UDVALG

Ældrerådet

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 5 - Skallingen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

20-06-2019 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

20-06-2019 16:00:00


PUNKTER

84. Godkendelse af dagsorden
85. Høring af SKI 50.98 Udbud af genbrugshjælpemidler
86. Indkaldelse af stedfortræder
87. Godkendelse af udkast til ny værdighedspolitik til høring
88. Orientering om forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose
89. Ældrerådets mødeplan 2020
90. Gensidig orientering84. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Ældrerådet den 20-06-2019

Godkendt.

85. Høring af SKI 50.98 Udbud af genbrugshjælpemidler

Høring af SKI 50.98 Udbud af genbrugshjælpemidler

Sagsfremstilling

SKI aftalen er en fælleskommunal forpligtende aftale og udbydes som et offentligt udbud.

Aftalen skal omfatte de standardhjælpemidler, kommunerne allerede køber i dag.

 

Aftalen forventes at omfatte to puljer af delaftaler, som udbydes forskudt. Pulje 1 udbydes først, og omfatter produktområderne i nedenstående 16 delaftaler. Produktområderne for pulje 2 er endnu ikke endeligt fastlagt, men giver mulighed for at udvide aftalens omfang med en række genbrugshjælpemidler. 

Hver delaftale repræsenterer ét hovedprodukt samt en række biprodukter i form af tilbehør og reservedele. 

 

De 16 delaftaler forventes at omfatte følgende hovedprodukter: 

 1. Standard rollatorer 
 2. Sideværtssammenklappelig rollatorer 
 3. Terrængående rollatorer 
 4. El-scootere, manuel styring (Klasse B) 
 5. El-scootere, manuel styring (Klasse C) 
 6. Indstillelig senge, 4-delt liggeflade 
 7. Tryksårsforebyggende luftmadrasser (statiske) 
 8. Tryksårsforebyggende luftmadrasser (dynamisk), 
  • 8.A: Tryksårsforebyggende luftmadrasser, helmadras, dynamisk luft 
  • 8.B: Tryksårsforebyggende luftmadrasser, topmadras, dynamisk luft 
  • 8.C: Underliggende skummadras
 9. Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske, kategori 2 
 10. Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske, kategori 4 
 11. Toilet-badestole med hjul 
 12. Toilet-badestole med sædetilt 
 13. Toilet-badestole med elektrisk højdeindstilling og sædetilt
 14. Badetaburetter med mulighed for ryglæn 
 15. Toiletforhøjere, fastmonteret 
 16. Toiletsæder med armlæn

 

Hver delaftale udbydes som en flerleverandøraftale efter en kaskademodel. Det betyder, at der indenfor hver delaftale er flere leverandører, der tilbyder de pågældende produkter på delaftalen. Det giver mulighed for, at fx små og mellemstore virksomheder, der er specialiseret inden for et af områderne, kan byde ind på den relevante delaftale.

 

I alt forventer vi at tildele tre leverandører på hver delaftale. Leverandørerne tildeles efter kriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Den endelige vægtning af de to parametre fastlægges i samarbejde med projektgruppen. 

Samlet set forventes aftalen at omsætte for knap 150 mio. kr. årligt. Det svarer til mindre end 5 pct. af branchens samlede omsætning.

 

Præg din aftale ved tilslutningen

Ved tilslutning til aftalen kan du fravælge tilslutning til enkelte kategorier (rollatorer, elscootere, senge, madrasser, toilet/bad). Fravælges fx kategorien ”rollatorer”, vil du ikke kunne benytte delaftale 1-3 på aftalen.

