UDVALG

Ældrerådet

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 5 - Skallingen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

28-03-2019 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-03-2019 11:00:00


PUNKTER

67. Godkendelse af dagsorden
68. Ældrerådets årsberetning 2018
69. Ældrerådets folder
70. Status på plejeboligplanen 2019
71. Demensstrategi 2019-2023 - høring
72. Gensidig orientering67. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Ældrerådet den 28-03-2019

Godkendt.

Fraværende:

Anne-Marie Søndergaard

68. Ældrerådets årsberetning 2018

Ældrerådets årsberetning 2018

Sagsfremstilling

Ældrerådet skal ifølge § 2 stk. 5 i rådets vedtægter udarbejde en beretning om sin virksomhed i det foregående år. Beretningen skal ifølge vedtægterne offentliggøres.

 

Ældrerådets formand har i samarbejde med Sekretariatet udarbejdet forslag til årsberetning for 2018.

 

Årsberetningen er opdelt i følgende hovedpunkter:

 • Ældrerådets lovgrundlag
 • Ældrerådets repræsentant i råd og grupper
 • Møder
 • Dialogmøder
 • Høringssager
 • Orienterings- og efterretningssager
 • Temadage, kurser, konferencer m.v.
 • Information om Ældrerådet

Retsgrundlag

Ældrerådets vedtægter


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler,

at årsberetningen godkendes og offentliggøres.


Beslutning Ældrerådet den 28-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Anne-Marie Søndergaardsagsnr19-47_doknr17994-19_v1_ældrerådets årsberetning 2018.docx

Bilag

Ældrerådets årsberetning 2018


69. Ældrerådets folder

Ældrerådets folder

Sagsfremstilling

Ældrerådet nedsatte i mødet den 5. april en arbejdsgruppe, der har til opgave at komme med forslag til udarbejdelse af folder eller pjece i den kommende periode.

 

Anette Mandahl-Barth, Jette Berggreen og Ove Kristensen blev udpeget til bladudvalget.

 

Der er nu udarbejdet udkast til folder. 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at folderen godkendes.


Beslutning Ældrerådet den 28-03-2019

Ældrerådets folder blev godkendt med et par enkelte rettelser.

Fraværende:

Anne-Marie Søndergaardsagsnr19-47_doknr50795-19_v1_udkast til ældrerådets folder 2018-2021.docx

Bilag

Udkast til ældrerådets folder 2018-2021


70. Status på plejeboligplanen 2019

Status på plejeboligplanen 2019

Sagsfremstilling

I plejeboligplanen for 2016-2025 blev det besluttet, at Udvalget for Social og Sundhed hvert år i første kvartal skal have forelagt en status på plejeboligområdet.

 

I det medfølgende bilag belyses belægningsprocenterne fra 2014–2018, ventelisten til plejeboliger 2016-2018 samt ventetid til plejeboliger 2016-2018 samt udviklingen i antallet af visiterede timer/borgere i hjemmeplejen 2014-2018.

 

Desuden gøres der status på de beslutninger, der blev truffet i plejeboligplanen.

 

Udvikling i belægningsprocenter, venteliste og ventetid.

Belægningsprocenten i plejeboliger er fortsat høj i 2018, der opleves stort set ingen tomgang. Belægningsprocenten på 97,1 fra 2018 svarer til, at plejeboligerne i gennemsnit står tomme i lidt mindre end en måned i forbindelse med ud- og indflytning.

Udviklingen i ventelisten viser, at efterspørgslen efter plejeboliger i 2018, ligesom det var tilfældet i 2016-17, ligger på et stabilt, højt niveau.

 

Den gennemsnitlige ventetid til en plejebolig lå i 2018 på 66 dage.

Visitationens indtryk af presset på plejeboligerne er stabilt, at man ikke er udfordret i forhold til at give borgerne det rigtige tilbud.

Antallet af meget plejekrævende borgere i hjemmeplejen er stabilt, der er således ikke noget der tyder på, at for få plejeboliger skaber et øget pres i hjemmeplejen.

