UDVALG

Udvalget for Børn og Læring

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

18-09-2018 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

18-09-2018 16:30:00


PUNKTER

117. Godkendelse af dagsorden
118. Orientering om Kulturbørnehaver
119. Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Udvalget for Børn og Læring
120. Fastlæggelse af skoledistriktsgrænser i Varde by
121. Fremadrettet organisering af projekt Frelloskolen
122. Ansættelsesudvalg - Skoleleder på Lykkesgårdskolen
123. Orientering om samarbejde mellem folkeskoler og musikskoler
124. Drøftelse af rejseholdets bygningsanalyse - efter høring
125. Orientering om ny dagtilbudslov
126. Bloktilskud 2018 - Ændring af dagtilbudsloven
127. Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet fremadrettet
128. Fra Udviklingsstrategi til fokusområder - Udvalget for Børn og Læring
129. Rammeaftale for 2019-2020 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark.
130. Ny organisering i Brugerpanelet
131. Fremtidige dialogmøder m.m.
132. Gensidig orientering
133. Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse i Byrådet 2018, Udvalget for Børn og Læring117. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-09-2018

Godkendt, herunder tillægsdagsorden.

118. Orientering om Kulturbørnehaver

Orientering om Kulturbørnehaver

Sagsfremstilling

Projektet Kulturbørnehaver er et samarbejde mellem Vardemuseerne, Musik & Billedskolen samt børnehaverne Hedevang og Kærhøgevej. Projektet er toårigt og støttet af Kulturregion Vadehavet. Det varer frem til januar 2019. Herefter er det planen, at der er fundet en form, der kan deles i lokale og landsdækkende netværk til inspiration for andre. Projektet har kørt i snart et år og i det følgende gives en orientering om forløbet indtil nu.

 

Projektet tager udgangspunkt i børnehavernes tre overordnede temaer og består af tre årlige forløb, der nøje er koordineret mellem de fire parter. Hovedelementerne er musik og bevægelse, billedkunst, natur og kulturfortælling koblet op på en rammefortælling, som sikrer sammenhæng og genkendelighed for børnene.

 

Projektet har givet anledning til mange refleksioner og spørgsmål i forhold til, hvad samarbejdet betyder for børnenes udbytte samt for pædagogerne og underviserne. Spørgsmål som vi forhåbentlig finder svar på i løbet af pilotprojektet.

 

Det vi ser er, at samarbejdet skaber sammenhæng i børnenes helhedsoplevelse og helhedsforståelse.

 

Inden projektets start kobledes musik og natur på den måde, at musikaktiviteter var koblet op på en historie, der foregik i naturen, spækket med sange, lege, bevægelse og lyde, der understøttede illusionen om at være ude i naturen. Nu oplever børnene samtidig, at temaet rykker ud i naturen, hvor naturvejledere baner vejen for at opleve dyr og naturfænomener i det rette element.


Forvaltningens vurdering

Kulturbørnehaveidéen understøtter i høj grad, at børn tager læring til sig på forskellig vis.

 

Samarbejdet mellem de forskellige fagprofessioner giver gensidig inspiration til at gribe det samme tema an på forskellige måder og fra forskellige vinkler, og skaber ny viden på tværs af institutionerne.

 

Det er vigtigt at pilotprojektet bliver godt forankret inden afslutningen, og de 4 samarbejdspartnere arbejder på en form med ’inspirationskasser’ og temadage, som kan få projektet til at leve videre, uden at der er fagpersoner koblet op på de 2 børnehaver hele tiden.


Konsekvens i forhold til visionen

Naturtemaet indgår som ét af de 3 undervisningsforløb


Retsgrundlag

Lov om musik


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning, og

at sagen sendes til orientering i Udvalget for Børn og Læring.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-08-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-09-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget ønsker orientering om status på projektet forelagt i sommeren 2019,- gerne i et fællesskab med Udvalget for Kultur og Fritid.

119. Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Udvalget for Børn og Læring

Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Udvalget for Børn og Læring

Sagsfremstilling

Det var hensigten, at der skulle udarbejdes en samlet budgetopfølgning for budgetåret 2018 3 gange i løbet af 2018 for henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal. Men da budgetopfølgningen for 2. kvartal for fagudvalgene viste et samlet merforbrug på driftsudgifterne på 22,3 mio. kr. (i forhold til det korrigerede budget for 2018 excl. budgetoverførsler) besluttede Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. august 2018, at der skulle gennemføres en ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018.

 

Merforbruget kunne primært henføres til, at fagudvalgene forventedes at forbruge af budgetoverførslerne fra 2017 til 2018. Hertil bemærkes, at de samlede serviceudgifter for Varde Kommune forventedes ved budgetopfølgningen for 2. kvartal 2018 at ligge ca. 19 mio. kr. over det budgetterede. Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, og Varde Kommune eksempelvis overskrider de budgetterede serviceudgifter med 20 mio. kr., kan det medføre en individuel sanktion på 12 mio. kr. til kommunen.

 

Materialet til budgetopfølgningen pr. 31. august er under udarbejdelse og vil blive gennemgået på udvalgsmødet.


Forvaltningens vurdering

Det er afgørende, at Varde Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder servicerammen for at undgå sanktioner og dermed en reduktion af statens tilskud til kommunerne. KL oplyste i slutningen af august 2018, at kommunerne samlet set har indberettet, at kommunernes samlede serviceudgifter forventes at ligge 1,1 mia. kr. over servicerammen i 2018. KL’s prognose forventer dog, at kommunernes serviceudgifter vil ligge 0,5 mia. kr. under servicerammen. Da der er usikkerhed om, hvor kommunernes regnskab for 2018 ender, så er det afgørende, at områderne vurderer deres forbrug af budgetoverførsler i lyset af risikoen for en eventuel sanktion.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Økonomiregulativet


Økonomi

----


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning,

at områderne holder igen med forbrug af deres overførsler.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-12789_doknr139404-18_v1_budgetopfølgning 31. august 2018 - udvalget for børn og læring.xlsx

Bilag

Budgetopfølgning 31. august 2018 - Udvalget for Børn og Læring


120. Fastlæggelse af skoledistriktsgrænser i Varde by

Fastlæggelse af skoledistriktsgrænser i Varde by

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af ’Skoler og dagtilbud for alle’ er det besluttet, at Sct. Jacobi Skole nedlægges som folkeskole fra august 2021. Det nuværende Sct. Jacobi skoledistrikt vil således skulle opdeles mellem Lykkesgårdskolen og Frelloskolen. Det indgår i beslutningen, at eleverne fra nuværende Sct. Jacobi skoledistrikt fordeles med ca. 1/3 til Lykkesgårdskolen og 2/3 til Frelloskolen.

En arbejdsgruppe bestående af skolebestyrelsesformændene og skolelederne fra Sct. Jacobi Skole, Lykkesgårdskolen og Brorsonskolen, de faglige organisationer og forvaltningen har udarbejdet et forslag til fremtidig distriktsopdeling i Varde by. Dette forslag blev godkendt af forligspartierne bag ’Skole og dagtilbud for alle’ og forslaget blev efterfølgende udsendt til de 3 skoler og offentliggjort på skolernes hjemmesider, så det har været muligt for forældre at se forslaget. Arbejdsgruppen Varde By har derfor nu udtrykt ønske om, at der træffes endelig beslutning om fastlæggelse af skoledistriktsgrænser i Varde by.

