UDVALG

Udvalget for Børn og Læring

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

28-06-2018 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

28-06-2018 12:30:00


PUNKTER

91. Godkendelse af dagsorden
92. Orientering om Ankestyrelsens statistik vedr. klagesagsbehandling på børne- og ungeområde
93. Rejseholdets bygningsanalyse
94. Ombygning af lokaler på Lunde-Kvong Skole til børnehave
95. Ændring af skoledistriktsgrænser i Skoleklynge Øst
96. Ændring af skoledistriktsgrænser omkring Vrenderup
97. Evaluering: Implementering af lovændring om National klageinstans mod mobning
98. Godkendelse af 5 nye valgfag
99. Tiltag for elever med autismespektrumforstyrrelse
100. Anmodning fra Oksbøl Børnehave om fortsat selveje
101. Opfølgning/evaluering af dialogmøder og fællesrådsmøder
102. Gensidig orientering91. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 28-06-2018

Godkendt.

92. Orientering om Ankestyrelsens statistik vedr. klagesagsbehandling på børne- og ungeområde

Orientering om Ankestyrelsens statistik vedr. klagesagsbehandling på børne- og ungeområde

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har siden 2014 udsendt statistik til alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens afgørelser i klagesager vedrørende kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

 

Ankestyrelsen afgør sagerne på følgende måde:

 • Sagen stadfæstes: Medhold i kommunens afgørelse
 • Sagen hjemvises: Sagen sendes tilbage til kommunen, som skal behandle sagen igen. Det kan f.eks. være, at kommunen skal finde flere oplysninger i sagen. En hjemvisning betyder ikke nødvendigvis at kommunen træffer en anden afgørelse.
 • Sagen ændres: Ankestyrelsen træffer en anden beslutning end kommunen
 • Sagen ophæves: Kommunens afgørelse ophæves
 • Sagen afvises: Sagen kan ikke behandles i Ankestyrelsen

 

I 2017 er der truffet 4201 afgørelser af Myndighed, Børn og Familie.

Der blev i samme periode afgjort 51 sager i Ankestyrelsen, og heraf blev de 6 afvist.

Af de resterende 45 sager blev 24 sager stadfæstet, 12 sager blev hjemvist til fornyet behandling, og 9 sager blev enten ændret eller ophævet.

 

Tallene for 2017 på børne- og ungeområdet dvs. børn og unge i alderen 0-18 år og op til 23 år for unge i efterværn ses i dok nr. 86048-18.


Forvaltningens vurdering

Myndighed, Børn og Familie anvender Ankestyrelsens afgørelser til intern læring. Eksempelvis har Myndighed på baggrund af Ankestyrelsens hjemvisning af efterskolesager (10 ud af 12 hjemviste sager) udarbejdet et serviceniveau for hvilke udgiftstyper, der accepteres og medtages i disse beregninger. Hjemvisningerne skete ud fra Ankestyrelsens påklage om, at der ikke var et defineret niveau, som kunne indgå i deres behandling af sagen.

På samme måde har Myndighed udarbejdet serviceniveau for fastsættelse af forældres egenbetaling ved anbringelser. Ligeledes med afsæt i Ankestyrelsens afgørelse.

 

Varde Kommune har i foråret 2018 fået tilsagn om, at Myndighed, Børn og Familie kan indgå i et projekt med Socialstyrelsens Task Force på området udsatte børn og unge. I den forbindelse vil Ankestyrelsen også blive inddraget, hvorved der ventes et tættere samarbejde med Ankestyrelsen med potentiale for yderligere læring.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om social service


Økonomi

Ingen


Høring

Handicaprådet til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 28-06-2018

Taget til efterretning.

Forelægges Handicaprådet til orientering.sagsnr18-6285_doknr86048-18_v1_oversigt over børnesager i ankestyrelsen 2017.docx

Bilag

Oversigt over børnesager i Ankestyrelsen 2017


93. Rejseholdets bygningsanalyse

Rejseholdets bygningsanalyse

Sagsfremstilling

I forliget ’Skoler og dagtilbud for alle’ er følgende aftalt:

Der skal efter fastlæggelsen af en ny struktur på skole og dagtilbudsområdet foretages en gennemgang af bygningsmassen på samtlige dagtilbud og skoler, så det sikres, at der ikke opretholdes lokaler begrundet i aktiviteter, der kunne henlægges til andre bygningsfaciliteter i nærområdet, f.eks. hallerne. Fremadrettet vil der i øvrigt være et fokus på at sikre samdrift mellem skoler og dagtilbud ved opførelse af nye bygninger.

 

På baggrund af dette og som led i opgaven omkring nedbringelse af antallet af de kommunale kvadratmeter har repræsentanter fra Ejendomscentret og Skoleafdelingen i foråret 2018 udgjort en ”taskforce”/et ”Bygningsrejsehold”. Bygningsrejseholdet har haft til opgave at afdække muligheder for nedbringelse af antallet af kommunale kvadratmeter for derved at nedbringe de økonomiske udgifter ved vedligehold og drift.

Rejseholdet har besøgt alle folkeskoler i kommunen, set bygningerne og i dialog med ledelserne hørt, hvordan bygningerne bliver brugt i dagligdagen – herunder både i undervisningen og efter skoletid af fritidsbrugere. Herudover har ledelsen haft mulighed for at komme med forslag til, hvordan de, hvis muligt, kunne se deres skole arealmæssigt optimeret.

