UDVALG

Udvalget for Børn og Læring

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

21-08-2018 13:45:00

SLUTTIDSPUNKT

21-08-2018 16:30:00


PUNKTER

103. Godkendelse af dagsorden
104. Fortsat behandling af budget 2019-2022
105. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - Udvalget for Børn og Læring
106. Dagsorden til dialogmøde med plejefamilier og netværksplejefamilier
107. Prognose dagtilbud - juli 2018
108. Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger og private institutioner
109. Vedtægtsændring i det selvejende dagtilbud Møllehuset, Tistrup
110. Mulighed for midlertidig merindskrivning i Trane Skole og Børneby, Horne Børneby
111. Oksbøl Børnehave - anmodning om fortsat selveje
112. Fremskudt Trivselsberedskab
113. Opfølgning på samarbejde mellem skoler og nyankomne tosprogede forældre
114. En sammenhængende ungeindsats - Nedsættelse af politisk styregruppe
115. Produktionsskolen - Omprioritering af midler
116. Gensidig orientering103. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-08-2018

Godkendt.

104. Fortsat behandling af budget 2019-2022

Fortsat behandling af budget 2019-2022

Sagsfremstilling

Udvalget har den 12. juni 2018 behandlet budgetforslag for 2019-2022, herunder godkendt de tekniske tilretninger til budgettet.

 

Budgetforslaget for 2019 kan opgøres således:

 

Udgangspunkt – budget 2018                  880,128 mio. kr.                

Demografi                                                -6,073 mio. kr.

Ændring i forudsætninger                          -0,675 mio. kr.                            

Tidligere politiske beslutninger                   -7,632 mio. kr.

Øvrige ændringer                                      -1,201 mio. kr. 

 

I alt budgetforslag 2019 til 12. juni 2018    864,547 mio. kr.

Derefter:

Tekniske tilretninger                                  -0,215 mio. kr.                                 

Lovændringer                                            -0,087 mio. kr.

Nyt budgetforslag 2019                            864,245 mio. kr.

 

De tekniske ændringer og lovmæssige ændringer efter udvalgsmødet den 12. juni 2018 svarer samlet til en budgetreduktion på i alt -301.647 kr.

 

Vedrørende tekniske tilretninger på i alt -214.560 kr. efter den 12. juni 2018 er:

 • Ingen udgifter til leje af lokaler på Campus til 10iCampus – mindreudgift 362.560 kr.
 • Færre udgifter til kørsel af elever i STU – mindreudgift 800.000 kr.
 • Flere børn i dagtilbud jfr. ny prognose pr. 15.7.18 samt flere børn i private institutioner merudgift 948.000 kr.

 

Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet på i alt -97.087 kr.  fremgår af bilag og drejer sig om:

 • Styrket kvalitet i dagtilbud – kompensations for familier med skæve arbejdstider – udgift på 118.680 kr.
 • Ny forberedende grunduddannelse (FGU) – mindreudgift produktionsskoler på 205.767 kr. i 2019 (1.724.582 kr. i 2020 og 3.447.620 kr. fremover).

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven og kommunes styrelsesvedtægt


Økonomi

De tekniske ændringer er beregnet til en mindreudgift på 214.560 kr.

Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er beregnet til en mindreudgift på 87.087 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de foreslåede ændringer vedr. lov- og cirkulæreprogrammet samt tekniske ændringer tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-08-2018

Taget til efterretning.sagsnr18-2855_doknr105943-18_v1_bemærkninger til varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogramme.doc
sagsnr18-2855_doknr98145-18_v1_lov- og cirkulæreprogram - regulering af de generelle tilskud til kommunerne i 2019 på udvalget for .xls
sagsnr18-64_doknr44377-18_v1_oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget efter 13. juni 2018.xlsx

Bilag

Bemærkninger til Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2019 på Børn- og Undervisningsudvalgets område
Lov- og Cirkulæreprogram - regulering af de generelle tilskud til kommunerne i 2019 på Udvalget for Børn og Lærings område
Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget efter 13. juni 2018


105. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - Udvalget for Børn og Læring

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - Udvalget for Børn og Læring

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning for andet kvartal 2018.

 

Der udarbejdes budgetopfølgning til politisk godkendelse 3 gange årligt, ultimo marts, ultimo juni samt ultimo september. Derudover sker der en løbende opfølgning i en tæt dialog mellem direktøren, cheferne og økonomikonsulenterne.

 

Resultatet for budgetopfølgningen for andet kvartal 2018 for Børn og Læring udviser et forventet merforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget excl. overførsel, hvilet er en forbedring i forhold til sidste budgetopfølgning på 1,8 mio. kr. Merforbruget på 4,4 mio. kr. kan dækkes af opsparede midler fra tidligere år. Budgetopfølgningen er et resultat af følgende:

(mio. kr.)

Fagområde

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

Skoleområdet

Forventet merforbrug

5,9

2,3

 

Sundhedsområdet

Forventet merforbrug

0,0

0,5

 

Dagtilbudsområdet

Forventet merforbrug

0,3

2,7

 

Børn og unge med særlige behov

Forventet mindreforbrug

0,0

-1,1

 

I alt

 

6,2

4,4

 

 

Forskellen skyldes, at flere skoler nedbringer underskud fra tidligere år mere end forventet pr. 31. marts 2018, og at der forventes færre udgifter vedr. kørsel til STU. På dagtilbudsområdet skyldes ændringen at der forventes flere børn i vuggestue og i private institutioner. På børn og unge med særlige behov er der et mindre fald i antallet af anbringelser.

 

SKOLEOMRÅDET:

 

Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr., i forhold til korrigeret budget ex. overførsler hvilket fremkommer ved nedenstående resultat på overordnet niveau.

Område

Korrigeret budget eks. overførsler 2018

Overførsel fra 2017 til 2018

Forventet regnskabsresultat 2018

Forventet afvigelse 2018 (minus = mindreforbrug)

 

 

(eks. overf)  (inkl. overf.)

Skoleområdet

511,5

14,9

514,5

3,0

-11,9

Ungdomsuddannelse

18,0

0,5

  17,3

-0,7

-1,2

Folkeoplysning

15,1

1,0

  15,1

0,0

-1,0

I alt

544,6

16,4

546,9

2,3

-14,1

 

Mindreforbruget på 3,0 mio. kr. på skoleområdet skyldes hovedsagelig færre elever på efterskoler svarende til 2,1 mio. kr., øgede udgifter på 0,3 mio. elevbefordring især på grund af flere elever i specialklasserne, desuden mindreudgifter på grund af færre elever i SFO, og mindreudgifter vedr. leje af lokaler.  Vedr. STU er der mindre udgifter til kørsel på 0,7 mio. kr.

Merforbruget skyldes, at der bruges af opsparede midler fra tidligere år. Det forventes, at der bruges 4,8 mio. kr. af opsparede midler fra tidligere år. I forhold til budgettet inkl. opsparede midler fra tidligere år er der et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

 

SUNDHEDSOMRÅDET:

 

Der forventes et merforbrug i forhold til korrigeret budget uden overførsler på 0,5 mio. kr.

