UDVALG

Udvalget for Børn og Læring

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

19-03-2019 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

19-03-2019 17:00:00


PUNKTER

204. Godkendelse af dagsorden
205. Fokusområder - Børn og Læring
206. Regnskab 2018 og budgetoverførsel til 2019 - Udvalget for Børn og Læring
207. Orientering om budget 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023
208. Anlægsregnskab vedr. renovering og ombygning af Lykkesgårdskolen
209. Anlægstillægsbevilling på 2.550.000 kr. til multisal og kombibibliotek - Agerbæk Skole
210. Vilkår for genåbning af juniorklubber og SFO2
211. Fremtidens skole og kulturhus i Nr. Nebel
212. Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Varde Kommune
213. Prioritering af anlægs- og renoveringspuljen 2019
214. Orientering om plan for afvikling af gæstedagplejen Tumlehuset pr. 01.01.2020
215. Beregning af normerede pladser i dagtilbud
216. Midler fra CampusFonden
217. Orientering om skønnet antal elever til Forberedende Grunduddannelse i Varde
218. Politisk møde om kommunale kerneværdier på Børn og Unge Topmødet
219. Gensidig orientering204. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-03-2019

Godkendt.

Fraværende:

Sandie Eis Ravn

205. Fokusområder - Børn og Læring

Fokusområder - Børn og Læring

Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til udfoldelse og præcisering af fokusområder på udvalgets område efter dialogproces med dagtilbud og skoler, Børn og Familie samt FællesMED-udvalget for Børn og Læring.

 

Fokusområderne angiver den prioriterede retning for udvalget de næste 1-2 år og kan tage udgangspunkt i Udviklingsstrategien, politikker gældende på området samt lovgivning og nationale tiltag for udvalgets område.

På dagtilbudsområdet vil indsatserne under de enkelte fokusområder samtidig være kommunens prioriterede indsatser, jf. dagtilbudsloven §3a.

 

Udvalget for Børn og Læring har den 13. november 2018 besluttet følgende fokusområder:

 • Tidlig indsats
 • Sammenhængende ungeindsats
 • Sund kultur for hjerne og krop

 

Til inspiration for udvalgets udfoldelse og præcisering af fokusområderne har der i perioden november 2018 til februar 2019 været afholdt dialogmøder med dagtilbud og skoler med deltagelse af repræsentanter for forældrebestyrelser, medarbejdere og ledere, et dialogmøde med medarbejderrepræsentanter og ledere fra afdelingen for Børn og Familie samt et dialogmøde med FællesMED Børn og Læring.

 

På baggrund heraf har forvaltningen udarbejdet forslag til fokusområder. Det foreslås, at fokusområderne er gældende i en 2-årig periode (2019 og 2020) med en midtvejsstatus for iværksættelse af fokusområderne til udvalget i foråret 2020, og med en endelig opsamling med udgangen af 2020.

 

Fokusområderne kort:

Tidlig indsats:

 • Gode og trygge overgange i barnets og den unges liv
 • Hurtigere sammenhængende indsats i dagtilbud og skole

 

Sammenhængende ungeindsats:

 • Øget vejledning i et tættere tværfagligt samarbejde mellem folkeskolerne, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungdomsskolen og Erhvervsplaymakeren.
 • Etablering af tættere samarbejde med uddannelsesinstitutioner, herunder særligt den nye FGU-institution.
 • Ny tilgang til den unge i det tværfaglige og tværorganisatoriske samarbejde

 

Udvikling af en sammenhængende ungeindsats sker i et tværpolitisk samarbejde mellem udvalgene Børn og Læring, Arbejdsmarked og Integration samt Social og Sundhed - en tværgående politisk styregruppe med repræsentation fra alle 3 udvalg.

 

Sund kultur for hjerne og krop:

 • Bevægelse i dagtilbud og skole
 • Røgfri fremtid – røgfri skoletid
 • Mental sundhed

Konsekvens i forhold til visionen

Der er mulighed for at udmønte visionen gennem den konkrete iværksættelse af fokusområderne


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Eventuelle udgifter til indfrielse af fokusområderne indgår i budgetprocessen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til fokusområder drøftes og godkendes,

at en midtvejsstatus for iværksættelse af fokusområderne forelægges udvalget i foråret 2020,

at en endelig opsamling af iværksættelsen af fokusområderne forelægges udvalget med udgangen af 2020.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-03-2019

Forslaget revideres på baggrund af drøftelsen, og forelægges udvalget til endelig godkendelse.

 

Midtvejsstatus forelægges udvalget i foråret 2020 og endelig opsamling forelægges udvalget med udgangen af 2020.

Fraværende:

Sandie Eis Ravnsagsnr18-9781_doknr32584-19_v1_fokusområder m indsatser børn og læring.docx

Bilag

Forslag: Fokusområder m indsatser Børn og Læring


206. Regnskab 2018 og budgetoverførsel til 2019 - Udvalget for Børn og Læring

Regnskab 2018 og budgetoverførsel til 2019 - Udvalget for Børn og Læring

Sagsfremstilling

Regnskab 2018 for udvalgets område fremsendes til behandling og indstilling overfor Udvalget for Økonomi og Erhverv.

 

Det regnskabsmæssige resultat for driften på udvalgets område udgør: 

 

Drift

1.000 kr.

Korrigeret budget 2018

937.353

Heraf budgetoverførsler fra tidligere år

29.356

Regnskab 2018

891.192

Mindreforbrug i forhold til bevilling

46.161

Heraf overføres til 2019

24.802

 

Budgetoverførsler til 2019 er opgjort til 24,8 mio. kr. Herefter resterer der et mindre/mer- forbrug på 21,4 mio. kr., der tilføres kommunens kassebeholdning.

 

Mindre-/merforbruget kan henføres til:

Skoleområdet: Samlet mindreforbrug på 10,5 mio. kr.

 • Mindreudgift på 2,1 mio. kr. vedr. demografi på skoleområdet. En del af beløbet skyldes helårsvirkning i 2018 af faldet i elevtallet pr. 5.9.2017. I beløbet indgår øgede udgifter på 0,4 mio. kr. til private skole på grund af flere elever. Udgifterne til elever i andre kommuner har været 1,1 mio. kr. højere end oprindelig budgetteret.
 • Afsat budgetbeløb på 0,4 mio. kr. evt. leje af lokaler på Campus er ikke afholdt, samt generelt færre ejendomsudgifter på 10iCampus på 0,3 mio. kr. 
 • Mindreudgift på 1,9 mio. kr. vedr. skolefritidsordninger på grund af fald i antallet af børn samt mindreudgifter til søskendetilskud og fripladstilskud.
 • Merudgifterne til elevbefordring på 0,4 mio. kr. på grund af stigning i antallet af elever i specialklasserne.
 • Mindreudgift på 2,2 mio. kr. vedr. efterskoler på grund af fald i antallet af elever på efterskoler.
 • Mindreudgifter vedr. kommunale specialskoler på 4,0 mio. kr. som hovedsagelig skyldes overførsler fra tidligere år.

