UDVALG

Udvalget for Børn og Læring

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

15-01-2019 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

15-01-2019 17:55:00


PUNKTER

175. Godkendelse af dagsorden
176. Fra EGU til FGU - ophør af EGU og overgangsordning
177. Fra EGU til FGU - praktikpladsopsøgende opgave
178. Tildelingsmodel på klubområdet - efter høring
179. Generel beslutning om udpegning af udvalgsmedlem til ansættelsesudvalg for skoleledere
180. Folkeskoler - ferieplan for skoleåret 2020/2021
181. Ændring af skolevæsenets styrelsesvedtægt - efter udtalelse
182. Orientering om status på skoledagens længde
183. Orientering om resultat af udbud af kørselsopgaver i Varde kommune
184. Orientering om tilsyn med kommunale, selvejende og private dagtilbud 2018
185. Ny driftsoverenskomst med S/I Oksbøl Børnehave
186. Omdisponering af anlægsbudget
187. Orientering om etablering af ungdomskriminalitetsnævn fra 1.1.2019
188. En sammenhængende ungeindsats
189. Gensidig orientering
190. Ændring i fordeling af pladser i Samstyrkens aflastning - efter høring - Lukket punkt175. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-01-2019

Godkendt.

176. Fra EGU til FGU - ophør af EGU og overgangsordning

Fra EGU til FGU - ophør af EGU og overgangsordning

Sagsfremstilling

Punktet omhandler dels en orientering om virksomhedsoverdragelse af 1 medarbejder efter Virksomhedsoverdragelsesloven. Medarbejderen arbejder med Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Jobcenter Varde og skal overgå til Forberedende Grunduddannelse (FGU Vest) pr. 1. august 2019. Dels en stillingtagen til håndtering af opfølgning på de igangværende EGU sager fra 1. august 2019.

 

Fra 1. august 2019 etableres et nyt forberedende tilbud i nye selvejende FGU institutioner. Målgruppen er unge under 25 år, der ikke er i uddannelse eller job.

 

Oprettelsen af FGU institutionen medfører, at aktiviteten for FGU målgruppen i produktionsskolen, almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne (OBU), kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelsen (EGU) ophører pr. 31. juli 2019. Undtaget er overgangsordninger for påbegyndte forløb.

 

Da FGU træder i stedet for disse aktiviteter, skal der derfor overdrages personale fra de eksisterende ordninger til de nye FGU institutioner. Virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Det indebærer at medarbejderne overføres til FGU med deres nuværende løn- og ansættelsesvilkår, og at FGU institutionen samtidig indtræder i de personalemæssige rettigheder og forpligtigelser, der består på overdragelsestidspunktet.

 

FGU vil fremadrettet have 3 uddannelsesspor, hvoraf det ene er erhvervsgrunduddannelsen, som bygger på den nuværende EGU.

 

Jobcenter Varde har 1 medarbejder ansat til at varetage EGU opgaven. Medarbejderen skal virksomhedsoverdrages pr. 1. august 2019.

 

Ansvaret for igangværende EGU sager under nuværende bekendtgørelse, dvs. sager, som er oprettet inden 1. august 2019, er fortsat placeret hos kommunen frem til færdiggørelse senest juli 2021. Der forventes at være cirka 28 unge.


Forvaltningens vurdering

I forhold til de igangværende EGU sager vurderes, at Varde Kommune skal udarbejde en samarbejdsaftale mellem FGU institution og kommune om varetagelse af opfølgningen i disse sager, gerne i samarbejde med Esbjerg Kommune.

 

Det vil samle de faglige kompetencer og sikre en sammenhæng i opgaveløsningen i forhold til de nuværende EGU sager og de nye forløb på erhvervsgrunduddannelsessporet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse og Virksomhedsoverdragelsesloven.


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at lønudgiften fortsat er indregnet i budget for 2019 og overslagsårene under Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Økonomi og Erhverv, og har derfor ingen bemærkninger til sagen.


Høring

Overdragelsesproces i forbindelse med virksomhedsoverdragelse bliver drøftet i MED udvalg i januar 2019. 

 

Der bliver udsendt informationsbrev til den berørte medarbejder om virksomhedsoverdragelse i januar 2019.

 

FGU institutionen orienteres i januar 2019 om hvilken medarbejder, der påtænkes overdraget.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at EGU medarbejderen overdrages efter Virksomhedsoverdragelsesloven til FGU pr. 1. august 2019,

at drøfte og beslutte om Varde Kommune skal indgå en samarbejdsaftale med FGU Vest om varetagelse af opfølgning på de igangværende EGU sager fra 1. august 2019, og senest ved sagsafslutning juli 2021.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-01-2019

EGU medarbejderen overdrages efter virksomhedsoverdragelsesloven til FGU pr. 1. august 2019.

 

Der indledes forhandling med FGU Vest om en samarbejdsaftale som beskrevet.

177. Fra EGU til FGU - praktikpladsopsøgende opgave

Fra EGU til FGU - praktikpladsopsøgende opgave

Sagsfremstilling

Punktet omhandler en stillingtagen til, hvor den praktikpladsopsøgende opgave i forhold til FGU uddannelsessporet erhvervsgrunduddannelsen skal placeres.

 

Kommunen varetager Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) frem til 1. august 2019, hvorefter opgaven overgår til Den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Undtaget er de igangværende EGU sager.

 

FGU har 3 uddannelsesspor, hvoraf det ene spor er erhvervsgrunduddannelsen.

 

Kommunen vil efter 1. august 2019 fortsat have ansvaret for at tilvejebringe praktikpladser til unge i FGU uddannelsessporet erhvervsgrunduddannelse.

 

Loven åbner mulighed for at kommunen kan, når FGU institutionen er oprettet, overlade opgaven med at finde praktikpladser til unge til FGU institutionen.

 

 

Kilde: Undervisningsministeriet, oktober 2018.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer at ansvaret for den praktikpladsopsøgende opgave i forhold til FGU-sporet erhvervsgrunduddannelse bør overdrages til FGU institutionen. Det vil sikre en sammenhæng i opgaveløsningen til gavn for den unge at FGU institutionen, som har den daglige kontakt til de unge i uddannelsessporet erhvervsgrunduddannelsen, også får opgaven i forhold til at sikre det rette match mellem ung og virksomhed.

 

Forvaltningen vurderer at såfremt den praktikpladsopsøgende opgave i forhold til erhvervsgrunduddannelsen overdrages til FGU Vest, vil der være en opgave i at koordinere med øvrige kommunale praktik- og virksomhedsrettede aktiviteter, som Erhvervsplaymaker samt virksomhedsrettet indsats i Team Ung i Jobcentret. Koordineringen skal understøtte at virksomhederne har få og brede kontaktflader til kommunen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.


Økonomi

Varde Kommune bliver kompenseret af staten for den praktikpladsopsøgende opgave.

 

Varde Kommunes endelige udgift for varetagelse af den praktikpladsopsøgende opgave skal forhandles med FGU Vest.

