UDVALG

Udvalget for Børn og Læring

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

23-04-2019 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

23-04-2019 16:00:00


PUNKTER

220. Godkendelse af dagsorden
221. Orientering om børnesager i Ankestyrelsen 2018
222. Fortsat deltagelse i projekt i samarbejde med UC Syd
223. Indledende drøftelser vedr. budget 2020 og overslagsårene 2021-2023
224. Prioritering af anlægs- og renoveringspuljen 2019
225. Beregning af normerede pladser i dagtilbud
226. Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet
227. Orientering om økonomisk indsats på 4 skoler
228. Kriterier for lukning af ungdomsklubber - efter høring
229. Politisk møde om kommunale kerneværdier på Børn og Unge Topmødet
230. Evaluering af indhold, form og omfanget af møder
231. Gensidig orientering220. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 23-04-2019

Godkendt.

Fraværende:

Sarah Andersen

221. Orientering om børnesager i Ankestyrelsen 2018

Orientering om børnesager i Ankestyrelsen 2018

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen udarbejder hvert år en rapport til alle kommuner med statistik over klagesager vedrørende kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

 

I 2018 er der truffet 4144 afgørelser af Myndighed, Børn og Familie.

 

Ankestyrelsen afgør sagerne på følgende måde:

 • Sagen stadfæstes: Medhold i kommunens afgørelse
 • Sagen hjemvises: Sagen sendes tilbage til kommunen, som skal behandle sagen igen. Det kan f.eks. være, at kommunen skal finde flere oplysninger i sagen. En hjemvisning betyder ikke nødvendigvis, at kommunen træffer en anden afgørelse.
 • Sagen ændres: Ankestyrelsen træffer en anden beslutning end kommunen
 • Sagen ophæves: Kommunens afgørelse ophæves
 • Sagen afvises: Sagen kan ikke behandles i Ankestyrelsen

 

Der blev i 2018 sendt 29 sager afgjort i Myndighed, Børn og Familie til afgørelse i Ankestyrelsen. I 20 sager blev kommunens afgørelse stadfæstet, 6 sager blev hjemvist til fornyet behandling i kommunen, 2 sager afventer afgørelse i Ankestyrelsen, og 1 sag er trukket tilbage af borgeren. Ingen sager blev ændret, ophævet eller afvist.

 

Tallene for 2018 på børne- og ungeområdet dvs. børn og unge i alderen 0-18 år og op til 23 år for unge i efterværn ses i vedlagte dok.nr. 58424-19. Til sammenligning fremgår tallene for 2017 af vedlagte dok.nr. 86048-18.


Forvaltningens vurdering

Der ses en udvikling i antallet af sager, der er sendt til afgørelse i Ankestyrelsen, da antallet er faldet fra 51 sager i 2017 til 29 sager i 2018. I 2017 var der 9 sager, der blev ændret eller omgjort af Ankestyrelsen, mens ingen sager i 2018 er ændret eller omgjort. Dette tages som udtryk for, at myndighedsområdet har formået at drage læring af de tidligere sager, som er afgjort i Ankestyrelsen.

 

Myndighed, Børn og Familie er netop i gang med Socialstyrelsens Task Force forløb på området for udsatte børn og unge. I den forbindelse forventes yderligere læring, som kan bringes i spil på området.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Serviceloven


Økonomi

Ingen


Høring

Handicaprådet til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning, og

at sagen fremsendes til Handicaprådets orientering.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 23-04-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Sarah Andersensagsnr19-4035_doknr48731-19_v1_statistik over klager til ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområde.pdf
sagsnr19-4035_doknr58424-19_v1_oversigt over børnesager i ankestyrelsen 2018.docx
sagsnr18-6285_doknr86048-18_v1_oversigt over børnesager i ankestyrelsen 2017.docx

Bilag

Statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet - Ankestatistik - Varde Kommune.pdf
Oversigt over børnesager i Ankestyrelsen 2018
Oversigt over børnesager i Ankestyrelsen 2017


222. Fortsat deltagelse i projekt i samarbejde med UC Syd

Fortsat deltagelse i projekt i samarbejde med UC Syd

Sagsfremstilling

Varde Kommune har indgået en samarbejdsaftale med UC Syd pr. 1. februar 2017 om projektet ”Hvilken gavn har børn og unge af tværfagligt samarbejde”. Projektets overordnede formål er at kvalificere masteruddannelsen for udsatte børn og unge samt diplomuddannelsen med forskning i praksis. Myndighed i Børn og Familie ønsker at understøtte dette formål, hvorfor man gik med i projektet.