Område

Korrigeret budget eks. overførsler 2018

Overførsel fra 2017 til 2018

Forventet regnskabsresultat 2018

Forventet afvigelse 2018 (minus = mindreforbrug)

 

 

(eks. overf)  (inkl. overf.)

Sundhedsudgifter

26,7

0,7

27,2

0,5

-0,2

 

Merforbruget skyldes udgifter for ca. 0,6 mio. kr. til flere ansatte i sundhedsplejen, hvilket finansieres af opsparede midler fra tidligere år. Desuden mindreforbrug i Tandplejen på 0,1 mio. kr. til afvikling af underskud fra tidligere år.

 

DAGTILBUD:

 

Der forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ex. overførsler.

Område

Korrigeret budget eks. overførsler 2018

Overførsel fra 2017 til 2018

Forventet regnskabsresultat 2018

Forventet afvigelse 2018 (minus = mindreforbrug)

 

(eks. overf)  (inkl. overf.)

Dagplejen

55,7

0,2

55,4

-0,3

-0,5

Daginstitutioner

133,3

3,8

136,3

3,0

-0,8

I alt

189,0

4,0

191,7

2,7

-1,3

 

Flere børn i kommunale vuggestuer og i private institutioner end oprindelig budgetteret betyder, at der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. Dette modsvares af lidt færre børn i dagplejen og private pasningsordninger. Udgiften pr. plads i disse ordninger er dog mindre end udgiften til vuggestuepladser, hvilket betyder at der kommer et merforbrug på 1,2 mio. kr.

 

Der forventes færre indtægter på 0,3 mio. kr. fra andre kommuner vedr. børn i Varde Kommunes dagtilbud end oprindelig budgetteret.

 

Der er mindreudgift vedr. startpakkemidler til flygtningebørn i dagtilbud på 0,4 mio. kr.

 

På dagtilbudsområdet er der i 2018 et stort pres på dagtilbuds- og handicappuljen hvorfor der må forventes et merforbrug i 2018. Der er i alt afsat 2,7 mio. kr. Der er pr. 1. august 2018 ca.  0,6 mio. kr. til rest til visitationer resten af 2018. I budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 indgår nærmere opgørelse af det forventede merforbrug.

 

Af det forventede merforbrug på 2,7 mio. kr. kan 1,5 mio. kr. dækkes af opsparede midler fra tidligere år.

 

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV:

 

I forhold til korrigeret budget ex. budgetoverførsler fra tidligere år forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Område

Korrigeret budget eks. overførsler 2018

Overførsel fra 2017 til 2018

Forventet regnskabsresultat 2018

Forventet afvigelse 2018 (minus = mindreforbrug)

 

(eks.overf.)  (inkl. overf.)

Forebyggende foranstaltninger

53,2

5,1

57,9

4,7

-0,4

Plejefamilier

42,2

1,1

39,5

-2,7

-3,8

Døgninstitutioner og opholdssteder

 

34,3

0,9

32,2

-2,1

-3,0

Central refusion

-3,2

0,5

-3,2

0,0

-0,5

Kontante ydelser

4,8

0,8

3,8

-1,0

-1,8

I alt

131,3

8,4

130,2

-1,1

-9,5

 

Budgetopfølgningen er udarbejdet i forhold til kendte anbringelser og foranstaltninger pr. 30. juni 2018 hvorfor nye/ophør af anbringelser ikke er indregnet.

Der forventes et fald i antallet af anbringelser på døgninstitutioner og plejefamilier. Dette modsvares dog af flere anbringelser på opholdssteder og flere udgifter til forebyggende foranstaltninger.

 

Det foreslås, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen tilføres kassebeholdningen 3,0 mio. kr. af opsparede midler i 2017 og 2018.

 

Der vedlægges notat vedr. budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018.

Desuden vedlægges oversigt for anlægsprojekter pr. 30. juni 2018 med status for de enkelte projekter.


Forvaltningens vurdering

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af løbende opfølgningen med de enkelte aftaleholdere chefer og direktør under udvalgets område.

På skoleområdet sker den endelig tildeling på baggrund af elevtallet pr. 5. september 2018. Budgetopfølgningen er udarbejdet med baggrund i forventede elevtal, hvorfor der kan ske ændringer i forhold til den endelige tildeling.

På dagtilbudsområdet er beregningerne foretaget med baggrund i prognosen pr. 15. juli 2018.

Der er taget højde for konsekvenserne af den ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet som trådte i kraft pr. 1. august 2018.

Det forventede regnskabsresultat på tilbud til børn og unge med særlige behov er beregnet ud fra kendte anbringelse og foranstaltninger.

 

Vedr. anlægsbudgettet forventes et mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb på 24 mio. kr.  Det forventes at der kun bruges 1 mio. af de afsatte midler til anlægsinvesteringer som følge af ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet, og at der vedr. projektet vedr. multisal m.m. på Agerbæk Skole kun forventes brugt ca. 1 mio. kr. af de afsatte midler.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

--


Økonomi

Det forventes, at der bruges 4,4 mio. kr. af opsparede midler fra tidligere år. Det betyder samtidig, at de samlede overførsler til 2019 forventes at blive på 25,1 mio. kr. mod 29,5 mio. kr. i overførsel fra 2017 til 2018.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-08-2018

Det indstilles til Byrådet,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.sagsnr18-3851_doknr103074-18_v1_anlæg pr. 30.06.2018 - samtlige udvalg - budgetopfølgning.xlsx
sagsnr17-12789_doknr111213-18_v1_notat vedr. budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - udvalget for børn og læring.docx
sagsnr17-12789_doknr122932-18_v1_budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - udvalget for børn og læring.xlsx

Bilag

Anlæg pr. 30.06.2018 - Samtlige udvalg - Budgetopfølgning
Notat vedr. budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - Udvalget for Børn og Læring
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - Udvalget for Børn og Læring


106. Dagsorden til dialogmøde med plejefamilier og netværksplejefamilier

Dagsorden til dialogmøde med plejefamilier og netværksplejefamilier

Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til dagsorden for udvalgets dialogmøder med henholdsvis plejefamilier og netværksplejefamilier. Udvalget for Børn og Læring valgte i 2017 at invitere plejefamilier og netværksplejefamilier til 2 separate dialogmøder, hvilket efterfølgende blev vurderet som hensigtsmæssigt. Det foreslås at der også i 2018 afholdes 2 dialogmøder.

 

Dialogmøde med plejefamilier:

Dette afholdes tirsdag den 18. september 2018 kl. 16.30-18.00. Der foreslås et oplæg om børnesamtaler med anbragte børn v/ Marianne Kjærgaard og herefter dialog i mindre grupper. Herudover præsenteres resultaterne af undersøgelsen blandt alle plejefamilier fra efteråret 2017.

I 2017 deltog 22 personer.

 

Dialogmøde med netværksplejefamilier:

Dette afholdes tirsdag den 18. september 2018 kl. 18.45-20.15. Der foreslås samme program som ovenfor.

I 2017 deltog 11 personer.

 

Direktøren, chefen for Børn og Familie samt lederen af Myndighed deltager i begge møder.


