UDVALG

Udvalget for Børn og Læring

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

13-11-2018 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

13-11-2018 17:30:00


PUNKTER

148. Godkendelse af dagsorden
149. Fokusområder i 2019 og frem mod 2020
150. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Udvalget for Børn og Læring
151. Orientering om Skolesundhedsprofil 2017/18
152. Orientering om overvægt blandt kommunens børn og unge - data og indsatser
153. Deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov
154. Projekt - Hvilken gavn har børn og unge af tværfagligt samarbejde?
155. Indsats mod mælketandscaries
156. Takster 2019 på børn og ungeområdet
157. Fremtidig busdrift i dagtilbud
158. Tildelingsmodel klubområdet
159. Skoledistriktsgrænser i Varde by - efter udtalelse
160. Ændring af skolevæsnets styrelsesvedtægt - Nedlæggelse af Fællesrådet
161. Styrket ordblindeindsats for folkeskoleelever
162. Gensidig orientering148. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 13-11-2018

Godkendt.

149. Fokusområder i 2019 og frem mod 2020

Fokusområder i 2019 og frem mod 2020

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring skal udarbejde fokusområder på udvalgets område. Der udarbejdes 3-5 fokusområder for hvert udvalg, som er gældende i en 1-2 årig periode.

Fokusområderne kan tage udgangspunkt Udviklingsstrategien, der er under behandling samt gældende politikker og strategier i kommunen.

Udvalget kan desuden lade sig inspirere af udviklingen i nye udspil fra nationalt niveau på området, samt andre tendenser og udfordringer både lokalt og nationalt.

 

Udvalget drøftede ved udvalgsmødet den 9. oktober 2018 bl.a. følgende fokusområder.

 • Tidlig indsats
 • Sammenhængende ungeindsats
 • Sund kultur for hjerne og krop

 

Der ønskes en videre drøftelse af fokusområder, samt en beslutning om fokusområder, der skal danne grundlag for udvalgets videre dialogproces om fokusområder.


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at flere at de nævnte fokusområder går på tværs af de politiske udvalg. For at understøtte, at der arbejdes tværgående mellem fagområder og afdelinger i forvaltningen og på institutioner for at indfri målsætningerne, kan der udarbejdes tværgående fokusområder.


Konsekvens i forhold til visionen

I Udviklingsstrategien er det præciseret, at visionen ’Vi i Naturen’ fortsat skal binde kommunen sammen og udgøre det fælles fundament for både kommunen som helhed og i de forskellige lokalsamfund. Dette vil dermed også udgøre fundamentet ved udarbejdelse af de mere konkrete fokusområder.


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Såfremt der er udgifter forbundet med implementeringen skal udvalget efterfølgende forholde sig til finansieringen af disse.


Høring

---


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der fastlægges og konkretiseres 3-5 fokusområder, som grundlag for udvalgets videre dialogproces om fokusområder i november og december.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 13-11-2018

Følgende fokusområder blev fastlagt:

 • Tidlig indsats
 • Sammenhængende ungeindsats
 • Sund kultur for hjerne og krop

 sagsnr18-9781_doknr170247-18_v1_sammendrag af drøftelserne på udvalgsmøde 09.10.2018 og 13.11.2018 vedr. fokusområder.docx

Bilag

Sammendrag af drøftelserne på udvalgsmøde 09.10.2018 og 13.11.2018 vedr. fokusområder


150. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Udvalget for Børn og Læring

Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Udvalget for Børn og Læring

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning for 3. kvartal 2018.

 

Der udarbejdes budgetopfølgning til politisk godkendelse 3 gange årligt, ultimo marts, ultimo juni samt ultimo september. Der blev udarbejdet en ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018. Derudover sker der en løbende opfølgning i en tæt dialog mellem direktøren, cheferne og økonomikonsulenterne.

 

Resultatet for budgetopfølgningen for 3. kvartal 2018 for Børn og Læring udviser et forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. kr. i forhold til korrigeret budget excl. overførsel, hvilket er en ændring i forhold til sidste budgetopfølgning på 0,1 mio. kr. Budgetopfølgningen er et resultat af følgende:

(mio. kr.)

Fagområde

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Skoleområdet

Forventet merforbrug

5,9

2,3

0,7

-0,9

Sundhedsområdet

Forventet merforbrug

0,0

0,5

0,1

0,0

Dagtilbudsområdet

Forventet merforbrug

0,3

2,7

1,2

2,3

Børn og unge med særlige behov

Forventet mindreforbrug

0,0

-1,1

-4,5

-3,8

I alt

 

6,2

4,4

-2,5

-2,4

 

Ændringen på skoleområdet i forhold til sidste opfølgning skyldes hovedsagelig øgede overførslerne ca. 1,7 mio. kr., hvilket skyldes forskydninger mellem årene i økonomien vedr. Skole og Dagtilbud for alle, samt mindre forskelle i overførslen på de enkelte skoler, desuden skønnes en mindre indtægt på 0,1 mio. kr. vedr. mellemkommunale betalinger vedr. SFO. På sundhedsområdet skyldes forskellen at der bruges 0,1 mio. kr. mindre af overførslerne fra tidligere år. På dagtilbudsområdet indgik forbrug af overførsler fra tidligere år ikke i opfølgningen pr. 31. august 2018, hvorfor der samlet set er en forbedring på 0,1 mio. kr. Merforbruget på dagtilbud skyldes at der er flere børn i vuggestue og i private institutioner. På børn og unge med særlige behov er der i forhold til sidste opfølgning en lille stigning i udgifterne til plejefamilier og forebyggende foranstaltninger.

 

SKOLEOMRÅDET:

 

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., i forhold til korrigeret budget ex. overførsler hvilket fremkommer ved nedenstående resultat på overordnet niveau.

Område

Korrigeret budget eks. overførsler 2018

Overførsel fra 2017 til 2018

Forventet regnskabs-resultat 2018

Forventet afvigelse 2018 (minus = mindreforbrug)

 

(eks. overf)  (inkl. overf.)

Skoleområdet

511,6

14,9

512,2

0,6

-14,3

Ungdomsuddannelse

18,1

0,5

16,9

-1,2

-1,7

Folkeoplysning

15,3

1,3

15,0

-0,3

-1,6

I alt

545,0

16,7

544,1

-0,9

-17,6

 

På skoleområdet er der merforbrug på 0,6 mio. kr. på skoleområdet. Heraf 2,9 mio. kr. der skyldes færre elever i folkeskolerne og efterskoler, men flere elever i friskoler og i andre kommuner end budgetteret i alt en mindreudgift på 2,3 mio. kr., øgede udgifter på 0,4 mio. elevbefordring især på grund af flere elever i specialklasserne, desuden mindreudgifter på grund af færre elever i SFO 0,6 mio. kr., og mindreudgifter vedr. leje af lokaler på 0,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes, at der bruges af opsparede midler fra tidligere år. Det forventes, at der bruges 3,5 mio. kr. af opsparede midler fra tidligere år.

Vedr. ungdomsuddannelser er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i alt, heraf skyldes 0,9 mio. kr. færre udgifter til kørsel samt lidt færre elever pr. 1. august 2018 end budgetteret. Det forventes ligeledes, at der overføres yderligere 0,3 mio. kr. vedr. ungdomsuddannelser.

På folkeoplysningsområdet (Ungdomsskolen og juniorklubber) forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Dette skyldes færre elever indmeldt i juniorklubberne pr. 5. september 2018 hvilket betyder en mindreudgift på 0,4 mio. kr., samt et forbrug af overførsler på 0,1 mio. kr.

 

SUNDHEDSOMRÅDET:

 

I forhold til korrigeret budget uden overførsler forventes ingen afvigelser samlet set.

Område

Korrigeret budget eks. overførsler 2018

Overførsel fra 2017 til 2018

Forventet regnskabs-resultat 2018

Forventet afvigelse 2018 (minus = mindreforbrug)

 

(eks. overf)  (inkl. overf.)

