og med vægt på inddragelse af den unge, dennes familie og netværk. LIFE programmet i Swindon er et eksempel på denne måde at arbejde på. LIFE går ud på at gentænke den sociale indsats for meget udsatte familier. Alle indsatser for en familie samles i Swindon i ét team på tværs af forvaltninger, udpeget af familien selv.

Forvaltningens vurdering

De engelske erfaringer kan anvendes og overføres i det fortsatte udvalgsarbejde med fokus på den sammenhængende og praksisnære indsats fra børnehave til skole/ungeområdet

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Intet

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til studieturens indhold godkendes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-08-2019

Godkendt.

269. Orientering om plan for udviklingsforløb for dagtilbud

Orientering om plan for udviklingsforløb for dagtilbud
Sagsfremstilling

Udvalget blev den 9. oktober 2018 orienteret om, at hele dagtilbudsområdet i Varde Kommune indgår i et udviklingsforløb frem til sommeren 2020 i regi af Undervisningsministeriet. Vi kalder det ’Demokrati i børnehøjde’.

 

Rammen for udviklingsforløbet er en overordnet vision, ét langsigtet mål og 3 brede mål:

Vision: Alle børn og forældre oplever - og er - en del af demokratiske fællesskaber.
 

Langsigtet mål: Med børneperspektivet i fokus er det et fælles ansvar, at udvikle og understøtte børns medborgerskab og demokratiske dannelse.
 

3 brede mål:

 • Alle medarbejdere har, inden udgangen af 2020, opnået fælles indsigt i, hvordan egne forforståelser og kategoriseringer kan have betydning for børns deltagelsesmuligheder og for samarbejdet med forældrene
 • Alle børn har - og oplever - medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for deres hverdag i et læringsmiljø, faciliteret af kompetente medarbejdere
 • Alle børn går fra børnehave til skole med kompetencer til at deltage i demokratiske processer og fællesskaber

 

Status på forløbet er, at alle dagtilbud nu er i fuld gang med lave deres egne lokale delmål og indsatser, som giver mening for dem i det pædagogiske arbejde i hverdagen. 

 

For at styrke dagtilbuddene i deres lokale forankring, er der under forløbet en række overordnede indsatser:

 • Oplæg med Læringskonsulenterne fra Undervisningsministeriet
 • Kick Off arrangement, hvor dagtilbuddene arbejder med udarbejdelse af egne lokale delmål på baggrund af det langsigtede mål og de 3 brede mål
 • Kompetenceudvikling i form af endagsworkshop i foråret 2019 og workshopforløb i efteråret 2019 – alle daglige ledere/souschefer og 1-2 medarbejdere fra alle dagtilbud deltager, så alle dagtilbud får et fælles vidensgrundlag på tværs af alle dagtilbud. Kompetenceudviklingen indgår som en del af de 50% kommunen selv kan indvirke på i forbindelse med implementeringen af ’Den styrkede pædagogiske læreplan’

 

I satspuljemidlerne fra Undervisningsministeriet indgår:

 • Bistand af Læringskonsulenterne fra Undervisningsministeriet under hele forløbet
 • Kompetenceudvikling med VUDA - VUDA-konsortiet består af VIA UC, Københavns Professionshøjskole, Als Research og Dansk Flygtningehjælp/Integrationsnet i samarbejde med Undervisningsministeriet
 • Pulje på 300.000 kr. til vikardækning i forbindelse med deltagelse på kompetenceudvikling
Forvaltningens vurdering

Udviklingsforløbet er tænkt nøje sammen med implementeringen af ’Den styrkede pædagogiske læreplan’ og er direkte i tråd med det fælles pædagogiske grundlag og de 6 læreplanstemaer. Arbejdet med de lokale delmål i det enkelte dagtilbud indgår således samtidig som væsentlige elementer i deres lovpligtige arbejde med læreplanstemaerne alsidig personlig udvikling og social udvikling.

Udviklingsforløbet kan tænkes sammen med det politiske fokusområde ’Sund kultur for hjerne og krop’ eller tidlig indsats. Forløbet giver dagtilbuddene afsæt for at gå i dybden med arbejdet omkring den mentale sundhed blandt børn i dagtilbuddet.    

Udviklingsforløbet er således tilrettelagt så det indgår i de opgaver dagtilbuddene i forvejen har eller skal i gang med, jf. den styrkede pædagogiske læreplan og de politiske fokusområder.

 

Varde Kommune omtales som ’det gode eksempel’ i Undervisningsministeriet. 

Vi har som den eneste kommune tilrettelagt og organiseret udviklingsforløbet på tværs af og for alle dagtilbud, med bred kompetenceudvikling og fokus på lokal forankring og stærk sammenhæng til den styrkede pædagogiske læreplan. Vores model bruges af ministeriet som det eksemplariske eksempel på, hvordan andre kommuner kan organisere, målrette og derved styrke deres arbejde under satspuljen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at udviklingsforløbet finansieres af puljemidler fra satspuljen.

Varde Kommune har fået bevilget 300.000 kr. til formålet.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-08-2019

Taget til efterretning.

270. Tilsyn i dagtilbud

Tilsyn i dagtilbud
Sagsfremstilling

Efter dagtilbudslovens §3 har Byrådet pligt til at fastsætte og offentliggøre kommunens rammer for tilsyn i dagtilbud, herunder eventuelle prioriterede indsatser på området, jf. §3a.