 

Spørgsmålet om det tværfaglige samarbejdes virkning for børn og unge skulle undersøges gennem observationer og ved samtaler med børn og forældre, samt ved deltagelse på tværfaglige møder. Forskerne ville gerne undersøge forskellige typer af sager, hvor de var med før, under og efter den børnefaglige undersøgelse. Den viden, som opsamles i projektet, skulle efterfølgende formidles tilbage til de deltagende kommuner.

 

Ved projektets begyndelse i 2017 blev der nedsat en styregruppe for Varde Kommunes deltagelse i projektet. Der er politisk repræsentation i udvalget ved Stig Leerbeck

 

Der har været mange forhindringer undervejs i projektet, og flere kommuner, som der også var indgået aftale med, har på nuværende tidspunkt forladt projektet. Undersøgelsesdesignet er med det sidste udspil til ændringer nu ændret i et omfang, så styregruppen ikke længere kan tage ansvaret for ændringerne. Det drejer sig på den ene side om, at Udvalget for Børn og Undervisning har godkendt den oprindelige projektbeskrivelse, og dels, at undersøgelses-metoden opfattes at være så spinkel, at det ikke kan danne grundlag for opfyldelse af formålet med undersøgelsen.

 

Den oprindelige projektbeskrivelse ses i dok. 22338-17. Første ændring bestod primært i en revidering af problemformuleringen, hvilket fremgår af dok. 196132-17. Det nyeste udspil til undersøgelsesdesign fremgår af dok. 48132-18 Revideret projektbeskrivelse 8.2.2019.


Forvaltningens vurdering

Myndighed i Børn og Familie ønsker at bidrage til ny forskning.

 

Der har været afholdt flere møder med forskerne fra UC Syd, hvoraf det fremgår, at der ikke er det forventede fremdrift i projektet, hvilket skyldes forhold både hos Varde Kommune og hos UC Syd. Det fremgår af det seneste udspil til ændring af undersøgelsesdesignet, at man vil gå i dybden med 2 familier, hvilket forvaltningen anser for at være et betænkelig spinkelt grundlag til at drage nogen form for konklusion eller læring. Det er således meget usikkert, om projektet vil bidrage til ny forskning på området, hvilket også er adresseret i udspillet fra UC Syd.

 

I forbindelse med at andre kommuner har trukket sig fra projektet, mister Varde Kommune også muligheden for via dette projekt at tilegne sig viden om andre kommuners best practice på området.

 

Forvaltningen vurderer på den skitserede baggrund, at samlet set kunne ressourcerne, der er bundet i dette projekt, bruges bedre f.eks. i forbindelse med de indsatser, der kommer i forlængelse af Servicestyrelsens Task Force-projekt.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Serviceloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler

at udvalget drøfter, om Varde Kommune fortsat skal deltage i projektet.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 23-04-2019

Varde Kommune ønsker ikke fremover at deltage i projektet.

Fraværende:

Sarah Andersensagsnr18-12797_doknr22338-17_v1_projektbeskrivelse - hvilken gavn har børn og unge af tværfagligt samarbejde - hvilken gavn har børn.docx
sagsnr18-12797_doknr196132-17_v1_revideret undersøgelsesplan, 13.12.2017.docx
sagsnr18-12797_doknr48132-19_v1_revideret projektbeskrivelse.docx.docx

Bilag

Projektbeskrivelse - Hvilken gavn har børn og unge af tværfagligt samarbejde - Hvilken gavn har børn og unge af tværfagligt samarbejde.docx
Revideret undersøgelsesplan, 13.12.2017
Revideret projektbeskrivelse.docx


223. Indledende drøftelser vedr. budget 2020 og overslagsårene 2021-2023

Indledende drøftelser vedr. budget 2020 og overslagsårene 2021-2023

Sagsfremstilling

Udvalget har på mødet den 19. marts 2019 fået forelagt budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen.

 

Det et besluttet, at der skal udarbejdes et råderumskatalog på 25 mio. kr. årligt. For udvalgets område betyder det, at der skal udarbejdes et råderumskatalog på 8,7 mio. kr.

 

Såfremt der er nye driftsønsker, skal der findes finansieringsforslag indenfor udvalgets eget område.

