UDVALG

Ældrerådet

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

29-11-2018 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-11-2018 18:00:00


PUNKTER

49. Godkendelse af dagsorden
50. Prioritering af værdighedsmidler og puljen til bedre bemanding i ældreplejen i 2019 - høring
51. Anvendelse af omstillings- og demografipuljen 2019 - høring
52. Godkendelse af takster for botilbud, madservice samt huslejer for pleje- og ældreboliger for 2019
53. Godkendelse af afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice for 2019
54. Godkendelse af revideret kvalitetsstandard Sundhedslovens §140
55. Gensidig orientering49. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Ældrerådet den 29-11-2018

Godkendt.

50. Prioritering af værdighedsmidler og puljen til bedre bemanding i ældreplejen i 2019 - høring

Prioritering af værdighedsmidler og puljen til bedre bemanding i ældreplejen i 2019 - høring

Sagsfremstilling

Værdighedsmidlerne udgør i 2019 10.560.000. kr., som kan anvendes til initiativer i regi af værdighedspolitikken, som blev godkendt i Byrådet den 6. november, og midler fra puljen til en bedre bemanding i ældreplejen udgør 5.088.000. kr. Midlerne herfra kan anvendes ”til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem”.

Kommunerne skal indsende en redegørelse til Ældre- og Sundhedsministeriet, hvori det dokumenteres, at midlerne anvendes til de anførte formål.

 

Tilførsel af så mange midler giver muligheder for strategiske overvejelser om udvikling af ældreområdet. Disse overvejelser skal ses i sammenhæng med øvrige midler, som udvalget råder over, herunder primært omstillings- og demografipuljen.

Omstillings- og demografipuljen er afsat på udvalgets budget med henblik på, at udvalget kan prioritere initiativer, der kan imødegå det pres mod stigende udgifter, som kan forventes i de kommende år som følge af det stigende antal ældre.

 

Forvaltningen har udarbejdet en række forslag til anvendelse af midlerne. Disse er en videreførelse af allerede igangsatte initiativer, som er beskrevet i vedhæftede bilagsmateriale.

 

Tabel 1. Forslag til anvendelse af Værdighedsmidlerne 2019.

Forslag

          Beløb

Forbedring af normeringen i aftenvagten på demensenheden Vinkelsvejscentret

528.000 kr.

Forbedring af normeringen i aftenvagten på demensenheden Lyngparken og på Skovhøj

416.000 kr.

Musikterapeutisk arbejde i demensomsorgen

150.000 kr.

Aktivitetstilbud til yngre demensramte (Kompasklubben)

1.055.000 kr.

Opretholdelse af serviceniveau i hjemmeplejen samt fast vagt på plejecentre

5.188.000 kr.

Ledsageordning for demensramte

26.000 kr.

Øget serviceniveau på plejecentre og ældreområdet i øvrigt

3.167.000 kr.

Administration af puljen

30.000 kr.

Værdighedsmidler i alt

10.560.000 kr.

 

Tabel 2. Forslag til anvendelse af Puljen til bedre bemanding i ældreplejen 2019

Forslag

        Beløb

Forøgelse af normering i aftenvagt på plejehjem

2.532.000 kr.

Ansættelse af sygeplejersker på plejehjem

2.265.000 kr.

Løn i forbindelse med træning i arbejdstiden

261.000 kr.

Administration af puljen.

30.000 kr.

Puljen til bedre bemanding i alt

5.088.000 kr.

 


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der med værdighedsmidlerne og midler fra puljen til bedre bemanding i ældreplejen, er mulighed for at skabe værdighed og bedre kvalitet for ældre, at fremme medarbejdernes arbejdsmiljø, at styrke den faglige kvalitet og at gennemføre initiativer, som kan være med til at begrænse udgiftsstigninger som følge af det stigende antal ældre.


Retsgrundlag

Aftale om finansloven 2019.


Økonomi

Værdighedsmidlerne og puljen til bedre bemanding i ældreplejen udgør i 2019 15,6 mio. kr.


