UDVALG

Ældrerådet

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

24-01-2019 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-01-2019 16:00:00


PUNKTER

56. Godkendelse af dagsorden
57. Betaling for ophold på akutpladser - orientering
58. Rådgivnings- og aktivitetscenter til demensramte og pårørende - orientering
59. Leverandørvalg af udbud på urologi - orientering
60. Leverandørvalg på udbud af diabetesartikler - orientering
61. Varde Kommunes høringssvar til Sundhedsaftalen 2019-2023
62. Gensidig orientering56. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Ældrerådet den 24-01-2019

Godkendt.

57. Betaling for ophold på akutpladser - orientering

Betaling for ophold på akutpladser - orientering

Sagsfremstilling

Direktør for Ældresagen, Bjarne Hastrup, har sendt et brev til sundhedsminister Ellen Trane Nørby vedr. patienters betaling for ophold på akutpladser.

 

Udviklingskonsulent Christina Bonde vil give en generel orientering om betaling for ophold på kommunale akutpladser.


Økonomi

---


Høring

Ingen


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Ældrerådet den 24-01-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr18-40_doknr10574-19_v1_bjarne hastrups brev til sundhedsministeren - 2018-sundhedsminister-akutpladser-171218.pdf.pdf

Bilag

Bjarne Hastrups brev til Sundhedsministeren - 2018-sundhedsminister-akutpladser-171218.pdf


58. Rådgivnings- og aktivitetscenter til demensramte og pårørende - orientering

Rådgivnings- og aktivitetscenter til demensramte og pårørende - orientering

Sagsfremstilling

Varde Kommune fik ved udgangen af 2017 sammen med Esbjerg og Fanø kommuner, Ældresagen, Aflastningstjenesten og Alzheimerforeningen satspuljemidler til at lave et rådgivnings- og aktivitetscenter til borgere, som er ramt af demens i den tidlige fase og pårørende til demensramte. Rådgivnings- og aktivitetscenteret bygges ovenpå Kompasklubben. Af flere årsager har det taget lidt tid, at finde frem til de rette løsninger for tilbuddet, men nu er der sat gang i aktiviteter og rådgivning, og flere følger i de kommende måneder.

 

Den 15. november startede et tilbud om fysisk træning til demensramte i den tidlige fase af deres sygdom. Det har længe været efterspurgt blandt målgruppen, måske fordi der er evidens for, at fysisk træning kan være med til at udskyde symptomerne for sygdommen.
Træningen foregår i første omgang i Ølgod og varetages af Træning og Rehabilitering. Der er tale om et 16 ugers træningsforløb. Den demensramte kan tage en ledsager med til træningen, for at flere får lyst til og mulighed for at deltage.
Der lægges vægt på, at borgerne kan sluses ud til foreningstilbud eller andet efterfølgende med støtte fra en fysioterapeut eller ergoterapeut. Der samarbejdes med DGI om dette.
Tiltaget evalueres løbende. Der vil være mulighed for opstart af hold andre steder i kommunen ved efterspørgsel.

 

Den 1. januar starter anonym juridisk og økonomisk rådgivning til borgere, som er ramt af demens og deres pårørende. Der er et stort behov for dette blandt målgruppen, så vi afprøver i hvilket omfang og på hvilken måde, vi bedst imødekommer borgernes behov.

Som en start vil der være åben rådgivning to gange om måneden i kommunen. Rådgivningen foregår på skift i Varde, Ølgod og Nr. Nebel. Én gang hver måned i Varde og hver anden måned i Ølgod og Nr. Nebel.
Der vil også være mulighed for at booke rådgiverne til hjemmebesøg. Dette aftales ved vores demenskonsulenter.


Rådgiverteamet består af:

 • Juridisk rådgiver
 • Økonomisk rådgiver
 • Demenskonsulent
 • Teamleder i Borgerservice

 

Der arbejdes på at åbne en demenscafé i løbet af foråret, og der arbejdes på et samarbejde mellem Kultur og Fritid og Rådgivnings- og Aktivitetscenteret om at lave kulturelle tilbud til demensramte.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for ovenstående tiltag til målgruppen.
Der arbejdes på at etablere tiltagene så bæredygtigt som muligt, således de kan køre videre efter projektperiodens udløb.


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Udgifterne afholdes indenfor projektmidlernes ramme.


Høring

Ældrerådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.


Beslutning Ældrerådet den 24-01-2019

Taget til efterretning.

