UDVALG

Udvalget for Børn og Læring

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

17-04-2018 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

17-04-2018 17:15:00


PUNKTER

53. Godkendelse af dagsorden
54. TEMA: Forberedende Grunduddannelse (FGU)
55. Forsøg om etablering af friinstitutioner
56. Kvalitetsrapport 2017 på dagtilbudsområdet
57. Orientering om budget 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.
58. Omlægning fra anbringelser på institution til plejefamilier
59. Ansøgning til Task Force forløb på myndighedsområdet i samarbejde med Socialstyrelsen
60. Ansøgning til tidlig indsats pulje i Socialstyrelsen
61. Justering af servicetider i forbindelse med udbud af kørselsopgaver
62. Udpegning af 2 udvalgsmedlemmer til styregruppen vedr. ny specialskole i Varde
63. Gensidig orientering53. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-04-2018

Godkendt.

54. TEMA: Forberedende Grunduddannelse (FGU)

TEMA: Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Sagsfremstilling

Den 13. oktober 2017 indgik en bred kreds af partier i Folketinget ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’. Aftalen indebærer blandt andet en reform af de eksisterende forberedende uddannelsestilbud med en ny forenklet, Forberedende Grunduddannelse (FGU) med statsligt selveje og kommunal medfinansiering. Der er fremsat et lovforslag i marts måned om FGU med forslag om ikrafttræden 1. marts 2019 og uddannelsesstart august 2019.

 

De meste centrale elementer i aftalen er:

 • En ny uddannelsespolitisk målsætning om, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller beskæftigelse
 • En ny institutionsstruktur for de forberedende uddannelser (Forberedende Grunduddannelse – FGU) med statsligt selveje og kommunal medfinansiering
 • Et krav om en sammenhængende ungeindsats i hver kommune.

 

Status på etablering af Forberedende Grunduddannelse (FGU):

Etableringen af de nye FGU-institutioner foregår i regi af kommunernes kontaktråd (KKR), og Varde Kommune er aktiv i KKR Syddanmark, hvor samarbejdet på tværs af kommuner med at foreslå en ny institutions – og skolestruktur er igangsat. Kommunerne og de regionale KKR skal meddele forslag til den lokale institutionsstruktur til ministeriet senest den 1. juni 2018. Institutionerne forventes oprettet i efteråret 2018.

 

Kommunerne skal på denne baggrund forholde sig til, hvilke andre kommuner, vi ønsker at samarbejde med, hvem i samarbejdet der har en institution, hvor mange skoler der tilknyttes institutionen, samt hvor skolerne placeres. Derudover forventes det, at kommunerne har en dialog med de implicerede institutioner. Her tænkes særligt på Produktionsskole, VUC og eventuelt den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU).

 

Indtil nu har Varde Kommune været i dialog på det administrative plan med Esbjerg Kommune, og direktøren for Børn, Læring og Job deltager i en administrativ styregruppe med Esbjerg kommune. 

 

Status på den sammenhængende ungeindsats:

Et af elementerne i aftalen er kravet om, at der etableres en sammenhængende ungeindsats i kommunerne.

 

Varde Kommune har siden januar 2017 arbejdet med den tværgående ungeindsats, der er et matrixsamarbejde på tværs af forvaltninger og afdelinger. Den tværgående ungeindsats skal i den forbindelse vurderes og justeres i forhold til at optimere og nytænke de tværfaglige fællesskaber og samarbejder på alle niveauer, så de unges forløb bliver sammenhængende.

 

Erfaringerne, metoderne og ’mindsettet’ fra den tværgående ungeindsats tænkes nu bredere i organisationen, og der lægges op til en justering af konceptet, så det lever op til kravene i aftalen for bedre veje til uddannelse og job. Samtidig er der en fortsat opmærksomhed på, at der skal ske et øget samarbejde med eksterne parter, eksempelvis uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet for at lykkes med at skabe sammenhængende indsatser for de unge.

 

Proces og organisering af det videre samarbejde om etablering af FGU:

Det foreslås, at samarbejdet med Esbjerg og Fanø kommuner fortsættes, og at der i den forbindelse nedsættes en arbejdsgruppe i Varde Kommune, der følger etableringen af FGU.

 

Arbejdsgruppen skal afdække Varde Kommunes elevgrundlag for FGU, de økonomiske konsekvenser af etablering af FGU for Varde Kommune, samt sikre koordinering med udviklingen af den tværgående ungeindsats.

 

Det foreslås, at arbejdsgruppen består af:

 • Repræsentanter fra Varde Byråd – f.eks. formanden for Udvalget for Børn og Læring og det kommende bestyrelsesmedlem for FGU (udpeget af Varde Byråd)
 • Repræsentant fra VUC Vest
 • Medlem af bestyrelsen for VUC Vest
 • Repræsentant fra Produktionsskolen
 • Medlem af bestyrelsen for Produktionsskolen
 • Repræsentanter fra øvrige uddannelsesinstitutioner
 • Repræsentanter fra erhvervslivet
 • Repræsentanter fra forvaltningen i Varde Kommune

 

Gruppen inddrager relevante og tværgående aktører både eksternt og internt i Varde Kommune og følger samarbejdet med de øvrige kommuner.