 

Rejseholdet har vurderet standen på skolernes nuværende bygninger i forbindelse med afdækning af mulighederne for at nedbringe skolernes konkrete bygningsmasse. Her har fokus været på at nedlægge fløje og selvstændige/isolerede bygninger, hvis de blev vurderet ikke brugbare eller ”overflødige”. Det samme gælder de aktiviteter, som er placeret i bygninger, som uden større udfordringer ville kunne placeres andre steder på den enkelte skole.

Alternativt er der også kigget på muligheder for flytning af eksterne aktiviteter fra nærområdet ind på skolen, for på den måde at optimere de kommunale kvadratmeter.

 

Rejseholdet har udarbejdet en oversigt over besparelserne forbundet med enten at samle kommunale aktiviteter på skolerne, eller ved at afvikle og nedrive bygninger, som ikke anvendes eller som er overflødige, eller ved at rykke foreninger i lokalområdet ind i skolen lokaler.

 

Oversigt – kvadratmeter:

 

Nuværende areal til kerneopgave

102.183 kvm

Nedrivning eller salg

6.917 kvm

Areal til kerneopgave efter nedrivning/salg

96.734 kvm

 

 

Oversigt over besparelser:

 

Besparelse – indvendigt vedligehold

219.072 kr.

Besparelse – udvendigt vedligehold

260.148 kr.

Besparelse – drift

1.141.200 kr.

Besparelse i alt

1.620.420 kr.

 

 

Udgifter:

 

Udgift til nedrivning/kr. samlet

4.965.000 kr.

Foreslåede investeringer

880.000 kr.

 

Der er udarbejdet en oversigt i forhold til ovenstående for hver skole, som Rejseholdet har besøgt. I denne oversigt er den enkelte skoles efterslæb på klimaskærmen ikke medregnet.


Forvaltningens vurdering

Rejseholdet har arbejdet ud fra et ønske om at finde ’smarte kvadratmeter’, og der har været særligt fokuseret på skolernes samarbejde med lokalsamfundet. Her har det været nødvendigt at fokusere på de kommunalt ejede eller lejede bygninger i den enkelte skoles nærområde for at afsøge muligheder for at flytte aktiviteterne fra de kommunalt lejede eller ejede bygninger ind på skolerne. Eksempler på sådanne aktiviteter er:

 • Lokalhistoriske arkiver
 • Juniorklubber
 • Biblioteker
 • SFO’er
 • Foreninger
 • Fritidsaktiviteter

 

Rejseholdet har i forbindelse med ovenstående været i konstruktiv dialog med den enkelte skoleledelse for sammen at afsøge de muligheder, som findes i lokalsamfundet. Det har været rejseholdets klare opgave at få skoleledelserne til selv at byde ind med forslag til optimeringer af mængden af kvadratmeter.

 

Rejseholdet har i løbet af forløbet også været i dialog med forvaltningen Kultur og Fritid for at få afdækket, hvilke foreninger, der findes i de enkelte nærområder. I den forbindelse har rejseholdet vurderet om den enkelte forening ville kunne flyttes ind i lokaler på skolen, set i forhold til foreningens omfang af aktiviteter og antal medlemmer, og om foreningen ville kunne flyttes med hjemmel i folkeoplysningsloven, om nødvendigt.

 

Forvaltningen vurderer det yderligere nødvendigt, at udvalget forholder sig til om der skal igangsættes kvadratmeteroptimeringer på kommunens skoler allerede nu, og at udvalget i den forbindelse udpeger, hvilke skoler der er tale om.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

---


Høring

Den enkelte skoles MED-udvalg og skolebestyrelse.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til, hvorvidt der skal igangsættes kvadratmeteroptimeringer på udvalgte skoler.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 28-06-2018

Det foreliggende forslag om igangsætning af kvadratmeteroptimering (fase 1) blev godkendt og sendes i høring hos disse skolers MED-udvalg og bestyrelse.

 

Udvalget vedtog at forvaltningen skal arbejde videre med fase 2 med hensyn til kvadratmeteroptimering med henblik på forelægges for udvalget inden årets udgang.

94. Ombygning af lokaler på Lunde-Kvong Skole til børnehave

Ombygning af lokaler på Lunde-Kvong Skole til børnehave

Sagsfremstilling

Som en del af ’Skole og dagtilbud for alle’ skal der etableres børneby i Lunde.

Der er lavet beregning på udgifterne til ombygning af nogle af lokalerne på Lunde-Kvong Skole, så de er anvendelige og lovgivningsmæssigt lever op til kravene til børnehave.

 

Ved at samle de 2 personalegrupper på én matrikel vil der kunne ske en udvikling af samarbejdsrelationerne imellem børnehavens pædagoger og skolens medarbejdere, som det er tiltænkt med i børneby-tanken. Dette giver mulighed for synergi og samdrift imellem skolen, SFO’en og børnehaven, hvilket også er en del af børneby-tanken. Samlingen af personalet vil betyde mulighed for at udvikle pædagogiske tiltag, der kan medføre en øget trivsel og faglighed for de 2 medarbejdergrupper, til gavn for elevernes læring og den gode overgang fra dagtilbud til skole.


Retsgrundlag

Økonomiregulativet


Økonomi

Byrådet har frigivet en anlægspulje på 3.206.000 kr., hvortil kommer 1.027.000 kr. overført fra 2017 til 2018.

I alt anlægs- og renoveringspulje 2018: 4.233.000 kr.

Restpulje: 939.800 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Lunde-Kvong Skole tildeles i alt 889.000 kr. fra anlægs- og renoveringspuljen til ombygning af lokaler til børnehave.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 28-06-2018

Godkendt.

