UDVALG

Ældrerådet

MØDE

Referat

STED

Mødesalen - Filsø, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

21-11-2019 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

21-11-2019 16:00:00


PUNKTER

104. Godkendelse af dagsorden
105. Høring - Opfølgning på budgetforlig 2020 - Showroom for Velfærdsteknologi
106. Orientering - Juridisk og økonomisk rådgivning på demensområdet
107. Høring - Prioritering af puljen til bedre bemanding i ældreplejen i 2020
108. Høring - Opfølgning på budgetforliget 2020 - Anvendelse af pulje på to millioner
109. Høring - Anvendelse af omstillings- og demografipuljen 2020
110. Orientering - Budget 2020
111. Høring - Godkendelse af kriterier for levering af sygepleje
112. Orientering - Demensvenlige lokalsamfund
113. Gensidig orientering104. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Ældrerådet den 21-11-2019

Godkendt

Fraværende:

Jonna Korsgaard Lauritsen

105. Høring - Opfølgning på budgetforlig 2020 - Showroom for Velfærdsteknologi

Høring - Opfølgning på budgetforlig 2020 - Showroom for Velfærdsteknologi
Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2020 blev der afsat en pulje på to millioner, som Udvalget for Social og Sundhed kan prioritere til tiltag indenfor ældreområdet.

I budgetforliget blev det også besluttet at nedlægge Showroom for Velfærdsteknologi. Det foreslås, at en del af puljen på to millioner anvendes til at videreføre og opgradere Showroom for Velfærdsteknologi.

 

Showroomet drives af Hjælpemiddeldepotet og er et tilbud til borgerne og foreninger om information og inspiration til løsninger, som kan gøre hverdagen lettere, når man bliver mærket af fysiske eller kognitive begrænsninger.

Showroom for velfærdsløsninger har været i fuld drift i cirka to år.

 

Showroomet viser en bred vifte af små og store løsninger. Alt fra alarmer, store og små redskaber, indretning af køkkener til badeværelsesløsninger.

Showroomet har været en stor succes med mange besøgende i åbningstiden, og der er også mange, som har henvendt sig for en personlig rundvisning. Derudover har der været mange foreninger og grupper, som har henvendt sig for en rundvisning. Der er en stigende efterspørgsel på rundvisninger fra foreninger og grupper. Derfor er der et stort ønske om at kunne opnormere den medarbejder, der er ansat Showroomet fra 25 til 30 timer. Herudover er der behov for at udvide viften af produkter, der vises i Showroomet.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Showroomet tjener sit formål: At besøgende inspireres til selv at anskaffe sig hjælpemidler, hvilket betyder at man bedre kan håndtere sit daglige liv trods begyndende skavanker, og at efterspørgslen efter ydelser fra det kommunale ældreområde begrænses.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Forslaget indebærer, at der fremover afsættes 400.000 kr. til Showroom for Velfærdsteknologi. I dag er budgettet på 300.000 kr.

Udgiften finansieres af den pulje på to millioner, der i budget 2020 er afsat til prioritering på ældreområdet.

Høring

Ældrerådet.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der i budget 2020 afsættes 400.000 kr. til drift af Showroom for Velfærdsteknologi,

at udgiften finansieres af den pulje på to millioner, der afsat til prioritering på ældreområdet,

at forslaget sendes til høring i Ældrerådet inden udvalgets endelige godkendelse.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-11-2019

Udvalget anbefaler at showroomet jf. forliget nedlægges, men forvaltningen opfordres til dialog med de private aktører/andre kommuner/interesse organisationer omkring evt. videreførelse.

Beslutning Ældrerådet den 21-11-2019

Ældrerådet havde ingen bemærkninger til udvalgets anbefaling.

Fraværende:

Jonna Korsgaard Lauritsen

106. Orientering - Juridisk og økonomisk rådgivning på demensområdet

Orientering - Juridisk og økonomisk rådgivning på demensområdet
Sagsfremstilling

I perioden ultimo 2018 til ultimo 2019 har kommunen tilbudt demensramte borgere og deres pårørende anonym juridisk og økonomisk rådgivning, finansieret af satspuljeprojektet:

’Rådgivnings- og aktivitetscenter’.
 

