UDVALG

Udvalget for Børn og Læring

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

6/11/2019 1:30:00 PM

SLUTTIDSPUNKT

6/11/2019 5:50:00 PM


PUNKTER

247. Godkendelse af dagsorden
248. Status - Alle unge skal med
249. Orientering om status på Tandplejen
250. Orientering om øget praksisfaglighed i folkeskolen
251. Redegørelse for den særlige autismeindsats 2018-2019
252. Ansager Skole - evt. bevarelse af eksisterende SFO bygninger
253. Anlægsbevilling til opførelse af Frelloskolen
254. Anlægsbevilling til renovering og ombygning af Nr. Nebel Skole
255. Vurdering af Ortenvej som trafikfarlig skolevej
256. Vurdering af Vardevej og Knoldeflodvej som trafikfarlig skolevej
257. Orientering om prognose for dagtilbud - maj 2019
258. Tekniske tilretninger til budget 2020-2023 - Udvalget for Børn og Læring
259. Råderumskatalog til budget 2020 - Udvalget for Børn og Læring
260. Budgetomplacering budget 2020 - Børn og Unge området
261. Gensidig orientering247. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-06-2019

Godkendt.

248. Status - Alle unge skal med

Status - Alle unge skal med

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring igangsatte i foråret 2018 (udvalgsmøde den 20. marts 2018) et tværfagligt og styrket samarbejde mellem Erhvervsplaymakeren, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungdomsskolen samt skolerne. Samtidig bestilte udvalget en status for indsatsen efter et år, som hermed fremlægges.

 

Det styrkede samarbejde indeholder følgende elementer:

UU-vejlederne har fået udvidet deres opgaver for at kunne følge eleverne tættere. Vejlederne kan også deltage i Ungdomsskolens aktiviteter sammen med de unge. Den udvidede vejledningsindsats passer desuden ind i den obligatoriske erhvervspraktik for 8. klasse.

 

Ungdomsskolen tilbyder kurser i personlig udvikling, så elevernes motivation og personlige kompetencer er styrket når de skal vælge uddannelse eller jobafklares.

 

Der afsættes midler til kompetenceudvikling af lærere, så faget ’Uddannelse og Job’ styrkes på overbygningsskolerne. Kompetenceudviklingen foregår ved at en projektmedarbejder ansat ved Ungdomsskolen varetager koordinering af kompetenceudviklingen på de resterende overbygningsskoler (7 skoler) skoleåret 19/20, i et tværprofessionelt samspil med UU, Erhvervsplaymakeren, lokale firmaer og overbygnigslærere.

 

Erhvervsplaymakerordningen udvides med følgende initiativer:

 • Innovationsdage for udvalgte skoler og virksomheder.
 • Udvidelse af den obligatoriske erhvervspraktik i 8. klasse til at omfatte flere virksomheder for den enkelte praktikant.
 • Erhvervsvenskaber imellem skolernes mellemtrin og virksomheder i skolernes nærområde.

 

Erhvervsplaymakerordningen tilbyder desuden aktiviteter på folkeskolens mellemtrin, eksempelvis i form af flerårige klasseforløb udbudt af virksomhederne i Varde Kommune, så alle elever får en introduktion til uddannelse og job i en tidlig alder.

 

Målet er, at ikke-uddannelsesparate og uafklarede elever vil opleve en bredere og mere sammenhængende indsats med henblik på at styrke deres uddannelses- og erhvervsvalg.

 

Den enkelte unge skal opleve at blive:

 • Fulgt af en udvidet vejledningsindsats understøttet med personlighedsudvikling
 • Tilbudt flere muligheder for introduktion til job og uddannelse under Erhvervsplaymakerordningen
 • Det tværprofessionelle samarbejde er forbedret med hensyn til udvikling af fælles metoder og sprog. Medarbejderne udtrykker, at de har fået et kompetenceløft, at samarbejdet har skabt øget motivation og arbejdsglæde, at der er sket en opkvalificering af den individuelle vejledning, samt at skolerne har været med til at løfte faget ’Uddannelse og job’
 • Resultaterne peger på, at samtlige afklaringsforløb har en positiv effekt. Dette indikerer at nogle elever afklares via projektet ’Alle unge skal med’ og andre afklares via andre forløb, ligesom det er sandsynligt at nogle elever afklares ved at forløbene komplementerer hinanden
 • På længere sigt vil eleverne blive fulgt i forhold til, om de starter på en ungdomsuddannelse sammenlignet med en tilsvarende klasse, som ikke har været med i projektet.

 

Fremadrettet fokus det næste år:

Det næste år, vil der blive sat særligt fokus på:

 • Virksomhedsbesøgenes betydning og rolle
 • Mere/bedre kendskab til egen faglighed i det tværprofessionelle arbejde
 • Skolerne skal være med fra starten
 • Studievalgsportfolio skal indtænkes 
 • En bedre rammesætning af elevernes udbytte
 • Projektet afprøves i en 7. klasse
 • En udbredelse af en forståelse af begrebet: karrierelæring 
 • Kompetenceudvikling af ressourcepersoner på 10 overbygningsskoler

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler


Økonomi

Der er bevilget 513.000 kr. årligt til drift af erhvervsklasser, og der er afsat 526.000 kr. samlet til erhvervsguider over 2018 og 2019. Disse midler foreslås anvendt på de nye tiltag:

 • 513.000 kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning til opnormering af en vejlederstilling dækket af driftsmidler fra erhvervsklasser
 • 100.000 kr. til Ungdomsskolen til udvikling af kurser for målgruppen i 2018 og 2019
 • 100.000 kr. til Erhvervsplaymakeren til etablering af udviklingstiltag i 2018 og 2019
 • 40.000 kr. til kompetenceudvikling af ressourcepersoner på 10 overbygningsskoler i 2018 og 2019

 

Øvrige udgifter dækkes af overførte midler fra erhvervsklasser og erhvervsguider i 2017.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at status for indsatsen ’Alle unge skal med’ tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-06-2019

Taget til efterretning.sagsnr19-5933_doknr73878-19_v1_midtvejs rapport.docx
sagsnr18-5456_doknr57349-19_v1_status - proces og resultater - alle unge skal med.pptx

Bilag

Midtvejs rapport
Status - Proces og resultater - Alle unge skal med


249. Orientering om status på Tandplejen

Orientering om status på Tandplejen

Sagsfremstilling

Denne status har til formål at give Udvalget for Børn og Læring et indblik i opgaven, som varetages af den kommunale Tandpleje samt en status over udviklingen på området, herunder bl.a. tandsundheden i kommunen og patienternes valg af tandplejeordning.

 

Den kommunale Tandpleje består af:

 1. Børne- og ungetandplejen
 2. Omsorgstandplejen
 3. Specialtandplejen
 4. Økonomisk støtte til tandproteser ved ulykkesbetingede tandskader og tandskader som følge af epileptiske anfald.

Herudover varetager overtandlægen opgaven som kommunens tandlægekonsulent.