 

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Børn og Læring,

at drøfte og beslutte om Varde Kommune skal indgå en samarbejdsaftale med FGU Vest om den praktikpladsopsøgende opgave i forhold til uddannelsessporet erhvervsgrunduddannelse pr. 1. august 2019.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-01-2019

Der indledes forhandling med FGU Vest om en samarbejdsaftale som beskrevet.

Der skal i forhandlingen stilles krav om, at EGU medarbejderen skal have kendskab til virksomheder i området.

178. Tildelingsmodel på klubområdet - efter høring

Tildelingsmodel på klubområdet - efter høring

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring vedtog den 13. november 2018 at sende forslag til ny tildelingsmodel på klubområdet i høring.

 

Ved fristens udløb den 20. december 2018 er der indkommet høringssvar fra:

 • Trane Skole & Børnebys fællesbestyrelse og MED-udvalg
 • Nordenskov-Næsbjerg Skoles bestyrelse og MED-udvalg
 • Blåbjergskolens fællesbestyrelse
 • BUPL Sydjylland
 • Blåvandshuk og Janderup Skoles fællesbestyrelse og MED-udvalg
 • Ansager Skoles bestyrelse og MED-udvalg
 • Ølgod Skoles bestyrelse

Forvaltningens vurdering

De indkomne høringssvar fordeler sig overordnet således:

 • Horne Skole og Børneby tager det udsendte materiale til efterretning uden yderligere   kommentarer
 • Ølgod Skole og Ansager Skole ønsker fortsat at kunne tilbyde juniorklubtilbud
 • Ansager Skole, Ølgod Skole og Nordenskov-Næsbjerg Skole ser positivt på, at kontingent fortsætter uændret, så det er op til den enkelte skole at vurdere, om der er kontingent eller ikke
 • Ansager Skole, Blåbjergskolen, Nordenskov-Næsbjerg Skole og BUPL giver udtryk for, at fremmøde optælling 4 gange årligt er sårbart for klubberne. Der ønskes en mere præcis optælling af antal brugere. Tildelingen efter efter 5. september vurderes som problematisk
 • Nordenskov-Næsbjerg Skole, Ølgod Skole og BUPL vurderer, at minimumstildelingen på 12 elever kan forringe klubbernes serviceniveau, hvorimod Ansager Skole finder det acceptabelt, at antal af brugere ændres fra 17 til 12 børn
 • Ungdomsklubbernes tildelingsmodel vurderes af de indkomne høringssvar som værende positiv, da det sikres, at der er tilbud til de, der har behov for et ungdomsklubtilbud. Nordenskov-Næsbjerg Skole bemærker, at det ser rimeligt ud for Ungdomsklubben og SFO2, men bemærker, at kendskabet til drift, åbningstid, bemanding med mere er mindre og derfor svært at udtale sig kvalificeret om dette.

 

Udover ovenstående generelle bemærkninger henledes opmærksomheden på følgende bemærkninger:

I høringssvaret fra Blåvandshuk/Janderup bemærkes det, at der i høringen ikke har været mulighed for at er forholde sig til flere modeller, men at høringen alene går på én tildelingsmodel. Det bemærkes, at en model, hvor tildeling sker på baggrund af brugerantal og antal børnedage, bør tages med i beregningen.

Blåbjergskolen bemærker, at der er en transportudfordring for de elever, der har behov for kørsel efter juniorklubtid.

Endvidere bemærker bestyrelsen ved Nordenskov-Næsbjerg Skole, at klubtilbuddet betragtes som værende meget flot i forhold til ressource pr. barn og tænker, at midlerne synes bedre brugt i tildelingsmodellen på skoleområdet.

 

Det vurderes hensigtsmæssigt, at der udarbejdes en model for tildeling, der er identisk for alle juniorklubtilbud/SFO2 og er administrativt nem at arbejde med både for juniorklubberne og forvaltningen. Afklaringen af, hvordan fremmøde registreres og hvor ofte denne indrapporteres til forvaltningen kan løses administrativt. Der indarbejdes optælling 4 gange årligt af 14 dages varighed, efter hver 14 dages periode har den enkelte juniorklub mulighed for at regulere for elever, der er på lejrskoler med mere.

Nedsættelsen af minimumstildelingen fra 17 til 12 har til formål at understøtte muligheden for klubtilbud ved flest mulige skoler. I forhold til transport er der efter gældende lovgivning intet krav om kommunal finansieret transport hverken for SFO eller klubtilbud.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven


Økonomi

Den ændrede tildelingsmodel forventes at kunne indeholdes indenfor den nuværende økonomiske ramme for klubtilbud


Høring

Berørte skolebestyrelser, ungdomsskolebestyrelsen og BUPL


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet:

at der – med baggrund i høringssvarene – tages endelig stilling til forslag til tildelingsmodel,

at det endelige forslag til tildelingsmodel på klubområdet forelægges Byrådet til godkendelse

at det præciseres, at de 4 årlige opgørelser beror på 14 dages tælling af fremmødte elever

at retningslinjerne for Junior- og Ungdomsklubber tilrettes i overensstemmelse med beslutningen.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-01-2019

Det indstilles til Byrådet,

at forslag til tildelingsmodel godkendes uden ændringer, dog præciseres at de 4 årlige opgørelser beror på 14 dages tælling af fremmødte elever.

 

Retningslinjerne for Junior- og Ungdomsklubber tilrettes i overensstemmelse med Byrådets beslutning.sagsnr18-2921_doknr176239-18_v1_tildelingsmodel klubområdet.docx
sagsnr18-2921_doknr197055-18_v1_høringssvar fra nordenskov-næsbjerg skoles bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr18-2921_doknr201318-18_v1_høringssvar fra ansager skoles bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr18-2921_doknr175171-18_v1_model 1 juniorklubber - forslag til ny tildelingsmodel fra 1.8.2019.xlsx
sagsnr18-2921_doknr175180-18_v1_model 3 ungdomsklubber - forslag til tildelingsmodel fra 1.8.2019.xlsx
sagsnr18-2921_doknr198246-18_v1_høringssvar fra blåbjergskolen fællesbestyrelse.pdf
sagsnr18-2921_doknr199679-18_v1_høringssvar fra bupl sydjylland.pdf
sagsnr18-2921_doknr201281-18_v1_høringssvar fra blåvandshuk og janderup skoles fællesbestyrelse og med-udvalg.pdf
sagsnr18-2921_doknr201284-18_v1_bilag til høringssvar fra blåvandshuk skole og janderup skole.pdf
sagsnr18-2921_doknr183649-18_v1_høringssvar fra ølgod skoles bestyrelse.pdf
sagsnr18-2921_doknr188953-18_v1_høringssvar fra trane skole & børnebys fællesbestyrelse og med-udvalg.msg

Bilag

BL-udv. 13.11.2018: Tildelingsmodel klubområdet
Høringssvar fra Nordenskov-Næsbjerg Skoles bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar fra Ansager Skoles bestyrelse og MED-udvalg
Model 1: Juniorklubber - forslag til ny tildelingsmodel fra 1.8.2019
Model 3: Ungdomsklubber - forslag til tildelingsmodel fra 1.8.2019
Høringssvar fra Blåbjergskolen fællesbestyrelse
Høringssvar fra BUPL Sydjylland
Høringssvar fra Blåvandshuk og Janderup Skoles fællesbestyrelse og MED-udvalg
Bilag til høringssvar fra Blåvandshuk Skole og Janderup Skole
Høringssvar fra Ølgod Skoles bestyrelse
Høringssvar fra Trane Skole & Børnebys fællesbestyrelse og MED-udvalg


