UDVALG

Ældrerådet

MØDE

Referat

STED

Mødesalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

27-09-2018 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-09-2018 16:00:00


PUNKTER

42. Godkendelse af dagsorden
43. Budget 2019 - orientering
44. Danmark Redder Liv
45. Godkendelse af udkast til ny værdighedspolitik til høring
46. Midler til demensvenlig indretning på plejecentre - orientering
47. Gensidig orientering
48. Opfølgning på leverandører af madservice til borgere i eget hjem - orientering - Lukket punkt42. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Ældrerådet den 27-09-2018

Godkendt.

43. Budget 2019 - orientering

Budget 2019 - orientering

Sagsfremstilling

Byrådet har den 13. og 14. september afholdt budgetseminar.

 

Direktør Claus Fjeldgaard vil orientere om budgetaftalens konsekvenser inden for ældreområdet.


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

---


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Ældrerådet den 27-09-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr18-40_doknr143964-18_v1_budgetaftale-2019-22-forligstekst-2018.pdf.pdf

Bilag

Budgetaftale-2019-22-forligstekst-2018.pdf


44. Danmark Redder Liv

Danmark Redder Liv

Sagsfremstilling

Varde Kommune er blevet kontaktet af Danmark Redder Liv med henblik på at indgå i et samarbejde om at rekruttere frivillige førstehjælpere.

 

Baggrunden for samarbejdet er, at ifølge Dansk Hjertestopregister får knap 4.000 mennesker hvert år hjertestop uden for sygehus. For at overleve et hjertestop uden mén er det yderst vigtigt, at der sættes ind med kvalificeret førstehjælp hurtigst muligt, idet chancen for overlevelse falder med 10% for hvert minut, der går. Hvis en person får hjertestop, og der ikke ydes livreddende førstehjælp, inden ambulancen når frem, overlever én ud af 30. Ydes der livreddende førstehjælp af lægmænd overlever én ud af 8.

Dansk Folkehjælp har derfor sammen med Region Syddanmark, Region Sjælland og FirstAED taget initiativ til projektet Danmark Redder Liv. Formålet med projektet er, at der ved hjertestop ydes kvalificeret førstehjælp gennem hurtigt udkald af frivillige førstehjælpere, der guides via udkaldssystem til hændelsesstedet og nærmeste hjertestarter.

Med projektet her er det målet:

  • at engagere flere borgere i at give livreddende førstehjælp, og
  • at øge andelen, der overlever hjertestop i eget hjem og brugen af de eksisterende hjertestartere.

 

Som førstehjælper i Danmark Redder Liv, skal man som minimum have Dansk Førstehjælpsråds 7 timers Medborgerførstehjælp, medmindre man opfylder nogle alternative kriterier, eks. hvis man er sygeplejerske eller sosu-medarbejder. Når man har bestået kurset, vil man automatisk blive godkendt som førstehjælper i Danmark Redder Liv. Man skal så blot udfylde en frivilligaftale, ligesom man vil blive anmodet om en børneattest, inden man kan blive endelig tilknyttet Danmark Redder Liv.

 

Varde Kommune er blevet kontaktet med henblik på at kunne støtte op omkring rekrutteringen samt sikre adgangen til hjertestartere. Der er tre fokuspunkter i projektet.

 

1. Frivillige førstehjælpere. Her kan vi som kommune bidrage ved at formidle kontakten til relevante frivillige foreninger, beboerforeninger, idrætsforeninger m.fl. Alle nogen, hvor der kunne være medlemmer/frivillige, der gerne vil bakke op og lade sig registrere som frivillig førstehjælper. Der vil blive afholdt et informationsmøde for interesserede.

 

2. Medarbejdere som førstehjælpere. Alle medarbejdere på sundheds- og ældreområdet skal have et 7 timers førstehjælpskursus, som maksimalt er to år gammelt, dvs. at de uden videre kan tilmelde sig som frivillig førstehjælper på www.redderliv.dk. Det er vigtigt at understrege, at selv om Varde Kommune deltager i projektet, så er det fortsat helt op til den enkelte medarbejder, om vedkommende vil tilmelde sig.