Kort og beskrivelse af forslaget vedlægges.


Forvaltningens vurdering

Som nævnt ovenfor har forslaget til fremtidige skoledistriktsgrænser i Varde by været offentlige og tilgængelige for forældrene på de 3 skoler. Dette har ikke medført et større antal henvendelser fra forældre, hverken til de 3 skoler eller til forvaltningen. Der forudses derfor ikke, at der vil være væsentlig modstand mod den foreslåede distriktsopdeling. Da ændringen først bliver effektueret fra 2021, vurderes det i arbejdsgruppen Varde by, at det vil være muligt for berørte forældre at forholde sig til distriktsopdelingen inden denne træder endelig i kraft.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Styrelsesvedtægt for skolevæsnet.


Økonomi

Ingen


Høring

Inden endelig fastlæggelse af skoledistrikter, skal de berørte skolebestyrelser have lejlighed til at udtale sig. Forslaget foreslås derfor sendt til udtalelse ved skolebestyrelserne for henholdsvis Sct. Jacobi Skole, Lykkesgårdskolen og Brorsonskolen inden endelig vedtagelse i Byrådet.

Udtaleperioden foreslås fra 19. september – 29. oktober 2018.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til fremtidige skoledistrikt grænser i Varde by godkendes og sendes til udtalelse ved de berørte skolebestyrelser i den foreslåede periode,

at det indkomne udtalelser behandles på udvalgsmødet den 13. november 2018 med henblik på endelig godkendelse i Byrådet den 4. december 2018,

at indskrivningen i Varde by følger gældende regler for indskrivning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-9943_doknr108454-17_v1_beskrivelse af udkast til ny distriktsgrænse mellem byskolerne i varde by.docx.docx
sagsnr18-9943_doknr98058-17_v1_distrikt tegning - varde by - forslag til ny distriktgrænse.png

Bilag

Beskrivelse af udkast til ny distriktsgrænse mellem byskolerne i Varde by
Distrikt tegning - Varde by - Forslag til ny distriktgrænse


121. Fremadrettet organisering af projekt Frelloskolen

Fremadrettet organisering af projekt Frelloskolen

Sagsfremstilling

Efter gennemførelsen af første fase af projekt Frelloskolen, hvor der var fokus på bruger- og borgerinddragelse samt udarbejdelsen af udbudsmaterialet, skifter projektet nu fase. Udbudsmaterialet har været tilgængeligt for de totalentrepriseteams, der har ønsket at byde ind på opgaven, og pr. 29. august 2018 lukkede tilmeldingen til denne prækvalifikation.
17 teams ønsker at blive vurderet i den videre proces og inviteres til at tegne deres bud på Frelloskolen.

 

I kommende fase skal fem teams udvælges. Denne udvælgelse sker i samarbejde med de indkøbte rådgivere fra KUBEN Management. Ved årsskiftet skal hvert team have afleveret deres bud på kommunens nye skole, hvorefter den nedsatte dommerkomité skal vælge vinderprojektet. I løbet af foråret 2019 kan anlægget påbegyndes.

 

Ved færdiggørelsen af udbudsmaterialet blev projektets tidligere organisering opløst, og den tidligere styregruppe fremsatte et forslag til en fremtidig organisering af projektet. Forslaget til projektorganisering kan ses i bilag ’Organisering for projekt Frelloskolen’.

 

Forslaget tager udgangspunkt i en strømlinet projektstruktur, hvor

 • en arbejdende projektgruppe refererer til en styregruppe, der træffer de løbende beslutninger under ansvar for Udvalget for Børn og Læring.
 • en større referencegruppe med bred repræsentation orienteres løbende og inviteres til at komme med input.

 

I løbet af efteråret 2018 vil projektgruppen arbejde med opgaver vedrørende konkurrence-fasen, hvor de 5 udvalgte teams udarbejder deres konkurrencemateriale, ligesom bedømmelsesprocessen i januar 2019 fastlægges.

Projektgruppen assisteres af KUBEN Management. Det forventes i den forbindelse, at styregruppen skal tage stilling til forhold vedrørende konkurrencefasen, bedømmelsesproces-sen og den efterfølgende forhandling med det vindende team, ligesom der skal arbejdes med brugerinddragelse og planlægges offentliggørelse af vinderprojektet samt et ”første spadestik”.

Referencegruppen vil i denne periode være første høringspart, og blive inviteret til at komme med input.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den foreslåede organisering af projekt Frelloskolen for konkurrence- og anlægsfasen sikrer en bred inddragelse af projektets interessenter, ligesom den muliggør en hyppig udveksling mellem projekt- og styregruppe, hvilket vurderes gavnligt for den fremadrettede proces.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til henholdsvis Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Plan og Teknik,
at organiseringen godkendes, og
at begge udvalg udpeger en repræsentant til henholdsvis styregruppen og referencegruppen.


Beslutning Direktionen den 06-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-09-2018

Peder Foldager Hansen blev udpeget som udvalgets repræsentant i styregruppen og referencegruppen.sagsnr17-7749_doknr131676-18_v1_organisering for projekt frelloskolen.docx.docx

Bilag

Organisering for projekt Frelloskolen.docx


122. Ansættelsesudvalg - Skoleleder på Lykkesgårdskolen

Ansættelsesudvalg - Skoleleder på Lykkesgårdskolen

Sagsfremstilling

I forbindelse med ansættelse af ny skoleleder på Lykkesgårdskolen skal der nedsættes et ansættelsesudvalg, som ifølge kompetenceplanen sammensættes således:

 • Skolechefen
 • En repræsentant fra fagudvalget
 • En afdelingsleder
 • En medarbejderrepræsentant
 • 1-2 repræsentanter fra skolebestyrelsen

 

Den nye skoleleder forventes ansat pr. 1. januar 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kompetencefordeling ved ansættelse og afsked, herunder ansættelsesudvalg (dok. 18184-18).


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at det drøftes hvorvidt der skal udpeges et udvalgsmedlem til ansættelsesudvalget, og i bekræftende fald hvem.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-09-2018

Der udpeges ikke et udvalgsmedlem til ansættelsesudvalget.sagsnr18-9873_doknr129894-18_v1_tidsplan for ansættelse af ny skoleleder på lykkesgårdskolen.docx.docx
sagsnr18-7218_doknr18184-18_v1_kompetencefordeling ved ansættelse og afsked, herunder ansættelsesudvalg.docx

Bilag

Tidsplan for ansættelse af ny skoleleder på Lykkesgårdskolen
Kompetencefordeling ved ansættelse og afsked, herunder ansættelsesudvalg


123. Orientering om samarbejde mellem folkeskoler og musikskoler

Orientering om samarbejde mellem folkeskoler og musikskoler

Sagsfremstilling

Det gensidige forpligtende samarbejde mellem folkeskolerne og musikskolerne, som trådte i kraft i forbindelse med skolereformen, har sat sine spor i Varde kommune. I denne sag gives en orientering om hvordan samarbejdet er forløbet indtil nu.