179. Generel beslutning om udpegning af udvalgsmedlem til ansættelsesudvalg for skoleledere

Generel beslutning om udpegning af udvalgsmedlem til ansættelsesudvalg for skoleledere

Sagsfremstilling

Ved nedsættelse af ansættelsesudvalg for ansættelse af skoleleder på Lykkesgårdskolen i november 2018 blev der truffet beslutning om, at udvalget ikke ønskede at udpege et medlem til ansættelsesudvalget. På baggrund heraf, og af hensyn til planlægning af procedurer ved fremtidige besættelser af skolelederstillinger, vil det være hensigtsmæssigt, at udvalget træffer en generel beslutning om, hvorvidt udvalget fremadrettet ønsker at udpege et medlem til ansættelsesudvalgene.


Forvaltningens vurdering

Det fremgår af ’Kompetencefordeling ved ansættelses og afsked, herunder ansættelsesudvalg’ under direktørområdet Børn, Læring og Job, at ansættelses- og afskedigelsesansvarlig ved ansættelse/afskedigelse af skoleledere – herunder lederen af ungdomsskolen – er skolechefen.  Det fremgår ligeledes, at der til ansættelsesudvalg udpeges en repræsentant fra fagudvalget.  Da denne procedure – efter beslutning i udvalget – blev ændret ved nedsættelse af ansættelsesudvalg for ansættelse af skoleleder ved Lykkesgårdskolen, ønskes en generel afklaring af, om udvalget fremadrettet ønsker at udpege en repræsentant ved nedsættelse af ansættelsesudvalg for skoleledere.


Konsekvens i forhold til visionen

ingen


Retsgrundlag

Kompetencefordeling ved ansættelse og afsked, herunder ansættelsesudvalg behandlet af Hoved MED-udvalget 19. juni 2018


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at der træffes en generel beslutning om udpegning af fagudvalgsmedlem ved fremtidige nedsættelser af ansættelsesudvalg for skoleledere.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-01-2019

Fremover udpeges ikke et udvalgsmedlem til ansættelsesudvalg i forbindelse med ansættelse af skoleledere.

Såfremt der kommer et ønske fra en skolebestyrelse om politisk repræsentation vil der blive udpeget et udvalgsmedlem til ansættelsesudvalget.sagsnr18-7218_doknr18184-18_v1_kompetencefordeling ved ansættelse og afsked, herunder ansættelsesudvalg.docx

Bilag

Kompetencefordeling ved ansættelse og afsked, herunder ansættelsesudvalg


180. Folkeskoler - ferieplan for skoleåret 2020/2021

Folkeskoler - ferieplan for skoleåret 2020/2021

Sagsfremstilling

I henhold til folkeskolelovens § 14a skal Byrådet fastsætte første skoledag for eleverne i et nyt skoleår, ligesom Byrådet skal træffe beslutning om antallet af skoledage.
Tidspunktet for elevernes skolestart efter sommerferien skal fastsættes på et byrådsmøde og kan ikke delegeres til et kommunalt udvalg, forvaltningen eller den enkelte skole.

Forvaltningen har således udarbejdet 2 forslag til ferieplan for eleverne (dok.nr. 139555-18).

 

Ferieplanen tager udgangspunkt i folkeskolelovens bestemmelser om, at elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni.

Begge forslag indeholder 200 skoledage. Antallet af skoledage er dermed uændret i forhold til tidligere år.

 

Forslagene til ’Skolernes ferieplan 2020/2021’ er forelagt kommunens skoleledere. Et flertal af skolelederne peger på forslag 2.

 

Det fremgår af forslag 1, at første skoledag i skoleåret 2020/2021 er mandag den 10. august 2020.

Det fremgår af forslag 2, at første skoledag i skoleåret 2020/2021 er onsdag den 12. august 2020.

Forskellen på 2 dage reguleres i forhold til juleferien.

I begge forslag fastsættes antallet af skoledag til 200, idet sidste skoledag i skoleåret 2020/2021 gennem lovgivningen er fastsat til fredag den 25. juni 2021.


Forvaltningens vurdering

Kravene til fastsættelse af skoleårets længde er opfyldt i forslagene.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 14 a og § 40, stk. 2 nr. 5.


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at forslag 2 til skolernes ferieplan 2020/2021 godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-01-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.sagsnr18-10681_doknr185093-18_v1_arbejdsbilag - skolernes ferieplan 20202021 - oversigt - forslag 2.docx
sagsnr18-10681_doknr139555-18_v1_arbejdsbilag - skolernes ferieplan 20202021 - kalender.xlsx
sagsnr18-10681_doknr139556-18_v1_arbejdsbilag - skolernes ferieplan 20202021 - oversigt - forslag 1.docx

Bilag

ARBEJDSBILAG - Skolernes ferieplan 2020/2021 - oversigt - Forslag 2
ARBEJDSBILAG - Skolernes ferieplan 2020/2021 - kalender
ARBEJDSBILAG - Skolernes ferieplan 2020/2021 - oversigt - Forslag 1


181. Ændring af skolevæsenets styrelsesvedtægt - efter udtalelse

Ændring af skolevæsenets styrelsesvedtægt - efter udtalelse

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring vedtog den 13. november 2018 at sende et forslag om ændring af skolevæsenets styrelsesvedtægt (Nedlæggelse af Fællesrådet) til udtalelse.

 

Ved fristens udløb den 20. december 2018 er der indkommet udtalelser fra:

 • Ølgod Skoles bestyrelse
 • Blåvandshuk og Janderup Skoles bestyrelse
 • Trane Skole & Børnebys fællesbestyrelse
 • Blåbjergskolens fællesbestyrelse
 • Nordenskov-Næsbjerg Skoles bestyrelse
 • Brorsonskolens bestyrelse
 • Alslev Skoles bestyrelse
 • Lykkesgårdskolens bestyrelse

Forvaltningens vurdering

Bestyrelserne fra Ølgod Skole, Brorsonskolen samt Trane Skole og Børneby tager forslaget om nedlæggelse af Fællesrådet til efterretning.

Bestyrelserne ved Blåbjergskolen, Lykkesgårdskolen, Nordenskov-Næsbjerg Skole og Blåvandshuk Skole udtrykker et ønske om, at Fællesrådet bevares, under henvisning til at fastholde muligheden for direkte dialog mellem bestyrelsesformænd og udvalget. Disse bestyrelser giver ligeledes udtryk for, at man ikke mener den nye struktur for dialogmøderne kan erstatte fællesmøderne for bestyrelsesformænd.

Alslev Skoles bestyrelse forholder sig udelukkende til den nye form for dialogmøder og at det er problematisk disse afholdes fælles for skoler og dagtilbud i de respektive klynger.