 

3. Tilgængelige hjertestartere. En opmærksomhed på om de offentlige hjertestartere er tilgængelige, og hvor vi placerer dem.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at flere frivillige hjertestartere vil kunne gøre en forskel. Særligt i yderkanten af Varde Kommune, hvor der kan være lang responstid, før en lægebil eller ambulance når frem.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med projektet.


Høring

Ældrerådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, 

at Varde Kommune deltager i projektet, og at projektet forankres i Social- og Sundhedsafdelingen og gerne i et samarbejde med Kultur- og Fritidsafdelingen, og

at sagen fremsendes til orientering i Udvalget for Kultur og Fritid.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Ældrerådet den 27-09-2018

Taget til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-10-2018

Orienteringen blev taget til efterretningsagsnr14-6021_doknr138306-15_v1_beslutning om hjertestartere på plejecentre .docx

Bilag

Beslutning om hjertestartere på plejecentre


45. Godkendelse af udkast til ny værdighedspolitik til høring

Godkendelse af udkast til ny værdighedspolitik til høring

Sagsfremstilling

Kommunen har siden 2016 været forpligtet til at udarbejde en værdighedspolitik, der som minimum skal beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i plejen og omsorgen for den enkelte ældre: 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring, 5) en værdig død. Fra 2018 er det endvidere blevet et krav, at alle kommuner beskriver deres 6) pårørendepolitik i de allerede eksisterende værdighedspolitikker, da der er et ønske om at styrke kommunernes indsatser over for pårørende til svækkede ældre.

 

Forvaltningen er bekendt med Byrådets holdning om at begrænse antallet af politikker i kommunen, men værdighedspolitikken er kommunen forpligtet til at udarbejde.

I følge bekendtgørelsen om værdighedspolitikker er det et krav, at kommunalbestyrelsen inden for det første år i den kommunale valgperiode skal vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Derfor skal den nuværende værdighedspolitik revideres inden udgangen af 2018.

 

Lovforslaget om værdighedspolitikken afgrænser området for politikken ved dels at relatere politikkerne til de indsatser, som kommunen yder efter serviceloven i forhold til personlig hjælp, omsorg og pleje mv. Dels ved at afgrænse politikken til de indsatser, der i praksis gives til personer, som er over folkepensionsalderen. Det vil typisk omfatte tilbud om personlig og praktisk hjælp, madservice, genoptræning, hjælpemidler samt afløsning og aflastning mv. Værdighedspolitikken bør også forholde sig til, hvordan der skabes en mere koordineret og sammenhængende indsats på tværs af de kommunale ydelser, fx personlig pleje, praktisk hjælp og hjemmesygepleje.


Forvaltningens vurdering

Det blev vedtaget på udvalgets møde den 17. april 2018, at forvaltningen med udgangspunkt i den nugældende værdighedspolitik skulle udarbejde et oplæg til en ny politik, som indeholder et afsnit om pårørende.


Retsgrundlag

Finansloven for 2018. Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.


Økonomi

Varde Kommune får i 2018 tilført 10.428.000 kr. til at understøtte initiativer forbundet med værdighedspolitikken.


Høring

Ældrerådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at oplægget til den nye værdighedspolitik godkendes til fremsendelse til høring i Ældrerådet.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Ældrerådet den 27-09-2018

Ældrerådet har ingen bemærkninger til værdighedspolitikken.sagsnr18-4735_doknr116912-18_v1_ny_værdighedspolitik 2018.docx

Bilag

Udkast til ny værdighedspolitik 2018


46. Midler til demensvenlig indretning på plejecentre - orientering

Midler til demensvenlig indretning på plejecentre - orientering

Sagsfremstilling

Varde Kommune har fået tilsagn om midler til at gennemføre demensvenlig indretning på fire plejecentre i 2018. Midlerne er bevilget fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 

Projekterne skal gennemføres på Aktivitetscenteret i Ølgod, plejecentrene Lyngparken og Carolineparken i Varde, og Poghøj i Oksbøl.

 

Baggrunden for tiltagene er mærkningen af, hvor demensegnede plejeboligerne er hvert sted. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udstedte i 2017 en ny bekendtgørelse, som skal sikre, at kommunerne indberetter oplysninger til styrelsen om, på hvilke punkter plejeboligernes/plejeboligcentrenes bygningsmæssige rammer er demensegnede. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 4. oktober 2017.

