UDVALG

Udvalget for Børn og Læring

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

19-02-2019 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

19-02-2019 16:00:00


PUNKTER

191. Godkendelse af dagsorden
192. Beredskabsplan ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge
193. Omdisponering af anlægsbudget - Lunde-Kvong Skole
194. Orientering om kombibibliotek på Agerbæk Skole
195. Orientering om evaluering af bevægelse og læringskoncepter
196. Ansøgning fra Ølgod Skole om forsøg med elevplaner
197. Kriterier for lukning af ungdomsklubber
198. Ansøgning om økonomiske midler til etablering af rammer for et kulturtilbud i Ungehuset
199. Proces vedr. ansættelse af leder på ny specialskole i Varde by
200. Ny driftsoverenskomst med S/I Oksbøl Børnehave - efter høring
201. Orientering om finansloven for 2019 i hovedtræk - Udvalget for Børn og Læring
202. Evaluering af KL's Børn og Unge Topmøde 2019
203. Gensidig orientering191. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-02-2019

Godkendt.

192. Beredskabsplan ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge

Sagsfremstilling

Varde Kommunes ’Beredskabsplan ved mistanke om overgreb med børn og unge’ indeholder retningslinjer for, hvordan medarbejdere skal agere, hvis de er bekymrede for eller har viden om, at et barn eller en ung udsættes for vold eller seksuelle overgreb. Beredskabsplanen gælder for alle medarbejdere i kommunen.

 

Der har været en beredskabsplan siden 2010, og den er sidst revideret i marts 2015. Beredskabsplanen skal efter serviceloven revideres mindst hvert 4. år.

 

Der er nu udarbejdet et forslag til en revideret udgave. Den reviderede udgave lægger i højere grad vægt på medarbejderens personlige ansvar for at reagere, hvis man har en bekymring på området. Dette ligger i tråd med de landspolitiske strømninger, hvor der f.eks. er indført en straf på op til 1 års fængsel for ledere, der negligerer bekymringer eller konkret viden om et barn eller ung, der enten er eller har været udsat for overgreb.

 

I forbindelse med godkendelse af beredskabsplanen udarbejdes et tillæg til planen i form af et ’Opslagsværk’, der forklarer og konkretiserer diverse møder, og hvad der må tales om – og med hvem - i de forskellige situationer. Endvidere vil der blive tilrettelagt og gennemført et implementeringsforløb for alle medarbejdere, der arbejder med børn og unge i kommunen, herunder også tilbud til de private aktører.


Forvaltningens vurdering

Der forelægges en beredskabsplan, som lever op til lovens krav, og som vil hjælpe medarbejderne til at reagere tidligt og rettidigt i situationer, hvor der er bekymring for eller viden om, at et barn eller en ung er eller har været udsat for overgreb.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Serviceloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til ’Beredskabsplan – Overgreb mod børn og unge’ godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-02-2019

Beredskabsplanen blev godkendt.sagsnr18-12954_doknr28481-19_v1_forslag til beredskabsplan - overgreb mod børn og unge.pdf

Bilag

Forslag til Beredskabsplan - Overgreb mod børn og unge


193. Omdisponering af anlægsbudget - Lunde-Kvong Skole

Omdisponering af anlægsbudget - Lunde-Kvong Skole

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget for 2019-2022 blev der afsat 6 mio. kr. til renovering af Lunde-Kvong Skole i 2022. I forligsteksten anmodede forligspartierne forvaltningen om at fremskynde renoveringen, hvis der skulle opstå akut behov for det.

 

Ejendomscentret gennemgik og fik udarbejdet en rapport i 2018 over bygningsstanden på skolen, som viste, at især undervisningsbygningen er i meget dårlig vedligeholdelsesmæssig stand. Tagpladerne var i kraftigt nedbrud med indtrængning af vand til følge. Ligeledes viste målinger, at der var et uacceptabelt højt CO2-niveau i lokalerne med dårligt indeklima og utilfredsstillende rammer for indlæring til følge.

 

På grund af vandindtrængning i konstruktionerne og dermed risiko for skimmel i bygningen blev der i 2018 igangsat en akut udskiftning af tagpladerne og montering af ventilationsanlæg i undervisningslokalerne.

 

De igangsatte og planlagte arbejder koster i alt 2 mio. kr.

 

For at kunne finansiere den igangsatte tagrenovering og nødvendige facaderenovering af undervisningsbygningen foreslår forvaltningen, at der overflyttes 2 mio. kr. fra ’Renovering af Lunde-Kvong Skole’ fra 2022 til 2019 og modsat, at der overflyttes samme beløb fra ’Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger’ fra 2019 til 2022.

Den resterende pulje til renovering af skolen forbliver afsat i budgettet for 2022, fordi de planlagte arbejder ikke er akutte i helt samme grad som den påbegyndte renovering af undervisningsbygningen.

 

Anlægsbudget for 2019 og overslagsåret 2020-2022 er godkendt som vist:

 

Tal i 1.000 kr.

2019

2020

2021

2022

Renovering af Lunde-Kvong Skole

 

 

 

6.120

Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger

7.532

7.532

9.690

9.690

Samlet godkendt budget

7.532

7.532

9.690

15.810

 

Hvis anbefalingen imødekommes, vil anlægsbudgettet for 2019-2022 fremstå som følger:

 

Tal i 1.000 kr.

