UDVALG

Ældrerådet

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

29-08-2019 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-08-2019 16:00:00


PUNKTER

91. Godkendelse af dagsorden
92. Biblioteket formidler til demensramte og pårørende
93. Orientering om befordring til personer ramt af demens
94. Høring - Brugertilfredshedsundersøgelse 2019 - frit valg
95. Orientering - Visitationsregler
96. Orientering - Nedsættelse af Udsatteråd
97. Høring af forslag til budgetforhandlingerne til budget 2020
98. Gensidig orientering91. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Ældrerådet den 29-08-2019

Godkendt

92. Biblioteket formidler til demensramte og pårørende

Biblioteket formidler til demensramte og pårørende
Sagsfremstilling

I efteråret tilbyder bibliotekerne i Varde Kommune en række tilbud til demensramte og

pårørende. Det er en del af tilbuddene i projektet Rådgivnings- og Aktivitetscenter for

Demensramte og pårørende, som har været under opbygning og afprøvning igennem det

seneste 1,5 år.

 

En del af bibliotekets tilbud vil være mulige at videreføre efter projektets udløb.

 

Formidler fra Varde Bibliotek Asbjørn deltager under punktet.

 

Her vil han bl.a. fortælle om tilbud til borgere i eget hjem, men også hvordan man evt. i

daghjemsregi kan benytte sig af tilbud som guidet højtlæsning eller live-streaming af foredrag.

De tilbyder også aktivitetskasser til hjemlån, hvor der med forskellige temaer kan sættes fokus

på aktiviteter i hjemmet særlig tilpasset demensramte.

 

Vi ønsker jeres input til, hvordan vi bedst kommer ud med budskabet om de nye tilbud ved bibliotekerne i Varde Kommune.

 

I kan læse mere om tilbuddet på www.glemmerdu.dk

Forvaltningens vurdering

Tiltaget på biblioteket er det første af sin art, og vi håber, at I vil være med til at sprede nyheden om tilbuddene.

Økonomi

Tiltaget finansieres af satspuljemidler fra projektet Rådgivning- og aktivitetscenter for demensramte og pårørende.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning

at Ældrerådet kommer med ideer til at sprede budskabet om de nye tilbud ved bibliotekerne i Varde Kommune.

Beslutning Ældrerådet den 29-08-2019

Orienteringen blev taget til efterretning med følgende ideer til at sprede budskabet:

-         Ældresagen

-         Pensionistforeninger

-         Hjemmeplejen

-         Vennekredse

Det skal formidles ud til venner/pårørende før det rammer den pågældende person.

93. Orientering om befordring til personer ramt af demens

Orientering om befordring til personer ramt af demens
Sagsfremstilling

Varde Kommune har fået tilsagn om 4.559.458 kr. fra Sundhedsstyrelsen til afvikling af en

forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose i 2019-2020.

 

Der findes pt. ikke transportordninger, som demente borgere kan visiteres ind i på samme

måde, som der f.eks. findes transportordninger for handicappede.

 

Forsøgsordningen giver mulighed for at visitere hjemmeboende borgere med lægefagligt

diagnosticeret demens, som på grund af demenssygdom ikke selv kan køre bil, tage offentlig

transport eller benytte Flextur ind i en kørselsordning, hvor de årligt tildeles 104 ture.

Kørselsordningen dækker hele landet, og ved behov kan borgeren få en ledsager med på

køreturen.

 

 

For at komme i betragtning til ordningen, skal borgere opfylde følgende kriterier:

 

 • Borgeren skal have en lægefagligt diagnosticeret demenssygdom.
 • Borgeren skal bo i eget hjem – borgere i plejebolig er ikke omfattet af ordningen.
 • Borgeren kan på grund af sin demenssygdom ikke selv køre bil, tage offentlig transport eller benytte Flextur.   

 

Borgeren kan indgå i ordningen selvom, der er en pårørende i husstanden, som i princippet kan køre borgeren.

 

Borgeren eller en pårørende skal selv være i stand til at bestille kørslen og træffe aftale med evt. ledsager.

 

Det er Varde Kommunes demenskonsulenter, som visiterer til ordningen.

 

I vedhæftede bilag ses pjece til borgere.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 29-08-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Formanden for Ældrerådet gør opmærksom på denne forsøgsordning via ugeavisen.sagsnr18-14354_doknr123194-19_v1_pjece ledsagelse under transport, transportordning for borgere med en demensdiagnose - endelig pjece.docx

Bilag

Pjece ledsagelse under transport, transportordning for borgere med en demensdiagnose - endelig pjece


94. Høring - Brugertilfredshedsundersøgelse 2019 - frit valg

Høring - Brugertilfredshedsundersøgelse 2019 - frit valg
Sagsfremstilling

Det er besluttet, at der kontinuerligt skal gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser på en række serviceområder, og at disse undersøgelser følger et valgårshjul. I forlængelse heraf foreligger her et oplæg til gennemførelsen af endnu en brugertilfredshedsundersøgelsen af hjemmeplejen (frit valg), herunder en plan for gennemførelse, bearbejdning og opfølgning.

