UDVALG

Udvalget for Børn og Læring

MØDE

Referat

STED

Ansager Skole

STARTTIDSPUNKT

18-01-2018 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

18-01-2018 14:15:00


PUNKTER

5. Godkendelse af dagsorden
6. Godkendelse af referat fra konstituerende møde 06.12.2017
7. Valg af formand i forbindelse med valg til skolebestyrelse
8. Fastsættelse af møder - form og indhold
9. Fastsættelse af møder i Fællesråd for bestyrelsesformænd i hhv. skoler og datilbud
10. Skoledagens længde
11. Delegering af kompetencen vedr. ansøgninger om afkortning af undervisningstiden
12. Godkendelse af vedtægter for Produktionsskolen Varde
13. Gensidig orientering5. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-01-2018

Godkendt.

6. Godkendelse af referat fra konstituerende møde 06.12.2017

Godkendelse af referat fra konstituerende møde 06.12.2017

Sagsfremstilling

 

Byrådet, Udvalget for Erhverv og Økonomi samt de stående udvalg afholdte den 6. december 2017 konstituerende møde.

 

For Udvalget for Børn og Læring blev følgende godkendt:

Formand Peder Foldager Hansen

Næstformand Sarah Andersen

Udvalgets forretningsorden

Udvalgets mødeplan 2018


Retsgrundlag

Styrelsesloven og kommunens styrelsesvedtægt


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at referat fra Udvalget for Børn og Lærings konstituerende møde 6. december 2017 godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-01-2018

Godkendt.sagsnr17-10539_doknr192293-17_v1_referat 06.12.2017 - udvalget for børn og læring (konstituerende møde).pdf

Bilag

Referat 06.12.2017 - Udvalget for Børn og Læring (konstituerende møde)


7. Valg af formand i forbindelse med valg til skolebestyrelse

Valg af formand i forbindelse med valg til skolebestyrelse

Sagsfremstilling

Til at forestå valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne kan Byrådet vælge et medlem blandt Byrådets medlemmer til valgbestyrelsen og beslutte, at vedkommende skal være formand.

 

Der skal vælges til følgende skoler:

 

Agerbæk og Starup Skoler

Alslev Skole

Ansager Skole

Blåvandshuk og Janderup skoler

Brorsonskolen           

Tistrup, Horne og Thorstrup skoler

Lykkesgårdskolen

Næsbjerg og Nordenskov skoler

Nr. Nebel, Lunde-Kvong og Outrup skoler

Sct. Jacobi Skole

Ølgod Skole

Årre Skole

 


Retsgrundlag

§ 1, stk. 1 i bilag B til ’Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes Skolevæsen’:

Valgbestyrelsen består af

Byrådet kan herudover udpege et medlem til valgbestyrelsen og kan beslutte, at vedkommende skal være formand i stedet for skolelederen.

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet tager stilling til hvorvidt der skal vælges medlemmer til valgbestyrelserne på skolerne og hvorvidt vedkommende skal være formand,

at Byrådet i bekræftende fald vælger medlemmer til valgbestyrelserne.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Sagen afgøres i Udvalget for Børn og Læring.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-01-2018

Såfremt skolerne ønsker politisk deltagelse udpeges følgende som formand:

 • Agerbæk og Starup Skoler: Sarah Andersen
 • Alslev Skole: Sandie Eis Ravn
 • Ansager Skole: Niels Haahr Larsen
 • Blåvandshuk og Janderup skoler: Udvalgsformanden bemyndiges til at udpege
 • Brorsonskolen: Tom Arnt Thorup
 • Tistrup, Horne og Thorstrup skoler: Stig Leerbeck
 • Lykkesgårdskolen: A.C. Hoxcer Nielsen
 • Næsbjerg og Nordenskov skoler: Peder Foldager
 • Nr. Nebel, Lunde-Kvong og Outrup skoler: Connie Høj
 • Sct. Jacobi Skole: Udvalgsformanden bemyndiges til at udpege
 • Ølgod Skole: Tina Agergaard Hansen
 • Årre Skole: Holger Grumme Nielsen

 

8. Fastsættelse af møder - form og indhold

Fastsættelse af møder - form og indhold

Sagsfremstilling

Rundt i kommunen:

For at udvalget kan få et nøjere kendskab til institutionstyper og opgaver, der hører til i udvalgets regi har der i tidligere byrådsperiode været afviklet besigtigelsesture. I stedet foreslås, at udvalgsmøder afholdes eksternt på en institution – startende med en rundvisning (skole, sfo og dagtilbud) og efterfølgende dialog med lederne og andre.

