UDVALG

Udvalget for Børn og Læring

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

20-02-2018 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

20-02-2018 18:00:00


PUNKTER

14. Godkendelse af dagsorden
15. Forslag til Sundhedsplejens serviceniveau 2018
16. Kørselsopgaver i udbud
17. Frelloskolen - Placering ved Fritidscentret i Varde
18. Kvalitetsrapport for Varde Kommunes skolevæsen - 2016-2017
19. Afkortning af skoledagens længde efter folkeskolelovens § 16 b
20. Styrelsesvedtægt for skolevæsenet - efter udtalelse
21. Anlægsbevilling til multisal og kombibibliotek - Agerbæk Skole
22. Tildelingsmodeller skoler - 1. august 2018
23. Tildelingsmodel dagtilbud - 1. august 2018
24. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud - efter udtalelse
25. Anlægsbevilling på 18.759.000 kr. vedr. Årre Børnecenter
26. Håndtering af pladsudfordringer i Agerbæk Børnehus
27. Prognose dagtilbud - januar 2018
28. Differentieret børnehavestart
29. Samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp
30. Orientering om målretning af midler fra udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller 2018
31. Gensidig orientering14. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-02-2018

Godkendt.

15. Forslag til Sundhedsplejens serviceniveau 2018

Forslag til Sundhedsplejens serviceniveau 2018

Sagsfremstilling

Forslaget til ændret serviceniveau er udarbejdet efter ønske og oplæg fra Sundhedsplejen. Sundhedsplejen har i udarbejdelsen taget udgangspunkt i at

 

De tilstedeværende ressourcer udnyttes optimalt

De nuværende behov hos børn og familier imødekommes bedst muligt

Den nyeste viden og forskning samt sundhedsstyrelsens anbefalinger på området imødekommes bedst muligt

 

Hovedtrækkene i ændringerne i serviceniveauet i Sundhedsplejen:

 

 

Serviceniveauet i Sundhedsplejen tænkes indført i løbet af 2018. Screeninger småbørn for tilknytningsforstyrrelser vil dog først blive implementeret i takt med, at sundhedsplejerskerne bliver uddannet og certificeret hertil. Dette forventes afsluttet inden sommeren 2019.

 

Det nye serviceniveau evalueres ved udgangen af 2020.

 

Uddybende beskrivelse af det eksisterende serviceniveau og forslag til nyt serviceniveau fremgår af bilag: Sundhedsplejens Serviceniveau 2018 (dok nr. 16316/18).


Forvaltningens vurdering

Det foreslåede serviceniveau forventes at optimere det samlede tilbud om sundhedspleje.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Sundhedsloven kapitel 36, bekendtgørelse og vejledning hertil.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området, herunder ”Forebyggende sundhedsydelser til børn”.


Økonomi

Omlægningen af serviceniveauet kan ske inden for de eksisterende ressourcer.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til Sundhedsplejens serviceniveau 2018 godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-02-2018

Godkendt.sagsnr18-1293_doknr16316-18_v1_sundhedsplejens serviceniveau 2018.docx

Bilag

Sundhedsplejens serviceniveau 2018


16. Kørselsopgaver i udbud

Kørselsopgaver i udbud

Sagsfremstilling

Kontrakten på en del af kommunens kørselsopgaver udløber 1. august 2018. Kontrakten vedrører den del af kørselsopgaverne, der ligger udover kollektiv trafik, og den blev indgået pr. 1. august 2012 for 4 år med mulighed for forlængelse på 2 x 1 år. Muligheden for forlængelse er blevet udnyttet, og det er nu tid til indgåelse af ny kontrakt.

 

Udbuddet dækker følgende kørselstyper:

Specialundervisning for børn

STU og specialundervisning for unge og voksne

Almen skolekørsel

Børn og unge med handicap

Voksne med handicap og klagesager

§ 117 og daghjemskørsel

Afprøvning af kropsbårne hjælpemidler

Læge- og speciallægekørsel

Genoptræningskørsel.

 

Herudover er der i udbuddet bedt om, at der oplyses en pris på ad hoc kørsel til f.eks. udflugter eller anden ikke planlagt kørsel i både store, mellemstore og mindre køretøjer med og uden lift. Som udgangspunkt må der foretages samkørsel på tværs af alle kørselstyper. Der kan forekomme undtagelser ved specifikke borgere, som ikke må samkøres med andre borgere eller borgergrupper.

 

Der er i udbudsprocessen benyttet assistance fra konsulentfirmaet Deloitte, som har gennemført en stor analyse af kørselsdata for at kunne vejlede om, hvorledes kørslen bedst muligt kan udbydes. Man er nået frem til, at det gunstigste for Varde Kommune er at udbyde kørslen efter en fast effektiv timepris. Det betyder, at leverandøren vil få betaling for det antal timer, der er passagerer i køretøjerne. Der er ikke garanteret noget bestemt antal timers kørsel pr. uge.

 

De krav, som er formuleret i materialet, og de tidsfrister, det indeholder omkring bestilling af kørsler med mere, har været drøftet med interessenter fra hele organisationen (skoler, ældrecentre, daghjem og genoptræningsinstitutioner). Flest mulige hensyn er medtaget i materialet.

 

Der er i udbudsmaterialet fastholdt det hidtidige serviceniveau på langt de fleste områder. Oversigt fremgår af vedlagte notat – dok. 10660-18. Der er taget højde for de uhensigtsmæssigheder, som har været gældende i den gældende kontrakt.

 

I udbuddet, som trådte i kraft i 2012 var udgangspunktet, at der kunne transporteres op til 19 specialklassebørn i hvert køretøj. Det har vist sig, at det i nogle tilfælde har været for mange, og der vil derfor blive bedt om, at der bliver givet tilbud med udgangspunkt i både 19 og 10 specialklassebørn i hvert køretøj.

 

Det er et krav til den kommende leverandør, at der sikres den størst mulige grad af samkørsel og koordinering, således tidsforbruget til løsning af kørselsopgaverne bliver mindst muligt.

 

Det er fortsat alene medarbejdere i Skoleafdelingen (for specialklassebørnenes vedkommende) og medarbejderne på Kørselskontoret, der visiterer borgere til kørsel. Visitering sker efter de gældende standarder, som har været gældende siden 2012.

 

Kontrakten på kørsel de næste 4 år (med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 1 år) vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det tilbud med det for kommunen bedste forhold mellem pris og kvalitet.

 

Vægtningen sker efter følgende model:

Pris 60 %

Leveringssikkerhed 20 % (krav til planlægning, udførelse, rettidighed)

Kvalitet 10 % (krav til materiel og chauffører)

IT og rapportering 10 %.
 

Udbudsmaterialet blev offentliggjort i uge 3 med en frist for afgivelse af tilbud den 26. februar 2018. Forvaltningen vurderer de indkomne tilbud i uge 9-11. Udvalgene vil efterfølgende blive orienteret om resultatet af udbuddet. Endelig kontrakt underskrives i uge 16 med kontraktstart 1. august 2018.

 

Udvalget for Økonomi og Erhverv har godkendt udbudsmaterialet i møde den 31. januar 2018.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den forudgående analyse af kommunens geografi og borgersammensætning har betydet, at prismodellen i udbuddet vil give Varde Kommune den gunstigst mulige pris. Interessentinddragelse og sparring med konsulenterne fra Deloite har betydet, at udbuddet indeholder de krav og betingelser, der vil sikre stabil og sikker drift samtidig med en høj kvalitet i kørslen både for borgere og institutioner.


Konsekvens i forhold til visionen

Et gunstigt tilbud på ad hoc kørsler til udflugtsformål vil give mulighed for, at institutioner og andre vil få billigere adgang til at benytte friluftstilbud i kommunen.


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Den nye pris for kørsel kendes ikke på nuværende tidspunkt.

I 2017 har de samlede kørselsudgifter excl. kollektiv trafik udgjort 19.430.000 kr.


Høring

Handicapråd og Ældreråd til orientering, når udbud er gennemført.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Børn og Læring,
at det fremlagte materiale omkring udbuddet godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-02-2018

Det fremlagte udbudsmateriale blev godkendt. 


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-02-2018

Forvaltningen oplyser, at det efterfølgende har vist sig, at det grundet den geografiske fordeling af specialklassebørn i kommunen, ikke er muligt at lave kørselsplanlægning med udgangspunkt i op til 19 specialklasseelever pr. køretøj når man samtidig skal overholde kravet om maksimal transporttid pr. elev. Det vil derfor ikke være muligt for kommende bydere at beregne en pris. Forvaltningen har på ovenstående baggrund udeladt krav til antallet af specialklassebørn pr. køretøj.

 

Udbudsmaterialet – inkl. ovenstående tilretning – blev herefter godkendt.sagsnr17-3520_doknr10660-18_v1_udbud af kørsel.docx

Bilag

Udbud af kørsel


17. Frelloskolen - Placering ved Fritidscentret i Varde

Frelloskolen - Placering ved Fritidscentret i Varde

Sagsfremstilling

På baggrund af forliget om strukturen ’Skoler og dagtilbud for alle’ skal der opføres der en ny skole i Varde by i nærhed af Varde Fritidscenter.

 

Der fremlægges hermed forslag til placering af Frelloskolen i Varde ved Ortenvej i nærhed af fritidscentret. Denne placering danner herefter grundlag for det efterfølgende lokalplansforslag for området. Forslaget til placering er nærmere beskrevet i vedlagte bilag – dok. 3195-18.

 

Proces for skolebyggeriet:

Processen for skolebyggeriet falder i 4 faser fra efteråret 2017-august 2021 – vedlagt overordnet tidsplan i dok. 154235-17:

 

Fase 1: Borger- og brugerinddragelse samt udarbejdelse af pædagogisk program og samlet konceptprogram: september 2017 – maj 2018

Fase 2: Konkurrencefase, forhandlingsfase: juni 2018 – maj 2019

Fase 3: Opførelse af ny skole: juni 2019 - april 2021

Fase 4: Indflytning: maj 2021 – august 2021

 

For at sikre at skolen lever op til fremtidens læringsmiljø samt visioner og mål på området, skal der indhentes viden og input fra eksperter, fagpersoner og de mange brugere af den nye skole. I den forberedende fase 1 gennemføres derfor forskellige bruger- medarbejder- og borgerinddragelsesprocesser. På baggrund heraf udarbejdes først et Pædagogisk program, som danner grundlaget for det samlede konceptprogram, som anvendes ved udbud af skolebyggeriet i foråret 2018. Udbuddet foregår som bud efter forhandling.

 

Der er desuden udarbejdet et kommissorium – vedlagt dok. 156616-17, der overordnet beskriver rammerne for den nye skole.

 

Det pædagogiske program forventes fremlagt for Udvalget for Børn og Læring i marts, og det samlede konceptprogram, der skal anvendes i udbudsprocessen fremlægges for Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Byrådet i juni.

 

Organisering af processen:

Der er nedsat en styregruppe med deltagere fra Udvalget for Børn og Læring, skolelederne fra de 2 skoler, repræsentanter fra de 2 skolers forældrebestyrelser, medarbejderrepræsentanter fra de 2 skolers MED-udvalg, Fællestillidsrepræsentanter fra Danmarks Lærerforening og Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund samt forvaltningen.