 

Tandsundheden blandt børn og unge

Tandsundheden blandt børn og unge er forbedret væsentligt i perioden 2017-2018, hvilket fremgår af data, som hvert år udgives af Sundhedsstyrelsen. Som eksempel på en væsentlig forbedring kan nævnes tandsundheden for de 15-årige, hvor de i 2007 i gennemsnit havde 5,2 tandflader med hul eller fyldning, mens tallet var faldet til 2,2 i gennemsnit for de 15-årige i 2018.

Ved sammenligning med gennemsnittet for samtlige kommuner i Danmark ses der dog stadig markant dårligere tandsundhed i Varde Kommune. Dette tilskrives til dels, at Varde Kommune ligger i et område med lavt fluoridindhold i drikkevandet, da der er evidens for, at dette har stor betydning for tandsundheden.

Sammenlignet med omegnskommunerne, der ligner os mere end landsgennemsnittet, er tandsundheden i store træk på samme niveau.

I dok 39505-19 ses et kort over fluoridforekomsten i grundvandet i Danmark.

 

Hvor går børn og unge til tandlæge?

Der er opgørelser fra 2015 og frem om patienternes valg af tandpleje. Det ses, at antallet af patienter i alderen 0-15 år er stort set uændret gennem tiden på den kommunale klinik, mens antallet, der har valgt privat praksis er faldet gennem årene. Dette skyldes sandsynligvis dels ændringer i ordningerne, og dels, at mange er godt tilfredse med den behandling, kvalitet og service, de modtager på den kommunale klinik, hvilket fremgår af tilbagemeldinger, der jævnligt italesættes eller sendes til Tandplejen.

 

Antallet af 16-årige og 17-årige falder både på den kommunale klinik og i privat praksis, men det kan konstateres, at en større del af de unge vælger fortsat tandpleje på den kommunale klinik. Der sendes besked til alle, der fylder 16 med oplysning om muligheden for at vælge en privat praksis uden egenbetaling.

 

Når de unge fylder 18 år opfordres de til at fortsætte tandpleje i privat praksis.

 

Tandplejen bestræber sig på at yde en god service

Det tilstræbes at efterkomme forældrenes ønske, hvis de ønsker behandling hos en navngiven medarbejder, eller hvis de ønsker, at flere søskende kan få tider i forlængelse af hinanden.

Tandplejen har udvidet åbningstiden, så der kun er lukket 3-4 hverdage om året. I ferierne tilbydes nødbehandling til egne patienter og behandling af børnepatienter med smerter blandt turisterne.

 

Omsorgstandplejen, Specialtandplejen samt bevilling af økonomisk støtte til tandproteser ved ulykkesbetingede tandskader og tandskader som følge af epileptiske anfald

Disse opgaver er politisk og økonomisk placeret under Udvalget for Social og Sundhed, men administreres af den kommunale Tandpleje. Den kommunale Tandpleje udfører specialtandplejeydelser for ca. 300.000 kr. om året.

 

For yderligere status på tandplejeområdet henvises til dok. 57544-19.


Forvaltningens vurdering

Der skal fortsat arbejdes for at forbedre tandsundheden i kommunen. Der skal ligeledes være et fortsat intenst fokus på kvaliteten i ydelserne samt den service, som vi tilbyder patienter, forældre og pårørende.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Sundhedsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen om status på Tandplejen tages til efterretning


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-06-2019

Taget til efterretning.sagsnr19-4776_doknr57544-19_v1_tandplejen, notat 2019.docx
sagsnr19-3264_doknr39505-19_v1_scor-opgørelse 2018.docx

Bilag

Tandplejen, notat 2019
SCOR-opgørelse 2018


250. Orientering om øget praksisfaglighed i folkeskolen

Orientering om øget praksisfaglighed i folkeskolen

Sagsfremstilling

Regering og aftalepartier vedtog i 2018 2 aftaler med henblik på at øge optaget til og gennemførslen af erhvervsfaglige ungdomsuddannelser. De dele af aftalerne, der forudsatte lovgivning, vedtog Folketinget i 2 love i foråret 2019.

 

Lov nr. 209 af 5. marts 2019 indebærer, at

 • Det bliver obligatorisk for alle elever at vælge mindst ét 2-årigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse.
 • Folkeskoleeleverne skal tilbydes det praktiske/musiske valgfag håndværk og design og kan derudover tilbydes et eller flere af de praktiske/musiske valgfag: billedkunst, madkundskab eller musik.
 • Eleverne skal til prøve i de 2-årige praktiske/musiske valgfag (håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab) efter 8. klasse. Prøven vil indgå i beregningen af, om eleven har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • Eleverne i folkeskolen får ret til at komme i erhvervspraktik i mindst 1 uge i både 8. og 9. klasse, såfremt de ønsker det. Det vil være elevens ansvar at finde praktikplads hvis eleven i samråd med forældre ønsker at benytte retten.
 • Styrket praksisfaglighed i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse, således at opgaven har et tydeligt praksisfagligt element.

 

Mens lovforslaget var under behandling i Folketinget nedsatte forvaltningen en arbejdsgruppe med repræsentanter fra udskolingsskoler, Ungdomsskolen, Musik og Billedskolen samt Skoleafdelingen. Arbejdsgruppen havde til opgave at afsøge muligheder for implementering af lovgivningens forventede indhold vedrørende udbud af valgfag.

For at sikre at elever på 7. klassetrin har reelle valgmuligheder i forbindelse med valg af obligatorisk musisk-/praktisk valgfag, og eksempelvis ikke blot tilbydes valgfaget Håndværk & Design, anbefalede arbejdsgruppen samarbejde mellem skoler i den enkelte skoleklynge. På baggrund af denne anbefaling, og med ønske om at tilbyde alle kommunens elever tilnærmelsesvis samme forhold, ansøges i budget 2020-2023 om midler til at dække skolernes merudgifter til transport. De forøgede transportudgifter skal sikre, at der kan udbydes valgfag, som den enkelte skole eventuelt ikke har elevgrundlag til at udbyde, men som de samarbejdende skoler har.
 

Lov nr. 547 af 7. maj 2019 indebærer mulighed for, at erhvervsskoler og folkeskoler kan indgå samarbejder, således at erhvervsskoler kan varetage udvalgte dele af undervisningen af elever fra folkeskolen. Det gør sig således gældende, at

 • Byrådet kan indgå aftale med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om undervisning af elever i grundskolen i dele af undervisningstiden.
 • Finansieringen af aftale er et anliggende mellem Byrådet og den pågældende institution, der udbyder erhvervsuddannelse.
 • Aftaler kan omfatte tilrettelæggelse og varetagelse af undervisning i valgfag for elever på 7.-9. klassetrin samt tilrettelæggelse og varetagelse af relevante forløb og aktiviteter for elever i grundskolen.
 • Undervisningen kan finde sted i en erhvervsskoles faglokaler og/eller i folkeskolens lokaler.
 • Undervisningsministeriet udarbejder et vejledende takstkatalog for erhvervsskolernes aktiviteter, som erhvervsskoler og kommuner kan tage afsæt i, hvis/når de indgår aftaler.

 

Ud over udbud af musisk-/praktiske valgfag afsøger den tidligere nævnte arbejdsgruppe også mulighed for samarbejde med erhvervsuddannelsesinstitutioner. Dette særligt med henblik på at inddrage erhvervsuddannelserne i aktiviteter i forbindelse med afvikling af de musisk-/ praktiske valgfag.