 

Samarbejdet om musikundervisningen har udviklet sig fra 4. klasser i 2014/15 til 24 klasser i 2018/19. Undervisningen foregår som kompagnonundervisning. Det vil sige, at en folkeskolelærer/pædagog underviser sammen med en musikskolelærer. Samarbejdet har udviklet sig løbende gennem afprøvning af forskellige undervisningsformer, som justeres og danner baggrund for yderligere udvikling.

 

Med de 2 forskellige fagligheder – hhv. pædagogiske og instrumentale – oplever eleverne, at undervisningen bliver mere praksisorienteret med instrumentkendskab og sammenspil.

 

Det som underviserne oplever er bl.a.:

 • At eleverne bliver gode til at indgå i et fællesskab
 • At undervisningen kan inkludere elever der ellers vil have vanskeligt ved at deltage
 • At undervisningen skaber sammenhold i klassen
 • At eleverne bliver fagligt dygtige - både teoretisk og praktisk
 • At elever der ikke er bogligt stærke kan opdage, at de har en styrke i det musiske
 • At elever der ikke har råd til at gå i musikskole, alligevel stifter bekendtskab med at spille et instrument og være en del af et band

Forvaltningens vurdering

Samarbejdet med folkeskolerne er med til at bringe de 2 skoleformer tættere sammen, så der sker en integration mellem musikskole og folkeskoleaktiviteter lokalt. Det skaber et inspirerende miljø for eleverne og er med til at motivere dem yderligere.

 

Der er i tiden et politisk fokus på, at de praktiske fag skal have en permanent plads i overbygningen. I den forbindelse arbejder Musik & Billedskolen på at samarbejde om valgfag, hvor eleverne kan tage 9. klasse eksamen i musik. Det vil betyde, at faget tages mere alvorligt og at elever, hvis stærkeste kompetencer ligger i det musiske felt kan forbedre deres eksamen.

 

Fokus er i disse år også rettet mod de afledte virkninger som musikudøvelse har på elevernes kompetencer. Rapporten ’Musik i hjernen’ som i 2016 blev dannet på baggrund af en større undersøgelse blandt godt 20.000 skoleelever, beskriver en sammenhæng på alle klassetrin mellem elevernes arbejdshukommelse og deres musikalske hørefærdigheder.

 

På den baggrund er der god grund til at fortsætte samarbejdet om at optimere musikundervisningen på alle klassetrin både i forhold til fællesskab omkring musikken og de positive afledte virkninger.

 

En af udfordringerne i kompagnonundervisningen er logistik i forhold til at finde tid til fælles forberedelse eller fælles refleksion for de 2 undervisere. Det er en nødvendighed for at de løbende kan forventningsafstemme, videndele og sætte nye fælles mål for undervisningen.

 

På sigt vil det blive en udfordring at skaffe økonomi til udvidelse af projektet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning, og

at sagen sendes til orientering i Udvalget for Børn og Læring.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-08-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-09-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr18-5531_doknr76844-18_v1_me resultatrapport 2016.pdf.pdf

Bilag

ME resultatrapport 2016.pdf


124. Drøftelse af rejseholdets bygningsanalyse - efter høring

Drøftelse af rejseholdets bygningsanalyse - efter høring

Sagsfremstilling

I forliget ’Skoler og dagtilbud for alle’ er følgende aftalt:

Der skal efter fastlæggelsen af en ny struktur på skole og dagtilbudsområdet foretages en gennemgang af bygningsmassen på samtlige dagtilbud og skoler, så det sikres, at der ikke opretholdes lokaler begrundet i aktiviteter, der kunne henlægges til andre bygningsfaciliteter i nærområdet, f.eks. hallerne. Fremadrettet vil der i øvrigt være et fokus på at sikre samdrift mellem skoler og dagtilbud ved opførelse af nye bygninger.

 

Rejseholdet har arbejdet ud fra et ønske om at finde ’smarte kvadratmeter’, og der har været særligt fokuseret på skolernes samarbejde med lokalsamfundet. Her har det været nødvendigt at fokusere på de kommunalt ejede eller lejede bygninger i den enkelte skoles nærområde for at afsøge muligheder for at flytte aktiviteterne fra de kommunalt lejede eller ejede bygninger ind på skolerne. Dette har afstedkommet følgende oversigt over alle skoler, som Rejseholdet har besøgt:

 

Oversigt – kvadratmeter:

 

Nuværende areal til kerneopgave

102.183 kvm

Nedrivning eller salg

6.917 kvm

Areal til kerneopgave efter nedrivning/salg

96.734 kvm

 

 

Oversigt over besparelser:

 

Besparelse – indvendigt vedligehold

219.072 kr.

Besparelse – udvendigt vedligehold

260.148 kr.

Besparelse – drift

1.141.200 kr.

Besparelse i alt

1.620.420 kr.

 

 

Udgifter:

 

Udgift til nedrivning/kr. samlet

4.965.000 kr.

Foreslåede investeringer

880.000 kr.

 

I den forbindelse vedtog udvalget den 28. juni 2018 at sende forslag til kvadratmeteroptimering på skolerne i høring, på baggrund af Bygningsrejseholdets afdækning.

 

Ved fristens udløb den 3. september 2018 er indkommet høringssvar fra:

 • Ølgod Skoles bestyrelse og MED-udvalg
 • Blåbjergskolens fællesbestyrelse
 • Agerbæk Skole og Starup Børnebys fællesbestyrelse og MED-udvalg
 • Blåvandshuk og Janderup Skoles bestyrelse og MED-udvalg
 • Alslev Skoles bestyrelse og MED-udvalg
 • Trane Skole og Børnebys fællesbestyrelse
 • Nordenskov-Næsbjerg Skoles Skolebestyrelse og Fælles MED-udvalg

 

Høringssvar fra Ansager Skoles bestyrelse og MED-udvalg vil blive eftersendt.


Forvaltningens vurdering

Tematikkerne i høringssvarene grupperer sig primært omkring følgende:

 • Økonomiske beregninger og talmateriale
 • Dybden og omfanget af de udførte analyser som korrekt grundlag for at træffe en informeret beslutning
 • Lokale forslag til ændringer

 

Økonomiske beregninger:

Flere af høringssvarene stiller spørgsmål ved de økonomiske beregningers rigtighed og det øvrigt udsendte talmateriales beskaffenhed. Der ønskes bedre beskrivelser af økonomiske konsekvenser, så de efterfølgende kan behandles i de lokale MED-udvalg og skolebestyrelser.

 

Dybde og omfang af analyse:

Flere af høringssvarene kommenterer på beskrivelserne af de fysiske pædagogiske læringsmiljøer i analyserne, hvor en gennemgående bemærkning er, at der savnes detaljer og blik for de pædagogiske læringsmiljøer. Der forventes yderligere medinddragelse af skolerne i den kommende proces. Yderligere giver flere af høringssvarene udtryk for, at det er uklart, hvad der gives høringssvar på.