 

Derudover er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af de 2 skoleledere, de 2 fællestillidsrepræsentanter samt forvaltningen.

 

Placering af Frelloskolen ved Ortenvej i Varde:

Styregruppen for byggeriet af Frelloskolen har drøftet placeringen af Frelloskolen og har især været optaget af, at skolen havde plads til at kunne udfolde kommunens vision ’Vi i Naturen’ samt et ønske om at anvende udearealerne som en del af undervisningen. Styregruppen har i den forbindelse drøftet dels et alternativt forslag på den anden side af Fritidscentret på Lerpøtvej, dels muligheden for at flytte nogle af Fritidscentrets boldbaner, så det kunne give mere plads til at anlægge mere ’natur’.

 

En flytning af de nævnte boldbaner (2 stk. 11-mandsbaner og 7 stk. 7-mandsbaner) skønnes at koste ca. 3,3 mio. kr.


Forvaltningens vurdering

Placeringen af skolen ved Ortenvej i nærhed af Fritidscentret i Varde giver mulighed for, at der kan samarbejdes med Fritidscentret om forskellige aktiviteter. Desuden er det vurderingen, at det foreslåede areal kan imødekomme behovet for udearealer, der tilgodeser Folkeskolens målsætning om øget bevægelse, ønske om at anvende udearealerne i undervisningen samt kommunens vision ’Vi i Naturen’.


Konsekvens i forhold til visionen

Visionen er et vigtigt pejlemærke for den nye skole og derfor også i forhold til placering af skolen. Det vurderes, at der med forslaget til placering kan anlægges udearealer omkring skolen, der kan imødekomme, at skolen lever op til visionen.


Retsgrundlag

Folkeskoleloven


Økonomi

Der er afsat 180 mio. kr. til skolebyggeri og øvrige arbejder til anlægsinvesteringer som følge af ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at placeringen af Frelloskolen ved Ortenvej godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-02-2018

Godkendt.

 

Sandie Eis Ravn (A) og Tom Arnt Thorup (L) stemte imod at der bygges ny skole og dermed også placeringen.

 

Tom Arnt Thorup (L) ønsker følgende mindretalsudtalelse tilføjet:

Bag ved anbefaling af placeringen ligger forliget ’Skole og dagtilbud for alle’, der omfatter nybyg af en skole til knap 900 elever (Frelloskolen).

Det er Lokallistens vurdering, at tiden ikke er moden til at bruge 180 (163) mio.kr. på en ny skole.

Lokallisten ser hellere, at den nuværende skole Brorsonskolen blev renoveret ude og inde til 86 mio.kr. - og man ligeledes renoverede resten af kommunernes skoler udvendigt for de knap 90 mill, samt bevarede den nuværende struktur i Varde By.

 

Lokallisten gør opmærksom på vigtigheden af der bliver taget stilling til:

 • Omkostninger ved renovering af Sct. Jacobi skole til specialskole
 • Evt. omkostninger ved at elevsammensætningen ændres ved Lykkesgårdskolen
 • Frelloskolen:
 • Lokallisten ser frem til at der laves en god plan for trafikafviklingen, cykelstier m.v., og at der laves beregninger med hensyn til hvad det koster.
 • Personalefaciliteter til de knap 150 ansatte (lovkrav).
 • Møbler til eleverne
 •  Placeringen af Frelloskolen:
 • Lokallisten er bekymret omkring placeringen af den nye skole ved Fritidscentret, idet Lokallisten tidligere har set en udviklingsplan for Fritidscentret til knap 100 mio.kr. og har svært ved at se hvordan de to ting kan kombineres. 


sagsnr16-1918_doknr3195-18_v1_skoleplacering på ortenvej i varde nord iii.docx
sagsnr17-7749_doknr154235-17_v1_endelig overordnet tidsplan - ny skole i varde by 08-09-2017 - tidsplan ny skole i varde.xlsx
sagsnr17-7749_doknr156616-17_v1_kommissorium og procesplan for brugerinddragelsen - ny skole i varde by.docx

Bilag

Skoleplacering på Ortenvej i Varde Nord III
Endelig overordnet tidsplan - Ny skole i Varde by 08-09-2017 - Tidsplan Ny skole i Varde
Kommissorium og procesplan for brugerinddragelsen - Ny skole i Varde by


18. Kvalitetsrapport for Varde Kommunes skolevæsen - 2016-2017

Kvalitetsrapport for Varde Kommunes skolevæsen - 2016-2017

Sagsfremstilling

I henhold til folkeskoleloven § 40a og bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 skal Byrådet udarbejde en kvalitetsrapport for skolevæsenet. Kvalitetsrapporten er udarbejdet efter gældende lovgivning samt efter de retningslinjer for fremtidige kvalitetsrapporter, der blev vedtaget i Udvalget for Børn og Undervisning den 2. juni 2015.

 

I henhold til gældende lovgivning må den del af kvalitetsrapporten, som skal offentliggøres efter Byrådets behandling, ikke indeholde oplysninger om testresultater m.v. der gør det muligt at sammenligne resultater på elev, hold, klasse, skole eller kommuneniveau. Kvalitetsrapporten består derfor af 2 dele.

Den første del offentliggøres efter Byrådets godkendelse og indeholder nationale og kommunale statistiske åbne oplysninger samt skolebestyrelsernes udtalelser til kvalitetsrapporten.

Den anden del indeholder konkrete resultater på kommune, skole og klasseniveau. Da anden del indeholder oplysninger der er omfattet af fortrolighedskrav, er det alene Byrådets medlemmer samt skolebestyrelsens medlemmer, der har adgang hertil. (Skolebestyrelsesmedlemmer har kun adgang til data for egen skole).  Denne del af kvalitetsrapporten må aldrig gøres offentlig tilgængelig.

 

Kvalitetsrapporten har fokus på at beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til de overordnede mål og 4 resultatmål, som danner grundlag for en vurdering af folkeskolens resultater og faglige niveau:

 

Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test

Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år

Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år

Elevernes trivsel skal øges

 

Resultatoplysningerne skal fremgå af kvalitetsrapporten for en 3-årig periode i det omfang, data er tilgængelige herfor. Dette for at skabe grundlag for at følge udviklingen på den enkelte skole, således at udgangspunktet for arbejdet med kvalitetsrapporten netop er progression og udvikling på den enkelte skole og ikke en sammenligning skolerne imellem.

 

Udover ovenstående blivende krav skal kvalitetsrapporten frem til og med skoleåret 2021/2022 indeholde oplysninger om i hvilket omfang lærerne har undervisningskompetence i de fag læreren underviser i, og frem til og med skoleåret 2019/2020 om andelen af elever, der undervises i den almene undervisning (’inklusionsprocent’).

 

Udvalget for Børn og Undervisning besluttede den 2. juni 2015, at kommunens kvalitetsrapport desuden skal indeholde en beskrivelse af skolernes resultater med indsatserne for at øge elevernes chancelighed, herunder data for elevfravær. 


Forvaltningens vurdering

Kvalitetsrapporten har et styrket fokus på Varde Kommunes skolers resultater i forhold til nationale måltal og kommunale mål. Kvalitetsrapporten giver således retningen for arbejdet med kvalitetsudvikling i kommunens folkeskoler. Denne retning gives i skolernes aftalestyring og kvalitetsrapporten. Sammenhængen understøttes yderligere gennem de fastlagte møder mellem skoler og forvaltningen, hvor der følges op på resultater m.v. i forhold til fastsatte mål. Alle skoler får således individuelt på et møde med forvaltningen præsenteret egne resultater og får vejledning i at følge op på resultaterne, hvor dette vurderes hensigtsmæssigt. Derudover afholder skolechefen 4 årlige møder med de enkelte skoleledelser for at følge op på skolens arbejde med resultaterne i forhold til elevernes opnåede resultater og progression.

 

I henhold til lovgivningen kan Byrådet beslutte, at der skal iværksættes konkrete handleplaner til forbedring af det faglige niveau på de enkelte skoler eller i det samlede skolevæsen.

 

Det er forvaltningens vurdering, at det samlede skolevæsen er på et acceptabelt niveau. Kommunen placerer sig således tæt på landsgennemsnittet i såvel nationale test samt ved folkeskolens afgangsprøver. Der er dog en vis spredning i resultaterne blandt skolerne.

 

Det fremgår herudover af de indhentede udtalelser fra de enkelte skolebestyrelser, at der er fokus på fortsat at udvikle det faglige niveau på de enkelte skoler og herigennem understøtte progressionen i den faglige udvikling for alle skolens elever.

 

Konkluderende er det ikke forvaltningens opfattelse, at der på baggrund af kvalitetsrapporten 2016/2017 er grundlag for at anbefale, at der udarbejdes konkrete handleplaner (i henhold til folkeskolelovens § 40 a, stk. 2) i forhold til forbedring af det faglige niveau i det samlede skolevæsen eller på enkelte skoler. 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 40a og bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 


Økonomi

Ingen


Høring

Kvalitetsrapporten har i overensstemmelse med lovkrav været sendt til udtalelse hos skolebestyrelserne. Alle skolebestyrelser har afgivet udtalelse, og disse er samlet i bilag (dok nr. 10542-18).


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at kvalitetsrapporten for 2016/2017 godkendes, og

at en samlet vurdering af det faglige niveau på kommunens skoler ikke giver anledning til, at der udarbejdes konkrete handleplaner til forbedring heraf, dog vil forvaltningen fortsætte arbejdet med opfølgning af skolernes faglige resultater og intensivere dette for skoler med utilstrækkelige faglige resultater. 


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-02-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.

 

Udvalget ønsker en opfølgning af rapporten i form af et temamøde.

 

Udvalget ser med tilfredshed på, at resultatet generelt viser god trivsel og lavt fravær.

19. Afkortning af skoledagens længde efter folkeskolelovens § 16 b

Afkortning af skoledagens længde efter folkeskolelovens § 16 b

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring behandlede den 18. januar under pkt. 10 og pkt. 11 muligheden for at anvende folkeskolelovens § 16b i forbindelse med afkortning af skoledagens længde. Udvalget besluttede, at punktet genoptages og at de 2 sagsfremstillinger sammenskrives.

Folkeskolelovens § 16 fastsætter at: ”Hver skole skal mindst gennemføre et samlet antal årlige undervisningstimer i kompetenceområder i børnehaveklassen og et samlet antal årlige undervisningstimer i fagene på hvert af klassetrinnene 1.-9. (minimumstimetal).”

Det er dermed beskrevet at der er et krav om at antallet af undervisningstimer i kompetenceområder og i fagene overholdes.


Folkeskolelovens § 16 a fastsætter at: ”Undervisningen i folkeskolens fag, jf. §§ 5, 9 og 11, og obligatoriske emner, jf. § 7, suppleres af understøttende undervisning. Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

Stk. 2. Skolens leder skal sikre sammenhæng mellem undervisningen i fagene, de obligatoriske emner og den understøttende undervisning.”

