UDVALG

Udvalget for Børn og Læring

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

11-12-2018 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

11-12-2018 17:00:00


PUNKTER

163. Godkendelse af dagsorden
164. Drøftelse af udvalgets studietur
165. Orientering om egenbetaling på det sociale område
166. Midler til øget kvalitet i dagtilbud
167. Orientering om autismepædagogiske tiltag
168. Smarte kvadratmeter - udmøntning af forslag om nedrivning
169. Orientering om igangsættelse af kvadratmeteroptimering ud fra Bygningsrejseholdets analyse
170. Kvalitetsrapport for skolevæsnet fremadrettet
171. Sammenhængende ungeindsats - Kommissorium for politisk styregruppe
172. Gensidig orienterintg
173. Ændring i fordeling af pladser i Samstyrkens aflastning - høring - Lukket punkt
174. Skoledistriktsgrænser i Varde by fra 2021/2022163. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-12-2018

Godkendt, herunder tillægsdagsorden.

164. Drøftelse af udvalgets studietur

Drøftelse af udvalgets studietur

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 19. juni 2018, at Udvalget for Økonomi og Erhverv samt de 4 fagudvalg kan foretage en studietur til udlandet i byrådsperioden 2018-2021.

 

Forvaltningen foreslår, at temaerne for Udvalget for Børn og Lærings studietur tager udgangspunkt i udvalgets fokusområder:

 • Tidlig indsats
 • Sammenhængende ungeindsats
 • Sund kultur for hjerne og krop

 

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager på studietur (søndag-onsdag) 16.-19. juni 2019, 24.-27. november 2019 eller 15.-18. marts 2020.

 

Der er afsat følgende rammer for studieturen:

 • Udgiften må ikke overstige 10.000 kr. pr. deltager
 • Der kan deltage op til 3 personer fra forvaltningen

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Udgiften på højest 100.000 kr. afholdes af Byrådets eget budget.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at temaer for studieturen drøftes, og

at der tages stilling til, hvornår studieturen skal foregå.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-12-2018

På baggrund af drøftelserne undersøger forvaltningen mulighederne inden for de foreslåede områder.

 

Med hensyn til tidspunktet for studieturen foreslås den afholdt 24. – 27. november 2019.

165. Orientering om egenbetaling på det sociale område

Orientering om egenbetaling på det sociale område

Sagsfremstilling

Der orienteres om reglerne for egenbetaling på det sociale område. 


Retsgrundlag

Serviceloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

166. Midler til øget kvalitet i dagtilbud

Midler til øget kvalitet i dagtilbud

Sagsfremstilling

Som en del af Byrådets budgetaftale for 2019-2022 er der fra 2019 afsat 1 mio. kr. til at højne kvaliteten i kommunens daginstitutioner.

 

Med udgangspunkt i en tildeling på 1 mio. kr. har forvaltningen udarbejdet 4 forslag. Forslagene vil kunne kombineres på tværs.
Fælles for forslagene er, at der ikke er indregnet forældrebetaling, hvilket betyder, at forældrebetalingen ikke stiger på baggrund af tilførslen.

 

 1. Øget normering til de 3-5 årige.
  Forslaget går ud på generelt at øge normeringen for de 3-5 årige med 1 mio.kr.
   
 2. Øget normering til de 3-5 årige og dagtilbudspulje
  Forslaget går ud på at fordele 1 mio. kr. til henholdsvis øget normering og dagtilbudspulje, eksempelvis:
  Øget normering: 600.000
  Dagtilbudspulje: 400.000
   
 3. Socioøkonomi og dagtilbudspulje
  Forslaget går ud på at fordele 1 mio.kr. til henholdsvis socioøkonomi og dagtilbudspulje, eksempelvis:
  Socioøkonomi: 600.000 kr.
  Dagtilbudspulje: 400.000 kr.
   
 4. Socioøkonomi og øget normering til de 3-5 årige
  Forslaget går ud på at fordele 1 mio. kr. ligeligt imellem socioøkonomi og øget normering generelt for de 3-5 årige.

Forvaltningens vurdering

De seneste års forskning viser, at tidlige investeringer og kvaliteten i dagtilbud har stor betydning for børns trivsel, udvikling og læring samt hvordan de klarer sig i skolen og gennem livet. Heckmann kurven viser, at det betaler sig bedst at investere tidligt, både i forhold til børns generelle udvikling og i forhold til håndtering af de specifikke udfordringer, de måtte stå overfor. En god normering sammenholdt med høj faglig kompetence hos pædagogerne i dagtilbuddene øger kvaliteten.