 

Udover lovgivningen vedtaget i Folketinget indebærer aftalerne mellem Regeringen og aftalepartier yderligere en række initiativer eksempelvis, at

 • Der fra skoleåret 2019/2020, samt i de nærmest kommende skoleår, iværksættes 2-årige rammeforsøg med etablering af eud 8/9 udskolingslinjer. Disse består blandt andet af en reduceret række fag i folkeskolen samt erhvervspraktiske fag på en erhvervsuddannelse.
  Ingen skoler i Varde Kommune ønsker fra skoleåret 2019/2020 at deltage i forsøget.

 

De indgåede aftaler og tilhørende ny lovgivning påvirker således direkte folkeskoleloven, men har ligeledes indflydelse på lovgivning indenfor en lang række øvrige områder – eksempelvis erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse, vejledning mv. som kan have en afledt påvirkning i folkeskolen.


Forvaltningens vurdering

Tiltagene i aftalerne og den tilhørende lovgivning har som nævnt til formål at sikre større søgning til og gennemførsel af erhvervsfaglige ungdomsuddannelser.
Den nationale målsætning for valg af en erhvervsuddannelse er, at mindst 25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020. Samt at andelen skal op på min. 30% i 2025. For Varde Kommune gør det sig gældende, at gennemsnitligt 25,5% af eleverne fra 9. og 10. klasse hen over de seneste 3 år har søgt optagelse på en erhvervsuddannelse. Det vurderes således, at kommunen er godt med hvad angår den nationale målsætning vedrørende folkeskoleelevernes ansøgning til erhvervsuddannelse.

 

De indgåede aftaler og tilhørende lovgivning søger blandt andet at bringe en større grad af praksisfaglighed ind i folkeskolen og dermed en øget kobling mellem teori og praksis. Dette skønnes umiddelbart at kunne have en positiv effekt på elevernes læring samt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder.

 

Opmærksomheden henledes på, at på grund af det sene vedtagelsestidspunkt og skolernes planlægning af skoleåret, har Forvaltningen i dialog med udskolingsskolerne besluttet, at der fra skoleåret 2019/2020 igangsættes 2 prøvehandlinger, som kan danne grundlag for tilrettelæggelse af udbuddet af valgfag i de kommende skoleår. Prøvehandlingerne planlægges afviklet i Skoleklynge Varde samt Skoleklynge Nord.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov nr. 209 af 5. marts 2019 og Lov nr. 547 af 7. maj 2019


Økonomi

I budget 2020-2023 er der medtaget budgetforslag om midler til dækning af merudgifter til transport i forbindelse med udbud af musisk-/praktiske valgfag. Udgiften er beregnet til 83.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. årligt i overslagsårene.

 

Afvikling af 2 prøvehandlinger i forbindelse med udbud af musisk-/praktisk valgfag. Udgifterne hertil afholdes i skoleåret 2019/20 af Skoleafdelingen via overførte midler og kan i en 2-årig periode maksimalt beløbe sig til 144.000 kr. Såfremt skoleklyngerne fremadrettet skal have mulighed for internt at samarbejde om udbud af musisk-/praktisk valgfag, vil dette jf. budgetforslag kræve tilførte midler.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forvaltningen - i samarbejde med skolerne - implementerer de ændringer i lovgivningen, der er vedtaget i folketinget,

at midler til transport i forbindelse med praktisk-/musisk valgfag indgår i budgetforhandlinger 2020-2023.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-06-2019

Godkendt.

Transportudgiften i forbindelse med praktisk-/musisk valgfag oversendes til drøftelse i forbindelse med budgetforslag 2020-2023 med 83.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. årligt i overslagsårene.sagsnr19-1957_doknr80628-19_v1_pixi - øget praksisfaglighed i folkeskolen.docx

Bilag

Pixi - Øget praksisfaglighed i folkeskolen


251. Redegørelse for den særlige autismeindsats 2018-2019

Redegørelse for den særlige autismeindsats 2018-2019

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring bevilgede den 28. juni 2018 et éngangsbeløb til særlige autismepædagogiske tiltag på kommunens skoler. Udvalget har ved udløbet af skoleåret 2018-2019 ønsket en redegørelse for de initiativer, som blev sat i værk for de bevilgede midler.

 

Der blev på grundlag af udvalgets beslutning afsat følgende økonomiske midler til udvikling indenfor autisme området:

 • Specialtilbuddet på Lykkesgårdskolen: 400.000 kr.
 • Specialtilbuddet på Trane Skole: 400.000 kr.
 • Øvrige almene skoler: 400.000 kr.

 

Skolerne har fremsendt ansøgning om midler til at gennemføre lokale autismepædagogiske projekter. Der har været lagt vægt på, at skolerne udformede projekter med tæt tilknytning til deres lokale praksis. Der er givet bevilling til følgende skoler og projekter:

 

Specialtilbuddet på Lykkesgårdskolen:

1)     Autismepilotuddannelsen for 10 medarbejdere - 351.600 kr.

2)     Struktureret, visualiseret specialpædagogik - 48.400 kr.

 

Specialtilbuddet på Trane Skole:

3)     Autismepilotuddannelsen for 10 medarbejdere - 318.000 kr.

4)     IT, lyd og læring - 60.000 kr.

 

Øvrige almindelige skoler:

5)     Blåbjergskolen: Pædagogiske metoder/autisme - 80.000 kr.

6)     Ølgod Skole: Autismepædagogiske indsatser i almenklassen - 80.000 kr.

7)     Blåvandshuk Skole: Viden og værktøjskasse - 82.900 kr.

 

Kursusaktivitet

For de økonomiske midler, som efter ansøgningsrundens afslutning ikke var blevet givet til særligt arbejde på skolerne (179.100 kr.), har Skoleafdelingen udbudt 17 kurser inden for autisme og forældresamarbejde. Dette kursusudbud er blevet suppleret med økonomiske midler fra trepartsmidler.

 

De enkelte aktiviteter fremgår i detaljer af vedlagte bilag – dok.nr. 80494-19 (projektarbejdet), 80495-19 (autismepilotuddannelsen) og 80496-19 (kursusaktivitet).


Forvaltningens vurdering

Autismepilotuddannelsen/skoleåret 2018-2019

Det har været et særligt indsatsområde, at 10 lærere/pædagoger på Lykkesgårdskolen og på Trane Skole gennemfører autismepilotuddannelse, som udbydes af Region Midtjylland.

Der er på uddannelsen et meget begrænset antal studiepladser og Region Midtjylland har ikke i skoleåret 2018-19 kunne optage 20 lærere/pædagoger fra Varde Kommune.

Region Midtjylland har den 13. maj 2019 bekræftet, at Autismepilotuddannelsen for Lykkesgårdskolen og Trane Skole vil kunne startes oktober-november 2019

 

Projektarbejde/autisme/skoleåret 2018-2019

For de enkelte skoler gælder, at de har oplevet projektarbejdet positivt i forhold til at skabe ny viden og afprøve nye pædagogiske metoder i tæt tilknytning til praksis.

Skolerne vurderer, at projektet har givet mulighed for at udvikle den specialpædagogiske praksis inden for skolernes egne rammer og at dette har fremmet motivation og engagement i projektarbejdet.