Det understreges i både lovgivning og efterfølgende præciseringer fra Undervisningsministeriet, at uanset om der sker afkortning af skoledagen eller ej, så skal skoledagen stadigvæk indeholde de elementer, der fremgår af folkeskoleloven. (Faglig undervisning, obligatoriske emner, understøttende undervisning, bevægelse, åben skole osv.)

 

Folkeskolelovens § 16 b fastsætter at: ”Kommunalbestyrelsen kan, for så vidt angår den understøttende undervisning, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i § 14 b, stk. 1, nr. 1, (indskolingen) og i helt særlige tilfælde § 14 b, stk. 1, nr. 2 og 3,(mellemtrin og udskoling) i op til 1 skoleår med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.

Stk. 2. Fraviges bestemmelserne i § 14 b, stk. 1, om en mindste varighed af undervisningstiden, skal kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i skolens skolefritidsordning, jf. § 3, stk. 7, eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, som fravigelsen vedrører, uden særskilt betaling fra forældrene. ”

Det fremgår således at enhver skole (skoleleder/skolebestyrelse) allerede nu kan søge Byrådets godkendelse til at afkorte skoledagens længde, såfremt gældende regler herfor overholdes.

 

Det fremgår af efterfølgende fremsendte præciseringer fra Undervisningsministeriet, at Byrådet kan beslutte at delegere sin beslutningskompetence om nedsættelse af skoledagens længde til forvaltningen/den enkelte skoleleder eller skolebestyrelse. Såfremt Byrådet beslutter at uddelegere beslutningskompetencen, ændrer det dog ikke på de ovenfor nævnte krav, som fastslår, at en nedsættelse af timetallet skal modsvares, at der er 2 voksne i klassen i et tilsvarende antal timer. Jævnfør §16b, er der tale om, at det er en generel mulighed i indskolingen og kun i helt særlige tilfælde (faglige og trivselsmæssige udfordringer) en mulighed for mellemtrin og udskoling. Derudover kan tilladelsen højst gives for et skoleår ad gangen og skal således årligt tages op til revision i forhold til den enkelte klasse.

Såfremt, der sker en nedsættelse af skoledagens længde, vil berørte elever skulle tilbydes plads i et aldersrelevant fritidstilbud eller organiseret tilsyn uden øget udgift for forældrene.


Forvaltningens vurdering

 Lovgivningsmæssigt er der ikke noget til hinder for, at beslutningen om forkortelse af skoledagen uddelegeres til skoleledelsen/skolebestyrelse på den enkelte skole. I givet fald skal opmærksomheden dog henledes på, at:

 

Udover ovenstående opmærksomhedspunkter er det forvaltningens vurdering, at der kan være behov for, i en given periode, at følge udviklingen i skolernes anvendelse af § 16b. med henblik på at kunne foretage justeringer såfremt, der viser sig behov herfor. Der vil fra forvaltningen kunne udarbejdes et skema, som skolerne skal anvende til indberetning, hvor begrundelse og vilkår for de enkelte klasser/skoler anvendelsen af §16b fremgår. Disse skemaer forelægges Udvalget for Børn og Læring hvert halve år.

 

Såfremt beslutningskompetencen om afkortning af skoledagen delegeres til den enkelte skole (skoleleder eller skolebestyrelse) er der ikke noget krav om at indhente udtalelse.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven


Økonomi

I så fald at det besluttes, at udgifter i forbindelse med nedsættelse af skoledagens længde skal afholdes inden for den enkelte skoles nuværende budgetramme, vil der ikke være yderligere økonomiske udgifter.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der træffes beslutning om hvorvidt kompetencen til beslutning om afkortning af skoledagen skal uddelegeres til den enkelte skoleleder eller skolebestyrelse,

at der træffes beslutning om, hvorvidt skolerne ved anvendelse af § 16b skal indberette til forvaltningen med henblik på orientering til Udvalget for Børn og Læring,

at såfremt muligheden for afkortning af skoledagens længde benyttes, skal skolerne afholde alle eventuelle udgifter hertil indenfor eget budget.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-02-2018

Det indstilles til Byrådet,

at kompetencen til beslutning om afkortning af skoledagen uddelegeres til den enkelte skoleleder, dog således at afgørelsen altid træffes i samarbejde med skolebestyrelsen,

at skolerne ved anvendelse af § 16b skal indberette til forvaltningen med henblik på en orientering til Udvalget for Børn og Læring hvert halve år,

at såfremt muligheden for afkortning af skoledagens længde benyttes, skal skolerne afholde alle eventuelle udgifter hertil inden for eget budget.

 

Holger Grumme Nielsen (B) stemte imod, idet Radikale Venstre ikke ønsker at uddelegere beslutningskompetencen til den enkelte skoleledelse. Radikale Venstre vil se positivt på hvis kommunens skoler ønsker kortere skoledage, men ønsker at skolebestyrelserne forholder sig til hvorledes de i stedet vil løfte intentionerne med skolereformen og redegøre herfor over for Udvalget for Børn og Læring.

20. Styrelsesvedtægt for skolevæsenet - efter udtalelse

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet - efter udtalelse

Sagsfremstilling

Folkeskolelovens § 41 fastslår, at Byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.
 

På baggrund af ovenstående og som følge af vedtagelsen af den nye skolestruktur som fremgår af ’Skoler og dagtilbud for alle’, har en arbejdsgruppe udarbejdet et forslag til ny ’Styrelsesvedtægt for Skolevæsnet i Varde Kommune’.

 

Forslaget til styrelsesvedtægt består af:

Styrelsesvedtægten udarbejdet efter de ovennævnte lovkrav

Bilag A: Sammensætning af skolebestyrelser og fælles bestyrelser

Bilag B: Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelse og fælles bestyrelse

Bilag C: Kort over skoledistriktsgrænser

Bilag D: Retningslinjer for sammensætning af fælles rådgivende organ – Fællesrådet”.

 

Udvalget for Børn og Undervisning vedtog den 12. december 2017 at sende forslag til ’Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen’ til udtalelse.

 

Ved fristens udløb den 29. januar 2018 er der indkommet 24 udtalelser, jfr. vedlagte oversigt dok. 22458-18.


Forvaltningens vurdering

De indkomne udtalelser til styrelsesvedtægten kan overordnet opdeles i 3 kategorier.

Kategori 1: Udtalelser der udtrykker tilfredshed/ingen bemærkninger har til forslaget til styrelsesvedtægt

Kategori 2: Udtalelser der forholder sig til styrelsesvedtægtens bilag A (sammensætning af bestyrelser)

Kategori 3: Udtalelser der forholder sig til styrelsesvedtægtens bilag D (skoledistriktsændringer)

Til kategori 1 hører udtalelse fra: Ansager Skole, Ølgod Skole, Alslev Skole, Janderup Skole, Blåvandshuk Skole.

Til kategori 2 hører udtalelse fra: Tistrup Skole, Blåbjergskolen, Lykkesgårdskolen, BUPL Sydjylland, Outrup Skole, Børnehaverne i Nordøst, Område Øst – Starup/Årre, Næsbjerg & Nordenskov Skole, Varde Lærerkreds, Agerbæk Skole & Starup Børneby, Thorstrup Skole, Årre Skole.

De indkomne høringssvar udtrykker først og fremmest et ønske om en sikring af forældre- og medarbejderrepræsentation i bestyrelserne for de kommende hovedskole/filialskole og eller hovedskole/børnebyer.

De nævnte bestyrelsessammensætninger i bilag A er minimumskrav, der alene er udarbejdet ud fra, at gældende lovkrav for skolebestyrelser og fællesbestyrelser overholdes og med den hensigt ikke at få antalsmæssigt ”for store” bestyrelser. De bestyrelser, der måtte ønske det, kan som angivet i styrelsesvedtægtens § 1 stk. 2 anmode om en anden sammensætning.

Af nogle af høringssvarene fremgår, at denne sammensætning bør kunne besluttes i den enkelte skolebestyrelse eller fællesbestyrelse uden anmodning. – Det er der intet lovmæssigt til hinder for, og derfor kan ændringen umiddelbart indarbejdes i styrelsesvedtægten.

Endeligt er der lovmæssigt den mulighed, at byrådet kan uddelegere selve beslutningen om såvel skolebestyrelsens sammensætning som fastsættelse af regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne.  Så udgår bilag A (minimumskrav) og bilag B (regler for valg af forældrerepræsentanter) og styrelsesvedtægten konsekvensrettes.

Forvaltningen ser jf. ovenstående således 3 muligheder i forhold til bilag A:

Styrelsesvedtægtens bilag A fastholdes som minimumskrav og de enkelte bestyrelser fremsender anmodning, såfremt de ønsker en anden sammensætning

Styrelsesvedtægtens § 1 stk. 2. ændres således, at den enkelte bestyrelse kan beslutte at ændre bestyrelsens sammensætning uden anmodning.

Bilag A og B – udgår og beslutningen om sammensætning af og valg af forældrerepræsentanter uddelegeres til den enkelte skolebestyrelse eller fællesbestyrelse.


Ønsket fra Outrup skole om elevråd på alle afdelinger fremgår af styrelsesvedtægtens § 18.  Ønsket om, at der ikke oprettes et fælles elevråd for hele enheden, kan ikke imødekommes, da dette krav fremgår af folkeskolelovens § 46. (bemærkninger til loven).

 

Til kategori 3 hører udtalelse fra: Næsbjerg Skole, Nordenskov Skole, Årre Skole, Agerbæk-Starup Skole samt forskellige enkeltpersoner, grupper af personer og Udviklingsråd Helle Øst.

Indledningsvist skal det fastslås, at det er Byrådet, der fastlægger skoledistriktsgrænser. Denne beslutning skal træffes efter, at de berørte skolebestyrelser har haft lejlighed til at udtale sig.

Det er kun for det tidligere Billum skoledistrikt, at der skal træffes en konkret beslutning om ny opdeling af skoledistriktet, idet distriktsskolen Billum Skole nedlægges. Der er ingen indsigelser mod forslaget i bilag D om opdeling af Billum distrikt.

De øvrige ønsker om distriktsændringer fra borgere og grupper af borgere (Roust Vrenderup), er fremkommet i forbindelse med udarbejdelsen af ’Skoler og dagtilbud for alle’. Forvaltningen fik til opgave at igangsætte en proces med forslag til hensigtsmæssige ændringer i forhold til imødekommelse af henvendelserne.  Derfor er disse forslag til distriktsændringer indarbejdet i bilag D.

For Vrenderup gælder, at det fremsatte ønske om ’frit-valg’ mellem Næsbjerg og Nordenskov ikke er muligt at imødekomme. Til hver skole hører et selvstændigt skoledistrikt, (uanset om der er tale om filialskoler eller overbygningsskoler) (§ 36 stk 2) og de adresser, der ligger i disse distrikter, hører til den pågældende distriktsskole med de rettigheder om bl.a. fri transport osv. der følger med. Man kan derfor ikke imødekomme ønsket om frit valg mellem flere distriktsskoler.