Der er således ikke entydighed i de indkomne udtalelser vedrørende nedlæggelse af Fællesrådet.

Det bør dog indtænkes i beslutningen, at i forhold til forslaget om nedlæggelse af Fællesrådet, har den nye form for dialogmøder ikke fungeret så længe, at der kan siges noget entydigt om, hvorvidt disse kan opfylde ønsket om direkte dialog mellem Udvalget for Børn og Læring samt bestyrelsesformænd og skoler.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen


Økonomi

Ingen


Høring

Der har været indhentet udtalelse hos skolebestyrelserne og fællesbestyrelserne


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der – med baggrund i udtalelserne – tages endelig stilling til forslag til styrelsesvedtægt,

at det endelige forslag til ’Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen’ forelægges Byrådet til godkendelse.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-01-2019

Det indstilles til Byrådet,

at forslag til ny ’Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen’ godkendes uden ændringer, og dermed nedlægges Fællesrådene.

 

Det præciseres at udvalget er indstillet på dialog, såfremt skolebestyrelserne retter henvendelse.sagsnr17-7490_doknr176241-18_v1_ændring af skolevæsnets styrelsesvedtægt - nedlæggelse af fællesrådet.docx
sagsnr17-7490_doknr183458-18_v1_udtalelse fra ølgod skoles bestyrelse.pdf
sagsnr17-7490_doknr197041-18_v1_udtalelse fra fællesbestyrelsen ved blåbjergskolen.pdf
sagsnr17-7490_doknr199973-18_v1_udtalelse fra alslev skoles bestyrelse.pdf
sagsnr17-7490_doknr183662-18_v1_udtalelse fra bestyrelsen ved blåvandshuk og janderup skoler.docx
sagsnr17-7490_doknr188950-18_v1_udtalelse fra trane skole & børnebys fællesbestyrelse.msg
sagsnr17-7490_doknr189188-18_v1_brorsonskolens bestyrelse - der kommer ikke en udtalelse (taget til efterretning).msg
sagsnr17-7490_doknr197046-18_v1_udtalelse fra nordenskov-næsbjerg skoles bestyrelse.docx
sagsnr17-7490_doknr200848-18_v1_udtalelse fra lykkesgårdskolens bestyrelse.docx

Bilag

BL-udv. 13.11.2018: Ændring af skolevæsnets styrelsesvedtægt - Nedlæggelse af Fællesrådet
Udtalelse fra Ølgod Skoles bestyrelse
Udtalelse fra fællesbestyrelsen ved Blåbjergskolen
Udtalelse fra Alslev Skoles bestyrelse
Udtalelse fra bestyrelsen ved Blåvandshuk og Janderup skoler
Udtalelse fra Trane Skole & Børnebys fællesbestyrelse
Brorsonskolens bestyrelse - der kommer ikke en udtalelse (taget til efterretning)
Udtalelse fra Nordenskov-Næsbjerg Skoles bestyrelse
Udtalelse fra Lykkesgårdskolens bestyrelse


182. Orientering om status på skoledagens længde

Orientering om status på skoledagens længde

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 16. marts 2018, at kompetencen til beslutning om afkortning af skoledagens længde uddelegeres til den enkelte skoleleder, dog sådan at afgørelsen altid træffes i samarbejde med skolebestyrelsen. Skolerne skal ved anvendelse af § 16b indberette til forvaltningen hvert halve år med henblik på en orientering til Udvalget for Børn og Læring. Forvaltningen har udarbejdet et skema, som skolerne benytter, når der indberettes om benyttelse af § 16b.

 

Der gives hermed en status på ’afkortning af skoledagens længde’ for første halvdel af skoleåret 2018/2019.

 

Følgende skoler har pr. 3. december 2018 benyttet sig af muligheden for at afkorte skoledagens længde:

 

Årre Børnecenter:

 • 0.-6 årgang, alle klasser

 

Agerbæk Skole og Starup Børneby:

 • Afdeling Agerbæk:
 • 4.-6. årgang, alle klasser

Afdeling Starup:

 • 4.-5. klasse (sammenlæst)
 • 6. klasse

 

Nordenskov-Næsbjerg Skole:

Afdeling Nordenskov:

 • 0.-6. årgang, alle klasser

Afdeling Næsbjerg:

 • 4.-6. årgang alle klasser

 

Trane Skole og Børneby:

Afdeling Horne:

 • 4. klasse
 • 5.-6. klasse (sammenlæst)

 

Alle skoler har meddelt forvaltningen årsager til afkortning af skoledagens længde for de enkelte klasser,- alle med det sigte at forbedre, udfordre og højne alle elevers trivsel, læring og dannelse. Skolerne har alle meddelt, at de afkorter skoledagens længde for hele skoleåret 2018/2019.

 

Skolerne afkorter skoledagens længde på forskellig vis. Det er forskelligt, hvor mange lektioner skoledagen er afkortet på fra klassetrin til klassetrin. Variationen af timer/lektioner det ugentlige timetal er afkortet for de enkelte klasser, fremgår af vedhæftede samlede oversigt over skolernes anvendelse af muligheden for at afkorte skoledagens længde.

 

Alle skoler har angivet, at de efter afkortning af skoledagens længde stadig har lektioner i Understøttende Undervisning (UUV), så skolerne kan opfylde lovens krav om elevens alsidige udvikling og obligatoriske emner såsom Færdselslære, Sundheds- og Seksualundervisning, Familiekundskab, Uddannelse og job.

 

Endvidere kan oplyses, at Ølgod Skole deltager som forsøgsskole i Undervisningsministeriets rammeforsøg om skoledagens længde, og hermed indgår de ikke i denne status.


Forvaltningens vurdering

Skolerne lever op til Byrådets beslutning og opfylder lovens krav. Forvaltningen vil fortsat være i dialog med skoler, der har afkortet skoledagens længde, om den oplevede effekt af at afkorte skoledagens længde, med det sigte efterfølgende at kunne videndele skolernes erfaring med hinanden.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven §16b


Økonomi

I forbindelse med afkortning af skoledagen skal der tilbydes pasning for elever i 0.-3. klasse. Udgifterne hertil afholdes indenfor skolernes budgetramme.

 

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at status drøftes og tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-01-2019

Taget til efterretning.sagsnr17-12756_doknr201805-18_v1_oversigt pr. 20.12.2018 over skoler, der har afkortelse af skoledagens længde 2018-2019.docx

Bilag

Oversigt pr. 20.12.2018 over skoler, der har afkortelse af skoledagens længde 2018-2019


183. Orientering om resultat af udbud af kørselsopgaver i Varde kommune

Orientering om resultat af udbud af kørselsopgaver i Varde kommune

Sagsfremstilling

Varde Kommune har haft opgaven omkring befordring i udbud. Udbuddet omfatter:

 • Befordring af elever i folkeskolen
 • Befordring af specialklasseelever
 • Befordring af tilskadekomne elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelser
 • Befordring af elever i særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU)
 • Kørsel til læge og speciallæge
 • Kørsel til genoptræning, daghjem og afprøvning af hjælpemidler.