95. Ændring af skoledistriktsgrænser i Skoleklynge Øst

Ændring af skoledistriktsgrænser i Skoleklynge Øst

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af Styrelsesvedtægt for skolevæsenet besluttede Byrådet at man for nuværende ikke ville ændre på de fastlagte skoledistriktsgrænser i Skoleklynge Øst, med undtagelse af navngivne adresser på Varde Landevej nr. 24, 28 og 29 og Puglundvej 36.

Da der i forbindelse med høring af styrelsesvedtægten var fremsat ønsker om ændringer fra nogle borgere i lokalområdet, og der ligeledes var fremsat modstand mod ændringer fra andre borgergrupper i lokalområdet, besluttede Byrådet at åbne for, at de fremtidige fællesbestyrelser og/eller skolebestyrelser i Skoleklynge Øst (Agerbæk-Starup Skole, Nordenskov og Næsbjerg Skole, Årre Børnecenter og Ansager Skole) - såfremt de måtte ønske det – kunne udarbejde en fælles indstilling til fremtidige distriktsgrænser mellem skolerne i Skoleklynge Øst til behandling i udvalget.

Byrådsbeslutningen indeholder at de indtil mødet modtagne henvendelser betragtes som værende behandlet i forbindelse med høringen, således at alene konkrete henvendelser modtaget efter beslutningen er til behandling nu.

 

Siden beslutningen har forvaltningen og udvalget/udvalgsformanden modtaget konkrete henvendelser om sagen (vedlagt).

Det drejer sig om:

 • Henvendelse af 13. maj 2018 fra formanden for Udviklingsrådet Helle Øst med et vedhæftet underskriftsblad fra 12 adresser i Vrenderup der angiver, hvilket skoledistrikt man fremadrettet ønsker at tilhøre. Se særskilt punkt på nærværende dagsorden.
 • Et fælles brev af maj 2018 fra skolebestyrelserne ved Agerbæk/Starup Skole, Årre Skole, Nordenskov Skole og Næsbjerg Skole hvoraf det fremgår, at skolebestyrelserne ikke ønsker at fremkomme med konkrete forslag til distriktsændringer, men alene gennem afgivelse af høringssvar vil forholde sig til eventuelle distriktsændringer som måtte blive besluttet.
 • Henvendelse fra Initiativgruppen i Roust, modtaget 18 juni 2018. Her gives udtryk for, at initiativgruppen ønsker, at udvalget forholder sig til konkrete forslag om distriktsændringer fra Udviklingsråd øst og ikke bakker op om henvendelse fra skolebestyrelserne og Udviklingsrådet Vest. 
 • Henvendelse fra Udviklingsråd Vest, gående på at man bakker op om henvendelse fra skolebestyrelserne.

Forvaltningens vurdering

Det fremgår af folkeskolelovens § 36 at Byrådets beslutninger om skoledistriktsgrænser skal optages som et bilag til styrelsesvedtægten. Det fremgår ligeledes, at inden beslutningen om skoledistriktsgrænser træffes skal de berørte skolebestyrelser have lejlighed til at udtale sig. Det fremgår således eksplicit at det kun er berørte skolebestyrelser der skal indhentes udtalelser fra. Det er baggrunden for den beslutning som Byrådet traf ved vedtagelsen af styrelsesvedtægten, hvor hensigten var at de kommende bestyrelser, efter 1. august 2018, kunne udarbejde en fælles indstilling om de fremtidige skoledistriktsgrænser i Skoleklynge Øst. Det er ligeledes baggrunden for, at henvendelsen om ændringer i Vrenderup fra formanden for Udviklingsråd Øst er fremsendt til udvalgsformanden, forvaltningen og de berørte skolebestyrelser. Det fremgår dog tydeligt af brevet, at man ikke har til hensigt at fremsende en fælles indstilling til udvalget.

 

Opmærksomheden henledes på, af beslutningen fra Byrådet angiver, at det ikke er hensigten at fralægge sig ansvaret for den politiske beslutning om skoledistriktsgrænser, men alene at give skolebestyrelserne indflydelse herpå, inden en eventuel beslutning træffes.

Ligeledes var det hensigten gennem skolebestyrelserne at åbne for – og understøtte – en dialog mellem lokalområdets forældre med børn i skolen.

Endelig fremgår det af beslutningen at henvendelser herom kan fremsendes efter 1. august 2018, således at eventuelle ændringer kan iværksættes fra august 2019. Dette for at sikre den nødvendige tid til afvikling af en borgerinddragende proces inden en eventuel beslutning og efterfølgende tid til implementering af beslutningen.

 

Forvaltningen finder det på baggrund af henvendelserne hensigtsmæssigt, at udvalget drøfter sagen og der træffes beslutning om, hvorledes arbejdet med fremtidige distriktsgrænser i Skoleklynge Øst skal håndteres.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen


Økonomi

Ingen


Høring

De enkelte skolebestyrelser


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til den fremadrettede procedure for fastlæggelse af skoledistriktsgrænser i Skoleklynge Øst.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 28-06-2018

På baggrund af de modsatrettede tilbagemeldinger om ønsker til skoledistrikter, stillede Holger Grumme Nielsen (R) forslag om,

at husstandene i området bliver spurgt om, hvilket skoledistrikt de ønsker at tilhøre. På baggrund af denne undersøgelse forelægges sagen igen til beslutning i udvalget.

 

For forslaget stemte Holger Grumme Nielsen.

Imod stemte de øvrige 6 medlemmer.

