UDVALG

Ældrerådet

MØDE

Dagsorden

STED

Mødelokale 5 - Skallingen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

5/29/2019 2:00:00 PM

SLUTTIDSPUNKT

5/29/2019 4:00:00 PM


PUNKTER

78. Godkendelse af dagsorden
79. Betaling for ophold på akutpladser i Varde Kommune - orientering
80. Forlængelse af kontrakt med Det Danske Madhus
81. Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023
82. Kommunalt tilsyn på plejecentre 2018 - orientering
83. Gensidig orientering78. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Ældrerådet den 29-05-2019

Godkendt.

79. Betaling for ophold på akutpladser i Varde Kommune - orientering

Betaling for ophold på akutpladser i Varde Kommune - orientering

Sagsfremstilling

Regeringen meldte i forbindelse med finansloven for 2019 ud, at der fremadrettet ikke vil blive opkrævet egenbetaling til kommunale akutpladser.

Det fremstod i den forbindelse uklart, hvordan akutpladser skal defineres, og der har derfor pågået en proces, hvor lovgrundlaget er blevet revideret, og hvor der har været en dialog mellem KL, kammeradvokaten og ministeriet.

 

Varde Kommune har ikke deciderede akutpladser, men et akutteam i sygeplejen, som varetager opgaver, der kræver et højt niveau af specialisering i borgerens eget hjem. Det kan være udredning, observation og pleje af borgere med komplekse problemstillinger og varetagelse af komplekse opgaver som f.eks. IV-medicin. Opgaverne varetages normalt i borgerens eget hjem.

 

I Varde Kommune har vi indtil videre opkrævet alle borgere på midlertidigt ophold betaling for forplejning, vask og rengøringsartikler efter Serviceloven. Siden regeringens udmelding har borgere på såkaldt ”akut ophold” på midlertidige pladser været fritaget for betaling, da der har været tvivl om, hvorvidt denne gruppe kunne være omfattet af definitionen på akutpladser. Der er tale om 2-5 borgere pr. måned.


Forvaltningens vurdering

Varde Kommune har forholdt sig til lovændringen og den udmelding, KL er kommet med på baggrund af lovændringen.

 

En akutplads er her defineret som et ophold, der tilbydes til borgere på baggrund af komplekse, sygeplejefaglige problemstillinger, der kræver en særlig sygeplejefaglig indsats, som kun kan løses af medarbejdere med særlige kompetencer.

 

Der er mange borgere på midlertidigt ophold, der modtager sygeplejeydelser, men det er stort set altid den ordinære rutesygeplejerske, der leverer dem. Hvis der leveres sygepleje fra akutsygeplejen på et midlertidigt ophold, KAN der være tale om et ophold, der falder ind under rammen for akutpladser, men det kræver, at borgerens ophold på den midlertidige plads er begrundet i komplekse problemstillinger omkring sygepleje. Ofte vil akutsygeplejen i princippet kunne levere sygeplejen i eget hjem, hvor opholdet på den midlertidige plads er begrundet i et stort behov for personlig pleje og omsorg. Det kan f.eks. være en borger, der får IV-medicin, der varetages af akutsygeplejen, som er på midlertidigt ophold pga. et stort plejebehov i forbindelse med almen svækkelse efter sygdom.

 

Konklusionen er, at Varde Kommune indenfor disse rammer kun i særdeles sjældne tilfælde vil tilbyde borgere et ophold, der falder ind under rammerne for akutpladser.

På de almindelige midlertidige pladser er der ansat SOSU-personale, begrundelsen for et ophold kan derfor aldrig være komplekse sygeplejefaglige behov, som kun kan løses af medarbejdere med særlige kompetencer. På døgnrehabiliteringsafdelingen er der ansat sygeplejersker, som i kraft af deres virke på afdelingen har oparbejdet særlige kompetencer. Det vurderes derfor, at der i særlige tilfælde, når borgere er henvist til vurderingsophold pga. sygeplejefaglige problemstillinger, kan være tale om, at de falder ind under rammen for en akut plads.

 

Varde Kommune vil derfor i forbindelse med visitation til vurderingsophold være særligt opmærksom på, om dette kan være tilfældet.