Oversigt over skoler, daginstitutioner m.m. vedlægges.

 

Temamøder:

Det foreslås, at der sættes temapunkter på dagsordenen – alt efter ønske og behov.

 

For at følge udviklingen i skolernes elevtal foreslås, at der i maj og oktober måned sættes et temapunkt på udvalgets dagsorden (tidligere er dette drøftet på særskilte ’udvalgsmøder’). Formålet med temaet er at sikre, at de politiske beslutninger træffes på baggrund af aktuelle faktaoplysninger. Herved kan dere ageres hurtigt, såfremt vilkårene ændrer sig, og dermed tilstræbes en dynamisk beslutningsproces, hvor mål og rammer tilpasses den aktuelle udvikling.

 

Årshjul:

For at give et overordnet overblik over udvalgets arbejde henvises til vedlagte årshjul samt oversigt over anslået timeforbrug på møder. 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen foreslår,

at der tages stilling til de beskrevne forslag.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-01-2018

Udvalgets møder afholdes så vidt muligt rundt på skoler, sfo og dagtilbud. Rundvisning og dialog tænkes ind i udvalgsmødet.  

 

Der sættes temapunkter på udvalgets dagsorden – alt efter ønske og behov.

I maj og oktober måned sættes et temapunkt på om data på skoleområdet

 

Med baggrund i oversigten over årets møder blev det besluttet, at i 2018 fastholdes de nuværende møder, men de fastlægges så vidt muligt i sammenhæng med hinanden. Forvaltningen bemyndiges til at planlægge møderne på baggrund af drøftelserne.

Omfanget af møder evalueres efter 1 år.

 

Årshjulet blev taget til efterretning.

 sagsnr17-10539_doknr1195-18_v1_oversigt over årets møder for udvalget for børn og læring.docx
sagsnr17-13389_doknr191518-17_v1_rundt i kommunen i perioden 2018-2022 - udvalget for børn og læring.doc
sagsnr17-10539_doknr1709-18_v1_oversigt over hvor udvalgsmøder afholdes i 2018.docx
sagsnr17-8938_doknr181971-17_v1_årshjul - udvalget for børn og læring.pptx

Bilag

Oversigt over årets møder for Udvalget for Børn og Læring
Rundt i kommunen i perioden 2018-2022 - Udvalget for Børn og Læring
Oversigt over hvor udvalgsmøder afholdes i 2018
Årshjul - Udvalget for Børn og Læring


9. Fastsættelse af møder i Fællesråd for bestyrelsesformænd i hhv. skoler og datilbud

Fastsættelse af møder i Fællesråd for bestyrelsesformænd i hhv. skoler og datilbud

Sagsfremstilling

Der er i i henhold til styrelsesvedtægten for hhv. Skoler og Dagtilbud oprettet et fælles rådgivende organ, nemlig ’Fællesråd for bestyrelsesformænd på skoleområdet’ og ’Fællesråd for bestyrelsesformænd på dagtilbudsområdet’, jfr. vedhæftede retningslinjer.

 

På denne baggrund foreslås følgende møder mellem udvalget og fællesrådene:


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet og Styrelsesvedtægt for Dagtilbud


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at møderne afholdes som foreslået.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-01-2018

Forvaltningen bemyndiges til at udarbejde en plan for møderne. sagsnr17-13132_doknr189138-17_v1_styrelsesvedtægt for dagtilbud - gældende fra 07.11.2018.doc
sagsnr15-8482_doknr5505-15_v1_bilag d fællesrådet - retningslinjer for etablering og virksomhed.docx

Bilag

Styrelsesvedtægt for dagtilbud - gældende fra 01.01.2018
Bilag D Fællesrådet - Retningslinjer for etablering og virksomhed


10. Skoledagens længde

Skoledagens længde

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 5. december 2017, at stillingtagen til benyttelse af folkeskolelovens § 16b oversendes til det nye byråds behandling i første kvartal 2018, jfr. vedlagte.