 

På baggrund af de meget forskelligartede meldinger blev det besluttet at fastholde de nuværende skoledistriktsgrænser.sagsnr17-7490_doknr78387-18_v1_fra sb - næsbjerg, årre, agerbæk (maj 2018) vedr. skoledistritksgrænser.pdf
sagsnr17-7490_doknr95528-18_v1_udviklingsråd helle vest vedr. skoledistriktsgrænse.msg

Bilag

Fra SB - Næsbjerg, Årre, Agerbæk (maj 2018) vedr. skoledistritksgrænser
Udviklingsråd Helle Vest vedr. skoledistriktsgrænse


96. Ændring af skoledistriktsgrænser omkring Vrenderup

Ændring af skoledistriktsgrænser omkring Vrenderup

Sagsfremstilling

Forvaltningen har den 9. maj 2018 modtaget et ønske fra Udviklingsrådet Helle Øst om ændring af skoledistriktsgrænser omkring Vrenderup (vedlagt). Henvendelsen er vedhæftet et underskriftsblad hvor 12 adresser i lokalområdet tilkendegiver hvilken distriktsskole de pågældende ønsker tilknytning til samt et kort over de fremtidige distriktsgrænser i området hvis ansøgningen imødekommes (vedlagt).

 

I henhold til folkeskolelovens § 36 er det Byrådet der fastlægger skoledistriktsgrænser i kommunen og inden beslutning herom træffes skal de berørte skolebestyrelser have lejlighed til at udtale sig. Det fremsendte ønske om distriktsændringer berører de nuværende skoledistrikter Nordenskov, Næsbjerg og Agerbæk-Starup.

 

Af det fremsendte underskriftsblad fremgår at følgende adresser ønsker ændring til Næsbjerg skoledistrikt:

 • Hellevej nr. 43, nr. 52, nr. 54, nr. 56, og nr. 58. Tranbjergvej nr. 14 og nr. 16.

Følgende adresser ønsker ændring til Nordenskov skoledistrikt:

 • Hellevej nr. 39 og 41, Heagervej nr. 23, 34 og 36

Forvaltningens vurdering

Alle underskriverne på henvendelsen har allerede – gennem det frie skolevalg eller som distriktsskole – børn på den skole de ønsker som fremtidig distriktsskole. Forvaltningen har udarbejdet en oversigt der viser, hvor mange børn der er på de enkelte adresser og hvor disse børn i øjeblikket går i skole (vedlagt).

 

Ved skolevalg gennem loven om frit skolevalg er de pågældende forældre selv ansvarlig for at afholde eventuelle transportudgifter, mens transportforpligtigelsen og eventuelle udgifter hertil påhviler kommunen, når børnene går på distriktsskolen, såfremt gældende afstandskriterier er opfyldt. Denne forpligtigelse har kommunen også til de nuværende distriktsskoler, hvorfor det vurderes at merudgiften ved imødekommelse af ønsket om distriktsændring vil blive begrænset.

Som det fremgår af det vedhæftede kortudsnit med angivelse af fremtidig ønske om distriktsskole bliver distriktsgrænserne lidt ’ukurante’, men der er ikke noget krav om at en skoledistriktsgrænse skal udformes på en bestemt måde. Det vurderes derfor, at såfremt ansøgningen imødekommes vil de ønskede distriktsgrænser kunne indtegnes på det elektroniske kort over skoledistriktsgrænser i kommunen, der indgår som bilag til Styrelsesvedtægt for skolevæsenet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen


Økonomi

Ingen


Høring

I henhold til folkeskolelovens § 36 skal berørte skolebestyrelser have lejlighed til at udtale sig inden Byrådets endelig beslutning om fastlæggelse af skoledistriktsgrænser. Det fremsendte ønske om ændring af skoledistriktsgrænser bør derfor sendes til udtalelse hos skolebestyrelsen ved Nordenskov-Næsbjerg Skole og fællesbestyrelsen ved Agerbæk-Starup Skole.

Høringsperiode: 1. august – 14. september 2018 - med henblik på udvalgsbehandling den 9. oktober 2018. 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til, om ønsket om skoledistriktsændringer i Vrenderup området kan imødekommes,

at ønsket i givet fald sendes til udtalelse hos de berørte skolebestyrelser/ fællesbestyrelser i den foreslåede høringsperiode.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 28-06-2018

Ansøgningen om skoledistriktsændring i Vrenderup sendes til udtalelse hos de berørte skolebestyrelser/fællesbestyrelser i den beskrevne høringsperiode.

97. Evaluering: Implementering af lovændring om National klageinstans mod mobning

Evaluering: Implementering af lovændring om National klageinstans mod mobning

Sagsfremstilling

Den 1. august 2017 trådte en ændring af folkeskoleloven og undervisningsmiljøloven i kraft. Lovændringen medførte:

 • Skærpede krav til antimobbestrategi på skolerne
 • Klageadgang til Byrådet
 • Etablering af en statslig klageinstans under Center for Dansk Undervisningsmiljø (DCUM)

 

Byrådet vedtog den 6. september 2017 - efter indstilling fra Udvalget for Børn og Undervisning -  en kommunal procesplan og procedure for klagebehandling i Varde Kommune (vedlagt).

Byrådet vedtog samtidig den præcisering som udvalget for Børn og Undervisning indstillede. Denne præcisering indeholdte:

-         Udvalget henstiller til at skolechefen udnytter muligheden for at indhente uvildig bistand i sagen i en eventuel klagebehandling.

-         Udvalget tilkendegav, at man hverken accepterer eller tolererer mobning på skolerne.

-         Udvalget ønsker at følge området tæt og at der kommer en evaluering i juni 2018.

-         Udvalget præciserede endvidere at en telefonisk henvendelse vedr. mobning sidestilles med en skriftlig henvendelse og notatpligten præciseres.

