UDVALG

Udvalget for Børn og Læring

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

12-06-2018 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

12-06-2018 16:50:00


PUNKTER

82. Godkendelse af dagsorden
83. Prognose dagtilbud - maj 2018
84. Tekniske tilretninger til budget 2019-2022 - Udvalget for Børn og Læring
85. Omprioriteringskatalog til budget 2019 - Udvalget for Børn og Læring
86. Tildelingsmodel klubområdet
87. Totalentreprisekonkurrence for anlæg af Frelloskolen i Varde by
88. Kommuneaftale om lærernes arbejdstid: Tids- og procesplan
89. Udpegning af medlemmer til bestyrelse for den forberedende grunduddannelse (FGU) i Varde, Esbjerg og Fanø kommuner
90. Gensidig orientering82. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 12-06-2018

Godkendt.

83. Prognose dagtilbud - maj 2018

Prognose dagtilbud - maj 2018

Sagsfremstilling

Der udarbejdes prognoser pr. 15. januar og 15. maj hvert år for dagtilbudsområdet.

Desuden udarbejdes endelig prognose pr. 15. juli hvert år.

 

Pr. 15. maj 2018 foreligger prognosen for børnehaverne og vuggestuerne for perioden 1. august 2018 – 31. juli 2019. Perioden som prognosen gælder for, starter således samtidig med den nye struktur på dagtilbudsområdet.

 

For børnehaverne viser prognosen pr. 15 maj, at der i 2018/2019 forventes at blive ca. 11 børnehavebørn færre end i 2017/2018. Til sammenligning viste januar prognosen 25 børn færre. For vuggestuerne viser prognosen, som dog er mere usikker, at der forventes at blive ca. 20 vuggestuebørn færre end i 2017/2018.


Forvaltningens vurdering

Som følge af den nye struktur på dagtilbudsområdet bortfalder minimumstildelingen til 35 børn. Der tildeles således til faktisk antal børn (enheder) pr. 1. august 2018.
På den baggrund anviser kommunen fra 1. august 2018 pladser på baggrund af forældreønsker, såfremt der er plads i den ønskede institution indenfor den normerede ramme.
Det kan betyde, at der er institutioner/afdelinger, der på sigt ikke har tilstrækkelig søgning, hvorfor efterspørgsel og kapacitet bør følges nøje fremadrettet.

 

Prognosen viser, at 2 dagtilbud/afdelinger, i begge tilfælde i børnebyer, kommer under 35 enheder:

  • Børnehaven Lundparken (Lunde Børneby, Blåbjergskolen) - 31 enheder

(23 børnehavebørn og 4 0-2 års børn)

  • Starup Børnehave (Starup Børneby, Agerbæk Skole) - 28 enheder

(28 børnehavebørn og 0 0-2 år)

 

Regnbuen i Horne (Horne Børneby) ser, i modsætning til tallene i januar prognosen, ud til at holde sig over 35 enheder med 34 børnehavebørn og 3 0-2 års pladser, svarende til 40 enheder.

Hvor Børnehuset Sønderallé (afd. af nuværende Dagtilbud Varde, kommende Varde Midt) i januar prognosen så ud til at få 38 børn inklusiv vuggestuebørn, ser det nu ud til de kommer op på 46 enheder (32 børnehavebørn og 7 vuggestuebørn).

 

I forbindelse med orientering om januar prognosen, besluttede Udvalget for Børn og Læring den 20. februar 2018, at udfase de 12 midlertidige vuggestuepladser i henholdsvis Højgårdsparken, Østervang, Lysningen og Vuggestuen Isbjergparken. Holder prognosen ser kapaciteten i Varde by på nuværende tidspunkt ud til at være passende.

 

For såvel vuggestuepladser som 0-2 års pladser gælder dog, at der er børn, der endnu ikke er skrevet op/endnu ikke er født, hvorfor prognosen herfor er usikker.

 

Det skal påpeges, at der er tale om prognoser. Der kan i sagens natur ikke tages højde for forældreønsker, til- og fraflytning mv.

