UDVALG

Udvalget for Børn og Læring

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

09-10-2018 13:15:00

SLUTTIDSPUNKT

09-10-2018 17:10:00


PUNKTER

134. Godkendelse af dagsorden
135. Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse i Byrådet 2018, Udvalget for Børn og Læring
136. Fokusområder - Udvalget for Børn og Læring
137. Udviklingen på myndighedsområdet, Børn og Familie
138. Ny organisering i Brugerpanelet
139. Rejseholdets bygningsanalyse - anbefalinger
140. Ændring af skolevæsenets styrelsesvedtægt: Nedlæggelse af Fællsråd for bestyrelsesformænd
141. Drøftelse af opgaven om tilrettelæggelse af skolekørsel
142. Skoledistriktsgrænser omkring Vrenderup - efter udtalelse
143. Nedlæggelse af juniorklubtilbud fra skoleåret 2019/2020
144. Orientering om dagtilbudsområdets deltagelse i udviklingsforløb
145. Ændring af dagtilbuds styrelsesvedtægt: Ændring af valgperiode til bestyrelsen
146. Kombinationstilbud - børnepasning
147. Gensidig orientering134. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 09-10-2018

Godkendt.

135. Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse i Byrådet 2018, Udvalget for Børn og Læring

Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse i Byrådet 2018, Udvalget for Børn og Læring

Sagsfremstilling

Direktionen har tidligere besluttet, at der skal gennemføres en tilfredshedsundersøgelse blandt byrådspolitikerne i løbet af det første valgår. På den baggrund blev der ultimo juni 2018 gennemført en tilfredshedsundersøgelse i Byrådet.

 

Undersøgelsen indeholder spørgsmål til byrådsarbejdet og til udvalgsarbejdet. En særskilt rapport for Udvalget for Børn og Læring er vedhæftet som bilag.


Forvaltningens vurdering

Byrådsmedlemmerne udtrykker en høj tilfredshed med den service, de modtager fra forvaltningen både i forhold til byrådsmøderne og i forhold til udvalgsmøderne. Der er variationer på tværs af udvalgene, hvorfor det vurderes relevant at drøfte resultaterne i regi af de enkelte udvalg.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at undersøgelsens resultater drøftes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-09-2018

Udsættes til næste møde.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 09-10-2018

Undersøgelsens resultater blev drøftet og taget til efterretning.

Forvaltningen følger op på de fremkomne bemærkninger.sagsnr18-5410_doknr119947-18_v1_tilfredshedsundersøgelse børn og læring.docx

Bilag

Tilfredshedsundersøgelse Børn og Læring


136. Fokusområder - Udvalget for Børn og Læring

Fokusområder - Udvalget for Børn og Læring

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring skal udarbejde fokusområder på udvalgets område. Der udarbejdes 3-5 fokusområder for hvert udvalg, som er gældende i en 1-2 årig periode. 

 

Udvalget for Børn og Læring godkendte den 18. september 2018 følgende tidsplan for udarbejdelse af fokusområder:

Oktober:

-         På udvalgsmødet den 9. oktober: Drøftelse af fokusområder

November:

-         Drøftelse af fokusområder på dialogmøder

December-januar:

-         Behandling af forslag til fokusområder i Udvalget for Børn og Læring. Eventuelt fælles temamøder mellem udvalg, hvor der er udarbejdet fokusområder, der går på tværs af udvalg.

 

Desuden så udvalget, at en del fokusområder med fordel kunne gå på tværs af udvalgsområder.

 

Fokusområderne kan tage udgangspunkt Udviklingsstrategien, der er under behandling samt gældende politikker og strategier i kommunen.

 

Udvalget kan desuden lade sig inspirere af udviklingen i nye udspil fra nationalt niveau på området, samt andre tendenser og udfordringer både lokalt og nationalt. Forvaltningen har samlet et bud på, hvad der kunne være til inspiration samt hvordan udvalget ser ud lokalt i kommunen.


Konsekvens i forhold til visionen

I Udviklingsstrategien er det præciseret, at visionen ’Vi i Naturen’ fortsat skal binde kommunen sammen og udgøre det fælles fundament for både kommunen som helhed og i de forskellige lokalsamfund. Dette vil dermed også udgøre fundamentet ved udarbejdelse af de mere konkrete fokusområder.


Retsgrundlag

Styrelsesloven.


Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med at udarbejde fokusområderne. Udgifter til indfrielse af fokusområderne indgår i budgetprocessen.


Høring

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der vælges 3-5 fokusområder, som grundlag for udvalgets videre dialogproces om fokusområder i november.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 09-10-2018

Udvalget drøftede mulige fokusområder. Forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med de faldne bemærkninger.

 

 

 

 

 sagsnr18-9781_doknr143688-18_v1_tidsplan fokusområder - udvalget for børn og læring.pptx

Bilag

Tidsplan Fokusområder - Udvalget for Børn og Læring


137. Udviklingen på myndighedsområdet, Børn og Familie

Udviklingen på myndighedsområdet, Børn og Familie

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres om udviklingen indenfor området for udsatte børn og unge.

Myndighedsområdet har i de senere år arbejdet målrettet med omlægning af foranstaltninger, udvikling mod bedre og hurtigere sagsbehandling samt opsamling og omsætning af data i tilrettelæggelse af arbejdet.