Høring

Ældrerådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til prioritering af værdighedsmidlerne, tabel 1, og prioritering af puljen til bedre bemanding i ældreplejen, tabel 2, sendes til høring i Ældrerådet forinden udvalgets endelige godkendelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Ældrerådet den 29-11-2018

Ældrerådet kan godkende den foreslåede fordeling af midlerne i begge puljer.sagsnr18-3100_doknr156596-18_v1_anvendelse af værdighedsmidlerne og puljen til bedre bemanding 2019.docx

Bilag

Anvendelse af værdighedsmidlerne og Puljen til bedre bemanding 2019


51. Anvendelse af omstillings- og demografipuljen 2019 - høring

Anvendelse af omstillings- og demografipuljen 2019 - høring

Sagsfremstilling

Der er i 2019 2,9 mio. kr. i nye midler i omstillings- og demografipuljen, efter at det ved budgetlægningen er besluttet at reducere puljen med 2 mio. kr. årligt. Hertil kommer forventede overførsler på ca. 1,2 mio. kr.

 

Der er udarbejdet et forslag til anvendelse af midlerne i 2019. I forbindelse med udarbejdelse af forslaget er der lagt vægt på,

-         at initiativer iværksat i 2018 kan videreføres,

-         at der med initiativerne er et fokus på tiltag, der bidrager til at holde fremtidige udgifter fra døren eller til at fremme personalets trivsel.

 

Konkret foreslås midlerne anvendt til følgende formål:

Formål

Beløb

Videreførelse af ansættelse af en ekstra demenskonsulent

511.000 kr.

Fortsættelse af visitationsafdelingens mulighed for at købe ADL-udredninger (ADL: almindelig dagligdags levevis) hos Træning og Rehabilitering

 

 

358.000 kr.

Opgradering af døgnrehabiliteringsafsnittet på Carolineparken

1.363.000 kr.

Forbedret hygiejne ved håndtering af hjælpemidler

78.000 kr.

Videreførelse af yderligere fire daghjemspladser til demensramte

769.000 kr.

Træning på arbejdspladsen

968.000 kr.

 

4.047.000 kr.

 

I bilag er der en uddybende beskrivelse af forslagene.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om tiltag, som bidrager til at reducere behovet for fremtidige udgifter, eller til at fremme medarbejdernes trivsel.


Retsgrundlag

Varde Kommunes budget 2019.


Økonomi

Der forventes inkl. forventede overførte midler at være 4.047.000 kr. til rådighed i omstillings- og demografipuljen i 2019. I det omfang at alle initiativer, der er sat i værk i 2018, skal videreføres, mangler der 389.000 kr. Budgetbeløbet vedrørende træning på arbejdspladsen er derfor reduceret med det beløb, så det i 2019 udgør 968.000 kr. Dog forventes indsatsen at køre videre på 2018-niveau, og der vil sandsynligvis bliver overført et mindre underskud fra 2019 til 2020 (jf. retningslinjerne for overførsler), hvor der vil være budgetmæssig dækning for beløbet.


Høring

Ældrerådet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til prioritering af midlerne sendes til høring i Ældrerådet, forinden udvalgets endelige godkendelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Ældrerådet den 29-11-2018

Ældrerådet kan godkende den foreslåede fordeling af midlerne .sagsnr18-12845_doknr166157-18_v1_oversigt over prioritering af omstillings- og demografipuljen 2019.docx.docx

Bilag

Oversigt over prioritering af omstillings- og demografipuljen 2019.DOCX


52. Godkendelse af takster for botilbud, madservice samt huslejer for pleje- og ældreboliger for 2019

Godkendelse af takster for botilbud, madservice samt huslejer for pleje- og ældreboliger for 2019

Sagsfremstilling

Indenfor udvalgets område opkræves der brugerbetaling og takster hos borgere og hos andre kommuner. Taksterne fastsættes på grundlag af det vedtagne budget og i overensstemmelse med gældende lovgivning indenfor de forskellige områder. Takster, der opkræves hos borgere og beboere offentliggøres på Varde Kommunes hjemmeside. Takster på det specialiserede socialområde offentliggøres på tilbudsportalen.

 

Takster på ældreområdet

Betaling for madservice i eget hjem kan maksimalt fastsættes til kommunens anskaffelsespris eller den maksimale egenbetaling, som hvert år fastsættes af ministeriet. Ministeriet har endnu ikke udmeldt den maksimale egenbetaling, men den forventes at blive på 54 kr. pr. dag for en normal hovedret leveret hos borgeren. Da Varde Kommunes anskaffelsespris for en almindelig hovedret inkl. levering forventes at blive godt 49 kr. og dermed mindre end den maksimale egenbetaling, fastsættes egenbetalingen til anskaffelsesprisen afrundet til nærmeste hele kroner.