 

Antallet af flygtningebørn er faldet markant og vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være en afgørende faktor i forhold til prognosen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orientering om prognosen pr. 15. maj 2018 for børnetallet for dagtilbudsområdet for perioden 1. august 2018 – 31. juli 2019 tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 12-06-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr18-789_doknr76689-18_v1_prognose for dagtilbud 20182019.xlsx

Bilag

Prognose for dagtilbud 2018/2019 pr. 15.5.18


84. Tekniske tilretninger til budget 2019-2022 - Udvalget for Børn og Læring

Tekniske tilretninger til budget 2019-2022 - Udvalget for Børn og Læring

Sagsfremstilling

Ifølge den godkendte budgetprocedure for budget 2019 skal udvalgene have behandlet de tekniske ændringer senest den 13. juni 2018.

 

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2019 er det vedtagne budget for 2017. Dette korrigeres for ændringer på grund af blandt andet demografi, ændrede budgetforudsætninger, ny lovgivning og tidligere politiske ændringer.

De samlede tekniske tilretninger medfører på udvalgets område reduktion af budgettet med 15,6 mio. kr. i 2019, jfr. bilag.

 

Med de samlede ændringer kan budgettet for 2019 opgøres således:

                                                                                                                        (Kr.)       

Udgangspunkt – Vedtaget budget 2018

880.128.020

Demografi

-6.073.000

Ændringer i forudsætninger

-675.000

Lovændringer

0

Tidligere politiske beslutninger

-7.632.320

Øvrige ændringer

-1.201.280

I alt budgetforslag 2018

864.546.420

 

 

Senere på året skal der indarbejdes ændringer på baggrund af nye prognoser, pris- og lønfremskrivning, lov- og cirkulæreprogrammet samt efterfølgende ændringer som følge af et kommende budgetforlig.


Retsgrundlag

Økonomiregulativet


Økonomi

----


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at oversigten over tekniske tilretninger til budget 2019 godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 12-06-2018

Godkendt.sagsnr18-64_doknr41402-18_v1_budgettilretninger 2019 - 2022 - udvalget for børn og læring.xlsx

Bilag

Budgettilretninger 2019 - 2022 - Udvalget for Børn og Læring


85. Omprioriteringskatalog til budget 2019 - Udvalget for Børn og Læring

Omprioriteringskatalog til budget 2019 - Udvalget for Børn og Læring

Sagsfremstilling

I henhold til den godkendte budgetprocedure for budget 2019-2022 skal fagudvalgene udarbejde et omprioriteringskatalog med forslag til eventuelle servicereduktioner med henblik på omprioriteringer på minimum 1% af budgettet.

 

Det betyder, at Udvalget for Børn og Læring skal pege på omprioriteringsforslag for mindst 8.860.000 kr.

 

Forslagene udgør et katalog, som Byrådet kan vælge imellem i forbindelse med budgetforhandlingerne.

 

Der skal foretages en politisk prioritering af forslagene ud fra hvilke forslag det politisk vil være mest/mindst hensigtsmæssigt at gennemføre. Prioriteringen skal foretages således, at mindst 1/3 af forslagene skal beløbsmæssigt prioriteres grønne og maksimum 1/3 må prioriteres røde.

 

Såfremt der indenfor udvalgets område er nye driftsønsker som udvalget ønsker prioriteres, skal der peges på finansiering indenfor udvalgets område.

 

I budgetaftalen for 2018 blev det politisk aftalt, at fastsætte en anlægsramme til mindst 80 mio. kr. årligt eksklusiv ældreboligbyggerier og energibesparende foranstaltninger. I det vedtagne budget for 2018 er anlægsrammen fuldt udmøntet på projektet i 2018 og 2019. I 2020 og fremover er der en uprioriteret anlægspulje.


Forvaltningens vurdering

Der er udarbejdet et omprioriteringskatalog på udvalgets område på i alt 15,9 mio. kr. i 2019, 18,6 mio. kr. i 2020 og 19,8 mio. kr. i 2021 og 2022.

 

Der er desuden nye ønsker/investeringsforslag til driftsbudgettet for i alt 2,8 mio. kr. i 2019 og 2,4 mio. kr. i 2020-2022 som skal finansieres indenfor udvalgets område.

 

Der er desuden anlægsønsker for 0,9 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2021 og 2022.

Såfremt der ønskes nye anlæg i 2019 skal der ske en omprioritering af det vedtagne anlægsbudget for 2018-2021.

