UDVALG

Ældrerådet

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

28-02-2019 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-02-2019 16:00:00


PUNKTER

63. Godkendelse af dagsorden
64. Kvalitetsstandard og indsatskatalog på ældreområdet - høring
65. Orientering om tilsyn med leverandører af Madservice til borgere i eget hjem - Lukket punkt
66. Gensidig orientering



63. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Ældrerådet den 28-02-2019

Godkendt.





64. Kvalitetsstandard og indsatskatalog på ældreområdet - høring

Kvalitetsstandard og indsatskatalog på ældreområdet - høring

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden og indsatskataloget for ældreområdet skal sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

I det nye udkast til kvalitetsstandard og indsatskatalog er der indført forslag til ændringer i forhold til, hvem der kan levere rehabilitering, som berører leveringstidspunktet for personlig pleje, rengøring og almindelig negleklipning på fødder som en del af den personlige pleje.


Forvaltningens vurdering

Leverandører af rehabilitering

Det har indtil videre været således, at rehabilitering til borgere, der ikke tidligere har haft personlig hjælp, kun kan leveres af Varde Kommunes hjemmepleje. Dette betyder, at borgere der starter op med personlig hjælp, som i starten ofte leveres som rehabilitering, ikke har haft frit leverandørvalg. Det er kendt, at borgerne ofte holder fast i den leverandør, de er startet op med, hvilket sandsynligvis er en af årsagerne til, at Blåbjerg Frit Valg oplever et løbende fald i antallet af borgere, de betjener. Leverandører af personlig pleje har i sagens natur haft et tæt samarbejde med Varde Kommune, og der stilles krav til uddannelsesniveau blandt det personale, der leverer personlig pleje. Det vurderes derfor umiddelbart at være fagligt forsvarligt, at give borgerne frit valg på rehabilitering, der retter sig imod personlig pleje. Idet der ikke stilles samme krav til leverandører af praktisk hjælp, anbefales det frie leverandørvalg gør sig gældende her.

 

Leveringstidspunktet for personlig hygiejne

I den tidligere kvalitetsstandard var det præciseret, at personlig hygiejne i dagvagten fortrinsvis leveres mellem kl. 7.30-10.30.

I det nye udkast til kvalitetsstandarden er dette ændret til kl. 7.30-11.30.

Årsagen er, at hjemmeplejen har et ønske om at kunne levere hjælp til bad i et større tidsrum om formiddagen, for på denne måde at kunne udnytte personaleressourcerne bedre. Dette vil både bidrage til øget effektivitet i hjemmeplejen, men også imødekomme de alvorlige rekrutteringsudfordringer, der pt. er i forhold til SOSU-personale. Hensigten er alene, at det skal være legalt at placere bad senere på formiddagen, efter aftale med borgere, hvor dette ikke er til gene. Borgere vil ikke blive tvunget til at modtage hjælp til bad på tidspunkter, hvor det er til ulempe for dem.

 

Ekstra rengøring

Varde Kommune har indtil videre ikke tilbudt ekstra rengøring som en del af serviceniveauet for praktisk hjælp.

En principafgørelse fra Ankestyrelsen fastslår imidlertid, at praktisk hjælp kan omfatte nødvendig hovedrengøring, hvis borgeren har behov for dette efter en individuel og konkret vurdering.

I udkastet til den nye kvalitetsstandard er det derfor skrevet ind, at ekstra rengøring i særlige tilfælde kan bevilges som en engangsindsats. Det kan f.eks. være ved opstart af hjemmehjælp, eller i tilfælde hvor den almindelige hjælp til rengøring, som leveres hver 14. dag, ikke er tilstrækkelig til at fastholde en hygiejnisk forsvarlig standard i borgerens hjem.

Bevillingen af engangsindsatsen beror i hvert enkelt tilfælde på en individuel og konkret vurdering.

Det vurderes, at det konkret vil være et begrænset antal borgere, der er berettiget til indsatsen, baseret på disse kriterier.