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at der bliver mulighed for dialog mellem politikere og plejeforældre under de foreslåede rammer og at programmet vil være interessant og relevant for deltagerne.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om social service


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at emner til dagsorden godkendes,

at formen for dialogmøderne godkendes,

at forvaltningen udarbejder endelig dagsorden på baggrund af udvalgets drøftelse.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-08-2018

Dagsordnerne og dialogformen blev godkendt.sagsnr18-6915_doknr99583-18_v1_dagsorden til dialogmøde 18.09.2018 m. plejefamilier.docx
sagsnr18-6915_doknr99582-18_v1_dagsorden til dialogmøde 18.09.2018 m. netværksplejefamilier.docx

Bilag

Forslag til dagsorden til dialogmøde 18.09.2018 m. plejefamilier
Forslag til dagsorden til dialogmøde 18.09.2018 m. netværksplejefamilier


107. Prognose dagtilbud - juli 2018

Prognose dagtilbud - juli 2018

Sagsfremstilling

Der udarbejdes prognoser pr. 15. januar og 15. maj hvert år for dagtilbudsområdet.

Desuden udarbejdes endelig prognose pr. 15. juli hvert år.

 

Pr. 15. juli 2018 foreligger prognosen for børnehaverne og vuggestuerne for perioden 1. august 2018 – 31. juli 2019. Perioden som prognosen gælder for, starter således samtidig med den nye struktur på dagtilbudsområdet.

 

For børnehaverne viser prognosen pr. 15 juli, at der i 2018/2019 forventes at blive ca. 5 børnehavebørn flere end i 2017/2018. Til sammenligning viste januar prognosen 25 børn færre og maj prognosen 11 børn færre end i 2017/18.
For vuggestuerne viser prognosen, som dog er mere usikker, at der forventes at blive ca. 8  vuggestuebørn færre end i 2017/2018. Til sammenligning viste maj prognosen ca. 20 børn færre end i 2017/18.


Forvaltningens vurdering

Det bemærkes, at der ifølge juli prognosen i perioden 1. august 2018 - 31. juli 2019 forventes at blive 5 børnehavebørn flere end i 2017/18, hvilket er en markant forskel i forhold til januar og maj prognoserne, med henholdsvis 25 og 11 børn færre. I forhold til vuggestuebørn er der ligeledes en markant forskel fra maj prognosen, der viste ca. 20 børn færre, hvor juli prognosen kun siger 8 børn færre end i 2017/18.
 

Som følge af den nye struktur på dagtilbudsområdet bortfalder minimumstildelingen til 35 børn. Der tildeles således til faktisk antal børn (enheder) pr. 1. august 2018.
På den baggrund anviser kommunen fra 1. august 2018 pladser på baggrund af forældreønsker, såfremt der er plads i den ønskede institution indenfor den normerede ramme.
Det kan betyde, at der er institutioner/afdelinger, der på sigt ikke har tilstrækkelig søgning, hvorfor efterspørgsel og kapacitet bør følges nøje fremadrettet.

 

Prognosen viser, at 2 dagtilbud/afdelinger, i begge tilfælde i børnebyer, kommer under 35 enheder:

 • Børnehaven Lundparken (Lunde Børneby, Blåbjergskolen) - 32 enheder

(24 børnehavebørn og 4 0-2 års børn)

 • Starup Børnehave (Starup Børneby, Agerbæk Skole) - 29 enheder

(27 børnehavebørn og 1 0-2 år)

 

Regnbuen i Horne (Horne Børneby) ser, som i maj prognosen, fortsat ud til at holde sig over 35 enheder med 34 børnehavebørn og 3 0-2 års pladser, svarende til 40 enheder.

I forbindelse med orientering om januar prognosen, besluttede udvalget den 20. februar 2018, at udfase de 12 midlertidige vuggestuepladser i henholdsvis Højgårdsparken, Østervang, Lysningen og Vuggestuen Isbjergparken. Holder prognosen ser kapaciteten i Varde by på nuværende tidspunkt ud til at være passende.

 

For såvel vuggestuepladser som 0-2 års pladser gælder dog, at der er børn, der endnu ikke er skrevet op/endnu ikke er født, hvorfor prognosen herfor er usikker.

 

Det kan i øvrigt oplyses, at der forventes en stigning i antallet af børn i privat institution for både børnehavebørn og vuggestuebørn i forhold til budgettet. Der er oprindeligt budgetteret med 172 pladser, men der forventes ca. 195 pladser. Dette skal blandt andet ses i sammenhæng med oprettelse af privat institution i Billum og vuggestuepladser i Mejls.

 

Det skal påpeges, at der er tale om prognoser. Der kan i sagens natur ikke tages højde for forældreønsker, til- og fraflytning mv.

 

Antallet af flygtningebørn er faldet markant og vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være en afgørende faktor i forhold til prognosen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orientering om prognosen pr. 15. maj 2018 for børnetallet for dagtilbudsområdet for perioden 1. august 2018 – 31. juli 2019 tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-08-2018

Taget til efterretning.

Udvalget glæder sig over fremgangen.sagsnr18-789_doknr93203-18_v1_prognose dagtilbud - maj 2018.docx
sagsnr18-789_doknr76689-18_v1_prognose for dagtilbud 20182019.xlsx

Bilag

Prognose dagtilbud - maj 2018
Prognose for dagtilbud 2018/2019


108. Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger og private institutioner

Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger og private institutioner

Sagsfremstilling

Den nye dagtilbudslov er vedtaget 29. maj 2018. Overskriften i den nye lov er, ’Stærke dagtilbud – alle skal med i fællesskabet’ og handler om et kvalitetsløft på hele dagtilbudsområdet.

 

For at kommunen fremadrettet lever op til de nye lovgivningsmæssige krav, er det nødvendigt at udarbejde nye retningslinjer for oprettelse af private pasningsordninger samt revidere retningslinjer for godkendelse og tilsyn af privatinstitutioner.

 

Retningslinjer og tilsyn med private pasningsordninger efter §§78-79 i Dagtilbudsloven

De nye regler betyder, at kommunen - både i forbindelse med godkendelsen af private pasningsordninger og i forbindelse med kommunens løbende tilsyn - skal tilpasse reglerne i disse, så de svarer til reglerne for de kommunale pasningstilbud. Dette omfatter såvel det pædagogiske arbejde med børnene som antallet af tilsyn.

Det indebærer, at private pasningsordninger skal indrette arbejdet, så det fremmer børns læring gennem pædagogiske læringsmiljøer.

Læringsforståelsen skal bygge på et bredt læringsbegreb, der fremmer og understøtter børns kropslige, motoriske, sociale samt emotionelle læring og dannelse.

 

Ændringerne omfatter nye aftaler om pasningsordninger, der er indgået efter lovens ikrafttræden den 1. juli 2018.

 

For private pasningsordninger betyder det at:

 • De skal arbejde med læring, som indholdsmæssigt står mål med kravene til læring og læringsmiljøer, som stilles til dagtilbuddene, jf. dagtilbudsloven.
 • Børnene skal sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati.
 • Hovedsproget i de private pasningsordninger skal som udgangspunkt være dansk og skal understøtte danske værdinormer.
 • Private pasningsordninger må alene anvende betegnelsen ’privat pasningsordning’ om ordningen i alle offentlige sammenhænge.
 • Antallet af tilsyn skal øges, så det svarer til tilsynet i den kommunale dagpleje.