Derudover vil det ved tilslutningen også være muligt at præge, hvordan kommunen efterfølgende skal købe ind på aftalen ud fra én af følgende modeller:

 • Model 1 – Eneleverandøraftale
 • Model 2 – Kaskademodel med tre leverandører

 

Udbudskonsulent Henrik Saarup Mortensen, Indkøbskontoret deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Varde Kommune har i dag et velfungerende hjælpemiddeldepot, der sammen med team hjælpemidler servicerer borgerne i Varde Kommune. Det anbefales at overveje, om der kan være delaftaler, som kan supplere vores nuværende aftaler


Retsgrundlag

Servicelovens § 112

Retssikkerhedslovens § 37a, stk. 2

Retssikkerhedslovens § 30


Økonomi

---


Høring

Ældreråd og Handicapråd


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler,

at hjælpemiddeldepotet og team hjælpemidler i samråd vurderer, hvilke af ovenstående delaftaler, som kan supplere eller erstatte de allerede indgåede delaftaler på ovenstående sortiment af hjælpemidler. For at denne proces kan baseres på brugerinvolvering, så modtages input gerne på ovenstående materiale.


Beslutning Ældrerådet den 20-06-2019

Ældrerådet har ingen bemærkninger til udbudsmaterialet.sagsnr19-2736_doknr95252-19_v1_høring af ældre- og handicapråd genbrugshjælpemidler - 50.98 uddrag af udbudsbetingelser .pdf.pdf
sagsnr19-2736_doknr95249-19_v1_høring af ældre- og handicapråd genbrugshjælpemidler - 50.98 samlede kravspecifikationer 1-16.pdf.pdf
sagsnr19-2736_doknr95244-19_v1_høring af ældre- og handicapråd genbrugshjælpemidler - 50.98 bilag e leveringskontrakt æh-råd.pdf.pdf

Bilag

Høring af ældre- og handicapråd Genbrugshjælpemidler - 50.98 Uddrag af udbudsbetingelser .pdf
Høring af ældre- og handicapråd Genbrugshjælpemidler - 50.98 Samlede kravspecifikationer 1-16.pdf
Høring af ældre- og handicapråd Genbrugshjælpemidler - 50.98 Bilag E Leveringskontrakt ÆH-råd.pdf


86. Indkaldelse af stedfortræder

Indkaldelse af stedfortræder

Sagsfremstilling

Anne-Marie Søndergaard har anmodet om at udtræde af Ældrerådet.

 

Ifølge vedtægternes § 3 stk. 2 skal der indkaldes en stedfortræder, når et medlem udtræder eller er forhindret i at varetage sit hverv i mindst tre måneder.

 

Første suppleant er Merry Brydsø, Alslev, som ikke ønsker at indtræde i Ældrerådet.

 

Anden suppleant er Ejner Frost, Ansager. 


Retsgrundlag

Ældrerådets vedtægter § 3 stk. 2.


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler,

at Ejner Frost, Ansager indtræder i Ældrerådet med virkning fra 1. august 2019.


Beslutning Ældrerådet den 20-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.

87. Godkendelse af udkast til ny værdighedspolitik til høring

Godkendelse af udkast til ny værdighedspolitik til høring

Sagsfremstilling

Kommunen har siden 2016 været forpligtet til at udarbejde en værdighedspolitik, der som minimum skal beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i plejen og omsorgen for den enkelte ældre: 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring, 5) en værdig død, 6) pårørende. Fra 2019 er det endvidere blevet et krav, at alle kommuner skal beskrive, hvorledes deres ældrepleje kan understøtte 7) bekæmpelse af ensomhed, i de allerede eksisterende værdighedspolitikker, da der er et ønske om at styrke kommunernes indsatser i forhold til at bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre.

 

Værdighedspolitikken er kommunen forpligtet til at udarbejde. Tilføjelsen af det nye område ”Bekæmpelse af ensomhed” indebærer, at området skal være indarbejdet som en del af kommunens værdighedspolitik senest den 31. december 2019.

 

Herefter skal værdighedspolitikken behandles, vedtages og offentliggøres det første år i hver valgperiode. Alle syv nævnte temaer skal indgå i værdighedspolitikken.