 

Den opholdstype, der indtil videre har været benævnt ”akut ophold”, som dækker over borgere, der akut henvises til et midlertidigt ophold efter visitationens åbningstid, vil ændre navn til ”ikke planlagt midlertidigt ophold”. Dette sker for at undgå, at borgerne forveksler opholdstypen med en akutplads, og dermed har en forventning om, at de er fritaget for egenbetaling.

 

Varde Kommune overvejer løbende, om der er grundlag for at oprette deciderede akutpladser. Indtil videre er vurderingen dog, at efterspørgslen ikke vil kunne retfærdiggøre det beredskab, det kræver i materiel og personale.


Retsgrundlag

Sundhedsloven § 138

Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner.


Økonomi

Egenbetalingen på et midlertidig ophold er på 132 kr./døgn for forplejning, vask og rengøringsmidler.


Høring

Ældrerådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2019

Taget til efterretning.


Beslutning Ældrerådet den 29-05-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

80. Forlængelse af kontrakt med Det Danske Madhus

Forlængelse af kontrakt med Det Danske Madhus

Sagsfremstilling

Den eksisterende kontrakt med Det Danske Madhus, som trådte i kraft januar 2016, løber indtil udgangen af 2019. Kontrakten omfatter normalkost og diætkost, der leveres i nedkølet tilstand til kommunens plejecentre, beboere på botilbuddet Krogen og som madservicetilbuddet til ældre i eget hjem.

 

Der er mulighed for at forlænge kontrakten med 12 måneder under uændrede vilkår, hvorefter udbud er påkrævet. Det Danske Madhus skal varsles senest ultimo juni 2019, hvis kontrakten skal forlænges.

 

Varde Kommune ejer 40 % af Det Danske Madhus Varde.


Forvaltningens vurdering

Hvis Varde Kommune ikke ønsker at forlænge kontrakten, skal der gennemføres et udbud med virkning fra 1. januar 2020. I forbindelse med udbuddet, er det relevant, at der tages stilling til, om der ønskes ændringer i det kosttilbud, der gives til borgere på plejecentre, botilbud og i eget hjem.

 

Den kontrakt, der eksisterer i dag, opfattes som en økonomisk gunstig kontrakt, hvor der dog kan være forbedringspotentialer i forhold til det kosttilbud, der gives til borgerne.

En forlængelse af kontrakten vil sikre en forudsigelig økonomi på området i 2020, og give forvaltningen god tid til at afdække mulighederne for at forbedre ordningen.


Retsgrundlag

SEL § 83 stk. 1, nr. 3.


Økonomi

Kommunen har, indenfor det nuværende udbud, begrænsede udgifter til madservice.

Madservicetilbuddet til borgere på plejecentre og institutioner hviler økonomisk i sig selv.

I forhold til madservice til borgere i eget hjem, er normalkosten udgiftsneutral, mens Varde Kommune har udgifter til diætkost.

Dertil kommer udgifter til administration af ordningerne.


Høring

Ældrerådet og Handicaprådet til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at kontrakten med Det Danske Madhus forlænges frem til udgangen af 2020.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Ældrerådet den 29-05-2019

Taget til efterretning.


Beslutning Handicaprådet den 29-05-2019

Taget til efterretning.

81. Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023

Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 15. januar 2019 blev der taget stilling til høringsudkast for Sundhedsaftalen 2019-2023.

 

På baggrund af de 22 syddanske kommuners høringssvar er følgende justeringer i udkastet foretaget:

 

 • Visionen ’Vi arbejder for sømløse overgange’ er ændret til ’Vi arbejder for bedre overgange for’
 • Der er tilføjet målgrupper/områder til de øvrige delvisioner:
  • ’Vi arbejder for bedre overgange for’:
   • Mennesker med psykiske lidelser
   • Ældre borgere
   • Mennesker med kronisk sygdom
  • ’Vi sikrer sammenhæng til’:
   • Uddannelsesområdet
   • Arbejdsmarkedet
 • Der er tilføjet en målsætning om reduktion af overvægt blandt voksne med udgangspunkt i tal fra sundhedsprofilen (tilbage til 2010-niveau).  
 • Der er tilføjet et tredje virkemiddel ’Mest mulig sundhed for pengene’ (LEON-princippet)
 • Til virkemidlet ’Sæt borgeren først’ er det tilføjet, at der arbejdes ud fra den rehabiliterende tilgang, og at borgeren har et ansvar for egen sundhed.
 • Der et tilføjet et afsnit, der beskriver sammenhængen mellem sundhedsaftalen og praksisplanen

 

Sundhedskoordinationsudvalget har nu godkendt forslag til Sundhedsaftale 2019-2023.

