UDVALG

Udvalget for Børn og Læring

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 5 - Skallingen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

5/21/2019 1:00:00 PM

SLUTTIDSPUNKT

5/21/2019 5:45:00 PM


PUNKTER

232. Godkendelse af dagsorden
233. Dialogmøde med FællesMED Børn og Læring
234. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Udvalget for Børn og Læring
235. Fortsat behandling af forslag til budget 2020 og overslagsårene 2021-2023
236. Fokusområder med indsatsplaner - Børn og Læring
237. Oplæg til brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud
238. Orientering om status på plejefamilier i Varde Kommune
239. Drøftelse af indsatser til børn og unge med overvægt
240. Justering af folkeskoleloven - Vedtaget i Folketinget 2. maj 2019
241. Videreførelse af alternativ praktikuge for 8. klasse - Skoleklynge Øst
242. Scenarier ved ansættelse af leder på ny specialskole i Varde
243. Evaluering af indhold, form og omfanget af møder
244. Mødeplan for 2020 i Udvalg for Børn og Læring
245. Gensidig orientering
246. Samarbejdsaftaler med FGU Vest, herunder lønkompensation ved kommunal EGU praktik - Lukket punkt232. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-05-2019

Godkendt.

Fraværende:

Tom Arnt Thorup

Holger Grumme Nielsen

233. Dialogmøde med FællesMED Børn og Læring

Dialogmøde med FællesMED Børn og Læring

Sagsfremstilling

Som en del af den planlagte budgetprocedure er FællesMED Børn og Læring indkaldt til dialogmøde med udvalget.

 

Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes et råderumskatalog på 25 mio. kr. årligt.

For udvalgets område betyder det, at der skal udarbejdes et råderumskatalog på 8,7 mio.kr.

 

Såfremt der er nye driftsønsker, skal der findes finansieringsforslag indenfor udvalgets eget område.

 

I forhold til anlægsbudgettet kan udvalgene kun komme med nye anlægsønsker i 2022 og 2023, hvor der er uprioriterede puljer. Såfremt udvalgene har anlægsønsker til 2020 og 2021, skal der peges på, hvilke allerede besluttede anlægsprojekter udvalget ønsker skal udgå eller udskydes.

 

Desuden skal der 1. februar 2020 foreligge et potentialekatalog på 60 mio. kr. årligt. For udvalgets område skal der foreligge forslag for 22,4 mio. kr.

 

Der ønskes en drøftelse af udvalgets budgetområde.

 

Der vedlægges en budgetoversigt over udvalgets områder samt en specifikation af budgettet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

----


Høring

----


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til budget 2020 drøftes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-05-2019

Sagen blev drøftet.

Fraværende:

Tom Arnt Thorup

Holger Grumme Nielsensagsnr18-15038_doknr42385-19_v1_budgetoversigt i forbindelse med budget 2020 - børn og læring.xlsx

Bilag

Budgetoversigt budget 2020 - Børn og Læring


234. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Udvalget for Børn og Læring

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Udvalget for Børn og Læring

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen 31. marts 2019 for Udvalget for Børn og Læring viser et samlet merforbrug på 10,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 eksklusive budgetoverførsler fra 2018 til 2019, jf. tabel 1. Inklusive budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 14,1 mio. kr., hvilket forklares efterfølgende i tabel 2.

 

 

Merforbruget skyldes primært forbrug af overførte midler på 13,1 mio. kr.

Da forventningerne til overførsler er foretaget på et tidligt tidspunkt, forventes der med baggrund i tidligere års vurderinger at forbruget af overførslerne bliver noget mindre ved årets udgang.

 

De væsentlige afvigelser er (jf. dog bilag for en uddybende beskrivelse):

 

 • For skoleområdet forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr. (excl. overførsler).
  • Mindreudgifter som følge af fald i elevtal/færre klasser på folkeskoleområdet svarende til 1,6 mio. kr.
  • Der forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. vedr. betaling til staten for elever på friskoler.
  • Mindreudgift som følge af færre børn indmeldt i SFO og juniorklubber 1,7 mio. kr.
  • Det forventes, at der bruges 9,4 mio. kr. af overførte midler fra tidligere år. Dette skyldes bl.a. investeringer i skole IT, færdiggørelse af projekter vedr. pigecamp, ’Alle unge skal med’, øget kvalitet i dagtilbud (jfr. beslutning vedr. ’Skole og dagtilbud for alle’), investeringen i legeplads i SFO samt generelle forbrug/afvikling af underskud af overførte midler i skoler og SFO.

 

 • For dagtilbud forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (excl. overførsler). Merforbruget kan henføres til:
  • Flere børn i private institutioner merudgift 1,8 mio. kr. Stigningen ses hovedsagelig på antallet af vuggestuepladser.
  • Mindreudgifter som følge af færre børn i egne institutioner/dagpleje og andre pasningsordninger på 0,9 mio. kr. Det bemærkes, at tallene er baseret på prognosen for dagtilbud pr. 15. januar 2019. Der kommer ny prognose medio maj 2019.
  • Mindreudgift vedr. søskendetilskud og fripladstilskud på 0,3 mio. kr.
  • Generelt mindreforbrug på dagtilbudsområdet medfører en højere overførsel på 0,3 mio. kr. til 2020.

 

 • Børn og Familie forventes et merforbrug på 4 mio. kr. (excl. overførsler). Merforbruget skyldes, at der bruges af overførsler fra tidligere år på grund af udskudte investeringer fra 2019 samt midlertidige ansættelser vedr. psykologerne og sundhedsplejen. På anbringelsesområdet forventes der ingen afvigelser i forhold til budgettet. Der forventes et fald i antallet af anbringelser, men dette modsvares af merudgifter til forebyggende foranstaltninger.

 

 • Øvrige områder omfatter væsentligst udgifter til rengøring. Her forventes forbrug af overførte midler på 0,1 mio. kr.

 

Overførsler til 2019 samt påvirkning af kassen:

 

I Udvalget for Børn og Læring er der overført 24,8 mio. kr. fra tidligere år til 2019, jf. tabel 2. Overførslerne kan dække merforbrug i indeværende år eller bruges til igangsatte projekter/ investeringer i årets løb.

 

Det forventede merforbrug på 10,9 mio. kr. (ekskl. overførsler) omfatter hele udvalgets budgetområde, og indeholder derfor resultat for områder med overførselsadgang og områder uden overførselsadgang. Derfor vil regnskabsresultatet både bestå af beløb, der påvirker kassebeholdningen samt beløb, der påvirker overførslen til det kommende regnskabsår.