 

Der er indkommet to bud på opgaven. Et bud fra Sydjysk Befordring, en sammenslutning af vognmænd i Varde kommune og Handicapbefordringen, som er landsdækkende.

 

Ved udbuddet har Varde Kommune bedt om en pris pr. kørt kilometer med passagerer i vognen. Herudover har byderne skullet oplyse, hvor mange kilometer de har behov for at køre for at løse en forud oplyst uges kørselsopgaver. 

 

Vinderen af udbuddet blev Sydjysk Befordring, som har budt ind med en kilometerpris på 23,87 kr. og et samlet kilometerforbrug på 19.298,1 kilometer i alt 460.645 kr. for ugens kørsel.

 

Handicapbefordringen har budt ind med en pris pr. kilometer på 23,50 kr. og et samlet kilometerforbrug på 22.296,2 kilometer i alt 523.961 kr. for en uges kørsel.

 

Når udgiften for ugen omregnes til årsbasis, svarer den budte pris til, at den årlige udgift øges med 2,5 mio kr. Dette beløb er jf. det oplyste fra Økonomiafdelingen indarbejdet i budgettet til kørsel i 2019 og årene frem.

 

Den nye kontrakt træder i kraft den 11. februar 2019 med udløb den 31. juli 2023 med mulighed for forlængelse i 2 år, med 1 år ad gangen.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den tilbudte pris er, som vi forventede og svarer til de priser, som andre kommuner ser i deres udbud, og at Sydjysk Befordring vil kunne levere den service til kommunens borgere, som vi forventer.


Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker at udbuddet har resulteret i en øget udgift på 2,5 mio.kr. pr. år. I forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 blev budgettet til befordring øget med 2,5 mio.kr., således at den øgede udgift kan holdes indenfor budgettet.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Direktionen den 12-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.
Sagen oversender til orientering i Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Økonomi og Erhverv.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-01-2019

Taget til efterretning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-01-2019

Taget til efterretning.

184. Orientering om tilsyn med kommunale, selvejende og private dagtilbud 2018

Orientering om tilsyn med kommunale, selvejende og private dagtilbud 2018

Sagsfremstilling

Efter dagtilbudslovens § 5 har kommunen pligt til at føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen – både de kommunale, de selvejende og de private.

Udvalget for Børn og Læring orienteres årligt om tilsynet.

 

Kommunale og selvejende dagtilbud

Tilsynet skal være med til at sikre, at børn og forældre får den service, som Byrådet har besluttet, og at de lovgivningsmæssige rammer overholdes.

 

Tilsynet i Varde Kommune er dialogbaseret, hvilket betyder at tilsynet – udover at kontrollere at lov og retningslinjer overholdes – skal medvirke til læring og til at understøtte politikernes mulighed for at sætte mål for udviklingen af dagtilbudsområdet.

Rammerne for tilsynet med det pædagogiske arbejde og øvrige forhold som har betydning for børnenes læring og trivsel i tilbuddene, er beskrevet nærmere i vedlagte retningslinjer – dok. 153880-14 og 118440-18.

 

Det årlige tilsyn varetages af pædagogisk konsulent i Børn og Læring. Ansvaret for udførelsen af tilsynet er forankret hos dagtilbudschefen.

 

Årets tilsyn er udarbejdet i Hjernen & Hjertet, som er et IT-system, der understøtter arbejdet med udvikling og dokumentation af kvaliteten i dagtilbuddene.

Rammen for tilsynet er dels observation i dagtilbuddene samt tilsynsmøde i hvert dagtilbud. Samtlige tilsynsrapporter vedlægges.

 

På tilsynet blev følgende punkter drøftet:

 • Samarbejdet mellem medarbejdere og leder
 • Forældreinddragelse
 • Hygiejne
 • Magtanvendelse
 • Inklusion og relationer
 • Sprogvurdering 3-6 år
 • Dagtilbuddets egne punkter


Private dagtilbud
Tilsynet skal være sikre, at de lovgivningsmæssige rammer overholdes.

For de private dagtilbud skal der føres tilsyn med tilbuddets egnethed i forhold til tilbuddets målgruppe. Dette indebærer, at der føres tilsyn med de fysiske rammer, det pædagogiske indhold i tilbuddet samt om de hygiejniske og sikkerhedsmæssige forhold er egnet til den målgruppe, som tilbuddet er godkendt til.


Forvaltningens vurdering

Kommunale og selvejende dagtilbud
I de seneste 4 år har forvaltningen igangsat en række initiativer med henblik på, at understøtte børns trivsel og læring samt hæve kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Ved årets tilsyn har der derfor været særligt fokus på disse temaer.

 

For disse temaer vurderes, at der arbejdes målrettet og struktureret hermed i dagtilbuddene.

Personalets tilgang til arbejdet med børnene bærer i høj grad præg af kompetenceløft.

Der ses en tydelig sammenhæng mellem den opkvalificering, som de ansatte har fået, og den praksis de ansatte og børnene indgår i. I praksis bringes redskaber i anvendelse fra FITH (Fra Intention til Handling og ICDP et teori og evidensbaseret program, der sigter mod at øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne) og NUSSA (Pædagogisk forebyggelseslegeprogram for særligt emotionelt udsatte børn), hvilket har bidraget betydeligt til øget trivsel blandt børnene.

 

I henhold til den nye dagtilbudslov observeres det, at de ansatte i dagtilbuddene allerede arbejder målrettet og reflekterende med børneperspektivet, medinddragelse og det brede forældresamarbejde. Der er fokus på gode dialogiske fællesskaber med og omkring barnet og dets forældre i forbindelse med aflevering og hentning i dagtilbuddene. Ved tilsynsmøderne beskriver repræsentanterne fra bestyrelserne et tillidsfuldt og dynamisk samspil mellem hjem og institutionen.

Overordnet efterlever alle dagtilbud anbefalinger vedr. hygiejne.

I dagtilbuddene observeres struktur og forudsigelighed at give plads til, at børnene kan indgå i inkluderende legerelationer, men også, at de ansatte gennem dialogen har en bevidsthed omkring forebyggelse af konflikter og hermed minimerer antallet af konflikter og brugen af magtanvendelser.

I dagtilbuddene opleves, at flere børn end tidligere har sproglige udfordringer. Årsagen hertil er ikke identificeret.

Der opleves en god dialog mellem ledelsen og medarbejderne. I forbindelse med de nye strukturelle/ledelsesmæssige ændringer samarbejdes der mod et fælles fodfæste og retning i de nye klynger.

 

Tilsynene i de kommunale og selvejende dagtilbud har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger.

 

Som led i det samlede tilsyn holdes der et årligt dialogmøde, hvor der tales om praksis og gentænkning af dagtilbud mv. mellem direktøren for Børn, Læring og Job, dagtilbudschefen og MED-udvalget i de enkelte dagtilbud.

 

Private dagtilbud
Tilsyn i de private institutioner har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger, hverken ved de anmeldte eller uanmeldte tilsyn i de 23 private pasningsordninger, 5 private institutioner og 6 puljeordninger.