-         Det skal tydeligt fremgå af skolernes hjemmeside at Dansk Center for Undervisningsmiljø kan kontaktes direkte.

I forhold til beslutningen er det alene præciseringen af, at telefoniske henvendelser skal sidestilles med skriftlige henvendelser, der ligger ud over de i loven fastsatte krav til sagsbehandlingen.

 

Den godkendte procesplan og klagevejledning indebar blandt andet at alle skoler senest 1. oktober 2017 - i samarbejde med skolebestyrelsen - skulle have udarbejdet en lokal antimobbestrategi, og at denne, sammen med klagevejledningen, skulle være tilgængelig på skolens hjemmeside. Den kommunalt vedtagne klagevejledning er ligeledes tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Samtidig besluttede Byrådet at enhver klage om mobning på en konkret skole skal rettes til skolens leder, som pålægges bestemte tidsfrister m.v. i forhold til behandling af klagen. Såfremt forældre ikke er tilfredse med skolelederens håndtering/afgørelse i en konkret sag, delegeres kompetencen til behandling/afgørelse af klagesager på det kommunale niveau til skolechefen.

 

I forbindelse med udvalgets behandling af sagen blev det besluttet at Udvalget for Børn og Læring i juni 2018 skulle forlægges en evaluering af lovændringen om National klageinstans mod mobning.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har på møde med skolelederne den 25. maj 2018 drøftet evalueringen og kan på baggrund heraf oplyse følgende:

Alle kommunens skoler har opfyldt kravet om at offentliggøre skolens lokale antimobbestrategi og den tilhørende kommunalt udarbejdede klagevejledning.

Der er ingen skoler der i perioden oktober 2017 – maj 2018 har modtaget konkrete klager over skolens antimobbestrategi, eller om afgørelser truffet efter strategien. De henvendelser om mobning der har været på skoleniveau er behandlet og håndteret i et samarbejde mellem skolen og de berørte elever og forældre. De tiltag der er blevet iværksat har ikke medført, at der er videresendt klager over skolens håndtering af sagen til skolechefen.

Forvaltningen/skolechefen har således ikke i samme periode haft henvendelser med klager over skolernes udarbejdede antimobbestrategier eller klager over afgørelser om mobning truffet af skolelederne.

 

Det fremgår af Den Nationale Instans mod Mobnings (DCUM) hjemmeside, at klageinstansen på nationalt plan i perioden august 2017 til maj 2018 har modtaget og behandlet 18 henvendelser.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Lov nr. 311 af 4. april 2017


Økonomi

Varde Kommune fik samlet tilført 66.224 kr. til implementering af lovændringen på skole/kommune niveau, herunder udarbejdelse af handleplaner og klagebehandling.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at evalueringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 28-06-2018

Taget til efterretning.sagsnr16-9154_doknr112325-17_v1_procesplan for implementering af antimobbestrategi på skoler.docx

Bilag

Procesplan for implementering af antimobbestrategi på skoler


98. Godkendelse af 5 nye valgfag

Godkendelse af 5 nye valgfag

Sagsfremstilling

Folkeskoleloven og ungdomsskoleloven giver mulighed for et samarbejde omkring elever i klassetrinene 7.-10. klasse, således at Ungdomsskolen har mulighed for at forestå undervisningen i folkeskolen for et eller flere fag. Undervisningen kan ligge inden for de centralt beskrevne fag i folkeskoleloven eller inden for området lokalt beskrevne valgfag.

 

De lokalt beskrevne fagvalg giver mulighed for, at en skole eller en kommune kan sætte fokus på særlige emneområder, som vil kunne fremme særlige indsatser på ungeområdet og der er i kommunen siden 2013 udarbejdet en række lokale valgfag.

 

Ungdomsskolen fremlægger 5 forslag til nye valgfag, som enten kan udbydes inden for folkeskoleloven eller som selvstændige ungdomsskolefag.

 

Det foreslåede fag er:

 • Milife – Kend dig selv (dok. 78638-18)
 • ToBeYou – Indsigt i dig selv (dok. 78656-18)
 • Mad på SU (dok. 78676-18)
 • Talent for motor (dok. 78653-18)
 • Hverdagsspansk (dok. 78640-18)

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at de fremlagte valgfag henvender sig til forskellige målgrupper i folkeskolen og/eller ungdomsskolen, som vil kunne profitere af de fremlagte fag.

 

De 2 forslag til valgfag Milife og ToBeYou er personlighedsudviklende fag, som sigter mod at udvikle deltagernes selvstændighed, motivation, tro på egne kræfter, f.eks. i forhold til uddannelsesparathed og fremtidigt arbejdsliv. Det er forvaltningens vurdering, at dette er et område, som det er vigtigt fortsat at sætte styrket fokus på.

 

De 2 forslag Talent for motor og Mad på SU er praktisk rettede fag, som sigter mod at udvikle deltagernes hands-on færdigheder. Det er forvaltningens vurdering, at praktiske fag er vigtige i skolen, særligt for de unge, som ikke er teoretisk anlagte.

 

Forslaget Hverdagsspansk giver en grundlæggende sprogfærdighed i spansk. Sproget er populært hos mange unge og valgfaget vil kunne udgøre en god forberedelse til spanskundervisning i f.eks. ungdomsuddannelserne.