2019

2020

2021

2022

Renovering af Lunde-Kvong Skole

2.000

 

 

4.120

Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger

5.532

7.532

9.690

11.690

Samlet godkendt budget

7.532

7.532

9.690

15.810

 


Forvaltningens vurdering

En omdisponering af midlerne som foreslået vil give mulighed for at gennemføre de mest akutte renoveringsopgaver på Lunde-Kvong Skole.

 

De resterende midler er hovedsageligt afsat til renovering af skolens hovedbygning, og det vurderes, at denne bygning vil kunne afvente en renovering til 2022.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Plan og Teknik samt Udvalget for Børn og Læring, at det indstilles til Byrådet,

at der vedr. anlægsprojektet ’Renovering af Lunde-Kvong Skole’ overføres og frigives 2 mio. kr. fra budgetår 2022 til budgetår 2019, og

at der vedr. anlægspuljen ’Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger’ overføres 2 mio. kr. fra budgetår 2019 til budgetår 2022.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 07-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-02-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.

194. Orientering om kombibibliotek på Agerbæk Skole

Orientering om kombibibliotek på Agerbæk Skole

Sagsfremstilling

Byrådet frigav den 6. marts 2018 anlægsbevilling til etablering af multisal og kombibibliotek på Agerbæk Skole.

 

Frem mod denne beslutning er der foregået en proces i Agerbæk, hvor repræsentanter for borgere, foreninger og brugere i samarbejde med skolen har drøftet og udarbejdet fælles visioner og målsætninger for indretning af skolen, kombibiblioteket og multisalen.

 

Efterfølgende har Varde Bibliotek og Pædagogisk Central arbejdet med at skabe fælles løsninger, hvad angår bibliotekssystem, betjening, materialesamling mv. så skolebørn og borgere mødes af én samlet løsning.

 

I december 2018 afholdte Agerbæk Skole og Varde Bibliotek et dialogmøde med repræsentanter fra byens største foreninger samt dagplejemødre, børnehaver og andre interessenter. Mødet mundede ud i en række konkrete ønsker til udformning og indretning af det nye biblioteksprojekt. Borgerne udtrykker en klar vilje til, at stedet formes som et værested, der i højere grad indrettes som et fælles kultur- og læringstilbud med aktiviteter, der foregår på stedet, og i mindre grad formes som et traditionelt bibliotek, der har udlån af materialer som omdrejningspunkt.

 

I forbindelse med mødet blev der udarbejdet en indretningsplan. Idéen med indretningen er at skabe et imødekommende, dynamisk og samtidig harmonisk kombibibliotek for både skolens elever og byens borgere, fx ved at udnytte synergier mellem forældrenes og børnenes aktiviteter (begge grupper venter ofte på hinanden og benytter samme transportmiddel til og fra skolen).

 

Stedet bliver for alle aldersgrupper og fungerer som noget, borgerne kan bruge til såvel professionelle som studie- og læringsmæssige formål eller til fritidsbaserede aktiviteter, leg, læsning og ophold foruden låne biblioteksmaterialer.

 

Indretningen tager hensyn til denne fleksible brug af lokalet, fx med mobile reoler, der kan flyttes, og med en bænk, der kan omdannes til en lille scene, når der skal være foredrag og lignende aktiviteter.

 

Det samlede projekt i Agerbæk er i udbud med forventet byggestart medio marts 2019 og forventet ibrugtagning maj/juni 2020.

 

Indretningsplanen er vedlagt som bilag.


Forvaltningens vurdering

Med kombibiblioteket i Agerbæk får biblioteksbetjeningen et markant løft i Agerbæk, og indretningen tilgodeser udviklingen inden for bibliotekstænkningen med ikke blot at udlåne materialer, men nok så meget være et sted for læring, aktiviteter, værested mv. Samtidig åbner placeringen på skolen op for helt nye samarbejder mellem biblioteket og folkeskolen om læsning, læring m.fl.

Målsætningerne for den moderne skole bygger på fleksible rammer der kan tilpasses de enkelte undervisningssituationer og de enkelte elevgruppe og dermed kan understøtte læringen og udviklingen hos den enkelte elev.

Det er ligeledes et mål at skolen åbner sig mod det lokalsamfund den er en del af, og hermed bidrager til at alt undervisning får et praksisnært udgangspunkt gennem inddragelse af netop de styrker og den viden der findes i lokalsamfundet – lige uden for døren.

De nye muligheder skaber gode rammer for, at eleverne på Agerbæk Skole i fremtiden kan drage fordel af netop denne mulighed.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Biblioteksloven


Økonomi

Byrådet har den 6. marts 2018 frigivet en anlægsbevilling på 14.206.600 kr. til formålet.

 

I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 blev der afsat yderligere 2.550.000 kr. til formålet, hvilket betyder at der i alt er afsat 16.756.600 kr. til projektet.

 

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Børn og Læring,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-02-2019

Orienteringen blev taget til efterretning


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-02-2019

Taget til efterretning.sagsnr18-1576_doknr20351-19_v1_indretningsplan - kombibibliotek på agerbæk skole.pdf

Bilag

Indretningsplan - Kombibibliotek på Agerbæk Skole


195. Orientering om evaluering af bevægelse og læringskoncepter

Orientering om evaluering af bevægelse og læringskoncepter

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid besluttede den 5. februar 2018 at bevilge 287.726 kr. fra udviklingspuljen til haller og svømmehaller til at fortsætte konceptet med bevægelse og læring mellem Varde Fritidscenter og Brorsonskolen og udvide det med de andre skoler i Vardes skoleklynge: Lykkesgårdskolen, Sct. Jacobi Skole og Alslev Skole. Projektet var en udløber af 4 pilotprojekter i 2017, hvor 4 haller og skoler lavede deres egne forsøg med at blande bevægelse og læring.