 

Folkeskolelovens § 14 b fastsætter at undervisningstiden i folkeskolen tilrettelægges således, at den i et skoleår har en samlet varighed af:

 

Der er ikke opstillet en norm for antallet af skoledage eller for, hvor lang den enkelte skoledag eller skoleuge må være. Det er dog forudsat, at undervisningen normalt foregår i tidsrummet mellem kl. 8.00 og 16.00 og placeres på ugens første 5 dage.

Den forlængede undervisningstid skal give optimale muligheder for tilrettelæggelse af en varieret skoledag, hvor der veksles mellem forskellige aktiviteter i løbet af dagen.

Skoledagen for elever på 1.-9. klassetrin består af tid til undervisning i folkeskolelens fag og obligatoriske emner samt tid til understøttende undervisning. Tiden fordeles mellem de 2 typer undervisningstid således, at

 

Folkeskolelovens § 16 b fastsætter at ”Kommunalbestyrelsen kan, for så vidt angår den understøttende undervisning, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden jf. § 14 b for børnehaveklasse og 1.-3. klasse og i helt særlige tilfælde for eleverne på 4.-9. klassetrin med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.

Fraviges reglerne i § 14 b om en mindste varighed af undervisningstiden skal kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i skolens fritidsordning eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer som fravigelsen vedrører uden særskilt betaling fra forældrene.”

 

Undervisningsministeren udsendte 13. januar 2016 et brev (vedlagt) med præciseringer i forhold til mulighederne for afkortning af skoledagen. Af disse præciseringer fremgår blandt andet:

Undervisningsministeren udsendte et opfølgende brev til samtlige kommunalbestyrelser om samme emne 28. april 2017 (vedlagt).

 

Endvidere henvises til KL og Børne- og Kulturchefforeningens brev af 10. januar 2018 om anvendelse af folkeskolelovens § 16b (vedlagt).


Forvaltningens vurdering

Folkeskoleforligskredsens intention med reglerne om undervisningstidens samlede længde var og er, at en skoledag normalt varer fra kl. 8.00-14.00 for de mindste elever, ca. kl. 8.00-14.30 for de mellemste elever og kl. 8.00-15.00 for de ældste elever. Der er dog kun et egentligt lovkrav om, at undervisningen skal foregå mellem cirka kl. 8.00 og 16.00, medmindre der er tale om særlige arrangementer.

Det er op til skolerne og kommunerne at beslutte, hvordan undervisningen skal tilrettelægges, og kommunerne beslutter hvor mange og lange skoledage, elever skal have. Kommunerne kan således for eksempel vælge at operere med flere skoledage end normalt, hvorved dagene hver især kan blive lidt kortere.

 

Det understreges i både lovgivning og præciseringer fra Undervisningsministeriet at uanset om der sker afkortning af skoledagen eller ej, så skal skoledagen stadigvæk indeholde de elementer der fremgår af folkeskoleloven (Faglig undervisning, obligatoriske emner, understøttende undervisning, bevægelse, åben skole osv.).

 

Der er ikke udarbejdet en lokal undersøgelse om holdningen til skoledagens længde i Varde Kommune, hverken på elever, forældre, medarbejdere eller ledelses niveau.

 

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – offentliggjorde den 13. november 2017 en undersøgelse af elevernes opfattelse af folkeskolereformen i det 3. år.  Det fremgår heraf at for elever på 5., 7. og 9. klassetrin er andelen af elever, der finder skoledagen enten lidt for lang eller meget for lang, på 80,3% i 2017, hvilket er 4,2% højere end tallet fra 2015, hvor andelen var 76,1%.

Samtidig er der blandt samme elevgruppe på mellemtrinnet og i udskolingen generelt høj trivsel samt faglig deltagelse og interesse for undervisningen. Der er ikke den store udvikling på disse områder fra 2015 til 2017.
På tværs af 5., 7. og 9. klassetrin er der et lille fald i fysisk aktivitet og bevægelse fra 2015 til 2017. Det er særligt blandt elever på 9. klassetrin, at omfanget af og glæden ved bevægelse i skolen synes at være mindre i 2017 sammenlignet med 2015.