 

Inklusive budgetoverførsler fra tidligere år har udvalget samlet set et mindreforbrug på 13,9 mio. kr. Heraf forventes 11,7 mio. kr. at bliver overført til 2020, hvilket er 13,1 mio. kr. mindre end budgetoverførslen på 24,8 mio. kr. til 2019.

 

 

Det forventes, at 2,4 mio. kr. vil blive tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutning, hvilket skyldes mindreudgifter på skoleområdet vedr. færre elever i skole, SFO og juniorklubber med i alt 3,1 mio. kr. og merudgifter på dagtilbudsområdet på 0,7 mio. kr. på grund af flere vuggestuebørn private institutioner.

 

Anlægsbudget:

Der forventes et mindreforbrug i forhold til afsatte rådighedsbeløb incl. overførsel fra tidligere år på 36,9 mio. kr. jfr. bilag.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Økonomiregulativet


Økonomi

----


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning, og

at forbruget af overførslerne følges nøje i de kommende budgetopfølgninger.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-05-2019

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Forbruget af overførslerne følges nøje i de kommende budgetopfølgninger.

Fraværende:

Tom Arnt Thorup

Holger Grumme Nielsensagsnr18-13547_doknr78694-19_v1_børn og læring - opfølgning på anlæg - pr. 31.3.2019.xlsx
sagsnr18-13547_doknr74891-19_v1_notat vedr. budgetopfølgning pr. 31. marts 2019..docx

Bilag

Børn og Læring - Opfølgning på Anlæg - pr. 31.3.2019
Notat vedr. budgetopfølgning pr. 31. marts 2019.


235. Fortsat behandling af forslag til budget 2020 og overslagsårene 2021-2023

Fortsat behandling af forslag til budget 2020 og overslagsårene 2021-2023

Sagsfremstilling

Det et besluttet, at der til budget 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023, skal udarbejdes et råderumskatalog på 25 mio. kr. årligt. For udvalgets område betyder det, at der skal udarbejdes et råderumskatalog på 8,7 mio. kr.

 

Såfremt der er nye driftsønsker, skal der findes finansieringsforslag indenfor udvalgets eget område.

 

I forhold til anlægsbudgettet kan udvalgene kun komme med nye anlægsønsker i 2022 og 2023, hvor der er uprioriterede puljer. Såfremt udvalgene har anlægsønsker til 2020 og 2021, skal der peges på, hvilke allerede besluttede anlægsprojekter udvalget ønsker skal udgå eller udskydes.

 

Udvalget har på mødet den 23. april 2019 foretaget en indledende drøftelse omkring budget 2020.

 

Der er udarbejdet bruttoliste over forslag til emner der kan indgå i råderumskataloget til budget 2020.

 

I henhold til tidsplanen skal udvalget på mødet i maj have forelagt en bruttoliste over finansieringsforslag, som der skal foretages endelig prioritering af på udvalgets møde i juni.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

----


Høring

----


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de udarbejdede finansieringsforslag drøftes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-05-2019

Drøftet.

Fraværende:

Tom Arnt Thorup

Holger Grumme Nielsensagsnr18-15038_doknr42385-19_v1_budgetoversigt i forbindelse med budget 2020 - børn og læring.xlsx
sagsnr18-15038_doknr44615-19_v1_udtræk kuben budget specifikation budget 2019.xlsx

Bilag

Budgetoversigt i forbindelse med budget 2020 - Børn og Læring
Udtræk kuben budget specifikation budget 2019


236. Fokusområder med indsatsplaner - Børn og Læring

Fokusområder med indsatsplaner - Børn og Læring

Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til konkretisering af de politiske fokusområder på udvalgets området efter dialogproces med dagtilbud og skoler, Børn og Familie, FællesMED Børn og Læring samt udvalgets behandling af sagen den 19. marts 2019.

Operationaliseringen af fokusområderne består af indsatsplaner.

 

Fokusområderne angiver den prioriterede retning for udvalget i 2019-2020 og tager udgangspunkt i Udviklingsstrategien, gældende politikker samt lovgivning og nationale tiltag for udvalgets område.

På dagtilbudsområdet vil indsatserne under de enkelte fokusområder samtidig være kommunens prioriterede indsatser, jf. dagtilbudsloven §3a.

Der forelægges udvalget en midtvejsstatus i foråret 2020 og endelig opsamling forelægges udvalget med udgangen af 2020.

 

Udvalget for Børn og Læring besluttede den 13. november 2018 følgende fokusområder:

 • Tidlig indsats
 • Sammenhængende ungeindsats
 • Sund kultur for hjerne og krop
   

Endvidere besluttede udvalget den 19. marts 2019, at der udarbejdes indsatsplaner for følgende indsatsområder under de 3 overordnede fokusområder: 

 

Tidlig indsats:

 • Hurtigere sammenhængende indsats i dagtilbud og skole
 • Gode og trygge overgange i barnets og den unges liv

 

Sammenhængende ungeindsats:

 • Øget vejledning i et tættere tværfagligt samarbejde mellem folkeskolerne. Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungdomsskolen og Erhvervsplaymakeren.
 • Etablering af tættere samarbejde med uddannelsesinstitutioner, herunder særligt den nye FGU-institution.
 • Ny tilgang til den unge i det tværfaglige og tværorganisatoriske samarbejde

 

Sund kultur for hjerne og krop:

 • Bevægelse i dagtilbud og skoler
 • Mental sundhed
 • Røgfri fremtid

Forvaltningens vurdering

Fokusområderne og de tilhørende indsatsplaner udtrykker udvalgets prioriterede retning for området i 2019 til og med 2020.


Konsekvens i forhold til visionen

Visionen indgår som en integreret del af indsatsplanerne.


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Udgifter forbundet med en del af indsatserne afholdes indenfor det afsatte budget.

 

I forhold til indsatsen vedr. ’Gode og trygge overgange i barnets og den unges liv’ vil der være en udgift på løn til ansættelse af medarbejder i Sundhedsplejen på 30 timer i 1,5 år. Udgiften vil andrage 656.460 kr. Psykologernes indsats gennem forløbet ’Modige Børn’ for familier og børn i alderen 8-12 år vil medføre en udgift på 43.000 kr.

 

Beløbene er ikke afsat i budgettet, hvorfor disse skal indgå i budgetprocessen såfremt udvalget godkender indsatsplanen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at indsatsplanerne for fokusområderne drøftes og godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-05-2019

Indsatsplanerne vedr. ’Tidlig indsats’ blev godkendt, dog således at ’trygge rammer’ oversendes til drøftelse i forbindelse med budgetforslag 2020-2023.

 

Indsatsplanerne ’Sammenhængende ungeindsats’ blev godkendt.

 

Der arbejdes videre med indsatsplanerne ’Sund kultur for hjerne og krop’ på tværs af de relevante fagudvalg.