I en intern undersøgelse fra 2016 blev det konstateret, at der blandt borgere var et stort ønske om at kunne få hjælp og vejledning om juridiske og økonomiske forhold, da det ofte kan være et enormt komplekst landskab at navigere i, oveni håndteringen af en demenssygdom. Derudover har demenssygdommen også for nogle familier store økonomiske konsekvenser, bl.a. på grund af tabt arbejdsevne, indflytning i plejebolig, men også juridiske anliggender som fremtidsfuldmagter og værgemål.

 

Tilbuddet har været velbesøgt. I årets første 4 måneder benyttede 18 personer sig af tilbuddet. Herefter stoppede registreringen af antallet af deltagere. Der var knap så mange borgere, som opsøgte tilbuddet hen over sommermånederne, men siden september har det igen være godt besøgt.

Et estimat på antallet af borgere, som benytter tilbuddet om åben, individuel rådgivning er 40-50 personer pr. år.

 

Derudover har kommunen i samarbejde med hhv. Demensgruppen i Skovlund-Ansager, som laver Danmarks første demensvenlige lokalsamfund, og FOF Sydvest afholdt fællesarrangementer om fremtidsfuldmagter og værgemål. Her har 80 borgere deltaget fordelt på 2 aftener. Der afholdes endnu et arrangement i Helle Hallen 20. november 2019. Her er indtil nu 32 deltagere tilmeldt.

 

Med andre ord er interessen stor og det vurderes, at der fortsat er et udækket behov, som løbende vil være stabilt.

 

I perioden januar-april 2019 registrerede vi tilfredshed med tilbuddet. Registreringen viser, at der har været stor tilfredshed med tilbuddet (se bilag).

 

Ved årets udgang udløber satspuljemidlerne til at finansiere tilbuddet. Der ønskes derfor en drøftelse af, om tilbuddet skal fortsætte, som et permanent tilbud i kommunen.

 

Rådgiverteamet består af en demenskonsulent, en medarbejder fra Borgerservice, tidligere seniorkonsulent i Varde Kommune med stor juridisk indsigt, samt en uvildig økonomisk rådgiver.

 

Tidligere seniorkonsulent John Erling Iversen og udviklingskonsulent Mette Fuglsang Larsen deltager under sagens behandling.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at der er et permanent behov for juridisk og økonomisk rådgivning til borgere og pårørende med demens.

Der er tale om et tilbud, som andre målgrupper også kan have gavn af.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Den årlige udgift til at opretholde tilbuddet beløber sig til 150.000 kr.

Høring

Ældreråd til orientering

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at tilbuddet om juridisk og økonomisk rådgivning videreføres og gøres permanent,

at finansieringen sker af de 2 mio. kr., som udvalget ved budgetlægningen har fået til rådighed til prioritering.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-11-2019

Godkendes med følgende bemærkning:

Udvalget ønsker, at forvaltningen sammentænker tilbuddet med tilbud fra interesseorganisationer, således at ordningen kan fremtidssikres.

Beslutning Ældrerådet den 21-11-2019

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Jonna Korsgaard Lauritsensagsnr17-9716_doknr164059-19_v1_demens_hjemmebesøg.doc - evaluering januar-april 2019.doc
sagsnr17-9716_doknr164057-19_v1_demens_åben rådgivning.doc - evaluering januar-april.doc
sagsnr17-9716_doknr131831-19_v1_ny - ny_økonomisk rådgivning.pdf.pdf

Bilag

Demens Hjemmebesøg - evaluering januar-april 2019
Demens Åben rådgivning - evaluering januar-april
Økonomisk rådgivning


107. Høring - Prioritering af puljen til bedre bemanding i ældreplejen i 2020

Høring - Prioritering af puljen til bedre bemanding i ældreplejen i 2020
Sagsfremstilling

Midler fra puljen ’Bedre bemanding i Ældreplejen’ udgør 5.136.000 kr., der kan anvendes til ’et løft af Ældreområdet til en bedre bemanding i Hjemmeplejen og på plejehjem’.

 

Puljen til ’Bedre bemanding i Ældreplejen’ overgår fra 2022 til at blive fordelt og udmøntet gennem de generelle bloktilskud. Kommunen skal indtil da indsende en redegørelse til Ældre- og Sundhedsministeriet, hvori det dokumenteres, at midlerne anvendes til de anførte formål.