 

Om der er en sammenhæng mellem stigningen i antallet af elever der finder skoledagen for lang og oplevelsen af at der er mindre bevægelse konkluderer rapporten ikke på, men det er og har været én af hovedintentionerne med den længere skoledag, at den netop skulle skabe rum og mulighed for mere variation – herunder fysisk aktivitet – i skoledagen.

 

Danmarks Radio offentliggjorde 8. november 2017 resultatet af en rundspørge der viste, at i 84 ud af landets 98 kommuner var der sket afkortning af skoledagen. Undersøgelsen viser dog også at der blandt de 84 kommuner, der angiver at have afkortet skoledagen, er meget stor variation i omfanget. Fra en enkelt klasse på en enkelt skole til en generel nedsættelse for alle skoler i kommunen.

 

Opmærksomheden henledes på at loven fordrer at der tages konkret stilling til nedsættelsen hvert år, for hver enkelt klasse, med henblik på at vurdere om en konvertering af den nedsatte tid til en ordning med 2 voksne i undervisningen stadig er det rigtige for den pågældende klasse.

 

Ølgod Skole er i indeværende år én af de ca. 50 skoler der deltager i Undervisningsministeriets forsøgsordning med afkortning af skoledagen. Det skal understreges at dette forsøg ikke sker efter folkeskolelovens § 16 b, men er et forsøg hvor skolen kan iværksætte andre initiativer for at understøtte elevernes faglige udvikling og trivsel (Fx øget holddannelse, konkrete faglige- og eller trivselsforløb for klasser eller hold m.m.). Dette forsøg er således ikke omfattet af de krav der er præciseret i § 16 b, hvor de ressourcer der frigøres ved afkortning af skoledagen, skal anvendes til forløb med 2 voksne i den faglige undervisning. Forsøget på Ølgod Skole skal evalueres efter 3 år.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven


Økonomi

Da kommunen, såfremt skoledagens længde reduceres, er forpligtet til at tilbyde eleverne plads i skolens fritidsordning eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer som fravigelsen vedrører uden særskilt betaling fra forældrene, vil der kunne blive en udgift hertil. For de elever der ikke henset til deres alder kan tilbydes plads i SFO eller lignende er skolen forpligtet til at etablere lovpligtig tilsyn i eventuel ventetid inden hjemkørsel. Såfremt der skal etableres yderligere tilbud om hjemkørsel vil der kunne blive en udgift hertil.


Høring

Såfremt Byrådet tager stilling til eventuelle ansøgninger om afkortning af skoledagens længde fra de enkelte skoler, er der krav om at der skal indhentes udtalelse fra de berørte skolebestyrelser. Dette krav vil ligeledes være gældende hvis beslutningskompetencen delegeres til forvaltningen.

Såfremt beslutningskompetencen om afkortning af skoledagen delegeres til den enkelte skole (skoleleder/skolebestyrelse) er der ikke noget krav om at indhente udtalelse.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der træffes beslutning om, hvorvidt kompetencen til at afkorte skoledagen i henhold til § 16b i folkeskoleloven skal delegeres til skolebestyrelsen eller skolelederen på den enkelte skole.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-01-2018

Genoptages på næste møde.

Punktet sammenskrives med pkt. 11 på nærværende dagsorden.sagsnr17-12756_doknr7443-16_v1_ministeriet for børn, undervisning og ligestilling notat om mulighederne for afkortning af skoledag.pdf
sagsnr17-12756_doknr183115-17_v1_uvm brev af 28.04.2017 til skoleledere og skolebestyrelser.pdf
sagsnr17-12756_doknr4348-18_v1_brev af 28.04.2017 fra undervisningsministeren til skoleledere og skolebestyrelser.pdf
sagsnr17-12756_doknr6083-18_v1_brev af 10.01.2018 fra kl og bkf om anvendelse af folkeskolelovens § 16 b.pdf
sagsnr17-12756_doknr191487-17_v1_benyttelse af §16b i folkeskoleloven - den understøttende undervisning og kortere skoledage.docx