Sundhedsaftalen skal jævnfør sundhedslovens § 205 indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen og være gældende for en fireårig periode. Sundhedsaftalen 2019-2023 vil træde i kraft den 1. juli 2019. 

 

Sundhedsaftalen udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen har til formål at bidrage til en forbedret sundhed blandt syddanskerne og til sammenhæng og bedre overgange på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

 

Politiske visioner, målsætninger og virkemidler

Sundhedskoordinationsudvalget vil i den kommende sundhedsaftale skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

 

Sundhedskoordinationsudvalget har valgt følgende visionsområder, hvor udvalget vil gøre en særlig indsats i aftaleperioden:

 

 • Vi samarbejder om forebyggelse for:
  • Et røgfrit Syddanmark
  • Mental trivsel blandt børn og unge
  • Færre overvægtige

 

 • Vi arbejder for bedre overgange for:
 • Mennesker med psykiske lidelser
 • Ældre borgere
 • Mennesker med kronisk sygdom

 

 • Vi sikrer sammenhæng til:
 • Uddannelsesområdet
 • Arbejdsmarkedet

 

De politiske visioner er udfoldet i konkrete og målbare målsætninger, som er koblet til de otte nationale mål for sundhedsvæsenet, sundhedsprofilen og nationale databaser. Sundhedskoordinationsudvalget kan således undervejs nemmere følge med i effekterne af de indsatser, som igangsættes og foretage eventuelle justeringer og prioriteringer i sundhedsaftalesamarbejdet. Det muliggør ligeledes, at Sundhedskoordinationsudvalget løbende kan følge med i, hvordan det går med at indfri målsætningerne og eventuelt justere i indsatserne.

 

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt tre virkemidler, som parterne er enige om at holde sig særligt for øje, når de fælles visioner og målsætninger skal omsættes til konkrete indsatser og initiativer:

 

 • Sæt borgeren først
 • Tænk nyt- nye samarbejdsformer
 • Mest mulig sundhed for pengene

 

Fra politiske visioner og målsætninger til indsatser

Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet at opdele sundhedsaftalen i en politisk (vedlagte bilag) og en administrativ del (tillæg til sundhedsaftalen). Tillægget er under udarbejdelse i foråret 2019 og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser mv., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2023. Det administrative tillæg sendes ikke i høring, men godkendes administrativt og af Sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 26. juni 2019, inden det sammen med den politiske aftale sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

 

Den videre proces

Sundhedsaftalen er til godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd i Syddanmark. Sundhedskoordinationsudvalget vil på mødet den 26. juni 2019 endeligt godkende Sundhedsaftalen 2019-2023 samt det administrative tillæg. Herefter indsendes aftalen til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019. Sundhedsaftalen træder i kraft umiddelbart herefter.

 

Sundhedskoordinationsudvalget vil én gang årligt gennem aftaleperiode udarbejde en status, som vil blive drøftet dels i udvalget, men ligeledes på årlige fællesmøder med kommunale udvalgsformænd samt repræsentanter for PLO Syddanmark.

 

AC-medarbejder Kathrine Biltoft Hansen deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den politiske del af sundhedsaftalen indeholder tre stærke og vigtige visionsområder. Det er endvidere vurderingen, at målene og virkemidlerne giver en klar og tydelig retning i forhold til det tværsektorielle samarbejde de kommende år.


Retsgrundlag

Sundhedslovens § 205


Økonomi

Sundhedsaftalen har økonomiske konsekvenser for flere af de kommunale funktioner, både på sundheds-, special-, ældre-, beskæftigelses- og børn og unge-området. For at sikre økonomien i Varde Kommune bør konsekvenserne af den administrative del af sundhedsaftalen afdækkes. Dette vedrører aftaler om opgavernes placering og klare og aftalte principper for overdragelse af sundhedsopgaver, så det er muligt at beregne de økonomiske konsekvenser af sundhedsaftalen.