 

Der vedlægges oversigt over forslag til omprioriteringskatalog samt nye ønsker/ investeringsforslag.

 

Vedr. anlægsbudgettet vedlægges oversigt over det vedtagne anlægsbudget på udvalgets område.


Retsgrundlag

Økonomiregulativet


Økonomi

----


Høring

Høring af budgetmaterialet gennemføres i perioden 22. august til 6. september 2018.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til omprioriteringskatalog for i alt 8.860.000 kr. prioriteres,

at forslag til nye ønsker/investeringsforslag prioriteres, herunder finansiering,

at forslag til nye ønsker til anlægsbudget prioriteres,


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 12-06-2018

Det vedtoges at fremsende de i dok.nr. 90566-18 anførte omprioriteringsforslag og investeringsforslag til budgetforhandlingerne.

 

Der fremsendes samtidig anlægsbudgetønske vedr. anlægs- og renoveringspuljen til budget 2020-2022, jfr. bilag 90566-18.

 

Tina Agergaard Hansen forlod mødet kl. 14.55 under behandling af punktet.sagsnr18-2855_doknr67580-18_v1_oversigt over anlægsprojekter i budget 2018 - udvalget for børn og læring..xlsx
sagsnr18-2855_doknr90566-18_v1_oversigt over omprioriteringsbidrag, nye ønsker samt investeringsforslag til budget 2019.xlsx
sagsnr18-2855_doknr80006-18_v1_samlet oversigt over beskrivelse af omprioriteringsforslag samt forslag til nye ønsker vedr. drift o.docx

Bilag

Oversigt over anlægsprojekter i budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring.
Oversigt over omprioriteringsbidrag, nye ønsker samt investeringsforslag til budget 2019
Samlet oversigt over beskrivelse af omprioriteringsforslag samt forslag til nye ønsker vedr. drift og anlæg 2019 - 2022.


86. Tildelingsmodel klubområdet

Tildelingsmodel klubområdet

Sagsfremstilling

Sagen blev udsat i Udvalget for Børn og Læring den 14. maj 2018.

 

I forbindelse med budgetaftalen for 2018-2021 blev Udvalget for Børn og Undervisning bedt om at lave en nærmere vurdering af tildelingsmodellerne inden for klubområdet, herunder eventuel opkrævning af deltagerbetaling. Klubområdet betragtes i denne forbindelse som juniorklubber og SFO-2 på Samuelsgården samt ungdomsklubtilbud og SFO-3 på Samuelsgården.

 

Den nuværende tildelingsmodel for juniorklubber og SFO-2 (elever fra 4.-6. årgang) tager udgangspunkt i en tildeling pr. fremmødte elever på 11.944 kr. (2018-niveau). Fremmødte elever beregnes ved fremmøde opgjort 2 gange årligt (5. marts og 5. september) på baggrund af 4 årlige opgørelser i de enkelte klubtilbud, dog med en minimumstildeling på 202.752 kr. (svarende til 17 børn). Kompetencen til at fastsætte en eventuel brugerbetaling (0–200 kr.) er uddelegeret til den enkelte skolebestyrelse, der er ansvarlig for klubtilbuddet på den enkelte skolen.

I forhold til SFO-2 er det fastsat, at kontingentet er 500 kr. pr. måned.

 

For ungdomsklubtilbuddet (7. klasse – 18 år) og SFO-3 er der en grundtildeling på 103.253 kr. + beløb pr. barn. Kompetencen til at fastsætte brugerbetaling er for ungdomsklubberne uddelegeret til ungdomsskolebestyrelsen. For SFO-3 er det uddelegeret til skolebestyrelsen.

 

Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for skolebestyrelser, BUPL, skoleledere, SFO-ledere(klubledere), Samuelsgården og forvaltningen.

Arbejdsgruppen har udarbejdet 2 modeller for juniorklubber (beskrevet i model 1 og 2) og én model for ungdomsklubber (beskrevet i model 3) med henblik på opfyldelse af målet i budgetaftalen.

 

Det var et ønske fra arbejdsgruppen, at ved nedgang i antal fremmødte og potentielle børn (uden at det medfører lukning af tilbuddet) reserveres de første 100.000 kr. af demografimidlerne til særlige indsatser for børn, som skønnes at have et behov for klubtilbud. Øvrige demografimidler tilføres kassen i lighed med nuværende praksis.