Fraværende:

Tom Arnt Thorup

Holger Grumme Nielsensagsnr18-9781_doknr62927-19_v1_fokusområder 2019-2020 med indsatsplaner.docx

Bilag

Fokusområder 2019-2020 med indsatsplaner


237. Oplæg til brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud

Oplæg til brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud

Sagsfremstilling

I Varde Kommune skal der udarbejdes brugertilfredshedsundersøgelser (herefter benævnt BTU) mindst én gang i hver byrådsperiode for de store borgernære områder.

For dagtilbudsområdet foreslås, at BTU fremadrettet indgår i den samlede kvalitetsrapport hvert 2. år, således at BTU kan trækkes fra kvalitetsrapporten.

 

Udvalget for Børn og Læring besluttede den 18. september 2018, at kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet skulle udarbejdes hvert 2. år mod tidligere hvert år (dok. 142594-18). Samtidig blev forvaltningen bemyndiget til at fastsætte relevante data til brug for kvalitetsrapporten.
Rapporten udarbejdes som grundlag for Byrådets drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet, der som noget nyt i dagtilbudsloven skal foregå mindst hvert 2. år, første gang i 2020 (§ 3a, særligt stk. 5 og 6 - dok. nr. 127528-18).

 

Indhold i kvalitetsrapporten

Centralt kan vi trække en række data, der understøtter lovkravene og sikrer sammenhæng med indsatserne under de politiske fokusområder (som svarer til ’prioriterede indsatser’ jf. dagtilbudsloven § 3a, stk. 5).

 
Følgende data anvendes i kvalitetsrapporten:

 • Børnenes sundhed, trivsel og kompetenceniveau i forhold til den pædagogiske læreplan (Dialogprofiler - dok. nr. 72713-19 og 72714-19)
 • Barnets sproglige ståsted (Sprogvurdering - dok. nr. 72711-19)
 • Dagtilbudsområdets arbejde med den nye dagtilbudslov, digitalisering og demokratisering i børnehøjde
 • Nøgletal i forhold til medarbejdersammensætning, sygefravær mv.

 

Herudover gennemføres, som en del af kvalitetsrapporten, en Lege- og Læringsmiljøvurdering. Heri kortlægges forældres og det pædagogiske personales oplevelse af børnenes lege- og læringsmiljø (dok. nr. 72970-19 og 72972-19).

 

Forslag til indhold i brugertilfredshedsundersøgelsen

Forvaltningen anbefaler en lokalt udformet BTU (dok. 73676-19) i stedet for KL’s mere omfangsrige BTU (dok. 59330-15).

Konkret foreslås, at vi trækker relevante data fra Lege -og Læringsmiljøvurderingen, der omhandler forældrenes generelle tilfredshed med deres barns dagtilbud, samt deres oplevelse af deres barns muligheder for udvikling og udfoldelse i de læringsmiljøer, dagtilbuddet tilbyder. Såfremt benchmark med andre kommuner ønskes, foreslås at udvalgte spørgsmål fra KL’s spørgeramme indgår i BTU’en, så der kan sammenlignes på disse parametre.

Det er valgfrit hvor mange spørgsmål fra Lege- og læringsmiljøvurderingen, der skal danne grundlag for en BTU. Forvaltningen forslår, at der anvendes 9 spørgsmål fra Lege- og Læringsmiljøvurderingen og 4 spørgsmål fra KL’s spørgeramme.
Derudover ønsker forvaltningen borgerinddragelse i forhold til spørgerammen gennem en mindre undersøgelse blandt forældre, hvor vi spørger hvilke 3-5 spørgsmål forældrene mener er de vigtigste, vi stiller dem. Der vil således kunne tilføjes spørgsmål, som fremkommer i undersøgelsen.


Forvaltningens vurdering

Den foreslåede spørgeramme på BTU er mere forståelig og overskuelig for forældrene og vil samtidig give et reelt billede af deres tilfredshed.
Med tilføjelse af udvalgte spørgsmål fra KL’s spørgeramme samt sammenlignelige spørgsmål fra Lege- og Læringsmiljøvurderingen, vil det være muligt at benchmarke på væsentlige parametre.
Med en BTU, der indgår som en del af kvalitetsrapporten og har langt færre spørgsmål, understøttes samtidig det politiske ønske om afbureaukratisering, idet arbejdet med indsamling af data og databehandling vil være mindre omfattende og omkostningstungt end hidtil.

 

Idet Lege- og Læringsmiljøvurderingen indgår som en del af modulet for indsamling af data til kvalitetsrapporten vurderes, at der ikke vil være en merudgift forbundet med fx dataindsamling og databehandling i forbindelse med BTU’en.

 

Kvalitetsrapporten skal efter planen foreligges udvalget december 2019 eller januar 2020.
Af hensyn til processen med borgerinddragelse i forhold til BTU’en, foreslås at kvalitetsrapporten udskydes til marts 2020.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Eventuelle udgifter til udarbejdelse af brugertilfredshedsundersøgelsen afholdes af det afsatte budgetbeløb under fælles udgifter og indtægter på dagtilbudsområdet.


Høring

Ingen


Anbefaling

Det anbefales,

at forslag til brugertilfredshedsundersøgelsens indhold og proces godkendes, og

at kvalitetrapporten i konsekvens heraf udskydes til marts 2020.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-05-2019

Godkendt.

Fraværende:

Tom Arnt Thorup

Holger Grumme Nielsensagsnr15-6512_doknr142594-18_v1_kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet fremadrettet.docx
sagsnr18-9722_doknr127528-18_v1_orientering om dagtilbudsloven.docx
sagsnr16-13959_doknr72713-19_v1_hjernen & hjertet dialogprofil vurderingsskema - børn i 3 års alderen, fagperson.pdf
sagsnr16-13959_doknr72714-19_v1_hjernen & hjertet dialogprofil vurderingsskema - børn i 3 års alderen. forældre.pdf
sagsnr16-13959_doknr72711-19_v1_btu dagtilbud sprogvurdering 3-6 år. - individuel test - sprogvurderingsskema 06.12.2017.pdf
sagsnr16-13959_doknr72970-19_v1_hjernen & hjertet spørgerammen for lege- og læringsmiljøvurderingen til forældre.pdf
sagsnr15-1577_doknr59330-15_v1_spørgsmål til brug i btu 2015.docx
sagsnr19-3672_doknr73676-19_v1_forslag til brugertilfredsundersøgelse på dagtilbudsområdet 2019.docx

Bilag

BL-udv. 18.09.2018: Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet fremadrettet
Orientering om dagtilbudsloven
Eksempel på vurderingsskema til dialogprofil: Børn i 3 års alderen (skema til fagpersoner)
Eksempel på vurderingsskema til dialogprofil: Børn i 3 års alderen (forældreskema)
Eksempel på sprogvurderingsskema til børn på 3-6 år
Spørgerammen for Lege- og Læringsmiljøvurderingen til forældre
Spørgsmål til brug i BTU 2015
Forslag til brugertilfredsundersøgelse på dagtilbudsområdet 2019


238. Orientering om status på plejefamilier i Varde Kommune

Orientering om status på plejefamilier i Varde Kommune

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 20. marts 2018 blev en brugerundersøgelse af plejefamiliers oplevelse af støtten fra og samarbejdet med Varde Kommune drøftet. I den forbindelse blev det besluttet, at de forslag, der var beskrevet i rapporten skulle iværksættes. Udvalget besluttede ligeledes, at der skulle gives en status på området i foråret 2019.