Billum fribørnehave er godkendt til 12 børn. Der er oprettet 10 vuggestuepladser under Naturbørnehaven Engen i Mejls og godkendt en privat børnepasser i en puljeordning.

 

Der har været en del henvendelser fra de private pasningsordninger i forbindelse med, at de fra 1. januar 2019 skal kalde sig private pasningsordninger, i stedet for privat dagpleje. Mange har dog fået det tilrettet på skilte og mailadresser. Ændringen sker som følge af § 78a i dagtilbudsloven.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Retningslinjer for tilsyn med kommunale og selvejende dagtilbud

Retningslinjer for tilsyn med de private dagtilbud


Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen om tilsyn for 2018 tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-01-2019

Taget til efterretning.

Udvalget er meget tilfreds med den store indsats der ydes, men udvalget er opmærksom på de øgede sproglige udfordringer.sagsnr14-5079_doknr153880-14_v1_retningslinjer for tilsyn med kommunale og selvejende dagtilbud i varde kommune.doc
sagsnr18-254_doknr118440-18_v1_godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner'.docx

Bilag

Retningslinjer for tilsyn med kommunale og selvejende dagtilbud i Varde Kommune
Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner'


185. Ny driftsoverenskomst med S/I Oksbøl Børnehave

Ny driftsoverenskomst med S/I Oksbøl Børnehave

Sagsfremstilling

Driftsoverenskomsten med den selvejende institution Oksbøl Børnehave blev opsagt ved udgangen af oktober 2017 i konsekvens af den vedtagne struktur på dagtilbudsområdet pr. 1. august 2018. Oksbøl Børnehaves bestyrelse søgte efterfølgende om at forblive selvejende og driftsoverenskomsten blev forlænget, indtil der kom en afgørelse i sagen (dok. 134196-18).

I forbindelse med budgetaftalen for 2019-2022 har Byrådet besluttet, at Oksbøl Børnehave, kan forblive selvejende, jf. model 2 i budgetoplægget: Oksbøl Børnehave fortsætter som selvejende børnehave, hvor kommunen finansierer renovering, og den selvejende institution herefter overtager al bygningsvedligehold og ombygning samt vedligehold af udenomsarealer i en ny driftsoverenskomst. Der er bevilget 2,7 mio. kr. til renoveringen i 2020.

 

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny driftsoverenskomst mellem S/I Oksbøl Børnehave og Varde Kommune (dok. 165303-18).

Forslag til driftsoverenskomst er gennemgået og drøftet med bestyrelsesformand og dagtilbudsleder den 3. december 2018.

 

Oksbøl Børnehaves bestyrelse har spurgt om der er mulighed for, at de bevilgede midler til renovering af bygningerne kan frigives i 2019 i stedet for 2020. Dette behandles i en særskilt sag.
 

S/I Oksbøl Børnehave ønsker at indgå en brugsaftale med Center for Anlæg og Ejendomme vedrørende brugsret over et areal ved siden af børnehaven (dok. 184852-18). På nuværende tidspunkt er der et udestående parterne imellem i forhold til, hvorvidt det er muligt at indhegne arealet. Såfremt der indgås en aftale om brugsret over arealet, vil den være omfattet af driftsoverenskomstens § 16 stk. 5 om aftaler i tilknytning til børnehavens drift.


Forvaltningens vurdering

Forslaget til driftsoverenskomst er i overensstemmelse med Byrådets beslutning ved budgetseminaret og tager desuden højde for automatisk opsigelse af evt. andre aftaler, der måtte indgås i tilknytning til børnehavens drift, ved opsigelse af driftsoverenskomsten.
Den nye driftsoverenskomst adskiller sig således fra den tidligere driftsoverenskomst for så vidt angår bygningsvedligehold, ombygning og vedligehold af udenomsarealerne, således at al vedligehold af bygninger, ombygninger og udenomsarealer overgår fuldt ud til S/I Oksbøl Børnehave.
Derudover er der en tilføjelse vedrørende evt. andre aftaler, der indgås i tilknytning til børnehavens drift - eksempelvis den nævnte brugsaftale.
Konkret er der tilføjet et nyt stk. 1 til § 14 (det gamle slettes) og nyt stk. 4 og 5 til § 16.
Det anbefales, at driftsoverenskomsten træder i kraft 1. april 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Der er er afsat 2,7 mio. kr. til renovering af Oksbøl Børnehave i 2020.

Der tildeles beløb til indvendig vedligehold og vedligehold af udenomsarealer svarende til nuværende budget. Budgettet reguleres hvert år i overensstemmelse med det vedtagne budget og på samme vilkår som øvrige institutioner.

I budget 2019 er der afsat 31.200 kr. i til vedligehold af udenomsarealer og 11.450 kr. til indvendig vedligehold.

En evt. udvidelse af udenomsarealer medfører ikke ændringer i budgettet til Oksbøl Børnehave.


Høring

Oksbøl Børnehaves bestyrelse og MED-udvalg i perioden 16. januar – 6. februar 2019.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til ny driftsoverenskomst med S/I Oksbøl Børnehave sendes i høring som beskrevet,

at de indkomne høringssvar behandles på udvalgsmødet den 19. februar 2019 med henblik på endelig godkendelse af overenskomsten i Byrådet den 5. marts 2019.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-01-2019

Godkendt.sagsnr18-12438_doknr165303-18_v1_forslag til driftsoverenskomst - oksbøl børnehave.docx
sagsnr18-7627_doknr134196-18_v2_formandsbeslutning - forlængelse af oksbøl børnehaves driftsoverenskomst.docx
sagsnr18-7627_doknr184852-18_v1_brugsaftale ml varde kommune og oksbøl børnehave.docx

Bilag

Forslag til driftsoverenskomst - Oksbøl Børnehave
BY 04.09.2018: Formandsbeslutning - Forlængelse af Oksbøl Børnehaves driftsoverenskomst
Brugsaftale ml Varde Kommune og Oksbøl Børnehave


186. Omdisponering af anlægsbudget

Omdisponering af anlægsbudget

Sagsfremstilling

Det er i byrådet besluttet, at Oksbøl Børnehave fortsat kan fungere som selvejende institution. Der skal i den forbindelse udarbejdes en ny driftsoverenskomst, hvor det fremgå, at den selvejende institution selv skal forestå al udvendigt og indvendigt vedligehold af bygningerne.

 

Pt. er der mellem Oksbøl Børnehave og Varde Kommune aftalt en midlertidig forlængelse af den eksisterende driftsoverenskomst, hvor Varde Kommune indtil nu har stået for al vedligehold af bygningen.

 

Der er i anlægsbudget for 2020 afsat 2.948.000 kr. til Oksbøl Børnehave. Heraf skal afsættes 200.000 kr til renovering af børnehaven Skovmusen. Der er således afsat et beløb på 2.748.000 kr. som en del af aftalen med børnehaven om fortsættelse som selvejende. Beløbet vil blive benyttet til en renovering af bygningen.

Når midlerne er frigivet, kan den nye driftsaftale træde i kraft. Der er et ønske fra forvaltningen og Oksbøl Børnehave om, at beløbet fremrykkes til 2019, så aftalen kan indgås primo 2019.