 

Frants Regel (rektor for VUC Vest), Anette Nikolaisen (formand for VUC Vest’s bestyrelse), Olaf Kristensen (leder af Produktionsskolen), Birger Filskov (medlem af Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt formand for bestyrelsen for Produktionsskolen), Niels Frederiksmose (afdelingsleder i Produktionsskolen), Steen Holm Iversen (medlem af kommende bestyrelse for FGU), Louise Thastrup (Børn og Familie) og Lotte Cortsen (Udvikling) deltager under temadrøftelsen (kl. 13.05-13.35).


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Regeringen har fremsat lovforslag til Lov om institution for forberedende grunduddannelse den 21. marts 2018, L 200 – 2017-18, som 1. behandles den 17. april 2018: http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/L200/som_fremsat.htm


Økonomi

Økonomien for aftalen forhandles i løbet af foråret og det er derfor ikke muligt præcist at vurdere de økonomiske konsekvenser for Varde Kommune, men forslaget er, at kommunerne finansierer 65 % af udgifterne og staten den resterende del.

 

Kommunernes merudgifter under ét vil blive kompenseret gennem bloktilskud via DUT-principperne (Kompensation som følge af lovgivning).


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at den forberedende grunduddannelse (FGU) drøftes, herunder det fremtidige samarbejde,

at der nedsættes en arbejdsgruppe i Varde Kommune med repræsentanter fra Byrådet, VUC Vest, Produktionsskolen, øvrige uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og forvaltningen,

at Varde Kommune fortsætter samarbejdet med Esbjerg og Fanø kommuner om etablering af en institutionsstruktur for FGU.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-04-2018

Den forberedende grunduddannelse (FGU) blev drøftet.

 

Det vedtoges at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Byrådet (Peder Foldager Hansen, Lars Teglgaard og Steen Holm Iversen), VUC Vest, Produktionsskolen og forvaltningen.

Arbejdsgruppen kan udvides med repræsentanter fra øvrige uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.

 

Samtidig vedtoges at fortsætte samarbejdet med Esbjerg og Fanø Kommune om etablering af en institutionsstruktur for FGU.

 

Udvalget anbefaler at processen fremskyndes mest muligt og at forslag til etablering af en fælles FGU institution vil blive forelagt på næste udvalgsmøde.sagsnr17-5883_doknr192748-17_v1_regeringens 'aftale om bedre veje til uddannelse og job' 13.10.2017.pdf
sagsnr17-5883_doknr51260-18_v1_tidsplan fgu - 01.02.18.pdf
sagsnr17-5883_doknr54408-18_v1_dagsorden - temamøde om fgu - børn og læring.docx

Bilag

Regeringens 'Aftale om bedre veje til uddannelse og job' 13.10.2017
Tidsplan FGU - 01.02.18
Dagsorden - Temamøde om FGU - Børn og Læring


55. Forsøg om etablering af friinstitutioner

Forsøg om etablering af friinstitutioner

Sagsfremstilling

På vegne af Innovationsministeren, Ældreministeren og Børne- og Socialministeren fremsender Finansministeriet ved brev af 5. marts 2018 invitation til at deltage i et forsøg om etablering af friinstitutioner som led i arbejdet med Sammenhængsreformen.

 

Formålet er, at kommuner og institutioner, som har lyst til at deltage i et forsøg med at sætte yderligere fokus på de resultater, de iværksatte indsatser skaber for borgerne, får øgede frihedsgrader til at afprøve dette.
Friinstitutionerne får i forsøgsperioden mulighed for at blive fritaget for dele af den eksisterende statslige og kommunale regulering, således at institutionerne fx oplever mindre uhensigtsmæssig dokumentation, færre proceskrav og større frihed. I stedet får institutionerne i en periode på 3 år mulighed for at afprøve styring via resultatmål.

 

Forsøget organiseres i partnerskaber, hvor hver kommune kan indgå aftaler med 2 institutioner på hvert område om deltagelse. Der etableres 3 partnerskaber, så der bliver et partnerskab på ældreområdet, et på dagtilbudsområdet og et på området for sociale botilbud til voksne. I hvert af partnerskaberne indgår 3 kommuner. Det vil sige, at op til 9 kommuner kan deltage i forsøget.

 

De deltagende kommuner og institutioner får ekstern bistand fra VIVE til at vurdere og kvalificere deres bud på fx byrdefuld regulering, som institutionerne kan fritages fra, samt til at udarbejde resultatmål for opgaveløsningen.

 

Frist for indsendelse af ansøgning er den 3. maj 2018.


Retsgrundlag

Sammenhængsreformen


Økonomi

---


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at det drøftes, om Varde Kommune skal ansøge om at indgå i forsøg med friinstitutioner.