 

I forhold til anlægsbudgettet kan udvalgene kun komme med nye anlægsønsker i 2022 og 2023, hvor der er uprioriterede puljer. Såfremt udvalgene har anlægsønsker til 2020 og 2021, skal der peges på, hvilke allerede besluttede anlægsprojekter udvalget ønsker skal udgå eller udskydes.

 

I henhold til tidsplanen skal der på udvalgets møde i april være en indledende drøftelse af, hvilke forslag og emner udvalget ønsker der skal arbejdes videre med.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at emner til budgettet drøftes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 23-04-2019

Udvalget foretog en indledende drøftelse af, hvilke forslag og emner der kan arbejdes videre med.

Fraværende:

Sarah Andersensagsnr18-15038_doknr42385-19_v1_budgetoversigt budget 2020 - børn og læring.xlsx
sagsnr18-15038_doknr44615-19_v1_udtræk kuben budget specifikation budget 2019.xlsx

Bilag

Budgetoversigt budget 2020 - Børn og Læring
Udtræk kuben budget specifikation budget 2019


224. Prioritering af anlægs- og renoveringspuljen 2019

Prioritering af anlægs- og renoveringspuljen 2019

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgettets vedtagelse blev der samtidig frigivet en anlægspulje på 3.206.000 kr. til små anlægs- og renoveringsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet.

Hertil lægges et overført puljebeløb fra 2018 på 54.875 kr.

 

Projekter, der finansieres af anlægs- og renoveringspuljen, skal godkendes i Udvalget for Børn og Læring forud for igangsættelse. Puljen anvendes til små anlægs- og renoveringsprojekter. Ifølge kriterierne for prioritering af midlerne vil akut opståede behov som følge af påbud fra Arbejdstilsynet blive prioriteret højst, jfr. vedlagte godkendte tildelingskriterier.

 

Efter ansøgningsrundens deadline 7. februar 2019 foreligger en række ansøgninger om puljemidler. Sagen forlægges med henblik på udvalgets prioritering af de modtagne ansøgninger.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningens forslag til hvilke ansøgninger/projekter, der prioriteres i 2019 fremgår af dok. 41905-19. Der foreslås anvendt i alt 2.736.700 kr. (markeret med grønt).

 

De ansøgte projekter er gennemgået og estimatet på udgifterne er verificeret af Center for Anlæg og Ejendomme.

 

Det foreslås, at hele puljen ikke disponeres nu, da der dermed er mulighed for at finansiere eventuelt akut opståede renoveringsopgaver senere på året.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Økonomiregulativet


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser: Byrådet har frigivet en anlægspulje på 3.206.000 kr., hvortil kommer 54.875 kr. overført fra 2018 til 2019.

I alt anlægs- og renoveringspuljen 2019: 3.260.875 kr.

Restpulje efter foreslået prioritering: 524.175 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslaget om prioritering af de i dok. 41905-19 beskrevne anlægs- og renoveringsprojekter godkendes (i alt foreslås anvendt 2.736.700 kr.).


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-03-2019

Udsættes til næste møde.

Fraværende:

Sandie Eis Ravn


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 23-04-2019

Forvaltningens forslag blev sat til afstemning.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peder Foldager

V

 

X

 

Lars Teglgaard

V

 

X

 

Tina Agergaard

O

 

X

 

Tom Arnt Thorup

L

 

X

 

Sandie Eis Ravn

A

X

 

 

Holger Grumme

B

X

 

 

 

Sarah Andersen (V) var fraværende.

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Venstres forslag blev sat til afstemning:

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peder Foldager

V

X

 

 

Lars Teglgaard

V

X

 

 

Tina Agergaard

O

X

 

 

Tom Arnt Thorup

L

X

 

 

Sandie Eis Ravn

A

 

X

 

Holger Grumme

B

 

X

 

 

Sarah Andersen (V) var fraværende.

 

Venstres forslag er hermed godkendt.

 

Sandie Eis Ravn (A) og Holger Grumme (B) ønsker sagen behandlet i Byrådet, jfr. Styrelseslovens § 23.