 

Det fremgår ikke af lovgivningen, hvor ofte det lovpligtige tilsyn med dagtilbud skal gennemføres, men Byrådet skal løbende påse, at det enkelte dagtilbud reelt påtager sig de opgaver, som kommunen har fastlagt i de opstillede mål og rammer, og at opgaverne løses på en sådan måde, at de vil opfylde de opstillede mål. Tilsynet vil derfor i vid udstrækning forudsætte en løbende dialog med dagtilbuddet om mål og metoder i tilbuddets arbejde.

 

Tilsynet i Varde Kommune afvikles aktuelt årligt med et anmeldt tilsynsmøde i hvert dagtilbud og et anmeldt tilsynsbesøg i alle dagtilbudsafdelinger. Lege- og Læringsmiljøvurderingen (LLMV), Brugertilfredshedsundersøgelsen (BTU) og dialogprofilen indgår som elementer i tilsynet. LLMV/BTU vil dog kun indgå hvert 2. år i forbindelse med kvalitetsrapporten, som disse er en del af.

 

Rammerne for tilsyn med det pædagogiske arbejde og øvrige forhold som har betydning for børnenes læring og trivsel i tilbuddene, er beskrevet nærmere i gældende retningslinjer – dok. 153880-14.

 

Forslag til model for tilsynet fremadrettet

 

Ramme
Forvaltningen anbefaler en justeret model for det fremadrettede tilsyn med kommunens dagtilbud (se uddybning i dok. 81988-19):

 1. Et uanmeldt årligt tilsynsbesøg i hvert dagtilbud/dagtilbudsafdeling/børneby/center (det vil sige et besøg på hver matrikel).
 2. Et anmeldt årligt tilsynsmøde for hvert dagtilbud (Dagplejen, 3 kommunale dagtilbudsklynger, 5 børnebyer/center samt 4 selvejende dagtilbud).


Til sammenligning udfører Esbjerg, Vejen og Vejle kommuner anmeldt tilsyn med et interval på 1½-2 år. Den indholdsmæssige ramme er sammenlignelig med Varde Kommunes.

 

Indhold

Udover det fastsatte indhold fra dagtilbudsloven vedrørende styrket pædagogisk læreplan, foreslår forvaltningen, at følgende indgår:

 • De til enhver tid aktuelle indsatser under de politiske fokusområder.
 • Som variabel - områder som har været udslagsgivende for hele dagtilbudsområdet og for det enkelte dagtilbud ved det foregående tilsyn (for 2018 var sprog og kultur udslagsgivende for hele dagtilbudsområdet). Dette vil også indgå i en systematisk opfølgning ved eventuelle anmærkninger).
 • Igangværende fælles forløb/projekter.

 

Tilsynet for 2019 påbegyndes ultimo august 2019 og afsluttes inden udgangen af året.
Tilsynsrapporterne vil være offentligt tilgængelige. Tilsynet for 2019 udvalgsbehandles i december 2019.

Forvaltningens vurdering

Frekvensen for tilsynet har været et afbureaukratiseringsemne på TR AKUT seminar i foråret 2019, hvor dagtilbudschefen efterfølgende gennem MEDsystemet fik til opgave, at se på mulighederne for forenkling indenfor lovens rammer.

Efter en drøftelse om tilsynet med dagtilbudsledergruppen anbefaler forvaltningen og dagtilbudsledergruppen, at frekvensen med et årligt tilsyn bevares. Dette begrundet i, at det opleves værdifuldt og medvirkende til at sikre og udvikle kvaliteten, at der dels foregår en god og kontinuerlig dialog mellem dagtilbud og forvaltning, dels føres årlig kontrol med dagtilbuddet.
Forslaget om at ændre de anmeldte tilsynsbesøg til uanmeldte tilsynsbesøg kommer fra  drøftelsen i dagtilbudsledergruppen ud fra den tilgang, at ethvert dagtilbud til enhver tid skal kunne stå på mål for den pædagogiske praksis og kvalitet.

Med de uanmeldte tilsynsbesøg, vil gennemførelsen af tilsynet ligeledes blive mere fleksibelt.

 

Forvaltningen anbefaler således en justeret model med et årligt uanmeldt tilsynsbesøg i hvert dagtilbud/dagtilbudsafdeling/børneby og et efterfølgende anmeldt tilsynsmøde som beskrevet.

Forvaltningen anbefaler desuden, at der sker en styrkelse af den systematiske opfølgning ved anmærkninger. 

 

Da LLMV/BTU kun indgår som et element i tilsynet hvert 2. år, vil der ske en forenkling i forhold til arbejdsindsatsen, idet der således hvert 2. år ikke vil være nogen forberedelse for dagtilbuddet, ligesom der vil være mindre forberedelse for forvaltningen. Hvert 2. år vil det anmeldte tilsynsmøde være placeret efter kvalitetsrapporten, således at data fra LLMV/BTU kan drøftes på mødet.

 

Forslaget ligger indenfor lovens rammer.

 

Forvaltningen anbefaler, at de aktuelle indsatser under de politiske fokusområder indgår som en del af indholdet for tilsynet. Dog tidligst fra 2020, så dagtilbuddene har haft mulighed for at arbejde med disse i praksis. Indsatserne for fokusområdet ’Tidlig indsats’ blev godkendt i udvalget den 21. maj 2019 og det anbefales, at disse samtidig udgør kommunens prioriterede indsatser jf. dagtilbudslovens §3a. Ved kommende udvalgsbehandling af indsatser under det politiske fokusområde ’Sund Kultur for Hjerne og Krop’ vil forvaltningen ligeledes anbefale, at indsatserne samtidig udgør Varde Kommunes prioriterede indsatser, jf. dagtilbudslovens §3a.