 

Lokale forslag til ændringer:

Flere af høringssvarene afviser helt eller delvist rejseholdets forslag til optimering, og der listes i stedet alternativer – blandt andet kan nævnes:

 • Udvidede investeringer i bygninger på hhv. Alslev Skole og Blåbjergskolen afd. Nørre Nebel.
 • Udvidelse af gangarealer på Agerbæk Skole for at sikre plads til individuelt arbejde eller gruppearbejde.
 • Salg af nuværende SFO på Janderup Skole, hvis SFO’en, modsat skolebestyrelsens anbefaling, tages ud af drift.
 • En eventuel sammenlægning af lokalhistorisk arkiv i hhv. Nordenskov og Næsbjerg, hvis dette kan aftales.

 

Høringssvarene udtrykker store grader af forskellighed i deres fokus og indhold, og ofte bevæger fokusområderne sig uden for den opgave om kvadratmeteroptimering, som Rejseholdet har fokusere på. Det er derfor nødvendigt, at udvalget gennem drøftelser af de enkelte høringssvar tager stilling til, hvilke forslag forvaltningen skal arbejde videre med.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

---


Høring

Den enkelte skoles MED-udvalg og skolebestyrelse


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at høringssvarene drøftes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-09-2018

Udvalget anmoder forvaltningen om, at gennemgå bygningsanalysen og høringssvarene med henblik på beslutning på kommende udvalgsmøde om nedrivning.sagsnr18-920_doknr132365-18_v1_ølgod skoles bestyrelse og med-udvalg - høringssvar vedr. bygningsanalyse.docx
sagsnr18-920_doknr132505-18_v1_blåbjergskolens fællesbestyrrelse - høringssvar vedr. bygningsanalyse.docx
sagsnr18-920_doknr132693-18_v1_fællesbestyrelse og med-udvalg fra agerbæk skole og starup børneby - høringssvar vedr. bygningsanaly.docx
sagsnr18-920_doknr132691-18_v1_fællesbestyrelse og med-udvalg fra agerbæk skole og starup børneby - høringssvar vedr. bygningsanaly.docx
sagsnr18-920_doknr133063-18_v1_blåvandshuk og janderup skoles med-udvalg - høringssvar vedr. bygningsanalyse.docx
sagsnr18-920_doknr133066-18_v1_blåvandshuk og janderup skoles bestyrelse - høringssvar vedr. bygningsanalyse.docx
sagsnr18-920_doknr134915-18_v1_trane skole og børnebys fællesbestyrelse - høringssvar vedr. bygningsanalyse.docx
sagsnr18-920_doknr138018-18_v1_nordenskov-næsbjerg skole fælles med-udvalg - høringssvar vedr. bygningsanalyse.docx.docx
sagsnr18-920_doknr133172-18_v1_alslev skoles bestyrelse og med-udvalg - høringssvar vedr. bygningsanalyse.pdf
sagsnr18-920_doknr138534-18_v1_nordenskov-næsbjerg skole skolebestyrelse - høringssvar vedr. bygningsanalyse.pdf.pdf
sagsnr18-920_doknr139708-18_v1_ansager skoles bestyrelse og med-udvalg - høringssvar vedr. bygningsanalyse.pdf

Bilag

Ølgod Skoles bestyrelse og MED-udvalg - Høringssvar vedr. bygningsanalyse
Blåbjergskolens fællesbestyrrelse - Høringssvar vedr. bygningsanalyse
Fællesbestyrelse og MED-udvalg fra Agerbæk Skole og Starup Børneby - Høringssvar vedr. bygningsanalyse (Agerbæk Skole)
Fællesbestyrelse og MED-udvalg fra Agerbæk Skole og Starup Børneby - Høringssvar vedr. bygningsanalyse (Starup Skole)
Blåvandshuk og Janderup Skoles MED-udvalg - Høringssvar vedr. bygningsanalyse
Blåvandshuk og Janderup Skoles bestyrelse - Høringssvar vedr. bygningsanalyse
Trane Skole og Børnebys fællesbestyrelse - Høringssvar vedr. bygningsanalyse
Nordenskov-Næsbjerg Skole Fælles MED-udvalg - Høringssvar vedr. bygningsanalyse.docx
Alslev Skoles bestyrelse og MED-udvalg - Høringssvar vedr. bygningsanalyse
Nordenskov-Næsbjerg Skole Skolebestyrelse - Høringssvar vedr. bygningsanalyse.pdf
Ansager Skoles bestyrelse og MED-udvalg - Høringssvar vedr. bygningsanalyse


125. Orientering om ny dagtilbudslov

Orientering om ny dagtilbudslov

Sagsfremstilling

Den 24. maj 2018 blev Lov om ændring af dagtilbudsloven og folkeskoleloven vedtaget.

Loven er trådt i kraft 1. juli 2018, dog er der en række områder, hvor loven først træder i kraft 1. januar 2019.

 

Lovændringerne i dagtilbudsloven består overordnet set af 2 dele. Den ene del vedrører ændringer, der har til formål at styrke kvaliteten i dagtilbud, den anden del vedrører ændringer, der har til formål at øge fleksibiliteten for forældre med børn i dagtilbud.

 

I forhold til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud betyder ændringerne blandt andet, at dagtilbuddene skal udarbejde en ny pædagogisk læreplan med udgangspunkt i en ny formålsbestemmelse, et fælles pædagogisk grundlag, 6 læreplanstemaer og 2 pædagogiske mål for hvert læreplanstema. Det fælles pædagogiske grundlag, som er gennemgående for barnets dag i dagtilbud, består blandt andet af:

 • Barnesyn
 • Dannelse
 • Børneperspektiv
 • Leg
 • Børnefællesskaber
 • Pædagogisk læringsmiljø

 

Kommunerne har 2 år til, at den styrkede pædagogiske læreplan skal være fuldt implementeret.

 

Varde Kommune lever på en række områder op til det nye i lovgivningen:

 

Ændrede regler for forældrebestyrelser

Der skal udarbejdes ny styrelsesvedtægt, som giver udvidet forældreindflydelse i forhold til f.eks. samarbejde mellem hjem og dagtilbud, pædagogiske læreplaner og samarbejdet med lokalområdet.

Udvalget har i foråret 2018, i forbindelse med den nye dagtilbudsstruktur, godkendt ny styrelsesvedtægt for bestyrelserne i de kommunale dagtilbud, hvor der er taget højde for ændringerne i loven, som på det tidspunkt lå som lovforslag.

 

Retningslinjer for private pasningsordninger

Private pasningsordninger, oprettet efter 1. juli 2018, skal leve op til de samme krav som tilsvarende kommunale dagtilbud og kommunen skal føre tilsvarende tilsyn som i et alderssvarende kommunalt dagtilbud. Fra 1. januar 2019 må private pasningsordninger alene benytte betegnelsen ’privat pasningsordning’.

Udvalget har den 21. august 2018 vedtaget ændringer i retningslinjer og tilsyn for private pasningsordninger, hvor ændringerne i dagtilbudsloven er indarbejdet.

 

Styrket mulighed for forældre til at ønske at få et konkret dagtilbud

Fra 1. januar 2019 skal forældre kunne tilkendegive ønske om et konkret dagtilbud og have mulighed for at komme på venteliste i alle dagtilbud. Forældres mulighed må ikke begrænses til de dagtilbud, hvor der er ledige pladser. I Varde Kommune lever vi i forvejen op til dette, hvorfor nuværende praksis fortsætter uændret.