Konsekvens i forhold til visionen

Veluddannede unge fremmer visionen gennem deres talent og erhvervsudøvelse i lokalområdet


Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 9, stk 6 (LBK 1510 af 14.12.2017)


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de 5 valgfag godkendes,

at valgfagene udbydes inden for folkeskoleloven.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 28-06-2018

Godkendt.sagsnr17-5915_doknr78638-18_v1_valgfag milife.docx
sagsnr17-5915_doknr78656-18_v1_valgfag tobeyou.docx
sagsnr17-5915_doknr78676-18_v1_valgfag mad på su.docx
sagsnr17-5915_doknr78653-18_v1_valgfag motorlære.docx
sagsnr17-5915_doknr78640-18_v1_valgfag hverdagsspansk.docx

Bilag

Valgfag: Milife
Valgfag: Tobeyou
Valgfag: Mad på SU
Valgfag: Motorlære
Valgfag: Hverdagsspansk


99. Tiltag for elever med autismespektrumforstyrrelse

Tiltag for elever med autismespektrumforstyrrelse

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2018 fremgår en beslutning om at iværksætte et udredningsprojekt omkring undervisning af elever i folkeskolen med diagnose inden for autismespektret. Projektet har til formål at sikre, at kommunen kan levere differentierede tilbud og forbedret specialundervisning inden for området. Udvalget for Børn og Læring godkendte efterfølgende et kommissorium for dette arbejde (dok. 11369-18).

 

Kommissoriets mål: give forslag til særlige skolemæssige tiltag for elever, som udviser autismespektrumforstyrrelse i den almene klasse eller i en specialklasse, herunder aktiviteter i tilknytning til skolegangen. Til opfyldelse af kommissoriet har været nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe med forældre- og foreningsdeltagelse.

 

Arbejdsgruppens rapport – dok. 154450-17 – foreligger nu til udvalgets stillingtagen. Rapporten indeholder:

 • Præcisering af målgruppen
 • Grundlæggende betragtninger om det autismepædagogiske læringsmiljø
 • Gennemgang af de mest anvendte autismepædagogiske systemer
 • Gennemgang af forudsætninger aktiviteter i tilknytning til skolegangen

 

Arbejdsgruppen har, for den specifikke undervisning af børn med specialpædagogiske behov som følge af autisme, udarbejdet en præcisering og vejledning, beskrevet som 4 frames (en frame bruges til at beskrive særlige løsningsmuligheder indenfor en kompleks problemstilling).

Disse frames er tænkt som et praktisk værktøj for skoleledelsen i tilrettelæggelse af undervisning af elever med autisme diagnose eller autismelignende udfordringer. De 4 frames omfatter:

 • Særligt autistmiljø på Lykkesgårdskolen for elever med øvrige generelle indlæringsvanskeligheder
 • Særligt autistmiljø på Tistrup Skole for elever med øvrige specifikke indlæringsvanskeligheder
 • Særlig autismeklasse for elever med specialbehov ifølge af autisme og uden andre vanskeligheder
 • Den almindelige klasse, hvor én eller flere elever har behov for et autismepædagogisk miljø

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at arbejdsgruppens rapport opfylder kommissoriets mål og indeholder såvel en pædagogisk som en organisatorisk præcisering af, hvilke hensyn der bør sikres i såvel almen undervisningen som i de specialiserede læringsmiljøer for at opfylde autistgruppens særlige pædagogiske behov. Der er lagt vægt på at betragte eventuelle behov både i skolen og uden for skolen.

 

De 4 frames indeholder præciseringer i forhold til inklusion, fysisk læringsmiljø, forældresamarbejde, socialisering, pædagogisk tilgang, trivsel og relationelle hensyn, som den enkelte skoleleder – hvad enten der er tale om et specialtilbud eller en almen klasse – praktisk kan bruge som checkliste i forhold til at opbygge/styrke læringsmiljøet for elever indenfor autisme spektret.

 

For nuværende eksisterer der ikke et særskilt specialtilbud i Varde Kommune, der er målrettet elever med specialbehov ifølge af autisme og uden andre vanskeligheder. Overvejelser om et sådant tilbud har haft forældre opmærksomhed og har løbende været drøftet politisk. Der findes ikke en præcis opgørelse af, hvor stor denne gruppe er i kommunen. Forvaltningen har i april 2018 bedt skolerne oplyse, hvor mange af de nuværende elever, der vurderes at have dokumenterede specialpædagogiske behov som følge af autisme og vurderes i højere grad at kunne få de særlige behov opfyldt i et særligt specialtilbud for autisme. Svarene fremgår af dok. 59613-18 og af efterstående sammenfatning

 

Klassetrin

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ialt

Antal elever

1

3

1

1

6

5

2

-

2

-

4

25 elever (heraf 10 i nuværende specialtilbud)

 

Det fremgår af oversigten, udgør gruppen ca 0,5% af den samlede elevgruppe i Varde Kommune. Det fremgår, at der er overordentlig stor spredning i klassetrin. Det fremgår ikke af undersøgelsen, hvorvidt forældrene i højere grad ønsker visitation til et evt. fremtidigt specialtilbud for autisme, frem for inklusion i den almindelige klasse eller fortsat undervisning i nuværende specialtilbud, da undersøgelsen alene har været på antal og ikke individniveau.

 

Det er forvaltningens vurdering, at ovenstående antal elever og ovenstående spredning ikke peger i retning af at oprette et specialtilbud, som vil kunne leve op til folkeskolens formål.

 

Det vurderes, at der med fordel kan fokuseres på en indsats, der udvikler læringsmiljøer for elever med autisme i såvel almen undervisningen som specialtilbuddene på grundlag af arbejdsrapporten. Det kan gøres ved at overføre engangsbeløb fra specialundervisningsbudget 2018-2019 på:

 • Tistrup Skole: 400.000 kr. til fremme af arbejdsrapportens præciseringer
 • Lykkesgårdskolen: 400.000 kr. til fremme af arbejdsrapportens præciseringer
 • Øvrige skoler: i alt 400.000 kr. til efteruddannelsestiltag med henblik på at kunne udvikle læringsmiljøer på baggrund af arbejdsrapportens præciseringer.