Det viser sig derudover af de indkomne udtalelser, at de forslag om distriktsændringer, der fremgår af bilag D, for Roust (fra Næsbjerg Skole til Årre Skole) og Vrenderup (Fra Agerbæk til Næsbjerg eller Nordenskov Skole) har både tilhængere og modstandere i de 2 områder.  Forvaltningen kan for nuværende ikke umiddelbart vurdere om argumenterne for distriktsændringer bør tillægges mere vægt end argumenterne imod. Det må således bero på en politisk afgørelse, om man ønsker at imødekomme ønskerne.

Forvaltningen vil pege på, at forslaget alene omfatter distriktsændringer vedrørende den fremtidige Skoleklynge Øst. Det kunne derfor overvejes, om ikke det ville være en relevant opgave for de kommende skolebestyrelser og fællesbestyrelser i Skoleklynge Øst - eventuelt i samarbejde med udviklingsrådet Helle Øst - at igangsætte og forestå en proces i området, med henblik at afdække ønsker og behov om distriktsændringer mellem skolerne i Skoleklynge Øst. 

Forvaltningen ser jf. ovenstående således følgende 3 muligheder i forhold til bilag D:

Den foreslåede distriktsændring mellem Blåvandshuk Skole og Janderup Skole godkendes

Foreslåede distriktsændringer i området Skoleklynge Øst godkendes eller bortfalder.

Nuværende skoledistrikter i Skoleklynge Øst fastholdes og der igangsættes en proces som beskrevet ovenfor, med henblik på senere beslutning om endelig fastlæggelse af distriktsgrænser.

Lykkesgårdskolens bemærkning om mulighed for etablering af en bestyrelse med repræsentation fra både Sct. Jacobi Skole og Lykkesgårdskolen vil kunne indarbejdes i den proces- og tidsplan, der er ved at blive udarbejdet for den fremtidige skolestruktur i Varde by.

 

Der er nedsat en koordineringsgruppe med repræsentation fra alle skoler i Varde by (ledelse og forældre) samt de faglige organisationer.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven


Økonomi

Ingen


Høring

Bestyrelser i skoler og dagtilbud, Varde Lærerkreds, BUPL Sydjylland og Skolelederforening Varde


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der – med baggrund i udtalelserne – tages endelig stilling til forslag til styrelsesvedtægt,

at det endelige forslag til ’Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen’ forelægges Byrådet til godkendelse.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-02-2018

Med baggrund i udtalelserne blev det besluttet,

 • at styrelsesvedtægtens § 1 stk. 2 ændres, så beslutningen om en anderledes sammensætning end de i bilag A angivne minimumskrav kan træffes lokalt af den enkelte skolebestyrelse eller fællesbestyrelse,
 • at den i bilag D foreslåede distriktsændring for tidligere Billum skoledistrikt til henholdsvis Blåvandshuk skoledistrikt og Janderup skoledistrikt godkendes,
 • at det indarbejdes at ansøgningen fra beboere på Varde Landevej nr. 24, 28 og 29 imødekommes, således at der for disse adresser sker distriktsændring fra Nordenskov skoledistrikt til Starup skoledistrikt,
 • at alle øvrige forslag til distriktsændringer bortfalder, dog iværksættes en proces i Skoleklynge Øst med henblik på at bestyrelser og udviklingsråd efter 1. august 2018 får mulighed for – såfremt de måtte ønske det – at udarbejde fælles indstilling til fremtidige distriktsgrænser mellem skolerne i skoleklynge Øst til behandling i Udvalget for Børn og Læring og Byrådet.

 

Styrelsesvedtægten konsekvensrettes i overensstemmelse hermed hvorefter det indstilles til Byrådet,

at forslag til ’Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen’ godkendes. sagsnr17-7490_doknr195387-17_v2_forslag til ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet.docx
sagsnr17-7490_doknr131600-17_v1_styrelsesvedtægt for varde kommunes skolevæsen - august 2018.docx
sagsnr17-7490_doknr154500-17_v1_bilag a - til styrelsesvedtægt for varde kommunes skolevæsen.docx
sagsnr17-7490_doknr182308-17_v1_bilag b - regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser og fælles bestyrelser.docx
sagsnr17-7490_doknr184715-17_v1_bilag c - kort over skoledistriktsændringer.pdf.pdf
sagsnr17-7490_doknr6223-18_v1_udtalelse fra ansager skoles bestyrelse.pdf
sagsnr17-7490_doknr5271-18_v1_udtalelse fra line og kennth risager, vrenderup.pdf
sagsnr17-7490_doknr5278-18_v1_udtalelse fra martin og libbe sølbeck, årre m.fl..pdf
sagsnr17-7490_doknr12495-18_v1_udtalelse fra alslev skoles bestyrelse.pdf
sagsnr17-7490_doknr14721-18_v1_udtalelse fra outrup skoles bestyrelse.pdf
sagsnr17-7490_doknr17339-18_v1_udtalelse fra nordenskov og næsbjerg skoles bestyrelser.pdf
sagsnr17-7490_doknr14800-18_v1_udtalelse fra janderup skoles bestyrelse.doc
sagsnr17-7490_doknr17262-18_v1_udtalelse fra nord-øst' forældrebestyrelse, afd. trinbrættet.doc
sagsnr17-7490_doknr17400-18_v1_udtalelse fra varde lærerkreds.doc
sagsnr17-7490_doknr10408-18_v1_udtalelse fra rikke frederiksen, nordenskov.msg
sagsnr17-7490_doknr13264-18_v1_udtalelse fra udviklingsråd helle øst.msg
sagsnr17-7490_doknr17212-18_v1_udtalelse fra dagtilbud øst' bestyrelse.msg
sagsnr15-8482_doknr5505-15_v1_bilag d fællesrådet - retningslinjer for etablering og virksomhed.docx
sagsnr17-7490_doknr10499-18_v1_udtalelse fra horne-tistrup skolernes bestyrelse.docx
sagsnr17-7490_doknr11709-18_v1_udtalelse fra ølgod skoles bestyrelse.docx
sagsnr17-7490_doknr12484-18_v1_udtalelse fra blåbjergskolens bestyrelse.docx
sagsnr17-7490_doknr12519-18_v1_udtalelse fra lykkesgårdskolens bestyrelse.docx
sagsnr17-7490_doknr13199-18_v1_udtalelse fra hanne jensen, roust m.fl..docx
sagsnr17-7490_doknr13569-18_v1_udtalelse fra bupl sydjylland.docx
sagsnr17-7490_doknr15236-18_v1_udtalelse fra fællesbestyrelsen for blåvandshuk skole, billum børnehave og børnehaven skovmusen.docx
sagsnr17-7490_doknr16708-18_v1_udtalelse fra agerbæk-starup skoles bestyrelse.docx
sagsnr17-7490_doknr17445-18_v1_udtalelse fra thorstrup skoles bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7490_doknr17516-18_v1_udtalelse fra årre skoles bestyrelse.docx
sagsnr17-7490_doknr17524-18_v1_udtalelse fra initiativgruppen vedr. skoledistriktet i roust og rudholm.docx
sagsnr17-7490_doknr17543-18_v1_udtalelse fra forældre i roust-området v. martin sølbeck, årre.docx
sagsnr17-7490_doknr22458-18_v1_oversigt over indkomne udtalelser - styrelsesvedtægt for skolevæsenet.docx

Bilag

BU-udv. 12.12.2017: Forslag til ny Styrelsesvedtægt for skolevæsenet
FORSLAG - Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes Skolevæsen - August 2018
FORSLAG - Bilag A - Til Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes Skolevæsen
FORSLAG - Bilag B - Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser og fælles bestyrelser
FORSLAG - Bilag C - Kort over skoledistriktsændringer
Udtalelse fra Ansager Skoles bestyrelse
Udtalelse fra Line og Kennth Risager, Vrenderup
Udtalelse fra Martin og Libbe Sølbeck, Årre m.fl.
Udtalelse fra Alslev Skoles bestyrelse
Udtalelse fra Outrup Skoles bestyrelse
Udtalelse fra Nordenskov og Næsbjerg skoles bestyrelser
Udtalelse fra Janderup Skoles bestyrelse
Udtalelse fra Nord-Øst' forældrebestyrelse, afd. Trinbrættet
Udtalelse fra Varde Lærerkreds
Udtalelse fra Rikke Frederiksen, Nordenskov
Udtalelse fra Udviklingsråd Helle Øst
Udtalelse fra Dagtilbud Øst' bestyrelse
Bilag D Fællesrådet - Retningslinjer for etablering og virksomhed
Udtalelse fra Horne-Tistrup Skolernes bestyrelse
Udtalelse fra Ølgod Skoles bestyrelse
Udtalelse fra Blåbjergskolens bestyrelse
Udtalelse fra Lykkesgårdskolens bestyrelse
Udtalelse fra Hanne Jensen, Roust m.fl.
Udtalelse fra BUPL Sydjylland
Udtalelse fra Fællesbestyrelsen for Blåvandshuk Skole, Billum Børnehave og Børnehaven Skovmusen
Udtalelse fra Agerbæk-Starup Skoles bestyrelse
Udtalelse fra Thorstrup Skoles bestyrelse og MED-udvalg
Udtalelse fra Årre Skoles bestyrelse
Udtalelse fra Initiativgruppen vedr. skoledistriktet i Roust og Rudholm
Udtalelse fra forældre i Roust-området v. Martin Sølbeck, Årre
Oversigt over indkomne udtalelser - Styrelsesvedtægt for skolevæsenet


21. Anlægsbevilling til multisal og kombibibliotek - Agerbæk Skole

Anlægsbevilling til multisal og kombibibliotek - Agerbæk Skole

Sagsfremstilling

Agerbæk Skole, folkebiblioteket og repræsentanter for foreningslivet i Agerbæk fremsendte i 2015 en anmodning til Byrådet om etablering af multisal og et kombibibliotek på Agerbæk Skole med blandt andet nedenstående begrundelser.

 

Etableringen af multisal vil give Agerbæk Skole og lokalsamfund nogle bedre muligheder når det handler om idrætsundervisning og idrætsudøvelse. Samtidig vil flytningen af det nuværende skolebibliotek til en mere central placering på skolen og i fælles lokale med det kommende folkebibliotek skabe nogle nye og positive rammer for, at skolen opleves som et naturligt sted at færdes, når man er borger og bruger af folkebiblioteket. Etableringen af en ny samlende indgang/adgang til skolen vil bidrage yderligere til at understøtte denne opfattelse.

 

Etablering og indretning af skolens nuværende aula til et tidssvarende, indbydende og pædagogisk inspirerende undervisnings- og opholdsområde og vil blive skolens, folkebibliotekets multisalens og lokalsamfundets naturlige omdrejningspunkt.

 

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2015-18 at bygge en multisal og et kombibibliotek på Agerbæk Skole. Yderligere var hensigten at reducere driftsudgifter og fremtidige vedligeholdelsesudgifter gennem nedrivning af forældet og utidssvarende bygningsmasse, og dermed arbejde i retning af færre – mere optimalt udnyttede – kvadratmeter, der kan udnyttes pædagogisk og didaktisk og dermed understøtte læringen

 

De bygningsmæssige ændringer vil resultere i, at skolen får nye og bedre rammer, hvor de pædagogiske muligheder bliver optimeret. Dette gælder både i forhold til faget idræt, men også i øvrige fag, og de generelle læringsmiljøer bliver moderne, indbydende og inspirerende. Samtidig vil skolen kunne blive et naturligt samlingspunkt for brugere af folkebiblioteket og det lokale forenings- og fritidsliv.