 

Retningslinjer for godkendelse og tilsyn af privatinstitutioner
 

Varde Kommunes nuværende retningslinjer for godkendelse og tilsyn af privatinstitutioner vurderes, med enkelte undtagelser, at leve op til de nye lovgivningsmæssige krav.

De nuværende retningslinjer revideres med følgende tilføjelser:

 • De skal medvirke til at understøtte børns demokratiforståelse, integration i og samhørighed med det danske samfund.
 • Være åben for alle børnefamilier uanset race, køn, religion og politisk anskuelse
 • Fremme tolerance og medmenneskelighed
 • Det skal fremgå i privatinstitutionens pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring med baggrund i de 6 læreplanstemaer.
 • Hovedsproget i privatinstitutionen skal som udgangspunkt være dansk og skal understøtte danske værdinormer.
 • Behandlingen af ansøgning om godkendelser af privatinstitutioner skal foregå løbende.

Forvaltningens vurdering

De nuværende retningslinjer for tilsyn med de private pasningsordninger er beskrevet i et særskilt dokument, men foreslås at indgå i selve retningslinjerne fremadrettet.

 

Kommunen lever allerede op til kravet om løbende godkendelser af privatinstitutioner.

 

Den nye dagtilbudslov trådte i kraft 1. juli 2018, dog med undtagelse af bestemmelsen om, at private pasningsordninger alene kan benytte betegnelsen private pasningsordninger i offentlige sammenhænge. Denne bestemmelse træder i kraft 1. januar 2019.

 

Privatinstitutioner skal opfylde kriterierne for godkendelse senest 6 måneder efter offentliggørelse.

 

Der forventes ca. 5 nye godkendelser af private pasningsordninger om året efter §§78-79 i dagtilbudsloven. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at forudse om de nye bestemmelser i lovens § 85a om kombinationstilbud til forældre, der arbejder udenfor dagtilbuddets åbningstid, vil medføre flere private pasningsordninger.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Kommunerne kompenseres for kravene til de private pasningsordninger svarende til 2,8 flere årlige tilsyn pr. privat pasningsordning oprettet efter 1.7.2018.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de nye ’Retningslinjer for godkendelse og tilsyn i private pasningsordninger’ godkendes,

at de nye ’Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner’ godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-08-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-254_doknr22901-18_v1_retningslinjer for godkendelse og tilsyn i private pasningsordninger'.docx
sagsnr18-254_doknr118440-18_v1_godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner'.docx
sagsnr18-254_doknr18317-18_v1_gældende 'retningslinjer for tilsyn med private pasningsordninger'.pdf
sagsnr11-9116_doknr166167-14_v1_godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner.docx

Bilag

Nye 'Retningslinjer for godkendelse og tilsyn i private pasningsordninger'
Nye 'Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner'
Gældende 'Retningslinjer for tilsyn med private pasningsordninger'
Gældende 'Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner'


109. Vedtægtsændring i det selvejende dagtilbud Møllehuset, Tistrup

Vedtægtsændring i det selvejende dagtilbud Møllehuset, Tistrup

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i det selvejende dagtilbud Møllehuset i Tistrup har flere gange drøftet muligheden for enten at have et bestyrelsesmedlem, der ikke har børn i institutionen siddende eller at have et medlem siddende sin periode ud, hvis det giver mening for begge parter og der er enstemmigt enighed om det i bestyrelsen.

 

Før seneste generalforsamling i Møllehuset, modtog bestyrelsen en konkret forespørgsel fra et bestyrelsesmedlem, gående på muligheden for at sidde sin periode ud, med begrundelse i stor interesse og engagement i bestyrelsesarbejdet.

 

Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget på den årlige generalforsamling i Møllehusets bestyrelse den 24. maj 2018.

Konkret ønskes en tilføjelse til §3 i vedtægterne som beskrevet i dok 96785-18, hvor ændringerne er markeret med rødt.

 

I henhold til dagtilbudslovens §16, stk. 2. skal vedtægten godkendes af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at vedtægtsændringen vil give mulighed for større sammenhæng og bedre flow i bestyrelsesarbejdet, idet udskiftning ikke vil være så hyppig.

 

Dagtilbuddets nuværende vedtægt blev godkendt af Byrådet den 1. marts 2016.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at den ændrede vedtægt for S/I Møllehuset godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-08-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-7118_doknr96886-18_v1_gældendende vedtægter for møllehuset.pdf
sagsnr18-7118_doknr96785-18_v1_vedtægtsændringer - si møllehuset.pdf

Bilag

Gældendende vedtægter for Møllehuset
Vedtægtsændringer - S/I Møllehuset


110. Mulighed for midlertidig merindskrivning i Trane Skole og Børneby, Horne Børneby

Mulighed for midlertidig merindskrivning i Trane Skole og Børneby, Horne Børneby

Sagsfremstilling

I perioder henvises børn fra Horne til Tistrup når dagplejen i Horne og 0-2 års pladserne i Trane Skole og Børneby, Horne Børneby (tidligere Regnbuen) er fyldt op, og der ikke er børn nok til at ansætte flere dagplejere i Horne.

På udvalgsformandens foranledning fremlægges til beslutning i udvalget, forslag om at åbne op for midlertidig merindskrivning i 0-2 års pladserne som et tilbud til forældrene i Horne, når der ikke er plads i dagplejen. Derved vil forældrene få mulighed for at få et lokalt pasningstilbud i Horne.

 

På baggrund af børnegrundlaget og en undersøgelse blandt forældre på venteliste i Horne vedtog udvalget den 10. oktober 2017, at Regnbuen ikke skulle opnormeres på antallet af 0-2 års pladser (dok 159674-17).
 

Pladsanvisningen oplyser, at der aktuelt er plads til alle børn i dagplejen og 0-2 års pladserne i Horne.

Ifølge den seneste prognose fra 15. juli 2018 (for perioden 1. august 2018 – 31. juli 2019), vil der i gennemsnit være 3 børn i de 4 0-2 års pladser i Horne.


Forvaltningens vurdering

På baggrund af seneste prognose (dok. 76689-18) er der ikke grundlag for en permanent opnormering, men i perioder kan der være børn, der anvises plads i Tistrup, fordi dagpleje og 0-2 års pladser er fyldt op. Disse børn kunne tilbydes en 0-2 års plads med en midlertidig merindskrivning.
En af udfordringerne er forskellen i pris på en dagplejeplads og en 0-2 års plads, idet sidstnævnte er den samme som til en vuggestueplads. Af de adspurgte forældre i den tidligere undersøgelse angav 6 af 7, at den højere pris for 0-2 års pladser var en afgørende faktor for at vælge dagpleje. Der må derfor forventes at være forældre, der vælger en dagplejeplads i Tistrup alene på grund af prisforskellen.
Forvaltningen anbefaler et loft på 8 0-2 års pladser i Trane Skole og Børneby, Horne Børneby, svarende til max. 4 pladser til periodevis merindskrivning.