 

Der skitseres nedenfor 3 modeller - model 1 og 2 er gældende for juniorklub og SFO-2 og model 3 gældende for ungdomsklub og SFO-3. For alle modeller gælder, at de nye tildelingsmodeller foreslås gældende pr. 1. august 2018.

 

I model 1 tages der udgangspunkt i den nuværende tildeling, men med en minimumstildeling svarende til 12 børn (i stedet for 17 børn) i en juniorklub samt et beløb pr. fremmødt barn. Tildelingen reguleres efter antal fremmødte 4 gange om året. Der opkræves fast månedligt kontingent på 100-200 kr. pr. tilmeldt barn, fastsat af den enkelte skolebestyrelse. Der er yderligere indarbejdet 6 måneders bunden tilmelding for alle tilmeldte, hvilket betyder, at et barn først kan opsige sit medlemskab efter 6 måneder.

 

I model 2 tildeles alle klubber en grundtildeling på 75.000 kr., SFO-2 dog 150.000 kr. Denne forskel skyldes et ønske om, at der i tildelingen tages hensyn til, at SFO-2 har flere årlige åbningsdage. Dernæst fordeles 500.000 kr. efter potentielle brugere i klubberne. De resterende midler fordeles i forhold til antal fremmødte børn i klubberne. Denne tildeling reguleres 4 gange om året. Der opkræves et fast månedligt kontingent på 100-200 kr. pr. medlem, fastsat af den enkelte skolebestyrelse. Der er yderligere indarbejdet 6 måneders bunden tilmelding for brugerne. Såfremt der oprettes flere SFO-2-tilbud vil tildelingsmodellen skulle revideres.

 

Model 3 for ungdomsklubberne tager udgangspunkt i en grundtildeling på 75.000 kr., suppleret med en tildeling efter antallet af tilmeldte, hvor tildelingen er 1.500 kr. pr. tilmeldte op til 39 brugere og 1.330 kr. pr. tilmeldte ved mere end 40 brugere. Derudover opkræves der for ungdomsklubberne et kontingent på 300 kr. årligt pr. medlem, mens der for SFO-3 opkræves 100 kr. årligt pr. medlem. Klubberne under Ungdomsskolen kan søge bestyrelsen om kontingentfrihed.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de udarbejdede modeller fortsat vil skabe mulighed for et klubtilbud ved alle folkeskoler i kommunen. Der ønskes fastsættelse af brugerbetaling på 100-200 kr. pr. måned. Dette besluttes lokalt i den enkelte skolebestyrelse. For SFO-2 lægges op til at brugerbetaling på 510 kr. pr. måned videreføres.

 

Da SFO-2 er tilbud oprettet under folkeskoleloven, er dette tilbud omfattet af reglerne om søskenderabat m.v.

Øvrige klubtilbud er oprettet under ungdomsskoleloven, og er således ikke omfattet af regler for søskenderabat m.v.

 

Model 1 og 2 (juniorklubberne og SFO-2) tager udgangspunkt i, at der fremadrettet fortsat tildeles midler ud fra antal fremmødte børn i stedet for antal tilmeldte børn. Ud fra et ønske om, at økonomien skal ud hvor børnene er. Fremmødte børn gøres i de nye modeller op 4 gange årligt i stedet for 2. Dette skyldes et ønske om at minimere risikoen for alt for store udsving i tildelingen i løbet af året, og dermed bliver planlægningen i de enkelte klubber mindre sårbar i forhold til økonomisk udsving.

Samtidig tager modellerne udgangspunkt i, at der indføres et minimumstilmelding på ½ år, forstået således, at man ikke kan melde et barn ud, før der er gået ½ år efter indmelding.

 

Model 3 (Ungdomsklubber og SFO-3) bygger på en tildeling pr. fremmødte unge. Der er i modellen indarbejdet, at der gives et større tilskud pr. ung for de første 39 tilmeldte, og derefter sættes beløbet ned. Dette tilgodeser de mindre ungdomsklubber, hvilket var et ønske fra arbejdsgruppen. Der tages udgangspunkt i antallet af tilmeldte opgøres pr. 1. april i budgetåret.