 

Projektet som er sendt i licitation omfatter således etableringen af en multisal i sammenhæng med den eksisterende gymnastiksal i skolens nordlige ende samt etablering af et kombineret skole- og folkebibliotek i skolens centralt placerede aula. Derved sikres tidsvarende lokaler og faciliteter, samt vi får erfaring med etablering af kombibibliotek.


Forvaltningens vurdering

Projekteringen af byggeriet er færdiggjort, licitationen er gennemført den 8. februar 2018 og byggeriet kan påbegyndes i forhold til den aftalte hovedentreprise.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Til projektet er der afsat 514.600 kr. i 2016, 1.018.000 kr. i 2017, 5.922.000 kr. i 2018 og 6.752.000 k. i 2019. Beløbet som søges frigivet er i alt 14.206.600 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles en anlægsbevilling på 14.206.600 kr. til projektet,

at beløbet finansieres af de i budgettet afsatte midler.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-02-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.sagsnr18-1576_doknr21690-18_v1_oversigtskort over tilbygninger - agerbæk skole.pdf
sagsnr16-3724_doknr85260-16_v4_beskrivelse af scenarier vedr. multihal ved agerbæk skole.docx

Bilag

Oversigtskort over tilbygninger - Agerbæk Skole
Beskrivelse af scenarier vedr. multihal ved Agerbæk Skole


22. Tildelingsmodeller skoler - 1. august 2018

Tildelingsmodeller skoler - 1. august 2018

Sagsfremstilling

Realiseringen af strukturen ’Skoler og dagtilbud for alle’ betyder, at Byrådet skal træffe beslutning om tildeling af ressourcer til kommunens skoler, herunder SFO gældende fra august 2018.

Der fremlægges ressourcetildelingsmodeller i forhold til:

almenskolen (børnehaveklasse – 10. klasse)

specialområdet (specialklasser, taleklasser)

skolefritidsordningen

Med ressourcetildelingen tildeles den enkelte skole en samlet ressource, som skolelederen har ansvaret for at anvende til at drive god skole for i overensstemmelse med gældende nationale og kommunale bestemmelser

 

Skolerne tildeles ressourcer efter en ressourcetildelingsmodel, der skal give skolerne råderum og økonomisk mulighed for at gennemføre den fagopdelte undervisning, understøttende undervisning og andre aktiviteter efter hensigterne i folkeskoleloven.

 

Der er udarbejdet en ny tildelingsmodel indenfor almenområdet og SFO (specialområdet foreslås at fortsætte med nuværende tildelingsmodel).

 

Modellen består af:

En grundtildeling

En elevtalstildeling

En tildeling til socio-økonomi

En tildeling til 2-lærerordning

En tildeling til ledelse og administration

Et beløb til materiale- og aktivitetsafhængige udgifter

Et beløb til ejendomsudgifter

 

Udover de tildelte midler der fremgår af tildelingsmodellen, tildeles også midler til, sprogundervisning (supplerende dansk og basisdansk), særlige støttemidler og specialundervisning efter elevtal.

 

En nærmere gennemgang af de enkelte elementer og beskrivelse af hvad der indgår i disse fremgår af vedlagte beskrivelse (dok nr 154076/17) af de enkelte elementer i tildelingsmodellen.

 

I tildelingen indgår en socioøkonomisk faktor på 5 procent beregnet ud fra undervisningsministeriets årlige beregning af socioøkonomiske forventning til skoledistrikterne i forhold til nationale test.

 

Der vedlægges en oversigt over udgift pr. elev samt budget for den enkelte skole, sammenligning i stillinger pr. skole, oversigt over tildeling til administrativt personale, oversigt over tildeling til SFO samt tildeling til specialklasserne.


Forvaltningens vurdering

Udgangspunktet for modellen er fortsat at understøtte tankegangen om, at det er skolelederens ansvar at sikre, at den tildelte ’pose penge’ anvendes bedst muligt til gavn for alle elevers læring.

Modellen arbejder alene med principper for fordeling af ressourcerne til skolerne i forhold til en given opgave og et givent antal børn. Hvordan ressourcerne bedst udmøntes og disponeres, er et anliggende for den enkelte skoles ledelse og skolebestyrelse.

 

Udgangspunktet for modellen er, at det forsat skal være muligt at drive god skole uanset den pågældende skoles størrelse og øvrige vilkår.

 

Den udarbejdede model er med udgangspunkt i elevtal for skoleåret 2021/2022. En ændring i elevtallet på den enkelte skole vil få indflydelse på tildelingen til denne skole.

 

De overordnede principper er udarbejdet af en bredt sammensat arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for skolelederne, de faglige organisationer og forvaltningen. 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven


Økonomi

Sagen drejer sig om fordeling af allerede afsatte budgetmidler til løsning af opgaverne på skoleområdet fremover, hvorved den fremlagte model ikke i sig selv udløser yderligere udgifter.


Høring

Skolernes bestyrelser og MED-udvalg, BUPL Sydjylland, Varde Lærerkreds og Skolelederforeningen, Varde afdeling.

Høringsperiode: 20. februar - 21. marts 2018


Anbefaling

Forligskredsen anbefaler,

at den udarbejdede model drøftes og sendes i høring hos de ovenstående høringsparter

at de indkomne høringssvar behandles på ekstraordinært udvalgsmøde den 3. april med henblik på endelig godkendelse i Byrådet den 10. april 2018.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-02-2018

Tildelingsmodellen sendes i høring som beskrevet.

 

Sandie Eis Ravn (A) stemte imod at modellen sendes i høring, idet Socialdemokratiet står uden for den nye struktur ’Skoler og dagtilbud for alle’.sagsnr17-7099_doknr23333-18_v1_udgift pr. elev og samlet budget pr. skole skoleåret 2122 i ny tildelingsmodel. februar 2018.xlsx
sagsnr17-7099_doknr2268-18_v1_høringsbrev om tildelingsmodel for skoleområdet.docx
sagsnr17-7099_doknr23312-18_v1_sammenligning af ny tildelingsmodel med elevtal i 2021-22.xlsx
sagsnr17-7099_doknr23348-18_v1_udgift pr. elev specialklasser skoleåret 1718.xlsx
sagsnr17-7099_doknr134000-17_v1_sammenligning administrative personale på skolerne - forslag til ny fordeling pr. 01.08.2018.xlsx
sagsnr17-7099_doknr131730-17_v1_sammenligning - før og efter ny tildeling til sfo i forbindelse med ny tildelingsmodel.xlsx
sagsnr17-7099_doknr154076-17_v2_beskrivelse af tildelingmodel på skoleområdet pr. 1. august 2018.docx

Bilag

Udgift pr. elev og samlet budget pr. skole skoleåret 21/22 i ny tildelingsmodel. Februar 2018
Høringsbrev om tildelingsmodel for skoleområdet
Sammenligning af ny tildelingsmodel med elevtal i 2021-22
Udgift pr. elev specialklasser skoleåret 17/18
Sammenligning administrative personale på skolerne - forslag til ny fordeling pr. 01.08.2018
Sammenligning - før og efter ny tildeling til SFO i forbindelse med ny tildelingsmodel
Beskrivelse af tildelingmodel på skoleområdet pr. 1. august 2018


23. Tildelingsmodel dagtilbud - 1. august 2018

Tildelingsmodel dagtilbud - 1. august 2018

Sagsfremstilling

I konsekvens af den vedtagne struktur ’Skoler og dagtilbud for alle’ har en bredt sammensat arbejdsgruppe udarbejdet forslag til en ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet.
Den nye tildelingsmodel skal træde i kraft den 1. august 2018, samtidig med den nye struktur.

 

Tildelingsmodellen omfatter de kommunale og selvejende daginstitutioner.
Dagplejen har en særskilt tildelingsmodel.

 

Modellen skal sikre gennemsigtighed i forhold til fordelingen af ressourcer og synliggøre kommunens serviceniveau på dagtilbudsområdet.

 

Forligskredsen bag strukturen har ønsket, at en del af det samlede budget tildeles på baggrund af socioøkonomi. Derudover foreslår arbejdsgruppen bag tildelingsmodellen en grundtildeling som tager højde for de store geografiske forskelle i kommunen.
 

Nyt i forhold til den nuværende tildelingsmodel er således tildeling af 5% af det samlede budget på baggrund af socioøkonomi, svarende til 4.384.360 kr. og en grundtildeling på samlet set 500.000 kr. til lønbudgettet, som fordeles på baggrund af afstande mellem afdelingerne i klyngerne og afstanden til Varde i forbindelse med tid og kørselsudgifter.

 

Tildelingen sker således ud fra følgende principper:

Grundtildeling lønbudget

Løntildeling pr. enhed

Tildeling på baggrund af socioøkonomi

Beløb til fastholdelse af kvalitet i dagtilbud (0-2 års området)

Ledelse (differentieret efter antal enheder)

Aktivitetsafhængige udgifter (pr. enhed)

 

Tildelingsmodellen er beskrevet i sin helhed i dok. 153121-17.

 

Tildelingsmodellen sendes i høring hos bestyrelser, MEDudvalg, FællesMED Børn og Læring, BUPL Sydjylland og FOA Varde, hvorefter udvalget behandler sagen på baggrund af de indkomne høringssvar og indstiller til endelig godkendelse i Byrådet den 10. april.


Forvaltningens vurdering

Den nye tildelingsmodel skaber ensartethed og gennemsigtighed i tildelingen af den samlede ressource på dagtilbudsområdet. Med tildeling af 5% på baggrund af socioøkonomi og grundtildeling som nye elementer vurderes, at ressourcetildelingen i den nye tildelingsmodel i højere grad end det er tilfældet i dag, tager højde for forskelle mellem dagtilbud med hensyn til børnenes socioøkonomiske baggrunde samt tid og kørselsudgifter.

 

Modellen understøtter tankegangen om, at dagtilbuddet tildeles ’en pose penge’, som dagtilbudslederen har ansvaret for at anvende bedst muligt i forhold til at lave et godt lærings- og trivselsmiljø for børnene.

 

Modellen bygger alene på principper for fordeling af ressourcerne til dagtilbuddene i forhold til en given opgave og et givent antal børn. Der er således tale om en rammetildeling, hvor det er et anliggende for det enkelte dagtilbuds ledelse og bestyrelse, hvordan ressourcen udmøntes og disponeres.

 

Der er i beregningerne taget udgangspunkt i samme økonomi som i den nuværende tildelingsmodel.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

 Dagtilbudsloven


Økonomi

Sagen drejer sig om fordeling af allerede afsatte budgetmidler til løsning af opgaverne på dagtilbudsområdet fremover, hvorved de fremlagte modeller ikke i sig selv udløser yderligere udgifter.