 

Ungdomsuddannelser: Samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

 • Mindreudgifter på 0,2 mio. kr. vedr. produktionsskoler på grund af færre elever, samt 0,5 mio. kr. vedr. Varde STU-Center som ikke overføres til 2019.

 

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter: Samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

 • Mindreudgifter på 0,4 mio. kr. på grund af færre indmeldte i juniorklubber.

 

Dagtilbudsområdet: Samlet merforbrug på 0,8 mio. kr.

 • Merudgifter samlet set på 1,3 mio. kr. på grund af flere børn. Udgifterne til børn i private institutioner og puljeordninger er 2,5 mio. kr. højere end budgetteret. Dette modsvares af mindreudgifter til private pasningsordninger og mellemkommunale betalinger.
 • Mindreudgifter på 0,5 mio. kr. vedr. søskendetilskud og fripladstilskud.

 

Børn og Unge med særlige behov: Samlet mindreforbrug på 10,6 mio. kr.

 • Mindreudgifter vedr. plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner på grund af færre anbringelser modregnet flere udgifter forebyggende foranstaltninger på 5,9 mio. kr. som ikke indgår i overførsel til 2019.
 • Desuden mindreudgifter vedr. leverandørområdet som incl. overførsler fra tidligere år på 4,7 mio. som ikke overføres til 2019.

 

Budgetoverførslen på driften kan henføres til:

 • Skoleområdet 11,9 mio. kr.
 • Ungdomsuddannelser 0,5 mio. kr.
 • Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 0,8 mio. kr.
 • Sundhedsområdet 0,9 mio. kr.
 • Dagtilbudsområdet 2,8 mio. kr.
 • Børn og unge med særlige behov 7,9 mio. kr.

 

Det regnskabsmæssige resultat for anlæg på udvalgets område udgør (i 1.000 kr.): 

 

Anlæg

1.000 kr.

Korrigeret budget 2018

58.637

Heraf budgetoverførsler fra tidligere år

14.301

Regnskab 2018

27.822

Mindreforbrug i forhold til bevilling

30.815

Heraf overføres til 2019

30.815

 

På anlægsområdet overføres ikke forbrugte beløb på 30,8 mio. kr. til 2019 vedrørende:

 • Agerbæk Skole – multisal og kombibibliotek på 6,4 mio. kr.
 • Anlægsinvesteringer Skole- og dagtilbud for alle 18,8 mio. kr.
 • Årre Børnecenter 3,1 mio. kr.
 • Anlægs- og renoveringspuljer 2,0 mio. kr.
 • Ungehuset 0,5 mio. kr.

 

Følgende bilag er vedlagt til godkendelse:

 

Forslag til udvalgsbemærkninger

Udvalgsbemærkningerne er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunens årsberetning.

 

Forslag til specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger fungerer som regnskab for de meddelte bevillinger, og herunder forklaring på afvigelser mellem de faktiske og de forventede forhold.

 

Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter

Der er vedlagt en oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2018, med angivelse af status.


Forvaltningens vurdering

Overførslerne er opgjort i henhold til principperne om overførselsadgang. Indenfor rammen gælder, at der er fuld overførselsret. Ved et samlet mindreforbrug på mere end 5% skal der foreligge en redegørelse for formålet med opsamlingen, og en plan for hvordan midlerne tænkes anvendt. Ved et samlet merforbrug på mere end 5% skal der foreligge en redegørelse til politiske behandling vedr. tilbagebetaling.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven og Økonomiregulativet


Økonomi

Budgetoverførslerne bevilget som tillægsbevillinger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at opgjort mindreforbrug på 21,4 mio. kr. godkendes,

at der overføres 24,8 mio. kr. fra 2018 til 2019 på driftsbudgettet,

at der overføres 30,8 mio. kr. vedr. anlæg til færdiggørelse af ikke afsluttede anlægsprojekter,

at udvalgsbemærkningerne godkendes,

at specielle bemærkninger godkendes,

at redegørelsen om igangværende anlæg godkendes,

at afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 2018 godkendes,


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-03-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.

 

Samtidig vedtoges at indstille,

at anlægsregnskabet vedr. udskiftning af taget på Starup Skole godkendes.

Fraværende:

Sandie Eis Ravnsagsnr18-13548_doknr28764-19_v1_årsberetning 2018 - udvalget for børn og læring.docx
sagsnr18-13548_doknr25745-19_v1_specielle bemærkninger regnskab 2018, udvalget for børn og læring.docx
sagsnr18-13548_doknr15271-19_v1_budgetoverførsel fra 2018 til 2019 - udvalget for børn og læring.xlsx
sagsnr18-13548_doknr37354-19_v1_anlæg pr.31.12.2018 - regnskab 2018.xlsx
sagsnr18-13548_doknr49706-19_v1_anlægsregnskab vedr. udskiftning af tag på starup skole.pdf

Bilag

Årsberetning 2018 - Udvalget for Børn og Læring.
Specielle bemærkninger regnskab 2018, Udvalget for Børn og Læring
Budgetoverførsel fra 2018 til 2019 - Udvalget for Børn og Læring
Anlæg pr.31.12.2018 - Regnskab 2018
Anlægsregnskab vedr. udskiftning af tag på Starup Skole


207. Orientering om budget 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023

Orientering om budget 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 27. februar 2019 budgetproceduren og tidsplanen for budget 2020.

 

Det er desuden besluttet, at der skal udarbejdes et råderumskatalog på 25 mio. kr. årligt.

For udvalgets område betyder dette, at der skal udarbejdes et råderumskatalog på 8,7 mio. kr.

 

Såfremt udvalget har nye driftsønsker skal der findes finansieringsforslag inden for udvalgets eget område.

 

I forhold til anlægsbudgettet kan udvalgene kun komme med nye anlægsønsker i 2022 og 2023, hvor der er uprioriterede puljer. Såfremt udvalgene har anlægsønsker til 2020 og 2021, skal der peges på, hvilke allerede besluttede anlægsprojekter, som udvalget ønsker skal udgå eller udskydes.

 

Forvaltningen vil på mødet gennemgå tidsplanen og budgetproceduren for budgetlægningen.

 

På udvalgets møde i april skal der være en indledende drøftelse af, hvilke forslag og emner udvalget ønsker, der skal arbejdes videre med.

 

På mødet i maj skal der foreligge en bruttoliste over forslag til finansieringsforslag, som der kan vælges imellem eller stilles spørgsmål til.