59. Leverandørvalg af udbud på urologi - orientering

Leverandørvalg af udbud på urologi - orientering

Sagsfremstilling

Der er i efteråret 2018 gennemført udbud af urologiprodukter i indkøbsfællesskabet Sydjysk Kommuneindkøb – bestående af Varde, Vejen og Billund kommuner.

 

Ældrerådet behandlede udbudsmaterialet på mødet den 24. april 2018.

 

Sydjysk Kommuneindkøb genudbød i fællesskab aftalen på urologi. Området er udbudt i overensstemmelse med Servicelovens § 112.

 

Ved tilbudsfristens udløb var der indkommet 3 tilbud, hvor OneMed var det økonomiske mest fordelagtige for Sydjysk Kommuneindkøb, og Sydjysk Kommuneindkøb har tildelt OneMed kontrakten.

 

Som en del af tilbudsevalueringen, blev der foretaget en kvalitetstest af de tilbudte produkter.  Kvalitetstesten blev foretaget af Varde, Vejen og Billund kommuners kontinenssygeplejersker ud fra et sygeplejefagligt skøn.

 

Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2019, hvor alle borgere skal være flyttet fra nuværende leverandør (Mediq).


Retsgrundlag

Servicelovens § 112

Retssikkerhedslovens § 30


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Ældrerådet den 24-01-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

60. Leverandørvalg på udbud af diabetesartikler - orientering

Leverandørvalg på udbud af diabetesartikler - orientering

Sagsfremstilling

Der er i 2018 gennemført udbud af diabetesartikler i indkøbsfællesskabet Sydjysk Kommuneindkøb – bestående af Varde, Vejen og Billund kommuner.

Ældrerådet behandlede udbudsmaterialet på mødet den 20. juni 2018.

 

Sydjysk Kommuneindkøb genudbød i fællesskab aftalen på diabetesartikler.

Der indkom 3 tilbud, hvor OneMed var det økonomiske mest fordelagtige for Sydjysk Kommuneindkøb, og Sydjysk Kommuneindkøb har tildelt OneMed kontrakten.

 

Kontrakten træder i kraft den 1. februar 2019, hvor alle borgere skal være flyttet fra nuværende leverandør (Mediq) til OneMed.

 

Der er en verserende klagesag vedr. udbuddet. Billund Kommune er tovholder for udbuddet, og håndterer klagesagen i samarbejde med advokatfirmaet Horten.


Retsgrundlag

Servicelovens § 112

Retssikkerhedslovens § 30


Høring

Har været afholdt.


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Ældrerådet den 24-01-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

61. Varde Kommunes høringssvar til Sundhedsaftalen 2019-2023

Varde Kommunes høringssvar til Sundhedsaftalen 2019-2023

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet et udkast til den sundhedsaftale, der efter sundhedslovens § 205 skal indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, og som vil være gældende i perioden 2019-2023.

 

Sundhedsaftalen udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen har til formål at bidrage til en forbedret sundhed blandt syddanskerne og til sammenhæng og sømløse overgange på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

 

Politiske visioner, målsætninger og virkemidler

Sundhedskoordinationsudvalget ønsker med den kommende sundhedsaftale at skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Høringsudkastet til Sundhedsaftalen 2019-2023 er bygget op om et antal politiske visioner, målsætninger og virkemidler, der tilsammen udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle sundhedsaftalesamarbejde, samt en beskrivelse af, hvad parterne forpligter sig på i den kommende aftaleperiode.

 

Sundhedskoordinationsudvalget peger på følgende visionsområder, hvor udvalget ønsker at gøre en særlig indsats i perioden 2019-2023:

 • Vi samarbejder om forebyggelse
  • Vi arbejder for et røgfrit Syddanmark
  • Vi skaber mental trivsel og sundhed blandt børn og unge
  • Vi arbejder for at færre børn og unge er overvægtige
 • Vi arbejder for sømløse overgange
 • Vi sikrer sammenhæng til uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet

 

De politiske visioner er udfoldet i konkrete og målbare målsætninger, som er koblet til de otte nationale mål for sundhedsvæsenet, sundhedsprofilen og nationale databaser. Sundhedskoordinationsudvalget kan således undervejs nemmere følge med i effekterne af de indsatser, som igangsættes og foretage eventuelle justeringer og prioriteringer i sundhedsaftalesamarbejdet. Det muliggør ligeledes, at Sundhedskoordinationsudvalget løbende kan følge med i, hvordan det går med at indfri målsætningerne og eventuelt justere i indsatserne.