Høring

Dagtilbudsbestyrelser og MED-udvalg, FællesMED Børn og Læring, BUPL Sydjylland og FOA Varde.

Høringsperiode: 21. februar – 21. marts 2018.


Anbefaling

Forligskredsen anbefaler,

at forslag til tildelingsmodel for dagtilbudsområdet sendes i høring ved dagtilbuddenes  bestyrelser og MED-udvalg samt hos de faglige organisationer,

at de indkomne høringssvar behandles på ekstraordinært udvalgsmøde den 3. april med henblik på endelig godkendelse i Byrådet den 10. april 2018.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-02-2018

Tildelingsmodellen sendes i høring som beskrevet.

 

Sandie Eis Ravn (A) stemte imod at modellen sendes i høring, idet Socialdemokratiet står uden for den nye struktur ’Skoler og dagtilbud for alle’.sagsnr17-7056_doknr23445-18_v1_endelig forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet pr. 1.8.2018.xlsx
sagsnr17-7056_doknr2234-18_v1_høringsbrev om tildelingsmodel for dagtilbud.docx
sagsnr17-7056_doknr153121-17_v2_tildelingsmodel for dagtilbudsområdet gældende fra 1. august 2018..docx

Bilag

Endelig forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet pr. 1.8.2018
Høringsbrev om tildelingsmodel for dagtilbud
Tildelingsmodel for dagtilbudsområdet gældende fra 1. august 2018.


24. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud - efter udtalelse

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud - efter udtalelse

Sagsfremstilling

I henhold til dagtilbudsloven skal Byrådet fastsætte en styrelsesvedtægt for kommunens kommunale dagtilbud.

 

På baggrund af beslutning om ny struktur ’Skoler og dagtilbud for alle’, har udvalget for Børn & Undervisning den 12. december 2017 sendt forslag til ændring af styrelsesvedtægten for de kommunale dagtilbud til udtalelse hos berørte forældrebestyrelser og MEDudvalg forud for endelig godkendelse i Byrådet den 6. marts 2018.

 

Der er foreslået en mindre revision af den nuværende vedtægt således at forslaget til ny vedtægt er i overensstemmelse med strukturbeslutningen.

 

Revisionen omfatter tilføjelse af et nyt punkt 3 i styrelsesvedtægtens §8:
Der føres protokol over forældrebestyrelsens beslutning. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer, der har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

Afvigende meninger skal føres til protokol med oplysning om hvilken afdeling bestyrelsesmedlemmet repræsenterer, og medsendes forældrebestyrelsens udtalelser og beslutninger.

 

I konsekvens heraf bliver nuværende punkt 3 til punkt 4 etc.

Der ændres i den vejledende forretningsorden, således at samme sætning her tilføjes til §11.

 

Ved fristens udløb den 29. januar 2018 er det indkommet udtalelse fra:

Dagtilbud Øst’ MED-udvalg

Dagtilbud Øst’ bestyrelse

Forældrebestyrelsen i Blaabjergegnens Dagtilbud

Børneuniversets bestyrelse og MED-udvalg

Firkløverets bestyrelse og MED-udvalg

Dagtilbud Varde Vest’ bestyrelse og MED-udvalg

Børnehaverne Nord-Øst’ bestyrelse og MED-udvalg

 

De indkomne udtalelser tilslutter sig tilføjelsen af et nyt punkt 3 i styrelsesvedtægtens §8 og tilføjelse af tilsvarende sætning i den vejledende forretningsorden §11. Tilføjelsen opfattes som sikring af gennemsigtighed. Særligt fremhæves det positive i, at der fremadrettet skrives en beslutningsprotokol ved bestyrelsesmøder. Der foreslås en ændring i vedtægten således §8 også bliver gældende for børnebyer. De kommende børnebyer er lovgivningsmæssigt omfattet af kommunens styrelsesvedtægt for skolevæsenet og der skal derfor ikke indarbejdes forhold vedrørende børnebyer i Styrelsesvedtægt for dagtilbud. Derudover stilles forslag om udskiftning af halvdelen af forældrerepræsentanterne hvert andet år.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de indkomne udtalelser ikke giver anledning til justering af de foreslåede ændringer i det fremlagte forslag. Styrelsesvedtægten har fungeret siden strukturændringen i 2012, hvor de kommunale dagtilbud blev fællesledet med op til 4 afdelinger. Med strukturændringen 1. august 2018 vil dagtilbudsområderne blive større, dog max. 9 afdelinger, hvorfor forvaltningen vurderer, at antallet af bestyrelsesmedlemmer på 7, 9 eller 11 fortsat er dækkende. Forvaltningen anbefaler at forslag om udskiftning af halvdelen af forældrerepræsentanterne hvert andet år drøftes.

Forslag og kommentarer i forhold til skolernes styrelsesvedtægt foreslås drøftet under behandling af denne.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Forældrebestyrelserne og MED-udvalg i kommunale dagtilbud, BUPL Sydjylland og FOA Varde.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der – med baggrund i udtalelserne – tages endelig stilling til forslag til styrelsesvedtægt,

at det endelige forslag til ’Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud’ forelægges Byrådet til godkendelse.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-02-2018

Det indstilles til Byrådet,

at forslag til ’Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud’ godkendes, dog således

 • at styrelsesvedtægtens § 2, stk. 1 ændres i forhold til at forældrebestyrelserne består af minimum 7 personer og at hver afdeling har ret til en bestyrelsesrepræsentant,
 • at det delegeres til forældrebestyrelsen selv at beslutte størrelsen på bestyrelsen, dog skal der være et ulige antal. 


sagsnr17-13132_doknr189138-17_v1_styrelsesvedtægt for dagtilbud - gældende fra 07.11.2018.doc
sagsnr17-13132_doknr195391-17_v2_forslag til ny styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud.docx
sagsnr17-13132_doknr13651-18_v1_udtalelse fra dagtilbud øst' med-udvalg.docx
sagsnr17-13132_doknr14691-18_v1_udtalelse fra forældrebestyrelsen i blaabjergegnens dagtilbud.docx
sagsnr17-13132_doknr15394-18_v1_udtalelse fra børneuniversets bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-13132_doknr16107-18_v1_udtalelse fra firkløverets forældrebestyrelse.docx
sagsnr17-13132_doknr16106-18_v1_udtalelse fra firkløverets med-udvalg.docx
sagsnr17-13132_doknr17211-18_v1_udtalelse fra dagtilbud øst' bestyrelse.msg
sagsnr17-13132_doknr17219-18_v1_udtalelse fra dagtilbud varde vest' bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-13132_doknr17260-18_v1_udtalels fra børnehaverne i nord-øst' forældrebestyrelse og med-udvalg.doc

Bilag

Styrelsesvedtægt for dagtilbud - gældende fra 01.01.2018
BU-udv. 12.12.2017: Forslag til ny Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud
Udtalelse fra Dagtilbud Øst' MED-udvalg
Udtalelse fra forældrebestyrelsen i Blaabjergegnens Dagtilbud
Udtalelse fra Børneuniversets bestyrelse og MED-udvalg
Udtalelse fra Firkløverets forældrebestyrelse
Udtalelse fra Firkløverets MED-udvalg
Udtalelse fra Dagtilbud Øst' bestyrelse
Udtalelse fra Dagtilbud Varde Vest' bestyrelse og MED-udvalg
Udtalels fra Børnehaverne i Nord-Øst' forældrebestyrelse og MED-udvalg


25. Anlægsbevilling på 18.759.000 kr. vedr. Årre Børnecenter

Anlægsbevilling på 18.759.000 kr. vedr. Årre Børnecenter

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2015-18 at bygge en ny børnehave som en tilbygning til Årre Skole. Med afsæt i kommunens strategi om at satse på færre og mere intelligente m² blev ’Projekt ny børnehave i Årre’ udvidet til ’Projekt Årre Børnecenter, hvor skolen og lokalsamfundet blev tænkt ind i projektet.’

 

Gennem en samskabelsesproces med interne og eksterne deltagere fra dagtilbud, skole/SFO, lokalarkiv, byråd og borgere i Årre er der skabt en overordnet vision for Årre Børnecenter:
 

”Vi ønsker en ny institution med flere funktioner og en fælles profil. Bygningsfysikken styrker samarbejdet mellem Årre dagpleje, evt. kommende vuggestue, børnehave, SFO og skole, og gennem det skabes der sammenhæng (en rød tråd) i børnenes liv. Det vil sige, at vi ønsker at dele pladsen og tænke smartere. Vi ønsker at tænke i et med naturen. Udearealerne inviterer til læring og bevægelse. Vi ønsker sammenhæng med byen. Det vil sige, at vi inviterer borgere og foreningsliv ind – vi deler arealerne med andre, når vi ikke selv bruger dem – for at vi får noget positivt til Årre som by og jer som borgere, og at området bliver attraktivt for nye tilflyttere.”

 

Der skabes således et attraktivt børnecenter for børn og borgere i Årre - både i og udenfor børnecentrets åbningstider.

 

I forbindelse med den nye skole- og dagtilbudsstruktur, ’Skoler og dagtilbud for alle’ bliver Årre Børnehave pr. 1. august 2018 ledet sammen med skolen i Årre Børnecenter. 


Forvaltningens vurdering

 Projekteringen af byggeprojektet er afsluttet og byggeriet er klar til at gå i gang under forudsætning af, at der meddeles anlægsbevilling.


Konsekvens i forhold til visionen

Udearealerne optimeres, hvorved der bliver bedre rammer og hermed muligheder for udlevelse af visionen.


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven.


Økonomi

Der var afsat 1.013.000 kr. i 2015, 2.032.000 kr. i 2016, 10.180.000 kr. i 2017 og 5.534.000 kr. i 2018. Der er i således i budgettet afsat i alt 18.759.000 kr. til projektet.

 

Den samlede udgift for projektet er ca. 25,4 mio.kr. (efter licitation). En del af beløbet vedrører udgifter til kloakseparering, energirenoveringer og nedrivning af bygninger, som finansieres af midler afsat af Udvalget for Teknik og Miljø. 


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles anlægsbevilling på 18.759.000 kr. til projektet,

at beløbet finansieres af de i budgettet afsatte midler. 


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-02-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.sagsnr14-3833_doknr22003-18_v1_fp.01 situationsplan.pdf.pdf

Bilag

FP.01 SITUATIONSPLAN.pdf


26. Håndtering af pladsudfordringer i Agerbæk Børnehus

Håndtering af pladsudfordringer i Agerbæk Børnehus

Sagsfremstilling

Den fysiske kapacitet i Agerbæk Børnehus er ca. 75 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

Fra senest maj 2018 og frem til juli 2020, vil Agerbæk Børnehus være positivt udfordret af stigende tilgang af børn. I perioder vil der være mellem 89 og 100 børnehavebørn.

Dette sætter husets kapacitet under pres, og forvaltningen foreslår derfor - i samarbejde med dagtilbudslederen - en lokal løsning, hvor der oprettes en udegruppe med base ved den tidligere børnehave, Enghuset, beliggende på Fåborgvej 88A i Agerbæk.
Optimalt vil løsningen skulle starte op fra maj 2018, alternativt august 2018, da det er i den gode periode i forhold til udeliv og ferieafholdelse.