 

Konceptet har kørt henover forår og efterår 2018 og har involveret ca. 90 klasser fordelt på 25 dage i Varde Fritidscenter.

 

3 af de 4 skoler og Varde Fritidscenter har indsendt en evaluering på hvordan det er gået med at udvide konceptet. I skemaet er der en sammenskrivning af evalueringerne, som også er vedlagt som bilag i deres fulde længde.

 

Hvordan er det gået at udvide konceptet fra en hal og en skole til en hal og en hel skoleklynge?

Konceptet har krævet en del flere ressourcer end planlagt. De er gået til møde mv. mellem skolerne og hal, koordinering af materialer, som rokerede fra skole til skole, vikardækning hjemme på skolen og i hallen til børn med særlige behov.

 

Deling af svømmehal ved udvidelsen har ligeledes givet en del udfordringer. Det har været nødvendig at aflyse svømmeundervisningen af samme grund.

 

For eleverne har det været en succes at kunne mødes med de jævnaldrende fra andre skoler. Tilbagemeldingerne har været, at det har været spændende og hyggeligt at møde andre end parallelklasserne.

 

I Alslev har udfordringen været, at der ikke er taget højde for skolens ringetider som ellers lovet.

 

Varde Fritidscenter anbefaler, at hvis man ønsker at arbejde videre med konceptet, så bør der ansættes en læring og bevægelses playmaker som løbende kan udvikle forløbene og gøre det lettere for lærerne og dermed skoleledelsen.

Projektet skulle afprøve om konceptet kunne overføres til alle haler og skoler i Varde Kommune. Hvordan vurderer I dette?

Det kræver forberedelsestid at udvikle materialerne, og koordinatoren fra hver skole skal også forventes at sidde i møder løbende.

 

Den umiddelbare vurdering er, at man i andre klynger vil opleve mange af de samme udfordringer. Vi forudser, at transporten og forskellige ringetidssæt kan give yderligere udfordringer i nogle klyngen, end det har gjort i klynge Varde.

 

Hertil kommer at benyttelse af bowlingcentret ikke vil være en mulighed i de øvrige klynger – hvorfor det kun vil være hal og svømmehal, der vil være til rådighed for projektet. Da flere skoler råder over egen hal, vil det derfor på disse skoler ikke give mening med megen transport for at være en del af et projekt, som de i mange henseender kunne gennemføre på egen matrikel.

 

Hvis ressourcerne findes i systemet, så kan Varde Fritidscenter ikke se, hvorfor man ikke skulle kunne overføre konceptet til alle haller og skoler i VK.

Hvilket fagligt udbytte har kombinationen af bevægelse og læring medført?

Al forskning peger på, at kombinationen er undervisning og bevægelse har en gavnlig effekt for elevernes læring. Dette vil vi også vurdere har været gældende i dette projekt. Vi har som skole dog en stor interesse i at inddrage mange former for bevægelse i elevernes hverdag i stedet for at anvende ressourcerne på én enkelt dags bevægelse løsrevet fra de læringsforløb, som eleverne arbejder med på skolerne.

 

Elevernes egen tilbagemelding er, at det er sjovere at lære, når der er tænkt bevægelse ind – ligesom de synes, at de husker det bedre. Lærerne kommer ligeledes med positiv respons, da de oplever mere motiverede elever, hvor de ser flere/andre elever være engagerede i opgaven.

 

Der er enighed blandt lærerne, at materialet er bedst, hvis det er repetition, da det kun er relativ kort tid, der arbejdes med det. F.eks. de 4 regningsarter eller grammatik.

 

De oplevede også, at der er store niveauforskelle på de enkelte skoler/klasser, så materialet skal kunne differentieres i undervisningssituationen, da det ikke er muligt at have kendskab til alle eleverne på forhånd.

 

Det opleves samlet set som en spændende dag, hvor der tilbydes rammer som vi ikke har på skolen.

Har projektet ført til andre indsigter, som har betydning for samarbejde mellem haller og skoler omkring bevægelse og læring?

Det er fint for eleverne at komme andre steder hen end på skolen – det giver noget anderledes, at de arbejder i andre lokaler, og det giver dem lyst til at gå anderledes til en opgave. Men det ændrer ikke på, at vi mener, at udbyttet ikke harmonerer med ressourceforbruget.

 

Varde Fritidscenter har været overrasket over, hvor svært det er for skolerne at flytte deres undervisning et andet sted hen. Især hvis de skal gøre det i samarbejde med andre skoler. Det kræver efter vores overbevisning ressourcer/økonomi at få lavet den store kulturændring. Netværkene imellem skolerne og de ansatte bliver gode af at samarbejde omkring projekter af denne størrelse.

 


Forvaltningens vurdering

De 4 forskellige projekter med bevægelse og læring har givet værdifuld erfaring med, hvordan skoler, idrætsfaciliteter og foreninger kan arbejde sammen om at styrke børnenes læring gennem bevægelse uden for de vante rammer på skolen.

 

Samarbejdet har fungeret bedst, hvor det var en skole og en hal, der arbejdede sammen, idet skridtet til en hel klynge kræver en del koordination skolerne i mellem. Omvendt skal ressourceforbruget også ses i lyset af, at det er et pilotprojekt, hvor det må forventes at ressourceforbruget er højere end i en driftsfase.