 

Brugerundersøgelsen og tilknyttede bilag fra udvalgsmødet den 20. marts 2018 er vedlagt.

 

Hermed fremlægges status på de initiativer, forvaltningen efterfølgende igangsatte på baggrund af brugerundersøgelsen.

 

Supervision

Der er indført en graduering, hvor tilbuddet om supervision tilpasses den enkelte plejefamilies behov. Dette gælder både i forhold til kadence og supervisionsudbyder. Det betyder eksempelvis, at i de situationer, hvor udfordringer kalder på en supervisor med specialistviden, aftales én eller flere supervisionsseancer mellem plejefamilien og supervisoren. Anbringelseskonsulenten er deltagende under supervisionen for derved at kunne understøtte plejefamilierne i det efterfølgende forløb.

 

Gruppesupervision og faglige netværk

Aktuelt er der nedsat en ny supervisionsgruppe for netværksplejefamilier og en supervisionsgruppe ’mødregruppe’. Forvaltningen har i 2018/19 anbragt 5 spædbørn i plejefamilier og har derfor etableret et særligt fagligt netværk for disse plejefamilier.

 

Efteruddannelse og temadage

Dette udbydes aktuelt i samarbejde med Esbjerg og Billund kommuner. En gang om året samarbejder Varde Kommune med Billund Kommune om et kursus. Det frigiver mulighed for lidt dyrere oplægsholdere. I den forbindelse blev der afholdt kursus den 22. marts 2019 med psykolog Kuno Sørensen fra Red Barnet med temaet ’Anbragte børn og digitale medier’.

 

Derudover afholder Varde Kommune et kursus for plejefamilier i efteråret 2019. I sammenhæng med Task Force forløbet i Myndighed udvides dette til et oplæg om at skrive gode og faglige statusskrivelser med mål om endnu større sammenhæng i de børnefaglige undersøgelser, handleplaner og statusskrivelser. Udbyderen af dette kursus er samme leverandør, som anvendes af Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.

 

Derudover samarbejdes med Esbjerg og Billund kommuner om grundkurser for netværksplejefamilier og konkret godkendte plejefamilier. Esbjerg Kommune afholder det sidste grundkursus for konkret godkendte familier i maj 2019. Her deltager 5 familier fra Varde Kommune (aflastningsfamilier).

 

Kommunikation og dialog

Medio 2018 har forvaltningen samlet alle anbringelsessager ved 4 socialrådgivere. Disse rådgivere tilbydes løbende kompetenceløft indenfor området og indgår i et tæt samarbejde med anbringelseskonsulenterne, der varetager tilsynet og tilrettelægger efteruddannelse mv. for plejefamilierne. Det er målet, at dialogen/kommunikationen mellem forvaltning og plejefamilier opleves styrket ved, at det er de samme medarbejdere, som plejefamilierne møder.

I den kommende periode arbejdes der konkret med yderligere ændringer og nye tiltag. Det drejer sig bl.a. om

 

 • Ændring i godkendelse og uddannelse af plejefamilierne

Fremover ophører benævnelsen ’konkret godkendte plejefamilier’, da disse overgår til generel godkendte plejefamilier. Al godkendelse og uddannelse overgår til Socialtilsynet. For kommunernes vedkommende betyder omlægningen, at alle plejefamilier det første år (ved nyanbringelser) skal modtage ekstra støtte/tilsyn fra kommunernes anbringelseskonsulenter.

 

 • Revision af ’Retningslinjer for plejefamilier ansat i Varde Kommune’

Fra 1. juni 2019 træder ny lovgivning i kraft på plejefamilie/anbringelsesområdet. Snarest muligt derefter fremsendes reviderede retningslinjer tilpasset ny lovgivning og deraf ændret serviceniveau, jf. ovenstående til alle plejefamilier.

 

 • Digital kommunikation med plejefamilierne

For at lette den digitale kommunikation mellem plejefamilierne og forvaltningen arbejdes der på en løsning, der samtidig kan sikre, at vi behandler personfølsomme oplysninger korrekt. En mere direkte kommunikationsvej til plejefamilierne vil samtidig bevirke, at der kan sendes invitationer, kursustilbud og generelle informationer direkte til plejefamilierne.

Det overvejes, om en IT-platform for plejefamilier bør medføre indkøb af computere til alle ca. 75 plejefamilier, eller det er tilstrækkeligt med en Varde-mail-adresse. Det kan oplyses, at Esbjerg Kommune stiller pc til rådighed for alle plejefamilier.


Forvaltningens vurdering

Der skal fortsat arbejdes kontinuerligt med at forbedre forholdene for plejefamilierne og samarbejdet mellem plejefamilierne og forvaltningen, herunder den direkte digitale kommunikation.

Forvaltningen vurderer derudover, at der skal være en særlig opmærksomhed på, om der opstår en uhensigtsmæssig tidsmæssig forlængelse af godkendelsesproceduren til at blive plejefamilie, når en større del af godkendelserne skal foretages af Socialtilsynet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Serviceloven og Lov om Socialtilsyn


Økonomi

Udvidelsen af serviceniveauet for supervision finansieres indenfor områdets budget.

 

Ekstra supervision, som beskrevet ovenfor, vil koste:

Samlet pris for ekstra eksternt supervisionsforløb 34.232 kr.

Samlet pris ved intern psykolog som supervisor 12.298 kr.

 

Hvis alle plejefamilierne skal have udleveret en pc, vil der være omkostninger forbundet hermed. Aktuelt er der 75 aktive plejefamilier. Indkøb af pc’er vil generere en udgift på ca. 425.000 kr. Hertil kommer servicering og support til 34.320 kr.

Dertil kommer løbende udgift til genanskaffelser på 150.000 kr. om året, som vil være en løbende drmariftsomkostning.