Sundhedsudgifter

26,9

0,7

26,9

0,0

-0,7

 

sundhedsområdet forventes at sundhedsplejen bruger 0,3 mio. kr. af overførslerne fra tidligere år til flere ansatte i sundhedsplejen. Tandplejen forventer af afvikle underskud fra tidligere år på 0,3 mio. kr.

 

DAGTILBUD:

 

Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ex. overførsler.

Område

Korrigeret budget eks. overførsler 2018

Overførsel fra 2017 til 2018

Forventet regnskabs-resultat 2018

Forventet afvigelse 2018 (minus = mindreforbrug)

 

(eks. overf)  (inkl. overf.)

Dagplejen

55,8

0,2

  55,0

-0,8

-1,0

Daginstitutioner

133,9

3,8

137,0

3,1

-0,7

I alt

189,7

4,0

192,0

2,3

-1,7

 

På dagplejen forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. fripladstilskud, og det forventes, at der overføres yderligere 0,4 mio. kr. til 2019 til udskudte investeringer.

 

Merforbruget vedr. daginstitutionerne skyldes flere børn i kommunale vuggestuer og i private institutioner end oprindelig budgetteret. Dette modsvares af lidt færre børn i dagplejen og private pasningsordninger, men da udgiften pr. plads i disse ordninger er dog mindre end udgiften til vuggestuepladser forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr.

 

Der er mindreudgift vedr. startpakkemidler til flygtningebørn i dagtilbud på 0,4 mio. kr.

 

Udgifterne til inklusions- og handicappulje forventes at blive 0,8 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket skyldes flere børn med særlige behov. Der er i alt afsat 2,7 mio. kr. til formålet.

 

Af det forventede merforbrug på 2,3 mio. kr. kan 1,4 mio. kr. dækkes af opsparede midler fra tidligere år.

 

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV:

 

I forhold til korrigeret budget ex. budgetoverførsler fra tidligere år forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

Område

Korrigeret budget eks. overførsler 2018

Overførsel fra 2017 til 2018

Forventet regnskabs-resultat 2018

Forventet afvigelse 2018 (minus = mindreforbrug)

 

(eks.overf.)  (inkl. overf.)

Forebyggende foranstaltninger

53,2

5,1

57,2

  4,0

  -1,1

Plejefamilier

42,2

1,1

39,5

-2,7

  -3,8

Døgninstitutioner og opholdssteder

34,1

0,9

30,4

-3,7

  -4,6

Central refusion

-3,2

0,5

-3,4

-0,2

  -0,7

Kontante ydelser

4,8

0,8

  3,6

-1,2

  -2,0

I alt

131,1

8,4

127,3

-3,8

-12,2

 

Budgetopfølgningen er udarbejdet i forhold til kendte anbringelser og foranstaltninger pr. 30. september 2018 hvorfor nye/ophør af anbringelser ikke er indregnet.

I forhold til vedtaget budget er der et fald i antallet af anbringelser på døgninstitutioner og plejefamilier. Dette modsvares dog af flere anbringelser på opholdssteder og flere udgifter til forebyggende foranstaltninger. I budgetopfølgningen er indregnet Varde Kommunes udgifter i forbindelse med lukning af Tippen. Det forventes, at der overføres yderligere 0,8 mio. kr. i forhold til 2017. En del af overførslen fra 2018 til 2019 ønskes overført til nedbringelse af ventelisten samt igangsætning af arbejdet med flere gruppeindsatser.

 

Det foreslås, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen tilføres kassebeholdningen 3 mio. kr. af opsparede midler i 2018.

 

Desuden vedlægges oversigt for anlægsprojekter pr. 30. september 2018 med status for de enkelte projekter.


Forvaltningens vurdering

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af løbende opfølgningen med de enkelte aftaleholdere chefer og direktør under udvalgets område.

På skoleområdet er beregningerne foretaget på baggrund af elevtallet pr. 5. september 2018.

På dagtilbudsområdet er beregningerne foretaget på baggrund af prognosen pr. 15. juli 2018.

Der er taget højde for konsekvenserne af den ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet som trådte i kraft pr. 1. august 2018.

Det forventede regnskabsresultat på tilbud til børn og unge med særlige behov er beregnet ud fra kendte anbringelse og foranstaltninger.

 

Vedr. anlægsbudgettet forventes et mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb på 24,7 mio. kr. Det forventes at der kun bruges 1 mio. af de afsatte midler til anlægsinvesteringer som følge af ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet, og at der vedr. projektet vedr. multisal m.m. på Agerbæk Skole kun forventes brugt ca. 1 mio. kr. af de afsatte midler.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

---


Økonomi

Det forventes, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen vil være et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen. Det forventes, at der bruges 3,5 mio. kr. af opsparede midler fra tidligere år. Det betyder at de samlede overførsler til 2019 forventes at blive på 26,3 mio. kr. mod 29,5 mio. kr. i overførsel fra 2017 til 2018.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 13-11-2018

Taget til efterretning.sagsnr17-12789_doknr149608-18_v1_budgetopfølgning pr. 30.9.2018 opdelt på afd.- udvalget for børn og læring..xlsx
sagsnr17-12789_doknr168347-18_v1_budgetopfølgning pr. 30.9.2018 anlæg - børn og læring.xlsx

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30.9.2018 opdelt på afd.- Udvalget for Børn og Læring.
Budgetopfølgning pr. 30.9.2018 Anlæg - Børn og læring


151. Orientering om Skolesundhedsprofil 2017/18

Orientering om Skolesundhedsprofil 2017/18

Sagsfremstilling

Varde Kommune har i skoleåret 2017/18 gennemført en spørgeskemaundersøgelse via skolesundhed.dk på følgende årgange 0., 5. og 8. årgang på alle kommunens folkeskoler. Undersøgelsen medvirker til at skabe viden om sundhed, trivsel og læring blandt skoleeleverne med henblik på at kunne styrke indsatsen for sundhed og trivsel:

 • på individniveau i Sundhedsplejen,
 • på klasse-/skoleniveau på skolerne, og
 • som prioriterings-, planlægnings- og evalueringsværktøj på kommuneniveau.

Der er indhentet samtykke for alle besvarelser som indgår i den kommunale skolesundhedsrapport.

 

I relation til sidstnævnte udarbejdes årligt en rapport med resultaterne på udvalgte indikatorer med sammenhæng til kommunens overordnede fokus jf. sundhedspolitikken og børn- og ungepolitikken. Svarprocenten er 62,5% for 0. klasse, 90,5% for 5. klasse og 81% for 8. klasse, hvilket er tilfredsstillende for 5. og 8. klasse, men lige i underkanten for 0. klasse.

 

Resultaterne viser at:

 • Overordnet set falder trivslen hen over årgangene. Dette gør sig gældende for både Varde Kommune og resten af landet – dog er trivslen lidt højere i Varde end i resten af landet.
 • Mange børn – særligt i 5. og 8. klasse – anvender aktiv transport til og fra skole. Andelen er dog faldet over de seneste 3 år, men ligger fortsat over referencekommunerne. En stor andel af eleverne på alle klassetrin dyrker sport og andre former for aktiviteter i deres fritid – og gør det i højere grad end resten af landet.
 • Næsten halvdelen af alle børn i 0. klasse sidder mere end 1 time foran en skærm i fritiden på hverdage.
 • 58% af børn i 5. klasse og 57% af børn i 8. klasse i Varde Kommune spiser ikke grøntsager som en del af den daglige kost, og hvert 10. barn i 0.klasse drikker ofte sukkerholdige drikke, selvom antallet er faldet fra 2016/2017. Dette er værd at bemærke, idet resultaterne i den landsdækkende sundhedsprofil (16+ år) ’Hvordan har du det?’ fra 2017 viste, at mange borgere i Varde Kommune har et usundt kostmønster.
 • Ca. hvert 5. barn i 0. og 8. klasse og hvert 6. barn i 5. klasse børster kun tænder en gang om dagen eller sjældnere, og udviklingen i 5. og 8. klasse bevæger sig en negativ retning, og Varde Kommune ligger på niveau eller marginalt over referencekommunerne. Denne parameter er man opmærksom på i den kommunale tandpleje.
 • Hvert andet barn i 5. klasse og lidt under hvert andet barn i 8. klasse vasker ikke hænder forud for et måltid, og her ligger Varde Kommune under referencekommunerne – der er ingen betydelig ændring at spore på dette område.
 • Omkring hvert 16. barn i 0. klasse er udsat for passiv rygning. Antallet af elever i 8. klasse som ryger lejlighedsvist eller dagligt ligger markant højere i 2017/2018 (hver 5. elev) end i 2016/2017 (hver 10. elev). Varde Kommune ligger her væsentligt over referencekommunerne.
 • Der er markant flere elever i 8. klasse i Varde Kommune, der jævnligt drikker alkohol, sammenlignet med resten af landet (hver 3. mod hver 4.). Forældreaccepten er markant mere udbredt i Varde Kommune, end tilfældet er i referencekommunerne, og denne er højere end i 2016/2017.
 • Størstedelen af eleverne på de 3 årgange får den anbefalede mængde søvn, men særligt i 5. klasse sover hvert 5. barn mindre end de bør, og i 8. klasse sover hvert 4. barn mindre, end de bør ifølge Sundhedsstyrelsen.