 

Den endelige prioritering af finansieringsforslag og nye ønsker til såvel drift som anlæg skal ske på udvalgets møde i juni.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen og gennemgangen af budgetproceduren og tidsplanen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-03-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Sandie Eis Ravnsagsnr18-15038_doknr42385-19_v1_råderumskatalog budget 2020 - børn og læring.xlsx
sagsnr18-15038_doknr42487-19_v1_tidsplan for budgetlægningen for 2020-2023 - udvalget for børn og læring.doc

Bilag

Råderumskatalog budget 2020 - Børn og Læring
Tidsplan for budgetlægningen for 2020-2023 - Udvalget for Børn og Læring


208. Anlægsregnskab vedr. renovering og ombygning af Lykkesgårdskolen

Anlægsregnskab vedr. renovering og ombygning af Lykkesgårdskolen

Sagsfremstilling

I juli 2013 godkendte Byrådet en budgetramme for genopbygningen af Lykkesgårdskolen til 0.-6. klasse på 66 mio. kr. Desuden blev der afsat yderligere 16 mio. kr. i forhold til 0.-9. klasse. På baggrund heraf er der med afsæt i det pædagogiske funktionsprogram udarbejdet byggeprogram i forhold til konkurrenceudsættelse af opgaven. Derudover er der overført midler fra energibesparende foranstaltninger samt fra Lykkesgårdskolen.

 

Projektet er afsluttet og der er derfor udarbejdet anlægsregnskab.

 Anlægsbevilling i alt    86.596.137 kr.

 Forbrug i alt               86.970.072 kr.

 Merforbrug i alt              373.935 kr.

 

Merforbruget skyldes at der måtte renoveres en skolegård for ca. 150.000 kr., hvilket ikke var indregnet i projektet. Desuden var der sket en fejlkontering af udgifter for ca. 143.000 kr., hvorfor der var disponeret for meget. Af hensyn til støjforhold er der desuden afholdt udgifter for 62.000 kr. til glasvægge, hvilket ikke var indregnet i projektet.

 

Specifikation af udgifterne fremgår af vedlagte bilag.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Økonomiregulativet


Økonomi

De samlede udgifter beløber sig til 86.970.072 kr., hvilket betyder at der er et merforbrug på 373.935 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at anlægsregnskabet for ombygning og renovering af Lykkesgårdskolen godkendes,

at der meddeles anlægstillægbevilling på 373.935 kr. til projektet,

at merforbruget på 373.935 kr. finansieres af mindre forbrug på udvalgets driftsbudget i 2018.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-03-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Fraværende:

Sandie Eis Ravnsagsnr13-9199_doknr43564-19_v1_oversigt over udgifterne vedr. lykkesgårdskolen..pdf

Bilag

Oversigt over udgifterne vedr. Lykkesgårdskolen.


209. Anlægstillægsbevilling på 2.550.000 kr. til multisal og kombibibliotek - Agerbæk Skole

Anlægstillægsbevilling på 2.550.000 kr. til multisal og kombibibliotek - Agerbæk Skole

Sagsfremstilling

Byrådet frigav på sit møde den 6. marts 2018 14.206.000 kr. til projektet vedr. etablering af multisal og kombibibliotek på Agerbæk Skole.

 

I forbindelse med godkendelse af budgettet for 2019 blev der afsat yderligere 2.550.000 kr. til projektet som hermed søges frigivet.

 

De bygningsmæssige ændringer vil resultere i, at skolen får nye og bedre rammer, hvor de pædagogiske muligheder bliver optimeret. Dette gælder både i forhold til faget idræt, men også i øvrige fag, og de generelle læringsmiljøer bliver moderne, indbydende og inspirerende. Samtidig vil skolen kunne blive et naturligt samlingspunkt for brugere af folkebiblioteket og det lokale forenings- og fritidsliv.


Forvaltningens vurdering

Der er afholdt licitation i februar 2019, og projektet kan påbegyndes i forhold til den aftalte hovedentreprise. Projektet kan gennemføres indenfor den afsatte økonomi.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser: I budget 2019 er afsat i alt 9.302.000 kr., hvoraf 2.550.000 kr. ikke er frigivet af Byrådet.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles anlægstillægsbevilling på 2.550.000 kr. til gennemførelse af projektet,

at beløbet kan finansieres af de i budgettet afsatte midler.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-03-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Fraværende:

Sandie Eis Ravn

210. Vilkår for genåbning af juniorklubber og SFO2

Vilkår for genåbning af juniorklubber og SFO2

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i 2014, at der pr. 1. august 2015 oprettes juniorklubber ved alle kommunens folkeskoler (Blåvandshuk Skole undtaget). Der blev i forbindelse med beslutningen udarbejdet ’Fælleskommunale retningslinjer for juniorklubber’, hvor rammer og regler for drift, struktur og pædagogiske mål er beskrevet (bilag).

 

På udvalgsmøde den 20. marts 2018 blev det besluttet, at juniorklubber, der ikke opfylder de i ’Skoler og dagtilbud for alle’ opstillede minimumskrav til fremmøde pr. 5 september, indstilles til lukning efterfølgende skoleår.

Udvalget pålagde på samme møde forvaltningen at undersøge rammerne og de økonomiske konsekvenser, såfremt der igen senere opstår et behov for etablering af en juniorklub.

 

På baggrund af beslutningen har forvaltningen udarbejdet følgende forslag til vilkår for genåbning af juniorklubtilbud:

 • Juniorklubben kan kun oprettes fra skoleårets start.
 • Juniorklubben skal have skriftlig bindende forhåndstilmelding fra minimum samlet 35% af forældrene til elever i skolens 4., 5. og 6. årgang (potentielle brugere) og minimum 20 forhåndstilmeldte i faktuelle tal (Begge krav skal være opfyldt).
 • Forhåndstilmeldingen er bindende for minimum 1 år, hvilket vil sikre juniorklubbens eksistens i 2 år i henhold til beslutning om lukning af juniorklubber.
 • Ved forhåndstilmeldingen opkræves et indmeldingsgebyr på 200 kr. til juniorklubben. Gebyret er samtidig kontingent for den første måned. Herefter fastsætter skolebestyrelsen selv et eventuelt kontingent (maks. 200 kr. pr. måned) i lighed med reglerne for de øvrige juniorklubtilbud i kommunen.
 • Efter opstart tildeles juniorklubtilbuddet det kommunale tilskud i overensstemmelse med den godkendte tildelingsmodel for området.
 • Fremmødetal i den genetablerede juniorklub opgøres i overensstemmelse med den i tildelingsmodellen besluttede procedure.
 • Eventuel lukning af det genåbnede juniorklubtilbud vil ske efter de i ’Skoler og dagtilbud for alle’ fastsatte regler.