 

Negleklipning på fødder som en del af personlig pleje

Negleklipning på fødder, har indtil videre ikke været en del af den personlige pleje. En principafgørelse fra Ankestyrelsen fastslår imidlertid, at negleklipning på fødderne er omfattet af personlig pleje, hvor der er tale om ukompliceret fodpleje. Borgere der har komplekse behov, som ikke på forsvarlig vis kan løses af SOSU-personalet, f.eks. pga. fortykkede negle, svamp, diabetes, føleforstyrrelser, eller fordi de får blodfortyndende medicin, vil fortsat blive henvist til at benytte en fodplejer. Borgeren vil i dette tilfælde ofte kunne få dækket en del af tilskuddet via et behandlingstilskud eller helbredstillæg.


Retsgrundlag

Lov om Social Service


Økonomi

Der må forventes en merudgift til praktisk hjælp, hvis serviceniveauet fremadrettet omfatter ekstra rengøring. Det forventes, at meget få borgere vil være berettiget til indsatsen. Det skønnes, at der kan være tale om 15 borgere, som hvert år får behov for gennemsnitligt 15 timers ekstra rengøring. Det vil i så fald betyde en ekstraudgift på ca. 73.800 kr., som finansieres inden for den eksisterende ramme.

 

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.


Høring

 

Ældrerådet og Handicaprådet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at sagen forinden endelig godkendelse i udvalget sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet med følgende anbefaling,

at borgerne får frit valg af leverandør på rehabilitering i forhold til personligt hjælp, også i de tilfælde, hvor de ikke tidligere har haft personlig hjælp,

at hjælp til hovedrengøring bevilges efter en konkret, individuel vurdering, og

at udkast til ny kvalitetsstandard og indsatskatalog i øvrigt godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Ældrerådet den 28-02-2019

Ældrerådet kan godkende udvalgets anbefaling.


Beslutning Handicaprådet den 28-02-2019

Christina Bonde orienterede om punktet.

 

Handicaprådet kan godkende udvalgets anbefaling, men anbefaler derudover

at tidsrummet for personlig hygiejne udvides med udgangspunkt i borgernes ønsker,

at der afholdes kurser for plejepersonalet, i forbindelse med negleklipning på fødder, idet
    SOSUér ikke er uddannet til denne opgave. Det pointeres samtidig, at borgere med diabetes
    og andre med særlige behov skal have deres fødder plejet af autoriseret fodterapeuter, som
    er uddannet til at varetage opgaven og som vil kunne stilles til ansvar for dette.

 

 

 



sagsnr16-6786_doknr144545-18_v2_indsatskatalog og kvalitetsstandard for ældreområdet i varde kommune.docx

Bilag

Indsatskatalog og kvalitetsstandard for ældreområdet i Varde Kommune


65. Orientering om tilsyn med leverandører af Madservice til borgere i eget hjem - Lukket punkt




66. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

 • Flytning af mødetidspunkt den 28. marts 2019.
 • Henvendelse fra Reklamebureauet Sky-Media vedr. omkostningsfrit livsstilsmagasin.
 • Planlægning af tur til Svendborg.
 • Nyt fra Danske Ældreråd
 • Orientering fra temadag den 27. februar.

 

 

 

 

Orientering v/sekretariatet

 • Brug af Prepare fremadrettet.

 

 

 

 

Gensidig orientering

 


Beslutning Ældrerådet den 28-02-2019
 • Mødet den 28. marts flyttes til kl. 9.00.
 • Sekretariatet melder tilbage til Sky-Media, at tilbuddet ingen interesse har.
 • Aage planlægger turen til Svendborg sidst i august/først i september.
 • Erik Stagsted har trukket sig som formand for Danske Ældreråd af personlige årsager.
 • Øvrige orienteringer blev taget til efterretning.
 • Sekretariatet sørger for at fremtidige dagsordener/referater tilgås via Prepare.