Forvaltningens vurdering

Skolesundhedsprofilen bidrager med nødvendig viden omkring børn og unges sundhed og trivsel, og kan herigennem medvirke til at skabe dialog og i sidste ende indsatser og aktiviteter, der kan fremme sundhed, trivsel og læring.

 

Det vurderes, at der allerede er igangværende indsatser indenfor de områder, hvor der i rapporten er fundet udfordringer.

 

 • Center for Sundhedsfremme har i foråret 2018 sendt en pjece til forældrene til elever i 7. klasse, som bl.a. gør op med misforståelsen af, at det er i orden at eleven drikker alkohol til egen konfirmation. Desuden samarbejder skolerne, SSP, Center for Sundhedsfremme og Lions Klubben om at forebygge tidlig alkoholdebut, bl.a. via ’Du vælger selv’, hvor samtlige 7. klasser deltager.
 • Kommunens hygiejneorganisation er pr. 1. januar 2016 udbredt til børn- og ungeområdet. I foråret 2018 gennemførtes et pilotprojekt i indskolingen på Alslev Skole. I efteråret 2018 udbredes indsatsen til de øvrige skolers 0. klasser.
 • Sundhedsplejen afholder ind- og udskolingsundersøgelser med næsten alle børn og unge i kommunen, hvor de bl.a. italesætter sund kost, rygning, rusmidler og mental sundhed. Sundhedsplejen har herudover et særligt fokus på overvægt for alle børn i alle aldre.
 • ’Rend og hop’ er et projekt, som er forankret i Center for Sundhedsfremme. Det er målrettet overvægtige børn og der arbejdes bl.a. med kost og bevægelse. Børnene henvises af sundhedsplejerske eller læge og der findes her et udvidet fokus på forældresamarbejde.
 • For at imødegå den stigende mængde af skoleelever som ryger, planlægger Børn og Læring samt Social & Sundhed i samarbejde at udarbejde tiltag med udgangspunkt i, Projekt ’Røgfri fremtid’. Fokus og indsatser vil her blive lagt på at arbejde henimod en røgfri skoletid, hvor medarbejdere, elever, skolebestyrelse og forældre alle engageres i de lokale tiltag for at kunne nedbringe antallet af rygende skoleelever.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Sundhedsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen drøftes og tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 13-11-2018

Taget til efterretning.sagsnr18-8207_doknr111892-18_v1_skolesundhedsprofil - kommunerapport 201718.docx

Bilag

Skolesundhedsprofil - kommunerapport 2017/18


152. Orientering om overvægt blandt kommunens børn og unge - data og indsatser

Orientering om overvægt blandt kommunens børn og unge - data og indsatser

Sagsfremstilling

Igennem de seneste år er andelen af børn, der er overvægtige, steget markant. Der gives her en orientering om udviklingen og de nuværende indsatser på området. Data fremgår af notat om data og indsatser vedr. overvægt blandt børn i kommunen, dok. nr. 144105-18.

 

Sundhedsplejen har i skoleåret 2016-2017 vejet 2447 skolebørn og fundet, at 17,4% heraf er overvægtige. I skoleåret 2017-2018 var andelen steget til 17,9%.

 

Der ses en jævn stigning i andelen af overvægtige drenge i skolealderen fra 12,9% i skoleåret 2012-2013 til 16,7% i skoleåret 2017-2018.

Samtidig ses en stigende tendens i den samme periode for piger i skolealderen. Et enkelt år (2016-2017) fandt Sundhedsplejen knap 20% overvægtige piger i skolealderen.

Det er ikke alle årgange, der måles hvert år.

 

Samtidig er ses en meget uheldig udvikling i perioden 2012-2018 i andelen af svært overvægtige elever – for drengene fra 3,4% til 5,3% og for pigerne fra 2,0% til 4,6%.

 

Sundhedsplejen har i skoleåret 2017-2018 vejet ca. 35% af samtlige skoleelever og fundet 95 elever med svær overvægt (BMI over 30) og 251 elever med overvægt (BMI på 25-30). Estimeret til samtlige skoleelever i Varde Kommune svarer det til, at der vil være 270 svært overvægtige skoleelever (BMI over 30) og 720 elever med overvægt (BMI på 25-30).

 

Indsatser

Sundhedsplejens indsatser mod overvægt består primært af individuelle tiltag. I skoleåret 2017-2018 foretog Sundhedsplejen således f.eks. 181 behovskonsultationer omkring overvægt (udover basistilbuddet) og 236 telefonkonsultationer med forældre omkring vægt.

 

Center for Sundhedsfremmes tilbud til børn med overvægt – kaldet ’Rend og Hop’ – er målrettet børn med et ISOBMI, der svarer til voksen BMI over 25, og hvor centret i samråd via en afklarende samtale med barnet og familien har vurderet, at der er behov for en sundhedspædagogisk og/eller tværfaglig indsats.

Indsatsen består af livsstilssamtaler, træning og en café. Der er ca. 30 børn tilknyttet ’Rend og Hop’. Derudover følges yderligere ca. 15 familier i et samtaleforløb, hvor børnene ikke indgår i ’Rend og hop’ forløb, men evt. deltager i cafëen.

 

Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har derudover tilbud til stærkt overvægtige børn (BMI>30), der henvises fra egen læge.


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at overvægt er et stigende problem blandt kommunens børn.

Emnet kan med fordel tages op i diverse fora, herunder f.eks. dagtilbuds- og skolebestyrelser.

Herudover bør det sikres, at forældre orienteres, når deres barn er ved at udvikle en overvægt, ligesom der i høj grad skal fokuseres på, at det sunde valg bliver det lette valg for både børn og forældre.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Sundhedsloven § 120 - 126


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning,

at Sundhedsplejen og Center for Sundhedsfremme opfordres til at komme med forslag til yderligere indsatser på området,

at sagen sendes til orientering i Udvalget for Social og Sundhed.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 13-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sundhedsplejen og Center for Sundhedsfremme opfordres til at komme med konkrete tiltag på området.

 

Sagen forelægges Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Kultur og Fritid til orientering.sagsnr18-11018_doknr144105-18_v1_notat om overvægt blandt børn i varde kommune.docx
sagsnr18-11018_doknr144106-18_v1_standard, opsporing af overvægt.docx

Bilag

Notat om overvægt blandt børn i Varde Kommune
Standard, Opsporing af overvægt


153. Deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov

Deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov

Sagsfremstilling

I henhold til den nye dagtilbudslov skal det pr. 1. januar 2019 være muligt for forældre, som er på barsel, at få en deltidsplads på 30 timer om ugen til ældre søskende, som går i daginstitution. Deltidspladsen skal være mulig at få i den daginstitution, hvor barnet allerede går, og deltidspladsen skal være med en reduceret forældrebetaling.