Forvaltningens vurdering

Det vil være hensigtsmæssigt, at der opstilles nogle betingelser for genåbning af juniorklubtilbud, der bedst muligt sikrer at det genåbnede tilbud kan eksistere i en længere periode. Derfor vurderes det, at der må stilles nogle krav til forhåndstilmelding fra potentielle brugere der sikrer dette. Alternativet hertil er en risiko for, at juniorklubtilbuddet vil skulle lukkes igen kort efter opstart.

Reglerne om bindende skriftlig tilmelding samt et indmeldelsesgebyr er indtænkt for at minimere risikoen herfor.

Genåbnede juniorklubber tildeles økonomi i henhold til den besluttede tildelingsmodel.

Der skal tages stilling til hvorledes eventuelt genåbnede klubber kan finansieres. Forvaltningen vurderer, at dette kan ske enten ved en omfordeling af de eksisterende midler (lavere tilskud til alle juniorklubber og SFO2 gennem en justering af tildelingsmodellen/tilskud pr. bruger) eller ved at tilføre området de manglende midler.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

’Fælleskommunale retningslinjer for Juniorklubtilbud ved skolerne i Varde Kommune’ (dok nr. 140039-14)

Tildelingsmodel for klubtilbud

’Skoler og dagtilbud for alle’

Ungdomsskoleloven


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser:

Der er ikke afsat midler i budgettet til åbning af juniorklubber.

 

Udgifter til evt. åbning af juniorklubber kan finansieres indenfor den samlede ramme til juniorklubber og SFO2 ved at nedsætte tilskuddet pr. bruger til alle juniorklubber og SFO2, eller ved at der sker en omprioritering indenfor udvalgets område.

 

I forudsætningen for de økonomiske beregninger i forbindelse med vedtagelse af ’Skoler og dagtilbud for alle’ var der indregnet rationale i forbindelse med lukning af juniorklubber.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til vilkår for genåbning af juniorklubber og hvorledes finansieringen skal foregå,

atFælleskommunale Retningslinjer for Juniorklubtilbud ved skolerne i Varde Kommune’ tilrettes i overensstemmelse med beslutningen.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-03-2019

Sagen oversendes til budgetdrøftelserne for 2020 i udvalget.

Samtidig undersøges en ’light-model’ med åbning én eftermiddag/aften i ugen.

Fraværende:

Sandie Eis Ravnsagsnr13-15802_doknr140039-14_v2_fælleskommunale retningslinier for juniorklubber i - oktober 2014.docx

Bilag

Fælleskommunale retningslinier for juniorklubber i - Oktober 2014


211. Fremtidens skole og kulturhus i Nr. Nebel

Fremtidens skole og kulturhus i Nr. Nebel

Sagsfremstilling

I budget 2017-2020 besluttede Byrådet at renovere Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdelingen og etablere et kombibibliotek på Nr. Nebel Skole. Samtidig blev det besluttet at flytte alle aktiviteter og beboere i Kulturhuset i Nr. Nebel over på skolen som følge af ejendomsstrategien om smarte kvadratmeter.

 

I forbindelse med beslutningen blev der arbejdet med 3 forskellige scenarier, hvor scenarie 1 og 2 kun omhandlede tagrenovering på de skolebygninger, hvor der var asbest i tagkonstruktionen. Scenarie 3, som det blev besluttet at arbejde videre med, indeholdt en flytning af alle aktiviteterne fra Kulturhuset til skolen. I beslutningen lå også, at der skulle arbejdes med en asbestrenovering af klynge 1 og mediateket samt en nedrivning af klynge 2 og opførelse af en ny etage på klynge 1.

 

Det blev besluttet, at projektet skulle finansieres ved:

Anlægspulje

10 mio. kr.

Konto til udvendigt vedligehold af kommunale bygninger (driftskonto)

5 mio. kr.

Energilån

3,3 mio. kr.

Forventet salg af Kulturhuset

1 mio. kr.

I alt

19,3 mio. kr.

 

Forvaltningen har i den mellemliggende periode arbejdet videre med planen om at bygge en ny etage ovenpå en eksisterende klynge kontra renovering af de eksisterende klynger. I arbejdet og i dialog med skolen er det fundet, at en renovering af klyngerne planløsningsmæssigt vil være den mest optimale løsning for udøvelse af skolens kerneopgave. Teknisk set er det ligeledes en meget kompliceret opgave at bygge en etage ovenpå de eksisterende konstruktioner i den pågældende bygning. Det rådgivende ingeniørfirma, der har lavet overslaget, har i deres beregninger taget flere forbehold for deres beregning og skrevet i overslaget ’vurderet pris med stor usikkerhed’, hvilket kan medføre en del uforudsigelige ekstraudgifter. 

 

Forvaltningen har derfor arbejdet videre med et revideret scenarie 3:

 

Tagrenoveringer:

Omhandler tagrenoveringer på klynge 1 og 2, på forbindelsesgangen til klyngerne og på mediateket. Idet der er asbest i de gamle tagkonstruktioner under det eksisterende tag udføres en forsegling af tagelementerne i forbindelse med tagrenoveringen. Herudover vil lofterne blive efterisoleret i det omfang det er rentabelt.

 

Etablering af kombibibliotek og overflytning af Kulturhusets aktiviteter:

Folkebiblioteket flyttes sammen med det pædagogiske læringscenter og danner et kombi-bibliotek, der giver mulighed for helt nye samarbejder mellem skole og folkebibliotek. Samtidig rykkes resten af Kulturhusets aktiviteter over på Nr. Nebel Skole. Det drejer sig om det lokalhistoriske arkiv, en række foreninger, turistinformation, borgerservice, ungdomsklub og juniorklub.

 

Finansiering af det reviderede scenarie 3:

Anlægspulje (fremgår af anlægsbudget 2019-2022)

10 mio. kr.

Konto til udvendigt vedligehold af kommunale bygninger (driftskonto)

5 mio. kr.

Energilån

1,4 mio. kr.

I alt

16,4 mio. kr.

 

Proces:

Renoveringen af Nr. Nebel Skole, etablering af kombibibliotek og overflytning af Kulturhusets aktiviteter til skolen er en kompleks proces, hvor det er vigtigt at inddrage alle interessenter i processen. Der har i december 2018 været afholdt møde med inviterede interessenter, der gav deres input til indretning, behov og krav. På denne baggrund er processen blevet revideret og der kan nu præsenteres en revideret procesplan samt udkast til, hvordan interessenter/ brugere/borgere kan inddrages fremadrettet. 

 

Ud over dette borgerrettede arbejde om indretning og sameksistens, arbejder Varde Bibliotek og Pædagogisk Central sammen om at finde fælles løsninger indenfor IT, bibliotekssystem, betjening, materialesamling og andre strukturelle spørgsmål. Målsætningen er at afdække og finde løsninger så borgerne kun skal mødes af ét system.