 

Der er samtidig sket en omlægning af rådgivernes arbejde, så børn og deres familier i højere grad møder den samme rådgiver gennem hele forløbet. I den forløbne periode er den gennemsnitlige sagsmængde sat ned til ca. 25 sager pr. rådgiver, og rådgiverne udfører både myndighedsopgaver samt råd og vejledning i deres arbejde. Nedsættelse af sagstallet har haft en særdeles positiv indvirkning på arbejdsmiljøet i afdelingen.

 

I Varde Kommune er det lykkedes at udarbejde data, som viser udviklingen på området for udsatte børn og unge via et styringspanel, som viser antal, varighed, foranstaltningsmønster samt økonomi. Styringspanelet vil blive præsenteret på mødet.


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at området for udsatte børn og unge har udviklet sin praksis væsentlig gennem de seneste år, men at der fortsat skal være et vedvarende fokus på styring af området.

Det vurderes derudover som væsentligt, at der skabes rammer for, at børn og familier i videst muligt omfang har den samme rådgiver over en længere periode, samt at sagstallet pr. rådgiver holdes tilnærmelsesvis på det nuværende niveau af hensyn til kvaliteten i sagsbehandlingen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Det samlede budget til myndighedsområdet under Børn og Læring er i 2018 på 125.006.404 kr. excl. overførsler fra tidligere år. Derudover er der budgetteret med 18.901.090 kr. under Udvalget for Økonomi og Erhverv.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udviklingen på myndighedsområdet drøftes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 09-10-2018

Orientering om udviklingen blev drøftet og tage til efterretning.

 

Udvalget udtrykker stor tilfredshed med at omlægning af rådgivningen og sagsbehandlingen har medvirket til endnu bedre resultater til gavn for børnene og familierne.

138. Ny organisering i Brugerpanelet

Ny organisering i Brugerpanelet

Sagsfremstilling

Der fremlægges hermed forslag til ny organisering af Brugerpanelet. Forslag til kommissorium for Brugerpanelet ses i dok nr. 125396-18. 

 

Nuværende organisering

Den nuværende organisering af Brugerpanelet blev godkendt af Udvalget for Børn og Undervisning i september 2014 med det formål at sikre løbende og tæt sparring mellem forældre, det politiske niveau og forvaltningen. Der afholdes 2 møder årligt hvor Brugerpanelet, direktøren for Børn, Læring og Job, chefen for Børn og Familie samt skolechefen deltager. Brugerpanelet består af følgende deltagere:

 • Handicaprådet
 • Udvalget for Børn og Læring
 • 2 repræsentanter fra Lykkesgårdskolens specialtilbud, Trane Skolens specialtilbud og dagtilbuddet Solsikken
 • 1-2 repræsentanter fra Varde STU-Center og eksterne skoletilbud.

 

Brugerpanelet har siden 2014 blandt andet behandlet emner som forældrenetværk, sportsdage, fritid og netværk. På grund af faldende deltagerantal på Brugerpanelets dialogmøder lægges der op til en ændret organisering af Brugerpanelet.

 

Ny organisering

Forslag til kommissorium for Brugerpanelet er resultatet af en brugerinddragelsesproces den 21. juni med deltagelse af forældre, politikere og forvaltning. Til orientering vedlægges ’Forslag til temaer’, som fremkom på mødet - se dok. nr. 125392-18.

 

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som planlægger Brugerpanelets møder, bestående af 2 repræsentanter fra Handicaprådet og 2 forældrerepræsentanter. Der vælges et tema for hvert møde i Brugerpanelet, og formen på møderne tilrettelægges afhængig af temaet med henblik på at øge dialog og videndeling på området.

Der afholdes møde i Brugerpanelet 2 gange årligt og følgende inviteres til at deltage i møderne:

 • Forældre til børn og unge med fysisk og/eller psykisk handicap
 • Arbejdsgruppen
 • Handicaprådet
 • Udvalget for Børn og Læring
 • Udvalget for Social og Sundhed
 • Direktøren for Børn, Læring og Job
 • Chef for Børn og Familie
 • Skolechefen/dagtilbudschefen
 • Afdelingsleder for Myndighed
 • Afdelingsleder for Psykologerne

 

Information omkring Brugerpanelet vil blandt andet offentliggøres på kommunens hjemmeside samt distribueres via skolernes intranet. Det vil derudover være muligt at tilmelde sig en mailliste hvor information vedrørende Brugerpanelet og dets møder formidles. Forældre som sidder i arbejdsgruppen, vil få en aktiv rolle i forbindelse med at formidle information omkring Brugerpanelet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den foreslåede organisering vil tilgodese ønsket om et dialogisk forum mellem forældre til børn og unge med fysisk og/eller psykisk handicap, politikerne og forvaltningen. Kommissoriet vurderes derudover at give en god ramme omkring Brugerpanelet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Der i budgettet afsat 24.930 kr. til formålet under Udvalget for Børn og Lærings område.


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Social og Sundhed,

at forslag til ny organisering af Brugerpanelet og kommissoriet for Brugerpanelet godkendes.

 

Efter udvalgenes godkendelse anbefales,

at forslagene sendes i høring i Handicaprådet, og

at det indkomne høringssvar behandles i Udvalget for Børn og Læring den 9. oktober med henblik på endelig godkendelse af ny organisering og kommissorium.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-09-2018

Ny organisering og kommissorium blev godkendt med den tilføjelse at direktøren for Social og Sundhed deltager i Brugerpanelets møder.