Skolerne har oplevet et stort engagement hos lærere og pædagoger og har udbredt projektarbejdet, således at forældrene også er blevet inddraget. Skolerne oplyser, at forældrene har givet udtryk for en positiv oplevelse heraf.

Skolerne vurderer, at projektarbejdet har stor overførselsværdi.

Ligeledes vurderer skolerne, at projektarbejdet har styrket medarbejdernes forudsætninger for afkodning af elever med særligt autismerelaterede behov, således at skolerne har kunnet forholde sig til en så tidlig indsats som muligt. Det har samtidigt haft positiv indflydelse på arbejdsmiljøet, da lærere/pædagoger har fået styrkede forudsætninger for at foregribe potentielle vanskeligheder i klassesituationen.

 

Kursusaktivitet /Autisme/Forældresamarbejde/Skoleåret 2018-2019

Den særlige bevilling til autismeindsats på skolerne har omfattet et kursusudbud, indeholdende 2 dages kurser inden for følgende emner:

 • Low Arrousal (konfliktforebyggelse)
 • Autisme Grundkursus
 • Autisme og sensoriske udfordringer
 • Autisme og forældresamarbejde
 • Forældresamarbejde

 

Der er i alt udbudt 17 kurser og kursusudbuddet har været understøttet af yderligere økonomiske midler fra trepartsmidlerne.

Der har været overordentlig god interesse for kurserne. Medio maj 2019 har ca. 270 lærere og pædagoger deltaget eller har tilmeldt sig et kursusforløb. Det vurderes, at kurserne har fremmet skolernes opmærksomhed i forhold til autismepædagogiske indsatser.

 

Det vurderes, at der fortsat vil være behov for uddannelses-/udviklingsinitiativer på almene skoler for at fremme inklusion af børn indenfor autisme spektret i den almindelige klasse

 

I perioden hvor der har været arbejdet med kompetenceudvikling blandt medarbejderne er det blevet tydeligt, at der er et behov for et autisme tilbud for elever med svær autisme, dette kan ikke håndteres ved kompetenceudvikling. Det fremgår af den aktuelle praksis i Klagenævnet for Specialundervisning, at der vægtes skoletilbud særlige autismemiljøer til elever med svær autisme. De afgørelser vi har modtaget på det seneste har afdækket at der aktuelt er behov for at vi i specialtilbuddene udvikler særlige autismepædagogiske miljøer udelukkende for elever med svær autisme, herunder såvel i de fysiske rammer som at styrke speciallærerenes/specialpædagogernes uddannelse i forhold til autismepædagogiske emner. For iværksættelse af denne indsats, vil der kunne tages udgangspunkt i vedlagte autismerapport fra 2018 – dok. 154450-17.

For at kunne imødekomme behovet er der et investeringsønske til etablering af et autismetilbud for elever visiteret til specialtilbud i Varde Kommune.


Konsekvens i forhold til visionen

Visionen fremmes gennem udviklingsarbejde, som skaber progression og trivsel for alle folkeskoleelever.


Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen LBK 1510 af 14. december 2017


Økonomi

Projektet er finansieret indenfor den afsatte ramme.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at redegørelsen for den særlige autismeindsats tages til efterretning.

at der tages stilling til, om budgetønske om autismetilbud, skal videresendes til budgetforhandling.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-06-2019

Redegørelsen blev taget til efterretning.

 

Udgiften til etablering af autismetilbud oversendes til drøftelse i forbindelse med budgetforslag 2020-2023.sagsnr17-10053_doknr154450-17_v1_autismeindsats 2018-2021.docx
sagsnr17-10053_doknr80494-19_v1_projektarbejde autismeindsats.pdf
sagsnr17-10053_doknr80495-19_v1_autismepilotuddannelsen.pdf
sagsnr17-10053_doknr80496-19_v1_kursusaktivitet autismeindsats.pdf

Bilag

Autismeindsats 2018-2021
Projektarbejde autismeindsats
Autismepilotuddannelsen
Kursusaktivitet autismeindsats


252. Ansager Skole - evt. bevarelse af eksisterende SFO bygninger

Ansager Skole - evt. bevarelse af eksisterende SFO bygninger

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring besluttede den 9. oktober 2018, at der skulle igangsættes kvadratmeteroptimering på Ansager Skole ved nedrivning af den gamle hovedbygning og SFO-bygningen. Det blev i denne forbindelse en opgave for skolebestyrelsen og MED-udvalget at lave forslag til indretning af SFO’en i eksisterende lokaler i den øvrige bygningsmasse. Som følge af nedrivning af den gamle hovedbygning skulle yderligere 4 klasser i indskolingen flyttes fra den gamle hovedbygning til skolens øvrige bygningsmasse.

 

Udvalget for Børn og Læring har pr. mail modtaget skrivelse fra skolebestyrelsen på Ansager Skole med ønske om, at SFO-bygningen bevares, hvorimod skolen ikke modsætter sig planen om at nedrive skolens gamle hovedbygning.

 

På baggrund af skrivelsen har forvaltningen foretaget 2 beregninger, der beskriver den forventede økonomi ved en kvadratmeteroptimering, hvor skolens SFO bygningerne henholdsvis rives ned og bevares.


Ved en nedrivning af skolens gamle hovedbygning og SFO forventes følgende økonomi:

Ansager Skole – overslag /ex. moms

Nedrivning af 1.216 m² bygninger:

950.000 kr.

Investering i forbindelse med forslag om arealoptimering *1)

250.000 kr.

Efterslæb på udv. vedligehold før/efter nedrivning *2)

Inkl. udført vedligehold

9.897.200 kr. /3.892.200 kr.

Besparelse drift, forsyning, rengøring mm.

180.000 kr./år

Besparelse løbende indv. vedligehold *4)

38.000 kr./år

Besparelse løbende udv. vedligehold *4)

46.000 kr./år

 

Ved en nedrivning af skolens gamle hovedbygning men bevarelse af SFO-bygningen forventes følgende økonomi:

Ansager Skole – overslag /ex. moms

Nedrivning af gammel hovedbygning (931 m²)

730.000 kr.

Investering i forbindelse med forslag om arealoptimering *3)

500.000 kr.

Efterslæb på udv. vedligehold før/efter nedrivning

Inkl. udført vedligehold

9.897.200 kr. / 5.242.200 kr.

Besparelse drift, forsyning, rengøring mm.

140.000 kr.

Besparelse løbende indv. vedligehold *4)

29.500 kr.

Besparelse løbende udv. vedligehold *4)

35.800 kr.

*1) Reetablering af 1 gavl efter nedrivning.

*2) Der er foretaget udvendigt vedligehold på skolens bygninger for i alt 2.611.000 kr. i 2018.

Beløbet er fratrukket tidligere oplyst efterslæb, med henblik på sammenligning af de 2 beregninger.

*3) Reetablering af 2 gavle efter nedrivning.

*4) Beregnet ud fra gennemsnitstal for alle skolerne.

 

En bevarelse af Ansager Skoles SFO-bygninger vil forventeligt medføre en besparelse på udgifter til nedrivning på 220.000 kr., da færre kvadratmeter skal nedrives.