Beslutning Direktionen den 15-03-2018

Direktionen anbefaler overfor Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Børn og Læring, at Varde Kommune gerne deltager i forsøg med friinstitutionerÆldreområdet, Dagstilbudsområdet samt Sociale botilbud for voksne.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-04-2018

Drøftet. Udvalget ønsker ikke at indgå i forsøg med friinstitutioner.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-04-2018

Forvaltningen har forespurgt dagtilbuddene om interesse i at deltage i forsøget. Da ingen af dagtilbuddene har vist interesse – bl.a. på grund af timingen i forhold til den nye struktur - vedtog udvalget, at der ikke indgås forsøg med friinstitutioner.sagsnr18-2982_doknr39564-18_v1_brev til borgmesteren vedr. friinstitutioner.pdf
sagsnr18-2982_doknr39565-18_v1_brev til borgmesteren vedr. friinstitutioner - ansøgningsmateriale.docx
sagsnr18-2982_doknr39562-18_v1_brev til borgmesteren vedr. friinstitutioner.msg

Bilag

Brev til borgmesteren vedr. friinstitutioner
Brev til borgmesteren vedr. friinstitutioner - Ansøgningsmateriale
Brev til borgmesteren vedr. friinstitutioner


56. Kvalitetsrapport 2017 på dagtilbudsområdet

Kvalitetsrapport 2017 på dagtilbudsområdet

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Undervisning vedtog den 8. marts 2016, at der skal udarbejdes kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet med samme kadence og omfang som skoleområdet. Dermed forelægges Udvalget for Børn og Læring primo 2018 en rapport indeholdende alle tilgængelige kvalitetsdata på dagtilbudsområdet.

 

Målsætningen er, at den nye kvalitetsrapport skal sætte beslutningstagere i stand til at følge udviklingen på det samlede dagtilbudsområde såvel som i de enkelte dagtilbud, og skabe grundlag for at sætte retning for den fremadrettede udvikling af kvaliteten på dagtilbudsområdet.

  

Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er dagtilbudslovens § 1, stk. 1-4, Varde Kommunes dagtilbuds visionsstrategi, Børn og Ungepolitikken samt de politisk besluttede mål for dagtilbudsområdet.

 

Kvalitetsrapporten bygger på indhentede data fra Rambølls platform ’Hjernen og Hjertet’ samt egne oplysninger. Datatrækket fra ’Hjernen og Hjertet’ leveres igennem modulerne Dialogprofiler, Motorik, Sprogvurderinger, Pædagogiske læreplaner, Tilsyn samt Lege- og læringsmiljøvurderinger og Brugertilfredshedsundersøgelse. Egne oplysninger består i inklusionsdata samt finansielle data og information omkring dagtilbudsområdets IT strategi.

 

Rapporten indeholder en kort introduktion til dagtilbudsområdet i kommunen, hvorefter der følger en sammenfattende helhedsvurdering over resultater og data. Dernæst vises resultater, der beskriver børnenes kompetencer, trivsel og sundhed samt evaluering af eksisterende pædagogiske læreplaner. Endelig følger opgørelser over inklusion samt kvalitetsoplysninger og beskrivelse af egne tiltag.  


Forvaltningens vurdering

Den samlede score for børnenes kompetencer er steget med 0,2 fra 2016 til 2017, hvor niveauet i forvejen var højt.

 

Dagplejen ligger højest i forhold til scoren på børnenes kompetencer, mens vuggestuen ligger lavest. Samlet set er der høj trivsel og sundhed blandt børnene i alle dagtilbudstyper.

 

I forhold til sprogvurderinger viser tallene fra Socialministeriet samt Rambøll sprog, at der har været en stigning i antallet af børn, der har behov for en ’særlig indsats’ (fra 10% til 18%). Denne stigning afspejles ligeledes i en markant stigning i antallet af indstillinger af børn med sproglige vanskeligheder til talehørekonsulenterne.

 

Dagtilbudsområdet har prioriteret de pædagogiske læreplanstemaer ’alsidig personlig udvikling’, ’krop og bevægelse’ samt ’sociale kompetencer’ højest. Denne prioritering afspejles i målopfyldelsen af arbejdet med netop disse læreplanstemaer samt i børnenes kompetencer.

’Kulturelle udtryksformer og værdier’ har været prioriteret lavest og her ligger børnenes kompetencer lavest.


På baggrund af det lovpligtige tilsyn i 2017 bemærker tilsynsførende blandt andet, at den pædagogiske praksis bærer tydeligt præg af den kompetenceudvikling det pædagogiske personale har gennemgået. Eksempelvis har næsten alle pædagoger i Varde kommune gennemgået et ICDP forløb. Herigennem skærpes opmærksomheden ift. at få øje på det enkelte barns behov og de voksnes evne til at møde børn på børnenes egne præmisser.
Der er fokus på forudsigelig struktur i dagtilbuddene så man i høj grad undgår børn, der ikke ved hvad der forventes og som bevarer nysgerrigheden og dermed er motiverede for den læring, som dagtilbuddene kontinuerligt har fokus på.

Alle børn sikres aldersvarende relationer og kvaliteten i samspillet mellem børn og voksne har bidraget til øget trivsel blandt børnene.