 

Sagen sendes i høring i Handicaprådet.

 


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-09-2018

Ny organisering og kommissorium blev godkendt med den tilføjelse, at direktøren for Social og Sundhed deltager i møderne.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 09-10-2018

Ny organisering og kommissorium blev godkendt.sagsnr18-9573_doknr125396-18_v1_kommissorium ny organisering brugerpanel.docx
sagsnr18-9573_doknr125392-18_v1_forslag til temaer.docx
sagsnr18-9573_doknr144468-18_v1_udtalelse fra handicaprådet vedr. ny organisering i brugerpanelet.msg

Bilag

Kommissorium ny organisering Brugerpanel
Forslag til temaer
Udtalelse fra Handicaprådet vedr. ny organisering i Brugerpanelet


139. Rejseholdets bygningsanalyse - anbefalinger

Rejseholdets bygningsanalyse - anbefalinger

Sagsfremstilling

Den 18. september 2018 drøftede udvalget de høringssvar, som skolerne havde givet til de udsendte kvadratmeteranalyser. Udvalget gav Rejseholdet til opgave at identificere de kvadratmeteroptimeringer, som kan igangsættes på skolerne, for at opnå det økonomiske rationale, som ifølge ’Skoler og dagtilbud for alle’ ønskes fundet i skoleområdets bygningsmasse.

 

På baggrund af dette, er følgende forslag til kvadratmeteroptimering af interesse, set i forhold til en umiddelbar igangsættelse:

 • Nedrivning af juniorklubhuset på Starup Skole – her er skolebestyrelsen og MED-udvalget enige i analysens anbefalinger, da juniorklubben i Starup er lukket, og bygningen derfor står tom.
 • Nedrivning af bygninger på Ansager Skole – der er mange overflødige kvadratmeter på skolen set i forhold til børnetal og behov. Skolebestyrelsen og MED-udvalget må, efter de bygningsmæssige justeringer, drøfte indretningen af de eksisterende rammer, inden for hvilke, SFO-faciliteter skal huses.
 • Nedrivning/salg af SFO-bygning på Janderup Skole – her vil skolen skulle indrette faciliteter i lokaler, som kan bruges til formålet, og bygninger kan nedrives eller sælges. I forbindelse med nedrivning/salg skal det afklares hvordan aktiviteterne rykkes ind i skolens eksisterende rammer.

 

Af foreslåede kvadratmeteroptimeringer, som kræver yderligere analyse og dialog findes følgende:

 • Nedrivning af SFO-bygninger på Alslev Skole – I forbindelse med dette, bør man genoptage drøftelser omkring den plan om energiforbedringer, der tidligere er blevet udarbejdet i samarbejde imellem Ejendomscenteret og Alslev Skole.
 • Renovering af Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdelingen – Kombi-biblioteket i Nr. Nebel er under ombygning, og i den forbindelse bør ændringer på skolen sammentænkes med ændringer på biblioteket. Her er den indledende dialog med bibliotek, skole og lokale brugere påbegyndt.
 • Nedrivning af bygning som huser Lokalhistorisk Arkiv i Næsbjerg – her skal det besluttes, om arkivet skal indrettes i faglokaler eller overskydende klasselokaler/ grupperum på skolen.

 

Af foreslåede kvadratmeteroptimeringer, som udvalget ikke ønsker at forfølge findes:

 • Etablering af juniorklubfaciliteter på Ølgod Skole til at huse juniorklubben – dette findes ikke hensigtsmæssigt, da dette er en del af Ungdomshuset i Ølgod.

 

De ovenstående forslag afspejler de emner, som udvalget ud af bygningsanalyserne og høringssvarene har ønsket at forfølge.


Forvaltningens vurdering

Opdelingen ovenfor – umiddelbar effektuering, yderligere dialog og afviste forslag – afspejler det behov og de muligheder som findes ude på skolerne.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

I forbindelse med behandling af den endelige nedrivningssag skal der tages stilling til de endelige nedrivningsudgifter og finansiering heraf. Der skal endvidere tages stilling til rationalet der opnås ved nedrivning af bygningerne.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til forslaget til nedrivning separat og tages beslutning om hvert enkelt,

at det drøftes, hvorvidt der skal etableres yderligere dialog og analyse med Alslev Skole, Blåbjergskolen og Næsbjerg Skole.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 09-10-2018

Blandt andet med baggrund i de indkomne høringssvar, som skolerne har lavet til de udsendte kvadratmeteranalyser, blev det besluttet, at der igangsættes kvadratmeteroptimering som beskrevet på følgende skoler:

 • Nedrivning af juniorklublokalet på Starup Skole
 • Nedrivning af bygninger på Ansager Skole (Skolebestyrelsen og MED-udvalget skal få indretning af SFO på plads i de eksisterende lokaler inden de bygningsmæssige justeringer)
 • Nedrivning/salg af SFO-bygning på Janderup Skole

 

Samtidig blev det besluttet, at der foretages yderligere analyse og dialog som beskrevet for så vidt angår:

 • Nedrivning af SFO-bygninger på Alslev Skole
 • Renovering af Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdelingen
 • Nedrivning af bygning som huser Lokalhistorisk Arkiv i Næsbjerg
140. Ændring af skolevæsenets styrelsesvedtægt: Nedlæggelse af Fællsråd for bestyrelsesformænd

Ændring af skolevæsenets styrelsesvedtægt: Nedlæggelse af Fællsråd for bestyrelsesformænd

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring vedtog den 18. september 2018 at omstrukturere dialogmøderne. Fremover afholdes dialogmøderne samlet for skole og dagtilbud klyngevis, dette er vedtaget ud fra et ønske om at få dialogerne tættere på praksis.