Egenbetalingen for en diæt hovedret fastsættes til den maksimale egenbetaling på 54 kr.

Der ydes ikke kommunalt tilskud til for- og efterretter, og egenbetaling fastsættes således til anskaffelsesprisen hos Det Danske Madhus.

 

Borgere, som ønsker madservice i eget hjem fra en anden leverandør end Det Danske Madhus kan visiteres til et fritvalgsbevis. Værdien af et fritvalgsbevis til madservice fastsættes til anskaffelsesprisen for en normal hovedret hos Det Danske Madhus Varde, afrundet til nærmeste hele kroner.

 

Egenbetalingen for madservice på plejecentre og borgere i eget hjem justeres i overensstemmelse med den maksimale egenbetaling, når denne i løbet af november udmeldes fra ministeriet.

 

De øvrige takster på plejecentre og på ældreområdet er fremskrevet med KL’s gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning på 2,0%

 

Godkendelse af husleje i kommunale pleje- og ældreboliger

Huslejen i kommunale almene pleje- og ældreboliger fastsættes i henhold til lov om leje af almene boliger. Der er for samtlige afdelinger udarbejdet budgetter, og der har været afholdt afdelingsmøder for beboerne, hvor der er foretaget gennemgang af regnskab 2018 og budget 2019. Der har ikke været bemærkninger vedrørende huslejeændringerne. Mange af beboere modtager boligydelse, som i betydeligt omfang bidrager til huslejen.

Økonomien for den enkelte boligafdeling skal hvile i sig selv.

 

Brugerbetaling i institutioner på det specialiserede socialområde

Betaling for ophold i kommunale botilbud efter §§ 107, 108, 109 og 110 i lov om social service, fastsættes jfr. bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006.

For borgere fra andre kommuner med ophold i Varde Kommunes botilbud fastsættes brugerbetalingen på grundlag af handlekommunens takster, og opkrævning foretages fra 1. januar 2017 også af handlekommunen.

 

Kommunernes betaling for borgere med ophold i institutioner på det specialiserede socialområde, som er omfattet af aftaler mellem kommunerne i Region Syddanmark

Taksterne er fastsat i henhold til Rammeaftalen 2019-2020 for det specialiserede socialområde om generelle tilbud.

Taksterne fastsættes med udgangspunkt i driftsbudgettet for de enkelte tilbud tillagt afskrivning og forrentning af bygninger samt administration. Endvidere er der taget højde for ændringer som følge af overførsler af over- og underskud fra tidligere år.

Taksterne udmøntes i grundpakker og ydelsespakker, hvor ydelsespakkerne er udtryk for borgerens behov for hjælp og pædagogisk bistand. En differentieret betaling for pakkerne sikrer således, at der er sammenhæng mellem borgerens behov og betalingen herfor.

På enkelte områder er der ikke pakkeafregning, da det ikke giver mening. I stedet afregnes med en fast takst pr. beboer pr. døgn.

 

Økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagen behandling.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det foreliggende forslag til takster er i overensstemmelse med gældende bestemmelser om takstfastsættelse, samt det godkendte budget.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om Social Service og Lov om Almene Boliger


Økonomi

---


Høring

Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at brugerbetaling, huslejer og takster på ældreområdet og det specialiserede område godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Handicaprådet den 22-11-2018

Taget til efterretning.

 

Der eftersendes bemærkning vedr. egenbetaling af hovedret.


Beslutning Ældrerådet den 29-11-2018

Taget til efterretning.sagsnr18-3862_doknr167436-18_v1_takster - madservice og ophold.xls
sagsnr18-3862_doknr170394-18_v1_takster 2019 - det specialiserede socialområde.xlsx
sagsnr18-3862_doknr170405-18_v1_huslejebudget 2019 - pleje- og ældreboliger.pdf

Bilag

Takster - Madservice og ophold
Takster 2019 - Det Specialiserede socialområde
Huslejebudget 2019 - Pleje- og ældreboliger


53. Godkendelse af afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice for 2019

Godkendelse af afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice for 2019

Sagsfremstilling

Byrådet fastsætter mindst én gang årligt priskrav til private leverandører af personlig og praktisk hjælp samt for levering af madservice i borgerens eget hjem.