Bilag

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling: Notat om mulighederne for afkortning af skoledagens længde
UVM brev af 28.04.2017 til skoleledere og skolebestyrelser
Brev af 28.04.2017 fra undervisningsministeren til skoleledere og skolebestyrelser
Brev af 10.01.2018 fra KL og BKF om anvendelse af folkeskolelovens § 16 b
BU-udv. 05.12.2017: Benyttelse af §16b i Folkeskoleloven - Den understøttende undervisning og kortere skoledage


11. Delegering af kompetencen vedr. ansøgninger om afkortning af undervisningstiden

Delegering af kompetencen vedr. ansøgninger om afkortning af undervisningstiden

Sagsfremstilling

Tom Arnt Thorup, Lokallisten ønsker følgende punkt behandlet:

 

Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge Byrådet om at afkorte undervisningstiden med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.

 

Muligheden for afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen (0.-3. klasse) og i helt særlige tilfælde for elever på 4.-9. klassetrin.

 

For så vidt angår indskolingselever vil der generelt kunne ske en fravigelse, hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen, som bedst ses at kunne afhjælpes ved, at der gives mulighed for at have 2 voksne i klassen. I forhold til elever fra og med 4. klassetrin skal der stilles skærpede krav til behovet for 2 voksne i klassen, således at der alene sker en nedskalering for disse klassetrin i helt ekstraordinære tilfælde.

 

Der vil i forbindelse med afkortning af undervisningstiden kunne opstå udfordringer i form af hjemtransport, idet ventetiden på hjemkørsel med en kommunalt etableret befordringsordning ikke må overstige 60 minutter. Er der indsat specialbefordring, er der her kun 2 hjemkørsler pr. dag.

Fraviges bestemmelserne om undervisningstidens længde skal Byrådet tilbyde eleverne plads i skolens skolefritidsordning eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, som fravigelsen vedrører, uden særskilt betaling fra forældrene.

 

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling opfordrer ligeledes til, at muligheden anvendes i de tilfælde, hvor skolen vurderer, at det understøtter elevernes faglige udvikling bedre end den lange skoledag.

 

Byrådet har - jævnfør hyrdebrev af 26. august 2015 fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling - mulighed for at delegere beslutningen om kortere undervisningstid til et udvalg under Byrådet, til den kommunale forvaltning eller til den enkelte skoleleder.

 

Lokallisten anbefaler, at kompetencen uddelegeres til den enkelte skoleleder, da skolen bedst kan vurdere behovet for at afkorte undervisningstiden.

Ordningen er udgiftsneutral, såfremt de enkelte skoler forpligtes til indenfor de eksisterende økonomiske rammer at tilbyde eleverne et relevant fritidstilbud i de timer, som dispensationen vedrører uden særskilt betaling fra forældrene.


Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 16 b og § 14 b.

Hyrdebrev af 26. august 2015 fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling


Økonomi

Hvis en skole vælger at afkorte undervisningstiden for en eller flere klasser i indskolingen, skal skolefritidsordningens åbningstid dermed udvides.

De skoler, der får godkendt ansøgning om kortere undervisningstid - forpligtes til indenfor de eksisterende økonomiske rammer at tilbyde eleverne et relevant fritidstilbud i de timer, som dispensationen vedrører uden særskilt betaling fra forældrene.


Høring

------


Anbefaling

Lokallisten indstiller til Byrådet med anbefaling af,

at beslutningskompetencen vedrørende ansøgninger om afkortning af undervisningstiden delegeres til den enkelte skoleleder. Skolebestyrelsen skal forud for skolelederens beslutning afgive en udtalelse,

at de skoler - der får godkendt ansøgning om kortere undervisningstid - forpligtes til indenfor de eksisterende økonomiske rammer at tilbyde eleverne et relevant fritidstilbud i de timer, som dispensationen vedrører uden særskilt betaling fra forældrene.

Såfremt Byrådet beslutter at uddelegere den fremtidige beslutningsret til skolelederen eller andre, skal skolevæsenets styrelsesvedtægt incl. bilag konsekvensændres og efterfølgende godkendes i Byrådet.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-01-2018

Genoptages på næste møde.

