UDVALG

Udvalget for Børn og Læring

MØDE

Tillægsdagsorden

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

11-12-2018 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

11-12-2018 17:00:00


PUNKTER

174. Godkendelse af dagsorden
175. Skoledistriktsgrænser i Varde by fra 2021/2022174. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
175. Skoledistriktsgrænser i Varde by fra 2021/2022

Skoledistriktsgrænser i Varde by fra 2021/2022

Sagsfremstilling

Sagen har tidligere været behandlet i Udvalget for Børn og Læring den 18. november 2018 og i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28. november 2018 og forelægges hermed til fornyet behandling, jfr. beslutningen i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

 

Udvalget for Børn og Læring vedtog den 18. september 2018 at sende et forslag til fastlæggelse af skoledistriktsgrænser i Varde by til udtalelse hos berørte skolebestyrelser.

 

Ved udtalefristens udløb den 29. oktober 2018 er der indkommet udtalelse fra:

  • Brorsonskolens bestyrelse
  • Lykkesgårdskolens bestyrelse
  • Sct. Jacobi Skoles bestyrelse

 

Udvalget for Børn og Læring besluttede den 13. november 2018 at indstille til Byrådet, at forslag til fremtidige skoledistriktsgrænser i Varde by fra 2021/2022 godkendes uden ændringer.

Sandie Eis Ravn (A) stemte imod, fordi hun ønsker en anden distriktsopdeling, og der var afbud fra Sarah Andersen.

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede den 28. november 2018, at sagen returneres til fornyet behandling i Udvalget for Børn og Læring, idet der er fremkommet yderligere oplysninger i sagen, efter behandling i Udvalget for Børn og Læring den 13. november 2018.

På baggrund af behandlingen i Udvalget for Økonomi og Erhverv har forvaltningen udarbejdet vedlagte alternative forslag til distriktsopdeling incl. satellit. Dette forslag er alene udarbejdet af forvaltningen uden involvering af interessenterne.


Forvaltningens vurdering

De 3 skolebestyrelser har ingen indsigelser mod det udsendte oprindelige forslag til skoledistriktsgrænser.

 

Sct. Jacobi Skole peger i deres udtalelse på, at en for stor koncentration af tosprogede elever på en skole kan være problematisk.

 

Forvaltningen har tidligere lavet en beregning – ud fra de nuværende oplysninger i de administrative systemer. Denne beregning viser, at ved den foreslåede distriktsopdeling og med de forudsætninger, at 1/3 af de nuværende elever fra Sct. Jacobi Skole skal gå på Lykkesgårdskolen fra 2021/2022 og 2/3 på Frelloskolen, vil antallet at tosprogede elever på Frelloskolen i 2021/2022 være på 18,2% og på Lykkesgårdskolen på 11,1%.

 

Den for indeværende skoleår udregnede procentsats for antal tosprogede på Sct. Jacobi Skole er i henhold til samme beregningsmetode 20,1%, som skolen korrekt angiver.

 

Opmærksomheden henledes på at beregningerne for 2021/2022 er foretaget med udgangspunkt i de nuværende kendte tal og der må derfor tages forbehold, idet til-/fra-flytningen til de fremtidige skoledistrikter ikke kan forudses. Ligeledes kan forældrenes ret til frit skolevalg, under de gældende regler, påvirke elevtallet i distrikterne.

 

Forvaltningen fandt ikke, med de påpegede usikkerhedsmomenter, at de beregnede procentsatser tilsiger at den oprindeligt foreslåede skoledistriktsgrænse for Varde by ikke kan indstilles til Byrådets godkendelse.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen


Økonomi

Ingen


Høring

Skolebestyrelserne for Sct. Jacobi Skole, Lykkesgårdskolen og Brorsonskolen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til skoledistriktsgrænser i Varde by drøftes,

at der tages stilling til

  • Om det oprindelige forslag til distriktsinddeling (dok. 98058-17) fastholdes og forelægges Byrådet til godkendelse eller
  • Om der skal arbejdes videre med det alternative forslag til distriktsinddeling incl. satellit (dok. 189427-18) med henblik på involvering af interessenter m.v.


sagsnr18-9943_doknr161900-18_v1_udtalelse fra brorsonskolens bestyrelse - skoledistriktsgrænser i varde by.docx
sagsnr18-9943_doknr165278-18_v1_udtalebrev fra lykkesgårdskolens bestyrelse - skoledistrikter varde by.docx
sagsnr18-9943_doknr108454-17_v1_beskrivelse af udkast til ny distriktsgrænse mellem byskolerne i varde by.docx.docx
sagsnr18-9943_doknr189427-18_v1_distrikt tegning - varde by - satellit-forslag til ny distriktsgrænse.docx
sagsnr18-9943_doknr165284-18_v1_udtalebrev fra sct. jacobi skoles bestyrelse - skoledistrikter varde by.doc
sagsnr18-9943_doknr98058-17_v1_distrikt tegning - varde by - forslag til ny distriktgrænse.png

Bilag

Udtalelse fra Brorsonskolens bestyrelse - Skoledistriktsgrænser i Varde by
Udtalebrev fra Lykkesgårdskolens bestyrelse - Skoledistrikter Varde by
Beskrivelse af udkast til ny distriktsgrænse mellem byskolerne i Varde By
Distrikt tegning - Varde by - Satellit-forslag til ny distriktsgrænse
Udtalebrev fra Sct. Jacobi Skoles bestyrelse - Skoledistrikter Varde by
Distrikt tegning - Varde by - Forslag til ny distriktgrænse