 

Tilførsel af så mange midler giver muligheder for strategiske overvejelser om udvikling af Ældreområdet. Disse overvejelser skal ses i sammenhæng med øvrige midler, som udvalget råder over, herunder omstillings- og demografipuljen og den pulje på 2 mio.kr., der er tilført med budgetforliget for 2020.

 

Forvaltningen har udarbejdet en række forslag til anvendelse af midlerne. Disse er en videreførelse af allerede igangsatte initiativer, som er beskrevet i vedhæftede bilagsmateriale.

 

Tabel 1. Forslag til anvendelse af Puljen til Bedre bemanding i Ældreplejen 2020

 

Forslag

        Beløb

Forøgelse af normering i aftenvagt på plejehjem

2.555.890 kr.

Ansættelse af sygeplejersker på plejehjem

2.286.370 kr.

Løn i forbindelse med træning i arbejdstiden

263.740 kr.

Administration af puljen.

30.000 kr.

Puljen til Bedre bemanding i Ældreplejen i alt

5.136.000 kr.

 

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at der med midler fra puljen til ’Bedre bemanding i Ældreplejen’, er mulighed for at skabe bedre kvalitet for ældre, at fremme medarbejdernes arbejdsmiljø, at styrke den faglige kvalitet og at gennemføre initiativer, som kan være med til at begrænse udgiftsstigninger som følge af det stigende antal ældre.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

 Ingen

Høring

Ældrerådet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslaget sendes i høring i Ældrerådet inden prioritering af midlerne godkendes.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-11-2019

Godkendt

Beslutning Ældrerådet den 21-11-2019

Ældrerådet havde ingen bemærkninger til sagen.

Fraværende:

Jonna Korsgaard Lauritsensagsnr18-3100_doknr151851-19_v1_anvendelse af puljen til bedre bemanding 2020.docx

Bilag

Anvendelse af Puljen til bedre bemanding 2020


108. Høring - Opfølgning på budgetforliget 2020 - Anvendelse af pulje på to millioner

Høring - Opfølgning på budgetforliget 2020 - Anvendelse af pulje på to millioner
Sagsfremstilling

Budgetforlig 2020 indeholder en beslutning om, at der er afsat en pulje på to mio. kr., som udvalget kan prioritere til tiltag indenfor Ældreområdet.

 

En del af puljen på to mio. kr. kan med fordel anvendes i et strategisk investeringsperspektiv. Det vil sige på tiltag, som har en rehabiliterende effekt.

 

Forvaltningens bud på rehabiliterende tiltag:

  • Rehabilitere brugere til selv at håndtere deres medicin.
  • Den resterende finansiering af ”Bevægelse på Arbejdspladsen”, jf. anden sag på dagsordenen.
  • Juridisk og økonomisk rådgivning på demensområdet, jf. anden sag på dagsordenen.
  • Showroom for Velfærdsteknologi, jf. anden sag på dagsordenen.
Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at i bedste fald vil de rehabiliterende tiltag have så stor en udgiftsbegrænsende effekt, at de efter kort tid har finansieret sig selv, og herefter kan finansieres indenfor driftsenhedernes budgetter.

Men økonomien i driftsenhederne på Ældreområdet er så presset, at gennemførelse af tiltagene i en startfase vil kræve, at der findes finansiering udenfor driftsenhedernes budgetter.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ældrerådet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der af puljen på to millioner afsættes følgende beløb:

-         620.000 kr. til Bevægelse på Arbejdspladsen,

-         150.000 kr. til juridisk og økonomisk rådgivning på demensområdet,

-         400.000 kr. til videreførelse og opgradering af Showroom for Velfærdsteknologi.

at der arbejdes videre med rehabiliterende tiltag, og at disse forelægges for udvalget, når der er udarbejdet gennemarbejdede forslag.

at forslagene sendes til høring i Ældrerådet inden endelig godkendelse i udvalget.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-11-2019

Udvalget sender forslagene til høring med følgende ændringer inden endelig godkendelse:

at der af puljen på to millioner afsættes følgende beløb:

-         620.000 kr. til Bevægelse på Arbejdspladsen,

-         150.000 kr. til juridisk og økonomisk rådgivning på demensområdet,

at der arbejdes videre med tiltag, og at disse forelægges til drøftelse for udvalget, når der er udarbejdet gennemarbejdede forslag.

at der med initiativerne er et fokus på tiltag, der bidrager til at holde fremtidige udgifter fra døren eller til at fremme personalets trivsel.