Fraværende:

Sarah Andersensagsnr14-14954_doknr811203-12_v1_kriterier for anvendelse af anlægs - og renoveringspuljer for skoler og dagtilbud.doc

Bilag

Kriterier for anvendelse af anlægs - og renoveringspuljer for skoler og dagtilbud


225. Beregning af normerede pladser i dagtilbud

Beregning af normerede pladser i dagtilbud

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2019 skal forældre, jf. dagtilbudslovens § 27c, have mulighed for at tilkendegive ønske om deres barns optagelse og mulighed for at komme på venteliste til alle daginstitutioner. Dermed må forældres mulighed ikke begrænses til de dagtilbud, hvor der er ledige pladser. Forældre skal kunne tilkendegive ønske om barnets optagelse i alle dagplejehjem og konkrete afdelinger i et dagtilbud. Lovændringen giver endvidere forældrene mulighed for at fastholde deres plads på en venteliste, også selvom forældrene har fået tilbudt plads i et andet dagtilbud.

 

I praksis betyder det, at kommunerne skal anvise pladser på baggrund af forældreønsker, såfremt der er plads i den ønskede institution indenfor den normerede ramme eller tilbyde den ønskede plads, når den bliver ledig.

 

Udvalget blev den 18. september 2018 orienteret om ændringer i dagtilbudsloven (dok. 142592-18).


Forvaltningens vurdering

I henhold til den nye lovgivning er der brug for, at der tages politisk stilling til, efter hvilke kriterier antallet af normerede pladser i dagtilbuddene (vuggestuer og børnehaver) beregnes. Det anbefales derfor, at der, i sammenhæng med den kommende bygningsanalyse på dagtilbudsområdet, udarbejdes et oplæg til kriterier for beregning af normerede pladser i kommunens vuggestuer og børnehaver. I dagplejen ligger antallet af pladser pr. dagplejer fast.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at det forudsættes, at ovenstående ikke medfører yderligere udgifter.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udarbejdelse af oplæg til kriterier for beregning af normerede pladser igangsættes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-03-2019

Udsættes.

Fraværende:

Sandie Eis Ravn


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 23-04-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Sarah Andersen

Sandie Eis Ravnsagsnr18-9722_doknr142592-18_v1_orientering om ny dagtilbudslov.docx

Bilag

BL-udv. 18.09.2018: Orientering om ny dagtilbudslov


226. Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet

Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet

Sagsfremstilling

I forliget ’Skoler og dagtilbud for alle’ side 14 er følgende aftalt:

Der skal efter fastlæggelsen af en ny struktur på skole og dagtilbudsområdet foretages en gennemgang af bygningsmassen på samtlige dagtilbud og skoler, så det sikres, at der ikke opretholdes lokaler begrundet i aktiviteter, der kunne henlægges til andre bygningsfaciliteter i nærområdet, f.eks. hallerne. Fremadrettet vil der i øvrigt være et fokus på at sikre samdrift mellem skoler og dagtilbud ved opførelse af nye bygninger.

 

På baggrund af dette og som led i opgaven vedrørende nedbringelse af antallet af kommunale kvadratmetre vil repræsentanter fra Ejendomscentret og Dagtilbudsafdelingen komme på besøg på kommunens dagtilbud. Dagtilbudsleder eller daglig leder vil deltage under bygningsgennemgangen.


Forvaltningens vurdering

Rejseholdet vil arbejde ud fra et ønske om at finde ’smarte kvadratmeter’ primært relateret til optaget af børn i de enkelte dagtilbud på baggrund af kvadratmeter. Her vil det være nødvendigt sekundært at fokusere på optimal udnyttelse af eksisterende kvadratmeter.

 

I forlængelse af den seneste tids medieomtale af indeklima i daginstitutioner, herunder CO2 koncentrationer, vil der i forbindelse med bygningsanalysen også være fokus på indeklimaet. Konkret spørges i første omgang til status på indeklima – med udgangspunkt i dagtilbuddets seneste APV. Herefter kan der tages stilling til, om der er baggrund for en indeklimarapport enten i alle dagtilbud eller der, hvor der er udfordringer.

 

Indhold af analysen:

 • Antal børn i forhold til bygningerne - m2 pr barn
 • Anvendelse af bygningerne – herunder ledig tid
 • Anden anvendelse udenfor åbningstid
 • Smart anvendelse af m2.
 • Hensigtsmæssighed i indretning
 • Børnebyer –afdække muligheder for blandt andet 0-2 års pladser og fælles matrikel i Sig/Thorstrup
 • Efterslæb på vedligehold
 • Indeklimaet.