Økonomien er anslået af IT-afdelingen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning,

at der ikke indkøbes pc’er til plejefamilierne, men at der fremover kommunikeres sikkert med forvaltningen via en Varde-mail-adresse.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-05-2019

Godkendt.

Fraværende:

Tom Arnt Thorup

Holger Grumme Nielsensagsnr17-8783_doknr195397-17_v2_resultater af tilfredshedsundersøgelse blandt plejefamilier.docx
sagsnr17-8783_doknr202120-17_v1_resultater fra spørgeskemaundersøgelsen.docx
sagsnr17-8783_doknr179573-17_v2_resultater fra foksugruppeinterview.docx
sagsnr18-3311_doknr186459-17_v1_drejebog netværksplejefamilier.docx
sagsnr18-3311_doknr186458-17_v1_drejebog plejefamilier.docx
sagsnr17-8783_doknr47135-18_v1_brugerundersøgelse blandt plejefamilier i kommunen.docx

Bilag

BU-udv. 12.12.2017: Resultater af tilfredshedsundersøgelse blandt plejefamilier
Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen
Resultater fra fokusgruppeinterview
Drejebog Netværksplejefamilier
Drejebog plejefamilier
BL-udv. 20.03.2018: Brugerundersøgelse blandt plejefamilier i kommunen


239. Drøftelse af indsatser til børn og unge med overvægt

Drøftelse af indsatser til børn og unge med overvægt

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Social og Sundhed blev hhv. i november og december 2018 orienteret om den stigende udvikling af børn og unge med overvægt i kommunen samt de nuværende indsatser på området. På baggrund af orienteringen blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe på tværs af Center for Sundhedsfremme og Sundhedsplejen.

 

Den tværfaglige arbejdsgruppe har undersøgt indsatser til forebyggelse og behandling af overvægt blandt børn og unge. Indsatserne er samlet i vedlagte bilag, hvoraf det fremgår, om der er tale om et forebyggende eller behandlende tilbud. Derudover er indsatserne samlet i kategorierne bronze, sølv, guld:

 • Bronze er en oversigt over nuværende indsatser
 • Sølv beskriver forslag til en styrket indsats
 • Guld beskriver forslag til den mest omfattende indsats

 

Den sidste kategori tilvalg er forslag til forebyggende indsatser i dagtilbud og folkeskoler.

Dagtilbud og skoler har mulighed for at skabe sundhedsfremmende rammer, der kan styrke aktivitetsniveauet samt en sundere kost og dermed medvirke til forebyggelse af overvægt.

Da andelen af overvægtige børn og unge vil variere på de enkelte institutioner og skoler kan differentiering i valg af indsatser være en mulighed.

 

Udover at nye indsatser skal styrke den forebyggende indsats af overvægt blandt børn og unge, fortsættes de nuværende behandlingsindsatser:

 • Sundhedsplejen foretager vejning af elever i folkeskolen. Til de børn der er overvægtige tilbydes kontrolvejning og samtale med forældre.
 • Center for Sundhedsfremme tilbyder ’Rend og Hop’ og livsstilssamtaler. 
 • Samarbejdet mellem Sundhedsplejen og Center for Sundhedsfremme udvikles fortsat med fokus på, hvorledes områderne kan understøtte hinanden i arbejdet mod overvægt.
 • Der foretages årligt sundhedstjek inkl. vægtmåling af børn i alderen 1-5 år hos praktiserende læge.

Forvaltningens vurdering

Overvægt er dokumenteret sundhedsskadelig, og de helbredsmæssige konsekvenser stiger med graden af overvægt. Det er derfor vigtigt både at have forebyggende og behandlende indsatser mod overvægt blandt børn og unge, da de er i risiko for at blive ramt af mobning, lavt selvværd og generel mistrivsel. En anden vigtig grund er, at overvægt i barndommen og især teenagealderen øger risikoen for overvægt i voksenalder, og dermed øges risikoen for diverse livsstilssygdomme som Type2 diabetes, hjerte-kar-sygdomme, led-problemer, nedsat fertilitet, psykiske problemer mm.


Konsekvens i forhold til visionen

Fysisk aktivitet i forbindelse med både de forebyggende og behandlende indsatser mod overvægt kan med fordel foregå i naturen.


Retsgrundlag

Sundhedsloven §112


Økonomi

Økonomien for styrket indsats i Sundhedsplejen vil betyde 1/3 – 1 ½ årsværk afhængig af hvilken model der vælges.

 

Økonomien for indsatser i dagtilbud og skoler afhænger af hvilke indsatser de forskellige institutioner evt. vælger at implementere.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at indsatserne for børn og unge med overvægt drøftes,

at der tages stilling til, hvorvidt de nuværende indsatser ønskes suppleret med indsatser i kategorien ’sølv’,

at dagtilbud og skoler med udgangspunkt i lokale data skal forholde sig til, hvorvidt de eventuelt ønsker at implementere forebyggende indsatser i forhold til børn og unge med overvægt.

 

Såfremt kategorien ’sølv’ prioriteres anbefales samtidig,

at der udarbejdes forslag til budget 2020-2023, så de nuværende forebyggende og behandlende indsatser kan suppleres med indsatser i kategorien sølv’.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-05-2019

Udvalget drøftede indsatserne.

Indsatserne til overvægtige børn og unge videresendes til en fælles drøftelse på tværs af de relevante fagudvalg som en del af indsatsplanerne for ’Sund kultur for hjerne og krop’.

Fraværende:

Tom Arnt Thorup

Holger Grumme Nielsensagsnr17-13605_doknr76335-19_v1_bronze, sølv og guld indsatser.docx
sagsnr17-13605_doknr76857-19_v1_udvikling af overvægt 2009-2018.docx

Bilag

Bronze, sølv og guld indsatser
Udvikling af overvægt 2009-2018


240. Justering af folkeskoleloven - Vedtaget i Folketinget 2. maj 2019

Justering af folkeskoleloven - Vedtaget i Folketinget 2. maj 2019

Sagsfremstilling

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik den 30. januar 2019 en aftale om justering af folkeskoleloven kaldet: Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole. Aftalen, der blev vedtaget i folketinget den 2. maj 2019, indebærer i hovedtræk:

 • Kortere skoleuge for indskolingen (afkortes med 2¼ klokketime ugentligt)
 • Forenkling og klare rammer for anvendelse af § 16b (mulighed for afkortning af skoleugen)
 • Kvalitetsløft af understøttende undervisning
 • Prioritering af udvalgte fag (andet fremmedsprog i 5. klasse, billedkunst og historie – til disse fag tilføres ekstra timer) (idræt og dansk – for disse fag omfordeles eksisterende timetal mellem klassetrin)
 • Styrket læseindsats
 • Reduktion af faglige bindinger for undervisningen
 • Færre vikarer – Justeret kompetencedækningsmålsætning (Krav om fuld kompetencedækning i fagene udskydes fra 2020 til 2025 og 90% målsætningen udskydes fra 2019 til 2021
 • Evaluering af Kanonlister i dansk og historie og styrket fokus på rigsfællesskab
 • Udvidet kompetence til skolebestyrelse ved ansættelse af skoleleder
 • Mulighed for 2-årige valgperioder for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen
 • Forenkling af elevplan
 • Evaluering af nationale test
 • Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen

 

De enkelte elementer i lovændringen implementeres i 2 tempi, hvor den kortere skoleuge for indskolingen og øget mulighed for anvendelse af § 16b (ansøgning om afkortning af skoleugen for mellemtrin/udskoling) træder i kraft fra skoleåret 2019/2020, mens styrkelse af enkelte fag (styrket læseindsats, forenkling af elevplan m.v.) træder i kraft fra skoleåret 2020/2021.