 

Beslutning Ældrerådet den 21-11-2019

Ældrerådet godkender forslagene dog med betænkelighed overfor tiltaget vedr. rehabilitering af brugere til selv at håndtere deres medicin.

 

Ældrerådet ønsker en løbende opfølgning på projektet.

Fraværende:

Jonna Korsgaard Lauritsensagsnr19-12703_doknr165084-19_v1_(foreløbig) oversigt over forslag til anvendelse af pulje på to millioner kroner.docx

Bilag

(Foreløbig) Oversigt over forslag til anvendelse af pulje på to millioner kroner


109. Høring - Anvendelse af omstillings- og demografipuljen 2020

Høring - Anvendelse af omstillings- og demografipuljen 2020
Sagsfremstilling

I år 2020 er der 3,56 mio. kr. i omstillings- og demografipuljen.

 

Der er udarbejdet et forslag til anvendelse af midlerne i 2020. I forbindelse med udarbejdelse af forslaget er der lagt vægt på,

  • at initiativer iværksat i 2018 og fortsat i 2019 kan videreføres,
  • at der med initiativerne er et fokus på tiltag, der bidrager til at holde fremtidige udgifter fra døren eller til at fremme personalets trivsel.

 

Konkret foreslås midlerne anvendt til følgende formål:

 

Formål

Kr.

Videreførelse af ansættelse af en ekstra demenskonsulent

521.170

Fortsættelse af visitationsafdelingens mulighed for at købe ADL-udredninger (ADL: almindelig dagligdags levevis) hos Træning og Rehabilitering.

364.820

Opgradering af døgnrehabiliteringsafsnittet på Carolineparken

1.341.140

Forbedret hygiejne ved håndtering af hjælpemidler

30.260

Videreførelse af yderligere 4 daghjemspladser til demensramte

785.220

Bevægelse på arbejdspladsen

523.890

I alt

3.566.500

 

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at der er tale om tiltag, som bidrager til at reducere behovet for fremtidige udgifter eller til at fremme medarbejdernes trivsel.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der forventes at være 3.566.500 kr. til rådighed i omstillings- og demografipuljen i 2020. I det omfang at alle initiativer, der er sat i værk i 2018 og videreført i 2019, skal videreføres, mangler der finansiering til bevægelse på arbejdspladsen. Finansieringen af dette foreslås at ske fra den pulje på to millioner, som Udvalget for Social og Sundhed har fået til anvendelse på ældreområdet.

Høring

Ældrerådet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslaget sendes til høring i Ældrerådet inden endelig godkendelse i udvalget.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-11-2019

Godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 21-11-2019

Ældrerådet havde ingen bemærkninger.

Fraværende:

Jonna Korsgaard Lauritsensagsnr18-12845_doknr151085-19_v1_oversigt over prioritering af omstillings- og demografipuljen 2020.docx

Bilag

Oversigt over prioritering af omstillings- og demografipuljen 2020


110. Orientering - Budget 2020

Orientering - Budget 2020
Sagsfremstilling

Byrådet har den 3. oktober 2019 afholdt budgetseminar.

 

Direktør Claus Fjeldgaard vil orientere om budgetaftalens betydning indenfor Ældreområdet.

Forvaltningens vurdering

Ingen

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

 

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 21-11-2019

Fraværende: Ole Wiil

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Jonna Korsgaard Lauritsen

111. Høring - Godkendelse af kriterier for levering af sygepleje

Høring - Godkendelse af kriterier for levering af sygepleje
Sagsfremstilling

Sygeplejen i Varde Kommune oplever en voksende opgavemængde.

Dette skyldes både den demografiske udvikling, hvor antallet af ældre stiger, men også at kravene til det nære sundhedsvæsen er under konstant udvikling, idet nye samarbejdsaftaler med Regionen løbende byder Sygeplejen at tage nye opgaver ind.