 

Forældrene har mulighed for at få en deltidsplads 30 timer i ugen i den periode forældrene afholder fravær efter barselsloven. Dette betyder blandt andet, at forældre, der afholder fravær efter barselsloven, kan få en deltidsplads under graviditeten samt efter fødslen. Mulighed for deltidsplads omfatter også forældre, der har valgt at genoptage arbejdet delvist, ligesom den omfatter forældre, der afholder fravær i forbindelse med adoption, udskudt fravær, fravær ved forældreorlov mv.

 

Kommunen skal tilbyde deltidspladser 30 timer i ugen i både kommunale, selvejende og privatinstitutioner samt kommunal dagpleje.

 

Formålet med tilbuddet er at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres barn under barsel.

 

Deltidspladsen er omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse samt reglerne om en pædagogisk læreplan. Dette indebærer, at børn, der har en deltidsplads 30 timer om ugen, også skal have mulighed for at deltage i de planlagte pædagogiske forløb og aktiviteter, som foregår i løbet af dagen i dagtilbuddet.

 

Muligheden for at få en deltidsplads i et dagtilbud gælder alle børn, der bor i husstanden.

 

Takster
Der er beregnet forældrebetalingstakster for 2019 for en deltidsplads på 30 timer i de kommunale pasningstilbud og for tilskud til drift, bygning og administration i private institutioner (dok. 131589-18).
 

Forældrebetalingstakster i kommunale dagtilbud pr. måned (11 mdr.):

Dagpleje: 2.135 kr. mod 2.670 kr. for en fuldtidsplads

Vuggestue: 3.100 kr. mod 3.875 kr. for en fuldtidsplads
Børnehave: 1.350 kr. mod 1.685 kr. for en fuldtidsplads
 

Tilskud til drift, bygning og administration i private institutioner pr. måned (11 mdr.):
0-2,10 år: 7.405 kr. mod 9.256 kr. for en fuldtidsplads.

2,11-5 år: 4.038 kr. mod 5.047 kr. for en fuldtidsplads.


Forvaltningens vurdering

I henhold til dagtilbudsloven har forvaltningen udarbejdet forslag til retningslinjer for deltidspladser for forældre på barsel, samt for anvendelsen af disse som grundlag for forældres ansøgning til deltidspladser (dok. 139484-18). Retningslinjerne skal offentliggøres på hjemmesiden.


Varde Kommune har i forvejen beskrevet retningslinjer for de forskellige pasningsmuligheder i kommunen. Med henblik på overskuelighed for forældre, foreslås det, at retningslinjer for 30 timers modulet indgår i de nuværende retningslinjer for børnepasning, hvor også retningslinjer for det nuværende 25 timer modul indgår: http://www.vardekommune.dk/boernepasning#fuld-og-deltidsplads.
 

Det er i dag muligt for forældre, at vælge et 25 timers pasningsmodul. Der er på nuværende tidspunkt 24 børn, der benytter dette modul, og en overvejende del af disse børn er under 3 år. Forvaltningen anbefaler, at lade 25 timers modulet bortfalde til fordel for et 30 timers modul, idet det vurderes, at 30 timers modulet vil være attraktivt for en større gruppe forældre end 25 timers modulet. Såfremt et 30 timers modul erstatter 25 timers modulet, vil forældre, der ikke er på barsel, kunne benytte 30 timers modulet efter samme retningslinjer som for 25 timers modulet i dag.

 

Holdt op imod en fuldtidsplads på 52,5 time, er det forvaltningens vurdering, at et 30 timers modul forholdsvis vil blive for dyrt, såfremt den udgør mere end 80% af en fuldtidsplads. Det foreslås derfor, at taksten for et 30 timers modul bliver den samme, som for det nuværende 25 timers modul, som beregnes som 80% af en fuldtidsplads. Det har den konsekvens, at dagtilbuddet får det samme tilskud, men børnene kan være der i 5 timer mere, hvilket i praksis er en mindre nednormering, hvis børnene er der alle 30 timer. Udover de forældre, der har ret til en deltidplads på 30 timer, kan 30 timers modulet maksimalt udgøre 10% af institutionens pladser.

 

Såfremt man fastholder et 25 timers modul skal der beregnes en takst for denne.

 

Ordningen træder i kraft 1. januar 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

-----


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at retningslinjer for deltidspladser for børn af forældre på barsel godkendes og indarbejdes i kommunens nuværende retningslinjer for dagtilbud,

at der tages stilling til, om 25 timers modulet skal bortfalde til fordel for et 30 timers modul.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 13-11-2018

Retningslinjerne blev godkendt og indarbejdes i de nuværende retningslinjer for dagtilbud.

 

25 timers modulet bortfalder til fordel for et 30 timers modul.sagsnr18-10675_doknr139484-18_v1_retningslinjer for deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov.docx
sagsnr18-4828_doknr131589-18_v1_takster for 2019 for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og sfo samt tilskud til privat pa.docx

Bilag

Retningslinjer for deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov
Takster for 2019 for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger


154. Projekt - Hvilken gavn har børn og unge af tværfagligt samarbejde?

Projekt - Hvilken gavn har børn og unge af tværfagligt samarbejde?

Sagsfremstilling

Pr. 1. februar 2017 blev der indgået en samarbejdsaftale med UC Syd om et projekt med det overordnede formål at kvalificere masteruddannelsen for udsatte børn og unge, samt diplomuddannelsen med forskning i praksis. Projektets mere konkrete forskningsspørgsmål er at undersøge, hvilken gavn, børn og unge har af tværfagligt samarbejde.

 

Spørgsmålet om det tværfaglige samarbejdes virkning for børn og unge undersøges gennem observationer og ved samtaler med børn og forældre, samt ved deltagelse på tværfaglige møder. Forskerne vil gerne undersøge forskellige typer af sager, hvor de er med før, under og efter den børnefaglige undersøgelse. Den viden, som opsamles i projektet, formidles efterfølgende tilbage til de deltagende kommuner.

 

Ved projektets begyndelse i 2017 blev der nedsat en styregruppe for Varde Kommunes deltagelse i projektet. Styregruppens opgave er bl.a. at facilitere adgangen til indsamling af empiri og at deltage i drøftelserne af, hvordan delresultater eventuelt kan skabe lokal udvikling af organisationen og udvikling af praksis.

Stig Leerbeck, tidligere medlem af Udvalget for Børn og Undervisning, har tidligere repræsenteret det politiske udvalg.

 

Den oprindelige projektbeskrivelse ses i dok. 22338-17, og senere er problemformuleringen blevet revideret, hvilket fremgår af dok. 196132-17, mens undersøgelsesdesignet stort set er fastholdt.


Forvaltningens vurdering

Projektet løber frem til 2019 og vil bidrage til en større viden om, hvilken gavn udsatte børn og unge har af det tværfaglige samarbejde. Dette emne er særdeles vigtigt at få belyst yderligere forskningsmæssigt.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til, om der fortsat skal være politisk repræsentation i styregruppen for projektet,- og i bekræftende fald,

at der udpeges et udvalgsmedlem til projektets styregruppe.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 13-11-2018

Stig Leerbeck fortsætter som politisk repræsentant i projektets styregruppe.sagsnr18-12797_doknr22338-17_v1_projektbeskrivelse - hvilken gavn har børn og unge af tværfagligt samarbejde - hvilken gavn har børn.docx
sagsnr18-12797_doknr196132-17_v1_revideret undersøgelsesplan, 13.12.2017.docx

Bilag

Projektbeskrivelse - Hvilken gavn har børn og unge af tværfagligt samarbejde - Hvilken gavn har børn og unge af tværfagligt samarbejde.docx
Revideret undersøgelsesplan, 13.12.2017


155. Indsats mod mælketandscaries

Indsats mod mælketandscaries

Sagsfremstilling

Når børn og unge er til tandundersøgelse, registreres det i et centralt system, om og evt. hvor der er huller i deres tænder. Der findes således data på alle børn både i Varde Kommune og i resten af landets kommuner, hvorved det er muligt at følge udviklingen fra år til år. Når vi sammenligner med de omkringliggende kommuner, kan det ses, at børn i Varde Kommune har flere huller i tænderne i perioden 5-7 år end i de omkringliggende kommuner.