Forældre skal kunne tilkendegive ønske om barnets optagelse i alle dagplejehjem og konkrete enheder i et dagtilbud. Det er i Varde Kommune muligt, at tilkendegive ønske om et konkret dagplejehjem.

Lovændringen giver mulighed for at ønske plads i en dagpleje, daginstitution eller specifik enhed i en daginstitution i en anden kommune og komme på venteliste til mindst et af disse tilbud, med mindre den pågældende kommune har lukket for ventelisten.

Lovændringen giver endvidere forældrene mulighed for at fastholde deres plads på en venteliste, også selvom forældrene har fået tilbudt plads i et andet dagtilbud.

I Varde Kommune kan forældre stå på venteliste til deres 1. prioritet og de bliver kontaktet af pladsanvisningen, når der er en ledig plads.

 

På følgende områder vil udvalget i den kommende tid skulle træffe en række beslutninger i konsekvens af dagtilbudsloven:

 

Fastsætte retningslinjer om:

 • Samarbejdet mellem dagtilbud, fritidstilbud og skolen
 • Samarbejdet mellem dagtilbud og andre relevante aktører, herunder sundhedsplejen og pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
 • Videregivelse af relevante oplysninger ved børns overgange fra sundhedsplejen til dagtilbud og fra dagtilbud til skolefritidsordning eller fritidshjem og skole.

 

Drøfte udviklingen på dagtilbudsområdet

Byrådet skal sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst hvert 2. år og beslutte, om der som følge af drøftelsen skal iværksættes tiltag, som kan understøtte og kvalificere dagtilbuddenes arbejde med pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, læring og dannelse.

 

Retningslinjer for kombinationstilbud - fleksibel pasning

Byrådet skal efter ansøgning tilbyde forældre, der kan dokumentere et arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, et kombinationstilbud i form af et deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning. Fleksibel pasning er et nyt begreb i dagtilbudsloven og knytter sig alene til kombinationstilbuddet. Kombinationstilbuddet må samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads, og der skal minimum dokumenteres et behov på 10 timer til fleksibel pasning om ugen i gennemsnit.

Til udvalgsmødet i oktober forelægges forslag til retningslinjer for kombinationstilbud til godkendelse.

 

Retningslinjer for deltidspladser i forbindelse med forældres barselsorlov

Forældre, hvor én eller begge forældre har barselsorlov, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i alderen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling. Ordningen træder i kraft 1. januar 2019 og gælder både for kommunale og private leverandører.

Bedre vilkår for private leverandører

Kommunen skal behandle ansøgninger umiddelbart efter modtagelsen. Det betyder, at nye ansøgninger skal vurderes løbende. Allerede nu vurderes ansøgninger løbende, hvorfor nuværende praksis fortsætter uændret.

Den nye lovgivning giver Byrådet mulighed for at yde et højere driftstilskud til privatinstitutioner, hvis driftstilskuddet er lavere end driftstilskuddet til øvrige alderssvarende dagtilbud. Lovændringen giver ligeledes kommunen mulighed for at yde et højere bygningstilskud til privatinstitutioner.

 

Krav om læringsfokus i SFO

For børn, som benytter SFO/fritidshjem forud for skoleårets begyndelse, skal SFO/ fritidshjemmet, i perioden indtil undervisningspligten indtræder, enten arbejde med de kompetenceområder, der arbejdes med i børnehaveklassen, eller temaerne i den pædagogiske læreplan.

Dette vil i Varde Kommune alene omfatte Ølgod Skole, der er den eneste skole i kommunen, hvor børnene starter i SFO den 1. maj. I de øvrige skoler starter børnene i SFO den 1. august.


Forvaltningens vurdering

På en række områder lever Varde Kommune op til den nye lovgivning - enten som følge af, at kommunen i forvejen har dette serviceniveau, eksempelvis i forhold til muligheden for at ønske et konkret dagtilbud eller en konkret dagplejer, eller som følge af nyligt trufne beslutninger, hvor der er taget højde for det nye i dagtilbudsloven, eksempelvis styrelsesvedtægt og retningslinjer for private pasningsordninger.

Henover efteråret vil forvaltningen udarbejde oplæg til udvalget for de områder i loven, hvor der skal træffes beslutninger i forlængelse af ændringerne i dagtilbudsloven. I oktober måned vil der således komme et oplæg vedrørende retningslinjer for kombinationstilbud – fleksibel pasning og deltidspladser i forbindelse med forældres barselsorlov.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-09-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr18-9722_doknr127528-18_v1_orientering om dagtilbudsloven.docx
sagsnr18-9722_doknr131673-18_v1_eva publikation - den styrkede pædagogiske læreplan- rammer og indhold.pdf
sagsnr18-9722_doknr90975-18_v1_ny dagtilbudslov 20182019.pdf

Bilag

Orientering om dagtilbudsloven
EVA Publikation - Den styrkede pædagogiske læreplan- rammer og indhold
Ny Dagtilbudslov 2018/2019


126. Bloktilskud 2018 - Ændring af dagtilbudsloven

Bloktilskud 2018 - Ændring af dagtilbudsloven

Sagsfremstilling

Lovændringen indeholder flere initiativer som skal øge fleksibiliteten og det frie valg for familierne, herunder ret til deltidspladser i forbindelse med forældreorlov, og ret til kombinationsplads for enlige og familier med skæve arbejdstider.

Ændringen vedrørende kombinationstilbud betyder, at der kan benyttes både en deltidsplads i dagtilbud samtidig med at forældrene får et deltidstilskud til privat pasning.

 

Loven trådte i kraft 1. juli 2018.

 

Varde Kommune kompenseres for udgifter til godkendelse, tilsyn og administration af de nye pasningsordninger samt udgifter til tilskud.

 

Udgifterne til godkendelse, tilsyn og administration budgetteres under Udvalget for Økonomi og Erhverv, og udgifterne til tilskud budgetteres under Udvalget for Børn og Læring.


Forvaltningens vurdering

Det skønnes, at 8 børn vil benytte ordningen i Varde Kommune i gennemsnitlig 15 timer om ugen, hvilket betyder at den helårlige udgift er beregnet til 118.680 kr.

 

I 2018 har der endnu ikke været henvendelser omkring brug af ordningen med kombinationstilbud, hvorfor udgifterne i 2018 skønnes at blive minimale, og forventes at kunne holdes inden for det eksisterende budget.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Evt. udgifter til kombinationspladser i 2018 afholdes indenfor den eksisterende budgetramme. Der har været et mindre fald i udgifterne til private pasningsordningen de sidste 3 måneder.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der ikke tilføres yderligere budgetbeløb i 2018.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-09-2018

Der tilføres ikke yderligere budgetbeløb i 2018.

127. Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet fremadrettet

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet fremadrettet

Sagsfremstilling

Den 2. juni 2015 vedtog det daværende Udvalg for Børn og Undervisning, at der skulle udarbejdes kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet med samme kadence som på skoleområdet. Det betyder, at der hvert andet år laves en fuld version, med samtlige tilgængelige data og hvert andet år en ’light’ version udelukkende indeholdende data, vi kan trække centralt. De data der er udeladt i light versionen er blandt andet leg- og læringsmiljøvurdering, evaluering af de pædagogiske læreplaner, brugertilfredshedsundersøgelse.