Punktet sammenskrives med pkt. 10 på nærværende dagsorden.sagsnr17-12756_doknr115281-15_v1_hyrdebrev af 26.08.2015 til kommunerne om skoledagens længde (venstre, dansk folkeparti, socialdemok.docx
sagsnr17-12756_doknr4361-18_v1_uvm's vejledning af 04.11.2015 om muligheder for afkortning af skoledagens længde.pdf
sagsnr17-12756_doknr4359-18_v1_uvm's notat af 13.01.2016 vedr. skoledagens længde mulighederne for afkortning inden for de gældend.docx
sagsnr17-12756_doknr4354-18_v1_brev af 13.01.2016 fra undervisningsministeren vedr. skoledagens længde.docx
sagsnr17-12756_doknr4348-18_v1_brev af 28.04.2017 fra undervisningsministeren til skoleledere og skolebestyrelser.pdf

Bilag

Hyrdebrev af 26.08.2015 til kommunerne om skoledagens længde (Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF)
UVM's vejledning af 04.11.2015 om muligheder for afkortning af skoledagens længde
UVM's notat af 13.01.2016 vedr. skoledagens længde: Mulighederne for afkortning inden for de gældende lovgivningsmæssige rammer
Brev af 13.01.2016 fra undervisningsministeren vedr. skoledagens længde
Brev af 28.04.2017 fra undervisningsministeren til skoleledere og skolebestyrelser


12. Godkendelse af vedtægter for Produktionsskolen Varde

Godkendelse af vedtægter for Produktionsskolen Varde

Sagsfremstilling

Direktionen modtog d. 13. december 2017 anmodning om godkendelse af vedtægter for Produktionsskolen Varde.

Byrådet skal godkende vedtægterne for Produktionsskolen Varde.

 

Produktionsskolen Varde er en skole, der skal tilbyde undervisningsforløb, baseret på praktisk arbejde og produktion.

I undervisningsforløbet skal skolen styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked.

 

Målgruppen er unge under 25 år, der ikke er uddannelsesparate. Deres optagelse på produktionsskolen godkendes af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

 

I forhold til tidligere vedtægter, har skolens bestyrelse foretaget et par sproglige rettelser, samt at §4 og §7 er omskrevet:

 

§4:
Deltagernes råd, jf. lovens § 6a, har ret til at udpege en tilforordnet til bestyrelsen uden stemmeret, jf. lovens § 6, stk. 2.(jf. lovens § 6, stk. 2. er tilføjet)

 

§7:
Skolen forpligtes udadtil af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening. Disse er således tegningsberettigede, med mindre andet er bestemt i Lov om produktionsskoler eller regler fastsat i medfør heraf. Der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmerne nogen personlig hæftelse for de på skolen påhvilende forpligtelser. – (Disse er således tegningsberettigede er tilføjet).

 

Sproglige rettelser er overstreget i bilag nr. 1 – 2513711 (vedtægter fra d. 01.01.2016) samt nr. 2 – 2513713 (vedtægter fra d. 01.01.2018).


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at vedtægterne er i overensstemmelse med undervisningsministeriets bekendtgørelse om standardvedtægter for produktionsskoler


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om produktionsskoler § 5.


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at vedtægterne for Produktionsskolen Varde godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-01-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.sagsnr18-287_doknr3425-18_v1_produktionsskolens vedtægter fra d. 01.01.2016.pdf
sagsnr18-287_doknr3427-18_v1_produktionsskolens vedtægter fra d. 01.01.2018.pdf

Bilag

Produktionsskolens vedtægter fra d. 01.01.2016
Produktionsskolens vedtægter fra d. 01.01.2018


13. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

 

Orientering ved formanden

 

 

Orientering ved direktøren

 

 

Orientering ved udvalgets medlemmer


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-01-2018

I KL’s Partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud deltager udvalgets formand og næstformand i de politiske møder hhv. den 12. april og 14. november 2018.

 

Samkørsel i forbindelse med KL’s Børn og Unge Topmøde blev drøftet.sagsnr14-13308_doknr175278-17_v1_program - kl's børn & unge topmøde 2018.pdf

Bilag

Program - KL's Børn & Unge Topmøde 2018