Som konsekvens heraf blev der endvidere besluttet følgende:

Der afholdes fremover ikke møder med Fællesrådene for bestyrelsesformænd i hhv. skoler og dagtilbud.

 

Som en konsekvens heraf skal der ske en ændring af ’Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen’, idet det her fremgår af § 22:

Fælles råd for skolebestyrelsesformænd eller fælles bestyrelsesformænd.
Der er etableret et fælles rådgivende organ for skolebestyrelsesformænd eller fælles bestyrelsesformænd eller et andet medlem af skolebestyrelsen eller fælles bestyrelsen.
Fællesrådet er ikke tillagt beslutningskompetence, men er alene et rådgivende organ.
Der afholdes møde mindst én gang om året. Mødeindkalder er Sekretariatet for Børn, Læring og Job på vegne af Udvalget for Børn og Undervisning.

Derudover er det på kommunens hjemmeside et bilag D til styrelsesvedtægten, der angiver ’Retningslinjer for etablering og virksomhed’, ’Fællesrådet’ – dok. 5505-15


Forvaltningens vurdering

§ 22 i ’Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen’ er indsat i henhold til § 41 i folkeskoleloven, hvoraf det fremgår at sammensætningen af eventuelle fælles rådgivne organer skal fremgå af vedtægten. Ifølge folkeskolelovens § 46 a (bemærkninger) kan kommunen nedsætte et sådant rådgivende organ, men har ikke pligt til at gøre det, hvis man på anden måde etablerer mulighed for dialog mellem skolebestyrelserne og Byrådet, hvilket i Varde Kommune vil ske gennem afholdelse af de besluttede dialogmøder.

Der er således tale om en kan bestemmelse omkring nedsættelse af rådgivende organer og der er ikke noget krav herom. Det er alene Byrådets afgørelse om der i de enkelte kommuner skal nedsættes sådanne rådgivende organer.

Forvaltningen vurderer derfor at den nødvendige ændring i styrelsesvedtægten kan foretages rent administrativt og ikke nødvendiggør en ny høringsrunde. § 22 kan derfor slettes administrativt fra styrelsesvedtægten og der sendes – ved forvaltningens foranstaltning – et brev herom til bestyrelsesformændene. Samtidig fjernes styrelsesvedtægtens bilag D (Fællesrådet) fra hjemmesiden.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

atStyrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen’ tilrettes så § 22 udgår af vedtægten,

at bilag D ’Retningslinjer for etablering og virksomhed’. ’Fællesrådet’ fjernes fra hjemmesiden,

at forvaltningen informerer skolebestyrelsesformændene om beslutningen.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 09-10-2018

Godkendt.sagsnr15-8482_doknr5505-15_v1_bilag d fællesrådet - retningslinjer for etablering og virksomhed.docx

Bilag

Bilag D Fællesrådet - Retningslinjer for etablering og virksomhed


141. Drøftelse af opgaven om tilrettelæggelse af skolekørsel

Drøftelse af opgaven om tilrettelæggelse af skolekørsel

Sagsfremstilling

Kommunen har i medfør af folkeskolelovens § 26 forpligtelse til at befordre elever til og fra skole, når visse betingelser er opfyldt, enten i form af afstand eller hvis vejen, som skal benyttes, er erklæret trafikfarlig af politi og relevant vejmyndighed.
I forhold til afstand gælder følgende:

 • 0.-3. klassetrin: 2,5 km
 • 4.-6. klassetrin: 6,0 km
 • 7.-9. klassetrin: 7,0 km
 • 10. klassetrin: 9,0 km.

 

Befordring bevilget under § 26 gælder alene kørsel til og fra skole, dvs. hvis en elev går i SFO, er eleven ikke omfattet af lovgivningen, og dermed er det forældrenes ansvar at sørge for befordring af eleven.

 

Elever i folkeskolens almene del kan blive befordret til distriktsskolen, som eleverne tilhører. Hvis forældrene vælger, at eleven skal benytte en anden skole, skal de selv forestå befordringen. Yderligere omfatter folkeskolelovens § 26 ikke befordring til skolefritidsordning.

 

I tilfælde, hvor forældre finder at deres barns skolevej er farlig, vejledes de om at rette henvendelse til Kørselskontoret, som efterfølgende anmoder politi og relevant vejmyndighed om at foretage en vurdering af forholdene og vurdere trafiksikkerheden på den enkelte vej. Findes vejen trafikfarlig bliver elever til og med 7. klasse berettigede til befordring til og fra skole. Sker der efterfølgende ændringer på den pågældende rute – hvis der f.eks. anlægges cykelsti, er vejen ikke længere trafikfarlig og kørselsberettigelsen bortfalder. Herefter er det alene afstandskriterierne, som er gældende.

 

For elever i specialklasserækken gælder, at de visiteres til kørsel i forbindelse med visiteringen til specialklasserækken.