 

På den baggrund blev Udvalget for Børn og Læring i foråret 2018 præsenteret for en kvalitetsrapport. Rapporten indeholdt samtlige tilgængelige data fra dagtilbudsområdet generet i 2017 og viste et dagtilbudsområde med meget høj kvalitet.
Udvalget stillede i den forbindelse spørgsmålstegn ved, om kommunen skulle fortsætte med at bruge ressourcer på at udarbejde kvalitetsrapport.

 

På nuværende tidspunkt stilles der ikke lovgivningsmæssigt krav om en egentlig kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet, idet dette krav bortfaldt i 2012. Dog er der i den nyligt vedtagne dagtilbudslov, som er trådt i kraft 1. juli 2018, tilføjet §3a. Denne paragraf omhandler Byrådets ansvar for dagtilbuddene (se bilag 1). Særligt henvises til stk. 5 og 6:

 • Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst hvert andet år med udgangspunkt i, kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser for området efter stk. 2 bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger lovens afsnit II.
 • Stk. 6. Kommunalbestyrelsen beslutter, om der som følge af drøftelsen efter stk. 5 skal iværksættes tiltag såsom kompetenceudvikling, supervision m.v., som kan understøtte og kvalificere dagtilbuddenes arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, læring og dannelse.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at en kvalitetsrapport kan understøtte Byrådets drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet, som skal ske mindst hvert 2. år, jf. dagtilbudsloven § 3a.
 

I konsekvens af, at der ikke er lovkrav om kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet, vil det være muligt at beslutte omfanget af data, samt hvilke data der indsamles, så rapporten indeholder relevante data, der mere specifikt knytter sig til fokusområder i kommunens dagtilbud.

 

Såfremt det besluttes, at der fortsat skal udarbejdes kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet, anbefales, at udarbejdelsesfrekvensen er hvert 2. år - første gang i 2019.
Kvalitetsrapporten forslås anvendt som grundlag for Byrådets drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til om der fremadrettet skal udarbejdes kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-09-2018

Der udarbejdes kvalitetsrapport hvert 2. år – første gang i 2019 – som grundlag for Byrådets drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet.

Forvaltningen bemyndiges til at fastsætte de relevante data til brug for kvalitetsrapporten.sagsnr15-6512_doknr130046-18_v1_ny vedtaget dagtilbudslov med §3a fremhævet.pdf.pdf
sagsnr15-6512_doknr60297-18_v1_kvalitetsrapport 2017 på dagtilbudsområdet.docx

Bilag

Ny vedtaget dagtilbudslov med §3a fremhævet
BL-udv. 17.04.2018: Kvalitetsrapport 2017 på dagtilbudsområdet


128. Fra Udviklingsstrategi til fokusområder - Udvalget for Børn og Læring

Fra Udviklingsstrategi til fokusområder - Udvalget for Børn og Læring

Sagsfremstilling

Der fremlægges tidsplan for udarbejdelse af forslag til fokusområder for området for Udvalget for Børn og Læring.

 

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede den 2. maj 2018, at der i de enkelte udvalg skal udarbejdes fokusområder på baggrund af Byrådsgrundlaget, Udviklingsstrategien og de gældende politikker. Der udarbejdes 3-5 fokusområder for hvert udvalg, som er gældende i en 1-2 årig periode.

 

Byrådsgrundlaget 2018-2021: ’Hel fyrtårnskommune gør sig lækker’ kan ses på kommunens hjemmeside (her).

 

Udkast til Udviklingsstrategi for byrådsperioden 2018-2021 indeholder 9 strategiske målsætninger, der udstikker retningen for Byrådets arbejde i perioden. De 9 strategiske målsætninger er på nuværende tidspunkt:

 • Børn og Unge skaber fremtiden
 • Danmarks bedste turistkommune
 • Sund kultur for hjerne og krop
 • Et værdigt og aktivt liv som ældre
 • Ombejlet arbejdsplads
 • Stærke lokalsamfund, hvor alle tager fat
 • I Varde Kommune står vi sammen
 • Varde Kommune og virksomhederne samarbejder om det gode erhvervsklima
 • Flere slår rødder i Varde Kommune

 

Da Udviklingsstrategien også indeholder kommunens fysiske planstrategi, sendes denne i offentlig høring i 8 uger i oktober og behandles endeligt i marts 2019.

 

Der findes desuden en række visionspolitikker samt visionsstrategier, som kan have betydning for udarbejdelse af fokusområder på udvalgets område. Det gælder særligt:

 • Børne- og ungepolitikken
 • Ungepolitikken
 • Visionsstrategi for dagtilbud
 • Visionsstrategi for skoler

 

Derudover er der andre politikker og strategier, som ikke direkte omhandler børne- og ungeområdet, men som adresserer børn og unge eller kan have indirekte betydning. Det kunne eksempelvis være politikker på kultur- og fritidsområdet, arbejdsmarkedsområdet og social og sundhedsområdet. Alle gældende politikker og strategier kan ses på kommunens hjemmeside (her).

 

Fokusområderne:

-         skal angive en konkret og handlingsorienteret retning i en 1-2 årig periode.

-         skal være i overensstemmelse med Byrådsgrundlaget, Udviklingsstrategien og gældende politikker.

-         skal ikke nødvendigvis adressere alle 9 målsætninger i Udviklingsstrategien, men netop udgøre en prioritering.

-         kan udarbejdes af ét udvalg eller på tværs af flere udvalg

-         udarbejdes i dialog mellem fagchefer, ledere og udvalg.

 

Fokusområder for Udvalget for Børn og Læring, behandles i januar 2019. Hvis der er fokusområder, som vurderes at gå på tværs af de politiske udvalg, vil dette skulle tænkes ind i processen i de konkrete tilfælde.

 

Tidsplan for Udvalget for Børn og Læring:

Oktober:

-         På udvalgsmødet den 9. oktober: Drøftelse af fokusområder

November:

-         Drøftelse af fokusområder på dialogmøder

December-januar:

-         Behandling af forslag til fokusområder i Udvalget for Børn og Læring. Eventuelt fælles temamøder mellem udvalg, hvor der er udarbejdet fokusområder, der går på tværs af udvalg.


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at en del af fokusområderne kan gå på tværs af de politiske udvalg. For at understøtte, at der arbejdes tværgående mellem fagområder og afdelinger i forvaltningen og på institutioner for at indfri målsætningerne, kan der udarbejdes tværgående fokusområder. Dette gælder eksempelvis, hvis udvalget prioriterer temaer i Udviklingsstrategien, som ungeindsatsen (Børn og unge skaber fremtiden), Sund kultur for hjerne og krop, Flere slår rødder i Varde Kommune og Stærke lokalsamfund, hvor alle tager fat.


Konsekvens i forhold til visionen

I Udviklingsstrategien er det præciseret, at visionen ’Vi i Naturen’ fortsat skal binde kommunen sammen og udgøre det fælles fundament for både kommunen som helhed og i de forskellige lokalsamfund. Dette vil dermed også udgøre fundamentet ved udarbejdelse af de mere konkrete fokusområder.


Retsgrundlag

Styrelsesloven.