 

Kommunens ejendomsstrategi:

Ejendomsstrategien, der blev politisk godkendt i 2017, har en vision om at ’Varde Kommune har en effektiv bygningsmasse, der i videst muligt omfang er multifunktionelt og udnyttes optimalt og hvor bygningsdata er let tilgængeligt.’

 

Ved at flytte aktiviteterne fra Kulturhuset (Sønder Allé 21) til skolen og efterfølgende afhænde Kulturhuset fjernes 1085 kvm (+283 kvm kælder) fra kommunens ejendomsportefølje. Herved efterleves visionen i kommunens ejendomsstrategi.


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at ombygning og renovering skal tage udgangspunkt i det reviderede scenarie 3, da det både teknisk, økonomisk og indretningsmæssigt giver den bedste løsning. Det er beregnet, at energipuljen med de foreslåede aktiviteter kan bidrage til budgettet med ca. 1,4 mio. kr. og projektet vil derved kunne gennemføres indenfor eksisterende afsatte budgetter uden de store usikkerhedsmomenter, som det oprindelige scenarie 3 indeholdt.

 

Ved valg af denne løsning vil der også kunne arbejdes med forskellige scenarier for Kulturhusets fremtid:

 1. Salg af bygningen (salgspris ukendt men anslået til 1 mio. kr.)
 2. Nedrivning af bygningen og etablering af p-pladser og grønt område, hvorved der kan skabes større synlighed og åbnes op til den bagvedliggende park ud mod hovedgaden. Omkostninger til nedrivning og etablering af p-pladser og grønt område er dog ikke medregnet i økonomien. Udgifterne er anslået til 2 mio. kr.

 

Det vurderes, at ved indretningen af et fremtidigt kombibibliotek og flytningen af Kulturhusets aktiviteter over på Nr. Nebel Skole er det nødvendigt, at der er fokus på at etablere nogle faciliteter, der tilgodeser kravene til moderne undervisningsrammer, metoder samt de forskellige brugeres behov.


Et moderne undervisningstilbud stiller krav om fleksible rammer, der kan tilpasses den enkelte situation og behov. Det stiller krav om mulighed for fleksibel udnyttelse af rammerne, så disse kan tilpasses de enkelte brugeres behov, i den givne læringssituation. Gennem fleksible rammer åbnes der for, at flere brugere kan anvende de samme lokaler og faciliteter. Denne mulighed bidrager til et andet af den moderne skoles målsætninger, nemlig at skabe mulighed for at møde det lokalsamfund samt forenings- og kulturliv, som skolen er en del af. Ved at have fokus på den målsætning, både i fremtidig indretning og anvendelse, åbnes der for at dette møde ikke kun sker i teorien, men også i praksis med de muligheder der herved skabes for at skole-, forenings- og kulturliv i området beriger hinanden.

 

Endvidere vurderes, at procesplanen tager højde for, at renovering af Nr. Nebel Skole, etablering af kombibibliotek samt overflytning af Kulturhusets aktiviteter til skolen er en kompleks proces, hvor det er vigtigt at inddrage alle interessenter i processen. Der er, som det fremgår, allerede afholdt de første inspirationsmøder med lokale brugere, men grundet kompleksiteten vurderes det, at der er behov for mere interessent-bruger involvering. Inddragelsen skal have til formål at klarlægge interessenternes-brugernes ønsker og behov i den fremtidige sameksistens.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser:

Der er afsat 10.286.000 kr. på anlægsbudgettet til formålet, 5 mio. kr. fra Ejendomscentrets vedligeholdelseskonto til udvendigt vedligehold af kommunale bygninger samt 1,4 mio. kr. af tilskud fra energipuljen.

 

Såfremt Kulturhuset rives ned og der skal etableres p-pladser og grønt område vil det betyde en udgift på i alt ca. 2 mio. kr. excl. moms udover de allerede afsatte midler.

Økonomiafdelingen oplyser, at beløbet på 2 mio. kr. ikke er afsat i budgettet.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Børn og Læring,

at der i den videre proces arbejdes videre med det reviderede forslag til scenarie 3, og

at procesplanen, herunder interessent/bruger/borgerinddragelse, godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-03-2019

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Sandie Eis Ravnsagsnr18-14509_doknr18721-19_v1_oversigtskort nr. nebel skole.pdf
sagsnr18-14509_doknr191692-18_v3_tids- og procesplan for asbestrenovering af nr. nebel skole og etablering af kombi-bibliotek.docx
sagsnr16-2719_doknr84289-16_v1_budget 2017 kombibibliotek nr. nebel skole.docx
sagsnr18-14509_doknr35715-19_v2_model for interessent-brugerinddragelse i forbindelse med fremtidens skole og kulturhus i nr. nebel.docx
sagsnr18-14509_doknr35859-19_v3_fremtidens skole og kulturhus nr. nebel, interessenter - grafisk illustration.docx

Bilag

Oversigtskort Nr. Nebel Skole
Tids- og procesplan for renovering af Nr. Nebel Skole
Budget 2017: Kombibibliotek Nr. Nebel Skole
Model for Interessent-brugerinddragelse i forbindelse med Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel
Fremtidens skole og kulturhus Nr. Nebel, Interessenter - grafisk illustration


212. Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Varde Kommune

Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Varde Kommune

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 8. maj 2018 at anmode forvaltningen om - i samarbejde med skolelederne - at indlede forhandlinger om en lokal aftale med Danmarks Lærerforening om lærernes arbejdstid, forberedelsestid og øvrige arbejdsvilkår. På denne baggrund blev der nedsat en forhandlingsgruppe med 2 repræsentanter for Varde Lærerkreds, 2 repræsentanter for skolelederforeningen i Varde, 1 konsulent fra løn- og personaleafdelingen, 1 konsulent fra skoleforvaltningen og skolechefen.

 

Forhandlingsgruppen afholdte sit første møde den 14. maj 2018 og har siden afholdt en møderække for at nå frem til en lokal arbejdstidsaftale som alle parter kunne tilslutte sig.

Forhandlingsgruppen gennemførte i forbindelse med arbejdet en spørgeskemaundersøgelse blandt alle lærere/børnehaveklasseleder og skoleledelser i kommunen. Formålet hermed var at få afdækket hvilke områder henholdsvis medarbejdere og ledelser betragtede som væsentlige i forhold til en arbejdstidsaftale.

Svarene på undersøgelserne fra medarbejdere pegede i hovedtræk på

 • et maksimalt undervisningstimetal,
 • en sikring af tid til individuel forberedelse, tilstedeværelsestid, og fortsat mulighed for lokale fleksible aftalemuligheder og løsninger.

Skoleledelserne pegede i undersøgelsen på

 • sikring af ledelsesrum,
 • lokale aftalemuligheder,
 • forhold for nyansatte,
 • en aftale der er nem og ubureaukratisk at håndtere.