 

I Varde Kommune er befordringen af folkeskoleelever tilrettelagt som en kombination af kollektive trafikruter i regi af Sydtrafik og lukket kørsel, som p.t. udføres af Sydjysk Befordring. Elever, som kan benytte kollektiv trafik får udstedt et rejsekort, mens elever der ikke kan benytte kollektiv trafik befordres til skolen i ’lukkede’ busser eller taxaer fra deres hjem, eller ved udvalgte opsamlingssteder. Der planlægges med, at størrelsen på de køretøjer, som sættes ind på den enkelte rute, er afpasset efter antallet af elever for at sikre den mest optimale brug af køretøjerne og dermed optimere økonomien. Er der overskydende pladser i de indsatte køretøjer, kan disse benyttes af ikke-kørselsberettigede elever eller andre borgere efter ’først til mølle’-princippet. Det er ikke lovligt at forhåndsreservere pladser til ikke-kørselsberettigede elever, og der kan ikke sættes større busser ind for at gøre plads til flere borgere, hvis det medfører ekstra udgifter. Dette er operatørens ansvar at dimensionere.

 

De kollektive ruter, som er sat ind i de områder, hvor der er flest kørselsberettigede elever, bliver løbende vurderet sammen med operatøren. Her vurderes afstanden mellem de elever, der skal benytte ruten, antallet af elever og bussens køre- og ruteplan, så denne afvikles med mest mulig hensyntagen til den øvrige kollektive trafik.

 

Planlægningen af årets skolekørsel tager udgangspunkt i elevernes bopæl. Der vurderes herudfra om der findes en mulighed for befordring via kollektiv trafik for den enkelte elev. Hvis ikke, bliver eleven tilbudt befordring via den lukkede rute, p.t. forestået af Sydjysk Befordring. Sydjysk Befordring kan derudfra planlægge det kommende skoleårs ruter med udgangspunkt i kendskabet til kørselsberettigede elevers bopæl.

 

Ruterne tegnes på kort af Sydjysk Befordring eller af Kørselskontoret og bliver efterfølgende lagt på skolernes hjemmesider til orientering for forældre og elever. Kørselskontoret har det primære ansvar for til enhver tid at kommunikere nye ruter og ruteændringer til skolerne, som derefter kan orientere forældre til kørselsberettigede elever.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 26 (Lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14.12.2017)


Økonomi

Der er afsat i alt 14.701.710 kr. til befordring af elever i folkeskolen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at proceduren for planlægning af skolekørsel drøftes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 09-10-2018

Proceduren blev drøftet.

142. Skoledistriktsgrænser omkring Vrenderup - efter udtalelse

Skoledistriktsgrænser omkring Vrenderup - efter udtalelse

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring vedtog den 28. juni 2018 at sende et forslag til ændring af skoledistriktsgrænser omkring Vrenderup til udtalelse hos berørte skolebestyrelser.

Den foreslåede placering af den fremtidige skoledistriktsgrænse mellem Nordenskov skoledistrikt, Næsbjerg skoledistrikt og Agerbæk skoledistrikt fremgår af vedlagte kortudsnit.

 

Ved udtalefristens udløb den 14. september 2018 er der indkommet udtalelse fra:

 • Skolebestyrelsen ved Nordenskov-Næsbjerg Skole
 • Bestyrelserne på Agerbæk-Starup Skole, Årre Skole og Nordenskov-Næsbjerg Skole

Forvaltningens vurdering

Det fremgår af de indkomne udtalelser, at de berørte skolebestyrelser ikke ønsker at udtale sig om de ønskede distriktsændringer under henvisning til, at fastlæggelse af skoledistriktsgrænser er en politisk beslutning, og at man som bestyrelse ikke ønsker at ’opildne’ til kamp om skolernes elevgrundlag. Skolebestyrelserne udtaler sig således hverken for eller imod det fremsendte distriktsændringsforslag.

Da ønsket er fremsat af en enig borgergruppe i Vrenderup området, og der heller ikke fra anden side er givet udtryk for modstand mod ændringen, er det således forvaltningens vurdering, at processen med ændring af skoledistriktsgrænser omkring Vrenderup kan fortsætte, således at den ønskede distriktsændring kan træde i kraft fra skoleårets start 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen


Økonomi

Ingen


Høring

Der har været indhentet udtalelse i de berørte bestyrelser


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der – med baggrund i udtalelserne – tages stilling til, om ønsket/forslaget om skoledistriktsændringer i Vrenderup området imødekommes,

at sagen forelægges Byrådet til endelig godkendelse.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 09-10-2018

Det indstilles til Byrådet,

at forslaget om skoledistriktsændringer i Vrenderup imødekommes.sagsnr17-7490_doknr104900-18_v1_ønskede skoledistriktsgrænser fra en borgergruppe omkring vrenderup.pdf.pdf
sagsnr17-7490_doknr103830-18_v2_ændring af skoledistriktsgrænser omkring vrenderup.docx
sagsnr17-7490_doknr139912-18_v1_udtalelse fra nordenskov-næsbjerg skoles bestyrelse - distriktsgrænser omkring vrenderup.pdf
sagsnr17-7490_doknr139932-18_v1_udtalelse fra bestyrelserne på agerbækstarup skole, årre skole og nordenskov-næsbjerg skole - distr.pdf

Bilag

Ønskede skoledistriktsgrænser fra en borgergruppe omkring Vrenderup.pdf
BL-udvalget 28.06.2018: Ændring af skoledistriktsgrænser omkring Vrenderup
Udtalelse fra Nordenskov-Næsbjerg Skoles bestyrelse - Distriktsgrænser omkring Vrenderup
Udtalelse fra bestyrelserne på Agerbæk/Starup Skole, Årre Skole og Nordenskov-Næsbjerg Skole - Distriktsgrænser omkring Vrenderup


143. Nedlæggelse af juniorklubtilbud fra skoleåret 2019/2020

Nedlæggelse af juniorklubtilbud fra skoleåret 2019/2020

Sagsfremstilling

I forliget ’Skoler og dagtilbud for alle’ er besluttet, at juniorklubber, der pr. 5. september 2017 ikke opfylder de opstillede krav til fremmøde, nedlægges fra skoleåret 2018/2019.