 

Skemaet viser det gennemsnitlige antal af tandflader, der er skadet pga. huller i tænderne for børn på henholdsvis 5 og 7 år. * Dette tal kaldes for ’dmfs’. Tallene er fra opgørelsen i 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det nuværende servicetilbud indkaldes børn første gang, når de er 1½ år.

Det nuværende servicetilbud ses i skematisk form i dok. 164059-18.

 

Tandplejen ønsker fremover at indkaldes børn tidligere dvs. allerede i 8 måneders alderen, hvilket vil være en udvidelse af det nuværende serviceniveau. Indsatsen vil primært bestå af grundig instruktion i tandbørstning, som der er god evidens for, er det mest effektive mod huller i tænderne sammen med tilførslen af fluorid, som findes i tandpastaen. Indsatsen følges op med motivation, reinstruktion og evt. behandling med fluorid. En start på tandbørstning 2 gange dagligt med en effektiv metode vil hjælpe barnet til at forblive cariesfrit.


Forvaltningens vurdering

Det vil være hensigtsmæssigt at udvide serviceniveauet, så børnene indkaldes allerede i 8 måneders alderen, hvor der kun er kommet ganske enkelte tænder. Det vil betyde, at færre børn skal opleve at få boret i tænderne i en meget tidlig alder.

Esbjerg Kommune indkalder på nuværende tidspunkt børn i 8 måneders alderen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Det er nødvendigt at tilføre klinikassistentressourcer til opgaven, men indenfor ganske få år vil det være tjent ind, da behandling af mælketandscaries er mere omkostningstungt på den lange bane end forebyggelse. Tandplejen kan således lave investeringen indenfor eget budget og hente investeringen i de kommende år.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at den foreslåede udvidelse af Tandplejens serviceniveau godkendes, således at børn fremover indkaldes i 8 måneders alderen.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 13-11-2018

Godkendt.

 

Sandie Eis Ravn (A) stemte imod fordi hun ønsker en anden indsats.

Sarah Andersen (V) var fraværende.sagsnr18-12724_doknr164059-18_v1_tandplejens serviceniveau.doc

Bilag

Tandplejens serviceniveau


156. Takster 2019 på børn og ungeområdet

Takster 2019 på børn og ungeområdet

Sagsfremstilling

I konsekvens af det udarbejdede budget for 2019 er der udarbejdet forslag til takster for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO’er samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger.

 

Der er regnet med opkrævning af forældrebetaling over 11 måneder (juli er betalingsfri).

 

Den generelle lønfremskrivning er 1,7% fra 2018 til 2019.

 

Alle takster stiger mindre end løn- og prisfremskrivningen på grund af konsekvenserne af den nye struktur samt effektiviseringer og reduktioner i budgettet for 2019. For vuggestuerne er der et mindre fald i taksten som følge af budgetreduktioner, og for SFO er der tale om et fald i taksten på ca. 5% som følge af budgetreduktioner.

 

I forhold til tidligere år er der udarbejdet takster for kombinationstilbud og tilskud til fleksibel pasning (deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til fleksibel pasning), samt takster for deltidspladser i forbindelse med forældrenes barselsorlov, jfr. den nye dagtilbudslov.

 

Tilskud til private institutioner er beregnet ud fra de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i alderssvarende dagtilbud. Derudover ydes administrationsbidrag samt bygningstilskud.

 

Tilskud til private pasningsordninger udgør 75% af billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

 

Tasterne indeholder ligeledes tilskud til pasning af egne børn.

 

Forslag til takster for forældrebetaling og tilskud til private institutioner fremgår af bilag.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven og folkeskoleloven


Økonomi

Taksterne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget for 2019.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at såvel taksterne som tilskud for 2019 godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 13-11-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.sagsnr18-4828_doknr131589-18_v1_takster for 2019 for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og sfo samt tilskud til privat pa.docx
sagsnr18-4828_doknr131591-18_v1_notat vedr. takster til forældrebetaling og tilskud til private institutioner mv. for 2019.docx

Bilag

Takster for 2019 for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger
Notat vedr. takster til forældrebetaling og tilskud til private institutioner mv. for 2019


157. Fremtidig busdrift i dagtilbud

Fremtidig busdrift i dagtilbud

Sagsfremstilling

Som en del af Byrådets budgetaftale for 2019-22 er der i 2019 afsat midler til etablering af fælles busdrift for kommunale og selvejende dagtilbud. I konsekvens heraf afvikles de nuværende busordninger i Mælkevejen i Nr. Nebel, Outrup Børnehave, Lundparken i Lunde pr. 1. januar 2019.

 

Model 2a – 3 delebusser, 1 i hvert dagtilbudsområde – foreligges således til godkendelse i Udvalget for Børn og Læring.

 

Model 2a omfatter delebusser i dagtilbudsområderne til alle dagtilbudsafdelinger.

I modellen vil der være 3 busser; 1 bus i hvert af de 3 geografiske områder Øst, Vest og Midt. Bussen skal kunne benyttes af såvel kommunale som selvejende dagtilbud i området, herunder børnebyafdelinger (dog undtaget Søndermarken i Varde, som har egen bus som en del af normeringen). De midler, der i dag tildeles som lønkroner pr. sted, omlægges til drift af busserne. Dagtilbuddene skal således finansiere eventuelle lønudgifter i forbindelse med benyttelse af bussen indenfor egen budgetramme.

 

Ved denne model vil der være behov for retningslinjer for brug af busserne, så det sikres, at alle dagtilbud/afdelinger tilgodeses og busserne udnyttes maksimalt. Disse retningslinjer kan være forskellige for hvert af de 3 geografiske områder, idet der kan være forskellige vilkår, ønsker og behov. Eksempelvis kan et område finde det mest hensigtsmæssigt, at hver afdeling har bussen 14 dage ad gangen, hvor et andet område hellere vil have et bookingsystem, hvor hver afdeling kan booke sig ind efter en fordelingsnøgle.

3 busser vil ved 1 tur om dagen køre 15 ture i ugen, hvorved de 25 dagtilbudsafdelinger vil kunne have en gruppe børn på tur med bussen ca. hver 12. dag.

Drift af model 2a

Leasingaftale på 3 minibusser i 10 år, kørekort og førstehjælpskursus til hver dagtilbuds matrikel
 

Tilbud indhentet:

Leasingydelse pr. bus pr. måned 6.500 kr. ekskl. moms. Tilbuddet er inklusiv serviceaftale.
Udgift pr. kørekort 26.250 kr. ekskl. moms og pr. førstehjælpskursus 3.300 kr. ekskl. moms.

Samlet årlig udgift til leasing af 3 busser: 234.000 kr.

Udgift år 1 til 21[1] kørekort og førstehjælpskurser: 620.550 kr.

 

I år 1 vil der således være en samlet udgift på 854.550 kr.
Herefter vil driften til leasing + en årlig supplering på 10 kørekort + førstehjælpskursus kunne afholdes indenfor den nuværende budgetramme.


[1] De 4 dagtilbudsafdelinger der i dag har busser er fratrukket, idet disse har personale med kørekort og førstehjælpskurser.


Forvaltningens vurdering

Den arbejdsgruppe, der har udarbejdet budgetoplægget til budgetseminaret (dok 117266-18), anbefaler model 2a.
 

Model 2a kommer alle dagtilbudsafdelinger tilgode og giver derved alle dagtilbud gode og mere lige muligheder for at komme ud i naturen og gøre brug af kommunens unikke naturområder og faciliteter.

 

Med leasing sikres løbende udskiftning af busserne og dermed maksimal sikkerhed. Samtidig undgår kommunen en stor binding af kapital og renten er meget lav på leasing.

 

Forvaltningen vil facilitere udarbejdelsen af retningslinjer for brug af busserne i samarbejde med hvert geografisk område, så det sikres at alle dagtilbud/afdelinger tilgodeses og retningslinjerne afspejler områdets vilkår, ønsker og behov.