De fremsatte udsagn fra medarbejdere og ledelse har dannet grundlag for aftalegruppens drøftelser.


Forvaltningens vurdering

Den indgåede arbejdstidsaftale bygger i hele sit fundament på, at den bedste læring for eleverne og det bedste fundament for undervisningen – og dermed et godt arbejdsmiljø/ læringsmiljø for alle – skabes gennem dialog og tillid mellem parterne, fra det politiske niveau via forvaltning/lærerkreds og ud på den enkelte skole. Den nødvendige respekt for roller, og anerkendelse af professionelt ansvar er med til at sikre en god skole, hvor alle trives.

Med udgangspunkt i denne tilgang, og henset til den af Byrådet givne opgave, er der indgået en aftale gældende fra skoleåret 2019/2020 der bl.a. indeholder:

 • Et maksimalt undervisningstimetal for lærere og for børnehaveklasseledere
 • Tid til individuel forberedelse for lærere og børnehaveklasseledere
 • Tid til øvrige opgaver i tilknytning til elevernes læring (samarbejdstid, fælles-/individuel forberedelse, teamsamarbejde, samarbejdstid og pædagogisk/didaktisk sparring). Det afgørende ved endelig fastlæggelse af arbejdstiden og dens indhold er den lokale dialog mellem leder/undervisere, TR og MED-udvalg.
 • Tilstedeværelsestiden fastsættes til 36 timer i 40 elevuger, således at der bliver 4 timer pr. uge hvor det aftales mellem leder/medarbejder, hvor opgaverne løses mest hensigtsmæssigt. Den nuværende tilstedeværelsestid er 40 timer pr. uge.
 • Ledelsesansvaret og dermed ansvaret for skolens kvalitet er fortsat skoleledernes og gennem aftalen sikres det nødvendige ledelsesrum for at varetage denne opgave.

Det er stadig dialogen på den enkelte skole der sikrer aftalens udmøntning.

Samtidig er aftalen let gennemskuelig og nem at administrere i de allerede eksisterende administrationssystemer på skolerne.

Herudover skaber arbejdstidsaftalen gode vilkår for rekruttering af fremtidige undervisere gennem et lavere maksimalt undervisningstimetal og en mentorordning


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Byrådsbeslutning af 8. maj 2018

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne indført ved lov 409


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til ’Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Varde Kommune’ godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-03-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Fraværende:

Sandie Eis Ravnsagsnr18-5026_doknr45723-19_v1_arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i varde kommune (14.03.2019).docx

Bilag

Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Varde Kommune (14.03.2019)


213. Prioritering af anlægs- og renoveringspuljen 2019

Prioritering af anlægs- og renoveringspuljen 2019

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgettets vedtagelse blev samtidig frigivet en anlægspulje på 3.206.000 kr. til små anlægs- og renoveringsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet.

Hertil tillægges et overført puljebeløb fra 2018 på 54.875 kr.

 

Projekter, der finansieres af anlægs- og renoveringspuljen, skal godkendes i Udvalget for Børn og Læring forud for igangsættelse. Puljen anvendes til små anlægs- og renoveringsprojekter. Ifølge kriterierne for prioritering af midlerne vil akut opståede behov som følge af påbud fra Arbejdstilsynet blive prioriteret højst, jfr. vedlagte godkendte tildelingskriterier.

 

Efter ansøgningsrundens deadline 7. februar 2019 foreligger en række ansøgninger om puljemidler. Sagen forlægges med henblik på udvalgets prioritering af de modtagne ansøgninger.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningens forslag til hvilke ansøgninger/projekter, der prioriteres i 2019 fremgår af dok. 41905-19. Der foreslås anvendt i alt 2.736.700 kr. (markeret med grønt).

 

De ansøgte projekter er gennemgået og estimatet på udgifterne er verificeret af Center for Anlæg og Ejendomme.

 

Det foreslås, at hele puljen ikke disponeres nu, da der dermed er mulighed for at finansiere eventuelt akut opståede renoveringsopgaver senere på året.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Økonomiregulativet


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser: Byrådet har frigivet en anlægspulje på 3.206.000 kr., hvortil kommer 54.875 kr. overført fra 2018 til 2019.

I alt anlægs- og renoveringspuljen 2019: 3.260.875 kr.

Restpulje efter foreslået prioritering: 524.175 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslaget om prioritering af de i dok. 41905-19 beskrevne anlægs- og renoveringsprojekter godkendes (i alt foreslås anvendt 2.736.700 kr.).


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-03-2019

Udsættes til næste møde.

Fraværende:

Sandie Eis Ravnsagsnr14-14954_doknr811203-12_v1_kriterier for anvendelse af anlægs - og renoveringspuljer for skoler og dagtilbud.doc

Bilag

Kriterier for anvendelse af anlægs - og renoveringspuljer for skoler og dagtilbud


214. Orientering om plan for afvikling af gæstedagplejen Tumlehuset pr. 01.01.2020

Orientering om plan for afvikling af gæstedagplejen Tumlehuset pr. 01.01.2020

Sagsfremstilling

Af byrådets budgetaftale for 2019-2022 fremgår, at gæstedagplejen i Tumlehuset i Varde, som er beliggende i lejede lokaler på Laboratorievej 6, skal afvikles ved udgangen af 2019.
I konsekvens heraf, er lejekontrakten ved udgangen af 2018 opsagt med virkning fra 1. januar 2021.

 

På grund af 2 års opsigelsesvarsel i lejemålet vil der være en huslejeudgift i 2020 og kommunen vil råde over bygningerne i perioden. I lejemålet indgår også den midlertidige stordagpleje, Vimmerby, hvor der er 10 pladser.
 

Der er lagt en plan i forbindelse med afviklingen, omhandlende:

 • Gæstedagpleje i Varde by fra januar 2020
 • Anvendelse af lejemålet i opsigelsesperioden
 • Håndtering i forhold til medarbejderne

Forvaltningens vurdering

Gæstedagpleje i Varde by fra 1. januar 2020
Gæstedagplejen Tumlehuset ophører med virkning fra 1. januar 2020. Gæstedagpleje i Varde by håndteres herefter ved benyttelse af gæstedagpleje hos dagplejere i eget hjem, som i resten af kommunen.

I praksis kan denne omlægning ske på 2 måder:

 1. Ved ansættelse af 2-3 flere dagplejere, med færre end 4 børn indskrevet, som så har en tom plads til gæstebørn
 2. Ved at bevare antallet af dagplejere med den konsekvens, at dagplejerne i højere grad vil få 5. barns placeringer.

 

Sidstnævnte har betydning for dagplejerens arbejdsvilkår i form af en større belastningsgrad og vil udløse flere gæstevederlag.