 

Tidshorisont:

 • Opstart: ultimo april 2019
  Dagtilbuddene informeres om besøg, og der sendes spørgsmål ud forud for bygningsgennemgangen
 • Besøgsperiode start maj 2019
 • Forventes færdigbehandlet september 2019.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forventninger til form og indhold forud for udarbejdelse af analysenotat drøftes, og

at igangsættelse af bygningsanalysen godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 23-04-2019

Form og indhold for udarbejdelse af analysenotatet blev godkendt.

Bygningsanalysens igangsættelse blev godkendt.

Fraværende:

Sarah Andersen

Sandie Eis Ravn

227. Orientering om økonomisk indsats på 4 skoler

Orientering om økonomisk indsats på 4 skoler

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 19. marts 2019 blev fremsat ønske om en orientering omkring udvalgte folkeskolers indsats med at nedbringe skolernes underskud. Orienteringen skal efter udvalgets ønske omhandle de 4 folkeskoler, som i budgetoverførsel 2019 har overført de største underskud.

 

Budgetopfølgning

Budgetopfølgninger sker som udgangspunkt 3 gange årligt til fagudvalgene.

 

Med folkeskolerne afholdes der årligt som minimum 2 budgetopfølgningssamtaler med deltagelse af skolens ledelse og økonomikonsulenten.

Med de skoler, der har overført et underskud - eller er ved at genere et underskud - afholdes der yderligere økonomimøder efter behov, disse med deltagelse af skolechefen.

Formålet med møderne mellem folkeskolernes ledelse og kommunen er at sikre god økonomistyring og den bedste service til skolerne.

 

Skolerne

De 4 skoler, der i forbindelse med budgetoverførsel 2019 overførte de største underskud er:

Brorsonskolen, Lykkesgårdskolen, Trane Skole og Ansager Skole.

 

For skolernes budgetoverførsel samt årsagerne hertil henvises til bilag– dok.nr. 62822-19.

 

Brorsonskolen

Nedbringelse af underskuddet vil primært ske ved reduktion af udgifter til løn. Brorsonskolen har siden august 2017 reduceret medarbejderstaben gennem blandt andet pension og forflyttelser. Reduktionen af udgifter til løn forventes at fortsætte i forbindelse med det det kommende skoleår.

Derudover er der fokus på at nedbringe vikarudgifter ved tilbageholdenhed i forbindelse med ansattes kursusaktiviteter i undervisningstiden samt ved anvendelse af allerede ansatte lærere som vikarer.

Skolen vil endvidere afsøge yderligere muligheder for reduktioner af underskud ved at have fokus på driftsudgifterne, der vil løbende være drøftelser og orientering i MED udvalg og Skolebestyrelsen.

Skolen forventer at reducere underskuddet, så dette ved udgangen af 2019 er på ca. 700.000 kr. Skolen vurderer, at skolens budget igen forventes at balancere inden for de næste 2 år.

 

Lykkegårdsskolen

Nedbringelse af underskuddet vil primært ske ved reduktion af udgifter til løn, da denne post udgør den største part af skolens økonomi. Skolen planlægger således at reducere medarbejderstaben for det kommende skoleår.

Der er fokus på at nedbringe vikarudgifter ved blandt andet at udnytte de ressourcer, der er internt på skolen, MED udvalg og Skolebestyrelsen inddrages og orienteres løbende.

Skolen vurderer, at reduktionen af underskud som minimum vil strække sig hen over de næste 3 år.

 

Trane Skole

Nedbringelse af underskuddet vil primært ske ved reduktion af udgifter til løn.

Trane Skole vil således fra ultimo 2018 og i det kommende skoleår undlade at genbesætte udvalgte ledige stillinger. Endvidere gør skolen, hvor muligt, brug af ikke-fuldtidsansættelser med henblik på at begrænse udgifter til lønmidler.

Yderligere følger skolen udgifter til vikarer tæt, med fokus på at nedbringe forbruget.

Der tages stilling til evt. yderligere tilpasning af lønudgifter i forhold til skolens budget de kommende år, med drøftelser i MED udvalg og Skolebestyrelsen.

Skolen planlægger at afvikle underskuddet således, at skolens budget igen er i balance indenfor 3 år.

 

Ansager Skole

Reduktion af underskud vil blandt andet ske ved reduktion af udgifter til løn. Skolen har således allerede reduceret medarbejderstaben. Ligeledes har skolen udarbejdet nye retningslinjer for anvendelse af vikardækning gennem anvendelse af blandt andet timebytte internt på skolen, dette med henblik på at mindske udgifter til vikarer.