En bevarelse af bygningen vil i forhold til en nedrivning endvidere resultere i forventede merudgifter indenfor:

 • Reetablering af gavle (250.000 kr.).
 • Efterslæb på udvendigt vedligehold (1.350.000 kr.)
 • Årlige besparelser (58.700 kr.)

 

Efter en eventuel nedrivning af såvel skolens gamle hovedbygning som SFO-bygningen, er forvaltningen opmærksom på, at færdsel omkring skolen - blandt andet ved aflevering og hentning af børn - fortsat kan ske på sikker vis. Dette vil blive indarbejdet i en endelig plan i forbindelse med nedrivning og reetablering af området.


Forvaltningens vurdering

Der er plads til og mulighed for indretning af SFO aktiviteter i skolens øvrige bygningsmasse.

 

I henhold til bemærkningerne til folkeskolelovens §3 gør det sig gældende, at SFO er en del af folkeskolen og bør være placeret i lokaler på skolen eller i tilknytning til denne. Dog kan en SFO, såfremt der ikke er plads, placeres i lokaler andetsteds i skolens distrikt.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

I forbindelse med behandling af den endelige nedrivningssag, skal der tages stilling til de endelige nedrivningsudgifter og finansiering heraf. Der skal endvidere tages stilling til rationalet, der opnås ved nedrivning af bygningerne


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til, hvorvidt en kvadratmeteroptimering ved Ansager Skole fortsat skal inkludere nedrivning af SFO-bygninger.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-06-2019

Kvadratmeteroptimering ved Ansager Skole fastholdes og dermed skal SFO-bygningen nedrives og SFO flyttes ind på skolen.sagsnr18-920_doknr84751-19_v1_ansager skolebestyrelse ønsker at bevare eksisterende sfo-bygning.pdf
sagsnr18-920_doknr155026-18_v1_rejseholdets bygningsanalyse - anbefalinger.docx

Bilag

Ansager Skolebestyrelse ønsker at bevare eksisterende SFO-bygning
BL-udv. 09.10.2018: Rejseholdets bygningsanalyse - anbefalinger


253. Anlægsbevilling til opførelse af Frelloskolen

Anlægsbevilling til opførelse af Frelloskolen

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2018-2020 at afsætte i alt 180 mio. kr. (i 2018-priser) til anlægsinvesteringer i forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur. Herunder blev der afsat midler til opførelse af Frelloskolen samt øvrige anlægsarbejder på skoleområdet afledt af den nye struktur.

 

Opførelse af Frelloskolen har været udbudt i totalentreprise og der er skrevet kontrakt med den vindende entreprenør. Næste skridt i processen er projektering af skolen, som udføres af totalentreprenørens rådgivere på opgaven.


Forvaltningens vurdering

Processen med opførelse af Frelloskolen er godt i gang. For at forvaltningen kan arbejde videre i samarbejde med totalentreprenøren, er det en forudsætning, at anlægsbevillingen nu frigives.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der er i anlægsbudgettet afsat i alt 183,2 mio. kr. (2019 pris) til opførelse af Frelloskolen, og øvrige arbejder afledt af den nye skolestruktur.

 

Af de 183,2 mio. kr. er der afsat 165,89 mio. kr. til opførelse af Frelloskolen, hvoraf der den 1. april 2018 blev frigivet 5 mio. kr. til totalentreprisen-konkurrence, udbud og projektering.

 

Der søges om frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen på 160,89 mio. kr. til opførelse af byggeriet i perioden 2019-2021.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles anlægsbevilling på 160,89 mio. kr. til opførelse af Frelloskolen,

at der frigives i alt 37,950 kr. i 2019, 79.050 mio. kr. i 2020 og 43,890 mio. kr. i 2021,

at beløbet finansieres af de i budgettet afsatte midler til skolebyggeri og øvrige arbejder.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-06-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.

 

Tom Arnt Thorup (L) og Sandie Eis Ravn (A) gør opmærksom på at de principielt er imod byggeri af Frelloskolen, men stemmer for indstillingen.

254. Anlægsbevilling til renovering og ombygning af Nr. Nebel Skole

Anlægsbevilling til renovering og ombygning af Nr. Nebel Skole

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2017-2020 at igangsætte en proces med henblik på at afdække muligheden for at etablere et kombibibliotek på Nr. Nebel Skole, hvor alle aktiviteter og brugere i Kulturhuset flyttes over på skolen. Dette følger kommunens ejendomsstrategi om smarte kvadratmeter.

 

Der blev afsat i alt ca. 16,686 mio. kr. til gennemførelse af et projektet, hvoraf de 5 mio. kr. finansieres af kontoen til udvendigt vedligehold af kommunale bygninger (driftskonto), 1,4 mio. kr. finansieres via energilån og 10,286 mio. kr. finansieres via en anlægsbevilling.

 

Overslag:

 

Overslag /kr. ex. moms

Asbest- og tagrenovering

Energirenovering

Ombygning (til skole/kulturhus og bibliotek)

Rådgiverydelser

Uforudsete udgifter

4.761.000 kr.

1.440.000 kr.

8.415.000 kr.

570.000 kr.

1.500.000 kr.

Renovering og ombygning i alt ex. moms

16.686.000 kr.

 

Der er igangsat en proces i forhold til ombygningen og flytning af aktiviteter og brugere fra Kulturhuset til skolen med inddragelse af alle relevante parter. Denne proces pågår pt. og har deltagelse af ekstern arkitekt, der skal arbejde med at indarbejde ønsker og input fra en række workshops i et skitseforslag, som blev udarbejdet til dette arbejde.

 

I forbindelse med renovering af skolen skal der udføres en forsegling af loftskonstruktioner, der indeholder asbest samt en tagrenovering. I april blev asbestrenoveringen igangsat og der er udarbejdet et udbudsmateriale i forbindelse med tagrenoveringen på klyngerne.

Energirenoveringen skal igangsættes efterfølgende, mens ombygningen vil være afhængig af processen omkring flytning af aktiviteterne fra Kulturhuset til skolen.

 

For at få gennemført asbest- og tagrenovering samt energirenoveringen skal der bruges i alt 6.850.000 kr. inkl. uforudsete udgifter ex. moms, hvoraf 5 mio. kr. finansieres via vedligeholdelseskontoen, 1,4 mio. kr. via energilån og 450.000 kr. via anlægspuljen. Herudover skal der fra anlægspuljen afsættes ca. 100.000 kr. til rådgiver til udarbejdelse af skitser og medvirken til den igangsatte proces.


Forvaltningens vurdering

Processen med renovering og ombygning af Nr. Nebel Skole, herunder inddragelse af brugere fra Kulturhuset og skolen, er godt i gang. For at forvaltningen kan arbejde videre og få gennemført inddragelsesprocessen samt udført et gennemarbejdet skitseprojekt, hvor alle brugergrupper kan se egne bidrag, er det en forudsætning, at anlægsbevillingen frigives.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

I anlægsbudget er der afsat i alt 10.286.000 kr. til renovering og ombygning af Nr. Nebel Skole. Der er afsat i alt 7.538.000 kr. i 2019 og 2.748.000 kr. i 2020.