 

Da Skovmusen og Oksbøl Børnehave ikke slås sammen, anbefaler forvaltningen, at bussen i Skovmusen afvikles med udgangen af juni måned 2019, hvorefter midlerne til driften heraf indgår i den samlede busdrift. Det betyder, at midlerne indgår med halvdelen i 2019 og med fuldt gennemslag fra 2020.

 

Der skal tages stilling til, hvad der skal ske med de eksisterende busser.


Konsekvens i forhold til visionen

Den anbefalede model understøtter visionen og giver alle dagtilbud gode og mere lige muligheder for at komme ud i naturens læringsrum og gøre brug af kommunens naturområder og faciliteter.


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Den samlede budgetramme for busdrift i 2019 er på 854.890 kr. Der er tilført 442.000 til etableringsudgifterne til leasing, kørekort og førstehjælpskurser i år 1, hvorefter driften til leasing + en årlig supplering af kørekort og førstehjælpskurser afholdes indenfor det afsatte budget.

Da der nu er truffet beslutning om, at dagtilbuddene i Oksbøl ikke slås sammen, vil der være et beløb på 137.600 kr. fra busordningen i Skovmusen, som der skal tages stilling til.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at model 2a – 3 delebusser, 1 i hvert dagtilbudsområde – godkendes,

at beløbet fra Skovmusen indgår i den samlede busdrift med halvdelen i 2019.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 13-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

Bussen i Skovmusen afvikles med udgangen af juni måned 2019.

 

Udvalget ønsker en evaluering af ordningen i foråret 2021.

 sagsnr17-7552_doknr117266-18_v1_budgetoplæg - modeller for busdrift i dagtilbud.docx
sagsnr17-7552_doknr96359-18_v1_uddybbende økonomi ift. busdrift i dagtilbud.xlsx

Bilag

Budgetoplæg - Modeller for busdrift i dagtilbud
Uddybbende økonomi ift. busdrift i dagtilbud


158. Tildelingsmodel klubområdet

Tildelingsmodel klubområdet

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring vedtog den 12. juni 2018 at udsætte sagen til efter budgetforhandlingerne.

 

I forbindelse med budgetaftalen for 2018-2021 blev udvalget bedt om at lave en nærmere vurdering af tildelingsmodellerne inden for klubområdet, herunder eventuel opkrævning af deltagerbetaling. Klubområdet betragtes i denne forbindelse som juniorklubber og SFO-2 på Samuelsgården samt ungdomsklubtilbud og SFO-3 på Samuelsgården.

 

Med en reduktion i forbindelse med budget 2019 på 5%, vil nuværende tildelingsmodel for juniorklubber og SFO-2 (elever fra 4.-6. årgang) tage udgangspunkt i en tildeling pr. fremmødte elever på 11.347 kr. pr. barn (2018-niveau), og en minimumstildeling på 192.899 kr. (svarende til 17 børn). Fremmødte elever beregnes ved fremmøde opgjort 2 gange årligt (5. marts og 5. september) på baggrund af 4 årlige opgørelser i de enkelte klubtilbud. Kompetencen til at fastsætte en eventuel brugerbetaling (0–200 kr.) er uddelegeret til den enkelte skolebestyrelse, der er ansvarlig for klubtilbuddet på den enkelte skole.

I forhold til SFO-2 er det fastsat, at kontingentet er 500 kr. pr. måned.

 

Med en reduktion i forbindelse med budget 2019 på 5% vil nuværende tildelingsmodel udgøre en grundtildeling på 98.091 kr. + et beløb pr. barn, for ungdomsklubtilbuddet (7. klasse – 18 år) og SFO-3. Kompetencen til at fastsætte brugerbetaling er for ungdomsklubberne uddelegeret til ungdomsskolebestyrelsen. For SFO-3 er det uddelegeret til skolebestyrelsen.

 

Effektiviseringen af den generelle besparelse på 0,5% er ikke indregnet i denne sagsfremstilling.

 

Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for skolebestyrelser, BUPL, skoleledere, SFO-ledere(klubledere), Samuelsgården og forvaltningen.

Arbejdsgruppen har udarbejdet 2 modeller for juniorklubber (beskrevet i model 1 og 2) og én model for ungdomsklubber (beskrevet i model 3) med henblik på opfyldelse af målet i budgetaftalen.

 

Det var et ønske fra arbejdsgruppen, at ved nedgang i antal fremmødte og potentielle børn (uden at det medfører lukning af tilbuddet) reserveres de første 100.000 kr. af demografimidlerne til særlige indsatser for børn, som skønnes at have et behov for klubtilbud. Øvrige demografimidler tilføres kassen i lighed med nuværende praksis.

 

Arbejdsgruppen landede i enighed på at foreslå 3 modeller. Model 1 og 2 er gældende for juniorklub og SFO-2 og model 3 er gældende for ungdomsklub og SFO-3. For alle modeller gælder, at de nye tildelingsmodeller foreslås gældende pr. 1. august 2019. De 3 modeller beskrives nedenfor.

 

I model 1 tages der udgangspunkt i den nuværende tildeling, men med en minimumstildeling svarende til 12 børn (i stedet for 17 børn) i en juniorklub samt et beløb pr. fremmødt barn. Tildelingen reguleres efter antal fremmødte 4 gange om året. Der opkræves fast månedligt kontingent på 100-200 kr. pr. tilmeldt barn, fastsat af den enkelte skolebestyrelse. Der er yderligere indarbejdet 6 måneders bunden tilmelding for alle tilmeldte, hvilket betyder, at et barn først kan opsige sit medlemskab efter 6 måneder.

 

I model 2 tildeles alle klubber en grundtildeling på 70.000 kr., SFO-2 dog 140.000 kr. Denne forskel skyldes et ønske om, at der i tildelingen tages hensyn til, at SFO-2 har flere årlige åbningsdage. Dernæst tildeles 385 kr. pr. potentiel bruger i klubberne. De resterende midler fordeles i forhold til antal fremmødte børn i klubberne. Denne tildeling reguleres 4 gange om året. Der opkræves et fast månedligt kontingent på 100-200 kr. pr. medlem, fastsat af den enkelte skolebestyrelse. Der er yderligere indarbejdet 6 måneders bunden tilmelding for brugerne. Såfremt der oprettes flere SFO-2 tilbud vil tildelingsmodellen skulle revideres.

 

Model 3 for ungdomsklubberne tager udgangspunkt i en grundtildeling på 70.000 kr., suppleret med en tildeling efter antallet af tilmeldte, hvor tildelingen er 1.425 kr. pr. tilmeldte op til 39 brugere og 1.230 kr. pr. tilmeldte ved mere end 40 brugere. Derudover opkræves der for ungdomsklubberne et kontingent på 310 kr. årligt pr. medlem, mens der for SFO-3 opkræves 100 kr. årligt pr. medlem. Klubberne under Ungdomsskolen kan søge bestyrelsen om kontingentfrihed.


Forvaltningens vurdering

De udarbejdede modeller vil fortsat skabe mulighed for et klubtilbud ved alle kommunens folkeskoler. Der ønskes fastsættelse af brugerbetaling på 100-200 kr. pr. måned. Dette besluttes lokalt i den enkelte skolebestyrelse. For SFO-2 lægges op til, at brugerbetaling på 515 kr. pr. måned videreføres.

 

Da SFO-2 er tilbud oprettet under folkeskoleloven, er dette tilbud omfattet af reglerne om søskenderabat m.v. Øvrige klubtilbud er oprettet under ungdomsskoleloven, og er således ikke omfattet af regler for søskenderabat m.v.

 

Model 1 og 2 (juniorklubberne og SFO-2) tager udgangspunkt i, at der fremadrettet fortsat tildeles midler ud fra antal fremmødte børn i stedet for antal tilmeldte børn. Ud fra et ønske om, at økonomien skal ud, hvor børnene er. Fremmødte børn gøres i de nye modeller op 4 gange årligt i stedet for 2. Dette skyldes et ønske om at minimere risikoen for alt for store udsving i tildelingen i løbet af året, og dermed bliver planlægningen i de enkelte klubber mindre sårbar i forhold til økonomisk udsving.