 

Der laves aftaler med Team Ejendomme og Ungdomsklubben (bruger af huset) om vilkårene for børnehavens anvendelse af Enghuset som udebase. Da Enghuset er kommunens bygning, vil der ikke være lejeudgifter forbundet med børnehavens brug af huset,- dog vil der være udgifter til rengøring og forbrugsafgifter. Et skønnet beløb på 30.000 kr./år.
Hertil kommer udgifter til ekstra tildeling til en udegruppe, svarende til 20 timer i ugen de uger, hvor børnehaven har 5 børn eller flere i forhold til max kapaciteten. 20 timer pr. uge svarer til en udgift på 220.500 kr. på helårsbasis i 2018.

 

Alternativt vil børnene kunne anvises plads i Starup Børnehave, som pr. august 2018 bliver en del af Starup Børneby. Starup Børnehave bliver udfordret af børnetallet som ifølge prognosen af 15. januar 2018 får et gennemsnit på 28-30 børn inklusiv 0-2 års pladser. Med bortfald af minimumstildelingen til 35 børn udfordres børnehaven på ressourcerne.
Årre er ikke et reelt alternativ, da byggeri af ny børnehave starter primo 2018. 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer det hensigtsmæssigt, at udfordringen med midlertidigt stigende børnetilgang løses lokalt i Agerbæk. Forældre der ikke arbejder i retning Grindsted, formodes at ville stå til overflytning til Agerbæk, så børnene kommer i den lokale børnehave inden skolestart.
Skulle udfordringen i Agerbæk vise sig at have længere varighed (prognoserne kan højst se 3 år frem), bør der tænkes i en mere varig løsning, hvorfor udviklingen skal følges tæt. 


Konsekvens i forhold til visionen

Udegruppen etableres begrundet i pladsmangel og understøtter samtidig visionen ’Vi i naturen’, idet børnene i Agerbæk Børnehus får optimeret mulighederne for leg og læring i naturen. 


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven 


Økonomi

Udgifter til ekstra tildeling samt ejendomsudgifter afholdes inden for dagtilbudsområdet. 


Høring

Ingen 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til det foreliggende forslag til håndtering af børnetilgang i Agerbæk. 


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-02-2018

Forslaget om en lokal løsning i Agerbæk, hvor der oprettes en udegruppe med base ved Enghuset, blev godkendt.

27. Prognose dagtilbud - januar 2018

Prognose dagtilbud - januar 2018

Sagsfremstilling

Der udarbejdes prognoser pr. 15. januar og 15. maj hvert år for dagtilbudsområdet. Desuden udarbejdes endelig prognose pr. 15. juli hvert år.

Pr. 15. januar 2018 foreligger prognosen for børnehaverne og vuggestuerne for perioden 1. august 2018 – 31. juli 2019. Perioden som prognosen gælder for, starter således samtidig med den nye struktur på dagtilbudsområdet.

 

For børnehaverne viser prognosen pr. 15 januar, at der i 2018/2019 forventes at blive ca. 25 færre børnehavebørn end i 2017/2018. Januar prognosen har tidligere vist sig at være lavere end den endelige prognose 15. juli hvorfor det forventes at børnetallet bliver højere end de nuværende tal.  


Forvaltningens vurdering

Som følge af den nye struktur på dagtilbudsområdet bortfalder minimumstildelingen til 35 børn. Der tildeles således til faktisk antal børn (enheder) pr. 1. august 2018.
 

På den baggrund anviser kommunen fra 1. august 2018 pladser på baggrund af forældreønsker, såfremt der er plads i den ønskede institution indenfor den normerede ramme.
Det kan betyde, at der er institutioner/afdelinger, der på sigt ikke har tilstrækkelig søgning, hvorfor efterspørgsel og kapacitet bør følges nøje fremadrettet.

 

For de afdelinger, der indgår i en børneby, er det i forbindelse med strukturen besluttet, at der skal igangsættes nedlukning af både dagtilbud og skole, såfremt en børneby i 2 sammenhængende år kommer under 100 børn.

 

Prognosen viser, at 4 dagtilbud/afdelinger kommer under 35 børn:
 

Børnehaven Vestervold (afd. af Dagtilbud Varde)31 børn

Børnehaven Lundparken (Lunde Børneby, Blåbjergskolen)22 børn (inkl. 0-2 år)

Starup Børnehave (Starup Børneby, Agerbæk Skole)30 børn (inkl. 0-2 år)

Billum Børnehave (Lukker 31. juli 2018)12 børn

 

Tilgangen til Børnehuset Sønderallé (afd. af Dagtilbud Varde) er ligeledes udfordret på børnetallet med en prognose på 38 børn (inkl. midlertidig vuggestue).

 

De permanente vuggestuepladser i Varde by vil ifølge prognosen ikke blive fyldt op til minimum 95% af prognosen, som er det budget institutionerne er garanteret i den nuværende tildelingsmodel.
På den baggrund anbefaler forvaltningen en udfasning af tilsammen 12 midlertidige vuggestuepladser i henholdsvis Højgårdsparken, Østervang, Lysningen og Vuggestuen Isbjergparken. I praksis betyder det, at der fremadrettet ikke anvises til den midlertidige normering.

 

For såvel vuggestuepladser som 0-2 års pladser gælder, at der er børn, der endnu ikke skrevet op/endnu ikke er født, hvorfor prognosen herfor er usikker.

 

Det skal påpeges, at der er tale om prognoser. Der kan i sagens natur ikke tages højde for forældreønsker, til- og fraflytning mv.

 

Antallet af flygtningebørn er faldet markant og vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være en afgørende faktor i forhold til prognosen. 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

 Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orientering om prognosen pr. 15. januar 2018 for børnetallet for dagtilbudsområdet for perioden 1. august 2018 – 31. juli 2019 tages til efterretning,

at udfasningen af de 12 midlertidige vuggestuepladser i Varde by iværksættes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-02-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Samtidig blev det besluttet, at udfasningen af de midlertidige vuggestuepladser i Varde by iværksættes.sagsnr18-789_doknr10152-18_v1_prognose for dagtilbud 20182019.xlsx

Bilag

Prognose for dagtilbud 2018/2019


28. Differentieret børnehavestart

Differentieret børnehavestart

Sagsfremstilling

I forbindelse med de vedtagne effektiviseringer og besparelser for budget 2018 har Byrådet besluttet, at børnehavestarten fremover er 2,11 år. Samtidig har Byrådet bedt fagudvalget arbejde videre med mulighederne for en yderligere differentiering.
Hidtil har børnehavestart i Varde Kommune været til den første i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Pr. 1. april 2018 vil det blive til den første i den måned, hvor barnet bliver 2,11 år. I praksis betyder det, at et barn der fylder 2,11 den 30. i en måned, vil være 2,10 år ved børnehavestart, hvor et barn i dag, hvis barnet fylder 3 år den 30. i en måned vil være 2,11 år ved børnehavestart.

Forvaltningen har lavet oplæg til kriterier for differentieret børnehavestart.

Udgangspunktet i forslaget er børnehavestart ved 2,11 år med mulighed for differentiering i form af såvel tidligere som udskudt børnehavestart. Med udgangspunkt i viden om børns generelle udvikling vurderes, at spændet kan ligge imellem 2,9 og 3,2 år, det vil sige et spænd på 5 måneder.

 

Tidspunkt for børnehavestart og differentiering af børnehavestart vil være gældende for såvel kommunale, selvejende som private dagtilbud.


Forvaltningens vurdering

Ifølge de nuværende retningslinjer ligger børnehavestarten på 3 år. Et barn kan dog tilbydes børnehaveplads fra 2,9 år, hvis der er behov for at opfylde pasningsgarantien - det vil sige, hvis der mangler pladser i dagpleje eller vuggestue, dog under forudsætning af, at barnet vurderes klar. Børnehavestarten kan også udsættes af pædagogiske grunde, hvis barnet ikke vurderes klar til børnehave som 3 årig. Udskudt børnehavestart sker på baggrund af begrundet ansøgning til visitationen i dagtilbud, hvor dagtilbudschefen har kompetencen til at træffe beslutning.

I det nye forslag ligger børnehavestarten på 2,11 år, med mulighed for tidligere eller udskudt start i et spænd fra 2,9 – 3,2 år.
 

Forskningsmæssigt kan man ikke pege på den optimale differentiering. Forvaltningen anbefaler derfor, at der tages udgangspunkt i en konkret vurdering af det enkelte barns udviklingsniveau ved beslutning om tidligere eller udskudt børnehavestart på baggrund af 5 kriterier:
 

Tidligere start end 2,11 år kan ske på kommunens foranledning begrundet i mangel på dagpleje/vuggestuepladser (jf. kommunens retningslinjer for optagelse i dagtilbud). Det er en forudsætning at kriterie 3 er opfyldt.
 

Tidligere/senere start end 2,11 år kan ske på anmodning fra barnets dagtilbud (dagpleje/vuggestue) i samarbejde med forældrene.
 

Barnets udviklings- og trivselsniveau skal vurderes forud for beslutning om tidligere eller udskudt børnehavestart. Som grundlag for vurderingen udarbejdes dialogprofil samt sprogvurdering. Beslutning om tidligere eller senere start end 2,11 år foretages af visitationen i dagtilbud, hvortil dagpleje eller vuggestue sender en begrundet anmodning vedlagt dialogprofil og sprogvurdering. Dagtilbudschefen har kompetencen til at træffe beslutning løbende.
 

Tilflyttere fra kommuner med tidligere børnehavestart end Varde Kommune kan få deres barn i tidligere i børnehave, dog tidligst ved 2,9 år. Her lægges vægt på, at barnet ikke skal have flere skift på få måneder.
 

Individuel vurdering i helt særlige tilfælde. Eksempelvis hvor særlige pædagogiske eller sociale behov gør sig gældende eller ved uforudsete og udefrakommende omstændigheder, der påvirker familien eller barnet (alvorlig sygdom, dødsfald eller lignende). Herunder hører ikke dagplejers eller familiens ferie eller at barnets bedste ven skal afsted 1 måned før.

 

Ved beslutning om differentieret børnehavestart skal ’Retningslinjer for optagelse i dagtilbud’ konsekvensændres. 


Konsekvens i forhold til visionen

 Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Besparelsen er indregnet i budgettet med virkning fra 1. april 2018 med en besparelse på 700.000 kr. i 2018 og 1 mio. kr. fra 2019 og fremadrettet.
Såfremt et barn starter før 2,11 år vil der være en mindreudgift og starter barnet senere end 2,11 år vil der være en merudgift, da udgiften pr. barn er højere i vuggestue og dagpleje.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til kriterier for differentieret børnehavestart godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-02-2018

Holger Grumme Nielsen (B) stiller ændringsforslag om at tidligere børnehavestart end børn fyldt 3 år, skal ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet. Tidligere børnehavestart end 3 år kan kun ske såfremt, der er enighed mellem forældre, dagplejepædagog/vuggestuepædagoger og børnehavepædagogerne.