 

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt to virkemidler, som parterne er enige om at holde sig særligt for øje, når den kommende sundhedsaftale skal omsættes til konkrete indsatser og resultater. Det drejer sig om;

 • Sæt borgeren først.
  Værdiskabelse for borgere og pårørende er omdrejningspunktet for sundhedsaftalesamarbejdet. Sundhedskoordinationsudvalget ønsker, at når vi udvikler og implementerer indsatser i sundhedsaftalen, gør vi det i tæt samarbejde med borgere, pårørende og sundhedsprofessionelle.
 • Tænk nyt – nye samarbejdsformer.
  Sundhedskoordinationsudvalget ønsker at udnytte Syddanmarks styrkeposition i forhold til anvendelsen af sundhedsteknologi og telemedicin til at udvikle løsninger på fremtidens problemer, samt at se på muligheder for nye samarbejdsformer, f.eks. fælles ledelse.

 

Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet at opdele Sundhedsaftalen 2019-2023 i en politisk del (vedlagt som bilag) og en administrativ del. Den administrative del vil blive udarbejdet i foråret 2019, og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser m.v., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2023. Den administrative del sendes ikke i høring.

 

Sundhedskonsulent Anette Filtenborg deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den politiske del af sundhedsaftalen er bygget op omkring tre stærke og vigtige visionsområder. Det er endvidere vurderingen, at målene og virkemidlerne giver en klar og tydelig retning i forhold til det tværsektorielle samarbejde de kommende år.


Retsgrundlag

Sundhedslovens § 205


Økonomi

Sundhedsaftalen har økonomiske konsekvenser for flere af de kommunale funktioner, både på sundheds-, special-, ældre-, beskæftigelses- samt børn og unge-området. For at sikre økonomien i Varde Kommune bør konsekvenserne af den administrative del af sundhedsaftalen afdækkes. Dette vedrører aftaler om opgavernes placering og klare og aftalte principper for overdragelse af sundhedsopgaver, så det er muligt at beregne de økonomiske konsekvenser af sundhedsaftalen.


Høring

Den politiske del af sundhedsaftalen er i høring frem til den 4. februar 2019.

Den administrative del af sundhedsaftalen udarbejdes i foråret 2019 og sendes ikke i høring.

Det anbefales, at Ældrerådet høres, inden høringssvaret sendes.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at høringsudkastet til den politiske del af sundhedsaftalen drøftes og godkendes med de eventuelle kommentarer, der måtte fremkomme under drøftelsen.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-01-2019

Høringssvaret bearbejdes med de fremkomne bemærkninger.


Beslutning Ældrerådet den 24-01-2019

Ældrerådet har ingen bemærkninger til Varde Kommunes forslag til høringssvar.sagsnr18-2460_doknr198597-18_v1_høringsversion til sundhedsaftalen 2019-2023.pdf.pdf
sagsnr18-2460_doknr196823-18_v1_høringssvar fra varde kommune.docx

Bilag

Høringsversion til sundhedsaftalen 2019-2023.pdf
Høringssvar fra Varde Kommune


62. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

 • Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd afholdes den 27. februar i Strib Fritids- og Aktivitetscenter
 • Temadag 27. februar: ”Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal budgetlægning”.
 • Orientering fra bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd.
 • Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd 29. april 2019 samt Ældrepolitisk konference 30. april i Nyborg.
 • ”Vores stemmer” Varde – præsentation af ideer – 29. januar kl. 16.30 – 19.00.
 • Ældrerådet har en stående invitation til besøg i Svendborg. Formanden tager kontakt til Svendborg Ældreråd med henblik på et besøg i foråret.

 

 

 

Orientering v/sekretariatet

 

 

Gensidig orientering/eventuelt


Beslutning Ældrerådet den 24-01-2019

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Såfremt der ønskes deltagelse i temadagen den 27. februar meldes tilbage til sekretariatet hurtigst muligt. Dette gælder ligeledes arrangementet ”Vores stemmer” den 29. januar.sagsnr18-40_doknr11015-19_v1_temadag 27. februar 2019 interessevaretagelse, kommunikation og kommunal budgetlægning.pdf
sagsnr18-40_doknr11006-19_v1_valg til bestyrelsen i danske ældreråd - foråret 2019.pdf

Bilag

Temadag 27. februar 2019: "Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal budgetlægning"
Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd - foråret 2019