Konsekvens i forhold til visionen

Arbejdsrapportens afsnit 11.0 indeholder præcisering af særlige hensyn, som der i fritidsaktiviteter bør tages hensyn til. Disse præciseringer gælder også aktiviteter i naturen.


Retsgrundlag

Folkeskoleloven, LBK 1510 af 14.12.2017


Økonomi

Overførsel af engangsbeløb på 1,2 mio. kr. fra specialundervisningsbudget 2018-2019 til:

 • Tistrup Skole: 400.000 kr. til fremme af arbejdsrapportens præciseringer
 • Lykkesgårdskolen: 400.000 kr. til fremme af arbejdsrapportens præciseringer
 • Øvrige skoler tildeles i alt 400.000 kr. til efteruddannelsestiltag med henblik på at kunne udvikle læringsmiljøer på baggrund af arbejdsrapportens præciseringer.

Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at arbejdsgruppens rapport godkendes,

at det - på grundlag af arbejdsgruppens rapport og præciseringer – godkendes, at der anvendes den beskrevne økonomi til at fremme udvikling af autismepædagogiske miljøer i den almene folkeskole og i specialtilbuddene på Tistrup Skole og Lykkesgårdskolen.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 14-05-2018

Udsættes til næste møde.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 28-06-2018

Rapporten blev godkendt.

 

Den beskrevne økonomi anvendes til at fremme udviklingen af autismepædagogiske miljøer som anført.

 

Status på tiltaget forelægges udvalget efter ca. 1 år.sagsnr17-10053_doknr11369-18_v1_kommissorium autisme.docx
sagsnr17-10053_doknr154450-17_v1_autismeindsats 2018-2021.docx
sagsnr17-10053_doknr59613-18_v1_antal autister.docx

Bilag

kommissorium autisme
autismeindsats 2018-2021
antal autister


100. Anmodning fra Oksbøl Børnehave om fortsat selveje

Anmodning fra Oksbøl Børnehave om fortsat selveje

Sagsfremstilling

I forlængelse af vedtagelsen af strukturen ’Skoler og dagtilbud for alle’, skal Oksbøl Børnehave fra 1. august 2018 være en del af den kommunale dagtilbudsklynge Varde Vest, hvorfor kommunen har opsagt driftsoverenskomsten med virkning fra 1. august 2018.
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-19 er det besluttet, at Oksbøl Børnehave skal sammenlægges med Skovmusen ved en tilbygning til Skovmusen (scenarie 3, dok. 62718-15), som herved udvides med 45 børnehavepladser, svarende til ca. 315 m². Der er afsat 8.497.000 kr. til formålet.

 

Oksbøl Børnehave har efterfølgende, på et møde med udvalgsformanden, fremsat ønske om at forblive selvejende. Forslaget går ud på, at Oksbøl Børnehave får midler til at istandsætte børnehaven i forhold til de af bestyrelsen fremsatte konkrete forslag. I samme forbindelse overtager børnehaven ejendommen for så vidt angår al fremtidig vedligehold.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen ser 3 mulige scenarier:

 1. Sammenlægning med Skovmusen som en afdeling af den kommende dagtilbudsklynge Varde Vest, jf. gældende politiske beslutninger.
 2. Oksbøl Børnehave fortsætter som selvejende børnehave, hvor kommunen finansierer renovering og den selvejende institution herefter overtager vedligehold af bygningen.
 3. Oksbøl Børnehave fortsætter som selvejende børnehave, hvor den selvejende institution finansierer renovering og efterfølgende overtager vedligehold af bygningen.

 

Alternativt vil det være muligt for Oksbøl Børnehave at søge godkendelse som privat institution på gældende vilkår, hvor institutionen skal godkendes, jf. de politisk godkendte retningslinjer.

 

Bygningerne:

På baggrund af seneste bygningssyn af 31. juli 2015 (dok 54663-18) har Ejendomscentret lavet et overslag på ca. 6,4 mio. kr. over en renovering af Oksbøl Børnehave (dok 54708-18).

 

Kommunen har modtaget overslag på udvendig og indvendig renovering fra børnehavens bestyrelse til en samlet pris på ca. 1.604.790 kr. (dok. 65185-18 og dok 89222-18).

 

Ejendomscentret har følgende bemærkninger til Oksbøl Børnehaves overslag:
 

Overslagene kan ikke sammenlignes med overslaget fra Ejendomscentret, idet der blandt andet ikke er taget højde for forkert udført tagkonstruktion med skimmel til følge, begyndende råd i vinduer og døre samt i de bærende søjler.
Vedr. ventilationsanlæg, er der alene regnet med udskiftning af ventilationsaggregatet, hvor hele ventilationssystemet bør udskiftes. Dette er i Ejendomscentrets overslag anslået til 1 mio. kr. Ejendomscentret vurderer, at fejl i tagkonstruktionen med deraf følgende skimmelsvamp bør laves, svarende til anslået 2,1 mio. kr.

 

Ejendomscentret vurderer, at der i Skovmusen er et vedligeholdelsesefterslæb på ca. 190.000 kr. (dok 89229-18) som ville være indgået i sammenlægningen af Oksbøl Børnehave og Skovmusen.
Hvis det besluttes, at Oksbøl Børnehave fortsætter som selvejende, anbefaler forvaltningen, at der af de oprindeligt afsatte 8.497.000 kr. til sammenlægningen, afsættes 190.000. kr. til vedligehold af Skovmusen.