Høring

Ældrerådet til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Sundhedsaftalen 2019-2023 godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Anders Linde


Beslutning Ældrerådet den 29-05-2019

Taget til efterretning.

Orientering evt. på næste ældrerådsmøde.


Beslutning Handicaprådet den 29-05-2019

Taget til efterretning.

 

Sundhedsaftalen gælder for alle borgere og kan derfor med fordel også præsenteres for Udvalget for Børn og Læring.


Beslutning Byrådet den 04-06-2019

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende:

Anders Linde

A. C. Hoxcer Nielsen

Steen Holm Iversensagsnr19-5890_doknr73296-19_v1_sundhedsaftalen 2019-2023.pdf

Bilag

Sundhedsaftalen 2019-2023


82. Kommunalt tilsyn på plejecentre 2018 - orientering

Kommunalt tilsyn på plejecentre 2018 - orientering

Sagsfremstilling

I henhold til servicelovens § 151 er kommunen forpligtet til at gennemføre et uanmeldt tilsyn på kommunens plejecentre én gang årligt. Tilsynet har fokus på de kommunale opgaver efter lovens § 83 og 86 (vedlagt i bilag), samt de af Byrådet vedtagne kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp samt aktiviteter og træning.

 

Tilsynets metode er gennemgang af dokumentation, observationer samt interview med udvalgte beboere og personale på baggrund af på forhånd udarbejdede målepunkter, samt dialog med den lokale leder. Tilsynet er gennemført af 3 medarbejdere fra Social og Sundhedsafdelingen samt myndighedsfunktion. Der har deltaget 2 medarbejdere ved hvert tilsyn.   

 

Målepunkterne tager udgangspunkt i den gældende lovgivning, de vedtagne kvalitetsstandarder og retningslinjer. Der er foretaget mellem 3 og 6 stikprøver af dokumentation afhængig af plejehjemmets størrelse. Hvert målepunkt blev bedømt tilfredsstillende, delvis tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende. Der er foretaget 15 tilsyn.

Fokusområder og resultater er følgende:

 

 1. Dokumentation

Resultatet var 15 delvis tilfredsstillende, hvilket er forventeligt, da der i foråret 2018 blev implementeret Fælles Sprog III, som er en ny dokumentationspraksis.

 

 1. Magtanvendelse

Resultatet var 6 tilfredsstillende, 8 delvis tilfredsstillende samt 1 ikke tilfredsstillende.

De fund der var delvis – og ikke tilfredsstillende handlede om personalets kendskab til lovgivningen herunder korrekt indberetning af akut magtanvendelse. 

 

 1. Håndtering af resistente bakterier og smitsomme sygdomme.

Resultatet var 12 tilfredsstillende, 2 delvis tilfredsstillende og 1 ikke tilfredsstillende.

De fund der var delvis – og ikke tilfredsstillende handlede primært om forståelsen for udbrud af noro virus (smitsom sygdom med opkast og diarre).

 

 1. Hverdagsliv, aktivitet og trivsel

Resultatet var 10 tilfredsstillende og 5 delvis tilfredsstillende.

De fund der var delvis tilfredsstillende handlede primært om manglende dokumentation af beboernes interesser.

 

 1. Hjælpen til personlige opgaver

Resultatet var 12 tilfredsstillende og 3 delvis tilfredsstillende.

De fund der var delvis tilfredsstillende handlede primært om personalets usikre kendskab til de kommunale kvalitetsstandarder.

 

 1. Hjælpen til praktiske opgaver

Resultatet var 4 tilfredsstillende og 11 delvis tilfredsstillende.

Den primære årsag til de delvis tilfredsstillende fund handlede om, at der ofte foregik rengøring i beboernes lejligheder, uden at de var hjemme samt manglende rehabiliterende fokus i forhold til udførelsen af praktiske opgaver.

 

 1. Daghjem (dette punkt blev gennemført ved 7 tilsyn)

Resultatet var 6 tilfredsstillende og 1 delvis tilfredsstillende.

Det ene fund, der var delvis tilfredsstillende, handlede om personalets kendskab til de kommunale kvalitetsstandarder. 

 

Uddybning af metode og resultater fremgår af vedhæftede rapport.