 

Lege- og Læringsmiljøvurderingens score for forældre og personale i vuggestuer og børnehaver ligger på henholdsvis 4,2 og 4,1 ud af 5 og viser stor overensstemmelse mellem forældres og personales vurdering.

I dagplejen vurderer forældrene lege- og læringsmiljøet 0,7 højere end dagplejepædagogerne.

 

Forældrenes tilfredshed er steget med 0,1 fra 4,4 til 4,5, hvilket er 0,2 over landsgennemsnittet. Særlig høj er scoren på tilfredsheden med den pædagogiske indsats, hvilket afspejles i stigningen i børnenes kompetencer, sundhed og trivsel. Det største fald i score ses for de lokalt tilføjede spørgsmål omkring forældresamarbejde. Scoren her er faldet fra 4,3 til 4 samtidig med, at der har været øget fokus på forældresamarbejde.

 

Det er forvaltningens vurdering, at kvaliteten på dagtilbudsområdet er høj,- både hvad angår scoren på børnenes kompetencer, sundhed og trivsel, vurderingen af dagtilbuddenes lege- og læringsmiljø samt forældretilfredshed. Det vurderes, at en massiv satsning på kompetenceudvikling i relationskompetence; International Child Development Programme (ICDP), motorik og Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet (NUSSA*) er medvirkende årsag til det høje niveau. Samtidig understøtter tilsynsførendes observationer dette.

*) NUSSA er et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram, der opbygger og styrker børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret og struktureret leg.

 

Som følge af stigningen af børn i ’Særlig indsats’ i forhold til sprogvurdering vil det blive undersøgt om sprogindsatserne skal justeres.

 

Forældresamarbejdet vil fortsat være et fokusområde. 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven §1 stk. 1-4


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at kvalitetsrapporten for 2017 på dagtilbudsområdet godkendes. 


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-04-2018

Kvalitetsrapporten blev godkendt.

 

Udvalget ser med tilfredshed på de gode resultater, og at der arbejdes videre med at anvende data til videreudvikling af dagtilbud.

 

Holger Grumme (B) anbefaler, at der arbejdes videre med at finde og styrke de enkelte institutioners identitet og fokusområder, samt at få implementeret dette i hele institutionen. Ligeledes anbefaler Holger Grumme, at de enkelte institutioner i endnu højere grad arbejdere med inddragelse af visionen "Vi i naturen".

 sagsnr18-7366_doknr7619-18_v1_kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2017.docx

Bilag

Kvalitetsrapport med færdige data


57. Orientering om budget 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

Orientering om budget 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 6. marts 2018 godkendt budgetproceduren og tidsplanen for budget 2019.

 

Desuden vedtog Byrådet at:

 • Alle serviceområder skal effektivisere for 1/2 årligt, dvs. 1/2% i 2019 svarende til godt 10 mio. kr., stigende til 1% i 2020 svarende til 20 mio. kr. osv. Det er op til den enkelte leder at beslutte hvordan effektiviseringerne gennemføres.
 • Fagudvalgene udarbejder et omprioriteringskatalog med forslag til evt. servicereduktioner (serviceudgifter, ikke overførselsområdet eller kommunal medfinansiering) på 1% af budgettet, svarende til godt 20 mio. kr. i 2019.

 

For udvalgets område betyder det, at der skal udarbejdes et omprioriteringskatalog på 8,86 mio. kr.

 

Såfremt udvalget har nye driftsønsker, skal der findes finansiering indenfor udvalgets eget området.

 

I forhold til anlægsbudgettet kan der kun kommes med nye budgetønsker i 2020, 2021 og 2022 hvor der er prioriterede anlægspuljer. Hvis der er nye anlægsønsker i 2019 skal udvalget pege på hvilke allerede besluttede anlægsprojekter der skal udgå eller udskydes.

 

Der er udarbejdet en oversigt over udvalgets budget på de enkelte områder, og der vil fra forvaltningen være en vurdering af, hvor der er potentiale for prioritering.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå budgetproceduren og tidsplanen for budgetlægningen. Desuden vil der ske en gennemgang af udvalgets budgetområde og orientering om hvad pengene bliver brugt til under de enkelte områder.

 

Til udvalgets møde i maj måned vil der foreligge en bruttoliste over finansieringsforslag, som der kan vælges mellem eller stilles spørgsmål til.

På udvalgsmødet i juni måned skal udvalget lave en endelig prioritering af de omprioriteringsforslag som skal sendes videre til budgetseminariet.