Med 1 mio. kr. til fordeling, peger forvaltningen med de foreslåede modeller på anvendelse af midlerne til specifikke områder, fremfor at fordele dem jævnt ud på hele området.

 

Normering
På landsplan ligger Varde Kommune ifølge Eco nøgletallene fra VIVE og Kommune Match i den laveste gruppe med et normeringsindeks på 84,2. Det betyder, at kommunens personalenormering ligger 15,8% under gennemsnitskommunen. I forhold til andelen af uddannede pædagoger ligger Varde Kommune til gengæld i den højeste gruppe med 68,6% hvilket er 9,3% over gennemsnitskommunen.
http://eco.vive.dk/FilerFraEDrev/maps/2018/Map510.pdf

https://kommunematch.dk/wp-content/uploads/km-scraper-pdf/kommunematch-YbmNTSpq.pdf


Socioøkonomi
I den nye tildelingsmodel for dagtilbud fordeles 5% af det samlede budget efter socioøkonomiske parametre. Med en yderligere tilførsel, vil den tidlige indsats kunne optimeres yderligere og give bedre vilkår for at sætte rettidigt ind med indsatser, der skal sikre udsatte børns udvikling og trivsel.

 

Dagtilbudspulje
Dagtilbudspuljen er fra 2018 reduceret med 300.000 kr. Samtidig er tendensen pt. i Varde Kommune, at der er flere børn, der har behov for en særlig indsats og puljen er derfor under stærkt pres. Det forventes, at der vil være et merforbrug ved udgangen af 2018, hvilket sætter puljen under yderligere pres i 2019, idet merforbruget vil skulle finansieres af puljen for 2019. En styrkelse af dagtilbudspuljen, sammenholdt med en øget tildeling til socioøkonomi, vil styrke den tidlige indsats og have forebyggende effekt.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Der er afsat 1 mio.kr. årligt fra 2019 til at højne kvaliteten i dagtilbud. Beløbet indgår ikke i beregning af forældrebetaling.
Såfremt beløbet fordeles på alle 3-5 årige svarer det til 692 kr./barn/år. For en institution med 60 børn svarer dette til ca. 4 pædagogtimer pr. uge pr. institution.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at der tages stilling til fordelingen af 1 mio.kr. til at højne kvaliteten i dagtilbud.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-12-2018

Udvalget besluttede, at den ene mio. kr. tildeles jfr. forslag 4.sagsnr18-12398_doknr167196-18_v1_eco nøgletal fra vive.pdf
sagsnr18-12398_doknr168303-18_v1_kommunematch.pdf

Bilag

Eco nøgletal fra VIVE
Kommunematch


167. Orientering om autismepædagogiske tiltag

Orientering om autismepædagogiske tiltag

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring bevilgede den 28. juni 2018 et éngangsbeløb til særlige autismepædagogiske tiltag på kommunens skoler. Udvalget har ønsket en status på de initiativer, som indtil videre er sat i værk.

 

Der blev via udvalgets beslutning afsat følgende økonomiske midler til udvikling indenfor autisme området:

 • Specialtilbuddet på Lykkesgårdskolen: 400.000 kr.
 • Specialtilbuddet på Trane Skole: 400.000 kr.
 • Øvrige almene skoler: 400.000 kr.

 

Skolerne har fremsendt ansøgning om midler til at gennemføre lokale autismepædagogiske projekter. Ansøgningsproceduren fremgår af dok. 132124-18.

 

Skoleafdelingen har indtil nu bevilget midler til følgende projekter:

 

Specialtilbuddet på Lykkesgårdskolen:

1)     Autismepilotuddannelsen for 10 medarbejdere - 351.600 kr.

2)     Struktureret, visualiseret specialpædagogik - 48.400 kr.

Specialtilbuddet på Trane Skole:

3)     Autismepilotuddannelsen for 10 medarbejdere - 318.000 kr.

4)     IT, lyd og læring - 60.000 kr.

Øvrige almene skoler:

5)     Blåbjergskolen: Pædagogiske metoder/autisme - 80.000 kr.

6)     Ølgod Skole:  autismepædagogiske indsatser i almenklassen - 80.000 kr.

7)     Blåvandshuk Skole: Viden og værktøjskasse - 82.900 kr.