Det vurderes, at tilbuddet ’Tirsdagsklubben’ ikke indgår i en ændring af tildelingsmodel, men fortsætter med den nuværende tildeling. ’Tirsdagsklubben’ er et klubtilbud for fysisk og psykisk udviklingshæmmede unge, placeret på Sct. Jacobi Skole.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Ungdomsskolebekendtgørelsen LBK 438 af 8. maj 2017


Økonomi

Den ændrede tildelingsmodel forventes at kunne indeholdes indenfor den nuværende økonomiske ramme for klubtilbud


Høring

Berørte skolebestyrelser, ungdomsskolebestyrelsen og BUPL i perioden 14. juni – 8. august 2018


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler

at der træffes beslutning om hvilken/hvilke modeller, der skal sendes i høring hos høringsparterne i perioden 14. juni – 8. august 2018.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 12-06-2018

Det vedtoges at udsætte sagen til efter budgetforhandlingerne.

Sagen genoptages på udvalgsmødet den 9. oktober 2018.

 

Tina Agergaard Hansen (O) deltog ikke i sagens behandling.sagsnr18-2921_doknr79030-18_v1_model 1 - juniorklubber - forslag til tildelingsmodel fra august 2018.xlsx
sagsnr18-2921_doknr79032-18_v1_model 2 - juniorklubber - forslag til tildelingsmodel fra august 2018.xlsx
sagsnr18-2921_doknr79024-18_v1_model 3 - ungdomsklubber - forslag til tildelingsmodel fra august 2018.xlsx

Bilag

Model 1 - Juniorklubber - forslag til tildelingsmodel fra august 2018
Model 2 - Juniorklubber - forslag til tildelingsmodel fra august 2018
Model 3 - Ungdomsklubber - forslag til tildelingsmodel fra august 2018


87. Totalentreprisekonkurrence for anlæg af Frelloskolen i Varde by

Totalentreprisekonkurrence for anlæg af Frelloskolen i Varde by

Sagsfremstilling

Som en del af forliget omkring fremtidens skole og dagtilbud, besluttede Byrådet den 30. maj 2017, at der skal bygges en ny skole ved Fritidscenteret i Varde - Frelloskolen.

 

Frelloskolen skal dels erstatte den nuværende Brorsonskole på Nordre Boulevard, og dels modtage 2/3 af eleverne fra den nuværende Sct. Jacobi Skole.

 

Styregruppen for fase 1 for Frelloskolen fremlægger forslag til konkurrenceprogram for anlæg af Frelloskolen. I styregruppen har der været repræsentanter fra Udvalget fra Børn og Læring, forvaltningen, medarbejdere og forældre fra både Brorsonskolen og Sct. Jacobi Skole samt fællestillidsrepræsentanterne fra Danmarks Lærerforening og Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund.

 

Konkurrenceprogrammet består af et pædagogisk program (godkendt af Udvalget for Børn og Læring den 20. marts 2018) samt et teknisk program, som beskriver krav og ønsker til bygningens funktioner og tekniske installationer. Dette materiale er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem forvaltningen, de involverede skoler, forældrerepræsentanter, det tekniske servicepersonale samt kommunens rådgiver på anlægsprojektet, KUBEN Management.

 

Konkurrenceprogrammet offentliggøres til prækvalifikation ultimo juni 2018, og efterfølgende indbydes 5 totalentrepriseteams til totalentreprisekonkurrence.

 

De 5 udvalgte teams udarbejder i den efterfølgende periode deres bud på Frelloskolen. Ved konkurrenceperiodens udløb, skal der kåres et vinderteam, som tildeles anlægsopgaven. Dette udvælges af en dommerkomité sammensat af repræsentanter fra Byrådet, forvaltningen og skolerne. Dommerkomitéens opbygning og sammensætning er beskrevet i vedlagte bilag, ”Oplæg til dommerkomité”.

 

Dommerkomitéen vurderer de indkomne projektforslag efter en række fastsatte kriterier for tildeling.

Tildelingskriterierne og deres vægtning er som følger:

1)     Funktion - vægtning 40 %

2)     Arkitektur og design - vægtning 35 %

3)     Kvalitet og holdbarhed - 25 %

Tildelingskriterierne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag, ”Tildelingskriterier”.