Forvaltningens vurdering

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

----


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen og gennemgangen af budgetproceduren tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-04-2018

Taget til efterretning.sagsnr18-2855_doknr43632-18_v1_omprioriteringsbidrag 2019 - børn og læring.xlsx
sagsnr18-2855_doknr38598-18_v1_tidsplan for budgetlægningen i 2018 - udvalget for børn og læring.doc
sagsnr18-2855_doknr49200-18_v1_budget børn og læring - specifikation til udvalgsmøde april 2018.xlsx

Bilag

Omprioriteringsbidrag 2019 - Børn og Læring
Tidsplan for budgetlægningen i 2018 - Udvalget for Børn og Læring
Budget Børn og Læring - specifikation til udvalgsmøde april 2018


58. Omlægning fra anbringelser på institution til plejefamilier

Omlægning fra anbringelser på institution til plejefamilier

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2018-2020 fremgår det, at forligspartierne ønsker en gentænkning af plejefamilieområdet. Forligspartierne anmodede på denne baggrund det daværende Udvalg for Børn og Undervisning om at udarbejde en model, der gennem oprustning af ressourcer og kompetencer kan skabe basis for, at flere børn anbringes i plejefamilier fremfor botilbud og institution.

 

Forvaltningen har arbejdet med anbringelsesmønsteret i perioden oktober 2015 til i dag. I denne periode er der sket en reduktion på 47,1% i antallet af børn og unge anbragt på institution og opholdssted.

I samme periode er der sket en reduktion på 12,4% i antallet af børn og unge anbragt i plejefamilie. Samlet set er færre børn anbragte udenfor hjemmet, idet der i høj grad fokuseres på at iværksætte foranstaltninger, der understøtter, at børn og unge kan forblive i deres familie. Tallene og fordelingen af anbringelser fremgår af dok. nr. 36550-18.

Det bemærkes, at det faldende børnetal ikke afspejler sig entydigt i antallet af anbringelser eller forebyggende foranstaltninger.

 

Der er ligeledes fokus på kvaliteten i anbringelserne, og den støtte vi yder - såvel i plejefamilier, som ved anbringelse på institution eller på et opholdssted. Der føres tilsyn med alle anbragte børn og unge, uanset hvor de er anbragt. I forhold til plejefamilierne er der i perioden 2015-2018 iværksat flere tiltag, bl.a. en håndbog for plejefamilier og afholdelse af årlige dialogmøder mellem plejefamilierne og det politiske udvalg.

I 2017-2018 gennemførtes en spørgeskemaundersøgelse til klarlægning af plejeforældrenes tilfredshed med den støtte mv. de modtager fra Varde Kommune efterfulgt af et fokusgruppeinterview til uddybning og kvalificering af kommunens tilbud til plejefamilier. På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen og fokusgruppeinterviewet er det besluttet at iværksætte flere tiltag indenfor kompetenceudvikling og øget adgang til supervision.

 

Ændring i anbringelsesmønsteret har betydet en besparelse. Dog vil der ofte være tale om plejeaftaler med mange vederlag, når der omlægges fra institution eller opholdssted til plejefamilie.


Forvaltningens vurdering

Kommunen har ændret anbringelsesmønstret til i højere grad at anvende plejefamilier frem for institutioner og opholdssteder, hvor der er fagligt belæg for det. Forvaltningen vurderer, at der er fokus på anbringelsesmønsteret i forhold til at foretage individuelle konkrete vurderinger i anbringelsessager jf. lovgivningens krav og intentioner.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Serviceloven


Økonomi

-----


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forvaltningen fortsat fokuserer på anbringelse i plejefamilie, hvor det er fagligt forsvarligt.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-04-2018

Godkendt.sagsnr18-2721_doknr36550-18_v1_notat om børn og unge på institutioner og opholdssteder.docx

Bilag

Notat om Børn og unge på institutioner og opholdssteder


59. Ansøgning til Task Force forløb på myndighedsområdet i samarbejde med Socialstyrelsen

Ansøgning til Task Force forløb på myndighedsområdet i samarbejde med Socialstyrelsen

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen nedsatte i 2012 en såkaldt Task Force. I begyndelsen rejste Task Force ud til kommuner, hvor der blev identificeret vanskeligheder i sagsgangene. Task Force har nu fået et andet fokus i retning af at understøtte kommunerne ved at styrke og udbrede velfungerende elementer i sagsbehandlingen til en hverdagspraksis, der gælder på det samlede børnemyndighedsområde. Task Forcen har fokus på at afdække udviklingspotentialer og de aspekter, der fungerer - både i den konkrete sagsbehandling, i organiseringen og i styringen og ledelsen af området. Ambitionen er, at kommunens egne erfaringer med velfungerende praksis er et værdifuldt afsæt for læring og udvikling.

 

Socialstyrelsen har nu i samarbejde med bl.a. Ankestyrelsen udbudt en række Task Force-forløb til kommunerne. I Varde Kommune ønsker Myndighed at indgå et i samarbejde med Task Forcen for allerede nu at se på, hvilken effekt omlægningen af rådgivernes arbejde (2017) har haft på sagsgangene, kvaliteten i arbejdet og effekten for borgerne mv.

 

Puljeansøgningen (vedlagt) blev fremsendt til Socialstyrelsen inden ansøgningsfristen den 6. april 2018.

Ansøgningen fremlægges hermed for udvalget, da det er et krav, at der eftersendes dokumentation for politisk godkendelse af ansøgningen. I ansøgningen er noteret, at beslutningen fra nærværende punkt eftersendes til Socialstyrelsen. I tilfælde af at udvalget ikke ønsker at godkende ansøgningen, trækkes ansøgningen tilbage.