 

Der resterer herefter 179.100 kr., som vil blive udbudt som kursusaktivitet foråret 2019 til alle kommunens skoler. Det nærmere indhold i disse kurser afventer evaluering af efterstående kurser i Low Arrousal (autismepædagogisk metode), som har været gennemført uden for udvalgets særlige bevilling. Der arbejdes med følgende kursusemner i foråret 2019: Autisme og sensoriske udfordringer, Det udvidede forældresamarbejde ved elever med autisme, grundkursus i autisme, Low Arrousal (begynder), Low Arrousal (videregående)

 

8)     Udbud af kurser for trepartsmidler inden for området Low Arrousal - på kurserne oktober-november 2018 har der været ca. 50 deltagere.


Forvaltningens vurdering

For de iværksatte initiativer gælder, at de befinder sig i den indledende fase og forvaltningen har derfor for nuværende ikke grundlag for at evaluere effekten af de enkelte tiltag. Det fremgår af udvalgets beslutning, at status fremlægges efter ca. 1 år (dvs juni 2019).

 

Der er lagt vægt på, at de ansøgende skoler har skullet ansøge om midler til udvikling af autismepædagogiske tiltag. Denne form har været valgt med henblik på at sætte fokus på skolernes lokale udfordringer i forhold til at fremme læringsaktiviteterne.

 

Der har ved bedømmelsen af de indkomne ansøgninger været lagt vægt på, at projekterne har haft tydelig faglig reference til autismerapporten (dok. 154450-17), har haft en faglig bredde, som peger mod en mulighed for spredning i indsatserne samt har involveret en passende stor gruppe af medarbejderne på de ansøgende skoler.


Konsekvens i forhold til visionen

Læring og progression for alle skaber et bedre grundlag for skolerne at realisere visionen i aktiviteter for alle


Retsgrundlag

Folkeskoleloven


Økonomi

Der er i skoleåret 2018/2019 afsat 1,2 mio.kr. til formålet


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget påskønner, at der er igangsat en række forskellige autismepædagogiske tiltag.sagsnr18-10013_doknr132124-18_v1_ansøgningsskema - midler til autisme tiltag.docx
sagsnr18-10013_doknr149265-18_v1_ansøgning fra lykkesgårdskolen - autismepilot.docx
sagsnr18-10013_doknr149263-18_v1_ansøgning fra lykkesgårdskolen - struktureret visualiseret.docx
sagsnr18-10013_doknr162318-18_v1_ansøgning fra trane skole - autismepilot.docx
sagsnr18-10013_doknr162301-18_v1_ansøgning fra trane skole - it, lyd og læring (autismemidler).docx
sagsnr18-10013_doknr148350-18_v1_ansøgning fra blåbjergskolen - pæadogiske metoderautisme.docx
sagsnr18-10013_doknr147499-18_v1_ansøgning fra ølgod skole - autismepædagogiske indsatser i almenklassen.docx
sagsnr18-10013_doknr149796-18_v1_ansøgning fra blåvandshuk skole - viden og værktøjskasse (autismepædagogiske indsatser).docx
sagsnr17-10053_doknr154450-17_v1_autismeindsats 2018-2021.docx
sagsnr17-10053_doknr190772-18_v1_kursusaktivitet særlig autismebevilling.docx

Bilag

Ansøgningsskema - Midler til autisme tiltag
Ansøgning fra Lykkesgårdskolen - Autismepilot
Ansøgning fra Lykkesgårdskolen - Struktureret visualiseret
Ansøgning fra Trane Skole - Autismepilot
Ansøgning fra Trane Skole - IT, lyd og læring (Autismemidler)
Ansøgning fra Blåbjergskolen - Pæadogiske metoder/autisme
Ansøgning fra Ølgod Skole - Autismepædagogiske indsatser i almenklassen
Ansøgning fra Blåvandshuk Skole - Viden og værktøjskasse (autismepædagogiske indsatser)
Autismeindsats 2018-2021
kursusaktivitet særlig autismebevilling


168. Smarte kvadratmeter - udmøntning af forslag om nedrivning

Smarte kvadratmeter - udmøntning af forslag om nedrivning

Sagsfremstilling

I forliget ’Skoler og dagtilbud til alle’ blev det aftalt, at der skulle igangsættes et arbejde med en gennemgang af bygningsmassen med henblik på optimering af de kommunale kvadratmeter.