 

Forvaltningen har efter lovændringen udarbejdet vedlagte reviderede pixi-udgave med beskrivelser af justeringerne af folkeskoleloven.


Forvaltningens vurdering

Tiltagene i lovændringen fokuserer generelt på mange af de udfordringer indførelsen af folkeskolereformen i 2014 har medført. Det drejer sig blandt andet om afkortning af skoleugen for indskolingen og forenkling af anvendelsen af § 16b for mellemtrin og udskoling. Flere skoler har allerede nu anvendt § 16b til at afkorte skoleugen for indskolingen og for specifikke klasser og årgange på mellemtrin/udskoling.

Tilførslen og omfordeling af fagtimer i de nævnte fag har ligeledes været et ønske fra mange skoler i Varde kommune, for blandt andet at skabe mere tid til den faglige fordybelse. Den styrkede læseindsats skal ses som et udtryk for et ønske om, at ’få alle med’ når det handler om at knække læsekoden. Reduktionen af de faglige bindinger er allerede påbegyndt gennem arbejdet med ’fælles mål’ for fagene. Der påtænkes gennemført en landsdækkende undersøgelse om vikarforbruget som grundlag for eventuelle stramninger på området. Udsættelsen af tidspunktet for opfyldelse af kompetencekravene (alle lærere skal have linjefag i de fag de underviser i) gør det mere realistisk, at kravet i alle fag kan opfyldes.

Den udvidede kompetence for skolebestyrelser ved lederansættelser har i flere år allerede været opfyldt i Varde Kommune, ligesom muligheden for 2-årige valgperioder for forældrevalgte.

Det arbejde, der igangsættes med at forenkle elevplanen, har gennem længere tid været et udtrykkeligt ønske fra flere sider – også fra skolerne i Varde.

Der har i en periode været stor fokus på kvaliteten af de nationale test, hvorfor det virker fornuftigt at evaluere disse. Indtil evaluering foreligger gennemføres de nationale test som hidtil

 

Opmærksomheden henledes på, at på grund af det sene vedtagelsestidspunkt og skolernes planlægning af skoleåret, er det besluttet, at kommuner og skoler fortsat må fastholde det nuværende timetal i indskolingen, såfremt de måtte ønske det.

Det fremgår af forarbejdet til folketingsbehandlingen at lovændringen er finansieret, og det understreges, at de midler der ’frigøres’ på skoler og i kommuner - blandt andet gennem den kortere skoledag - skal anvendes til kvalitetsforbedringer i såvel skole- som fritidstilbud. Lovændringen indebærer således også, at skolerne og kommunerne i kvalitetsrapporten skal redegøre for, hvorledes midlerne er anvendt til kvalitetsforbedringer.

Der pågår i øjeblikket drøftelser mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen om yderligere økonomiske konsekvenser af ændringerne, for eksempel øgede transportudgifter ved en kortere skoledag for indskolingen


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at i henhold til KL’s budgetvejledningen for 2020 er forhandlingerne mellem KL og Undervisningsministeriet om de økonomiske konsekvenser som følge af afkortning af skoleugen, øget aktivitet i fritidstilbud og flere fagtimer ikke afsluttet. Der kan derfor på nuværende tidspunkt ikke oplyses, om økonomiske konsekvenser for Varde Kommune. Disse kendes når der er indgået aftale med regeringen om næste års økonomi for kommunerne.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forvaltningen - i samarbejde med skolerne - implementerer de justeringer af folkeskoleloven, der er vedtaget i folketinget.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-05-2019

Godkendt.

Fraværende:

Tom Arnt Thorup

Holger Grumme Nielsensagsnr19-1826_doknr21659-19_v1_pixi-udgave justering af folkeskoleloven 2019-2021.docx

Bilag

PIXI-udgave: Justering af folkeskoleloven 2019-2021


241. Videreførelse af alternativ praktikuge for 8. klasse - Skoleklynge Øst

Videreførelse af alternativ praktikuge for 8. klasse - Skoleklynge Øst

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte den 14. maj 2018 en ansøgning fra Skoleklynge Øst (Næsbjerg, Ansager og Agerbæk) om, at overbygningsskolerne fik lejlighed til at afprøve en ’Ny vej for praktik for 8. årgang’. Der er nu modtaget en ansøgning fra skolerne om at få lov at videreføre projektet i kommende skoleår 2019/2020. Begrundelsen er, at skolerne – på baggrund af de erfaringer man har indhøstet i det første år – ønsker at afprøve en model, hvor disse erfaringer er indarbejdet.

Det fremgår af den fremsendte ansøgning, at alle involverede i den anderledes praktikform evaluerer modellen positivt.

 

Konceptet kan kort beskrives som en kombination af det nuværende erhvervspraktikforløb

kombineret med virksomhedsbesøg, hvor eleverne præsenteres for konkrete udfordringer eller

cases som de involverede virksomheder står overfor. Desuden 2 dage hvor eleverne, ud fra en

innovativ og nytænkende tilgang, arbejder med løsningsforslag til de præsenterede

udfordringer. De udarbejdede løsningsforslag præsenteres ved afslutningen for de involverede

virksomheder.


Forvaltningens vurdering

Den obligatoriske erhvervspraktikuge i 8. klasse blev indført ud fra et ønske om at give eleverne mulighed for at træffe realistiske valg om fremtidig uddannelse og at sætte egne realistiske mål.

Forvaltningen vurderer at det tilpassede koncept der er beskrevet i ansøgning vil kunne understøtte disse mål, gennem en meget konkret tilgang til praktikken, hvor der udover den fysiske praktik i virksomhederne også skal arbejdes med konkrete opgaveløsninger der kan anvendes i virksomhedernes dagligdag.