 

Hvis Varde Kommune bliver udvalgt til at indgå i Task Force forløbet, vil der undervejs blive forelagt resultater af forløbet for Udvalget for Børn og Læring.


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at samarbejdet om Task Force-forløbet vil vise et nuanceret billede af styrker og udfordringer på myndighedsområdet for udsatte børn og unge. Dette blev understreget under et videomøde med Task Forcen, som er afholdt som forberedelse til udarbejdelse af ansøgningen.

Det forventes, at forløbet vil resultere i en række konkrete handlinger, der understøtter en fortsat udvikling på myndighedsområdet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Medarbejderressourcer til at deltage i forløbet finansieres inden for egen ramme.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgning om at indgå i et samarbejde med Socialstyrelsens Task Force på myndighedsområdet godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-04-2018

Ansøgningen blev godkendt.sagsnr18-3022_doknr51232-18_v1_bilag - varde modellen.docx
sagsnr18-3022_doknr51382-18_v1_bilag - indsatsgrundlag.pdf
sagsnr18-3022_doknr51381-18_v1_bilag - børnelineal.pdf

Bilag

Bilag - Varde Modellen
Bilag - Indsatsgrundlag
Bilag - Børnelineal


60. Ansøgning til tidlig indsats pulje i Socialstyrelsen

Ansøgning til tidlig indsats pulje i Socialstyrelsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med den kommende ændring i skole- og dagtilbudsstrukturen samt organisationsændringen i Børn og Familie er begrebet klynger blevet indført som en geografisk opdeling af kommunen. Formålet med inddelingen i klynger i forhold til de udsatte børn og unge er, at vi via et velfungerende tværfagligt samarbejde kan iværksætte en tidlig, rettidig og forebyggende indsats.

 

Socialstyrelsen har nu udloddet en pulje ’Omlægning til en tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn og unge’ Denne pulje ønsker vi at søge til at understøtte udviklingen af det tidlige tværfaglige samarbejdet i klyngerne.

 

Socialstyrelsen ansøges om midler til et udviklingsforløb, ’Sammenhængskraft i klyngesamarbejdet’, hvor implementeringen af det tværgående klyngesamarbejde understøttes gennem praksis- og aktionslæring - og ved en midlertidig opnormering af socialrådgivere og psykologer for at sikre rette ressourcer til forløbet.

 

I forløbet vil der blive arbejdet med udvikling af samarbejdsformer i klyngerne. Konkret vil der bl.a. blive arbejdet med, hvordan koordineringsmøderne på tværs af Børn og Læring samt Børn og Familie kan videreudvikles og styrkes i klyngerne.

 

Ansøgningen (vedlagt) fremlægges for udvalget, da det er et krav, at der vedlægges dokumentation for politisk godkendelse af ansøgningen.

 

Såfremt puljeansøgningen bliver godkendt at udvalget, fremsendes ansøgningen til Socialstyrelsen. Der er ansøgningsfrist den 20. april 2018.


Forvaltningens vurdering

Udviklingsforløbet ’Sammenhængskraft i klyngesamarbejdet’ vil optimere og understøtte udviklingen af den tidlige forebyggende indsats for udsatte børn og unge i Varde Kommune.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Socialstyrelsen ansøges om 441.968 kr.

Varde Kommune medfinansierer 445.687 kr. til projektet. Der er bevilget 120.000 kr. via kompetenceudviklingsmidler. Den resterede del finansieres af medarbejdertimer inden for egen ramme.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at puljeansøgning til Socialstyrelsen om ’Sammenhængskraft i klyngesamarbejdet’ godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-04-2018

Ansøgningen blev godkendt.sagsnr18-2690_doknr38462-18_v1_ansøgningsskema mod en tidlig forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og u.docx
sagsnr18-2690_doknr37848-18_v1_kopi af budgetskema hvoraf kommunens medfinansiering fremgår.xlsx.xlsx
sagsnr18-2690_doknr39227-18_v1_kopi af budgetskema - ansøgte midler.xlsx

Bilag

Ansøgningsskema Mod en tidlig forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge.docx
Kopi af budgetskema hvoraf kommunens medfinansiering fremgår
Kopi af budgetskema - ansøgte midler


61. Justering af servicetider i forbindelse med udbud af kørselsopgaver

Justering af servicetider i forbindelse med udbud af kørselsopgaver

Sagsfremstilling

Varde Kommunes kørselsopgaver har været sendt i udbud, og der er i marts måned 2018 indkommet to tilbud.
Forvaltningen vurderede ved buddenes åbning, at den pris der blev budt med, var for høj, i forhold til det vi havde forventet. Det er derfor besluttet, at udbuddet skal gå om i forventning om, at en justering af kravene til opgaven kan medvirke til en reduktion i prissætningen.