 

Forvaltningen vurderer, at der nu er to veje at gå. Enten en meget lokal model hvor hver hal og skole samarbejder om bevægelse og læring på det plan der kan aftales og finansieres lokalt, eller en model der dækker hele Varde Kommune hvor man gør brug af stordriftsfordele. Det sidste vil kræve at man puljer ressourcer.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Folkeskoleloven


Økonomi

Ingen bemærkninger


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at evalueringen tages til efterretning, og

at evalueringen oversendes til Udvalget for Børn og Læring til orientering.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-01-2019

Udvalget tog evalueringen til efterretning og oversendte den til orientering i Udvalget for Børn og Læring.

 

Udvalget ønsker en tættere dialog med Udvalget for Børn og Læring om evt. fremtidige tværgående projekter, da udvalget mener, at det er vigtigt at bevægelse er en del af børnenes skoledag.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-02-2019

Taget til efterretning.

Udvalget ser gerne en tættere dialog med Udvalget for Kultur og Fritid.

Erfaringerne med bevægelse og læringskoncepter indgår i det fremtidige arbejde med fokusområderne.sagsnr17-4897_bilagsnr#2466547_v1_sv status på projekter vedr. den åbne skole - aktivitetsplan for 7. årgang.pdf.pdf
sagsnr17-4897_doknr179880-17_v1_status og erfaringer - fritidscenteret.msg
sagsnr17-4897_bilagsnr#2466546_v1_sv status på projekter vedr. den åbne skole - evaluering og ansøgning vedr. bevægelse og læring kul.docx
sagsnr17-12835_doknr8416-19_v1_evaluering bevægelse og læring 2018 - jacobi.docx.docx
sagsnr17-12835_doknr8415-19_v1_evaluering bevægelse og læring 2018 - vfc.docx.docx
sagsnr17-12835_doknr8414-19_v1_evaluering bevægelse og læring 2018 - alslev.docx.docx
sagsnr17-12835_doknr8413-19_v1_evaluering bevægelse og læring 2018 - brorsonskolen.docx.docx

Bilag

SV: Status på projekter vedr. den åbne skole - aktivitetsplan for 7. årgang.pdf
Status og erfaringer - Fritidscenteret
SV: Status på projekter vedr. den åbne skole - Evaluering og ansøgning vedr. bevægelse og læring kultur og fritid..docx
Evaluering bevægelse og læring 2018 - Jacobi.docx
Evaluering bevægelse og læring 2018 - VFC.docx
Evaluering bevægelse og læring 2018 - Alslev.docx
Evaluering bevægelse og læring 2018 - Brorsonskolen.docx


196. Ansøgning fra Ølgod Skole om forsøg med elevplaner

Ansøgning fra Ølgod Skole om forsøg med elevplaner

Sagsfremstilling

Ølgod Skole har udarbejdet en ansøgning til Undervisningsministeriet om tilladelse til et 2-årigt forsøgsprojekt hvor man ønsker tilladelse til at afprøve og udvikle anderledes måder at udarbejde og anvende elevplaner på.

Folkeskolelovens § 13b angiver de formelle regler og rammer for udfærdigelse og anvendelse af elevplaner i folkeskolen. En elevplan skal i henhold til loven indeholde individuelle mål og status for elevernes læring og en beskrivelse af, hvordan der skal følges op herpå. Samtidig angiver loven eksplicit, hvilke oplysninger og hvilke fag der skal indgå for bestemte fag på bestemte klassetrin.

 

Det fremgår af den aftale som regeringen og forligspartierne bag folkeskolereformen indgik den 30. januar 2019, at et af elementerne er et ønske om en forenkling af elevplanen, så den i højere grad opleves som et brugbart og let tilgængeligt redskab, der understøtter samarbejdet mellem elever, forældre, og skolen om elevernes udbytte.

Det fremgår af Ølgod Skoles ansøgning, at det netop er disse elementer, der er hovedindholdet i ansøgningen, hvor man i højere grad arbejder med en elevplan der er tilpasset de digitale muligheder, og at man på baggrund heraf kan prioritere tid til det direkte møde og den direkte dialog mellem elever, forældre og skole om elevens læring. Det er skolens mål, at en mere enkel, fremadrettet og mindre omfangsrig elevplan også vil bidrage til en mere givende dialog mellem skole, elever og forældre, uanset baggrund og herkomst.

I henhold til folkeskolelovens § 44 skal skolebestyrelsen godkende forsøgs- og udviklingsarbejde på skolen. Skolebestyrelsen har godkendt ansøgningen den 22. januar 2019.

 

Da tilsyn med skolens kvalitet i henhold til folkeskolelovens § 40 påhviler Byrådet, skal ansøgningen ligeledes godkendes her. Varde Byråd har delegeret kompetencen til Udvalget for Børn og Læring.


Forvaltningens vurdering

I henhold til folkeskolelovens § 55 og for at fremme forsøgs og udviklingsarbejde kan undervisningsministeren fravige de i § 13 b angivne bestemmelser. Det er således under denne paragraf, at ansøgningen eventuelt kan videresendes.

Det Ølgod Skole ønsker at afprøve i forbindelse med forsøget med en forenklet elevplan falder i tråd med de opfattelser man mange steder har haft af den nuværende elevplan - at den bliver for omfangsrig og svært gennemskuelig, ligesom opbygningen kan virke administrativ tung og bureaukratisk. Det er også et af målene i ovennævnte aftale mellem regeringen og forligspartierne, at tiden skal bruges på undervisning og dialog fremfor registreringer.