Derudover har skolen fokus på driftsudgifterne, indført investeringsstop i forhold til indkøb af diverse udstyr til klasse- og faglokaler, ligesom der er indført midlertidigt uddannelsesstop for skolens ansatte.

Der tages de kommende år stilling til evt. yderligere tiltag, med drøftelser i MED-udvalg og Skolebestyrelsen.

Skolen vurderer at kunne afvikle skolens underskud i løbet af 3-4 år.


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at skolernes ledelse har fokus på nedbringelse af det økonomiske underskud, der er drøftelser i såvel MED-udvalg som i Skolebestyrelserne. Alle har løbende dialog med økonomikonsulenten og skoleafdelingen. Det er forvaltningens vurdering, at skolerne arbejder seriøst med, indenfor en realistisk tidshorisont, at bringe skolernes budgetter i balance.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven og økonomiregulativet


Økonomi

De oparbejdede underskud indgår i overførselssagen, som er godkendt i Byrådet den 3. april 2019.

I forhold til retningslinjer om overførsel af beløb mellem årene er det muligt, at overføre +/- 5% af det korrigerede budget (inkl. Overførsler). Såfremt overførslen overstiger +/- 5% skal der foreligge en redegørelse i forbindelse med overførselssagen om formålet med opsparingen eller plan for afvikling af oparbejdet underskud.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 23-04-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Sandie Eis Ravn

228. Kriterier for lukning af ungdomsklubber - efter høring

Kriterier for lukning af ungdomsklubber - efter høring

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring vedtog den 19. februar 2019 at sende forslag til kriterier for lukning af ungdomsklubber til udtalelse.

 

Ved fristens udløb den 27. marts 2019 er der indkommet udtalelse fra:

 • Ungdomsskolens bestyrelse og MED-udvalg

 

Der udtrykkes i udtalelsen en generel bekymring for de svageste unge, såfremt der ikke er de fornødne fritidstilbud – herunder ungdomsklubtilbud – i lokalområderne. Herudover peges der på, at antallet af elever i de forskellige overbygningsdistrikter vil påvirke det antal brugere, der kan forventes i ungdomsklubberne i overbygningsdistrikterne.

Bestyrelse og MED-udvalg er, som det fremgår af udtalelsen, enige i behovet for et minimumskrav til antal tilmeldte, for at kunne opfylde de målsætninger, der er opsat for ungdomsklubber.


Forvaltningens vurdering

Som det fremgik af den første behandling af sagen, er det forsat forvaltningens vurdering, at brugerantallet i en ungdomsklub kan blive så lavt, at det ikke fremmer muligheden for at tilgodese de udviklingsmæssige, læringsmæssige og trivselsmæssige behov hos de unge. Ungdomsskolen, som driver ungdomsklubberne, bør derfor have stor fokus på strukturelle tiltag – åbningstider, arrangementer m.v. – der understøtter mulighederne for, at brugere af ungdomsklubtilbud kan deltage på tværs af de fastlagte overbygningsdistrikter, så de unge, der bor i et overbygningsdistrikt, hvor der ikke er et ungdomsklubtilbud, kan deltage i aktiviteter i en anden ungdomsklub. Dette ses for eksempel i Nørre Nebel, der har flere tilmeldte i ungdomsklubben, der ikke bor i skoledistriktet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Ungdomsskolebekendtgørelsen


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser: Budgettet i en ungdomsklub består af et grundbeløb på 70.000 kr. pr. klub og et beløb på 1.425 kr. pr. tilmeldt op til 39 tilmeldte, derefter tildeles 1.230 kr. pr. tilmeldt.

Såfremt der nedlægges en ungdomsklub, vil budgetbeløbet blive tilført kassebeholdningen.


Høring

Ungdomsskolens bestyrelse og MED-udvalg


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der – med baggrund i udtalelsen – tages endelig stilling til forslaget om mindstekrav på 20 tilmeldte i ungdomsklubtilbud.

 

Såfremt mindstekravet fastsættes til 20 tilmeldte anbefales samtidig,

at ungdomsklubber, der ikke opfylder minimumskrav til antal tilmeldte, lukker pr. 1. august samme år


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 23-04-2019

Udvalget besluttede – med baggrund i udtalelsen – at godkende forslaget om mindstekrav på 20 tilmeldte i ungdomsklubtilbud.