 

Varde Kommunes priser på kørsel har siden 2012 været blandt landets laveste.
Med henblik på at opnå en gunstigere pris end ved første udbudsrunde, har der været gennemført en markedsdialog med begge bydere fra første runde. Formålet var at få en indikation på hvilke faktorer, der kunne være fornuftige at ændre på.
Markedsdialogen har vist, at der er en række faktorer, som der er behov for at justere på, det være sig krav til køretøjer, aftaler omkring afregning til vognmændene samt  serviceniveauet på enkelte områder, hvis vi ønsker en gunstigere prissætning, idet prisen afhænger af operatørens muligheder for at fylde bilerne mest muligt på den enkelte tur.

 

Der er peget på følgende områder:


Kørsel til læge- og speciallæge
I udbuddet fra 2012 gjaldt, at borgeren maksimalt måtte afleveres ved lægen 20 minutter før aftalt tid og efter konsultationen måtte borgeren vente 30 minutter om formiddagen og 45 minutter efter klokken 12.00. I udbuddet fra januar måned 2018 var kravet til operatøren maksimalt 30 minutters ventetid, både før og efter konsultationen. Markedsdialogen viser, at operatøren vurderer, at det tidskrav gør samkørsel nærmest umulig, og dermed bliver prisen højere. Den siddende patientbefordring i Region Syddanmark opererer med aflevering maksimalt 60 minutter før konsultationen og maksimalt 60 minutters ventetid efter konsultationen.
Forvaltningen foreslår, at vi justerer kravet i det nye udbud, således at borgeren tidligst må afleveres 45 minutter før konsultationen og maksimalt må vente 60 minutter efter konsultationen.

 

Kørsel til genoptræning
I udbuddet fra 2012 gjaldt, at borgeren maksimalt måtte afleveres ved genoptræningsstedet 20 minutter før aftalt tid og efter konsultationen måtte borgeren vente 30 minutter om formiddagen og 45 minutter efter klokken 12.00. I udbuddet fra januar måned 2018 var kravet til operatøren maksimalt 30 minutters ventetid, både før og efter træning. Markedsdialogen viser, at operatøren vurderer, at det tidskrav gør samkørsel nærmest umulig, og dermed bliver prisen højere.
Forvaltningen foreslår, at vi justerer kravet i det nye udbud således at borgeren tidligst må afleveres 45 minutter før træning og maksimalt må vente 60 minutter efter træning.


Kørsel af specialklassebørn

I udbuddet fra 2012 gjaldt, at børnenes maksimale køretid til Tistrup skole måtte være 45 minutter, mens det for øvrige specialskoler var 60 minutter. Dette krav var fastholdt i udbuddet i januar 2018. Den nuværende fordeling af børnene i kommunen betyder imidlertid, at en fastholdelse af dette krav vil betyde, at en del børn er nødsaget til at blive kørt alene, fordi kravet ikke levner tid til opsamling af andre undervejs mellem hjemmet og skolen.
Forvaltningen foreslår, at vi justerer kravet i det nye udbud således, at specialklassebørn må transporteres 60 min.

 

I den siddende patientbefordring i Region Syddanmark arbejdes der med aflevering op til 60 min. før og afhentning op til 60 min. efter behandling.

 

Borgerservicechef Helle Marquertsen deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at det er nødvendigt at justere i de stillede krav for at opnå en gunstigere pris end ved det første udbud.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Sundhedslovens §140 og §170 og Bekendtgørelsen om befordring af elever i Folkeskoleloven §26.


Økonomi

Ingen


Høring

Handicapråd og Ældreråd.

Høringssvar herfra vil foreligge til udvalgsmøderne.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Social- og Sundhed samt Udvalget for Børn og Læring,
at kravet i forhold til kørsel til læge og speciallæge justeres i det nye udbud, således borgeren tidligst må afleveres 45 minutter før konsultationen og maksimalt må vente 60 minutter efter konsultationen,

at kravet i det nye udbud justeres, således borgere der skal køres til genoptræning tidligst må afleveres 45 minutter før træning og maksimalt må vente 60 minutter efter træning og

at kravet i det nye udbud justeres, således specialklassebørn må transporteres 60 min.


Beslutning Direktionen den 11-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Ældrerådet den 16-04-2018

 

Vedr. kørsel til læge- og speciallæge samt kørsel til genoptræning, kan Ældrerådet på ingen måde gå ind for så drastiske forringelser af serviceniveauet, som der er lagt op til, da det er de svageste borgere, der er omfattet af kørselsordningerne.

 

Ældrerådet opfordrer til, at der findes andre løsninger, evt. ved at forsøge at minimere kørslen til blodprøve- og urinprøvetagning ved inddragelse af plejecentre, sygeplejeklinikker o.l.

 

Ligeledes peges på, at samarbejdet med lægehusene kan optimeres – bl.a. ved at der tilknyttes læger til stuegang på plejecentre.

 

Udnyttelse af telemedicinordning kan også være en mulighed.

 

 


Beslutning Handicaprådet den 16-04-2018

Der foretoges en drøftelse sammen med Ældrerådet, Claus Fjeldgaard og Helle Marquertsen.