I driftsbudgettet er der i 2019 afsat 2 mio. kr. til projektet og 3 mio. kr. i budget 2020.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles anlægsbevilling på 10.286.000 kr. til renovering og ombygning af Nr. Nebel Skole,

at der frigives i alt 7.538.000 kr. i 2019 og 2.748.000 kr. i 2020,

at beløbet finansieres af de i budgettet afsatte midler til formålet.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-06-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.

255. Vurdering af Ortenvej som trafikfarlig skolevej

Vurdering af Ortenvej som trafikfarlig skolevej

Sagsfremstilling

En borger på Ortenvej har anmodet om at få Ortenvej på strækningen fra Orten by til Ortenvej 90 erklæret trafikfarlig.

Ansøgningen begrundes med, at der er smalt flere steder på strækningen samt tiltagende trafik. Der har tidligere kørt en kollektiv busrute, som sørgede for at børnene kom til skole, men den har siden fået omlagt ruten, og kan ikke længere benyttes.

 

Det er Byrådets opgave at vurdere en stræknings trafikfarlighed ud fra

 • Elevens alder og udviklingstrin
 • Vejens fysiske og trafikale forhold, som de vurderes af 1) politi og 2) vejmyndighed

 

Politi og Vejmyndighed har vurderet, at Ortenvej på den nævnte strækning ikke er trafiksikker for børn.


Forvaltningens vurdering

På baggrund af Politiets og Vejmyndighedens stillingtagen vurderes, at Ortenvej på strækningen fra Orten by til Ortenvej 90 bør betragtes som trafikfarlig.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Vedrørende afgørelse om trafikfarlig vej: Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen (BEK nr. 688 af 20/02/2014, § 3)

Vedrørende følgevirkning af afgørelse om trafikfarlig vej efterfølgende transportforpligtelse for elever: Bekendtgørelse om lov af Folkeskolen (LBK nr. 747 af 20/06/2016 § 26) 


Økonomi

Der kører allerede en lukket bus på strækningen, som befordrer andre børn i området, så det vil ikke medføre ekstra udgifter, at Ortenvej gøres trafikfarlig på ovennævnte strækning.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Ortenvej på strækningen fra Orten by til Ortenvej 90 erklæres trafikfarlig.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-06-2019

Godkendt.sagsnr18-9912_doknr155095-18_v1_skolevejsvurdering - ortenvej..msg
sagsnr18-9912_doknr155604-18_v1_vurdering af ortenvej som trafikfarlig skolevej.docx
sagsnr18-9912_doknr84862-19_v1_trafiktælling - ortenvej.docx

Bilag

Skolevejsvurdering - Ortenvej.
Vurdering af Ortenvej som trafikfarlig skolevej
Trafiktælling - Ortenvej


256. Vurdering af Vardevej og Knoldeflodvej som trafikfarlig skolevej

Vurdering af Vardevej og Knoldeflodvej som trafikfarlig skolevej

Sagsfremstilling

En borger på Vardevej 38, med en datter i 4. klasse på Næsbjerg Skole har anmodet om at få strækninger på henholdsvis Vardevej og Knoldeflodvej erklæret trafikfarlig.

På Vardevej gælder det strækningen fra Byvejen til Knoldeflodvej. På Knoldeflodvej gælder det strækningen fra Knoldeflodvej 62 til Knoldeflodvej 64.

Ansøgningen begrundes med, at der er farlige vejsving og tiltagende trafik, ligesom familien anfører at hastigheden er meget høj.

 

Det er Byrådets opgave at vurdere en stræknings trafikfarlighed ud fra:

 • Elevens alder og udviklingstrin
 • Vejens fysiske og trafikale forhold, som de vurderes af 1)politi og 2)vejmyndighed

 

Politi og Vejmyndigheden har vurderet, at Vardevej og Knoldeflodvej på de nævnte strækninger ikke er trafiksikre for børn.


Forvaltningens vurdering

På baggrund af Politiets og Vejmyndighedens stillingtagen vurderes, at Vardevej på strækningen fra Byvejen til Knoldeflodvej og Knoldeflodvej på strækningen fra Knoldeflodvej 62 til Knoldeflodvej 64 bør betragtes som trafikfarlig.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Vedrørende afgørelse om trafikfarlig vej: Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen (BEK nr. 688 af 20/02/2014, § 3)

Vedrørende følgevirkning af afgørelse om trafikfarlig vej efterfølgende transportforpligtelse for elever: Bekendtgørelse om lov af Folkeskolen (LBK nr. 747 af 20/06/2016 § 26)


Økonomi

Der er på nuværende tidspunkt 8 elever, som vil blive kørselsberettigede som følge af dette. Der er i forvejen en bus der kører på strækningen så ovennævnte vil ikke medføre yderligere udgifter, og kan dermed rummes i nuværende budget for skolekørsel.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Vardevej på strækningen fra Byvejen til Knoldeflodvej og Knoldeflodvej på strækningen fra Knoldeflodvej 62 til Knoldeflodvej 64 erklæres trafikfarlig.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-06-2019

Godkendt.sagsnr18-11100_doknr85330-19_v1_trafik knoldeflodvej.pdf
sagsnr18-11100_doknr156074-18_v1_vurdering af vardevej og knoldeflodvej som trafikfarlig skolevej..docx
sagsnr18-11100_doknr156325-18_v1_trafiktælling knoldeflodvej.msg
sagsnr18-11100_doknr155099-18_v1_skolevejsvurdering - vardevej 38 og knoldeflodvej til næsbjerg..msg

Bilag

Trafik Knoldeflodvej
Vurdering af Vardevej og Knoldeflodvej som trafikfarlig skolevej.
Trafiktælling Knoldeflodvej
Skolevejsvurdering - Vardevej 38 og Knoldeflodvej til Næsbjerg.


257. Orientering om prognose for dagtilbud - maj 2019

Orientering om prognose for dagtilbud - maj 2019

Sagsfremstilling

Der udarbejdes prognoser pr. 15. januar og 15. maj hvert år for dagtilbudsområdet. Desuden udarbejdes endelig prognose pr. 15. juli hvert år.

 

Pr. 15. maj 2019 foreligger prognose for børnehaverne og vuggestuerne for perioden 1. august 2019 – 31. juli 2020 – dok. 17383-19.

 

For børnehaverne viser prognosen, at der i 2019/2020 forventes tæt på status quo med 3 børnehavebørn flere end i 2018/2019.

For vuggestuerne og 0-2 års pladserne viser prognosen, som dog er mere usikker, at der forventes at blive ca. 29 vuggestuebørn færre og 3 færre i 0-2 års pladserne end i 2018/2019.


Forvaltningens vurdering

Børnehaver/børnebyer

Trods et samlet set stabilt antal børnehavebørn, ses store udsving.

De største stigninger ses i Skovbrynet i Ølgod (+17 børn), i Børnehaven Kærhøgevej (+9) og Sønderallé (+9).

De største fald ses i Agerbæk Børnehus (-10), Kastanjehaven i Næsbjerg (-9), Smørhullet (-8), Årre Børnecenter (-7). Faldet i Agerbæk Børnehus var forventet. Her er der på nuværende tidspunkt en midlertidig udegruppe på grund af en periode med flere børn, end der er plads til.