 

I udbudsmaterialet gives der mulighed for et forhandlingsforløb i forbindelse med udvælgelse af vinderprojektet. Dette giver mulighed for at optimere vinderprojektet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at:

-         processen for og inddragelsen af en lang række faglige medarbejdere i udarbejdelsen af konkurrenceprogrammet, har bidraget til at sikre ejerskab omkring indholdet i programmet,

-         dommerkomitéen til udvælgelse af vinderprojektet er sammensat, således der sikres en bred repræsentation af relevante interessenter,

-         de fastsatte tildelingskriterier og deres vægtning sikrer, at Varde Kommune får en skole, som opfylder de ønsker og krav, der er formuleret i det pædagogiske og tekniske byggeprogram.


Konsekvens i forhold til visionen

Vi bygger skole i naturen.


Retsgrundlag

EU-udbudsdirektivet 2014/24/EU

Kommunalfuldmagten.


Økonomi

Der er afsat 180 mio. kr. til skolebyggeri og øvrige arbejder til anlægsinvesteringer som følge af ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet.

Udgifterne forbundet med totalentreprisekonkurrencen afholdes inden for det eksisterende anlægsbudget.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der udpeges et byrådsmedlem til dommerkomiteen,

at sammensætningen af dommerkomitéen godkendes,

at tildelingskriterierne med tilhørende vægtning godkendes.


Beslutning Direktionen den 06-06-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 12-06-2018

Det vedtoges at indstille til Byrådet,

at Søren Laulund (A) udpeges til dommerkomitéen,

at sammensætningen af dommerkomitéen godkendes,

at tildelingskriterierne med tilhørende vægtning godkendes.

 

Tina Agergaard Hansen (O) deltog ikke i sagens behandling.


Beslutning Byrådet den 19-06-2018

Indstillingen blev sat til afstemning.

 

For anbefalingen stemte Liste A, Liste B, Liste L og Liste V

Imod stemte Liste C og Liste O

Liste I undlod at stemme

 

Anbefalingen er dermed godkendt.

 

 sagsnr17-7749_doknr84074-18_v1_tildelingskriterier.docx
sagsnr17-7749_doknr83823-18_v1_oplæg til dommerkomité.docx
sagsnr17-7749_doknr87274-18_v1_pædagogisk program - frelloskolen.pdf

Bilag

Tildelingskriterier
Oplæg til dommerkomité
Pædagogisk program - Frelloskolen


88. Kommuneaftale om lærernes arbejdstid: Tids- og procesplan

Kommuneaftale om lærernes arbejdstid: Tids- og procesplan

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 8. maj 2018, at anmode forvaltningen om - i samarbejde med skolelederne - at indlede forhandlinger med Danmarks Lærerforening om lærernes arbejdstid, forberedelsestid og øvrige arbejdsvilkår.

På baggrund af beslutningen er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Varde Lærerkreds (kredsformand og næstformand), repræsentanter fra Skolelederforeningen Varde afdeling (formand og næstformand) og fra kommunen (personalekonsulent, skolechefen og skolekonsulent). Arbejdsgruppen har afholdt sit første møde den 14. maj 2018 og har i fællesskab udarbejdet en procesplan, der forelægges udvalget. Arbejdsgruppen har desuden aftalt en møderække inden sommerferien på følgende datoer: 4. juni, 13. juni og 22 juni 2018. Arbejdsgruppen fastlægger i fællesskab og efter behov en møderække efter sommerferien


Forvaltningens vurdering

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at den udarbejdede tids- og procesplan sætter realistiske rammer for arbejdsgruppens opgave. Arbejdsgruppen er enige om, at tids- og procesplanen er et dynamisk dokument, der kan tilrettes/redigeres, såfremt der opstår behov herfor i processen. Såfremt, der i processen opstår væsentlige ændringer i tids- og procesplanen, vil en revideret udgave blive forelagt udvalget.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Byrådsbeslutningen af 8 maj 2018


Økonomi

Der er i byrådsbeslutningen ikke taget stilling til yderligere tilførsel af midler i forbindelse med indgåelse af en aftale om lærernes arbejdstid, hvorfor udgangspunktet i de første drøftelser har været, at en aftale skal indgås indenfor de nuværende økonomiske rammer og vilkår


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de beskrevne rammer i tids- og procesplanen godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 12-06-2018

Godkendt.