Af forligsteksten fremgår:

Blandt eleverne i 4.-6. klasse skal der i klubberne minimum være 12 børn der fremmøder og de 12 børn skal minimum udgøre 20% af de potentielle brugere pr. 5/9 2017. Hvis klubben har et mindre fremmøde end dette nedlægges klubben fra skoleåret 2018/2019”

 

Udvalgt for Børn og læring traf på møde den 20. marts 2018 følgende beslutning:
”Klubber, der ikke opfylder minimumskravene til fremmøde pr. 5. september, indstilles til lukning efterfølgende år.

 

Alle juniorklubber har indberettet fremmøde tal til forvaltningen pr. 5 september. 2018.

 

Ud fra ovenstående kriterier og de indberettede tal, vil følgende juniorklubber skulle nedlægges fra skoleåret 2019/2020 (anvendte tal fra 5. september 2018):

 

Potentielle brugere

Antal fremmødte

Procent

Alslev skole

81

16

19,8

Horne skole

34

10

29,9

Lykkesgårdskolen

143

26

18,4

 


Forvaltningens vurdering

Begge kriterier i de trufne beslutninger skal være opfyldt, således at det faktiske fremmøde i juniorklubben skal være 12 eller mere – (hvilket Horne ikke opfylder). Det procentvise fremmøde af potentielle brugere skal være 20% eller mere, hvilket Alslev og Lykkesgård ikke opfylder.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

’Skoler og dagtilbud for alle’ samt udvalgsbeslutning


Økonomi

Nedlæggelse af de 3 juniorklubber betyder en helårlig besparelse på 611.792 kr. i forhold til tildeling 5. september og er indregnet i rationalet vedr. ’Skoler og dagtilbud for alle’


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til, om juniorklubtilbud ved Alslev Skole, Horne Skole og Lykkesgårdskolen skal ophøre pr. 1. august 2019.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 09-10-2018

Juniorklubtilbud ved Alslev Skole, Horne Skole og Lykkesgårdskolen ophører pr. 1. august 2019.

 

Udvalget ønsker at følge udviklingen på området tæt og ser med bekymring på de børn, som ikke længere har mulighed for at deltage i et klubtilbud.sagsnr13-15802_doknr140039-14_v2_fælleskommunale retningslinier for juniorklubber i - oktober 2014.docx

Bilag

Fælleskommunale retningslinjer for juniorklubber i - Oktober 2014


144. Orientering om dagtilbudsområdets deltagelse i udviklingsforløb

Orientering om dagtilbudsområdets deltagelse i udviklingsforløb

Sagsfremstilling

Dagtilbudschefen og dagtilbudsledergruppen har på ledermøde den 24. august 2018 truffet beslutning om at indgå i et udviklingsforløb i regi af Undervisningsministeriet.

Forud for beslutningen har dagtilbudschefen og dagtilbudslederne den 13. august 2018 holdt møde med konsulenterne fra ministeriet og der er sendt en ansøgning (dok. 139911-18).


Udviklingsforløbet udspringer af regeringens satspulje til forebyggelse af radikalisering og social kontrol - i dagtilbud, grundskolen, fritidstilbud og ungdomsuddannelser, og handler helt overordnet om det pædagogiske arbejde med dannelse og demokratiske processer, hvilket ligger fint i tråd med dagtilbudslovens formål:

§7, stk. 4

Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

 

Der kan vælges ind på følgende fokusområder, hvor Varde Kommune har valgt nr. 4 og 5.

 1. Det brede arbejde med demokrati og medborgerskab
 2. Kritisk tænkning
 3. Dialog om kontroversielle emner
 4. Undgå marginalisering af børn og unge med henblik på at understøtte arbejdet med at opbygge børn og unges aktive medborgerskab, kritiske tænkning og evner til at indgå i dialog om kontroversielle og følsomme emner.
 5. Forældresamarbejde med henblik på at understøtte arbejdet med at opbygge børn og unges aktive medborgerskab, kritiske tænkning og evner til at indgå i dialog om kontroversielle og følsomme emner.
 6. Institutioners bekymring i forhold til ekstremisme og radikalisering

Forvaltningens vurdering

Undervisningsministeriet er meget interesseret i at få dagtilbudsområdet med og vores ansøgning er imødekommet.


Kun én anden kommune har på dagtilbudsområdet søgt om deltagelse og blot med et par institutioner, hvor vi i Varde Kommune har søgt for det samlede dagtilbudsområde, omfattende den kommunale dagpleje samt de kommunale og selvejende dagtilbud.