 

Et rejsehold har i den forbindelse besøgt kommunens folkeskoler i foråret 2018 med den opgave at afdække mulighederne. Ved denne gennemgang er der kommet forslag om optimering af bygningsmassen på skolerne med 6.917 m² enten ved salg eller nedrivning. Heri er medregnet Bygning A, Ølgod Skole: 1.730 m² og den gamle børnehave, Årre Skole: 1.435 m², som allerede er godkendt.

 

Udvalget for Børn & Læring godkendte 28. juni 2018 forslagene, som har været i høring hos de enkelte skolers MED-udvalg og bestyrelser.

 

I puljen til nedrivning af kommunale kvadratmeter forventes et restbudget på 5,7 mio. kr ved udgangen af 2018. Der er disponeret med nedrivning af Bygning A på Ølgod Skole i denne beregning.

 

Der er i 2019 og 2020 pt. disponeret med opgaver for i alt 8,1 mio. kr (herunder bl.a. nedrivning af Vinkelvejscenteret (2,5 mio. kr.), finansiering af tab ved nedlæggelse af almene boliger i Boligselskab Blaabjerg (2 mio. kr.) og nedrivning af den gamle børnehave ved Årre Skole (1,9 mio. kr.)).

 

Hvis disse opgaver fastholdes, vil der budgetmæssigt være en pulje på ca. 4,2 mio. kr. tilbage ved udgangen af 2020. Heri forudsættes det, at det afsatte anlægsbudget fastholdes med 3,3 mio. kr. i år 2019 og 3,3 mio. kr. i år 2020.

 

Restbudget 2018

5,7 mio. kr.

Disponerede nedrivninger 2019+2020

-8,1 mio. kr.

Puljer 2019+2020

+6,6 mio. kr.

I alt ikke disponeret 2018-2020

4,2 mio. kr.

 

I forbindelse med rejseholdets arbejde er der kommet forslag frem om nedrivning af 3.752 m² på 5 forskellige skoler. Arbejdet anslås at koste ca. 2 mio. kr.

 

Udvalget for Børn & Læring besluttede 9. oktober 2018, at der som første step igangsættes kvadratmeteroptimering med følgende projekter:

 • Nedrivning af juniorklubhuset på Starup Skole
 • Nedrivning af bygning A og SFO-bygningen på Ansager Skole
 • Nedrivning eller salg af SFO-bygning på Janderup Skole

 

De 3 nedrivningsopgaver er anslået at koste omkring 1,5 mio. kr. ekskl. moms.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede nedrivninger på de 3 skoler kan igangsættes straks, og at de kan finansieres af midlerne på nedrivningspuljen til kommunale ejendomme. Arbejdet kan igangsættes i 2019.

 

Det er desuden forvaltningens vurdering, at visionen i ejendomsstrategien efterleves ved gennemførelse af nedrivningerne: Smartere kvadratmeter – Varde Kommune har en effektiv bygningsmasse, der i videst muligt omfang er multifunktionel og udnyttes optimalt og hvor bygningsdata er let tilgængelig.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der er i budgetaftalen fra 2017 og frem til og med 2020 afsat 3,3 mio. kr. til nedrivning af kommunale bygninger pr. år. Med de projekter, der er planlagt indtil nu inkl. de foreslåede optimeringer på skoleområdet, vil der være et restbudget ved udgangen af perioden på ca. 2,7 mio. kr., som vil blive benyttet til andre nedrivningsprojekter.

 

Ved nedrivning af de foreslåede bygninger, vil der være afledte besparelser på driften. Afledt af rejseholdets analyse på skoleområdet ses besparelserne at udgøre i alt ca. 235 kr. pr. kvadratmeter, der fordeler sig på 70 kr. til vedligeholdelse (udvendig, indvendig og teknisk) samt 165 kr. til forbrugsafgifter (varme, vand og el), forsikring og rengøring.
Driftsbudgettet vil blive tilrettet, jf. ovenstående, med i alt 235 kr./m² i forhold til de tiltag, der gennemføres. Besparelsen indgår i besparelseskravene fra skolestrukturforliget. Den samlede besparelse ved nedrivning af de 3 bygninger vil være ca. 410.000 kr./år.