Det vurderes således, at ansøgningen fra Ølgod Skole falder fint i tråd med den ønskede udvikling på området.

Endelig angiver Ølgod Skole at man efter de 2 forsøgs år vil gennemføre en evaluering med inddragelse af alle interessenter og efterfølgende stille resultaterne til rådighed, såvel indenfor som udenfor Varde Kommune, hvilket vil kunne blive til gavn for kommunens øvrige skoler. 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Ølgod Skoles ansøgning om et 2-årigt forsøgsprojekt med elevplaner fremsendes til Undervisningsministeriet.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-02-2019

Godkendt.sagsnr18-11822_doknr16306-19_v1_ansøgning til undervisningsministeriet - forsøgsordning med elevplaner.docx

Bilag

Ansøgning til Undervisningsministeriet - Forsøgsordning med elevplaner


197. Kriterier for lukning af ungdomsklubber

Kriterier for lukning af ungdomsklubber

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring drøftede den 13. november 2018 tildelingsmodeller for junior- og ungdomsklubområdet, og i den forbindelse ønskede udvalget, at der udarbejdes objektive kriterier for nedlæggelse af en ungdomsklub.

 

Ved harmoniseringen i 2015 af kommunens klubtilbud blev det besluttet, at oprette et ungdomsklubtilbud eller SFO-3 klubtilbud (Blåvandshuk) målrettet unge fra 7. klasse op til 18 år ved alle overbygningsskoler. Udover ungdomsklubberne er der ’Tirsdagsklubben’, som er et tilbud i Varde by til handicappede unge. 

 

Den nuværende tildelingsmodel består af, at de enkelte Ungdomsklubber tildeles en grundtildeling på 70.000 kr. og herudover 1.425 kr. pr. tilmeldt til og med tilmeldt nr. 39, og 1.230 kr. pr. tilmeldt fra tilmeldt nr. 40 og opefter.

Der opkræves ikke kontingent, men der kan være egenbetaling ved deltagelse i forskellige aktiviteter, f.eks. ture ud af huset osv.

Der er ikke noget fælleskommunalt krav til antal åbningsdage/timer, idet hensigten er, at det i størst mulig omfang skal tage udgangspunkt i lokale ønsker og behov.

 

En opgørelse af tilmeldte til de forskellige ungdomsklubtilbud i kommunen viser, at der er stor forskel de enkelte klubber imellem – fra 5 tilmeldte, hvor der er færrest, til 140 tilmeldte, hvor der er flest.

Ungdomsklubberne er som nævnt oprettet ved de enkelte overbygningsskoler, men kommunens unge kan frit vælge, hvilken ungdomsklub de ønsker at tilmelde sig uafhængig af geografi. Formålet med dette er, at det er de unge selv, der ud fra interesser og behov afgør, hvilken ungdomsklub de vil bruge. Antallet af brugere i de enkelte klubber, styres således gennem tilmelding.

Den unge kan også selv vælge, om der er et ønske om at deltage i alle klubbens aktiviteter eller man vælger deltagelse til ud fra interesse. Det vil sige, at der er ikke noget krav om fremmøde.

Målet med at komme i ungdomsklubben er, at de unge møder et tilbud af pædagogisk og socialt udviklende karakter, og hvor de unge brugere har størst mulig indflydelse på indhold og aktiviteter.


Forvaltningens vurdering

Ud fra den pædagogiske og sociale målsætning for ungdomsklubberne og ud fra, at der i de enkelte klubber skal kunne skabes et inspirerende og udviklende ungdomsmiljø vurderes, at en ungdomsklub bør have ca. 20 tilmeldte. Dette bl.a. henset til, at der ikke er noget fremmødekrav, men det angivne mindstekrav på ca. 20 tilmeldte vil skabe et grundlag for, at der på de enkelte åbningstidspunkter kan etableres meningsfulde ungdomsaktiviteter og fællesskaber.

Herudover er det vurderingen at ca. 20 tilmeldte er passende i forhold til den økonomiske grundtildeling. Minimumskravet vil – efter opgørelsen pr. 1. april 2018 – betyde at Ungdomsklubben i Tistrup (5 tilmeldte) ligger under det foreslåede minimumskrav og dermed vil skulle indstilles til lukning. Øvrige ungdomsklubber ligger fra 23 til 140 tilmeldte.

Antal tilmeldte opgøres pr. 1. april, og såfremt kravet om minimumsantal tilmeldte ikke er opfyldt, ophører ungdomsklubben pr. 1. august samme år.

Det vurderes, at ’Tirsdagsklubben’ - som er et tilbud til handicappede unge - grundet særlige opgaver og vilkår, friholdes fra kravet om et mindste antal tilmeldte.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Ungdomsskolebekendtgørelsen


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser: Budgettet i en ungdomsklub består af et grundbeløb på 70.000 kr. pr. klub og et beløb på 1.425 kr. pr. tilmeldt op til 39 tilmeldte, derefter tildeles 1.230 kr. pr. tilmeldt.

Såfremt der nedlægges en ungdomsklub vil budgetbeløbet blive tilført kassebeholdningen.


Høring

Udtalelse fra Ungdomsskolens bestyrelse og MED-udvalg i perioden 20. februar – 27. marts 2019


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslaget om mindstekrav på 20 tilmeldte i ungdomsklubtilbud sendes til udtalelse som beskrevet,

at de indkomne udtalelser behandles på udvalgsmødet den 23. april med henblik på endelig stillingtagen til mindstekravet/retningslinjerne.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-02-2019

Godkendt.