 

Spørgeskema

Brugertilfredshedsundersøgelsen af hjemmeplejen har tidligere lagt sig op ad KL’s nationale koncept. Det giver mulighed for dels at sammenligne med tidligere undersøgelser af hjemmeplejen i Varde Kommune og dels at sammenligne med andre kommuner. Samtidig er KL’s koncept valideret, hvilket giver et godt grundlag for en troværdig afdækning af brugernes tilfredshed med hjemmeplejen.

 

Med udgangspunkt heri gennemføres undersøgelsen som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, hvor spørgeskemaet efter anvisning af KL er bygget omkring følgende elementer:

 1. En række spørgsmål, som skal stilles, hvis der skal sammenlignes med andre kommuner. Af hensyn til sammenligneligheden med andre kommuner bør der ikke ændres i ordlyden af disse
 2. Valgfrie spørgsmål, som kommunen efter eget valg kan medtage
 3. Lokale spørgsmål, som kommunen selv formulerer

 

Spørgeskemaet (vedlægges som bilag) er med undtagelse af få tilretninger en gentagelse af sidste brugertilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen, som blev gennemført i foråret 2016. Dengang kom der input fra områdelederne af den kommunale hjemmepleje, som havde det formål at kvalificere spørgeskemaet og sikre lokal forankring. Tilretningerne er baseret på erfaringerne fra sidste gang brugertilfredshedsundersøgelsen blev gennemført og vil være fremhævet i dokumentet (fjernes, når spørgeskemaet er godkendt).

 

Målgruppe

Målgruppen for undersøgelsen er samtlige brugere, som er visiteret til hjemmepleje i Varde Kommune.

 

Indsamlingsmetode

Som udgangspunkt arbejdes der på, at brugere, som er tilmeldt digitalpost, vil modtage en mail i deres digitale postkasse med et link til spørgeskemaet, mens øvrige brugere vil blive ringet op af en praktikant tilknyttet forvaltningen, som vil hjælpe med besvarelsen. Alternativt vil der blive anvendt samme indsamlingsmetode som ved sidste brugertilfredsheds-undersøgelse. Her modtog borgerne et spørgeskema pr. brev, som de i en lukket kuvert returnerede til deres hjemmehjælper.

 

Forud for modtagelsen af spørgeskemaet vil brugerne modtage en flyer af deres hjemmehjælper. Disse flyers vil indeholde information omkring undersøgelsen og opfordre brugerne til at besvare spørgeskemaet, når de modtager det eller bliver ringet op. Personalet vil blive orientereret om spørgeskemaundersøgelsen via et brev og via plakater, som vil blive hængt op på deres kontorer. Heri vil de blive gjort opmærksomme på vigtigheden af at udlevere flyers til brugerne og opfordre disse til at svare for på den måde at sikre så høj en svarprocent som muligt.

 

Tidsplan

Under forudsætning af udvalgets godkendelse sendes oplægget til høring i Ældrerådet den 29. august 2019.

 

Spørgeskemaundersøgelsen udsendes til brugerne via digital post den 23. september, hvor brugerne i overensstemmelse med KL’s anbefaling vil have 4 uger til at besvare spørgeskemaet. I samme periode vil brugere, der ikke er tilmeldt digitalpost, blive ringet op af en praktikant tilknyttet forvaltningen. Efter tre uger vil brugere, som endnu ikke har besvaret spørgeskemaet, også blive ringet op af en praktikant, som kan hjælpe med besvarelsen. Det vil blive undersøgt om brugere, som ikke ønsker at deltage i undersøgelsen, kan give besked om dette i forbindelse med henvendelse via digitalpost. Med undtagelse af telefonopkaldet tre uger inde i indsamlingsperioden vil tidsplanen være den samme selvom indsamlingsmetoden måtte ændre sig til et spørgeskema pr. brev.

 

Resultatet af undersøgelsen forventes at foreligge på udvalgsmøde primo 2020.

 

Praktikant Ida Kristine Duborg Mikkelsen vil deltage under sagens behandling.