 

Der skal som minimum fastsættes priser for levering af:

 • Praktisk hjælp
 • Personlig pleje i hverdagstimer
 • Personlig pleje på øvrige tidspunkter
 • Madservice uden udbringning
 • Madservice med udbringning til hjemmet

 

Personlig og praktisk hjælp

Prisfastsættelsen foretages efter en model, som er udviklet i samarbejde med konsulentfirmaet Incitare i 2009, og det er samme model, som er anvendt tidligere år.

 

Priserne for 2019 er beregnet på grundlag af forbrug og antal planlagte timer i perioden 1. januar til 30. september 2018. Forbruget er efterfølgende omregnet til helårsforbrug, hvor forbruget i oktober, november og december er fastsat med udgangspunkt i forbruget i september måned.

 

Det forventes, at behovet for personlig og praktisk hjælp i 2019 er på 249.690 timer.

Den praktiske hjælp leveres kun på hverdage, hvorfor der ikke beregnes en pris for weekend- og aftentimer.

 

Afregningspris til private leverandører:

Pris pr. time

2017

2018

2019

Hverdage

 

 

 

Praktisk hjælp

300,00 kr.

320,00 kr.

333,65 kr.

Personlig pleje og sygepleje

415,56 kr.

438,68 kr.

421,94 kr.

Priser weekend

445,78 kr.

471,01 kr.

470,57 kr.

Priser aften

506,53 kr.

527,99 kr.

537,66 kr.

 

Det forventede antal timer til private og egne leverandører kan med de nye afregningspriser afholdes indenfor det samlede budget på 115,4 mio. kr.

 

Madservice i borgerens eget hjem

Afregningspriserne til private leverandører for madservice i borgerens eget hjem er fastsat på grundlag af et udbud i 2015 og en efterfølgende kontrakt med Det Danske Madhus Varde. I henhold til kontrakten reguleres priserne årligt jfr. udviklingen i nettoprisindekset. Priserne vil være gældende for alle leverandører af madservice, herunder leverandører i henhold til fritvalgsbeviser.

 

Madservice - priser

2017

2018

2019

Hovedret – standard

40,16 kr.

40,72 kr.

40,92 kr.

Hovedret – diæt

65,26 kr.

66,17 kr.

66,49 kr.

Biret – standard

13,05 kr.

13,23 kr.

13,29 kr.

Biret – diæt

16,97 kr.

17,21 kr.

17,29 kr.

Levering pr. måltid hovedret

7,03 kr.

7,13 kr.

7,16 kr.

 

Det bemærkes, at priserne for 2019 er foreløbige, og reguleres, når nettoprisindekset for oktober 2018 foreligger. Afvigelsen forventes at være minimal.

 

Økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de beregnede priser kan afregnes inden for det afsatte budget, og at prisberegningerne er i overensstemmelse med gældende regler, herunder udbuddet af madservice og principperne for udstedelse af fritvalgsbeviser til madservice.


Retsgrundlag

Lov om Social Service §91.


Økonomi

---


Høring

Ældrerådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at afregningspriserne til private leverandører af hjemmepleje og madservice godkendes, og

at afregningsprisen til private leverandører af madservice godkendes og reguleres, når nettoprisindekset for oktober 2018 foreligger.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Ældrerådet den 29-11-2018

Taget til efterretning.sagsnr18-3862_doknr172080-18_v1_afregningspriser private leverandører.pdf

Bilag

Afregningspriser private leverandører


54. Godkendelse af revideret kvalitetsstandard Sundhedslovens §140

Godkendelse af revideret kvalitetsstandard Sundhedslovens §140

Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed godkendte på mødet den 16. januar 2018 en ny kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse – Sundhedslovens § 140.

Kommunerne har siden kommunalreformen haft ansvaret for at tilbyde borgerne genoptræning efter sygehusindlæggelse.

 

I Sundhedsstyrelsens vejledning står der, at ”Genoptræning er en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem patient/borger, eventuelt pårørende og personale. Formålet med genoptræning er, at patienten/borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt.”

 

Siden godkendelsen er der trådt en ny lovgivning i kraft. Lovgivningen giver borgeren ret til at vælge en anden leverandør, hvis kommunen ikke kan tilbyde opstart af genoptræning inden for 7 kalenderdage. Dette gælder dog kun, hvis KL har godkendt en anden leverandør inden for det område, som borgeren skal have genoptrænet. Lovændringen er nu skrevet ind i kvalitetsstandarden.