198. Ansøgning om økonomiske midler til etablering af rammer for et kulturtilbud i Ungehuset

Ansøgning om økonomiske midler til etablering af rammer for et kulturtilbud i Ungehuset

Sagsfremstilling

Ungerådet har tidligere modtaget 1.506.500 kr. bl.a. til finansiering af udnyttelsen af kælderarealerne i Ungehuset med det formål at skabe et kreativt læringsmiljø (projekt UnderVærket). Det er ikke lykkedes at rejse de sidste 565.500 kr. for at kunne realisere projektet. Derfor ansøges der hermed om beløbet.

 

Baggrund:

Ungehuset er et værested for unge, styret af unge.

Vardes Ungehus, blev indviet den 3. november 2013, da Varde Ungeråd med hjælp fra kommunen blev tildelt et hus samt økonomi til at istandsætte det.

I dag er Ungehuset blevet et tilhørs- og opholdssted for mange unge mennesker i alderen 15-25 år, styret af Varde Ungeråd. I løbet af en almindelig uge er der besøg af mange forskellige unge mennesker på tværs af sociale lag, kulturer og aldre.

Ungehuset har til huse i en gammel industribygning, som Ungerådet overtog i 2013 og satte i stand med hjælp fra lokale kræfter og en masse frivillige unge mennesker. I dag er der både et stort opholds- og aktivitetsområde, der omkranses af et lille kontor, et køkken og en gamerlounge. Ungehuset er åbent efter behov, og det bruges dagligt af byens unge til massevis af aktiviteter.

På trods af de gode faciliteter mangles plads til musikere og andre kunstudøvende unge. Manglende lokaler til kunstaktiviteter resulterer i forstyrrelser i de tilstødende omgivelserne, når de øver i Ungehusets aktivitetsområde. Dette forhold har medført at det musiske kreative miljø ikke har de vilkår, som skal til for at skabe rammen for ikke-formel musikalsk talentudvikling i kommunen.

 

Formålet:

I Ungehusets kælder står mange kvadratmeter uanvendt. Ved en istandsættelse af disse kvadratmeter, skabes rammen for et kulturmiljø og plads til musikken og dens skabere. Formålet er at gøre kælderen anvendelig, ved at skabe nogle rigtig gode rammer og faciliteter, og dernæst at opbygge en brugerstyret organisering, til gavn for kreative læringsmiljøer. Faciliteterne er ikke kun tiltænkt Ungehuset, men skal også være tilgængelig for andre aktører, som for eksempel borgere, foreninger og kommunale institutioner i og omkring Kulturspinderiet.

Derved bliver målet med projektet at:

 • skabe faste rammer/øvelokale
 • drastisk mindske støjforurening
 • tiltrække flere unge mennesker til Ungehuset
 • øge musikkulturen og dermed kulturlivet i Varde
 • faciliteterne kan anvendes af mange forskellige aktører
 • etablere en Lysgård.

Lysgården tjener 2 formål:

 a. at indfri regler om ventilation og flugtveje

 b. skabelsen af et udendørs opholdsrum med mulighed for at afholde koncerter.

 

Status og udfordringer: 

Det var intentionen at projektet skulle finansieres via fondsmidler, som de unge skulle indhente bevilling til. Det lykkedes de unge at få bevilget 500.000 kr. fra kommunen og 800.000 kr. fra Underværkers Kampagnesekretariat. Derved mangler projektet 565.500 kr. før den økonomiske ramme er på plads. Det er ikke lykkedes de unge at få bevilget de resterende 565.500 på baggrund af en stor udskiftning i den ungegruppe, som varetager opgaven i forhold til projektet. Dette er også grunden til, at målene for indeværende fondsperiode ikke blev indfriet. Derfor blev der søgt om en forlængelsen af fondsperioden, som blev godkendt, men Underværkers Kampagnesekretariat kræver, at projektet indfries inden for en dokumenteret økonomisk ramme. Det skyldes, at fonden ikke forventer at de unge vil lykkedes med at indhente 565.000 kr., som projektet mangler, samtidig med at byggeriet skal stå færdig til sommeren 2019.

På baggrund af dette notat ønskes en økonomisk bevilling på 565.500 kr. for derved at kunne realisere projektet.


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at projektet vil medføre at lokalerne kan anvendes af mange aktører og vil kunne bruges på alle tidspunkter af døgnet. Et eksempel herpå kunne fx være kulturskolen eller folkeskolerne, som kunne anvende faciliteterne i dagtimerne til undervisningsforløb.   


Konsekvens i forhold til visionen

Etablering af Lysgården vil medføre at Kulturspinderiets udendørs arealer bliver rammen for kulturaktiviteter i det fri og naturen. 


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser: Der er et restbudget på anlægsarbejder i Ungehuset på 501.800 kr.

Såfremt der bevilges yderligere på 565.500 kr. til projektet skal der peges på finansiering indenfor udvalgets område.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til ansøgningen om 565.500 kr. til realisering af projektet, og i bekræftende fald skal der tages stilling til finansieringen.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-02-2019

Med baggrund i projektets historik og Ungehusets forsøg på at skaffe yderligere midler blev det besluttet ikke at imødekomme ansøgningen.sagsnr19-1978_doknr21765-19_v1_kælderplan - underværket, ungehuset.pdf

Bilag

Kælderplan - UnderVærket, Ungehuset


199. Proces vedr. ansættelse af leder på ny specialskole i Varde by

Proces vedr. ansættelse af leder på ny specialskole i Varde by

Sagsfremstilling

Da Byrådet i 2017 besluttede en ny skole- og dagtilbudsstruktur besluttede de også, at de nuværende specialtilbud på Tistrup Skole, Lykkesgårdskolen og i dagtilbuddet ’Solsikken’ pr. 1. august 2021 samles på Sct. Jacobi Skole i Varde. Det fremgår af samme beslutning, at det nye specialtilbud får egen ledelse.