 

Endvidere anbefales, at de områder som har været udslagsgivende ét år, medtages i efterfølgende tilsyn som opfølgning på udviklingen – både i forhold til det samlede dagtilbudsområde, men også i forhold til det enkelte dagtilbud. Herved sikres såvel den overordnede som den lokale udvikling.

 

Med afsæt i ny lovgivning om styrket pædagogisk læreplan og udvalgets beslutning vedrørende rammer og indhold for tilsynet, konsekvensrettes de nuværende retningslinjer.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at justeret model for rammer og indhold for tilsynet godkendes,

at de godkendte indsatser under fokusområde ’Tidlig Indsats’ udgør Varde Kommunes prioriterede indsatser, jf. dagtilbudslovens §3a, og

at forvaltningen bemyndiges til at konsekvensrette de nuværende retningslinjer.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-08-2019

Godkendt.sagsnr14-5079_doknr153880-14_v1_retningslinjer for tilsyn med kommunale og selvejende dagtilbud i varde kommune.doc
sagsnr19-5997_doknr81988-19_v1_forslag til model for tilsyn i dagtilbud.docx

Bilag

Retningslinjer for tilsyn med kommunale og selvejende dagtilbud i Varde Kommune
Forslag til model for anmeldt tilsyn i dagtilbud


271. Orientering om prognose for dagtilbud - juli 2019

Orientering om prognose for dagtilbud - juli 2019
Sagsfremstilling

Der udarbejdes prognoser pr. 15. januar og 15. maj hvert år for dagtilbudsområdet. Desuden udarbejdes endelig prognose pr. 15. juli hvert år.

 

Pr. 15. juli 2019 foreligger den endelige prognose for børnehaverne og vuggestuerne for perioden 1. august 2019 – 31. juli 2020 (dok 17383-19).             

 

Juli prognosen afviger noget fra maj prognosen. For børnehaverne viste prognosen i maj måned, at der i 2019/2020 forventedes tæt på status quo med 1.456 børn, svarende til 3 børn flere end det forventede endelige tal for 2018/2019, som på det tidspunkt var 1.453 børn.

Det endelige tal for 2018/2019 er 1.441 børn, altså 15 børn færre end de 1.456 børn i maj. Prognosen for 2019/2020 viser nu 1.429 mod 1456 i maj, svarende til en forskel på 27 børn.

For vuggestuerne og 0-2 års pladserne viser prognosen, som dog er mere usikker, at der forventes at blive ca. 19 vuggestuebørn færre (mod 29 i maj prognosen) og 3 færre i 0-2 års pladserne end i 2018/2019 (det samme som i maj prognosen).

Forvaltningens vurdering

Børnehaver/børnebyer

De største stigninger ses i Skovbrynet i Ølgod (+13), Børnehaven Kærhøgevej (+7), Sønderallé (+9) og Møllehuset i Tistrup (+9).

De største fald ses i Agerbæk Børnehus (-11), Smørhullet (- 10), Årre Børnecenter (-8), Skovmusen i Oksbøl (-9), Naturligvis i Ansager (-7) Faldet i Agerbæk Børnehus var forventet. Her er der på nuværende tidspunkt en midlertidig udegruppe på grund af en periode med flere børn, end der er plads til.

 

Prognosen for juli viser de samme tal som maj prognosen for børnebyerne:

 • Blåbjerg Børneunivers (Lunde-Kvong Skole og Lundparken, Blåbjergskolen) - 32 enheder (24 børnehavebørn og 4 0-2 års børn)
 • Starup Børnehave (Agerbæk Skole – Starup Børneby) - 29 enheder (29 børnehavebørn og 0 0-2 års børn)
 • Horne Børneby (Trane Skole og Børneby) – 33 enheder (29 børnehavebørn og 2 0-2 års børn)

 

Vuggestue/0-2 års pladser

For såvel vuggestuepladser som 0-2 års pladser gælder, at der er børn, der endnu ikke er skrevet op/endnu ikke er født, hvorfor prognosen herfor er usikker.

Der er således en del vuggestuepladser, der på nuværende tidspunkt ikke er fyldt op. Historikken viser, at vuggestuepladserne i Varde by, Oksbøl og Ølgod bliver fyldt op, hvor det er mere usikkert med vuggestuepladserne i Agerbæk Børnehus, Mælkevejen i Nr. Nebel og Møllehuset i Tistrup. Prognosen for Agerbæk har ikke rykket sig siden maj og ligger fortsat på 8 børn, Mælkevejens er steget fra 6 til 10 børn og Møllehusets fra 5 til 7 børn.

For 0-2 års pladserne i Starup Børnehave og Horne Børneby viser prognosen fortsat henholdsvis 0 og 2 børn og Blåbjerg Børneunivers ser stadig ud til at få 4 børn.

 

Det skal påpeges, at der er tale om prognoser. Der kan i sagens natur ikke tages højde for forældreønsker, til- og fraflytning mv.

 

Antallet af flygtningebørn er faldet markant og vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være en afgørende faktor i forhold til prognosen.

 

Der er en stigning i antallet af børn i private institutioner i forhold til tidligere år, jfr. vedlagte oversigt (dok.  97158-19). I forhold til private pasningsordninger og puljeordninger er der stort set ingen ændringer.