Forvaltningens vurdering

Det anbefales at fortsætte med KL’s koncept, idet skemaet er valideret og giver mulighed for en sammenligning på tværs af kommuner. Det vurderes, at der med konceptet opnås størst mulig viden om området. Derudover anbefaler forvaltningen, at spørgeskemaet kun med få tilretninger bliver en gentagelse af sidste brugertilfredshedsundersøgelse på området, da det vil styrke muligheden for at følge en udvikling på området inden for kommunen og for at følge op på de mål, der er sat.

 

Det vurderes, at man ved at udsende spørgeskemaet til samtlige brugere, der er visiteret til hjemmeplejen i kommunen, vil opnå det bedste grundlag for et troværdigt resultat.

 

Valg af indsamlingsmetode baserer sig på flere overvejelser, herunder overvejelser om økonomi, resultaternes gyldighed, den efterfølgende behandling og sidst men ikke mindst overvejelser omkring målgruppen. Den valgte metode forener bedst muligt disse forhold.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der vil være udgifter i forbindelse med udsendelse af spørgeskema og kommunikation til brugerne. Udgifterne afholdes inden for rammen.

Høring

Ældrerådet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at oplæg til brugertilfredshedsundersøgelsen godkendes og efterfølgende sendes til høring i Ældrerådet.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 29-08-2019

Ældrerådet støtter op om at spørgeskemaet sendes ud digital til dem der er tilmeldt digitalpost. Ved de borgere som vil blive ringet op, er det nødvendigt at sende spørgeskemaet ud en uge før opkaldet, enten med hjælp fra hjemmeplejen. Dermed kan borgerne forberede sig.

Der ytres bekymring for, om borgerne vil kunne bidrage fyldestgørende til spørgsmålene uden at have set dem først.sagsnr19-9409_doknr125167-19_v1_spørgeskema btu-hjemmeplejen 2019.docx

Bilag

Spørgeskema BTU-hjemmeplejen 2019


95. Orientering - Visitationsregler

Orientering - Visitationsregler
Sagsfremstilling

Ældrerådet har tidligere ønsket at høre om visitationsregler.

 

Anette Førgaard vil komme og fortælle om Kvalitets- og Indsatskatalog som er vedhæftet.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 29-08-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr19-47_doknr130213-19_v1_indsatskatalog og kvalitetsstandard.pdf

Bilag

Indsatskatalog og kvalitetsstandard


96. Orientering - Nedsættelse af Udsatteråd

Orientering - Nedsættelse af Udsatteråd
Sagsfremstilling

Udvalget besluttede i august 2018, at forvaltningen skulle afklare, om der var opbakning til oprettelse af et lokalt Udsatteråd.

 

Der har været dialog med foreninger og andre interesserede. Der er stor opbakning fra både borgere i udsatte livssituationer og frivillige foreninger til at deltage i Udsatterådet.

 

Et Udsatteråd kan sammensættes på mange måder, og feedbacken i dialogen har peget på at der var stor enighed om, at det er vigtigt, at borgere i udsatte livssituationer er repræsenteret.

 

Derudover kan det give en god synergi i rådsarbejdet, at både frivillige og kommunale tilbud er repræsenteret i Udsatterådet. I Handicaprådet er der god erfaring med også at have politikere og ledelsesrepræsentant fra Varde Kommune med i rådet, da disse kan videreformidle drøftelser i såvel udvalg som råd og dermed øge kvalificering af indstillinger og beslutninger.

 

Et lokalt Udsatteråd kunne derfor have følgende repræsentation:

 • 2-3 borgere, der selv har oplevet at være i udsatte livssituationer eller med et særligt engagement i målgruppen. Det tilstræbes, at borgerne repræsenterer forskellige former for udsathed.
 • 3 repræsentanter indstillet af lokale frivillige organisationer, der varetager målgruppens interesser.
 • 1-2 repræsentanter fra de kommunale tilbud.
 • 2 politikere.
 • 1 ledelsesrepræsentant fra Varde Kommune.

 

Repræsentanter fra Politi, Lokalpsykiatri eller andre, der arbejder med målgruppen, kan inviteres ad hoc til møderne.

 

Sekretariatsbetjeningen varetages af Social- og Sundhedsområdets afdelingspersonale.

 

Det bør overvejes, om der skal indstilles en fast stedfortræder for hver repræsenteret gruppe, som kan deltage i rådets møder, hvis medlem fra gruppen er forhindret i at deltage.

 

Såfremt Byrådet vælger at nedsætte et Udsatteråd, kan valg til rådet foregå på følgende vis:

Valg til Udsatterådet følger ligesom de øvrige råd Byrådets valgperiode på 4 år og samme valgprocedure. Første Udsatteråd vælges dog i efteråret 2019 og fortsætter, indtil valgperioden ophører 31. december 2021.