 

Det foreslås derfor, at der forskydes 2.748.000 kr. fra projektet ”Ombygning og renovering af Nr. Nebel Skole” fra 2019 til 2020. Der er afsat 10.286.000 kr til projektet i 2019 og pt. er der sat gang i en proces med bruger- og borgerinddragelse omkring ombygningen og etablering af kombi-biblioteket på skolen. Der er lavet en overordnet tidsplan for projektet med forventet opstart af byggeriet i sensommeren/efteråret 2019 og afslutning foråret 2020. Det fulde beløb vil derfor ikke blive anvendt i 2019, hvorfor det vil være en fornuftig disponering at flytte rundt på midlerne som foreslået.

 

Anlægsbudget for 2019 og overslagsåret 2020 er godkendt som vist:

 

Mio. kr.

2019

2020

2021

2022

Fortsættelse af Oksbøl Børnehave som selvejende (heraf 190.000 kr. til Børnehaven Skovmusen)

 

2.948

 

 

Asbestrenovering af Nr. Nebel Skole og etablering af kombibibliotek

10.286

 

 

 

Samlet godkendt budget

10.286

2.948

 

 

 

Hvis anbefalingen imødekommes, vil anlægsbudgettet for 2019 og 2020 fremstå således:

 

Mio. kr.

2019

2020

2021

2022

Fortsættelse af Oksbøl Børnehave som selvejende (heraf 190.000 kr. til Børnehaven Skovmusen)

2.748

200

 

 

Asbestrenovering af Nr. Nebel Skole og etablering af kombibibliotek

7.538

2.748

 

 

Samlet godkendt budget

10.286

2.948

 

 

 


Forvaltningens vurdering

En omdisponering af midlerne som foreslået vil give forvaltningen mulighed for at indgå en aftale i 2019 med Oksbøl Børnehave om fortsættelse som selvejende og overtagelse af bygningerne til at drive børnehaven. Børnehaven vil således selv have det fulde ansvar for vedligehold af bygningerne på ejendommen.

 

I forhold til projektet på Nr. Nebel Skole vil det ikke være muligt at anvende det fulde beløb, som er afsat i 2019 budgettet, hvorfor det er en fornuftig disponering at flytte en del af midlerne til 2020.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der vedr. anlægsprojektet ’Fortsættelse af Oksbøl Børnehave som selvejende’ sker overflytning/frigivelse af 2,748 mio. kr. fra budgetår 2020 til budgetår 2019,

at der vedr. anlægsprojektet ’Asbestrenovering af Nr. Nebel Skole og etablering af kombibibliotek’ sker en modsat overflytning på 2,748 mio. kr. fra budgetår 2019 til budgetår 2020.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-01-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.

187. Orientering om etablering af ungdomskriminalitetsnævn fra 1.1.2019

Orientering om etablering af ungdomskriminalitetsnævn fra 1.1.2019

Sagsfremstilling

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet træder i kraft den 1. januar 2019.

Lovens formål er at forebygge ungdomskriminalitet ved at etablere et Ungdomskriminalitetsnævn, der skal fastlægge målrettede individuelle forebyggende indsatser for børn og unge i alderen 10-17 år. Indsatserne skal fastlægges og gennemføres for barnets eller den unges bedste, være helhedsorienterede, bygge på barnets eller den unges egne ressourcer og tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af barnets eller den unges og familiens forhold. Barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages med passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed.

 

Loven gælder for unge i alderen 15-17 år, som har opholdstilladelse eller i øvrigt fast, lovligt ophold i Danmark, og som er idømt fængselsstraf for personfarlig kriminalitet, eller idømt fængselsstraf for anden alvorlig kriminalitet ved overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer, våbenloven eller knivloven, og som samtidig vurderes at være i særlig risiko for at begå yderligere kriminalitet.

 

Loven gælder også for børn og unge i alderen 10-14 år, som har opholdstilladelse eller i øvrigt fast, lovligt ophold i Danmark, og som er mistænkt for personfarlig kriminalitet, eller mistænkt for anden alvorlig kriminalitet ved overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer, våbenloven eller knivloven, og som samtidig vurderes at være i særlig risiko for at begå yderligere kriminalitet.

 

Ungdomskriminalitetsnævnet træffer bestemmelse om:

 1. Straksreaktioner: Disse er opdragende og genoprettende. Den unge kan f.eks. blive bedt om at rydde op efter hærværk eller deltage i konfliktmægling. Der kan også være tale om aktiviteter med et mere bredt genoprettende formål, f.eks. vaske brandbiler eller gøre rent i offentlige parker.
 2. Forbedringsforløb: Et struktureret og kontrolleret fremadrettet forløb af op til 2 års varighed (undtagelsesvis 4 år), som har til formål at bringe den unge tilbage i trivsel og væk fra en kriminel løbebane. De foranstaltninger, der kan anvendes, er beskrevet i forslagets § 13, f.eks. at være hjemme på fastsatte tidspunkter, at have udpeget en kontaktperson, at modtage familiebehandling eller misbrugsbehandling, at indgå i et døgnophold m.v.
 3. Anbringelse uden for hjemmet: Overvejes i sager om grovere personfarlig kriminalitet.

 

Kommunens opgave:

 • Ansvaret for at indbringe sager for nævnet og bidrage til, at sagerne for Ungdomskriminalitetsnævnet oplyses
 • Ansvaret for, at Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser fuldbyrdes.
 • Fører tilsyn med børn og unge, der er underlagt en afgørelse fra Ungdomskriminalitetsnævnet, herunder med at de straksreaktioner og forbedringsforløb som Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet afgørelse om, til stadighed opfylder deres formål i forhold til det enkelte barn eller den unge.

 

Man forventer indenfor de nærmeste år ca. 1.400 sager årligt på landsplan


Forvaltningens vurdering

Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser træder foran kommunens retningslinjer. Det er ligeledes værd at bemærke, at det for børn ned til 10 års alderen er tilstrækkeligt med en bekymring for deltagelse i f.eks. personfarlig kriminalitet, før sagen skal sendes til nævnet.

 

Forvaltningen vurderer, at den nye lov kan få vidtrækkende konsekvenser for børn og unge i Varde Kommune. Der kan f.eks. træffes afgørelse om anbringelse udenfor hjemmet i sager, hvor Myndighedsafdelingen efter de politisk vedtagne retningslinjer i Indsatsgrundlaget i Varde Kommune ville have iværksat massiv støtte uden anbringelse.

 

Medarbejdere ved Varde Kommune skal derudover sikre, at reaktioner mv. gennemføres.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet


Økonomi

Varde Kommune skal finansiere effektueringen af de afgørelser, der træffes i Ungdomskriminalitetsnævnet – herunder evt. anbringelser. Det er ikke muligt at estimere udgiften, da niveauet for nævnets afgørelser ikke er kendt på nuværende tidspunkt.

 

Økonomiafdelingen har følgende bemærkninger til sagen:

Evt. kompensation i henhold til lov- og cirkulæreprogrammet kendes endnu ikke, ligesom de økonomiske konsekvenser følges tæt.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at sagen tages til efterretning,

at udvalget orienteres 1 gang årligt om udviklingen på området.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-01-2019

Taget til efterretning.