 

Prognosen viser, at 3 dagtilbud/afdelinger, alle i børnebyer, kommer under 35 enheder:

 • Blåbjerg Børneunivers (Lunde-Kvong Skole og Lundparken, Blåbjergskolen) - 32 enheder (24 børnehavebørn og 4 0-2 års børn)
 • Starup Børnehave (Agerbæk Skole – Starup Børneby) - 29 enheder (29 børnehavebørn og 0 0-2 års børn)
 • Horne Børneby (Trane Skole og Børneby) – 33 enheder (29 børnehavebørn og 2 0-2 års børn)

 

Vuggestue/0-2 års pladser

For såvel vuggestuepladser som 0-2 års pladser gælder, at der er børn, der endnu ikke er skrevet op/endnu ikke er født, hvorfor prognosen herfor er usikker.

Vuggestuepladserne i Agerbæk Børnehus, Mælkevejen i Nr. Nebel og Møllehuset i Tistrup er aktuelt ikke fyldt op og ser heller ikke ud til at blive det i 2019/2020 med prognoser på henholdsvis 8, 6 og 5 børn.

For 0-2 års pladserne i Starup Børnehave og Horne Børneby viser prognosen henholdsvis 0 og 2 børn, hvorimod Blåbjerg Børneunivers ser ud til at få 4 børn.

 

Det skal påpeges, at der er tale om prognoser. Der kan i sagens natur ikke tages højde for forældreønsker, til- og fraflytning mv.

 

Antallet af flygtningebørn er faldet markant og vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være en afgørende faktor i forhold til prognosen.

 

Der er en stigning i antallet af børn i private institutioner, jfr. vedlagte oversigt – dok. 79291-19).

Der er et lille fald i antallet af børn i dagplejen i forhold til det forventede, ligesom der er et lille fald i antallet af børn i private pasningsordninger.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orientering om prognosen pr. 15. maj 2019 for børnetallet på dagtilbudsområdet for perioden 1. august 2019 – 31. juli 2020 tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-06-2019

Taget til efterretning.sagsnr19-341_doknr17383-19_v1_prognose for dagtilbud 20192020.xlsx
sagsnr19-341_doknr79291-19_v1_antal børn i private institutioner pr. måned i 2019.xlsx

Bilag

Prognose for dagtilbud 2019/2020
Antal børn i private institutioner pr. måned i 2019


258. Tekniske tilretninger til budget 2020-2023 - Udvalget for Børn og Læring

Tekniske tilretninger til budget 2020-2023 - Udvalget for Børn og Læring

Sagsfremstilling

Ifølge den godkendte budgetprocedure for budget 2020 skal udvalgene have behandlet de tekniske ændringer senest den 19. juni 2019.

 

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2020 er det vedtagne budget for 2019. Dette korrigeres for ændringer på grund af blandt andet demografi, ændrede budgetforudsætninger, ny lovgivning og tidligere politiske ændringer.

De samlede tekniske tilretninger medfører på udvalgets område en udvidelse af budgettet med 1,1 mio. kr. i 2020. Ændringerne vedrører demografi på skole- , sfo- og dagtilbudsområdet samt budgetrettelser vedr. FGU jfr. bilag.

 

Med de samlede ændringer kan budgettet for 2020 opgøres således:

Udgangspunkt budget 2020 jfr. vedtaget budget 2019

 

Demografi

358.540 kr.

Ændringer i forudsætninger

786.500 kr.

Lovændringer

 

Tidligere politiske beslutninger

 

Øvrige ændringer

-25.000 kr.

I alt budgetforslag 2020

1.120.040 kr.

 

 

Senere på året skal der indarbejdes ændringer på baggrund af nye prognoser, pris- og lønfremskrivning, lov- og cirkulæreprogrammet samt efterfølgende ændringer som følge af et kommende budgetforlig.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Økonomiregulativet


Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at oversigten over tekniske tilretninger til budget 2020 godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-06-2019

Godkendt.sagsnr19-7_doknr79428-19_v1_budgettilretninger 2020 - 2023 - udvalget for børn og læring.xlsx.xlsx

Bilag

Budgettilretninger 2020 - 2023 - Udvalget for Børn og Læring


259. Råderumskatalog til budget 2020 - Udvalget for Børn og Læring

Råderumskatalog til budget 2020 - Udvalget for Børn og Læring

Sagsfremstilling

I henhold til den godkendte budgetprocedure for budget 2020-2023 skal fagudvalgene udarbejde et råderumskatalog på i alt 25 mio. kr.

Det betyder, at Udvalget for Børn og Læring skal pege på omprioriteringsforslag for mindst 8.700.000 kr.

Forslagene udgør et katalog, som Byrådet kan vælge imellem i forbindelse med budgetforhandlingerne.

 

Såfremt der indenfor udvalgets område er nye driftsønsker som udvalget ønsker prioriteres, skal der peges på finansiering indenfor udvalgets område.

 

I forhold til anlægsbudgettet kan udvalgene kun komme med nye anlægsønsker i 2022 og 2023, hvor der er uprioriterede puljer. Såfremt udvalgene har anlægsønsker til 2020 og 2021, skal der peges på, hvilke allerede besluttede anlægsprojekter udvalget ønsker skal udgå eller udskydes.


Forvaltningens vurdering

Der er udarbejdet et råderumskatalog på udvalgets område på i alt 17,1 mio. kr. i 2020, 21,6 mio. kr. i 2021 og fremover.

 

Der er nye ønsker/investeringsforslag til driftsbudgettet for i alt 2,3 mio. kr. i 2020 og 2,8 mio. kr. i 2021 og 1,2 mio. i 2022 og fremover som skal finansieres indenfor udvalgets område.

 

Der er desuden anlægsønsker for 0,5 mio. kr. i 2020 og 7,7 mio. kr. i 2021.

Såfremt der ønskes nye anlæg i 2020 skal der ske en omprioritering af det vedtagne anlægsbudget for 2019-2020.

 

Der vedlægges oversigt over forslag til råderumskatalog samt nye ønsker/ investeringsforslag.

 

Vedr. anlægsbudgettet vedlægges oversigt over det vedtagne anlægsbudget på udvalgets område.


Retsgrundlag

Økonomiregulativet


Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger


Høring

Høring af budgetmaterialet gennemføres i perioden 21. august - 12. september 2019.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til råderumskatalog for i alt 8.700.000 kr. prioriteres,

at forslag til nye ønsker/investeringsforslag prioriteres, herunder finansiering,

at forslag til nye anlægsønsker prioriteres.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-06-2019