 

Når besparelsen tilgår skolestrukturforliget, vil den ikke kunne indgå i besparelseskravet omkring ”Effektivisering af bygningsmassen”.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at omkostningerne til nedrivninger på de foreslåede skoler tages fra nedrivningspuljen til kommunale ejendomme,

at driftsbudgetterne tilrettes med 235 kr./m², og besparelserne indgår i skolestrukturforliget, og

at udvalgets beslutning sendes til orientering i Udvalget for Børn & Læring.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at Udvalget for Børn og Læring anmodes om at overveje funktionaliteten på den enkelte skole, inden nedrivning gennemføres.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr18-8391_doknr157248-18_v1_nedrivningspuljen - projekter 2018-2020.pdf

Bilag

Nedrivningspuljen - projekter 2018-2020


169. Orientering om igangsættelse af kvadratmeteroptimering ud fra Bygningsrejseholdets analyse

Orientering om igangsættelse af kvadratmeteroptimering ud fra Bygningsrejseholdets analyse

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring har den 9. oktober 2018 besluttet, at der igangsættes kvadratmeteroptimering på følgende skoler:

 • Nedrivning af juniorklublokalet på Starup Skole
 • Nedrivning af bygninger på Ansager Skole
 • Nedrivning/salg af SFO-bygning på Janderup Skole

 

Der udarbejdes individuelle procesplaner for de besluttede kvadratmeteroptimering på skolerne. Procesplanerne skal medvirke til at skabe overblik og gennemsigtighed for de berørte skoler, så skolerne bliver inddraget i ændringerne på deres matrikler.


Forvaltningens vurdering

Udarbejdelsen af procesplaner for de nævnte beslutninger varierer alt efter omfanget af ændringerne på den enkelte matrikel. Det vurderes, at alle ændringer kan igangsættes i løbet af foråret 2019.

 

For nuværende er procesplanen for hvert af de besluttede forslag følgende:

 1. Juniorklubhus ved Starup Børneby er tømt og skal således nedrives. Ejendomscenteret udarbejder en specifik procesplan for nedrivningen.
 2. Ledelsen på Ansager Skole skal have mulighed for at tilrettelægge de lokalemæssige ændringer, og proces for flytning af eleverne inden nedrivning påbegyndes. Dette betyder, at nedrivningen højest sandsynligt først kan startes, ved slutning af skoleåret 2018/2019. Procesplanen skal ud over at indeholde elementer omkring en hensigtsmæssig og forsvarlig flytning af elever også en sikring af trafikforhold omkring skolen.
 3. SFO-bygningen ved Janderup Skole sættes til salg i et udbud, og i tilfælde af at der ikke modtages bud, vil den efterfølgende blive nedrevet. Her udarbejdes procesplaner for henholdsvis a) salg af bygning og b) nedrivning af bygning. Uafhængigt af hvilken plan som realiseres, skal det endvidere beskrives, hvordan eleverne flyttes på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde.

 

Skoleafdelingen tager kontakt til skolerne med henblik på at få etableret en dialog der har til hensigt at sikrer medinddragelse og ejerskab hos den enkelte skole. Dette vil ske hurtigst muligt.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen drøftes og tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-12-2018

Sagen blev drøftet og taget til efterretning. Udvalget er opmærksom på funktionaliteten på den enkelte skole.

 

170. Kvalitetsrapport for skolevæsnet fremadrettet

Kvalitetsrapport for skolevæsnet fremadrettet

Sagsfremstilling

Det fastsættes i folkeskolelovens § 40 a, at Byrådet hvert andet år skal udarbejde en kvalitetsrapport for skolevæsnet. Det fremgår af den tilhørende bekendtgørelse, hvilke parametre der skal indarbejdes i kvalitetsrapporten, så Byrådet har mulighed for at følge udviklingen, herunder udviklingen af det faglige niveau og trivslen på kommunens skoler.

På udvalgsmøde den 2. juni 2015 besluttede det daværende Udvalg for Børn og Undervisning, at der udover udarbejdelsen af de lovpligtige kvalitetsrapporter hvert andet år (lige årstal), i Varde Kommune ligeledes skulle udarbejdes en ’kort’ kvalitetsrapport med udvalgte data hvert andet år (ulige årstal). Hensigten med beslutningen om den ’korte’ rapport var at sætte udvalget i stand til at følge især den faglige udvikling efter folkeskolereformen. Efter beslutningen er der således udarbejdet en ’kort’ kvalitetsrapport i årene 2015 og 2017.