 

Samtidig besluttede udvalget, at ungdomsklubber, der ikke opfylder minimumskrav til antal tilmeldte lukker pr. 1. august samme år.  

Fraværende:

Sandie Eis Ravnsagsnr19-2710_doknr31541-19_v1_kriterier for lukning af ungdomsklubber.docx
sagsnr19-2710_doknr55737-19_v1_høringssvar fra ungdomsskolens bestyrelse og med-udvalg.docx

Bilag

BL-udv. 19.02.2019: Kriterier for lukning af ungdomsklubber
Høringssvar fra Ungdomsskolens bestyrelse og MED-udvalg


229. Politisk møde om kommunale kerneværdier på Børn og Unge Topmødet

Politisk møde om kommunale kerneværdier på Børn og Unge Topmødet

Sagsfremstilling

I forbindelse med Børn og Unge Topmødet var udvalgsformanden og direktøren inviteret til møde om kommunale kerneværdier med KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.

På mødet blev KL’s strategiske indsatser på børne- og ungeområdet præsenteret. Mødets formål var at drøfte forskellige perspektiver på styring og ledelse, samt hvilke udfordringer og indsatser som fylder hos kommunen – både i forhold til at lede på kvalitet, herunder kvalitetsrapporten, dokumentation og brug af data, samt at lede og styre ud fra en sammenhængende og helhedsorienterede tilgang til området.

 

KL’s Børne- og Undervisningsudvalgs formand Thomas Gyldal Petersen og næstformand Jens Ive takker i brev af 5. februar 2019 for fremmødet på mødet – dok. 27620-19 – og fremsender samtidig deres bud på kommunale kerneværdier – dok. 27623-19.

 

KL opfordrer alle til at drøfte de kommunale kerneværdier i kommunernes fagudvalg, og indsende kommentarer og input til KL.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de kommunale kerneværdier drøftes, og

at input og refleksioner indsendes til KL’s sekretariat.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-03-2019

Udsættes.

Fraværende:

Sandie Eis Ravn


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 23-04-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Sandie Eis Ravnsagsnr18-12611_doknr27620-19_v1_takkebrev fra kl's børne- og undervisningsudvalg vedr. kommunale kerneværdier.pdf
sagsnr18-12611_doknr27623-19_v1_kl's børne- og undervisningsudvalgs bud på mulige kommunale kerneværdier.pdf

Bilag

Takkebrev fra KL's Børne- og Undervisningsudvalg vedr. kommunale kerneværdier
KL's Børne- og Undervisningsudvalgs bud på mulige kommunale kerneværdier


230. Evaluering af indhold, form og omfanget af møder

Evaluering af indhold, form og omfanget af møder

Sagsfremstilling

Udvalget drøftede den 18. januar 2018 møders form og indhold, og i den forbindelse blev det aftalt, at omfanget af møder evalueres efter 1 år.

 

Udvalget vedtog den 18. september 2018, at der fremover afholdes ét årligt dialogmøde med:

I foråret:

 • FællesMED Børn og Læring

I efteråret:

 • Skoleklynge Vest, Dagtilbud Vest og Dagplejen
 • Skoleklynge Varde, Dagtilbud Midt, S/I Søndermarken, S/I Højgårdsparken og Ungdomsskolen
 • Skoleklynge Nord og S/I Møllehuset
 • Skoleklynge Øst og Dagtilbud Øst
 • Børn og Familie

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at indhold, form og omfanget af møder evalueres.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 23-04-2019

Udsættes.

Fraværende:

Sandie Eis Ravnsagsnr17-10539_doknr13271-18_v1_udvalgets deltagelse i møder 2018 - børn og læring.doc
sagsnr18-5264_doknr201506-18_v1_udvalgets deltagelse i møder 2019 - børn og læring.doc

Bilag

Udvalgets deltagelse i møder 2018 - Børn og Læring
Udvalgets deltagelse i møder 2019 - Børn og Læring


231. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

 

Orientering ved formanden:

 

 • Sammenhængende ungeindsats
 • FGU - status

 

 

 

Orientering ved direktøren:

 

 

 

Orientering ved udvalgsmedlemmer:

 

 

 


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 23-04-2019

Udsættes.

Fraværende:

Sandie Eis Ravn