 

Sygeplejen er derfor nødt til at forholde sig til, hvordan opgaverne løses med det mindst mulige ressourceforbrug og om der er mulighed for, at borgeren kan blive selvhjulpen.

 

Et øget brug af sygeplejeklinikker er afgørende for at Sygeplejen kan drives så effektivt som muligt. Hvis borgerne kan komme til klinikken, fremfor at Sygeplejen kører ud til borgeren, kan en langt større del af sygeplejerskens arbejdstid bruges der hvor den gør mest nytte, nemlig sammen med borgerne. 

 

Desuden forbedres sygeplejerskens arbejdsmiljø, og ofte kan behandlingen foregå mere effektivt og optimalt, fordi man på klinikken har adgang til bedre udstyr og optimale hygiejnemæssige rammer.

 

Samtidigt er det for mange borgere en fordel, at de kan booke den tid, der passer ind i deres dagligdag, og at de slipper for at tilpasninger og forberedelser i hjemmet, når sygeplejen modtages på en klinik. Der er også et socialt element i besøg i klinikken, da borgerne kommer ud af eget hjem, og møder andre borgere i klinikken.

 

Sygeplejen har klinikker i Nørre Nebel, Oksbøl, Varde, Helle og Ølgod.

 

En forudsætning for at Sygeplejen kan behandle flere borgere i klinikkerne er dog, at det bliver muligt at stille krav til, at borgerne møder ind på klinikken, hvis borgeren er mobil.

I dag er det et tilbud at borgeren kan modtage sygepleje i klinik, og mange borgere ønsker derfor fortsat sygepleje i hjemmet. 

 

Der lægges op til, at fremadrettet skal sygepleje som udgangspunkt leveres i en sygeplejeklinik, medmindre det ikke er optimalt i forhold til borgerens samlede situation, eller borgeren ikke er mobil.

For at sikre at den enkelte sygeplejerske har et konkret redskab til at vurdere hvordan og hvor sygeplejen skal leveres, er der udarbejdet et udkast til ”kriterier for levering af sygepleje”.

 

Borgeren skal selv betale transporten til klinikken.

Forvaltningens vurdering

Kriterierne for levering af sygepleje, er udarbejdet efter dialog med andre kommuner, og serviceniveauet læner sig således op af det man ser andre steder.

 

Erfaringen fra andre kommuner viser, at processen med at få flere borgere til at modtage sygepleje i klinikker kræver et solidt benarbejde, og at det er vigtigt at både praktiserende læger, regionen og den samlede kommunale organisation er oplyst om, og støtter op omkring processen.

En godkendelse af kriterierne, vil derfor blive fulgt op af informationskampagner målrettet borgere og fagpersoner.

 

Når brugen af sygeplejeklinikker øges fremadrettet, vil det sandsynligvis blive nødvendigt at udvide og optimere faciliteterne.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Sundhedslovens § 138

Økonomi

Økonomien i sygeplejen er presset, som følge af en støt voksende opgavemængde som følge af den demografiske udvikling.

 

Når borgerne møder ind i sygeplejeklinikkerne, er der mulighed for væsentlige driftsoptimeringer i sygeplejen. En sygeplejerske der leverer sygepleje i en klinik, kan levere ca. 50% mere borgertid, end en sygeplejerske der besøger borgeren i hjemmet. 

 

De ressourcer der kan frigøres ved øget brug af klinikker, skal bruges til at løse den voksende opgavemængde. Alternativt vil der skulle tildeles yderligere ressourcer til driften i Sygeplejen.

Høring

Ældrerådet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at kriterier for levering af sygepleje godkendes

at forslaget sendes i høring i Ældrerådet forinden endelig godkendelse i udvalget.

 

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-11-2019

Udvalget godkender anbefaling med følgende bemærkning:

Forslaget sendes også i høring hos Handicaprådet forinden endelig godkendelse i udvalget.

Beslutning Ældrerådet den 21-11-2019

Fraværende: Ole Wiil

 

Ældrerådet godkender kriterierne med følgende bemærkning:
At der tages hensyn til de dårlige offentlige trafikforhold som kan mindske mulighederne for at borgerne kan komme ind på sygeklinikkerne.