Forvaltningens vurdering

Flere af de data, der har været indarbejdet i den korte version af kvalitetsrapporten er, siden beslutningen fra 2015, blevet langt mere offentlig tilgængelige gennem for eksempel Undervisningsministeriet Datavarehus. Denne tilgængelighed forventes at blive endnu større gennem implementeringen af den nye digitale samarbejdsplatform for skolerne - AULA - fra 2019. Yderligere er der ikke, til den korte version af kvalitetsrapporten, knyttet de samme muligheder for, at Byrådet kan beslutte konkrete indsatser eller handleplaner for det samlede skolevæsen eller den enkelte skole.

De data, der har været indarbejdet i den korte version af kvalitetsrapporten, vil måske mere hensigtsmæssigt kunne anvendes i Udvalget for Børn og Læring på temamøder, hvor informationerne kan knyttes sammen med konkrete drøftelser og beslutninger på skoleområdet.

Endelig er det vurderingen at udarbejdelsen af den korte version af kvalitetsrapporten kræver et lige så stort tidsforbrug som den ordinære kvalitetsrapport, idet krav om fortrolighed osv. skal overholdes uanset hvilken type rapport, der er tale om.

Henset til disse forhold er det således forvaltningens vurdering at ved at undlade at lave kvalitetsrapport hvert år, vil man kunne bidrage til målet om fokus på afbureaukratisering.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der fremover alene udarbejdes den lovbundne kvalitetsrapport for skolevæsnet hvert andet år.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget orienteres løbende omkring udviklingen.

Der planlægges en temadrøftelse om data i foråret 2019.

171. Sammenhængende ungeindsats - Kommissorium for politisk styregruppe

Sammenhængende ungeindsats - Kommissorium for politisk styregruppe

Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed, Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration behandlede en sag i august 2018, om udpegning af udvalgsmedlemmer til en tværgående politisk styregruppe for en sammenhængende ungeindsats.

 

Nu fremlægges kommissorium for den politiske styregruppe til godkendelse. Kommissoriet beskriver blandt andet den politiske styregruppes opgave og kompetence.

 

Kommissorium og ændringer hertil behandles i de 3 politiske fagudvalg, Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Byrådet.

 

Den politiske styregruppe følger opgaven med at udvikle en sammenhængende ungeindsats i Varde Kommune på baggrund af en reform på området.

Reformen skal sikre, at alle unge på sigt opnår en fast tilknytning til arbejdsmarkedet og enten er i job eller uddannelse, når de er 25 år (Reformen er nærmere beskrevet i bilag).

 

Det bemærkes, at på baggrund af udpegningen i august har den politiske styregruppe allerede afholdt 2 møder i efteråret 2018.

Styregruppens arbejde skal fortsætte i 2019 hvorefter de 3 udvalg vurderer, om arbejdet også skal strække sig ind i 2020.

 

Forslag til kommissorium for den politiske styregruppe:

For at sikre fremdrift i beslutningerne delegeres beslutningskompetencen fra de 3 ovennævnte udvalg til den politiske styregruppe:

 

 • Beslutninger angående den indholdsmæssige retning for udviklingen af en sammenhængende ungeindsats.
 • Den politiske styregruppe har ansvar for at overveje, om emner skal drøftes i de relevante politiske fagudvalg, inden beslutning i den politiske styregruppe, eller de skal besluttes i de politiske fagudvalg eller Byrådet.
 • Den politiske styregruppe kan ikke træffe beslutninger, der har økonomiske konsekvenser.
 • Den politiske styregruppe kan ikke behandle emner på sagsniveau, men skal udelukkende forholde sig til overordnede linjer for udviklingen af en sammenhængende ungeindsats.

 

Den politiske styregruppe:

 • Connie Høj, fmd. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, medlem af Udvalget for Social og Sundhed – Connie Høj er valgt til formand for den politiske styregruppe
 • Peder Foldager, fmd. for Udvalget for Børn og Læring, medlem af Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
 • Tom Arnt Thorup, medlem af Udvalget for Børn og Læring
 • Tina Agergaard Hansen, fmd. for Udvalget for Social og Sundhed, medlem af Udvalget for Børn og Læring
 • Steen Holm Iversen, medlem af Udvalget for Social og Sundhed, medlem af Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
 • Birger Filskov, medlem af Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Forvaltningens vurdering

Udviklingen af en sammenhængende ungeindsats kræver koordinering både på det politiske og det administrative niveau, så der sikres en fælles retning og koordinering mellem interne og eksterne aktører på både skole-, uddannelse-, beskæftigelse- og socialområdet. Dette vil kunne understøttes af en tværgående politisk styregruppe.