 

Der er et fald i antallet af børn i dagplejen i forhold til det forventede.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser: Det forventes, at faldet i antallet af børn i børnehaver, vuggestue og dagpleje modsvares af flere børn i private institutioner, således at der samlet set ikke er ændringer i forhold til den samlede økonomi.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orientering om prognosen pr. 15. juli 2019 for børnetallet på dagtilbudsområdet for perioden 1. august 2019 – 31. juli 2020 tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-08-2019

Taget til efterretning.sagsnr19-6596_doknr96366-19_v1_orientering om prognose for dagtilbud - maj 2019.docx
sagsnr19-341_doknr17383-19_v1_prognose for dagtilbud 20192020.xlsx
sagsnr19-341_doknr97158-19_v1_antal børn i private institutioner pr. måned i 2019 - inkl kube.xlsx

Bilag

Orientering om prognose for dagtilbud - maj 2019
Prognose for dagtilbud 2019/2020
Antal børn i private institutioner pr. måned i 2019 - inkl Kube


272. Udsættelse af evaluering af tildelingsmodel 2018 - Dagtilbud

Udsættelse af evaluering af tildelingsmodel 2018 - Dagtilbud
Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 10. april 2018 tildelingsmodel på dagtilbudsområdet gældende fra 1. august 2018. I forbindelse med vedtagelsen blev det besluttet, at modellen evalueres efter 1 år og, at forvaltningen efter 2 år vurderer, om der skal justeres i kriterier og fordeling i forhold til beregning af den socioøkonomiske tildeling.

 

Den vedtagne model er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for dagtilbudslederne, BUPL, dagtilbudsafdelingen og økonomiafdelingen.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har haft kontakt til arbejdsgruppen og der er enighed om, at det vil være vanskeligt at udarbejde en dækkende evaluering af tildelingsmodellen efter blot 1 års implementering, idet det er meget begrænset, hvilke erfaringer og konklusioner der kan drages i forhold til den besluttede tildelingsmodels effekt og konsekvenser for dagtilbuddene. For at kunne udarbejde en dækkende og valid opsamling og vurdering af tildelingsmodellen anbefales evalueringen derfor udskudt til 2020, hvor den vil have været anvendt over 2 år. Derved vil evalueringen både give et mere retvisende billede, samt den nødvendige baggrund for at foreslå eventuelle ændringer i modellen.

Ligeledes vil det være en fordel, at evalueringen og vurderingen af, hvorvidt der skal justeres på kriterier og fordelingen i forhold til socioøkonomi, kommer til at foregå i en og samme arbejdsgang.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Byrådsbeslutning af 10. april 2018

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at evaluering af tilldelingsmodel på dagtilbudsområdet udsættes til 2020.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-08-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.sagsnr17-7056_doknr130788-18_v1_godkendt tildelingsmodel for dagtilbudsområdet gældende fra 1. august 2018..docx

Bilag

Godkendt tildelingsmodel for dagtilbudsområdet gældende fra 1. august 2018.


273. Udsættelse af evaluering af tildelingsmodel 2018 - Skoleområdet

Udsættelse af evaluering af tildelingsmodel 2018 - Skoleområdet
Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 10. april 2018 tildelingsmodel på skoleområdet gældende fra 1. august 2018. I forbindelse med vedtagelsen blev det besluttet at modellen skulle evalueres efter 1 år.

Den vedtagne model er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for skolelederne, skolelederforeningen i Varde, de faglige organisationer, skoleforvaltningen og økonomiafdelingen.

 

Arbejdsgruppen mødtes 28. maj 2019 for at påbegynde evalueringen af tildelingsmodellen.

Medlemmerne af arbejdsgruppen gav på mødet udtryk for at det ville være vanskeligt at udarbejde en dækkende evaluering af tildelingsmodellen, idet den endnu ikke har været implementeret i et år og det er derfor meget begrænset hvilke erfaringer og konklusioner der kan drages i forhold til den besluttede tildelingsmodel effekt og konsekvenser for skolerne. Det er derfor en enig arbejdsgruppes vurdering, at for at kunne udarbejde en dækkende og valid opsamling og vurdering af tildelingsmodellen bør evalueringen udskydes til 2020, hvor modellen har været anvendt i mere end et skoleår.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen er enig i arbejdsgruppens vurdering, idet også forvaltningen har opfattelsen af, at en evaluering af elementerne i tildelingsmodellen, og disses konsekvenser på nuværende tidspunkt, i foråret 2019 ikke vil give et retvisende billede, og dermed den nødvendige baggrund for at foreslå eventuelle ændringer i modellen.

Forvaltningen vurderer derfor at en udsættelse af evalueringen til 2020, hvor skolerne har haft mulighed for at anvende tildelingsmodellen over 2 skoleår, vil være mere hensigtsmæssig.

Konsekvens i forhold til visionen

ingen

Retsgrundlag

Byrådsbeslutning af 10. april 2018

Økonomi

Ingen.

Høring

ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at evaluering af tildelingsmodel på skoleområdet udsættes til 2020.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-08-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.

274. Orientering om status på Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel

Orientering om status på Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel
Sagsfremstilling

I budget 2017-2020 besluttede Byrådet at renovere Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdelingen og etablere et kombibibliotek på Nr. Nebel Skole. Samtidig blev det besluttet – hvis der vurderes at være lokal opbakning - at flytte alle aktiviteter og brugere i Kulturhuset i Nr. Nebel over på skolen for i den sammenhæng af etablere Fremtidens Skole og Kulturhus, som følge af ejendomsstrategien om smarte kvadratmeter.

 

Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Børn og Læring har på udvalgsmøder henholdsvis den 18. og 19. marts 2019 vedtaget en proces for interessentinddragelse i forbindelse med arbejdet med Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel. Denne orientering er en status på den foreløbige proces.