Udvalget orienteres årligt om udviklingen.

188. En sammenhængende ungeindsats

En sammenhængende ungeindsats

Sagsfremstilling

Der fremlægges procesbeskrivelse for det fremtidige arbejde med at udvikle en sammenhængende ungeindsats i kommunen. Den sammenhængende ungeindsats er tidligere behandlet i udvalgene Børn og Læring, Social og Sundhed samt Arbejdsmarked og Integration i august og december måneder 2018.

 

Formålet med en sammenhængende ungeindsats fremgår af reformen ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’ og det tilhørende lovkompleks, og er overordnet at medvirke til, at alle unge på sigt opnår en fast tilknytning til arbejdsmarkedet og enten er i job eller uddannelse, når de er 25 år.

 

Udviklingen af en sammenhængende ungeindsats i Varde Kommune er organiseret med en politisk styregruppe, sammensat på tværs af de 3 relevante fagudvalg med en tilhørende tværgående administrativ styregruppe.

 

Varde Kommune har siden 2017 arbejdet med at skabe sammenhæng på ungeområdet gennem den eksisterende ’tværgående ungeindsats’. Erfaringer herfra medtages i den videre udvikling af en sammenhængende ungeindsats.

 

Kort om reformen ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’:

Kommunerne etablerer en kommunal sammenhængende ungeindsats (KUI)

bestående af en række elementer:

 • Der skal udarbejdes en fælles uddannelsesplan for både de faglige og sociale aspekter,

der har betydning for, at den unge får en uddannelse med målet om fast tilknytning til

arbejdsmarkedet

 • Øget vejledning fra 8. klasse-25 år for unge med behov/unge, der er udsatte i forhold

til målsætningen om tilknytning til arbejdsmarkedet

 • Gennemgående kontaktperson fra 8. klasse-25 år for unge med behov/unge, der er

udsatte i forhold til målsætningen om tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Der etableres desuden en ny forberedende grunduddannelse (FGU) med skolestart august 2019. Kommunerne har ansvar for at foretage målgruppevurdering til FGU (antal, andre tilbud, forlængelse).

 

Procesbeskrivelsen kort:

På baggrund af et temamøde mellem udvalgene Børn og Læring, Social og Sundhed samt Arbejdsmarked og Integration i efteråret samt drøftelser i den politiske styregruppe foreslås følgende politiske visioner for en sammenhængende ungeindsats:

 • Den unge skal være ekspert i eget liv
 • Alle unge skal have tid og plads til at finde sin egen vej – ’Vi giver aldrig op’
 • Vi investerer i tidlig indsats
 • Vi arbejder tværfagligt sammen med den unge mod fælles mål

 

Det betyder, at der skal arbejdes med at frigøre den unges potentialer og motivation ved i videst muligt omfang at lade den unge bestemme prioriteringen af indsatsen.

 

Der arbejdes med 3 udviklingsspor:

Udviklingsspor 1: ’Alle børn og unge skal med’ – øget vejledning

Der er igangsat et samarbejde mellem folkeskolerne, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungdomsskolen og Erhvervsplaymakeren.

 

Udviklingsspor 2: Forpligtende samarbejde med uddannelsesinstitutioner

Der igangsættes samarbejdsforløb med alle uddannelsesinstitutioner med henblik på at kunne indgå gensidige forpligtende samarbejdsaftaler. Her desuden særligt fokus på samarbejdet med den nye FGU-institution. Der skal udvikles et samarbejde om den unges uddannelsesplan for at sikre et højt og koordineret informationsniveau.

 

Udviklingsspor 3: Ny tilgang til den unge i det tværgående samarbejde

Formålet her er at frigøre den unges potentialer og motivation ved i videst muligt omfang at lade den unge bestemme prioriteringen af indsatsen. Her arbejdes blandt andet med den gennemgående kontaktperson, fælles uddannelsesplan samt nye roller og ansvar i det tværgående samarbejde.


Forvaltningens vurdering

Da de unge, der er tale om i udviklingsspor 3, ofte involverer mange forskellige fagområder (både internt i kommunen og eksternt), og hvor der er brug for individuelle løsninger for hver enkelt ung, arbejdes der i foråret 2019 med en række ’prøvehandlinger’ for at afprøve forskellige nye tilgange. Der er i første omgang udvalgt 20 prøvesager, der går på tværs af skoler, Social og Handicap, Børn og Familie samt Jobcentret. Formålet er at opsamle fælles erfaring og læring i forhold til karakteristika ved målgruppen, den gennemgående kontaktperson samt hvordan der skal arbejdes tværorganisatorisk med sagerne i det konkrete tilfælde for at sikre sammenhæng for den unge.

 

Det betyder også, at den sammenhængende ungeindsats skal ses i sammenhæng med en række andre politiske initiativer fra Folketinget og regeringen, der også vedrører målet om, at få alle unge i uddannelse eller job. Det gælder blandt andet initiativerne ’Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden’, ’Mod på livet – vejene til uddannelse og job’, sammenhængsreformen og ændringerne på beskæftigelsesområdet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Der er i foråret 2018 vedtaget et lovkompleks vedrørende reformen, der samlet set er den lovgivningsmæssige udmøntning af forligsaftalen ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’.


Økonomi

Udgifterne til aktiviteter forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte budget.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration,

at de politiske visioner for en sammenhængende ungeindsats godkendes,

at den politiske styregruppe og forvaltningen arbejder videre efter procesbeskrivelsen for en sammenhængende ungeindsats i Varde Kommune.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-01-2019

Godkendt.sagsnr18-5456_doknr5996-19_v1_procesbeskrivelse januar 2019 - en sammenhængende ungeindsats.docx

Bilag

Procesbeskrivelse januar 2019 - En sammenhængende ungeindsats


189. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

 

Orientering ved formanden:

 • Børn og Unge Topmøde 31. januar – 1. februar 2019 – program vedlagt
 • Leasing af busser i dagtilbud
 • Møde i styregruppen for ny specialskole i Varde
 • Ny EU rapport - den danske folkeskole blandt Europas bedste:

https://www.skolelederforeningen.org/nyheder-medier/nyheder/2019/den-danske-folkeskole-blandt-europas-bedste/

 

 

 

Orientering ved direktøren:

 

 • ’Underværker’ – Ungehuset
 • Besigtigelsesture i 2019:

-         mandag den 25. marts – program vedlagt

-         torsdag den 27. juni

-         fredag den 13. september

-         fredag den 15. november

 

 

Orientering ved udvalgsmedlemmer:

 •  

 


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-01-2019

Taget til efterretning.sagsnr17-13389_doknr183909-18_v1_program for besigtigelsestur - 25.03.2019.doc
sagsnr18-12611_doknr163533-18_v1_program - børn og unge topmøde 2019.pdf

Bilag

Program for besigtigelsestur - 25.03.2019
Program - Børn og Unge Topmøde 2019


190. Ændring i fordeling af pladser i Samstyrkens aflastning - efter høring - Lukket punkt