Udviklingsforløbet tilrettelægges med udgangspunkt i ansøgningen i samarbejde med Undervisningsministeriets konsulenter. Det er vigtigt, at udviklingsforløbet ses i sammenhæng med de opgaver vi i forvejen har eller skal i gang med, hvorfor det vil blive tænkt ind i implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan, herunder i:

 • det fælles pædagogiske grundlag; dannelse og børneperspektiv, som blandt andet siger, at: ’børn skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelsesproces
  og demokratisk forståelse’
 • de pædagogiske mål for læreplanstemaet social udvikling:
  1) Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.
  2) Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Satspuljemidlerne finansierer konsulentbistanden fra Undervisningsministeriet, kompetenceudvikling samt vikardækning.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 09-10-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget ønsker en orientering når der foreligger en konkret plan for udviklingsforløbet.sagsnr18-10700_doknr139870-18_v1_ansøgning til udviklingsforløb 2019.docx

Bilag

Ansøgning til udviklingsforløb 2019


145. Ændring af dagtilbuds styrelsesvedtægt: Ændring af valgperiode til bestyrelsen

Ændring af dagtilbuds styrelsesvedtægt: Ændring af valgperiode til bestyrelsen

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra forældrebestyrelsen i Dagtilbuddet Midt som anmoder om, at den forældrevalgte fra Vuggestuen Isbjergparken kun sidder 1 år i bestyrelsen i stedet for 2 år. Dette begrundet i, at perioden i Vuggestuen Isbjergparken som forælder er forholdsvis kort, hvorimod børn og forældre i de integrerede institutioners vuggestueafdelinger som oftest fortsætter i børnehave i samme institution. Begrundelsen er, at det forventes, at det vil gøre det lettere, at rekruttere forældre til bestyrelsen.

 

I styrelsesvedtægtens § 3 stk. 2 står:
Forældrerepræsentanterne og medarbejderrepræsentanterne vælges for en periode på 2 år. I dagplejen sidder forældrerepræsentanterne kun for et år ad gangen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen foreslår, at det skal være muligt for forældre i vuggestuer at vælges for 1 eller 2 år ad gangen, da der kan være forældre der kan sidde i 2 år, hvis de f.eks. vælges ind i starten af barnets vuggestueperiode. Da ændringen er lempeligere, vurderes det, at der ikke er behov for høring.


Derved foreslås, at § 3 stk. 2 ændres til:

Forældrerepræsentanterne og medarbejderrepræsentanterne vælges for en periode på 2 år. I vuggestuer kan forældre vælges for 1 eller 2 år ad gangen. I dagplejen sidder forældrerepræsentanterne kun for 1 år ad gangen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til ændring af § 3, stk. 2 i ’Styrelsesvedtægt for kommunale Dagtilbud’ godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 09-10-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.sagsnr18-10881_doknr142297-18_v1_ændring af valgperiode for vuggestueforældre - henvendelse fra bestyrelsen i dagtilbud midt.msg
sagsnr17-13132_doknr43187-18_v1_underskrevet 'styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud' - godkendt af byrådet 06.03.2018.pdf

Bilag

Ændring af valgperiode for Vuggestueforældre - henvendelse fra bestyrelsen i Dagtilbud Midt
Underskrevet 'Styrelsesvedtægt for kommunale Dagtilbud' - godkendt af Byrådet 06.03.2018


146. Kombinationstilbud - børnepasning

Kombinationstilbud - børnepasning

Sagsfremstilling

Med den nye dagtilbudslov skal kommunen give forældre - med et dokumenteret behov for pasning, der ligger udenfor dagtilbuddets almindelige åbningstid - mulighed for at få et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning.

 

Formålet med kombinationstilbuddet er at tilgodese forældres behov for fleksibilitet i forhold til at skabe bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv i tilfælde, hvor forældre f.eks. har skiftende arbejdstider og dermed har et behov for pasning, der ikke alene kan dækkes af dagtilbuddenes normale åbningstid.

 

Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til fleksibel pasning.

Tilbuddet skal give mulighed for, at et barn kan forblive i sine vante og trygge rammer i dagtilbuddet og f.eks. blive passet af en for barnet kendt person i hjemmet, når forældrene arbejder på skæve tidspunkter.

 

Kombinationstilbuddet må samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads, hvilket i Varde Kommune svarer til 52,5 timer i daginstitution og 48 timer i dagplejen. Der skal som minimum dokumenteres et behov på 10 timer til fleksibel pasning i gennemsnit om ugen.

 

Det er alene familier, hvor begge forældre har et dokumenteret behov for pasning, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider, der er berettiget til et kombinationstilbud.

Det nye tilbud omfatter både, kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner og privatinstitutioner samt den kommunale dagpleje.

 

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående udarbejdet forslag til retningslinjer for kombinationstilbud (dok. 126375-18).

Retningslinjerne vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside under ’Pladsanvisning’.

 

Takster for 2018 for kombinationstilbud
 

Beregning af takster for kombinationstilbud i 2018 foreligger i dokument 144045-18. Tilskuddet udgør 75% og egenbetalingen 25% i lighed med kommunens øvrige pasningstilbud.

Taksten for tilskuddet til fleksibel pasning:

 • 0-2,10 år: tilskud for 10 timers pasning 896 kr. + 90 kr./time/pr. måned med en egenbetaling på 30 kr./time.
 • 2,11-5 år: tilskud for 10 timers pasning 615 kr. + 62 kr./time/måned med en egenbetaling på 21 kr./time.