Det er først i sommeren 2019, da børnene endnu ikke er født, forvaltningen har overblik over, hvor mange børn, der skal ind i dagplejen, og dermed over, hvor mange dagplejere der er behov for. I konsekvens heraf tages der endelig stilling til, hvorvidt omlægningen skal ske efter model 1 eller 2.

 

Anvendelse af lejemålet i opsigelsesperioden

Da kommunen har lejemålet på Laboratorievej 6 frem til udgangen af 2020 anbefales, at stordagplejen Vimmerby fortsætter indtil lejemålet ophører, såfremt der fortsat er børn til de 10 pladser. Derved vil lejemålet blive delvist udnyttet, og der vil være god tid til at flytte stordagplejen til en anden lokation eller omlægge til dagpleje i eget hjem.

 

Dernæst arbejdes der på, at anvende Tumlehuset til legestuegrupper og derved spare udgiften til leje af lokaler andre steder i byen. Alternativt at lejemålet anvendes til andre formål på eller udenfor dagtilbudsområdet, så vi som kommune får optimalt udbytte af lejemålet, mens vi har udgiften.

 

Håndtering i forhold til medarbejderne
Samlet set er der 6 medarbejdere, henholdsvis 3 i Tumlehuset og 3 i Vimmerby.
2 af disse bor i Varde by og kan tilbydes ansættelse som dagplejer i eget hjem, såfremt der det pågældende tidspunkt er børn til det og hjemmet kan godkendes, jf. kommunens godkendelseskriterier.
4 medarbejdere bor udenfor Varde by. Disse medarbejdere kan tilbydes job som dagplejer i eget hjem, såfremt der på det pågældende tidspunkt er børn til det i nærområdet og hjemmet kan godkendes, jf. kommunens godkendelseskriterier.

Opsigelser vil ske med varsel i henhold til overenskomst med FOA samt de afskedigelseskriterier og procedurer, der er godkendt i dagplejens MED-udvalg.

Tillidsrepræsentanten er orienteret om, at sagen kommer i udvalget.
Dagplejen holder møde med de berørte medarbejdere i Tumlehuset og Vimmerby samt tillidsrepræsentanten i starten af februar 2019, hvor de orienteres om hvad der kommer til at ske, hvilke konsekvenser det får og om deres ansættelsesvilkår, jf. ovenstående.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser: I det vedtagne budget for 2019-2022 er der indregnet en årlig besparelse på 439.000 kr. i 2020 og 683.000 kr. fra 2021 og fremover.

Udgiften til lejemålet i opsigelsesperioden er 255.000 kr. årligt, hvilket er indregnet i budgettet.

Der er indregnet 1.214.000 kr. i budgettet til lønudgifter til pasning af børn fra Tumlehuset (evt. nye dagplejere, dispositionsvederlag og 5. børn).


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-03-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Sandie Eis Ravnsagsnr15-4172_doknr90438-17_v1_0-2 års pladser i varde by .docx

Bilag

BY 30.05.2017: 0-2 års pladser i Varde by


215. Beregning af normerede pladser i dagtilbud

Beregning af normerede pladser i dagtilbud

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2019 skal forældre, jf. dagtilbudslovens § 27c, have mulighed for at tilkendegive ønske om deres barns optagelse og mulighed for at komme på venteliste til alle daginstitutioner. Dermed må forældres mulighed ikke begrænses til de dagtilbud, hvor der er ledige pladser. Forældre skal kunne tilkendegive ønske om barnets optagelse i alle dagplejehjem og konkrete afdelinger i et dagtilbud. Lovændringen giver endvidere forældrene mulighed for at fastholde deres plads på en venteliste, også selvom forældrene har fået tilbudt plads i et andet dagtilbud.

 

I praksis betyder det, at kommunerne skal anvise pladser på baggrund af forældreønsker, såfremt der er plads i den ønskede institution indenfor den normerede ramme eller tilbyde den ønskede plads, når den bliver ledig.

 

Udvalget blev den 18. september 2018 orienteret om ændringer i dagtilbudsloven (dok. 142592-18).


Forvaltningens vurdering

I henhold til den nye lovgivning er der brug for, at der tages politisk stilling til, efter hvilke kriterier antallet af normerede pladser i dagtilbuddene (vuggestuer og børnehaver) beregnes. Det anbefales derfor, at der, i sammenhæng med den kommende bygningsanalyse på dagtilbudsområdet, udarbejdes et oplæg til kriterier for beregning af normerede pladser i kommunens vuggestuer og børnehaver. I dagplejen ligger antallet af pladser pr. dagplejer fast.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at det forudsættes at ovenstående ikke medfører yderligere udgifter.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udarbejdelse af oplæg til kriterier for beregning af normerede pladser igangsættes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-03-2019

Udsættes.

Fraværende:

Sandie Eis Ravnsagsnr18-9722_doknr142592-18_v1_orientering om ny dagtilbudslov.docx

Bilag

BL-udv. 18.09.2018: Orientering om ny dagtilbudslov


216. Midler fra CampusFonden

Midler fra CampusFonden

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for CampusFonden besluttede den 28. november 2018 at udlodde fondens resterende formue til Varde Kommune til brug for finansiering af, at erhvervsplaymakeren udfører opgaver på Campus så længe midlerne rækker.

 

I forlængelse af bestyrelsens beslutning vil der – når fondens likvidationsregnskab foreligger - blive overført ca. 330.000 kr. til kommunen øremærket ovenstående.

 

Civilstyrelsen har godkendt fondens nedlæggelse, jfr. vedlagte brev af 5. september 2018.


Forvaltningens vurdering

Kommunen bør tage imod udlodningen fra CampusFonden og herunder forpligte sig til at anvende midlerne som betinget fra fonden til opgaver, som erhvervsplaymakeren udfører på Campus. Bestyrelsen for fonden har i vedlagte notat uddybet forventningerne til erhvervsplaymakeren og til samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne på Campus.

 

Endvidere vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt, at midlerne overføres til ProVarde, der i praksis står for prioritering af erhvervsplaymakerens aktiviteter og indsatser.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser: Den øgede økonomiske ramme skal give erhvervsplaymakeren mulighed for en styrket indsats i samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne på Campus.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at kommunen tager imod udlodningen på ca. 330.000 kr. og overfører midlerne til ProVarde til brug for erhvervsplaymakeren og indsatsen i samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne på Campus.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Sandie Eis Ravnsagsnr19-2808_doknr32938-19_v1_campusfonden - referat fra bestyrelsesmøde 28.11.2018.pdf
sagsnr19-2808_doknr32936-19_v1_civilstyrelsens tilladelse 05.09.2018 - nedlæggelse af campusfonden.pdf
sagsnr19-2808_doknr32937-19_v1_notat intensivering af samspillet mellem erhvervsplaymakeren og campus.pdf

Bilag

CampusFonden - Referat fra bestyrelsesmøde 28.11.2018
Civilstyrelsens tilladelse 05.09.2018 - Nedlæggelse af CampusFonden
Notat: Intensivering af samspillet mellem erhvervsplaymakeren og Campus


217. Orientering om skønnet antal elever til Forberedende Grunduddannelse i Varde

Orientering om skønnet antal elever til Forberedende Grunduddannelse i Varde

Sagsfremstilling

Punktet omhandler et skøn over unge i målgruppen for Forberedende Grunduddannelse (FGU) og unge i overgangsordninger til FGU skolen i Varde til august 2019.