 

Status på beslutninger fra plejeboligplanen

Ifølge budgetaftalen 2019-2022 er der planlagt yderligere 8 demensboliger ved Lyngparken og en enhed med 32 demensboliger ved Skovparken i Ølgod til erstatning for Vinkelvejscentret. Byggeriet forventes at stå færdig i starten af 2021.

 

Som følge af anbefalinger i plejeboligplanen er døgnrehabiliteringsafdelingen på Carolineparken med stor succes blevet omlagt, så den nu rummer 14 døgnrehabiliterings- og vurderingspladser og fem ventepladser. I forhold til efterspørgslen vil det være optimalt at konvertere to af ventepladserne til døgnrehabiliterings- og vurderingspladser. Det kræver dog en ressourcetildeling, som vil blive foreslået til budget 2020.

 

Et rejsehold beskrev i 2017, hvordan indretningen på det enkelte plejecenter kan sikre trivsel og gøres demensvenlig. Der er blevet tildelt støtte fra Demenspuljen til at gennemføre en del af forslagene på Carolineparken, Lyngparken, Poghøj og Aktivitetscentret i Ølgod i løbet af 2019. I forbindelse med budget 2020 vil der blive fremsat forslag om demensvenlig indretning på flere plejecentre.

 

Der er afsat budgetmidler til byggeri af 18 nye boliger til bl.a. plejekrævende udviklingshæmmede ved Rosenvang i Ølgod, byggeriet forventes at stå færdigt i august 2020.

 

Udviklingskonsulent Christina Bonde deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningens vurdering er, at udviklingen på plejeboligområdet fortsat skal følges nøje.

Forvaltningen monitorerer udviklingen på månedsbasis, og udvalget vil blive orienteret, hvis det vurderes påkrævet.


Retsgrundlag

Lov om social service.

Lov om almene boliger.


Økonomi

Ingen


Høring

Ældrerådet til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-03-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.


Beslutning Ældrerådet den 28-03-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Anne-Marie Søndergaardsagsnr15-6795_doknr13469-19_v1_status på plejeboligplanen 2019.docx

Bilag

Status på plejeboligplanen 2019


71. Demensstrategi 2019-2023 - høring

Demensstrategi 2019-2023 - høring

Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsområdet har udarbejdet en ny demensstrategi for 2019-2023.

Demensstrategien tager udgangspunkt i de erfaringer, vi har gjort os med arbejdet i at blive en demensvenlig kommune. Hovedfokus er at sikre og forbedre det værdige og meningsfulde liv for borgere, som rammes af en demenssygdom, og deres pårørende.

 

Demensstrategien tager udgangspunkt i de ambitioner, Varde Kommune tidligere forpligtede sig til at arbejde med i forbindelse med deltagelse i Demensrummet. Strategien læner sig endvidere op af Regeringens Nationale handlingsplan på demensområdet.

 

Strategien er derfor inddelt under følgende seks punkter:

 • Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens
 • Bedre støtte til pårørende
 • Kompetenceløft til personalet
 • Tilgængelige og inkluderende lokalsamfund
 • Flere demensindrettede boliger
 • Understøt forskning og vidensdeling

 

Der er taget udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats for borgeren, med særlig fokus på borgerens egne ønsker og behov.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurderingen, at strategien vil danne et godt grundlag for det videre arbejde i at være en demensvenlig kommune.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ældrerådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler

at strategien fremsendes til Ældrerådet til høring forinden endelig godkendelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Ældrerådet den 28-03-2019

Ældrerådet har ingen bemærkninger til demensstrategien.

Fraværende:

Anne-Marie Søndergaardsagsnr18-6351_doknr132424-18_v1_demensstrategi 2019-2023.docx

Bilag

Demensstrategi 2019-2023


72. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

 • Orientering fra Danske Ældreråd

 

 

 

Orientering fra sekretariatet

 

 

 

 

Gensidig orientering/eventuelt


Beslutning Ældrerådet den 28-03-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Der planlægges et besøg i Træningsafdelingen på Carolineparken og på Lyngparken i løbet af de kommende måneder.

 

Ligeledes inviteres repræsentanter fra Skovlund-Ansager ind til et møde i Ældrerådet for en orientering om arbejdet med et demensvenligt samfund.

Fraværende:

Anne-Marie Søndergaard