Til budgetseminaret fremsendes de af udvalget prioriterede forslag til råderumskatalog samt forslag til nye anlægsønsker som fremgår af bilag ’Råderumskatalog budget 2020-2023 – Udvalget for Børn og Læring.sagsnr18-15038_doknr88403-19_v1_a2 helhedsplan thorstrup børneby (forprojekt).pdf
sagsnr18-15038_doknr94731-19_v1_råderumskatalog budget 2020-2023 - udvalget for børn og læring.xlsx
sagsnr18-15038_doknr79780-19_v1_o1omlægning af fælles administration, børn og familie.docx
sagsnr18-15038_doknr79778-19_v1_o2 omlægning af fysio- og ergoterapeuterne.docx
sagsnr18-15038_doknr88280-19_v1_o3+o4varde stu generel reduktion samt reduktion i ledelse.docx
sagsnr18-15038_doknr79781-19_v1_o5 +o6tandplejen. forlængelse af indkaldeinterval samt mindreudgift vedr. privat praksis.docx.docx
sagsnr18-15038_doknr87766-19_v1_o7+o8forebyggende foranstaltninger - afkortning af varighed og nedsættelse af tyngden samt reduktio.docx
sagsnr18-15038_doknr71251-19_v1_o9 reduktion af timetal vedr. to-sprogskonsulent i dagtilbud.docx
sagsnr18-15038_doknr71660-19_v1_o10 afskaffelse af vuggestuemad i dagtilbud.docx
sagsnr18-15038_doknr71773-19_v1_o11 nedlæggelse af busordninger i dagtilbud.docx
sagsnr18-15038_doknr71900-19_v1_o12 lukkedage i daginstitutioner.docx
sagsnr18-15038_doknr87810-19_v1_o13 lukkedage i dagplejen.docx
sagsnr18-15038_doknr79687-19_v1_o14 afskaffelse af tilskud til pasning af egne børn.docx
sagsnr18-15038_doknr77719-19_v1_o15 tilskud til elever på ordblindeefterskoler og specialefterskoler.docx
sagsnr18-15038_doknr76242-19_v3_o16 11 løsning - forlænget levetid.docx
sagsnr18-15038_doknr72859-19_v1_o17 sfo øget forældrebetaling.docx
sagsnr18-15038_doknr72869-19_v2_o18 reduktion i tildeling til juniorklub og sfo2.docx
sagsnr18-15038_doknr73945-19_v2_o19 reduktion i lektionstallet i 10. klasse.docx
sagsnr18-15038_doknr75758-19_v2_o20 nedlæggelse af drenge-unge camp.docx
sagsnr18-15038_doknr75763-19_v1_o21 nedlæggelse af 1 stilling ved ssp.docx
sagsnr18-15038_doknr75525-19_v1_o22 besparelse i tildeling til dansk som andetsprog - basis.docx
sagsnr18-15038_doknr87772-19_v1_d1 indsats mod overvægt blandt børn og unge.docx
sagsnr18-15038_doknr78438-19_v2_d2 øget ledelse specialskole.docx
sagsnr18-15038_doknr79234-19_v1_d3 kørsel vedr. musisk-praktiske valgfag.docx
sagsnr18-15038_doknr86482-19_v1_d4 etablering af særligt autismetilbud.docx
sagsnr18-15038_doknr90148-19_v1_a1 multihal ved ølgod skole.docx
sagsnr18-15038_doknr86561-19_v1_o23 reduktion i åbningstid i sfo ydertimer.docx

Bilag

A2: Helhedsplan Thorstrup Børneby (forprojekt)
Råderumskatalog budget 2020-2023 - Udvalget for Børn og Læring
O1:Omlægning af Fælles Administration, Børn og Familie
O2: Omlægning af fysio- og ergoterapeuterne
O3+O4:Varde STU generel reduktion samt reduktion i ledelse
O5 +O6:Tandplejen. Forlængelse af indkaldeinterval samt mindreudgift vedr. privat praksis.docx
O7+O8:Forebyggende foranstaltninger - afkortning af varighed og nedsættelse af tyngden samt reduktion vedr. udgifter til fagkoordinator
O9: Reduktion af timetal vedr. to-sprogskonsulent i dagtilbud
O10: Afskaffelse af vuggestuemad i dagtilbud
O11: Nedlæggelse af busordninger i dagtilbud
O12: Lukkedage i daginstitutioner
O13: Lukkedage i dagplejen
O14: Afskaffelse af tilskud til pasning af egne børn
O15: Tilskud til elever på ordblindeefterskoler og specialefterskoler
O16: 1:1 løsning - forlænget levetid
O17: SFO øget forældrebetaling
O18: Reduktion i tildeling til juniorklub og SFO2
O19: Reduktion i lektionstallet i 10. klasse
O20: Nedlæggelse af drenge-/unge camp
O21: Nedlæggelse af 1 stilling ved SSP
O22: Besparelse i tildeling til dansk som andetsprog - basis
D1: Indsats mod overvægt blandt børn og unge
D2: Øget ledelse specialskole
D3: Kørsel vedr. musisk-praktiske valgfag
D4: Etablering af særligt autismetilbud
A1: Multihal ved Ølgod Skole
O23: Reduktion i åbningstid i SFO ydertimer


260. Budgetomplacering budget 2020 - Børn og Unge området

Budgetomplacering budget 2020 - Børn og Unge området

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til budget 2020 er budgettet for de enkelte områder under børn og unge-området beregnet.

Beregningerne viser, at der er afvigelser indenfor de enkelte bevillingsområder, men samlet set er der ingen afvigelser.

 

Budgettet er beregnet udfra de kendte foranstaltninger og ydelser, og passer til de faktiske aktiviteter på området.

 

Afvigelserne kan anføres således:

     (- = mindreforbrug)

Refusioner dyre enkeltsager

773.000 kr.

Opholdssteder, eget værelse m.m.

-159.000 kr.

Plejefamilier, netværksplejefamilier m.m.

-813.000 kr.

Forebyggende foranstaltninger

5.514.000 kr.

Døgninstitutioner

-2.981.000 kr.

Sikrede døgninstitutioner

-1.634.000 kr.

Krisecentre

107.000 kr.

Merudgiftsydelser, tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning

-809.000 kr.

I alt

0 kr.

 

Afvigelserne indenfor de enkelte områder, skal ses i sammenhæng med de investeringer der er foretaget gennem de seneste år, hvor udgifterne til anbringelser er faldet, mens udgifterne til forebyggende foranstaltninger er øget.

 

Det foreslås, at budgetbeløbene tilrettes i henhold til ovenstående opgørelse bl.a. af hensyn til styringsmæssige forhold omkring budgetopfølgninger.


Forvaltningens vurdering

I budgettet er indregnet de budgetreduktioner som blev vedtaget i forbindelse med budget 2019 samt reduktionerne som følge af ungeindsatsen. Desuden er effektiviseringsbidrag indregnet med 0,75% fra 2020.


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at omplacering af budgetbeløb godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-06-2019

Godkendt.

261. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

 

Orientering ved formanden:

 • Sammenhængende ungeindsats
 • Møde med skolebestyrelsesformænd 6. juni 2019
 • Besigtigelsestur 27. juni 2019

 

 

 

Orientering ved direktøren:

 • Resultat af kommunernes Skoletrafiktest 2019 – dok. 82587-19
 • Status vedr. optimering af smarte kvaratmeter

 

 

 

Orientering ved udvalgsmedlemmer:

 •  

 

 


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-06-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Sarah Andersen

Tina Agergaard Hansensagsnr16-5162_doknr82587-19_v1_rådet for sikker trafik - resultatet af kommunernes trafiktest 2019.pdf.pdf
sagsnr17-13389_doknr199981-18_v1_program for besigtigelsestur - 27.06.2019.doc

Bilag

Rådet for Sikker Trafik - Resultatet af Kommunernes Trafiktest 2019
Program for besigtigelsestur - 27.06.2019