 

I forhold til grundlaget for ansættelse af dagplejere i Horne, følges udviklingen løbende.

 

Det er generel praksis, at en mindre og kortvarig merindskrivning i et dagtilbud håndteres administrativt under dagtilbudschefens kompetence.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

I forbindelse med evt. merindskrivning af børn i 0-2 års pladser vil der være en kommunal merudgift på 35.838 kr. pr. plads/år, svarende til forskellen i prisen for en dagplejeplads og en 0-2 års plads.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der gives mulighed for midlertidig merindskrivning af op til 4 0-2 års pladser i Trane Skole og Børneby, Horne Børneby, når der ikke er plads i dagplejen i Horne,

at dagtilbudschefen også fremadrettet bemyndiges til at træffe beslutning om midlertidige merindskrivninger.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-08-2018

Godkendt.sagsnr17-3800_doknr159674-17_v1_ansøgning om udvidelse af 0-2 års pladser i si regnbuen i horne.docx
sagsnr18-789_doknr76689-18_v1_prognose for dagtilbud 20182019.xlsx
sagsnr17-3800_doknr83785-17_v1_ansøgning om udvidelse af 0-2 års pladser i si regnbuen, horne.docx

Bilag

BU-udv. 10.10.2017: Ansøgning om udvidelse af 0-2 års pladser i S/I Regnbuen i Horne
Prognose for dagtilbud 2018/2019
BU-udv. 16.05.2017: Ansøgning om udvidelse af 0-2 års pladser i S/I Regnbuen, Horne


111. Oksbøl Børnehave - anmodning om fortsat selveje

Oksbøl Børnehave - anmodning om fortsat selveje

Sagsfremstilling

Sagen er en fortsættelse af udvalgets behandling 28. juni 2018 af anmodning fra Oksbøl Børnehaves bestyrelse om fortsat selveje (dok. 103835-18), hvor udvalget bad om nærmere undersøgelse af renoveringsudgifterne og børnehavens pædagogiske program.

 

På den baggrund har bestyrelsesformanden for Oksbøl Børnehave den 3. august 2018 (dok. 118190-18) fremsendt pædagogisk program (dok. 118751-18 og 118752-18) og reviderede tilbud på renovering af børnehaven, der blandt andet indeholder tilbud om indvendig renovering og udskiftning af tagplader samt fjernelse af forekomsten af skimmelsvamp i tagrummet med udgangspunkt i rapporten fra Dansk Bygningsanalyse (dok 54663-18).

 

Som noget nyt i sagen ønsker Oksbøl Børnehave ved fortsat selveje en ny brugsaftale på 10-15 år på et 1700 m2 stort areal syd for og i forbindelse med børnehavens udenoms arealer (dok. 118749-18 og 118750-18).

I tidligere forslag til brugsaftale (dok. 92321-16), som aldrig er indgået, påhviler omkostninger ved indhegning af dette areal Oksbøl børnehave. I forbindelse med ønsket om en ny brugsaftale, beder bestyrelsen om midler til indhegning og integrering med børnehavens legeplads samt til anlæggelse af køkkenhave og højbede. Anslåede omkostninger hertil 250.000 kr.

 

Bygningerne:

På baggrund af seneste bygningssyn af 31. juli 2015 (dok. 54663-18) har Ejendomscentret lavet et overslag på ca. 6,4 mio. kr. over en renovering af Oksbøl Børnehave.

 

Kommunen har modtaget reviderede overslag på udvendig og indvendig renovering fra børnehavens bestyrelse til en samlet pris på 2.722.280 kr. (dok. 118680-18, 118687-18, 118691-18 og 118692-18) mod det tidligere overslag på 1.604.790 kr. (dok. 65185-18 og dok 89222-18). De nye overslag er samlet set 1.117.490 kr. højere end det tidligere overslag.
Dertil kommer ny anmodning om midler til indhegning, højbede og køkkenhave på anslået 250.000 kr.

 

Ejendomscentrets bemærkninger til Oksbøl Børnehaves overslag:

Tømrerens overslag indeholder kun udskiftning af tagplader for så vidt angår tagkonstruktionen. Overslaget kan ikke sammenlignes med overslaget fra Ejendomscentret, idet der blandt andet ikke er taget højde for forkert udført tagkonstruktion med skimmel til følge, begyndende råd i vinduer og døre samt i de bærende søjler.

Tømreren anfører, at kommunen kræver de eksisterende plader bortskaffet som asbest – det er ikke korrekt, der er taget forbehold for asbest, bly og PVC i bygningsdelene.

Den beskrevne løsning med tætning af dampspærren omkring eksisterende gennemføringer uden nedtagning af lofter anbefales ikke, da dampspærren generelt er så gennemhullet, at den eneste rigtige løsning er at fjerne alle lofter, den gamle dampspærre og isoleringen og starte forfra, grundet stor risiko for, at skimlen vender tilbage i loftskonstruktionen.

Det forudsættes, at børnehaven selv tømmer loftsrummet og rengør de ting, der er oplagret. Da der er skimmel i tagrummet, anbefales denne løsning af hensyn til arbejdsmiljølovgivningen ikke.

Vedr. ventilationsanlæg er der i overslaget fra VVS-firmaet alene regnet med udskiftning af ventilationsaggregatet, hvor det er Ejendomscentrets anbefaling, at hele ventilationssystemet udskiftes.

 

I forhold til de indvendige arbejder er der i overslaget fra Ejendomscentret medtaget gennemgribende renovering af WC og baderum, udskiftning af køkkenet, el-installationer og varmeinstallationer (rør, radiatorer mm.). I overslaget fra håndværkerne er der kun regnet med udskiftning af sanitet på børnebadeværelserne. I forhold til bygningens og installationerne stand og alder anbefales det, at der foretages en udskiftning som beskrevet i Ejendomscentrets overslag.

 

I det samlede overslag fra håndværkerne, som lyder på 2.772.280 kr. er der ikke medregnet udgifter til uforudsete udgifter eller evt. rådgiver. I overslagene fra tømrer og VVS-installatør er der taget flere forbehold, som ikke er prissat og derfor ikke indeholdt i beløbet. Ligeledes skal der tages hensyn til, at i henhold til kommunens udbudspolitik på bygge- og anlægsområdet, skal arbejderne i udbud. Udarbejdelse af udbudsmaterialet vil også koste en sum penge.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen ser 3 mulige scenarier:

 1. Sammenlægning med Skovmusen som en afdeling af det kommunale Dagtilbud Vest (klynge), jf. gældende politiske beslutninger.
  1a) Oksbøl Børnehave sammenbygges ikke med Skovmusen, men bliver en afdeling af det kommunale Dagtilbud Vest og renoveres enten jf. bestyrelsens overslag eller jf. Ejendomscentrets overslag.
 2. Oksbøl Børnehave fortsætter som selvejende børnehave, hvor kommunen finansierer renovering og den selvejende institution herefter overtager vedligehold af bygningen.
 3. Oksbøl Børnehave fortsætter som selvejende børnehave, hvor den selvejende institution finansierer renovering og efterfølgende overtager vedligehold af bygningen.