 

Der har i alt været afholdt 3 møder med interessenter. Første møde blev afviklet den 30. april 2019 og var et kick off møde, der skulle genstarte processen med interessentinddragelse i Nr. Nebel. På mødet deltog ca. 80 interessenter/borgere. Mødet byggede videre på et tidligere interessentmøde afviklet den 11. december 2018. På kick off mødet i 2019 blev Byrådets politiske beslutning forelagt, lige som de indledende plantegninger, udarbejdet på baggrund af mødet i december 2018 blev præsenteret. Der blev også nedsat en arbejdsgruppe af interessenter fra skole og kulturhus, som hen over 2 efterfølgende møder havde til opgave at komme med input til Fremtidens Skole og Kulturhus med placering i skolens bygninger. I alt meldte ca. 25 personer, på tværs af forskellige interesser, sig til arbejdsgruppen.

 

Første interessentmøde med arbejdsgruppen blev afviklet den 15. maj 2019. Overskriften for dette møde var ’Fysiske rammer’. Interessenterne havde på mødet, i grupper med andre med samme behov til lokaler, til opgave at kvalificere de indledende plantegninger, som blev fremvist på kick off mødet. Interessenterne kunne således med afsæt i plantegningerne komme med forslag til ønsket placering for de forskellige aktiviteter samt til lokalernes udformning.

 

Andet interessentmøde blev afviklet den 13. juni 2019 under overskriften ’Sameksistens’. Her havde interessenterne igen mulighed for at komme med ændringsforslag til de justerede plantegninger, som arkitekten havde tilrettet på baggrund af interessenternes input fra forrige møde. Endvidere havde interessenterne til opgave, i grupper på tværs af interesser, at identificere mulig risiko for konflikt samt tilhørende løsningsmuligheder, i forbindelse med at forskellige interesser har til huse i de samme bygninger. Endelige skulle samme grupper identificere mulige positive følger af sameksistens, samt hvordan det sikres, at disse positive forhold udfolder sig. Mødet blev afsluttet med, at interessenterne blev orienteret om den kommende politiske proces.

 

Den politiske proces er planlagt som følger:

 • Udvalget for Kultur og Fritid orienteres den 19. august 2019 om status på interessentinddragelsen i Nr. Nebel
 • Udvalget for Børn og Læring orienteres den 20. august 2019 om status på interessentinddragelsen i Nr. Nebel
 • Borgermøde afvikles i Nr. Nebel den 9. september 2019 med politisk deltagelse fra Byrådet
 • Udvalget for Kultur og Fritid den 23. september 2019 træffer indstilling til Byrådet om endelig beslutning vedr. etablering af Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel.
 • Udvalget for Børn og Læring den 24. september 2019 træffer indstilling til Byrådet om endelig beslutning vedr. etablering af Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel.
 • Byrådet træffer den 8. oktober 2019 endelig beslutning vedrørende etablering af Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel.

 

Forud for Borgermødet den 9. september 2019 vil interessenter pr. mail modtage de endelige skitsetegninger, ligesom disse vil blive hængt op i Folkebibliotek og på Nr. Nebel Skole. Interessenter og borgere i Nr. Nebel og omegn vil således have mulighed for at danne sig et indtryk af det eventuelle Fremtidens Skole og Kulturhus forud for borgermødet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de afholdte interessentmøder er afviklet på positiv vis, hvor interessenterne har arbejdet konstruktivt for at skabe de bedst mulige rammer for alle i et eventuelt kommende Fremtidens Skole og Kulturhus.

Interessenterne har formået at komme med forslag til fysisk indretning og sameksistens som generelt vil være et løfte i forhold til de eksisterende rammer på henholdsvis skole og kulturhus.

Der har været nogle henvendelser med alternative løsningsforslag.

 

Forvaltningen vurderer, at den modstand der stadig eksisterer blandt nogle interessenter/borgere primært beror på:

 • Utilfreds med en langstrakt og uklar proces vedrørende beslutningsgrundlaget for Fremtidens Skole og Kulturhus.
 • Utilfredshed med at der ikke afsøges alternativer til etablering af Fremtidens Skole og Kulturhus – herunder særligt bevarelse af det eksisterende kulturhus.
 • Frygt for at det eksisterende kulturhus ikke vil blive benyttet til noget og i stedet blive en skamplet for byen.
 • Frygt for forhøjet støjniveau på biblioteket i forbindelse med, at et fælles folke- og skolebibliotek skal have til huse på Nørre Nebel Skole.
 • Utilfredshed med at skulle dele lokaler med andre interessenter/brugergrupper.
Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Der er til renovering af Nr. Nebel Skole samt etablering af Fremtidens Skole og Kulturhus afsat 10.286.000 kr. på anlægsbudgettet til formålet, 5 mio. kr. fra Ejendomscentrets

vedligeholdelseskonto til udvendigt vedligehold af kommunale bygninger samt 1,4 mio. kr. af tilskud fra energipuljen.