 

Derudover er der tilføjet flere kategorier under de komplekse genoptræningsplaner. Alle kategorier har før ligget under kategorien ”øvrige”. Så det er ikke et udtryk for, at der er kommet flere genoptræningsplaner til, men i stedet et ønske om at kunne følge de forskellige kategorier mere præcist, så vi ved, hvilke borgere vi genoptræner. De kategorier, der er tilføjet, er frakturer (over- og underekstremitet), rygproblemer og hjertesygdom.

 

Tidligere er borgeren blevet afsluttet allerede efter en udeblivelse, hvor der ikke på forhånd er blevet meldt afbud. Det har medført meget administrativt arbejde, og er derfor blevet ændret, således at det i kvalitetsstandarden nu fremgår, at; ”Hvis borgeren udebliver fra træningen mere end to gange, vil det medføre afslutning af genoptræningen. 

 

Herudover er der tilføjet flere mindre rettelser, som ikke har betydning for serviceniveauet, men som alene er foretaget, så kvalitetsstandarden stemmer bedre overens med opsætningen i vores it-system.

 

Kvalitetsstandarden er gældende pr. 1. januar 2019.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den nye kvalitetsstandard lever op til den nyeste viden og til de gældende kliniske retningslinjer og anbefalinger inden for området. Endvidere sætter den nye kvalitetsstandard en klar retning for, hvad borgerne kan forvente, afhængigt af hvilket genoptræningsbehov de har.


Retsgrundlag

Sundhedslovens §140


Økonomi

Budgettet for den ikke komplekse genoptræning udgør 4.072.060kr. i 2018.

 

Den komplekse genoptræning løses af Træning og Rehabilitering, som har et rammebudget. Her er det ikke muligt separat at opgøre udgiften til §140 træning, da opgaven udføres sammen med andre former for træning.


Høring

I forbindelse med godkendelsen af kvalitetsstandarden i januar, var kvalitetsstandarden til høring i Handicapråd og Ældreråd. Handicaprådet bakkede dengang op om den nye kvalitetsstandard. Ældrerådet havde ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden.

Da de nye rettelser ikke har betydning for serviceniveauet, vurderer forvaltningen, at kvalitetsstandarden ikke skal til høring igen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at den reviderede kvalitetsstandard godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-11-2018

Anbefalingen blev godkendt. Sagen sendes til orientering i Handicap- og Ældreråd.


Beslutning Handicaprådet den 22-11-2018

Taget til efterretning.

 

Handicaprådet ønsker dog, at der stadig vil være fokus på særlige målgrupper, hvor det måske kan være aktuelt med mere end 2 udeblivelser, inden det medfører afslutning af genoptræningen.


Beslutning Ældrerådet den 29-11-2018

Taget til efterretning.sagsnr18-12496_doknr160871-18_v1_kvalitetsstandard.docx

Bilag

Kvalitetsstandard


55. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

 • Mad fra Det Danske Madhus – opfølgning/evaluering
 • Danske Ældreråds ældrepolitiske konference – opfølgning
 • Møde i Demensalliancen
 • Regionsældrerådet
 • Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd – foråret 2019 i forbindelse med temamøde i Middelfart
 • Nyhedsbrev fra Danske Apoteker – lægemidler i Danmark

 

 

 

Orientering v/sekretariatet

 • Da der ikke p.t. er sager til Ældrerådets behandling i december-mødet, aflyses dette.

 

 

 

 

Gensidig orientering/eventuelt

 • Toiletbygningen i Oksbøl. Har Ældrerådet mulighed for at påvirke beslutningen? Toiletforhold for handicappede og ældre er et problem i hele kommunen.
 • På næste møde ønskes en opfølgning på kvaliteten af mad fra private leverandører.
 • Der blev spurgt til det afholdte kørselsudbud. Orientering i næste ældrerådsmøde.

Anbefaling

Sekretariatet anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Ældrerådet den 29-11-2018

Orienteringerne blev taget til efterretning.

 

Det Danske Madhus orienteres om Ældrerådets bemærkninger til den leverede mad i uge 44.

 

Med hensyn til toiletbygningen i Oksbøl og toiletforholdene for handicappede og ældre i øvrigt i kommunen sender sekretariatet en henvendelse til teknisk afdeling på vegne af Ældrerådet.