 

Alternativt vil det være muligt for Oksbøl Børnehave at søge godkendelse som privat institution på gældende vilkår, hvor institutionen skal godkendes, jf. de politisk godkendte retningslinjer.

 

Driftsoverenskomst

Hvis Oksbøl Børnehave fortsat skal være selvejende, skal der indgås en ny driftsoverenskomst, da den nuværende kun er gældende indtil der er truffet endelig beslutning i sagen. Forvaltningen anbefaler en driftsoverenskomst, hvor det tydeligt fremgår, at den selvejende institution fremadrettet selv forestår al bygningsvedligehold, ombygninger med videre.

 

Som selvejende vil børnehaven ikke indgå i dagtilbudsklynge Varde Vest, ligesom den ikke vil blive sammenbygget med Skovmusen. Herved opnås den indregnede driftsbesparelse på ejendomsudgifter og ledelse på 461.000 kr./år ikke.

 

Vedligeholdelsesefterslæb i Skovmusen
Ejendomscentret vurderer, at der i Skovmusen er et vedligeholdelsesefterslæb på ca. 190.000 kr. (dok 89229-18) som ville være indgået i sammenlægningen af Oksbøl Børnehave og Skovmusen.
Hvis det besluttes, at Oksbøl Børnehave fortsætter som selvejende, eller som en afdeling under det kommunale Dagtilbud Vest, anbefaler forvaltningen, at der af de oprindeligt afsatte 8.497.000 kr. til sammenlægningen, afsættes 190.000. kr. til vedligehold af Skovmusen.

 

Pædagogisk program

Der er indsendt et pædagogisk program (dok 118751-18) som overordnet beskriver det pædagogiske grundlag for Oksbøl Børnehave. Der henvises til en rapport fra 2015 af Charlotte Ringmose og Grethe Kragh Müller ”Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner”. Denne rapport kritiseres forskningsmæssigt for at drage vidtrækkende konklusioner på baggrund af en undersøgelse i 12 daginstitutioner, 6 store og 6 små.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Anlæg: Der er afsat 8.497.000 kr. (2018 prisniveau) til sammenlægning af Skovmusen og Oksbøl Børnehave.
Hvis der indgås ny driftsoverenskomst med Oksbøl Børnehave, hvor kommunen finansierer renoveringen, jf. Oksbøl Børnehaves overslag (2.722.280 kr.) vil kommunen spare differencen på 5.584.720 kr. (i beløbet er modregnet 190.000 kr. til vedligehold af Skovmusen).

Hvis der indgås ny driftsoverenskomst med Oksbøl Børnehave som selvejende, hvor børnehaven selv finansierer istandsættelsen af bygningen, vil kommunen kunne spare anlægsudgiften på 8.497.000 kr. til sammenlægningen, modregnet udgiften til vedligehold af Skovmusen på anslået 190.000 kr.
 

Drift: I budgettet er der indregnet en besparelse på ejendomsudgifter og ledelse på 461.000 kr./år ved at sammenlægge Oksbøl Børnehave med Skovmusen. Denne besparelse opnås ikke, hvis Oksbøl Børnehave forbliver selvejende.

Såfremt Oksbøl Børnehave fortsætter som en afdeling af det kommunale Dagtilbud Vest (model1a) vil der være en årlig driftsbesparelse på 208.000 kr.


Høring

Det scenarie udvalget forelægger Byrådet til godkendelse, sendes i høring i bestyrelse og MED-udvalg i Oksbøl Børnehave og Dagtilbuddet (klynge)Vest.
Høringsperioden er 22. august – 7. september 2018.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter de forelagte scenarier,

at udvalget drøfter, hvorvidt der skal indgås ny driftsoverenskomst med Oksbøl Børnehave, dog således, at al bygningsvedligeholdelse, ombygning med videre overtages af den selvejende institution,

at der i så fald anvises finansiering til den budgetterede driftsbesparelse på 461.000 kr./år.,

at resultatet af udvalgets beslutning sendes i høring som beskrevet og forelægges derefter Byrådet til godkendelse.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-08-2018

Det vedtoges at sende model 2 i høring med den forudsætning at der max gives et tilskud på 2,7 mio. kr. til renovering af bygninger inkl. udenomsarealer til Oksbøl Børnehave. Hertil kommer 190.000 kr. til renovering af Skovmusen.

Oksbøl Børnehave overtager herefter al vedligehold af bygningen og udenomsarealerne.

 

Efter høringsfristens udløb oversendes sagen til behandling på budgetseminaret.sagsnr18-7627_doknr119468-18_v1_aftale om forlængelse af driftsoverenskomst mellem varde kommune og si oksbøl børnehave pr. 1.8.201.pdf
sagsnr18-7627_doknr121843-18_v1_steffen frederiksen nye tilbud m.m. vedr. oksbøl børnehave.pdf
sagsnr18-7627_doknr118751-18_v1_pædagogisk program - oksbøl børnehaves med-udvalg.pdf
sagsnr18-7627_doknr118752-18_v1_bilag 1 til pædagogisk program - oksbøl børnehaves med-udvalg.pdf
sagsnr18-1635_doknr54663-18_v1_bygningssyn søndervang 4 - oksbøl børnehave.pdf
sagsnr18-7627_doknr118749-18_v1_forslag til brugsaftale ml. oksbøl børnehave og kommunen.pdf
sagsnr18-7627_doknr118750-18_v1_kortbilag til brugsaftale ml. oksbøl børnehave og kommunen.pdf
sagsnr16-2297_doknr92321-16_v1_brugsaftale.docx
sagsnr18-7627_doknr89229-18_v1_overslag på vedligeholdsefterslæbet på skovmusen i oksbøl.pdf.pdf
sagsnr18-7627_doknr103835-18_v2_anmodning fra oksbøl børnehave om fortsat selveje.docx

Bilag

Aftale om forlængelse af driftsoverenskomst mellem Varde Kommune og S/I Oksbøl Børnehave pr. 1.8.2018
Steffen Frederiksen: Nye tilbud m.m. vedr. Oksbøl Børnehave
Pædagogisk program - Oksbøl Børnehaves MED-udvalg
Bilag 1 til pædagogisk program - Oksbøl Børnehaves MED-udvalg
Bygningssyn Søndervang 4 - Oksbøl børnehave
Forslag til brugsaftale ml. Oksbøl Børnehave og kommunen
Kortbilag til brugsaftale ml. Oksbøl Børnehave og kommunen
Tidligere forslag til brugsaftale
Overslag på vedligeholdsefterslæbet på Skovmusen i Oksbøl.pdf
BL-udv. 28.06.2018: Anmodning fra Oksbøl Børnehave om fortsat selveje


112. Fremskudt Trivselsberedskab

Fremskudt Trivselsberedskab

Sagsfremstilling

Varde Kommune har i et samarbejde med i alt 8 kommuner og 13 uddannelsesinstitutioner fået tildelt økonomisk støtte fra Region Syddanmark og EU's socialfondsmidler til projektet ’Fremskudt Trivselsberedskab’. Projektet har til formål at fastholde sårbare unge i uddannelse.