Økonomi

 

Der er ingen økonomi forbundet med at udarbejde fokusområderne. Udgifter til indfrielse af fokusområderne indgår i budgetprocessen.


Høring

Ingen høring af fokusområder


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at det drøftes, om der skal være nogle fælles fokusområder på tværs af de politiske fagudvalg,

at proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til fokusområder for udvalgets område drøftes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-09-2018

Udvalget ønsker fælles fokusområder på tværs af de politiske fagudvalg.

Proces og tidsplan blev godkendt.

129. Rammeaftale for 2019-2020 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark.

Rammeaftale for 2019-2020 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark.

Sagsfremstilling

Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

 

Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale.

Nærværende rammeaftale gælder for 2019-2020. Rammeaftalen beskriver bl.a. hvordan køb og salg af pladser skal afregnes imellem kommunerne og imellem kommunerne og regionen, samt hvordan takster udregnes. Det er også i Rammeaftalen, at regler for nedlukning af tilbud reguleres.

 

Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på de almen ældreboligområde.

 

Indsatser i Rammeaftalen 2019-2020:

Rammeaftalen for 2018 havde fokus på 3 områder:

 • Øget fokus på effekt
 • Fokus på hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet.
 • Øget fokus på koordinerende socialpsykiatrisk indsatser og sektorovergange.

Disse indsatser er udpeget på baggrund af politisk input som fremkom på temadag om Rammeaftalen i 2017.

Indsatserne vil fortsat være i fokus i 2019-2020.

 

Der er i Syddanmark stor fokus på psykiatri og sektorovergange. Der i løbet af 2018 igangsat følgende projekter på psykiatriområdet:

 • Sammen om psykiatri – et projekt i samarbejde mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner i Syddanmark. Udgangspunktet er, at vi skal finde bedre metoder til samarbejde om de enkelte borgere.
 • SATSpuljeprojekt ”Vi bygger bro” – fælles undervisning for medarbejdere i behandlingspsykiatrien og kommunerne med fokus på borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug.
 • SATSpuljeprojekt ”Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatri”. Fælles ansøgning mellem Region Syddanmark og Socialdirektørforum. Puljen søges i foråret 2018 og som vil blive implementeret i 2019-2020.
 • Kommunerne i Syddanmark har siden 2015 deltaget i projektet ”Sammen om Velfærd” – en proces som startede allerede i 2012. ”Sammen om Velfærd” er et tværsektorielt og tværorganisatorisk samarbejde mellem 22 kommuner i Syddanmark, Region Syddanmark, SDU, UCL, UCSyd og de 4 SOSUskoler.  Projektet dækker social- og sundhedsområdet og projektets fokus er:
 • Udvikling af grunduddannelserne
 • Udvikling af efter/videreuddannelsestilbud
 • Udvikling af egen organisation

Ud over de allerede igangsatte projekter vil der i 2019- 2020 være fokus på sektorovergange, og på hvordan vi samarbejder bedst med borgerne i fokus.

 

Styring af udgifterne på det specialiserede socialområde:

Der vil i 2019 og 2020 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold ti året forinden i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris- og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2018 til 2019 maximalt må stige med KL’s pris og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2018 til 2019 maximalt må stige med KL’s pris og lønfremskrivning. Tilsvarende må udgifterne fra 2019 til 202 ligeledes maximalt stige med KL’s pris og lønfremskrivning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye effektfulde tilbud.

Med henblik på at følge og styre udgifterne på det specialiserede socialområde udarbejdes følgende:

 • En beskrivelse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Der skal som en del af analysen ses på mulige årsager til udgiftsudviklingen.
 • En beskrivelse af udviklingen af antal sager og antal særligt dyre sager. Beskrivelsen skal blandt andet anvendes som forklaringsvariabel i forhold til udviklingen af udgifterne på det specialiserede socialområde i Syddanmark.

 

Udover indsatserne ovenfor er der i Rammeaftalen 2019-2020 aftalt følgende indsatser:

 • Tendenser og behov
 • Opfølgning på belægningen på tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark.
 • Belægnings- og driftsmøder med Region Syddanmark.
 • Sikring af effektiv drift
 • Lands- og landsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.

 

KKR-Syddanmark godkendte den 19. juni 2018 Rammeaftalen for 2019-2020 og sender den til endelig godkendes hos kommuner og Region.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 29. januar 2018 om social service §6.

Lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017 om almene boger m.v. – almenboligloven.


Økonomi

Ingen


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Børn og Læring,

at forslag til Rammeaftalen for 2019-2020 godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-09-2018

Godkendt med følgende kommentarer:

 

I forbindelse med afsnittet ’Opfølgning på belægning på tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark’ vil vi gerne henlede opmærksomheden på det ensidige økonomifokus, der er beskrevet i forbindelse med den halvårlige indberetning af belægningsprocenten, hvor den afviger med 5% eller derover. Et ensidigt økonomifokus indebærer en risiko for en målgruppeglidning i forsøget på at opnå en tilfredsstillende belægningsprocent. Et økonomifokus bør derfor følges tæt af et vedvarende fokus på, om der er de tilstrækkelige kompetencer til at dække de målgrupper, der er i det pågældende tilbud.

 

Det fremgår af ansnittet ’Sikring af effektiv drift’, at kommunerne, hvis de hjemtager borgere til nye pladser, skal give tilbuddet besked i så god tid som muligt, hvorved udbyderen får mulighed for at foretage de fornødne driftstilpasninger. Dette er naturligvis ønskværdigt ud fra et driftsoptimeringssynspunkt, men er på samme tid meget problematisk ud fra synspunktet om, at der skal handles hurtigt og effektivt, hvis et barn eller en ung ikke trives i det pågældende tilbud. Det må aldrig blive hensynet til driftsoptimering, der afgør, at der ikke handles rettidigt i sagerne.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-7742_doknr105858-18_v1_rammeaftalen 2019-2020 til politisk godkendelse i kommuner og region i syddanmark.msg

Bilag

Rammeaftalen 2019-2020 til politisk godkendelse i kommuner og region i Syddanmark


130. Ny organisering i Brugerpanelet

Ny organisering i Brugerpanelet

Sagsfremstilling

Der fremlægges hermed forslag til ny organisering af Brugerpanelet. Forslag til kommissorium for Brugerpanelet ses i dok nr. 125396-18. 

 

Nuværende organisering

Den nuværende organisering af Brugerpanelet blev godkendt af Udvalget for Børn og Undervisning i september 2014 med det formål at sikre løbende og tæt sparring mellem forældre, det politiske niveau og forvaltningen. Der afholdes 2 møder årligt hvor Brugerpanelet, direktøren for Børn, Læring og Job, chefen for Børn og Familie samt skolechefen deltager. Brugerpanelet består af følgende deltagere:

 • Handicaprådet
 • Udvalget for Børn og Læring
 • 2 repræsentanter fra Lykkesgårdskolens specialtilbud, Trane Skolens specialtilbud og dagtilbuddet Solsikken
 • 1-2 repræsentanter fra Varde STU-Center og eksterne skoletilbud.

 

Brugerpanelet har siden 2014 blandt andet behandlet emner som forældrenetværk, sportsdage, fritid og netværk. På grund af faldende deltagerantal på Brugerpanelets dialogmøder lægges der op til en ændret organisering af Brugerpanelet.