 

Tina Agergaard Hansen (O) deltog ikke i sagens behandling.sagsnr18-5026_doknr73244-18_v1_tids- og procesplan - kredskommuneaftale om lærernes arbejdstid 2018.docx

Bilag

Tids- og procesplan - kreds/kommuneaftale om lærernes arbejdstid 2018


89. Udpegning af medlemmer til bestyrelse for den forberedende grunduddannelse (FGU) i Varde, Esbjerg og Fanø kommuner

Udpegning af medlemmer til bestyrelse for den forberedende grunduddannelse (FGU) i Varde, Esbjerg og Fanø kommuner

Sagsfremstilling

Esbjerg, Varde og Fanø kommuner indstillede 1. juni 2018 til undervisningsministeren, at der oprettes en FGU-institution i de 3 kommuner, med FGU-skoler på de nuværende produktionsskolers adresse i Varde, Ribe og Esbjerg. Undervisningsministeren træffer afgørelse vedrørende dækningsområder ultimo juni 2018.

 

Undervisningsministeriet har besluttet, at der for FGU-institutionen nedsættes en første bestyrelse med virkning fra 1. september 2018, der skal påbegynde arbejdet med at fastlægge de overordnede retningslinjer for FGU-institutionen. Når den første bestyrelse har besluttet vedtægten for institutionen, kan den endelige bestyrelse etableres.

 

Byrådet skal udpege et medlem til den første bestyrelse og yderligere et medlem til den endelige bestyrelse for FGU-institutionen.

 

Den første bestyrelse skal fastsætte institutionens vedtægt. Når dette er sket, kan den endelige bestyrelse udpeges og indlede sin bestyrelsesfunktion.

 

Kommunerne i institutionens dækningsområde skal inden den 24. august 2019 indstille bestyrelsesmedlemmer til den første bestyrelse for FGU institutionen til undervisningsministeren.

 

Med det formål at sikre et kommunalt flertal i den endelige bestyrelse, kan antallet af kommunalt udpegede medlemmer justeres op mellem det første møde i den første bestyrelse og første møde i den endelige bestyrelse.

 

I dækningsområdet Esbjerg, Varde og Fanø udpeges 3 bestyrelsesmedlemmer til den første bestyrelse og for at sikre kommunalt flertal 5 bestyrelsesmedlemmer til den endelige bestyrelse. Der vil med stemmeret i den første bestyrelse være 7 medlemmer og 9 medlemmer i den endelige bestyrelse.

 

Første bestyrelse

Endelige bestyrelse

Et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem fra Fanø

Et kommunalt udpegede bestyrelsesmedlem fra Fanø

Et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem fra Varde

To kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer fra Varde

Et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem fra Esbjerg

To kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer fra Esbjerg

En repræsentant fra erhvervsskolen/ erhvervsskolerne i dækningsområde

En repræsentant fra erhvervsskolen/erhvervsskolerne i dækningsområde

En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer (A-siden)

En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer (A-siden)

En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer (B-siden)

En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer (B-siden)

En tilforordnet medarbejderrepræsentant udpeget blandt de ansatte på produktionsskolerne og VUC i dækningsområdet.

To medarbejderrepræsentanter (en med stemmeret og en tilforordnet), udpeget af medlemmer på den nye FGU institution.

Mulighed for, at der udpeges en medarbejderrepræsentant fra de 3 FGU skoler.

En tilforordnet elevrepræsentant

En tilforordnet elevrepræsentant

 

Bestyrelsens kompetencer:

Bestyrelsen skal tilsammen have kompetencer, der bidrager til at fremme institutionens aktuelle og fremadrettede virke. Bestyrelsesmedlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring fra relevante ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigelse samt med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Der er ikke fastlagt krav om, at det af Byrådet udpegede medlem skal være en kommunalpolitiker, idet Byrådet fx kan pege på lokale eller regionale repræsentanter med indgående kendskab til institutionsdrift, målgruppen, den kommunale ungeindsats m.v. Bestyrelsens udpegning vil dog være omfattet af de krav, der følger af lov om ligestilling af kvinder og mænd.