Samtidig tager modellerne udgangspunkt i, at der indføres en minimumstilmelding på ½ år, forstået således, at man ikke kan melde et barn ud, før der er gået ½ år efter indmelding.

 

Model 3 (Ungdomsklubber og SFO-3) bygger på en tildeling pr. fremmødte unge. Der er i modellen indarbejdet, at der gives et større tilskud pr. ung for de første 39 tilmeldte, og derefter sættes beløbet ned. Dette tilgodeser de mindre ungdomsklubber, hvilket var et ønske fra arbejdsgruppen. Der tages udgangspunkt i, at antallet af tilmeldte opgøres pr. 1. april i budgetåret.

Det vurderes, at tilbuddet ’Tirsdagsklubben’ ikke indgår i en ændring af tildelingsmodel, men fortsætter med den nuværende tildeling. ’Tirsdagsklubben’ er et klubtilbud for fysisk og psykisk udviklingshæmmede unge, placeret på Sct. Jacobi Skole.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Ungdomsskolebekendtgørelsen LBK 438 af 8. maj 2017


Økonomi

Den ændrede tildelingsmodel forventes at kunne indeholdes indenfor den nuværende økonomiske ramme for klubtilbud


Høring

Berørte skolebestyrelser, ungdomsskolebestyrelsen og BUPL i perioden 14. november – 20. december 2018


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til hvilken/hvilke modeller, der skal sendes i høring hos høringsparterne i perioden 14. november – 20. december 2018.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 13-11-2018

Med den tilretning at kontingent kan vælges mellem 0-200 kr. vedtoges at sende model 1 i høring.

 

Samtidig vedtoges at sende model 3 i høring.

 

 sagsnr18-2921_doknr175171-18_v1_model 1 juniorklubber - forslag til ny tildelingsmodel fra 1.8.2019.xlsx
sagsnr18-2921_doknr168493-18_v1_model 2 juniorklubber - forslag til tildelingsmodel fra 1.8.2019.xlsx
sagsnr18-2921_doknr175180-18_v1_model 3 ungdomsklubber - forslag til tildelingsmodel fra 1.8.2019.xlsx

Bilag

Model 1: Juniorklubber - forslag til ny tildelingsmodel fra 1.8.2019
Model 2: Juniorklubber - forslag til tildelingsmodel fra 1.8.2019
Model 3: Ungdomsklubber - forslag til tildelingsmodel fra 1.8.2019


159. Skoledistriktsgrænser i Varde by - efter udtalelse

Skoledistriktsgrænser i Varde by - efter udtalelse

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring vedtog den 18. september 2018 at sende et forslag til fastlæggelse af skoledistriktsgrænser i Varde by til udtalelse hos berørte skolebestyrelser.

 

Ved udtalefristens udløb den 29. oktober 2018 er der indkommet udtalelse fra:

 • Brorsonskolens bestyrelse
 • Lykkesgårdskolens bestyrelse
 • Sct. Jacobi Skoles bestyrelse

Forvaltningens vurdering

De 3 skolebestyrelser har ingen indsigelser mod det udsendte udkast til skoledistriktsgrænser.

 

Sct. Jacobi Skole peger i deres udtalelse på, at en for stor koncentration af tosprogede elever på en skole kan være problematisk.

 

Forvaltningen har tidligere lavet en beregning – ud fra de nuværende oplysninger i de administrative systemer. Denne beregning viser, at ved den foreslåede distriktsopdeling og med de forudsætninger, at 1/3 af de nuværende elever fra Sct. Jacobi Skole skal gå på Lykkesgårdskolen fra 2021/2022 og 2/3 på Frelloskolen, vil antallet at tosprogede elever på Frelloskolen i 2021/2022 være på 18,2% og på Lykkesgårdskolen på 11,1%.

 

Den for indeværende skoleår udregnede procentsats for antal tosprogede på Sct. Jacobi Skole er i henhold til samme beregningsmetode 20,1%, som skolen korrekt angiver.

 

Opmærksomheden henledes på at beregningerne for 2021/2022 er foretaget med udgangspunkt i de nuværende kendte tal og der må derfor tages forbehold, idet til-/fra-flytningen til de fremtidige skoledistrikter ikke kan forudses. Ligeledes kan forældrenes ret til frit skolevalg, under de gældende regler, påvirke elevtallet i distrikterne.

 

Forvaltningen finder ikke, med de påpegede usikkerhedsmomenter, at de beregnede procentsatser tilsiger at den foreslåede skoledistriktsgrænse for Varde by ikke kan indstilles til Byrådets godkendelse.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen


Økonomi

Ingen


Høring

Der har været indhentet udtalelse hos skolebestyrelserne for Sct. Jacobi Skole, Lykkesgårdskolen og Brorsonskolen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der – med baggrund i udtalelserne – tages stilling til forslaget til skoledistriktsgrænser i Varde by fra 2021/2022,

at sagen forelægges Byrådet til endelig godkendelse.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 13-11-2018

Det indstilles til Byrådet,

at forslag til fremtidige skoledistriktsgrænser i Varde by fra 2021/2022 godkendes uden ændringer.

 

Sandie Eis Ravn (A) stemte imod, fordi hun ønsker en anden distriktsopdeling.sagsnr18-9943_doknr161900-18_v1_udtalelse fra brorsonskolens bestyrelse - skoledistriktsgrænser i varde by.docx
sagsnr18-9943_doknr165278-18_v1_udtalebrev fra lykkesgårdskolens bestyrelse - skoledistrikter varde by.docx
sagsnr18-9943_doknr165284-18_v1_udtalebrev fra sct. jacobi skoles bestyrelse - skoledistrikter varde by.doc
sagsnr18-9943_doknr98058-17_v1_distrikt tegning - varde by - forslag til ny distriktgrænse.png
sagsnr18-9943_doknr108454-17_v1_beskrivelse af udkast til ny distriktsgrænse mellem byskolerne i varde by.docx.docx

Bilag

Udtalelse fra Brorsonskolens bestyrelse - Skoledistriktsgrænser i Varde by
Udtalebrev fra Lykkesgårdskolens bestyrelse - Skoledistrikter Varde by
Udtalebrev fra Sct. Jacobi Skoles bestyrelse - Skoledistrikter Varde by
Distrikt tegning - Varde by - Forslag til ny distriktgrænse
Beskrivelse af udkast til ny distriktsgrænse mellem byskolerne i Varde By.docx


160. Ændring af skolevæsnets styrelsesvedtægt - Nedlæggelse af Fællesrådet

Ændring af skolevæsnets styrelsesvedtægt - Nedlæggelse af Fællesrådet

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring vedtog den 9. oktober 2018, at nedlægge Fællesrådet for skolebestyrelsesformænd som et led i omstruktureringen af de fremtidige dialogmøder, og med et ønske om at dialogmøderne tager udgangspunkt tættere på praksis. Beslutningen indebærer at der skal foretages en ændring af Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen, idet det af § 22 fremgår:

Fælles råd for skolebestyrelsesformænd eller fælles bestyrelsesformænd.
Der er etableret et fælles rådgivende organ for skolebestyrelsesformænd eller fælles bestyrelsesformænd eller et andet medlem af skolebestyrelsen eller fælles bestyrelsen.
Fællesrådet er ikke tillagt beslutningskompetence, men er alene et rådgivende organ.
Der afholdes møde mindst én gang om året. Mødeindkalder er Sekretariatet for Børn, Læring og Job på vegne af Udvalget for Børn og Undervisning.

 

Det var forvaltningens vurdering at denne ændring kunne foretages administrativt, idet beslutningen i 2015 om etableringen af Fællesrådet, blev truffet af det daværende Udvalg for Børn og Undervisning og ikke af Byrådet.