 

Oksbøl Børnehaves bestyrelse er af udvalgsformanden og Ejendomscentret gjort bekendt med fejl i tagkonstruktion med skimmelsvamp til følge og har tilkendegivet, at der ikke fuldt ud er taget højde for dette i det indhentede tilbud. Derfor kommer der et nyt overslag på renovering, hvori dette er indeholdt. Det er pr. mail oplyst, at det drejer sig om 300.000-400.000 kr.

 

Driftsoverenskomst

Hvis Oksbøl Børnehave fortsat skal være selvejende, skal der indgås en ny driftsoverenskomst, da den nuværende er opsagt. Forvaltningen anbefaler en driftsoverenskomst, hvor det tydeligt fremgår, at den selvejende institution fremadrettet selv forestår al bygningsvedligehold, ombygninger med videre.

Som selvejende vil børnehaven ikke indgå i dagtilbudsklynge Varde Vest, ligesom den ikke vil blive sammenbygget med Skovmusen. Herved opnås den indregnede driftsbesparelse på ejendomsudgifter og ledelse på 461.000 kr./år ikke.

 

Da driftsoverenskomsten er opsagt med virkning fra 1. august 2018, er begge parter indforstået med, at nuværende driftsoverenskomst forlænges, indtil Byrådet har truffet endelig beslutning i sagen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Anlæg: Der er afsat 8.497.000 kr. (2018 prisniveau) til sammenlægning af Skovmusen og Oksbøl Børnehave.
Hvis der indgås ny driftsoverenskomst med Oksbøl Børnehave, hvor kommunen finansierer renoveringen, jf. Oksbøl Børnehaves overslag, svarende til ca. 1.604.790 kr. vil kommunen spare differencen på 6.702.211 kr. (i beløbet er modregnet 190.000 til vedligehold af Skovmusen). Dertil kommer formentlig 300.000-400.000 kr. til udbedring af skimmelsvamp i tagkonstruktionen.

Hvis der indgås ny driftsoverenskomst med Oksbøl Børnehave som selvejende, hvor Oksbøl Børnehave selv finansierer istandsættelsen af bygningen, vil kommunen kunne spare anlægsudgiften på 8.497.000 kr. til sammenlægningen, modregnet udgiften til vedligehold af Skovmusen på anslået 190.000 kr.

 

Drift: Ved sammenlægning af Oksbøl Børnehave med Skovmusen, som en del af dagtilbudsklynge Varde Vest, er der i rationalet indregnet en driftsmæssig besparelse på ejendomsudgifter og ledelse svarende til 461.000 kr./år. Denne besparelse opnås ikke hvis Oksbøl Børnehave forbliver selvejende.


Høring

Bestyrelse og MED-udvalg i Oksbøl Børnehave og dagtilbudsklynge Varde Vest.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter, hvorvidt der skal indgås ny driftsoverenskomst med Oksbøl Børnehave, dog således, at al bygningsvedligeholdelse, ombygning med videre overtages af den selvejende institution,

at der i så fald anvises finansiering til den budgetterede driftsbesparelse på 461.000 kr./år.,

at resultatet af udvalgets beslutning forelægges Byrådet til godkendelse,

at nuværende driftsoverenskomst forlænges indtil der er truffet endelig beslutning i sagen.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 28-06-2018

Udvalget ønsker en nærmere undersøgelse af renoveringsudgifterne samt deres pædagogiske program.

 

Driftsoverenskomsten forlænges midlertidigt indtil der er truffet endelig beslutning i sagen.sagsnr18-7627_doknr89222-18_v1_renovering af oksbøl børnehave.msg
sagsnr15-2459_doknr62718-15_v1_budgetoplæg børnehaver i oksbøl .docx
sagsnr18-1635_doknr54663-18_v1_bygningssyn søndervang 4 - oksbøl børnehave.pdf
sagsnr18-1635_doknr54708-18_v1_revurdering vedr. oksbøl børnehave (og sammenlægning m skovmusen).docx
sagsnr18-1635_doknr65185-18_v1_overslag over renovering fra oksbøl bhv bestyrelse.pdf
sagsnr18-7627_doknr89229-18_v1_overslag på vedligeholdsefterslæbet på skovmusen i oksbøl.pdf.pdf

Bilag

Renovering af Oksbøl børnehave
Budgetoplæg børnehave/r i Oksbøl
Bygningssyn Søndervang 4 - Oksbøl børnehave
Revurdering vedr. Oksbøl Børnehave (og sammenlægning m Skovmusen)
Overslag over renovering fra Oksbøl Bhv bestyrelse
Overslag på vedligeholdsefterslæbet på Skovmusen i Oksbøl.pdf


101. Opfølgning/evaluering af dialogmøder og fællesrådsmøder

Opfølgning/evaluering af dialogmøder og fællesrådsmøder

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Lærings dialogmøder har nu været afholdt således:

 • Ungerådet, Ungdomsskolen, Skoler – 9. maj
 • FællesMED Børn og Læring – 14. maj
 • Dagtilbud – 22. maj
 • Børn og Familie – 29. maj

 

Endvidere har der været afholdt møder i Fællesrådene for bestyrelsesformænd i hhv. skoler og dagtilbud den 14. maj.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der sker en opfølgning på dialogmøderne og fællesrådsmøderne.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 28-06-2018

Drøftet.

102. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

 

Orientering ved formanden:

 •  

 

 

Orientering ved direktøren:

 • Sportsskole og Lykkeliga for børn og unge med særlige behov

 

 

Orientering ved udvalgets medlemmer:

 •  

 


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 28-06-2018

Taget til efterretning.