 

Den første bestyrelses opgaver og udpegning af formand:

FGU-bestyrelsen beslutter, hvem der skal udpeges til bestyrelsesformand. I perioden indtil institutionens leder er ansat og tiltrådt, varetager bestyrelsens formand funktionen som institutionens leder.

 

Det helt centrale punkt for den første bestyrelse er at fastsætte institutionens vedtægt. Bestyrelsen skal generelt forberede institutionens virke ved at fastlægge de overordnede retningslinjer for institutionens virksomhed og udvikling, herunder målsætning, strategiplaner m.v. Ansættelsen af institutionens leder er én af de første konkrete opgaver for den første bestyrelse.

 

Bestyrelse og institutionsleder skal i forlængelse af ovenstående planlægge og organisere en ansvarlig drift af den kommende selvejende institution, herunder fastlægge retningslinjer for institutionens regnskabsfunktion, interne kontroller, it-organisation og budgettering m.v. frem mod uddannelsens opstart i august 2019. Dertil kommer, at institutionen skal være den modtagende part i forhold til overdragelse af aktiver/passiver og medarbejdere.

 

Udpegning af øvrige medlemmer til bestyrelsen

Undervisningsministeriet har oplyst, at ministeriet vil skrive til de enkelte kommuner samt arbejdsmarkedets parter, erhvervsskoler mv., der også repræsenteres i bestyrelsen, om udpegning af øvrige medlemmer til bestyrelsen ultimo juni.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

L200 Forslag til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, vedtaget og 3. behandlet 29.05.18: http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l200/index.htm

 

Loven er en del af et samlet lovkompleks for FGU/en sammenhængende ungeindsats følgende andre lovforslag:

L199: Lov om FGU

L201: Lov om vejledning for unge under 25 år

L202: Lov om forskellige andre ændringer


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der udpeges et medlem til den første bestyrelse for institutionen for den forberedende grunduddannelse, der også indgår i den endelige bestyrelse,

at der udpeges endnu et medlem til den endelige bestyrelse for institutionen for den forberedende grunduddannelse,

at der udpeges 2 suppleanter til den endelige bestyrelse.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 12-06-2018

Det vedtoges at indstille til Byrådet,

at Steen Holm Iversen udpeges til den første bestyrelse, der også indgår i den endelige bestyrelse,

at Peder Foldager udpeges til den endelige bestyrelse,

at Birger Filskov udpeges som suppleant for Steen Holm Iversen,

at Lars Teglgaard udpeges som suppleant for Peder Foldager.

 

Tina Agergaard Hansen (O) deltog ikke i sagens behandling.


Beslutning Byrådet den 19-06-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.sagsnr17-5883_doknr84120-18_v1_notat om udpegning sammensætning og betjening af fgu-bestyrelser, 29.5.18.pdf

Bilag

Notat om udpegning sammensætning og betjening af FGU-bestyrelser, 29.5.18


90. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

 

Orientering ved formanden:

  • Dagtilbudskonference i Odense den 12. maj 2018
  • Udvalgets besigtigelsestur den 17. august 2018

 

 

Orientering ved direktøren:

  • Henvendelse fra skolebestyrelserne i Agerbæk/Starup, Årre, Nordenskov og Næsbjerg vedr. skoledistriktsændringer – dok. 76759-18
  • Invitation fra KL til regionale møder og dialog på børne- og undervisningsområdet – dok. 80000-18
  • Nordenskov Skole – anlægs- og renoveringspuljen 2018

 

 

Orientering ved udvalgets medlemmer:

  •  

 


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 12-06-2018

Taget til efterretning.

 

Tina Agergaard Hansen (O) deltog ikke i sagens behandling.sagsnr17-7490_doknr76759-18_v1_skoledistriktsgrænser og udvalgsbeslutning af 22.02.2018 - henvendelse fra skolebestyrelserne på age.pdf
sagsnr17-9842_doknr80000-18_v1_brev til borgmesteren og udvalgsformanden for børne- og undervisningsområdet - invitation til region.pdf

Bilag

Skoledistriktsgrænser og udvalgsbeslutning af 22.02.2018 - henvendelse fra skolebestyrelserne på Agerbæk-Starup Skole Årre Skole, Nordenskov Skole og Næsbjerg Skole
Brev til borgmesteren og udvalgsformanden for børne- og undervisningsområdet - Invitation til regionale møder og dialog