 

Varde Kommune skal senest 1. april 2019 give besked til Undervisningsministeriet om antal unge til opstart på FGU august 2019.

 

Undervisningsministeriet har i januar 2019 udsendt en målgruppevejledning til kommunerne. Vurderingen foretages af den kommunale vejleder i den unges bopælskommune. Dermed er det kommunen, der har ansvaret for at afgøre, om en ung er i målgruppen for FGU.

 

Den unge er i målgruppen for FGU, når:

 • Den unge er under 25 år
 • Den unge har opfyldt undervisningspligten
 • Den unge er udenfor arbejdsmarkedet, eller beskæftiget i mindre end 20 timer om ugen
 • Den unge ikke har gennemført en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse
 • Den unge ikke opfylder adgangskravene til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse
 • Den unge ikke umiddelbart er i stand til at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse (der kan være andre barrierer end de formelle adgangskrav, som vanskeliggør den unges gennemførelse af en ungdomsuddannelse)
 • Det vurderes at den unge kan opnå personlig, social og/eller faglig progression på FGU

 

Varde Kommune har i første halvår 2018 udarbejdet et skøn på i alt 105 FGU elever fra kommunen til opstart 1. august 2019. Det er lavet uden kendskab til overgangsordninger.

 

Undervisningsministeriet har i februar 2019 præciseret, at de elever, som påbegynder produktionsskole, erhvervsgrunduddannelse (EGU) og Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) før den 1. august 2019 kan afslutte forløbet på sædvanlig vis. Det resterende forløb vil foregå på FGU institutionen.

 

Unge på overgangsordninger vil derfor ikke tælle med som FGU elever fra 1. august 2019. De vil først efter afslutning af nuværende forløb kunne vurderes i målgruppen for FGU.

 

FGU institutionerne er selvejende og får tilskud fra staten. Kommunen, hvor den unge havde bopæl den 5. september året før indskrivning på FGU, betaler et bidrag til staten pr. elev. Som udgangspunkt indebærer den samlede finansiering at kommunen betaler 65%, mens staten betaler 35% af de faktisk udgifter til uddannelse og skoleydelse.

 

Elever i overgangsordninger, som har påbegyndt forløb inden 1. august, finansieres ikke efter FGU loven, men efter hidtil gældende ordninger.


Forvaltningens vurdering

På baggrund af oplysninger fra Jobcenter, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Produktionsskolen Varde vurderes, at der er i alt 97 unge til FGU skolen i Varde til august 2019.

46 FGU elever, som fordeler sig på 34 unge fra grundskolen og 12 unge fra uddannelseshjælp.

 

51 elever i overgangsordninger, som fordeler sig på 12 igangværende produktionsskoleelever, 25 igangværende elever på Erhvervsgrunduddannelsen og 14 igangværende elever på Kombineret Ungdomsuddannelse.

 

Det vurderes, at det samlede antal unge til opstart på FGU skolen i Varde til august er behæftet med usikkerhed, da der kan være ændringer i de individuelle planer for den enkelte unge helt frem til sommerferien. Forventeligt vil der komme flere FGU elever hen over efteråret på grund af frafald fra ungdomsuddannelser. Det har været et mønster hvert år. Sidste efterår drejede det sig om 20 ekstra unge, der kom til Produktionsskolen Varde.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om Forberedende Grunduddannelse


Økonomi

Som det fremgår af sagsfremstillingen, er der fortsat usikkerhed, hvor mange der starter i FGU-forløb den 1. august 2019.

Det er forvaltningens vurdering på nuværende tidspunkt, at optaget stort set vil svare til det tidligere udarbejdede skøn på 105, hvorfor budget 2019 for FGU-forløbet fortsat kan overholdes.

Forvaltningen vil følge udviklingen og orientere udvalget, såfremt det viser sig at de faktiske tal afviger væsentlig fra det budgetterede.


Høring

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-03-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Sandie Eis Ravn

218. Politisk møde om kommunale kerneværdier på Børn og Unge Topmødet

Politisk møde om kommunale kerneværdier på Børn og Unge Topmødet

Sagsfremstilling

I forbindelse med Børn og Unge Topmødet var udvalgsformanden og direktøren inviteret til møde om kommunale kerneværdier med KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.

På mødet blev KL’s strategiske indsatser på børne- og ungeområdet præsenteret. Mødets formål var at drøfte forskellige perspektiver på styring og ledelse samt hvilke udfordringer og indsatser, som fylder hos kommunen – både i forhold til at lede på kvalitet, herunder kvalitetsrapporten, dokumentation og brug af data, samt at lede og styre ud fra en sammenhængende og helhedsorienterede tilgang til området.

 

KL’s Børne- og Undervisningsudvalgs formand Thomas Gyldal Petersen og næstformand Jens Ive takker i brev af 5. februar 2019 for fremmødet på mødet – dok. 27620-19 – og fremsender samtidig deres bud på kommunale kerneværdier – dok. 27623-19.

 

KL opfordrer alle til at drøfte de kommunale kerneværdier i kommunernes fagudvalg, og indsende kommentarer og input til KL.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de kommunale kerneværdier drøftes, og

at input og refleksioner indsendes til KL’s sekretariat.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-03-2019

Udsættes.

Fraværende:

Sandie Eis Ravnsagsnr18-12611_doknr27620-19_v1_takkebrev fra kl's børne- og undervisningsudvalg vedr. kommunale kerneværdier.pdf
sagsnr18-12611_doknr27623-19_v1_kl's børne- og undervisningsudvalgs bud på mulige kommunale kerneværdier.pdf

Bilag

Takkebrev fra KL's Børne- og Undervisningsudvalg vedr. kommunale kerneværdier
KL's Børne- og Undervisningsudvalgs bud på mulige kommunale kerneværdier


219. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

 

Orientering ved formanden:

 • Sammenhængende ungeindsats
 • Besigtigelsestur mandag den 25. marts 2019

 

 

 

Orientering ved direktøren:

 •  

 

 

Orientering ved udvalgsmedlemmer:

 •  

 

 


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-03-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Sandie Eis Ravnsagsnr17-13389_doknr183909-18_v1_program for besigtigelsestur - 25.03.2019.doc

Bilag

Program for besigtigelsestur - 25.03.2019