Fraværende:

Jonna Korsgaard Lauritsen

Beslutning Handicaprådet den 21-11-2019

Christina Bonde orienterede om punktet.

 

Handicaprådet

-         følger anbefalingen, imens der opfordres meget til dialog med borgerne,

-         ser med glæde, at ressourcerne bliver på området,

-         ønsker status på omlægningen om 2 år.

Fraværende:

Lotte Christiansen

Else Marie Fogsagsnr19-12652_doknr164611-19_v1_kriterier for levering af sygepleje.docx
sagsnr19-12652_doknr164617-19_v1_sygeplejefaglige ydelser der kan leveres i klinikker.docx

Bilag

Kriterier for levering af sygepleje
Sygeplejefaglige ydelser der kan leveres i klinikker


112. Orientering - Demensvenlige lokalsamfund

Orientering - Demensvenlige lokalsamfund
Sagsfremstilling

Satspuljeprojektet om Danmarks første demensvenlige lokalsamfund er så småt ved at nå enden. Projektperioden, som startede 1. november 2017, udløber 31. december 2019.

Selvom en del er gået anderledes end forventet, er der kommet en masse brugbare erfaringer og viden ud af projektet, samt en masse gode initiativer og løsninger, som gør det lettere og mere værdigt at være borger med demens.

 

Erfaringer med og metoder til at udvikle et demensvenligt lokalsamfund er beskrevet i vedhæftede materiale – ”Den generiske model for et demensvenligt lokalsamfund”. I denne sammenhæng betyder generisk, at modellen med mindre tilpasninger vil kunne anvendes alle, eller de fleste andre, steder.
Modellen er udarbejdet af Syddansk Universitet, som har fulgt og evalueret projektet. Den skal bruges til inspiration til andre lokalsamfund rundt om i kommunen, såvel som hele landet.

 

Ud over det, er der allerede andre lokalsamfund i kommunen, som har taget demensvenligheden til sig.

  • I Ølgod har man etableret en gruppe af frivillige, som er i gang med at gøre deres by demensvenlig.
  • I Tistrup er man i gang med at etablere en gruppe.
  • I Oksbøl har vi i forvaltningen netop taget kontakt til en lokal ildsjæl, for at få processen igangsat der.

 

Desuden har projektet mundet ud i, at man i Skovlund og Ansager, som er Danmarks første demensvenlige lokalsamfund, har etableret en forening kaldet Demensgruppen, som agter at fortsætte initiativet som en selvejende institution. Gruppen er bl.a. i gang med at lave udkastet til en offentlig sansehave tæt på plejecenteret, som både kan bruges af demensramte og andre interesserede. Gruppen er også ved at finde varige løsninger på frivillige træningstilbud til demensramte og arbejder med løbende informationsaftener om emnet.

 

På mødet deltager udviklingskonsulent Mette Fuglsang Larsen, som vil præsentere den generiske model, samt øvrige erfaringer fra projektet.

Forvaltningens vurdering

Der opleves generelt en stor interesse for projektet og det har medvirket til, at der er kommet en større efterspørgsel efter viden om demens fra civilsamfundet.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ældrerådet til orientering

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-11-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 21-11-2019

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Jonna Korsgaard Lauritsensagsnr17-7229_doknr172340-19_v1_udkast manual demensvenlig lokalsamfund.pdf.pdf
sagsnr18-31_doknr174550-19_v1_pp-præsentation - demensvelig lokalsamfund.pptx

Bilag

UDKAST: Manual Demensvenlig lokalsamfund
PP-præsentation - Demensvelig lokalsamfund


113. Gensidig orientering

Gensidig orientering
Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

- D. 26. november – Konference i Vingsted

- Møde vedr. evaluering af Ældrerådet

- Orientering fra Dansk Ældreråd

 

 

Orientering fra Niels Jørgen

- Orientering fra Regionsældrerådsmødet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at punktet tages til orientering

Beslutning Ældrerådet den 21-11-2019

Fraværende: Ole Wiil

 

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

 

Aage, Jette og Rigmor danner den kommende dagsorden til evalueringsdagen.

Evalueringsdagen afholdes i starten af 2020.

Fraværende:

Jonna Korsgaard Lauritsen