 

Endelig er det også positivt at der arbejdes med anderledes former at afvikle 8. klasse praktikken på, således at denne udvikles i såvel form som indhold.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Koncept for obligatorisk erhvervspraktik i Varde Kommune af 10. maj 2015 – dok 20768-18


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgning om videreførelse af alternativ praktikuge for 8. klasse i Skoleklynge Øst for skoleåret 2019/2020 godkendes,

at Skoleklynge Øst gives tilladelse til at gøre modellen permanent, såfremt erfaringerne fra forsøgsårene er positive og giver anledning hertil.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-05-2019

Godkendt.

 

Såfremt andre skoleklynger har interesse i at indføre ’Ny vej for praktik for 8. årgang’ blev det samtidig godkendt.

Fraværende:

Tom Arnt Thorup

Holger Grumme Nielsensagsnr16-625_doknr20768-16_v1_koncept til obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse (godkendt af bu-udvalget 10.05.2016).docx
sagsnr16-625_doknr59968-19_v1_ansøgning om videreførelse af forsøg med 8. kl praktik i skoleklynge øst.docx.docx

Bilag

Koncept til obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse (godkendt af BU-udvalget 10.05.2016)
Ansøgning om videreførelse af forsøg med 8. kl praktik i skoleklynge Øst


242. Scenarier ved ansættelse af leder på ny specialskole i Varde

Scenarier ved ansættelse af leder på ny specialskole i Varde

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte på møde den 19. februar 2019 at forvaltningen skulle udarbejde et oplæg til ansættelse af leder på den kommende specialskole i Varde pr. 1. august 2019. Forvaltningen har på den baggrund og med inddragelse af ledelse og bestyrelsesformænd på henholdsvis Lykkesgårdskolen samt Trane Skole og Børneby udarbejdet 2 scenarier (dok. 35522-19 og 59708-19) og et forslag til stillingsopslag (dok. 5168-19) til den kommende lederstilling på specialskolen. For at tilrettelægge den bedst mulige proces og for at undgå stillingsopslag henover sommerferien er der i scenarierne taget udgangspunkt i, at ansættelse kan ske pr. 1. september eller 1. oktober 2019.

 

Opsummerende kan de 2 bilag beskrives således:

Scenarie 1:

Skoleleder ansættes efterår 2019 med henblik på at varetage sammenlægningsproces, ombygningsproces og ledelsesopgaver. 1. januar 2020 fuld etablering af specialskolen på 2 matrikler (Trane og Lykkesgård) Alle ledelses- og bestyrelsesopgaver varetages af ledelse og bestyrelse på den nye specialskole. Desuden foreslås, at der sker en styrkelse af ledelsen svarende til ½ stilling. Ny specialskole etableres på én matrikel pr. 1. august 2021. Overflytning af Solsikken iværksættes ligeledes fra august 2021. Repræsentanter fra Solsikken inddrages i processen, men af hensyn til den bedst mulige overgang sker fysisk flytning og overdragelse af ledelses-/bestyrelsesansvar først pr. 1. august 2021.

Scenarie 2:

Skoleleder ansættes efterår 2019 med henblik på at stå i spidsen for sammenlægningsproces. Ledelses- og bestyrelsesansvar og opgaver fastholdes på henholdsvis Trane og på Lykkesgård. Specialskolen etableres på én matrikel pr. 1. august 2021. Solsikken overføres 1. august 2021.

 

Den væsentligste forskel på scenarierne er, som det fremgår, at i scenarie 1 etableres specialskolen formelt pr. 1. januar 2020 – placeret på 2 matrikler (Trane og Lykkesgård) - og alt ledelses- og bestyrelsesansvar varetages af den nyansatte leder, samt den nyvalgte bestyrelse. I scenarie 2 fastholdes ledelses- og bestyrelsesansvar på de nuværende 2 specialafdelinger og overgår først til specialskolen, når denne etableres på én matrikel på den nye specialskole pr. 1. august 2021. (Nuværende Sct. Jacobi Skole).


Forvaltningens vurdering

På baggrund af drøftelser med de nuværende ledere og bestyrelsesformænd på henholdsvis Lykkesgårdskolen samt Trane Skole og Børneby vurderes, at processen mest hensigtsmæssigt tilrettelægges efter scenarie 1. I dette scenarie vil den kommende leder og forældrene til elever i specialklasserækkerne får størst mulig indflydelse på såvel proces samt mål og indhold for den kommende specialskole. Samtidig vil inddragelse af personalet og afklaring af deres kompetencer tidligt i processen kunne bidrage til den bedst mulige sammenlægning mellem de 2 nuværende afdelinger. Desuden kan der, med en etablering af specialskolen på 2 matrikler fra 1. januar 2020, henover efteråret foretages de nødvendige tiltag for den økonomiske, personalemæssige, og strategiske opdeling mellem de nuværende specialklasserækker og den fremtidige specialskole.

 

Forvaltningen er også af den opfattelse at en tydelig overdragelse af lederansvar og ledelsesopgaver – og dermed også størst mulig indflydelse – vil bidrage positivt i forhold til rekruttering og ansættelsesproces for den kommende leder. Forvaltningen har, fra tillidsrepræsentanterne på Trane Skole og Børneby samt fra Lykkesgårdskolen modtaget et brev hvor de tilslutter sig ansættelse af ny leder af specialskolen pr. 1. august 2019, men udtrykker bekymring for den påtænkte ledelsestildeling (dok. 51704-19). Forvaltningen har derfor, som beskrevet under økonomidelen, udarbejdet et særskilt forslag om yderligere ledelsestildeling til den kommende budgetproces.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven


Økonomi

Udgiften til ansættelse finansieres inden for den samlede ledelsestildeling på specialklasseområdet der pt. er på 2½ lederstilling. Der er i dag afsat i alt 1,5 mio. kr. til ledelse.

 

I forbindelse med etablering af den nye specialskole vil udgifterne til ledelse stige, da skolen jfr. forhåndsaftalen går til gruppe 4 for aflønning af ledere. Dette afhænger af den samlede lønsum. Merudgiften til dette vil blive på 302.000 kr.

 

Dog vurderes det, i overensstemmelse med det vedhæftede brev fra tillidsrepræsentanterne, at der – ikke mindst i en opstartsfase – vil være brug for at styrke ledelsen, hvorfor forvaltningen har udarbejdet et særskilt forslag til budgetproces 2019 med forslag om tildeling af midler til yderligere ½ lederstilling, svarende til 309.000 kr.

 

Samlet en merudgift på 611.000 kr.

 

Afsatte midler svarende til 0,33 stilling som daglig leder i Solsikken er ikke medtaget beregningen.