Der er for nuværende igangsat udviklingsarbejde med såvel den fysiske indretning af Sct. Jacobi Skole, så de rammer der skal til for at tilgodese de kommende børn og elevers behov, kan være klar fra august 2021, som udvikling af det pædagogiske grundlag, der skal være udgangspunktet for at skabe det bedst mulige læringstilbud for de kommende elever. Dette arbejde er igangsat i 2 separate arbejdsgrupper med repræsentanter for brugere, medarbejdere og respektive forvaltninger.

 

For at sikre gode rammer for kontinuitet, sammenhæng og fremdrift i arbejdet frem mod etablering af specialskolen vurderes det hensigtsmæssigt allerede nu at ansætte en leder der bl.a. får til opgave at samle de forskellige afdelinger i den kommende specialskole.


Forvaltningens vurdering

Etableringen af en ny specialskole i Varde, hvor de nuværende tilbud samles er en kompleks opgave og det er vigtigt, at der kan etableres gode læringsrammer for alle elever fra dag ét. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at der allerede nu påbegyndes en afdækning af, hvilke tiltag, der kan iværksættes i perioden frem til den 1. august 2021 for at sikre den bedst mulige opstart for den kommende specialskole og den bedst mulige overgang fra de nuværende tilbud til specialskolen.

Sådanne tiltag kunne være:

 • Ansættelse af ny leder af specialskolen – tidspunkt og vilkår
 • Etablering af skolebestyrelse – tidspunkt og vilkår
 • Inddragelse af lokalområdet (erhvervsliv, foreningsliv, kulturliv)
 • Proces for personale – tidspunkt og vilkår
 • Overflytning af elever
 • m.m.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Udgiften til ansættelse af en leder for den kommende specialskole finansieres inden for den samlede ledelsestildeling på specialklasseområdet.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der træffes beslutning om eventuel ansættelse af en leder for den kommende specialskole pr. 1. august 2019,

at der udarbejdes et oplæg til ansættelse af leder af den kommende specialskole.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-02-2019

Godkendt.

200. Ny driftsoverenskomst med S/I Oksbøl Børnehave - efter høring

Ny driftsoverenskomst med S/I Oksbøl Børnehave - efter høring

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring vedtog den 15. januar 2019 at sende forslag til ny driftsoverenskomst mellem Varde Kommune og S/I Oksbøl Børnehave i høring.

 

Ved fristens udløb den 6. februar 2019 er der indkommet høringssvar fra:

 • S/I Oksbøl Børnehaves bestyrelse
 • S/I Oksbøl Børnehaves MED-udvalg

Forvaltningens vurdering

S/I Oksbøl Børnehaves bestyrelse skriver i høringssvaret (dok 20435-19), at de ingen kommentarer har til selve driftsoverenskomsten, men ikke ønsker at tiltræde denne, før der er en afklaring om brugsaftalen med Center for Anlæg og Ejendomme vedrørende brugsret over et areal ved siden af børnehaven (dok. 184852-18).

MED-udvalget tilslutter sig bestyrelsens høringssvar og oplyser, at de har aftalt møde med en byggeentreprenør, og forventer at kunne færdiggøre renoveringen af børnehaven i løbet af 2019.

 

Da brugsaftalen ikke har betydning for driftsoverenskomsten, anbefaler forvaltningen, at forslag til driftsoverenskomst godkendes.

Hvis indgåelse af driftsoverenskomsten trækker ud, vil det få konsekvenser for sagen om omdisponering af anlægsbudget, hvor det foreslås at der sker overflytning/frigivelse af 2,748 mio. kr. fra 2020 til 2019, således at S/I Oksbøl Børnehave kan få midlerne frigivet i 2019 (dok 10087-19). Hvis denne sag trækker ud på grund af driftsoverenskomsten, vil der være en risiko for, at det ikke er muligt at anvende midlerne i 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser: Der er er afsat 2,7 mio. kr. til renovering af Oksbøl Børnehave i 2020.

Der tildeles beløb til indvendig vedligehold og vedligehold af udenomsarealer svarende til nuværende budget. Budgettet reguleres hvert år i overensstemmelse med det vedtagne budget og på samme vilkår som øvrige institutioner.

I budget 2019 er der afsat 31.200 kr. i til vedligehold af udenomsarealer og 11.450 kr. til indvendig vedligehold.

En evt. udvidelse af udenomsarealer medfører ikke ændringer i budgettet til Oksbøl Børnehave.


Høring

Oksbøl Børnehaves bestyrelse og MED-udvalg.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der – med baggrund i høringssvarene – tages endelig stilling til forslag til ny driftsoverenskomst,

at det endelige forslag forelægges Byrådet til godkendelse.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-02-2019

Det indstilles til Byrådet,

at forslag til ny driftsoverenskomst med S/I Oksbøl Børnehave godkendes (uden ændringer).