Hvis Kulturhuset rives ned og der skal etableres p-pladser og grønt område, vil det betyde en udgift på i alt ca. 2 mio. kr. ex. moms udover de allerede afsatte midler.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Børn og Læring,

at orienteringen om status tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-08-2019

Orienteringen blev taget til efterretning

Fraværende:

Julie Gottschalk

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-08-2019

Taget til efterretning.sagsnr18-14509_doknr104194-19_v1_skitsetegninger ved kick off møde 30. april 2019.pdf.pdf
sagsnr18-14509_doknr104193-19_v1_skitsetegninger efter 1. interessentmøde 15. maj 2019.pdf.pdf
sagsnr18-14509_doknr104195-19_v1_skitsetegninger efter 2. interessentmøde 13. juni 2019.pdf.pdf
sagsnr18-14509_doknr117970-19_v1_skitsetegninger - endelige, fremtidens skole og kulturhus i nr. nebel.pdf

Bilag

Skitsetegninger ved kick off møde 30. april 2019
Skitsetegninger efter 1. interessentmøde 15. maj 2019
Skitsetegninger efter 2. interessentmøde 13. juni 2019
Skitsetegninger - Endelige


275. Aftaleindhold vedr. øget praksisfaglighed i folkeskolen

Aftaleindhold vedr. øget praksisfaglighed i folkeskolen
Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring blev den 11. juni 2019 orienteret om Folketingets vedtagelse af 2 love med fokus på ønsket om øget praksisfaglighed i folkeskolen. Lovgivningen udspringer af 2 politiske aftaler mellem den tidligere Regering og aftalepartier: ’Styrket praksisfaglighed i folkeskolen’ og ’Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden’. Tiltagene i aftalerne og den tilhørende lovgivning har til formål at sikre større søgning til og gennemførsel af erhvervsfaglige ungdomsuddannelser.

 

Udover de forhold som påvirker folkeskolen og forudsatte lovgivning, som blev gennemgået den 11. juni 2019, indeholder aftalerne en række andre punkter, der har betydning for folkeskolen og en lang række andre områder.

 

Nedenstående er oplistet de aftaleforhold, der udover lovgivningen, vurderes direkte at have betydning for folkeskolen:

 

EUD8/9 (erhvervsuddannelse)

 • Undervisningsministeren gennemfører et rammeforsøg med etablering af udskolingslinjer EUD8/9, hvor eleverne i 8 og 9. klasse modtager undervisning i en reduceret fagrække (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi) i folkeskolen og undervisning i praksisorienterede fag (valgfag) på erhvervsskolen. Der afsættes en centralt nedsat økonomisk ramme i 2019-2022 til udmøntning af forsøget, som kan ansøges af kommuner.

 

Kommunale måltal

 • Byrådet forpligtes til at udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne med henblik på at understøtte, at kommunerne aktivt arbejder for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.
 • Måltallet samt de aktuelle søgetal skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.
 • Hvis de aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne ligger under 10%, skal kommunen offentliggøre en handlingsplan for, hvad kommunen vil gøre for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

 

10. klasse på erhvervsskole

 • Der afsættes 45 mio.kr. til erhvervsskoler og kommuner, som skal bidrage til, at flere erhvervsskoler fremadrettet udbyder 10. klasseaktivitet på vegne af kommunen. Tilskuddet udmøntes som en præmie til erhvervsskoler og kommuner i ligelig fordeling, da erhvervsskolen og kommunen indfrier præmien for hver kommune, hvor der indgås en ny driftsoverenskomst, hvor mere end halvdelen af kommunens 10. klasseelever er omfattet.
 • For at understøtte indgåelsen af driftsoverenskomster, udarbejder Undervisningsministeriet vejledning til kommuner og erhvervsskoler.
 • Regeringen nedsætter et ekspertudvalg, som inden udgangen af 2019 skal komme med anbefalinger til, hvordan 10. klasse indholdsmæssigt kan rettes imod erhvervsuddannelserne. Udvalgsarbejdet tager afsæt i, at 10. klasse og udskolingen også fremadrettet skal rumme relevante udfordringer for elever, der primært orienterer sig imod de gymnasiale ungdomsuddannelser.

 

Valg af ungdomsuddannelse

 • Der skal udarbejdes et nationalt program, som bliver en samlet retningsgivende ramme for indsatser relateret til valg af ungdomsuddannelse i udskolingen og omfatter en række indsatser og initiativer, der bidrager til, at eleverne udfordres i deres valg af ungdomsuddannelse.
 • Undervisningsministeriet nedsætter et fagligt panel i perioden 2020-2022, der kvalificerer indsatser og tiltag, herunder udvikling af materialer og værktøjer i det nationale program.
 • Elever i 8. og 9. klasse skal understøttes i deres afklaring af uddannelsesvalg via en sammenhængende plan af indsatser i udskolingen.
 • En ekspertgruppe skal inden udgangen af 2019 komme med anbefalinger til, hvordan introduktionen til ungdomsuddannelserne kan bidrage til at styrke og kvalificere elevernes valg af ungdomsuddannelse inden for den nuværende økonomiske og tidsmæssige ramme til introduktionskurser og brobygning.
 • Alle elever i grundskolen skal uddannelsesparathedsvurderes til alle 3 ungdomsuddannelser: De 3-årige gymnasiale uddannelser, 2-årigt hf og erhvervsuddannelser, uanset valg af ungdomsuddannelse.
 • Der nedsættes en ekspertgruppe, som kommer med vurderinger og anbefalinger til en ny model for uddannelsesparathedsvurderingen og hvordan denne model kan sammentænkes med den nye forenklede elevplan.
 • Den kollektive vejledning styrkes og der udarbejdes vejledninger og forslag til didaktiske modeller og konkret beskrivelse af, hvordan den kollektive vejledning kan tilrettelægges.
 • Der etableres et kompetenceudviklingsprogram for folkeskolelærere og vejledere, som skal sikre, at de får en stærkere viden om erhvervsuddannelserne og de muligheder, valget af en erhvervsuddannelse giver.

 

Effekten af rammebetingelser

 • Aftalepartierne vil følge effekten af de ændrede rammebetingelsers betydning for søgningen til ungdomsuddannelserne.