 

Forslaget blev sat til afstemning:

For forslaget stemte Holger Grumme Nielsen (B).

Imod forslaget stemte Peder Foldager (V), Lars Teglgaard (V), Tom Arnt Thorup (L), Sandie Eis Ravn (A) og Tina Agergaard Hansen (O).

 

Forvaltningens forslag til kriterier for differentieret børnehavestart blev herefter sat til afstemning.

For forslaget stemte Peder Foldager (V), Lars Teglgaard (V), Tom Arnt Thorup (L), Sandie Eis Ravn (A) og Tina Agergaard Hansen (O).

Imod stemte Holger Grumme Nielsen (B).

 

I henhold til styrelseslovens §23 ønsker Holger Grumme Nielsen sagen indbragt til afgørelse af Byrådet. sagsnr16-12453_doknr14165-17_v1_retningslinjer for optagelse i dagtilbud pr. 01.04.2018.doc
sagsnr17-12396_doknr176607-17_v3_differentieret børnehavestart - kriterier.docx

Bilag

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud pr. 01.03.2017
Differentieret børnehavestart - kriterier


29. Samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp

Samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp

Sagsfremstilling

Dansk Flygtningehjælp (DFH) har et ønske om at indgå en samarbejdsaftale med Varde Kommune om en styrket indsats for flygtningebørn i foreningslivet. Formålet med aftalen er at:

 

Styrke fokus på værdien af flygtningebørns deltagelse i det lokale foreningsliv

Styrke det frivillige lokale foreningsliv til at modtage og fastholde flygtningebørn

Udvikle det lokale netværk som understøtter vidensdeling og som bidrager til fælles løsninger på fritidsområdet.

 

Deltagelse i fritidsaktiviteter er en helt central forudsætning for flygtninges trivsel, medborgerskab og integration i det danske samfund. Derfor har DFH etableret Fritidspuljen, som giver økonomisk støtte til fritidskontingenter og udstyr. Målet er, at styrke flygtningebørn og unge flygtninges livskvalitet og integration i det danske samfund gennem aktiv deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv.


Fritidspuljen er et supplement til Varde Kommunes Fritidspas og er den primære ansøgningspulje for flygtningebørn i Varde Kommune. I perioden november 2015 til juni 2017 er der bevilget 193 kontingentbetalinger (0-18 år) hvoraf 72 er ansøgninger fra kommunale medarbejdere, og 36% af bevillingerne er blevet indløst. Fritidspuljen har været lukket for ansøgninger siden 15. juni 2017, men åbner igen den 8. januar 2018 med nye kriterier. 

 

Ønsket om at indgå en samarbejdsaftale har blandt andet baggrund i to fyraftensmøder, som blev afholdt 17. november 2016 og 23. marts 2017 med deltagere fra foreningslivet, frivillige netværksgrupper, medarbejdere fra Varde Kommune, DFH m.fl. Møderne havde den største opbakning, DFH har set til sådanne møder. Konklusionerne på begge møder var, at der mangler helt konkrete brobygningsindsatser mellem foreningslivet og flygtninge i Varde Kommune.

 

I samarbejdsaftalen har Varde Kommune ansvar for:

At arbejde for at skabe gode rammer, som på sigt sikrer en styrkelse af flygtningebørns integration i foreningslivet

Udpege en tovholder for samarbejdet, som primær kontaktperson til DFH

Stille de nødvendige medarbejderressourcer til rådighed for de aktiviteter, som aftales i samarbejdet.

DFH har ansvar for:

At give støtte til kontingentbetaling for flygtningebørns fritidsaktiviteter gennem fritidspuljen i det omfang puljen har tilgængelige midler

At understøtte kommunens arbejde med at skabe en styrket platform for en bæredygtig integrationsindsats af flygtningebørn i foreningslivet

At bidrage med konsulentstøtte til de aftalte aktiviteter, som fremgår af bilaget.

 

Samarbejdsaftalen er ikke endelig, men med mulighed for at supplere og ændre efter aftale med DFH.


Forvaltningens vurdering

 Der er søgt mange penge til kontingenter i Fritidspuljen, men udnyttelsesgraden kan forbedres. Dette sammenholdt med efterspørgslen på en brobygningsindsats giver god baggrund for at indgå et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp om en helhedsorienteret indsats for flygtningebørn i Varde Kommune.

 

Som det fremgår af bilaget til samarbejdsaftalen lægger DFH op til, at der skal dannes et Lokalt Netværk. Forvaltningen foreslår, at dette netværk tager udgangspunkt i Integrationsforum netværket. DFH kan desuden bruges til at understøtte Integrationsforum netværket med viden, sparring og yderligere kontakter.

 

For at sikre et stærkt og effektivt samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og en flerstrenget integrationsindsats, bør samarbejdet ske på tværs af forvaltninger som arbejder med målgruppen - Jobcenteret, Børn og Læring, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse samt Kultur og Fritid.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Integrationsforum


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Kultur og Fritid,

at samarbejdsaftalen godkendes,

at samarbejdsaftalen sendes til høring i Integrationsforum og

at sagen sendes til orientering i Udvalg for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalg for Børn og Læring.


Beslutning Direktionen den 20-12-2017

Anbefalingen blev godkendt.

 

Direktionen drøftede det tværgående samarbejde med baggrund i samarbejdsaftalen.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 08-02-2018

Udsat


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-02-2018

Taget til efterretning.

Udvalget for Børn og Læring opfordrer Kultur og Fritid til på et senere tidspunkt at give udvalget en opfølgning på tiltagene i samarbejdsaftalen.sagsnr16-9996_doknr195646-17_v1_samarbejdsaftale mellem varde kommune og fritidspuljen, dansk flygtningehjælp.pdf.pdf
sagsnr16-9996_doknr195643-17_v1_bilag til samarbejdsaftale.pdf.pdf
sagsnr16-9996_doknr198413-17_v1_status på fritidspuljen i varde kommune.docx

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Varde kommune og Fritidspuljen, Dansk Flygtningehjælp.pdf
Bilag til samarbejdsaftale.pdf
Status på Fritidspuljen i Varde Kommune


30. Orientering om målretning af midler fra udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller 2018

Orientering om målretning af midler fra udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller 2018

Sagsfremstilling

Det tidligere Udvalg for Kultur og Fritid besluttede på mødet den 11. december 2017 at sende et forslag om et åbent skoleprojekt med bevægelse og læring i høring hos Samarbejdende Idrætshaller i Varde Kommune (SIV).

 

Forslaget bygger på et projekt med et samarbejde mellem Fritidscenteret og Brorsonskolen som er gennemført i skoleåret 2016/2017. Projektet har været så stor en succes, at de to parter stiller sig til rådighed for at være frontløbere i at udvikle et koncept, som vil kunne benyttes af andre haller og skoler i Varde Kommune. Foruden Brorsonskolen har Lykkesgårdskolen, Sct. Jacobi Skole og Alslev Skole givet tilsagn om at deltage i konceptudviklingen.

 

Fritidscenterets faciliteter vil blive benyttet til formålet fordelt over i alt 27 dage af 6-7 timer per dag. Dette forløber sig til 287.726 kr. Dertil kommer transport til og fra Alslev Skole og Lykkesgårdskolen. Forslaget ønskes finansieret af Udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller 2018.

 

SIV har afgivet et høringssvar på ansøgningen om midler fra puljen til videreførelse af konceptet om læring og bevægelse. SIV bakker op om forslaget og at konceptet videreudvikles med støtte fra Udviklingspuljen 2018. SIV ønsker, at der bliver erfaringsudvekslet og delt resultater og materiale så flest muligt får indsigt i arbejdet.

SIV vurderer, at konceptet hører hjemme under Børn og Unge, og at lignende indsatser derfor ikke bør finansieres af Kultur og Fritid.

 

SIV anbefaler desuden, at der ved budgetforhandlingerne til budget 2019 stilles forslag om at tilbageføre de midler, som er sparet væk fra Børn og Lærings budget til betaling af idrætsundervisning i hallerne. Disse midler kunne fremadrettet anvendes af skoler og haller til indsatsen med bevægelse og læring.


Forvaltningens vurdering

Høringssvaret fra SIV er gennemarbejdet og forholder sig konstruktivt og kritisk til både ansøgningen og puljens resterende midler.

 

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen fra Fritidscenteret bør efterkommes og at der ved projektets afslutning erfaringsudveksles mellem halinspektører og mellem skoleledere.

 

Det er vigtigt for forvaltningen, at der erfaringsudveksles mellem projekterne i Ølgod, Hodde-Tistrup, Helle og Fritidscenteret forud for videreførelsen af Fritidscenterets koncept. Dermed bringes erfaringerne fra hele kommunen med i konceptet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Udviklingspuljen for Idræts- og Svømmehaller 2018 udgør brutto 819.639 kr. Hvis ansøgningen fra Fritidscenteret godkendes, vil der restere 531.913 kr. i puljen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Varde Fritidscenter tildeles 287.726 kr. til videreudvikling af deres koncept om bevægelse og læring, og at erfaringerne fra projekterne i Ølgod, Hodde-Tistrup og Helle inddrages i konceptudviklingen, og

at sagen sendes til orientering i Udvalget for Børn og Læring.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-02-2018

Taget til efterretning.sagsnr17-4897_bilagsnr#2466547_v1_sv status på projekter vedr. den åbne skole - aktivitetsplan for 7. årgang.pdf.pdf
sagsnr17-12835_doknr3823-18_v1_sivs høringssvar på målretning af midler fra udviklingspuljen.doc
sagsnr17-4897_doknr179880-17_v1_status og erfaringer - fritidscenteret.msg
sagsnr17-12835_doknr194583-17_v1_forslag - målretning af midler til bevægelse og læring.docx
sagsnr17-4897_bilagsnr#2466546_v1_sv status på projekter vedr. den åbne skole - evaluering og ansøgning vedr. bevægelse og læring kul.docx
sagsnr17-4897_doknr180277-17_v1_oversigt - projekter vedr. den åbne skole.docx

Bilag

SV: Status på projekter vedr. den åbne skole - aktivitetsplan for 7. årgang.pdf
SIVs høringssvar på målretning af midler fra udviklingspuljen
Status og erfaringer - Fritidscenteret
Forslag - Målretning af midler til bevægelse og læring
SV: Status på projekter vedr. den åbne skole - Evaluering og ansøgning vedr. bevægelse og læring kultur og fritid..docx
Oversigt - projekter vedr. den åbne skole


31. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

 

Orientering ved formanden

KL’s Børn og Unge Topmøde

 

 

 

Orientering ved direktøren

Dagtilbudskonference 2018 – http://tilmeld.kl.dk/dagtilbudskonference2018

Midlertidig bestyrelse i Trinbrættet pga lederskifte

Ungeprofil undersøgelsen

Tiltag inden for autismeområdet

 

 

 

Orientering ved udvalgets medlemmer

 


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-02-2018

Taget til efterretning.sagsnr18-10164_doknr20100-18_v1_program - dagtilbudskonference 23.05.2018.pdf

Bilag

Program - Dagtilbudskonference 23.05.2018