 

Ældrekonsulent Karina Obling Rasmussen deltager under sagens behandling. 


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at fremgangsmåden har været vellykket. Læringsperspektivet har været i fokus, hvilket har fungeret godt hos både ledere og medarbejdere.

Det er forvaltningens vurdering, at fundene i forhold til dokumentation var forventelige pga. implementering af en ny dokumentationspraksis. De enkelte plejehjem har fået individuel tilbagemelding på tilsynets fund, og det vurderes, at resultaterne er anvendelige, og uden problemer kan danne rammen for et læringsfokus på de enkelte plejehjem. Rapporterne indgår i ældrechefens ledelsesdialog med områdelederne på ældreområdet.


Retsgrundlag

Servicelovens § 151


Økonomi

Ingen


Høring

Ældrerådet til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at rapporten tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2019

Taget til efterretning.


Beslutning Ældrerådet den 29-05-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr18-9454_doknr72056-19_v1_serviceloven § 86.pdf.pdf
sagsnr18-9454_doknr72055-19_v1_serviceloven § 83.pdf.pdf
sagsnr18-9454_doknr19879-19_v1_kommunalt tilsyn - fælles.docx

Bilag

Serviceloven § 86.pdf
Serviceloven § 83.pdf
Kommunalt tilsyn - Fælles


83. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

 • Besøg den 20. juni:
  • Besøg hos Træning og Rehabilitering kl. 10.30 – 11.30
  • Frokost hos Det Danske Madhus, Carolineparken 11.30 – 12.30
  • Besøg på Lyngparken kl. 12.45 – 13.45

 

 • Deltagelse i demensarrangement i Arnbjergparken den 29. juni med evt. stand.
 • Afholdt møde i Demensalliancen.
 • Nyt fra Danske Ældreråd.
 • Tur til Svendborg i eftersommeren torsdag den 5. september. Aage giver tilbagemelding til Bent Rasmussen. Sekretariatet sørger for bestilling af bus.
 • Formands- og næstformandsmøde den 24. september.
 • Indkaldelse af stedfortræder i stedet for Anna Marie Søndergaard. Aage kontakter Anna Marie med henblik på en officiel udtræden af Ældrerådet.

 

 

 

 

Orientering v/sekretariatet

 • Orientering om afrapportering og informationspjece om seniorbofællesskaber

 

 

 

Gensidig orientering/eventuelt

 • Opstart af evt. nye demensvenlige samfund. Ældrerådet vil gerne inviteres til evt. opstartsmøder.
 • Henvendelse fra Ældresagen vedr. kombi-bibliotek i Nr.Nebel.
 • Der er et ønske om en orientering vedr. visitationsreglerne i et møde efter sommerferien.

Anbefaling

Ældrerådet deltager i en stand i teltet. Folderne uddeles inden den 29. juni.

 


Beslutning Ældrerådet den 29-05-2019

Orienteringerne blev taget til efterretning.sagsnr19-47_bilagsnr#3007441_v1_vs til kommunens ældreråd orientering om afrapportering og informationspjece om seniorbofællesskab.pdf
sagsnr19-47_doknr85484-19_v1_til kommunens ældreråd orientering om afrapportering og informationspjece om seniorbofællesskaber.msg
sagsnr19-47_bilagsnr#3007440_v1_vs til kommunens ældreråd orientering om afrapportering og informationspjece om seniorbofællesskab.pdf
sagsnr19-47_bilagsnr#3007439_v1_vs til kommunens ældreråd orientering om afrapportering og informationspjece om seniorbofællesskab.pdf

Bilag

VS: Til kommunens ældreråd: Orientering om afrapportering og informationspjece om seniorbofællesskaber - Seniorer ønsker at bo midt i fællesskabet.pdf
Til kommunens ældreråd: Orientering om afrapportering og informationspjece om seniorbofællesskaber
VS: Til kommunens ældreråd: Orientering om afrapportering og informationspjece om seniorbofællesskaber - Afrapportering fra det tværministerielle arbejde om seniorbofællesskaber.pdf
VS: Til kommunens ældreråd: Orientering om afrapportering og informationspjece om seniorbofællesskaber - Brev om seniorbofællesskaber til ældrerådene.pdf