 

Økonomiafdelingen oplyser, at der ikke er indregnet beløb til merudgiften vedr. ledelse samt til mere ledelse. Merudgiften samt evt. mere ledelse skal medtages til budget 2020-2023 som budgetønske.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til ansættelse af ny leder på specialskolen godkendes som beskrevet i scenarie 1 og forvaltningen bemyndiges til at igangsætte processen,

at forslag til stillingsopslag godkendes.

 

Såfremt scenarie 1 godkendes anbefales samtidig,

at der udarbejdes forslag til budget 2020-2023 som beskrevet ovenfor.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-05-2019

Anbefalingen blev godkendt og på denne baggrund udarbejdes forslag til budget 2020-2023 som beskrevet ovenfor.

Fraværende:

Tom Arnt Thorup

Holger Grumme Nielsensagsnr19-2082_doknr35522-19_v1_scenarie 1 tids- og procesplan - ansættelse af skoleleder på ny specialskole i varde.docx
sagsnr19-2082_doknr59708-19_v1_scenarie 2 tids- og procesplan - ansættelse af skoleleder på ny specialskole i varde.docx
sagsnr19-2082_doknr5168-19_v1_stillingsopslag skoleleder til ny specialskole.docx
sagsnr19-2082_doknr51704-19_v1_brev 20.03.2019 fra tillidsrepræsentanter på tistrup skole og lykkesgårdskolen vedr. proces ifm ansæ.docx

Bilag

Scenarie 1: Tids- og procesplan - Ansættelse af skoleleder på ny specialskole i Varde
Scenarie 2: Tids- og procesplan - Ansættelse af skoleleder på ny specialskole i Varde
Stillingsopslag: Skoleleder til ny specialskole
Brev 20.03.2019 fra tillidsrepræsentanter på Tistrup Skole og Lykkesgårdskolen vedr. proces ifm ansættelse af leder af ny specialskole


243. Evaluering af indhold, form og omfanget af møder

Evaluering af indhold, form og omfanget af møder

Sagsfremstilling

Udvalget drøftede den 18. januar 2018 møders form og indhold, og i den forbindelse blev det aftalt, at omfanget af møder evalueres efter 1 år.

 

Udvalget vedtog den 18. september 2018, at der fremover afholdes ét årligt dialogmøde med:

I foråret:

 • FællesMED Børn og Læring

I efteråret:

 • Skoleklynge Vest, Dagtilbud Vest og Dagplejen
 • Skoleklynge Varde, Dagtilbud Midt, S/I Søndermarken, S/I Højgårdsparken og Ungdomsskolen
 • Skoleklynge Nord og S/I Møllehuset
 • Skoleklynge Øst og Dagtilbud Øst
 • Børn og Familie

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at indhold, form og omfanget af møder evalueres.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 23-04-2019

Udsættes.

Fraværende:

Sandie Eis Ravn


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-05-2019

Udsættes.

Fraværende:

Tom Arnt Thorup

Holger Grumme Nielsensagsnr17-10539_doknr13271-18_v1_udvalgets deltagelse i møder 2018 - børn og læring.doc
sagsnr18-5264_doknr201506-18_v1_udvalgets deltagelse i møder 2019 - børn og læring.doc

Bilag

Udvalgets deltagelse i møder 2018 - Børn og Læring
Udvalgets deltagelse i møder 2019 - Børn og Læring


244. Mødeplan for 2020 i Udvalg for Børn og Læring

Mødeplan for 2020 i Udvalg for Børn og Læring

Sagsfremstilling

Byråd, Udvalg for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvornår og hvor deres respektive møder skal afholdes.

 

Endvidere kan udvalgene fastsætte regler om varigheden af sine møder.

 

Politik, Analyse og Digitalisering har udarbejdet et forslag til mødeplan 2020 for de politiske udvalg og Byråd, hvor der bl.a. er taget hensyn til de stående udvalgs sagers eventuelle videre behandling i Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Byråd.

 

Udgangspunktet er bl.a. nedenstående tidligere aftalte vilkår:

 • Ingen møder i ugerne 7, 15, 42 og 52/53 
 • Ingen møde den 5. september (flagdag)
 • Ingen møder når der er KL arrangementer samt Folkemøde på Bornholm
 • Ingen udvalgsmøder fredag
 • Byrådsmøde så vidt muligt 1. tirsdag hver måned
 • UØE onsdag ugen før byrådsmøde
 • Hidtil ønske til KF-møderne mandag kl. 12.00   
 • Hidtil ønske til BL-møderne tirsdag kl. 13.00
 • Hidtil ønske til PT-møderne torsdag kl. 12.30 (ønske om 2 møder i juni og december)
 • Hidtil ønske til SS-møderne tirsdag kl. 08.15
 • Hidtil ønske til AI-møderne torsdag kl. 08.30
 • 1 årligt dialogmøde mellem ProVarde og UØE i efteråret.
 • og 2. behandling af budget er integreret i de ordinære møder i henholdsvis UØE og BY.

 

Økonomi har været inddraget i planlægningen.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at udkast til politisk mødeplan 2020 imødekommer de opstillede vilkår.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.


Økonomi

Udgifter til mødeforplejning.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at mødeplanen for 2020 godkendes for så vidt angår Udvalg for Børn og Læring, og

at der tages stilling til, om der skal træffes beslutning om mødernes varighed.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-05-2019

Mødeplanen blev godkendt.

Der tages ikke stilling til mødernes varighed.

Fraværende:

Tom Arnt Thorup

Holger Grumme Nielsensagsnr19-1837_doknr23835-19_v1_udkast til mødeplan 2020.doc

Bilag

Udkast til mødeplan 2020


245. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

 

Orientering ved formanden:

 • Sammenhængende ungeindsats
 • FGU – status
 • Besøg ’Vi i Naturen’, Flygtningelejren den 27. maj aflyses
 • S/I Oksbøl Børnehave

 

 

 

Orientering ved direktøren:

 • Besigtigelsestur torsdag den 27. juni
 • 'Alle unge skal med' - støtte til ikke-uddannelsesparate eller uafklarede unge

 

 

Orientering ved udvalgsmedlemmer:

 •  

 

 


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-05-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Tom Arnt Thorup

Holger Grumme Nielsensagsnr18-1354_doknr47145-18_v1_'alle unge skal med' - støtte til ikke-uddannelsesparate eller uafklarede unge.docx
sagsnr17-13389_doknr199981-18_v1_program for besigtigelsestur - 27.06.2019.doc

Bilag

BL-udv. 20.03.2018: 'Alle unge skal med' - støtte til ikke-uddannelsesparate eller uafklarede unge
Program for besigtigelsestur - 27.06.2019


246. Samarbejdsaftaler med FGU Vest, herunder lønkompensation ved kommunal EGU praktik - Lukket punkt