Forvaltningens vurdering

Det blev vedtaget på udvalgets møde den 19. marts 2019, at forvaltningen med udgangspunkt i den nugældende værdighedspolitik skulle udarbejde et oplæg til en ny politik, som indeholder et afsnit om bekæmpelse af ensomhed.


Retsgrundlag

Finansloven for 2019.

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.


Økonomi

Varde Kommune får i 2019 tilført 10.560.000 kr. til at understøtte initiativer forbundet med værdighedspolitikken.


Høring

Ældrerådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at oplægget til den nye værdighedspolitik sendes til høring i Ældrerådet, forinden endelig godkendelse i udvalget.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Ældrerådet den 20-06-2019

Ældrerådet har ingen bemærkninger til Værdighedspolitikken.sagsnr18-4735_doknr35145-19_v1_ny_værdighedspolitik 2019.docx

Bilag

Ny_Værdighedspolitik 2019


88. Orientering om forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose

Orientering om forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose

Sagsfremstilling

Varde Kommune har fået tilsagn om 4.559.458 kr. fra Sundhedsstyrelsen til afvikling af en forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose i 2019-2020.

Der findes pt. ikke transportordninger, som demente borgere kan visiteres ind i på samme måde, som der f.eks. findes transportordninger for handicappede.

 

Forsøgsordningen giver mulighed for at visitere hjemmeboende borgere med lægefagligt diagnosticeret demens, som på grund af demenssygdom ikke selv kan køre bil, tage offentlig transport eller benytte Flextur ind i en kørselsordning, hvor de årligt tildeles 104 ture. Kørselsordningen dækker hele landet, og ved behov kan borgeren få en ledsager med på køreturen.

 

Forvaltningen er i gang med at forberede implementeringen af ordningen, som forventes at kunne træde i kraft i slutningen af juni.     


Forvaltningens vurdering

Det forventes, at transporttilbuddet til hjemmeboende borgere med en demensdiagnose vil gøre de eksisterende tilbud mere tilgængelige for målgruppen, og betyde, at de bliver mere selvhjulpne. Det vil derudover være en betydelig aflastning for de pårørende, der normalt kører med borgeren.

 

Det forventes, at der i projektperioden løbende vil være 50 borgere visiteret ind i ordningen.


Retsgrundlag

Puljemidlerne blev afsat på Finansloven for 2019.


Økonomi

De 4.559.458 kr. dækker udgifter til transport og ledsagelse i de to projektår.


Høring

Ældrerådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-06-2019

Taget til efterretning.


Beslutning Ældrerådet den 20-06-2019

Taget til efterretning.

89. Ældrerådets mødeplan 2020

Ældrerådets mødeplan 2020

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til Ældrerådets mødeplan for 2020. Møderne afholdes så vidt muligt torsdag i ugen efter møderne i Udvalget for Social og Sundhed.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler,

at mødeplanen godkendes.


Beslutning Ældrerådet den 20-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr19-47_doknr94485-19_v1_mødekalender ældrerådet 2020.doc

Bilag

Mødekalender Ældrerådet 2020


90. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

 • Besøg hos Ældrerådet i Svendborg den 5. september 2019.
 • Forespørgsel fra Regionsældrerådet vedr. sundhedshuse
 • Demensarrangement den 29. juni i Arnbjergparken
 • Mail fra leder af frivillighuset vedr. indstilling af årets frivillige.

 

 

 

 

 

Orientering v/sekretariatet

 

 

 

 

 

 

Gensidig orientering/eventuelt

 

 

 

 

 


Beslutning Ældrerådet den 20-06-2019

Orienteringerne blev taget til efterretning.

 

Der er afbud fra Niels Jørgen Nielsen til turen til Svendborg.

 

F.s.v. angår demensarrangementet i Arnbjergparken skiftes de af rådets medlemmer der kan deltage, til at bemande teltet. Sekretariatet sørger for skilte og foldere.