 

I det følgende gives en kort beskrivelse af de fire projekter:

 

Aktivitetscenteret i Ølgod

Demensvenlig indretning af udearealet - Forbedring af udearealerne vil medvirke til, at beboerne kommer ud oftere i naturen samt gøre brug af både pavillonen og de aktivitetszoner, som er med til at fremme sanseoplevelser.

 

Lyngparken

Aktivitetsopdeling i mindre enheder af plejecentrets centerbygning, hvilket vil være med til at fremme det gode hverdagsliv og det gode måltid. 31 beboere sidder samlet i centerbygningen under alle måltider. Fremover vil måltiderne blive indtaget i to grupper.

 

Poghøj

Aktivitetszoner, afskærmning, bænke og planter i haven rundt om Poghøj vil bevirke, at stien rundt bliver tryg og spændende for beboerne at færdes på. Endvidere vil det begrænse risikoen for, at beboerne søger ud mod de befærdede veje. Indendørs vil montre med navn, personlig ting/foto og foliebeklædte døre ved boligerne styrke den demensramte i at kunne finde egen indgangsdør.

 

Carolineparken

Forbedring af fælles udeareal samt etablering af genkendelige døre i boliger og afdelinger. Der vil blive lavet fem aktivitetszoner udendørs, bl.a. med mulighed for at afholde gudstjenester, dyrke let motion, hyggekrog hvor man kan nyde sin kaffe og søge læ/ro m.m. Ligeledes vil man med buske og beplantning afskærme for at mindske risikoen for, at beboere ender ude på de befærdede veje, når de tager på en gåtur.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at man ved gennemførelse af de fire projekter vil få skabt nogle rammer, som vil fremme trivslen for demensramte og andre beboere på plejecentrene. Varde Kommunes vision er at være en demensvenlig kommune, og plejecentrenes inde- og udearealer er et væsentligt element i dette.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Der er i alt bevilget 2.401.000 kr. til de fire projekter. Beløbet er fordelt med 490.000 kr. til Aktivitetscenteret i Ølgod, 651.000 kr. til Lyngparken, 418.000 kr. til Poghøj og 842.000 kr. til Carolineparken.


Høring

Ældrerådet til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-09-2018

Taget til efterretning.


Beslutning Ældrerådet den 27-09-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

47. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

  • Ældrepolitisk konference den 15. november 2018 i Vingstedcentret – ”Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – hvad er udfordringerne?”
  • Planlægning af besøg på Tistrup Plejecenter og ældreboligerne i Horne den 25. oktober.

 

 

 

 

Orientering v/sekretariatet

  • Lys på el-scooter og andre hjælpemiddelkøretøjer
  • Klippekortsordning -  Christina Bonde deltager.
  • Vores stemmer

 

 

 

 

 

Gensidig orientering

 

 

 

 

 


Beslutning Ældrerådet den 27-09-2018

Orienteringerne blev taget til efterretning.

 

Sekretariatet foretager tilmelding til Vingsted-konferencen den 15. november.

 

Da der højst sandsynlig ikke er punkter på næste møde i Udvalget for Social og Sundhed til orientering/høring i Ældrerådet, aflyses mødet den 25. oktober.

 

I stedet besøges Ældrerådet Tistrup Plejecenter (Elin kontakter centret) og ældreboligerne i Horne (Sekretariatet kontakter lederen) med start i Tistrup kl. 10.00.sagsnr18-593_doknr132005-18_v1_program - ældrepolitisk konference i vingstedentret 1511-2018.pdf
sagsnr18-40_doknr141922-18_v1_vores stemmer.msg
sagsnr18-40_bilagsnr#2755322_v1_vores stemmer - frivillig til voresstemmer varde.pdf.pdf

Bilag

Program - Ældrepolitisk konference i Vingstedentret 15/11-2018
Vores Stemmer
Vores Stemmer - Frivillig til VoresStemmer Varde.pdf


48. Opfølgning på leverandører af madservice til borgere i eget hjem - orientering - Lukket punkt