 

Det forudsættes at driftsoverenskomsten underskrives af S/I Oksbøl Børnehave inden midlerne til renovering frigives.sagsnr18-12438_doknr20435-19_v1_høringssvar fra oksbøl børnehaves bestyrelse.msg
sagsnr18-12438_doknr10086-19_v2_ny driftsoverenskomst med si oksbøl børnehave.docx
sagsnr18-12438_doknr165303-18_v1_forslag til driftsoverenskomst - oksbøl børnehave.docx
sagsnr18-7256_doknr10087-19_v2_omdisponering af anlægsbudget.docx
sagsnr18-7627_doknr184852-18_v1_brugsaftale ml varde kommune og oksbøl børnehave.docx
sagsnr18-12438_doknr22082-19_v1_høringssvar fra oksbøl børnehaves med-udvalg.msg

Bilag

Høringssvar fra Oksbøl Børnehaves bestyrelse
BL-udvalget 15.01.2019: Ny driftsoverenskomst med S/I Oksbøl Børnehave
Forslag til driftsoverenskomst - Oksbøl Børnehave
BL-udvalget 15.01.2019: Omdisponering af anlægsbudget
Brugsaftale ml Varde Kommune og Oksbøl Børnehave
Høringssvar fra Oksbøl Børnehaves MED-udvalg


201. Orientering om finansloven for 2019 i hovedtræk - Udvalget for Børn og Læring

Orientering om finansloven for 2019 i hovedtræk - Udvalget for Børn og Læring

Sagsfremstilling

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 30. november 2018 aftale om finansloven for 2019.

 

Nedenfor er de emner i finansloven 2019, der berører Udvalget for Børn og Lærings ressortområde, kort præsenteret. En uddybning af de omtalte emner fremgår af finansloven 2019 (dok. 189672-18).

 

I finansloven 2019 beskrives en række højt prioriterede indsatser.

Indsatser der berører Udvalget for Børn og Læring er ’Bedre forhold i daginstitutioner med mange udsatte børn’.

 

I finansloven 2019 beskrives ligeledes en række initiativer. Initiativer der berører Udvalget for Børn og Læring er:

 

Bedre Sundhed

 • Styrket indsats over for fødselsdepressioner

 

1.000-dages-program – en bedre start på livet

 • Dagtilbud af høj kvalitet
 • Indsatser i hjemmet i barnets første 1.000 dage

 

Bedre undervisning og uddannelse i hele landet

 • Flere skal vælge en erhvervsuddannelse

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vil følge udviklingen af en national strategi for forældre med fødselsdepression. Strategien vil bl.a. have fokus på at understøtte et tæt samarbejde på tværs af sektorer mellem fødesteder, jordemødre, praktiserende læger og den kommunale sundhedstjeneste.

 

Der lægges med 1000-dages-programmet i dagtilbud op til, at daginstitutioner med en høj andel 0-2-årige børn fra sårbare og udsatte familier, kan få ekstra ressourcer. Forvaltningen vil følge, hvilke kriterier der er udslagsgivende for at blive betragtet indenfor denne kategori. Desuden vil forvaltningen følge, hvilke midler der afsættes til sundhedsplejens indsatser i hjemmet i barnets første 1.000 dage.

 

I initiativet omkring ’Flere skal vælge en erhvervsuddannelse’ beskrives det, at der gennemføres en lang række initiativer, der skal øge søgningen og gennemførslen af erhvervsuddannelserne. Forvaltningen vil ligeledes følge, hvilke initiativer der sættes i gang og hvorledes Varde Kommune kan blive involveret heri.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Finansloven 2019


Økonomi

Økonomiafdelingen vurderer, at der med fordel kan følges op på Finanslovsaftalens økonomiske implikationer ultimo 1. kvartal 2019, når de økonomiske konsekvenser og fordelingsnøgler er kendte.

 

DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip) indebærer, at staten tilpasser bloktilskuddet, når kommunerne bliver pålagt eller frataget opgaver af Folketinget. DUT sikrer dermed, at kommunerne får tilført de nødvendige midler, når Folketinget ændrer på regler, der medfører udgifter i kommunerne eller omvendt hvis reglerne medfører mindre udgifter.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-02-2019

Taget til efterretning.sagsnr18-64_doknr189672-18_v1_aftale om finansloven for 2019.pdf

Bilag

Aftale om finansloven for 2019


202. Evaluering af KL's Børn og Unge Topmøde 2019

Evaluering af KL's Børn og Unge Topmøde 2019

Sagsfremstilling

Den 31. januar – 1. februar 2019 deltog Udvalget for Børn og Læring samt repræsentanter for forvaltningen i Børn og Unge Topmødet, der havde overskriften ’ Social mobilitet – æblet må godt falde længere fra stammen’.

 

Udvalgets medlemmer bedes inden mødet reflektere over deltagelsen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget evaluerer på Topmødet 2019.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-02-2019

Mange gode temaer. De mange input tages med i det videre arbejde med fokusområderne.sagsnr18-12611_doknr163533-18_v1_program - børn og unge topmøde 2019.pdf

Bilag

Program - Børn og Unge Topmøde 2019


203. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

 

Orientering ved formanden:

 • Sammenhængende ungeindsats

 

 

 

Orientering ved direktøren:

 • Den nye skolereform 2019

 

 

Orientering ved udvalgsmedlemmer:

 •  

 

 


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-02-2019

Taget til efterretning.sagsnr19-1826_doknr19933-19_v1_pixi udgave justering af folkeskolen 2019.docx

Bilag

Pixi udgave: Justering af folkeskolen 2019