Alle kan indstille medlemmer til Udsatterådet, og Forvaltningen sammensætter herefter det endelige råd baseret på de indstillede kandidater.

 

Rådet for socialt udsattes informationsmateriale om lokale udsatteråd vedhæftes som bilag.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at der er stor opbakning til etablering af et Udsatteråd i Varde Kommune. Der er flere tilkendelser fra borgere og frivillige foreninger til at sidde i Udsatterådet, så det er forvaltningens vurdering, at det bliver muligt at finde både borgere og frivillige repræsentanter til Udsatterådet.

Konsekvens i forhold til visionen

Udsatterådet vil arbejde med visionen på samme vis som de øvrige råd.

Retsgrundlag

Intet

Økonomi

Udsatterådet forventes at kunne drives for ca. 10.000 kr. om året. Finansieringen vil være indenfor Social og Sundhedsområdets eget budget.

 

Økonomiafdelingen påpeger, at et udsatteråd vil øge de administrative omkostninger, og henviser til budgetforliget 2019-2022, hvor forligspartierne er optaget af at reducere administrationen.

Høring

Handicaprådet og Ældrerådet til orientering.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der nedsættes et Udsatteråd i Varde Kommune.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-08-2019

Anbefalingen blev godkendt, idet udvalget indstiller til Byrådets godkendelse,

at Steen Holm Iversen og Stig Leerbeck udpeges som Byrådets repræsentanter i Udsatterådet.

Beslutning Ældrerådet den 29-08-2019

Fraværende: Ole Wiil

 

Ældrerådet blev orienteret.

Beslutning Handicaprådet den 29-08-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Irene Fisker

Erik Rosendahl

Else Marie Fog

Ruth Damtoft Jakobsensagsnr18-4125_doknr55672-18_v1_infopakke udsatteråd.pdf.pdf
sagsnr19-47_doknr130058-19_v1_mail til gitte eskesen fra aage - finanisering af udsatteråd.msg

Bilag

Infopakke - Udsatteråd
Svar vedr. finanisering af Udsatteråd


97. Høring af forslag til budgetforhandlingerne til budget 2020

Høring af forslag til budgetforhandlingerne til budget 2020
Sagsfremstilling

Byrådet er i fuld gang med budgetlægningen til budget 2020.

 

På nuværende tidspunkt kender Byrådet dog ikke de økonomiske rammer, da regeringen og KL endnu ikke har indgået en aftale om kommunernes økonomi i 2020. Men budgetsituationen vil bl.a. blive udfordret af, at Varde Kommune har tabt en retssag mod Guldborgsund, hvilket medførte, at Varde Kommune har skulle betale over 20 mio. kr. til Guldborgsund.

Byrådet har i foråret arbejdet med forslag til et råderumskatalog, nye driftsønsker og anlægsønsker til budget 2020-2023.

 

Forslagene fra fagudvalgene til budget 2020 sendes hermed i høring til høringsberettigede organisationer, råd, bestyrelser, nævn og MED-udvalg. Der er frist for indsendelse af høringssvar den 12. september kl. 15.00 til økonomikonsulent, John Mark Perez (jper@varde.dk).

 

Den 3. oktober skal partierne på et budgetseminar, hvor der skal forhandles om en endelig aftale omkring budget 2020 og overslagsårene 2021-2023.

 

Vedhæftet er det materiale, som indgår i høringsprocessen:

 • Video, der forklarer den videre proces for budgetlægningen.
 • Katalog med råderumskatalog, nye driftsønsker, og nye anlægsønsker.

 

Konsekvens i forhold til visionen

Ingenq

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til budget 2020 drøftes

Beslutning Ældrerådet den 29-08-2019

Budgetforhandlingerne blev drøftet.

Ældrerådet ønsker at mødes med direktør Claus Fjeldgaard og Ældrechef Thorkild S. Pedersen for en drøftelse om budgetforhandlingerne inden d. 12. september.

98. Gensidig orientering

Gensidig orientering
Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

 • Svendborgtur (se vedhæftede bilag)
 • Tirsdag den 26. november 2019: Konference i Vingsted
 • Temadage i efteråret – Middelfart d. 8. oktober.
 • Nyt fra Dansk Ældreråd

 

 

Orientering v/sekretariatet

 • Muslimske kvindelige beboere på plejehjem
 • Brug af Prepare

 

 

 

Gensidig orientering/eventuelt

Beslutning Ældrerådet den 29-08-2019

Fraværende: Ole Wiil

 

Orienteringerne blev taget til efterretning.sagsnr19-9069_doknr115280-19_v1_tidsplan.docx
sagsnr19-47_doknr130080-19_v1_menukort.docx.docx

Bilag

Tidsplan
Menukort.docx