 

Projektidéen opstod på en faglig udviklingsdag mellem Rybners og Varde Kommune i august 2017.

Projektet starter 1. oktober 2018 og løber i 2¼ år.

 

Projektdeltagerne i vores område er Varde Kommune, Esbjerg Kommune, Rybners og Varde Handelsskole. Målgruppen er unge fra Varde og Esbjerg kommuner, der går på Rybners eller Varde Handelsskole. De unge er enten i risiko for frafald eller i overgangen fra offentlig forsørgelse til uddannelse på Rybners eller Varde Handelsskole. 

 

Fastholdelsesinitiativerne i projektet vil bestå af:

 • Trivselsmedarbejdere ansat på uddannelsesinstitutionerne til støtte af konkrete unge, at udbrede viden internt om inklusion af sårbare unge i læringsmiljøer samt sikre et godt eksternt samarbejde med kommune og psykiatri. 
 • Fælles kursusdage mellem kommune og uddannelsesinstitution med fokus på at sikre en fælles forståelse af gruppen af sårbare unge. PsykInfo forestår undervisningen.
 • Fastholdelsesarbejde i kommuner og uddannelsesinstitutioner af konkrete unge.

Forvaltningens vurdering

Projektet kan understøtte kommunens mål om at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse samt styrke samarbejdet mellem kommune og uddannelsesinstitution om sårbare unge.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Erhvervsskoleloven og Beskæftigelsesloven.


Økonomi

Projektet har en samlet økonomi på 22 mio. kr. Heraf kommer 11 mio. kr. fra Syddansk Vækstforum via EU Socialfondsmidler, 5 mio. kr. fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje samt en medfinansiering på 6 mio. kr.

 

Størsteparten af projektmidlerne tilfalder uddannelsesinstitutionerne, da trivselsmedarbejderne ansættes på uddannelsesinstitutionerne.

 

Varde Kommunes projektmidler:

Kommunen modtager 27.000 kr. i projektfinansiering (de tildelte midler dækker medarbejdertimer til samarbejde med uddannelsesinstitutioner om konkrete unge).

Kommunen bidrager med 27.000 kr. i medfinansiering (dette dækker medarbejdertimer til deltagelse i kurser).


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration,

at orienteringen om Fremskudt Trivselsberedskab tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr17-7746_doknr119804-18_v1_ansøgning til socialfonden, syddansk vækstforum projekt 'fremskudt trivselsberedskab'.pdf

Bilag

Ansøgning til Socialfonden, Syddansk Vækstforum: Projekt 'Fremskudt Trivselsberedskab'


113. Opfølgning på samarbejde mellem skoler og nyankomne tosprogede forældre

Opfølgning på samarbejde mellem skoler og nyankomne tosprogede forældre

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Undervisning (nu Børn og Læring) har med virkning fra skoleåret 2016/2017 besluttet, at nyankomne tosprogede elever mellem 7-13 år i Varde Kommune undervises i den almindelige klasse på elevernes distriktsskole. Samtidigt ophørte ordningen med centrale modtageklasser for elever i denne aldersgruppe.

 

Beslutningen sigtede mod at fremme elevernes sproglige og almindelige udvikling i et autentisk miljø sammen med jævnaldrende danske børn, og med mulighed for at udvikle relationer, som også omfattede aktiviteter i lokalsamfundet og fritidslivet. Der var herudover en forventning om, at dette ville bidrage til at fremme den almindelige integration af de enkelte familier. Siden opstart af ordningen har der været fokus på, at integration via skolen ikke kun sikres via fokus på eleven, men også med fokus på forældrene.

 

Pr. juni 2018 undervises 60 nyankomne tosprogede elever på deres lokale skole med følgende fordeling:

 • Brorsonskolen - 12 elever
 • Ølgod Skole - 8 elever
 • Sct. Jacobi Skole - 7 elever
 • Blåbjergskolen - 8 elever
 • Outrup Skole - 6 elever
 • Blåvandshuk Skole - 6 elever
 • Tistrup Skole - 5 elever
 • Næsbjerg Skole - 2 elever
 • Skovlund Friskole - 2 elever
 • Billum Friskole – 2 elever
 • Lykkesgårdskolen - 1 elev
 • Nordenskov Skole - 1 elev

 

Elevgruppen stammer fra i alt 40 nyankomne familier. Nyankomne familier defineres som familier, der har boet i Danmark i mindre end 2 år.

 

I skoleåret 2017-2018 er der oprettet særlige familieklasser på hhv. Sct. Jacobi Skole og Blåbjergskolen med det formål at fremme skolernes samarbejde med nyankomne og andre tosprogede forældre.

 

Der arbejdes mod at etablere et samarbejde med sprogskolen (AOF Job og Dansk) omkring rådgivning af forældre til skolebørn – herunder instruktion og støtte i brugen af ForældreIntra.

 

Derudover arbejdes der løbende på i samarbejde med skolerne at udvikle det gode skole/hjem samarbejde med forældre, der ikke taler dansk og måske er vant til et andet skolesystem end det danske skolesystem, omkring hvordan de konkret kan støtte deres barns skolegang.


Forvaltningens vurdering

Samarbejdet med forældre er afgørende for folkeskolen. Det vurderes, at samarbejdet med nyankomne forældre fortsat bør være et fokusområde, som det er vigtigt at styrke og videreudvikle.

 

Skolerne oplyser, at der er fint fremmøde ved de individuelle skole-hjem samtaler. Skolerne anvender tolke til disse samtaler ved behov herfor. Skolerne vurderer dog overordnet, at der fortsat er sproglige barrierer i det daglige samarbejde med nyankomne forældre og i forbindelse med forældremøder.

 

Samarbejdet med nyankomne og tosprogede forældre har været et fokusområde på netværksmøder for både ledere og undervisere. Med fokus på at dele gode erfaringer og nyudvikling. Der har blandt andet været fokus på en bedre udnyttelse af tolærer-funktionen ind i undervisningen, samt at trække på den viden og de erfaringer, lærerne allerede har, fra samarbejdet med skolens øvrige forældre.

 

Der er gode erfaringer på de skoler, der har udvidet samarbejdet med de nyankomne forældre gennem eksempelvis hjemmebesøg (Outrup), alternative kommunikationsformer i forhold til Forældreintra (sms’er, emojis, oversættelsesprogrammer) (Brorson, Sct. Jacobi) og/eller et øget antal skole-hjem-samtaler (Blåbjerg, Ølgod). Skolerne oplyser dog også, at det er problematisk at finde de fornødne ressourcer hertil.

 

Der er lidt blandede erfaringer fra forældreklasserne. På Sct. Jacobi Skole er kommunikationen mellem skole og hjem øget i den periode, forældrene har deltaget i forløbet og forældrene har i højere grad benyttet ForældreIntra. På Blåbjergskolen har fremmødet været præget af forældrenes transportudfordringer samt for nogles vedkommende manglende tilknytning til Nr. Nebel Skole.