 

Der bør være et løbende informationsniveau om arbejdet med en sammenhængende ungeindsats.
Det foreslås, at den sammenhængende ungeindsats sættes på udvalgenes dagsorden under gensidig orientering som et fast punkt.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven

Styrelsesvedtægt for Varde Kommune


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Børn og Læring, at det indstilles til Byrådet,

at kommissorium for den politiske styregruppe for en sammenhængende ungeindsats godkendes,

at medlemmerne i den politiske styregruppe fra henholdsvis Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration godkendes,

at den sammenhængende ungeindsats fremover er et fast punkt under gensidig orientering på de 3 udvalgs dagsorden.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 06-12-2018

Udvalget godkendte anbefalingerne fra forvaltningen.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-5456_doknr156172-18_v1_kommissorium - politisk styregruppe - en sammenhængende ungeindsats.docx
sagsnr16-11379_doknr19405-18_v1_godkendt styrelsesvedtægt for varde kommune 2018.docx
sagsnr18-5456_doknr183185-18_v1_reform - en sammenhængende ungeindsats.docx

Bilag

Kommissorium - Politisk styregruppe - En sammenhængende ungeindsats
Godkendt Styrelsesvedtægt for Varde Kommune 2018
Reform - En sammenhængende ungeindsats


172. Gensidig orienterintg

Gensidig orienterintg

Sagsfremstilling

 

Orientering ved formanden:

 • Sammenhængende ungeindsats
 • Dialogmøder om fokusområder

 

 

 

Orientering ved direktøren:

 • Agerbæk-Starup Skole navngives fremover Agerbæk Skole & Starup Børneby
 • Status vedr. kombibibliotek Agerbæk og Nr. Nebel
 • Decentral boligplacering og fordeling af nyankomne børn med flygtningebaggrund på skolerne
 • KL’s tilbagemelding på politisk møde 31. oktober 2018 i Region Syddanmark vedr. børne- og ungeområdet

 

 

 

Orientering ved udvalgets medlemmer:

 •  

 


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-12-2018

Orienteringerne blev taget til efterretning.sagsnr18-10164_doknr184407-18_v1_kl's tilbagemelding på politisk møde 31.10.2018 i region syddanmark vedr. børne- og ungeområdet.pdf
sagsnr18-4867_doknr175926-18_v1_navneskift agerbæk skole & starup børneby 161118.msg
sagsnr18-14228_doknr184994-18_v1_notat vedr. decentral boligplacering.docx
sagsnr18-10164_doknr184408-18_v1_skabelon for beskrivelse af kommunalt eksempel og erfaringer.docx

Bilag

KL's tilbagemelding på politisk møde 31.10.2018 i Region Syddanmark vedr. børne- og ungeområdet
Navneskift Agerbæk skole & Starup Børneby 161118
Notat vedr. decentral boligplacering
Skabelon for beskrivelse af kommunalt eksempel og erfaringer


173. Ændring i fordeling af pladser i Samstyrkens aflastning - høring - Lukket punkt
174. Skoledistriktsgrænser i Varde by fra 2021/2022

Skoledistriktsgrænser i Varde by fra 2021/2022

Sagsfremstilling

Sagen har tidligere været behandlet i Udvalget for Børn og Læring den 18. november 2018 og i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28. november 2018 og forelægges hermed til fornyet behandling, jfr. beslutningen i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

 

Udvalget for Børn og Læring vedtog den 18. september 2018 at sende et forslag til fastlæggelse af skoledistriktsgrænser i Varde by til udtalelse hos berørte skolebestyrelser.

 

Ved udtalefristens udløb den 29. oktober 2018 er der indkommet udtalelse fra:

 • Brorsonskolens bestyrelse
 • Lykkesgårdskolens bestyrelse
 • Sct. Jacobi Skoles bestyrelse

 

Udvalget for Børn og Læring besluttede den 13. november 2018 at indstille til Byrådet, at forslag til fremtidige skoledistriktsgrænser i Varde by fra 2021/2022 godkendes uden ændringer.

Sandie Eis Ravn (A) stemte imod, fordi hun ønsker en anden distriktsopdeling, og der var afbud fra Sarah Andersen.