 

Ny organisering

Forslag til kommissorium for Brugerpanelet er resultatet af en brugerinddragelsesproces den 21. juni med deltagelse af forældre, politikere og forvaltning. Til orientering vedlægges ’Forslag til temaer’, som fremkom på mødet - se dok. nr. 125392-18.

 

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som planlægger Brugerpanelets møder, bestående af 2 repræsentanter fra Handicaprådet og 2 forældrerepræsentanter. Der vælges et tema for hvert møde i Brugerpanelet, og formen på møderne tilrettelægges afhængig af temaet med henblik på at øge dialog og videndeling på området.

Der afholdes møde i Brugerpanelet 2 gange årligt og følgende inviteres til at deltage i møderne:

 • Forældre til børn og unge med fysisk og/eller psykisk handicap
 • Arbejdsgruppen
 • Handicaprådet
 • Udvalget for Børn og Læring
 • Udvalget for Social og Sundhed
 • Direktøren for Børn, Læring og Job
 • Chef for Børn og Familie
 • Skolechefen/dagtilbudschefen
 • Afdelingsleder for Myndighed
 • Afdelingsleder for Psykologerne

 

Information omkring Brugerpanelet vil blandt andet offentliggøres på kommunens hjemmeside samt distribueres via skolernes intranet. Det vil derudover være muligt at tilmelde sig en mailliste hvor information vedrørende Brugerpanelet og dets møder formidles. Forældre som sidder i arbejdsgruppen, vil få en aktiv rolle i forbindelse med at formidle information omkring Brugerpanelet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den foreslåede organisering vil tilgodese ønsket om et dialogisk forum mellem forældre til børn og unge med fysisk og/eller psykisk handicap, politikerne og forvaltningen. Kommissoriet vurderes derudover at give en god ramme omkring Brugerpanelet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Der i budgettet afsat 24.930 kr. til formålet under Udvalget for Børn og Lærings område.


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Social og Sundhed,

at forslag til ny organisering af Brugerpanelet og kommissoriet for Brugerpanelet godkendes.

 

Efter udvalgenes godkendelse anbefales,

at forslagene sendes i høring i Handicaprådet, og

at det indkomne høringssvar behandles i Udvalget for Børn og Læring den 9. oktober med henblik på endelig godkendelse af ny organisering og kommissorium.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-09-2018

Ny organisering og kommissorium blev godkendt med den tilføjelse at direktøren for Social og Sundhed deltager i Brugerpanelets møder.

 

Sagen sendes i høring i Handicaprådet.

 


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-09-2018

Ny organisering og kommissorium blev godkendt med den tilføjelse, at direktøren for Social og Sundhed deltager i møderne.sagsnr18-9573_doknr125396-18_v1_kommissorium ny organisering brugerpanel.docx
sagsnr18-9573_doknr125392-18_v1_forslag til temaer.docx

Bilag

Kommissorium ny organisering Brugerpanel
Forslag til temaer


131. Fremtidige dialogmøder m.m.

Fremtidige dialogmøder m.m.

Sagsfremstilling

Hidtil har der været afholdt dialogmøder med aftaleholdere således:

 

 • 2 dialogmøder med skolerne, som hver har været repræsenteret ved bestyrelsesformanden, skolelederen og en tillidsrepræsentant
 • 2 dialogmøder med dagtilbud, som hver har været repræsenteret ved bestyrelsesformanden, dagtilbudslederen og en tillidsrepræsentant

Dialogmødet i foråret koncentrerer sig om budgetdrøftelser og dialogmødet i efteråret koncentrerer sig om Aftalens indhold.

 

 • For Ungdomsskolen, Ungerådet samt Børn og Familie afholdes ét årligt dialogmøde i foråret, hvor både Aftalens indhold og budget drøftes.
 • For FællesMED Børn og Læring afholdes ét årligt dialogmøde i foråret, hvor budgettet drøftes.

 

Endvidere afholdes der 2 årlige møder i Fællesrådene for bestyrelsesformænd i hhv. skoler og dagtilbud.

 

Det foreslås at der fremadrettet afholdes ét årligt dialogmøde med:

 • Skoleklynge Vest, Dagtilbud Vest og Dagplejen (efteråret)
 • Skoleklynge Varde, Dagtilbud Midt, S/I Søndermarken, S/I Højgårdsparken og Ungdomsskolen (efteråret)
 • Skoleklynge Nord og S/I Møllehuset (efteråret)
 • Skoleklynge Øst og Dagtilbud Øst (efteråret)
 • FællesMED Børn og Læring (foråret - budgetmøde)

Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til antallet og omfanget af de fremtidige dialogmøder,

at der tages stilling til om der fortsat skal afholdes møder med Fællesrådene for bestyrelsesformænd i hhv. skoler og dagtilbud,

at det drøftes hvilket udvalgsområde Ungerådet hører under for så vidt angår dialogmøde.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-09-2018

Forslag til antallet og omfanget af de fremtidige dialogmøder blev godkendt, dog suppleret med et dialogmøde med Børn og Familie.

 

Der afholdes fremover ikke møder med Fællesrådene for bestyrelsesformænd i hhv. skoler og dagtilbud.

 

Det foreslås Udvalget for Kultur og Fritid, at fremtidige dialogmøder med Ungerådet hører under dette udvalgs område.

132. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

 

Orientering ved formanden:

 • Kursus for de nye skolebestyrelser
 • KL inviterer til politisk møde i Region Syddanmark den 31. oktober 2018

 

 

 

Orientering ved direktøren:

 •  

 

 

 

Orientering ved udvalgets medlemmer:

 •  

 

 


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-09-2018

Taget til efterretning.sagsnr18-10164_doknr133320-18_v1_kl invitation til politisk møde 31.10.2018 i region syddanmark - børne- og undervisningsområdet.pdf

Bilag

KL invitation til politisk møde 31.10.2018 i Region Syddanmark - Børne- og undervisningsområdet


133. Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse i Byrådet 2018, Udvalget for Børn og Læring

Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse i Byrådet 2018, Udvalget for Børn og Læring

Sagsfremstilling

Direktionen har tidligere besluttet, at der skal gennemføres en tilfredshedsundersøgelse blandt byrådspolitikerne i løbet af det første valgår. På den baggrund blev der ultimo juni 2018 gennemført en tilfredshedsundersøgelse i Byrådet.

 

Undersøgelsen indeholder spørgsmål til byrådsarbejdet og til udvalgsarbejdet. En særskilt rapport for Udvalget for Børn og Læring er vedhæftet som bilag.


Forvaltningens vurdering

Byrådsmedlemmerne udtrykker en høj tilfredshed med den service, de modtager fra forvaltningen både i forhold til byrådsmøderne og i forhold til udvalgsmøderne. Der er variationer på tværs af udvalgene, hvorfor det vurderes relevant at drøfte resultaterne i regi af de enkelte udvalg.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at undersøgelsens resultater drøftes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-09-2018

Udsættes til næste møde.sagsnr18-5410_doknr119947-18_v1_tilfredshedsundersøgelse børn og læring.docx

Bilag

Tilfredshedsundersøgelse Børn og Læring