 

Indsatsen omkring forældreklasserne videreføres på Sct. Jacobi Skole i skoleåret 2018-2019, mens den afvikles på Blåbjergskolen, da Blåbjergskolen i det kommende skoleår ikke længere har forældre i målgruppen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskolelovens §1


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen om samarbejdet mellem skole og nyankomne forældre tages til efterretning,

at der fortsat er særlig fokus på udvikling af samarbejdet med nyankomne og andre tosprogede forældre.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-08-2018

Godkendt.

114. En sammenhængende ungeindsats - Nedsættelse af politisk styregruppe

En sammenhængende ungeindsats - Nedsættelse af politisk styregruppe

Sagsfremstilling

På baggrund af reformen ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’ nedsættes et projekt, der skal ’oversætte’ reformen i Varde Kommune, så vi er klar med en kommunal sammenhængende ungeindsats pr. 1. januar 2019. Projektet er et udviklingsprojekt, der løber frem til driftssituationen den 1. januar.

 

Det foreslås, at der nedsættes en politisk styregruppe på tværs af fagudvalgene, Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Social og Sundhed, der følger udviklingsprojektet, og at der udpeges 2 medlemmer fra hvert udvalg.

 

Det foreslås at afholde ét fælles møde mellem alle 3 udvalg i efteråret. Den politiske styregruppe har ansvar for at sikre, at der er bred politisk viden om og opbakning til retningen for projektet samt at forelægge de nødvendige beslutninger for de relevante politiske fagudvalg.

 

Det foreslås, at den politiske styregruppe fortsætter efter den 1. januar 2019 for at følge implementeringen af den sammenhængende ungeindsats.

 

Kort om reformens formål og indhold:

Formålet med reformen er at sikre, at alle unge på sigt opnår en fast tilknytning til arbejdsmarkedet og enten er i job eller uddannelse, når de er 25 år.

Reformen består af:

 • Kommunerne etablerer pr. 1. januar 2019 en sammenhængende ungeindsats, bestående af en række elementer
 • Der etableres en ny forberedende grunduddannelse (FGU) med skolestart august 2019

 

Konkret indeholder en sammenhængende ungeindsats følgende elementer:

 • Kommunerne har ansvar for at foretage målgruppevurdering til FGU (antal, andre tilbud, forlængelse)
 • Der skal udarbejdes en fælles uddannelsesplan for både de faglige og sociale aspekter, der har betydning for at den unge får en uddannelse med målet om fast tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Øget vejledning fra 8. klasse-25 år for unge med behov/unge, der er udsatte i forhold til målsætningen om tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Gennemgående kontaktperson fra 8. klasse-25 år for unge med behov/unge, der er udsatte i forhold til målsætningen om tilknytning til arbejdsmarkedet

Forvaltningens vurdering

Etableringen af en sammenhængende ungeindsats for børn og unge fra 8. klasse-25 år kræver koordinering både på det politiske og det administrative niveau, så der sikres koordinering mellem de relevante interne og eksterne aktører på områderne: skole, uddannelse, beskæftigelse og socialområdet.

 

Reformen beskriver et klart formål og en del konkrete elementer, som dog kræver en lokal ’oversættelse’ i Varde Kommune, idet der tages udgangspunkt i karakteristika for den lokale målgruppe, sammenhængen til de eksisterende lokale tilbud for målgruppen (både kommunale og andre tilbud) og de lokalpolitiske ambitioner for området.

 

Desuden har Varde Kommune siden januar 2017 arbejdet intensivt med en lokal indsats, kaldet ’Den tværgående ungeindsats’. Denne indsats har samme formål som aftalen om bedre veje til uddannelse og job, men ikke helt samme målgruppe aldersmæssigt, og derudover er nogle af aftalens elementer, som fx øget vejledning og en gennemgående kontaktperson, nye i forhold til Den tværgående ungeindsats. Der er opsamlet meget værdifulde erfaringer både i forhold til, hvad der virker i forhold til opgaven samt på det samarbejdsmæssige og organisatoriske plan, som bør anvendes i udviklingen af en sammenhængende ungeindsats.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Der er i foråret vedtaget et lovkompleks vedrørende reformen: (http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l200/index.htm), der samlet set er den lovgivningsmæssige udmøntning af forligsaftalen, og der forventes henover sommeren 2018 desuden efterfølgende bekendtgørelser og vejledninger fra ministerierne, der yderligere vil præcisere, hvordan der skal arbejdes med elementerne i reformen.


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Social og Sundhed,

at hvert udvalg udpeger udvalgsformanden og 1 udvalgsmedlem til den politiske styregruppe for udvikling af en sammenhængende ungeindsats.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-08-2018

Tina Agergaard Hansen og Steen Holm Iversen udpeges til den politiske styregruppe.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-08-2018

Peder Foldager og Tom Arnt Thorup udpeges til den politiske styregruppe.

115. Produktionsskolen - Omprioritering af midler

Produktionsskolen - Omprioritering af midler

Sagsfremstilling

Der har i 2017 været en nedgang i antallet af elever på Produktionsskolen på grund af nedsat skoleydelse. Det betyder, at regningen fra staten vedrørende bidrag for elever, der har gået på Produktionsskole i 2017 er mindre end forventet, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 750.000 kr. i forhold til det budgetterede.

 

Samtidig indgår der i forslaget til budget 2019-2022 et budgetønske vedrørende Produktionsskolen Varde på 650.000 kr. i 2019., idet en igangværende ombygning ikke kan finansieres af Produktionsskolens egenfinansieringsdel på grund af faldende elevtal.

 

Det foreslås, at omprioritere midlerne fra den mindre regning fra staten til at færdiggøre ombygningen af Produktionsskolen, hvorved budgetønsket udgår i budgetforslag for 2019-22.


Forvaltningens vurdering

Omprioriteringen kan foregå indenfor Udvalget for Børn og Lærings bevillingsområde.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov


Økonomi

Varde Kommunes udgift i 2018 til produktionsskoler opgøres på baggrund af aktiviteten på produktionsskoler i 2017.

 

Der er i alt afsat 3.447.620 kr. til produktionsskoler, heraf udgør 487.680 kr. objektiv finansiering. Der er i 2018 budgetteret med 60 elever på produktionsskoler. Udgiften svarer til 42 elever.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at mindreforbruget i 2018 på 750.000 kr. anvendes til at færdiggøre ombygning af Produktionsskolen Varde.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-08-2018

Forvaltningen bemyndiges til at undersøge sagen nærmere.

Med forbehold for resultatet af undersøgelsen vedtoges at fremsende sagen til Udvalget for Økonomi og Erhverv med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Udsættes.

116. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

 

Orientering ved formanden:

 • Besøg 13. august 2018 på Ølgod Skole af minister Merete Riisager
 • Udvalgets besigtigelsestur 17. august 2018

 

 

Orientering ved direktøren:

 • Ændring i dato for genhusning af vuggestuegruppen Østervang i Tumlehuset
 • Oversigt over skolebestyrelser pr. 1. juli 2018

 

 

Orientering ved udvalgets medlemmer:

 

 

 


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-08-2018

Taget til efterretning.sagsnr18-3034_doknr119903-18_v1_oversigt - skolebestyrelser 01.08.2018.docx

Bilag

Oversigt - skolebestyrelser