 

Forældrebetalingstakst i dagtilbud ved kombinationstilbud:

 • Dagpleje: basisbetaling 236 kr. + 55 kr./ugl. time/måned
 • Vuggestue: basisbetaling 505 kr. + 73 kr./ugl. time/måned
 • Børnehave: basisbetaling 245 kr. + 31 kr./ugl.time/måned  


Tilskud til private institutioner ved kombinationstilbud:

 • 0-2,10 år: driftstilskud 1.197 kr. + 153 kr./time/måned.
 • 2,11-5 år: driftstilskud 755 kr. + 81 kr./time/måned.

 

Kommunale institutioner, der har børn i kombinationstilbud, tildeles et beløb svarende til taksten/tilskuddet omregnet til 100% pr. barn/mdr., dog tildeles dagplejen i forhold til en fuldtidsplads.

 

Ved en 2-årig i fleksibel pasning, gennemsnitligt 15 t./ugen vil tilskuddet således udgøre 2.246 kr. og egenbetalingen 749 kr. Hvis barnet går i dagpleje gennemsnitligt 30 timer i ugen vil egenbetalingen her være 1.886 kr./mdr. Det giver en samlet egenbetaling på 2.635 kr./mdr.
Til sammenligning er forældrebetalingstaksten på en dagplejeplads 2.655 kr.


Forvaltningens vurdering

Det er vanskeligt at vide, hvor mange forældre, som vil benytte tilbuddet, men forvaltningen har skønnet, at 8 børn vil benytte gennemsnitligt 15 timers fleksibel pasning, svarende til en helårlig udgift på 118.680 kr.
Flere kommuner har oplyst, at de endnu ikke har haft forespørgsler på det nye tilbud.
 

Forældre skal kunne dokumentere det arbejdsbetingede pasningsbehov. Dokumentationen kan bestå af en arbejdsgivererklæring, en mødeplan eller lignende, som skal indsendes i forbindelse med ansøgningen. Nogle kommuner forlanger underskrift fra arbejdsgiver.


Pladsanvisningen får til opgave løbende og over en 4 ugers periode, at udregne tilskuddets størrelse og forældrebetalingen. Dette vil foregå løbende, idet forældrenes behov for pasning kan variere fra periode til periode.

Dernæst vil det enkelte dagtilbud få til opgave, sammen med forældrene, at aftale fremmøde og registrere barnets fremmøde. Tidspunkterne for barnets fremmøde kan variere fra dag til dag og uge til uge.
 

Kommunen kompenseres via bloktilskud for udgifterne til godkendelse, tilsyn og administration af de nye pasningordninger samt udgifter til tilskud.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Udgifterne til godkendelse, tilsyn og administration budgetteres under Udvalget for Økonomi og Erhverv og er indregnet i budgetforslaget for 2019 med 58.110 kr. Udgifterne til tilskud budgetteres under Udvalget for Børn og Læring og er indregnet i budgetforslaget for 2019 med 118.680 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til ’Retningslinjer for kombinationstilbud – fleksibel pasning i Varde Kommune’ godkendes.

 

Samtidig anbefales, at det indstilles til Byrådet,

at taksterne for kombinationstilbuddet godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 09-10-2018

Retningslinjerne blev godkendt.

 

Det indstilles til Byrådet,

at taksterne for kombinationstilbuddet godkendes.sagsnr18-9630_doknr144045-18_v1_takster for 2018 for kombinationstilbud.docx
sagsnr18-9630_doknr126375-18_v1_retningslinjer for kombinationstilbud.docx

Bilag

Takster for 2018 for kombinationstilbud
Forslag til retningslinjer for kombinationstilbud


147. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

 

Orientering ved formanden:

 • FGU bestyrelsens første møde

 

 

 

Orientering ved direktøren:

 • Nordenskov og Næsbjerg skoler har besluttet, at skolenavnet fra 1. august 2018 er Nordenskov-Næsbjerg Skole
 • Program for udvalgets besigtigelsestur den 2. november
 • Dialogmøder – efteråret 2018
 • Region Syddanmark – Høring vedr. udkast til Tværsektoriel samarbejdsaftale på børne- og ungeområdet

 

 

 

Orientering ved udvalgets medlemmer:

 •  

 

 


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 09-10-2018

Orienteringerne blev taget til efterretning.sagsnr18-11524_doknr149494-18_v1_høringsbrev fra region syddanmark - udkast til tværsektoriel samarbejdsaftale på børne- og ungeområd.pdf
sagsnr18-4867_doknr142947-18_v1_skolenavn - nordenskov-næsbjerg skole.msg
sagsnr17-13389_doknr79893-18_v1_program for besigtigelsestur 02.11.2018.doc
sagsnr18-3749_doknr54407-18_v1_plan over dialogmøder 2018 - udvalget for børn og læring.doc
sagsnr18-11524_doknr149498-18_v1_udkast til 'tværsektoriel samarbejdsaftale på børne- og ungeområdet i region syddanmark - høringsudk.pdf

Bilag

Høringsbrev fra Region Syddanmark - Udkast til Tværsektoriel samarbejdsaftale på børne- og ungeområdet
Skolenavn - Nordenskov-Næsbjerg Skole
Program for besigtigelsestur 02.11.2018
Plan over dialogmøder 2018 - Udvalget for Børn og Læring
Udkast til 'Tværsektoriel samarbejdsaftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark - Høringsudkast - Tværsektoriel samarbejdsaftale på Børne- og ungeområdet i Region Syddanmark'