 

Sagen drøftes den 15. august 2019 i den politiske gruppe vedr. ungeindsatsen.

Forvaltningens vurdering

EUD8/9

Overbygningsskolerne i Varde Kommune blev i foråret 2019 spurgt, om de ønskede at indgå i det omtalte rammeforsøg fra skoleåret 2019/20. Ingen skoler ønskede at deltage fra det kommende skoleår.

 

Kommunale måltal

Den nationale målsætning for valg af en erhvervsuddannelse er, at mindst 25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020 samt at andelen skal op på min. 30% i 2025. For Varde Kommune gør det sig gældende, at gennemsnitligt 25,5% af eleverne fra 9. og 10. klasse hen over de seneste 3 år har søgt optagelse på en erhvervsuddannelse. Det vurderes derfor, at kommunen er godt med hvad angår den nationale målsætning vedrørende folkeskoleelevernes ansøgning til erhvervsuddannelse samt at nyligt iværksatte kommunale initiativer vedr. praksisfaglighed i folkeskolen og uddannelsesvejledning endnu ikke har haft mulighed for at komme i effekt.

 

Overgang til erhvervsuddannelse *1

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Erhvervsuddannelser

21,20%

22,89%

19,83

22,88%

28,10%

25,45

1)     Overgang til erhvervsuddannelse fra 9. og 10. klasse i Varde kommune

 

Forvaltningen vurderer, at det er realistisk at nå den nationale målsætning og foreslår nedenstående målsætning frem til 2025.

 

 

Målsætning - overgang til ungdomsuddannelse [[1]]

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Erhvervsuddannelser

25%

26%

27%

28%

29%

30%

 

10. klasse på erhvervsskole

10. klasse, 10iCampus, drives i dag af Ungdomsskolen og har placering på Campus Varde. Herved sikres det, at 10. klasses eleverne er en del af et ungdomsuddannelsesmiljø og herigennem stifter bekendtskab med uddannelsesmuligheder. 10iCampus har i dag en fin årgangsfrekvens samt overgang til ungdomsuddannelse, ligesom der opleves et givende sammenspil mellem 10iCampus og Campus Vardes ungdomsuddannelsesretninger.

 

Valg af ungdomsuddannelse

Det nationale program skal bidrage til at sikre, at alle elever i grundskolen præsenteres for en systematisk, koordineret og struktureret indsats, hvor undervisningsbaserede udskolingsaktiviteter og vejledning kobles tæt sammen. I Varde Kommune er igangsat samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungdomsskolen og Erhvervsplaymakeren som har til sigte at flere unge i højere grad træffer kvalificerede uddannelsesvalg.


[[1]] Måltal udarbejdet i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at 10. klasse fastholdes som et kommunalt uddannelsestilbud,

at kommunen afventer rammeforsøg og ekspertgruppers arbejde indenfor ’EUD8/9, Valg af ungdomsuddannelse’ før der træffes beslutning om, hvilken rolle disse tiltag eventuelt skal spille i kommunen,

at forvaltningens forslag til måltal for overgang til erhvervsuddannelser frem til 2025 godkendes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Udvalget ser gerne, at EUD8/9 implementeres i kommunen, men under forudsætning af afklaring af en række forhold.

 

For så vidt angår måltal foreligger anbefaling fra den politiske styregruppe vedr. ungeindsatsen om,

at målsætningen for overgang til ungdomsuddannelse starter med 26% og herefter stiger med 1% pr. år frem til 2023,

at målsætningen fra 2023 til 2025 stiger med 0,5% pr. år.

 

Udvalget vedtog at godkende styregruppens anbefaling.sagsnr19-1957_doknr96358-19_v1_orientering om øget praksisfaglighed i folkeskolen.docx
sagsnr19-1957_doknr122499-19_v1_lov 547 af 7. maj 2019 (styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen m.v.).pdf.pdf
sagsnr19-1957_doknr122497-19_v1_lov 209 af 5. marts 2019 (styrket praksisfaglighed m.v.).pdf

Bilag

Orientering om øget praksisfaglighed i folkeskolen
Lov 547 af 7. maj 2019 (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen m.v.).pdf
lov 209 af 5. marts 2019 (Styrket praksisfaglighed m.v.)


276. Orientering om evaluering af Idrætstalentlinjen

Orientering om evaluering af Idrætstalentlinjen
Sagsfremstilling

Idrætstalentlinjen (ITL) er kørt som et forsøgsprojekt i 2015/2016 og 2016/2017 for 7.-9. klasse på de 3 byskoler i Varde og 10iCampus. På budgetseminaret i 2017 afsatte Byrådet 350.000 kr. årligt til videreførelse og udvidelse af ITL i skoleårene fra 2017/2018 til 2019/2020. Beslutningen gav mulighed for i alt 4 linjer, hvor der til sammenligning i prøveperioden, som blev afsluttet i sommeren 2017, har kørt 3 linjer; badminton, fodbold og håndbold. Golf indgår som den 4. linje fra skoleåret 2017.

 

ITL er et tilbud til overbygningselever (7.-9. klasse) på de 3 byskoler samt 10iCampus, hvor eleverne kan vælge en af de 4 idrætstalentlinjer (fodbold, håndbold, badminton og golf). Overbygningselever fra andre af kommunens skoler kan også benytte ITL. På ITL kan eleverne få lejlighed til at dyrke deres idræt i skoletiden 2x2 timer ugentligt. Der arbejdes med at optagelse på de respektive linjer forudsætter en screening i forhold til niveau indenfor den valgte idrætsgren, ligesom der på de enkelte skoler foretages en individuel vurdering af elevernes faglige niveau indenfor skolens øvrige fag. Eleven forbliver i sin stamklasse/ distriktsskole, men træningen gennemføres i 4 forskellige haller/idrætsfaciliteter i Varde by. Træningen tilrettelægges i et samarbejde mellem klubtrænere og lærere, og ansvaret for det faglige niveau ved træningen ligger hos de respektive klubtrænere. Eleverne følger udover idrætstalenttilbuddet den lovfastsatte idrætsundervisning på egen årgang på egen skole.