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede den 28. november 2018, at sagen returneres til fornyet behandling i Udvalget for Børn og Læring, idet der er fremkommet yderligere oplysninger i sagen, efter behandling i Udvalget for Børn og Læring den 13. november 2018.

På baggrund af behandlingen i Udvalget for Økonomi og Erhverv har forvaltningen udarbejdet vedlagte alternative forslag til distriktsopdeling incl. satellit. Dette forslag er alene udarbejdet af forvaltningen uden involvering af interessenterne.


Forvaltningens vurdering

De 3 skolebestyrelser har ingen indsigelser mod det udsendte oprindelige forslag til skoledistriktsgrænser.

 

Sct. Jacobi Skole peger i deres udtalelse på, at en for stor koncentration af tosprogede elever på en skole kan være problematisk.

 

Forvaltningen har tidligere lavet en beregning – ud fra de nuværende oplysninger i de administrative systemer. Denne beregning viser, at ved den foreslåede distriktsopdeling og med de forudsætninger, at 1/3 af de nuværende elever fra Sct. Jacobi Skole skal gå på Lykkesgårdskolen fra 2021/2022 og 2/3 på Frelloskolen, vil antallet at tosprogede elever på Frelloskolen i 2021/2022 være på 18,2% og på Lykkesgårdskolen på 11,1%.

 

Den for indeværende skoleår udregnede procentsats for antal tosprogede på Sct. Jacobi Skole er i henhold til samme beregningsmetode 20,1%, som skolen korrekt angiver.

 

Opmærksomheden henledes på at beregningerne for 2021/2022 er foretaget med udgangspunkt i de nuværende kendte tal og der må derfor tages forbehold, idet til-/fra-flytningen til de fremtidige skoledistrikter ikke kan forudses. Ligeledes kan forældrenes ret til frit skolevalg, under de gældende regler, påvirke elevtallet i distrikterne.

 

Forvaltningen fandt ikke, med de påpegede usikkerhedsmomenter, at de beregnede procentsatser tilsiger at den oprindeligt foreslåede skoledistriktsgrænse for Varde by ikke kan indstilles til Byrådets godkendelse.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen


Økonomi

Ingen


Høring

Skolebestyrelserne for Sct. Jacobi Skole, Lykkesgårdskolen og Brorsonskolen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til skoledistriktsgrænser i Varde by drøftes,

at der tages stilling til

 • Om det oprindelige forslag til distriktsinddeling (dok. 98058-17) fastholdes og forelægges Byrådet til godkendelse eller
 • Om der skal arbejdes videre med det alternative forslag til distriktsinddeling incl. satellit (dok. 189427-18) med henblik på involvering af interessenter m.v.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-12-2018

Flertallet i udvalget besluttede, at det oprindelige vedtagne forslag til distriktsinddeling indstilles til Byrådets godkendelse. Udvalget ønsker at følge udviklingen i skoledistrikterne i Varde By.

Sandie Eis Ravn (A) stemte imod beslutningen.

 sagsnr18-9943_doknr161900-18_v1_udtalelse fra brorsonskolens bestyrelse - skoledistriktsgrænser i varde by.docx
sagsnr18-9943_doknr165278-18_v1_udtalebrev fra lykkesgårdskolens bestyrelse - skoledistrikter varde by.docx
sagsnr18-9943_doknr165284-18_v1_udtalebrev fra sct. jacobi skoles bestyrelse - skoledistrikter varde by.doc
sagsnr18-9943_doknr98058-17_v1_distrikt tegning - varde by - forslag til ny distriktgrænse.png
sagsnr18-9943_doknr108454-17_v1_beskrivelse af udkast til ny distriktsgrænse mellem byskolerne i varde by.docx.docx
sagsnr18-9943_doknr189427-18_v1_distrikt tegning - varde by - satellit-forslag til ny distriktsgrænse.docx

Bilag

Udtalelse fra Brorsonskolens bestyrelse - Skoledistriktsgrænser i Varde by
Udtalebrev fra Lykkesgårdskolens bestyrelse - Skoledistrikter Varde by
Udtalebrev fra Sct. Jacobi Skoles bestyrelse - Skoledistrikter Varde by
Distrikt tegning - Varde by - Forslag til ny distriktgrænse
Beskrivelse af udkast til ny distriktsgrænse mellem byskolerne i Varde By
Distrikt tegning - Varde by - Satellit-forslag til ny distriktsgrænse