Handicaprådet er ikke enige i, at man ved kørsel til læge og speciallæge, kan udvide tiden ved ankomst, og man kan udvide tiden, når en borger skal afhentes igen. Det er borgere der har det svært i forvejen, og skal de så vente længere i venteværelset på et lægehus, kan det skabe utryghed og der kan være unødig smittefare i et længere tidsrum. Samtidig er spørgsmålet, om der vil være plads på et lægehus, hvor der lige pludselig kan komme 8-10 personer samtidig, som skal sidde og vente.

Ved kørsel af specialklassebørn er det ikke hensigtsmæssigt, at de kan få en transporttid på op til 60 min. før deres skoledag starter og at de efter en lang skoledag får en hjemtransporttid på op til 60 min.

Handicaprådet kan derfor ikke bakke op om forvaltningens anbefaling.

Niels Haahr Larsen anbefaler forvaltningens indstilling.

 

Gitte Eskesen forlod mødet kl. 16.10 under orienteringen om udbud af

kørselsopgaver.

A.C. Hoxcer Nielsen forlod mødet kl. 16.30 efter orienteringen om udbud af

kørselsopgaver.

 


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-04-2018

Ingvard Ladefoged (A) foreslår, udbuddet rettes, således at tiderne ændres til 30 min. før og 45 min. efter. Specialbørnenes tider ønskes fastholdt som hidtil.

 

Ingvard Ladefogeds forslag blev sat til afstemning.

Ingvard Ladefoged stemte for forslaget.

De øvrige 6 medlemmer stemte imod.

Forslaget er hermed bortfaldet.

 

Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

6 medlemmer stemte for forslaget.

Ingvard Ladefoged stemte imod forslaget.

 

Forvaltningens anbefaling er hermed godkendt.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-04-2018

Sandie Eis Ravn (A) foreslår at udbuddet rettes, så tiderne ændres til max. 30 min. før og max. 45 min. efter for så vidt angår kørsel til læge- og speciallæge samt genoptræning, og at specialklassebørnenes tider fastholdes som hidtil.

 

For forslaget stemte Sandie Eis Ravn.

De øvrige 6 medlemmer (V, L, B, O) stemte imod.

Forslaget er hermed bortfaldet.

 

Herefter blev forvaltningens anbefaling sat under afstemning.

 

For anbefalingen stemte 6 medlemmer (V, L, B, O).

Imod stemte Sandie Eis Ravn (A).

Forvaltningen anbefaling er hermed godkendt.

 

Sagen forelægges Udvalget for Økonomi og Erhverv til orientering.

62. Udpegning af 2 udvalgsmedlemmer til styregruppen vedr. ny specialskole i Varde

Udpegning af 2 udvalgsmedlemmer til styregruppen vedr. ny specialskole i Varde

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af kommissoriet for den nye specialskole i Varde besluttede udvalget den 20. marts 2018, at der skulle nedsættes en styregruppe (i lighed med Frelloskolen), hvilket efterfølgende er skrevet ind i kommissoriet – vedlagt.

 

På denne baggrund skal der udpeges 2 repræsentanter fra Udvalget for Børn og Læring til styregruppen.


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der udpeges 2 udvalgsmedlemmer til styregruppen vedr. ny specialskole i Varde.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-04-2018

Holger Grumme (B) stillede forslag om udpegning af Peder Foldager (V) og Sandie Eis Ravn (A).

For forslaget stemte 2 medlemmer, nemlig Holger Grumme og Sandie Eis Ravn.

Imod stemte de øvrige 5 medlemmer (V, O, L).

 

Lars Teglgaard (V) stillede forslag om udpegning af Peder Foldager (V) og Tina Agergaard (O).

For forslaget stemte 5 medlemmer (V, O, L).

Imod stemte Holger Grumme (B) og Sandie Eis Ravn (A).

 

Hermed er Peder Foldager og Tina Agergaard udpeget til styregruppen.sagsnr17-9424_doknr135113-17_v1_kommissorium - specialskole v. pramstedvej.docx

Bilag

Kommissorium - Specialskole v. Pramstedvej


63. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

 

Orientering ved formanden:

 • Møde 12.04.2018 i KL vedr. Partnerskab for udvikling af dagtilbud

 

 

Orientering ved direktøren:

 • Brev fra Rådet for Sikker Trafik – fokus på obligatorisk færdselsundervisning i skolerne
 • Oversigt over budget-dialogmøder
 • Vejledning til alle’

 

 

Orientering ved udvalgets medlemmer:

 •  

 


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-04-2018

Taget til efterretning.sagsnr18-3749_doknr54407-18_v1_plan over dialogmøder 2018 - udvalget for børn og læring.doc
sagsnr17-10541_doknr50609-18_v1_brev fra rådet for sikker trafik - fokus på obligatorisk færdselsundervisning i skolerne.pdf

Bilag

Plan over dialogmøder 2018 - Udvalget for Børn og Læring
Brev fra Rådet for Sikker Trafik - Fokus på obligatorisk færdselsundervisning i skolerne