 

Forvaltningen har gennemført en evaluering med hjælp fra skolerne, klubberne og trænerne. Evalueringen fra skolelederne er lavet i samarbejde med skolelederne fra Sct. Jacobi Skole, Lykkesgårdskolen og Brorsonskolen. Der er enighed blandt skolelederne om, at ITL har haft en positiv udvikling rent skolemæssigt, men også personligt, for eleverne. Skolelederne har en oplevelse af, at vi med ITL fastholder elever, der ellers ville skifte til et lignende skoletilbud i andre kommuner. Ved tidligere evalueringer har elever og lærere givet tilbagemelding om, at de oplevede en større koncentration og motivation omkring skolearbejdet blandt eleverne på ITL. Udviklingen på det personlige niveau bliver bakket op af trænere og klubfolk på ITL. Her oplever trænere ikke, at spillerne udelukkende udvikler deres sportslige præstation, men at eleverne også har været dygtige til at kombinere træning og skolegang.

 

Der har været fald i medlemstallet hos badminton (drenge) og fodbold (piger), hvilket kan skyldes en lavere andel af ansøgere i de to grupper. Fodbold (drenge) viser en fremgang i antallet af ansøgere til sæsonen 2019-20. Herudover har elever fra friskoler i Varde Kommune og elever fra Esbjerg Kommune valgt at flytte til kommunalt regi i Varde Kommune grundet ITL.

Forvaltningens vurdering

Der er blevet foretaget flere evalueringer af ITL, der alle peger i en positiv retning. Det er forvaltningens vurdering, at samarbejdet fungerer godt mellem de implicerede parter, og at det har en positiv effekt på både elevernes, forældrenes og andre impliceredes opfattelse og udbytte af projektet. Projektet har bidraget til et positivt samarbejde i Vardeklyngen, hvor foreninger og skoler mødes. Skolerne har været positive overfor ITL, hvor det faglige udbytte for eleverne er positivt. Det er forvaltningens vurdering, at fire idrætsaktiviteter er tilstrækkeligt, da skolerne ikke kan rumme flere aktiviteter ift. planlægning af skema. Golf er den senest tilkomne aktivitet, og man kan derfor overveje, om den fjerde idræt skal køres på rul/skift, således at flere idrætter vil få muligheden for at være en del af ITL. Det er blevet undersøgt, hvor mange elever, der siden ITL startede, har taget turen til Esbjerg Kommune for at benytte sig af deres eliteidrætsskoletilbud. Antallet af elever der har valgt at gå i skole i Esbjerg er ikke steget. Det koster Varde Kommune 75.555 pr. elev, der flytter til Esbjerg Kommune.

 

Samlet er det forvaltningens vurdering, at ITL har været et positivt tiltag, hvor den gennemførte evaluering peger i retningen af en positiv udvikling af både den enkelte elevs faglige og sportslige niveau, og et tættere samarbejde mellem skole og foreningsliv.

Forvaltningens uddybende vurdering af enkelte elementer, fremgår af vedhæftede bilag.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

ITL finansieres af budget på 350.000 kr. pr. skoleår, i alt 1.400.000 kr. frem til 2020.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at evalueringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 06-06-2019

Taget til efterretning.

Udvalget sender evalueringen til orientering i Udvalget for Børn og Læring.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-08-2019

Taget til efterretning.sagsnr14-14253_doknr65707-19_v1_april 2019 sv vs sv evaluering af idrætstalentlinjen 2018-2019 - evaluering af idrætstalentlinjen.docx
sagsnr14-14253_doknr73590-19_v1_itl evaluering klub, skole og trænere.docx
sagsnr14-14253_doknr65772-19_v1_sv sv evaluering af idrætstalentlinjen 2018-2019.msg
sagsnr14-14253_doknr55588-19_v1_re sv evaluering af idrætstalentlinjen 2018-2019.msg
sagsnr14-14253_doknr75356-19_v1_idrætstalentlinjen varde kommune.docx

Bilag

April 2019 SV: VS: SV: Evaluering af Idrætstalentlinjen 2018-2019 - Evaluering af Idrætstalentlinjen
ITL Evaluering klub, skole og trænere
SV: SV: Evaluering af Idrætstalentlinjen 2018-2019
Re: SV: Evaluering af Idrætstalentlinjen 2018-2019
Idrætstalentlinjen Varde Kommune


277. Gensidig orientering

Gensidig orientering
Sagsfremstilling

 

Orientering ved formanden:

 • Sammenhængende ungeindsats

 

 

 

Orientering ved direktøren:

 • Stillingen som skolechef
 • Stillingen som leder af ny specialskole
 • Besigtigelsestur fredag den 13. september

 

 

Orientering ved udvalgsmedlemmer:

 

 

 

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-08-2019

Taget til efterretning.

 

Det blev besluttet at udsætte besigtigelsesturen.sagsnr17-13389_doknr199983-18_v1_program for besigtigelsestur - 13.09.2019.doc

Bilag

Program for besigtigelsestur - 13.09.2019