Forvaltningen er dog efterfølgende blevet gjort opmærksom på, at en ændring af styrelsesvedtægten dels forudsætter at de berørte skolebestyrelser skal have lejlighed til at udtale sig, dels at styrelsesvedtægten – efter udtalelse – skal endelig godkendes i Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Beslutningen om nedlæggelse af Fællesrådet medfører en konkret ændring af Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes Skolevæsen. Skolebestyrelserne og fællesbestyrelserne skal i henhold til bemærkningerne til § 41 i folkeskoleloven derfor have lejlighed til at udtale sig herom inden den endelige beslutning træffes.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 41

Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen


Økonomi

Ingen


Høring

Den påtænkte ændring af styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen (§ 22 udgår) sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne og fællesbestyrelserne i perioden 14. november – 20. december 2018.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at den påtænkte ændring af Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen sendes til udtalelse hos skolebestyrelser og fællesbestyrelser i ovennævnte periode,

at de indkomne udtalelser behandles på udvalgsmøde den 15. januar 2019 med henblik på endelig godkendelse af styrelsesvedtægten i Byrådet den 5. februar 2019.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 13-11-2018

Godkendt.sagsnr15-8482_doknr5505-15_v1_bilag d fællesrådet - retningslinjer for etablering og virksomhed.docx
sagsnr17-7490_doknr46256-18_v1_underskrevet 'styrelsesvedtægt for varde kommunes skolevæsen' - godkendt af byrådet 06.03.2018.pdf
sagsnr17-7490_doknr163635-18_v1_udtalebrev om ændring af styrelsesvedtægt (nedlæggelse af fællesrådet).docx

Bilag

Bilag D Fællesrådet - Retningslinjer for etablering og virksomhed
Underskrevet 'Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen' - godkendt af Byrådet 06.03.2018
Udkast: Udtalebrev om ændring af styrelsesvedtægt (nedlæggelse af Fællesrådet)


161. Styrket ordblindeindsats for folkeskoleelever

Styrket ordblindeindsats for folkeskoleelever

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Undervisning (nu Børn og Læring) vedtog den 10. oktober 2017, at der er et behov for videreudvikling af ordblinde indsatser, herunder beskrivelse af en eventuel oprettelse af læsekompetencecenter. Baggrunden herfor er, at der gennem de seneste år er kommet øget fokus på at identificere elever i ordblindevanskeligheder, blandt andet ved indførelse af en national digital ordblindetest, som kan bruges til at udrede elever for ordblindhed. Kommunens skoler er blevet meget opmærksomme på at udrede elever for ordblindhed, men der er dog stadig en stor variation i de tilbud, der tilbydes elever med ordblindeproblematikker.

 

Det er drøftet skolelederne, hvorvidt der var et ønske/behov for en styrkelse af indsatsen på centralt eller decentralt niveau. Her tilkendegav skolelederne et stort ønske for en styrkelse på det decentrale niveau fremfor på centralt niveau. Efterfølgende har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra læsevejledere, skoleledelser og læsekonsulenten. Der er indhentet viden fra andre kommuner i forhold til at kunne vurdere forskellige løsninger og tiltag i arbejdet med at styrke og udvikle indsatsen omkring elever i ordblindevanskeligheder. Med udgangspunkt i den indsamlede viden er der udarbejdet et forslag til en fælles kommunal ordblindestrategi.

 

Udvikling af strategien skal sikre ensartethed på tværs af kommunens skoler ved at samle de bedste erfaringer fra praksis og nyeste forskning på området, og derved sikre den enkelte elev, den bedst mulige støtte i forhold til ordblindevanskelighederne. Det overordnede mål for strategien er ’At elever med ordblindeproblematikker udvikler funktionel læsning og skrivning ved brug af læse-skriveteknologi og derved oplever at kunne deltage og tilegne sig alderssvarende viden i skolens forskellige fag uden at ordblindheden udgør en barriere’.

 

Der forefindes uddannede læsevejledere på alle kommunens skoler, som har særlige kompetencer i forhold til undervisning af elever i ordblindevanskeligheder samt vejledning af forældre og kolleger i undervisning af elever i ordblindevanskeligheder. I efteråret 2017 gennemgik de fleste af læsevejlederne et fælleskommunalt efteruddannelsesforløb med særligt fokus på undervisning af elever i ordblindevanskeligheder og brug af kvalificerende læse-skriveteknologi i samarbejde med VIA University og Kompetencecenter for Læsning i Århus.

 

Der er etableret netværk for kommunens læsevejledere med 4 årlige møder og et digitalt forum for sparring. Netværket er med til at sikre, at der løbende sker en udveksling af viden og praksis på tværs af skolerne. På den måde understøttes muligheder for kompetenceudvikling, sparring og videndeling. Kommunens læsekonsulent er tovholder for netværket.


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at en øget indsats omkring elever i ordblindevanskeligheder har det største udviklingspotentiale ved at anvende en model med lokale læsecentre ude på de enkelte skoler. Der er kompetencer til stede på alle skoler, som gør det muligt at give en målrettet og kvalificeret indsats for elever i ordblindevanskeligheder.

 

En forudsætning for succesfuld implementering og resultat er, at den enkelte skoles ledelse og bestyrelse har et prioriteret fokus på ordblindeindsatsen. Der udpeges på hver enkelt skole mindst én kontaktperson for elever i ordblindevanskeligheder. Kontaktpersonen skal have læsevejlederkompetencer eller tilsvarende. Der udarbejdes også lokale læsehandleplaner med beskrivelser af skolens praksis for udredning, kursusforløb for elever, udvikling af lærerkompetencer, forældresamarbejde m.m.

 

Det er ligeledes en forudsætning for, at modellen får en tydelig positiv effekt på ordblinde elevers læse-/skrivekompetencer, at der fremadrettet afsættes midler målrettet etablering af funktionen som ’kontaktperson for elever i ordblindevanskeligheder’, dels i skolernes egne budgetter og dels ved central medfinansiering fra Børn og Læring.

 

Som en del af ordblindestrategien arbejder Ansager Skole i skoleåret 2018/2019 med et udviklingsprojekt – linjetoning - for skolens overbygningselever i ordblindevanskeligheder. Projektet indebærer bl.a. faste skemalagte timer for elever i ordblindevanskeligheder hele året med særligt tilrettelagt undervisning, målrettet understøttelse i brugen af læse-/skrive-teknologi. Dette tiltag følges af læsekonsulenten.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven, særligt § 3a og 3b, § 5 stk. 5, § 18 og § 19


Økonomi

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2019 er der afsat 1 mio. kr. årligt fra 2020 til fordeling i skoledistrikterne, hvor der er øget behov i forbindelse med implementeringen af ordblindestrategien. Behov vurderes bl.a. ud fra antallet af ordblinde elever i skoledistriktet.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til ’Ordblindestrategi for folkeskoleelever i Varde Kommune’ godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 13-11-2018

Ordblindestrategien blev godkendt.

 

Udvalget ønsker en status på indsatsen i foråret 2022.sagsnr18-5733_doknr78626-18_v1_procedure for ordblindetest og antal ordblinde elever i varde kommune efterår 2017.docx
sagsnr18-2855_doknr63339-18_v1_ordblindeindsats - investeringsforslag skoler.docx
sagsnr18-5733_doknr78637-18_v1_ordblindestrategi for folkeskoleelever i varde kommune.docx

Bilag

Procedure for ordblindetest og antal ordblinde elever i Varde Kommune efterår 2017
ordblindeindsats - investeringsforslag skoler
Ordblindestrategi for folkeskoleelever i Varde Kommune


162. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

 

Orientering ved udvalgsformanden:

 • Politisk møde i Region Syddanmark 31. oktober 2018 vedr. børne- og ungeområdet

 

 

Orientering ved direktøren:

 • Tandplejerprisen 2018: Githa Dahl og Sofie Bille Faaborg
 • KL’s Børn og Unge Topmøde – 31. januar – 1. februar 2019

 

 

Orientering ved udvalgets medlemmer:

 •  

 


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 13-11-2018

Taget til efterretning.sagsnr18-12611_doknr163533-18_v1_program - børn og unge topmøde 2019.pdf

Bilag

Program - Børn og Unge Topmøde 2019