UDVALG

Ældrerådet

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

30-08-2018 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-08-2018 16:00:00


PUNKTER

34. Godkendelse af dagsorden
35. Budget 2019 - høring
36. Tilførsel af ressourcer til fokus på rehabilitering og controlling i Sygeplejen
37. Ny leverandør på genoptræning efter Sundhedslovens §140 - orientering
38. Nedsættelse af Udsatteråd i Varde Kommune
39. Frivillig fredag 2018 - orientering
40. Ældrerådets mødeplan 2019
41. Gensidig orientering34. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Ældrerådet den 30-08-2018

Godkendt.

35. Budget 2019 - høring

Budget 2019 - høring

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i marts budgetproceduren for budgetlægningen i 2018 vedr. budget 2019-

2022. I starten af juni indgik regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2019, og i juni udmeldte Økonomi- og Indenrigsministeriet Varde Kommunes indtægter for 2019.

 

Med afsæt i ovenstående har forvaltningen udarbejdet en foreløbig hovedoversigt for 2019-2022. Udgangspunktet for budgettet for 2019 er budgettet for 2018 korrigeret for demografiske ændringer, ændrede forudsætninger og tidligere politiske beslutninger.

 

I hovedoversigten 2019-2022 falder den beregnede likviditet markant frem mod 2022. Det skyldes blandt andet, at Varde Kommune har oplevet et markant fald i indtægterne til budget 2019. Det vil således blive nødvendigt med budgetforbedringer for samlet set 100 mio. kr. over den kommende 4-årige budgetperiode (svarende til 25 mio. kr. årligt) for at opfylde forvaltningens anbefaling om en kassebeholdning på mindst 125 mio. kr.

 

I budgetlægningen er der blevet udarbejdet omprioriteringsforslag, nye drifts- og anlægsønsker fra fagudvalgene og de politiske partier.

 

Direktør for Social og Sundhed Claus Fjeldgaard deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Likviditet

Forvaltningen anbefaler som hovedregel, at den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen er på minimum 125 mio. kr. Det vurderes, at kassebeholdningen skal have en sådan robusthed, hvor der både er plads til uforudsete udgifter, uden at Byrådet - fra den ene dag til den anden - skal handle, samt at der skal være plads til handlefrihed.

 

Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed

Driftsresultatet skal have en sådan størrelse, at den både giver mulighed for de nødvendige anlægsinvesteringer i årene fremover samtidig med, at der er plads til de årlige afdrag på eksisterende lån. Det bemærkes, at da driftsresultatet i budgetforslaget for 2019-2022 ikke er tilstrækkeligt stort til at dække afdrag på lån og anlægsudgifterne, sker der et kasseforbrug, hvilket medfører, at kassebeholdningen reduceres.

 

Sanktion

Der er i økonomiaftalen mellem regeringen og KL fastlagt rammer for både drifts- og anlægsudgifterne. Rammerne gælder for landets kommuner under ét. Det er vigtigt, at de aftalte rammer overholdes, idet bloktilskuddet reduceres med op til 3 mia. kr. (26 mio. kr. for Varde Kommune), hvis driftsrammen ikke overholdes og 1 mia. kr. (8,7 mio. kr. for Varde Kommune), hvis anlægsrammen ikke overholdes. 


Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten


Økonomi

Regeringen har afsat en særtilskudspulje til særligt vanskeligt stillede kommuner på 300 mio. kr. i 2019, og ansøgningsfristen var den 3. august. Varde Kommune har søgt om særtilskud fra denne pulje blandt andet med henvisning til, at Varde Kommune i både budget 2018 og budget 2019 har haft et markant fald i indtægterne.

 

I Økonomiaftalen for 2019 er der afsat lånepuljer til investeringer med et effektiviseringspotentiale, større strukturelle investeringer på de borgernære områder, det ordinære anlægsområde samt til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Ansøgningsfrist var den 7. august 2018. Varde Kommune har søgt om lånedispensation.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer at kunne afgive svar på ovenstående ansøgninger i slutningen af august.


Høring

Materialet sendes i høring den 22. august 2018. Der er frist for indsendelse af høringssvar den 6. september kl. 15.00 til Chef for Analyse og Økonomistyring, Maiken Schmiegelow (masc@varde.dk)


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning, og

at der afgives høringssvar til budget 2019 og overslagsårene.


Beslutning Ældrerådet den 30-08-2018

Budgetforslagene fra Udvalget for Social og Sundhed og Socialdemokratiet tages til efterretning.

 

Ældrerådet anerkender, at der skal spares på ældreområdet.

 

Ældrerådet opfordrer derfor til, at der spares mindst muligt, herunder specielt på

  • Afvikling/reduktion af klippekort til hjemmehjælpsmodtagere
  • Reduktion i ikke visiteret dagcenter på plejecentre og
  • Garantibetaling til ældreboligcentre,

hvor Ældrerådet ikke kan anbefale, at der foretages besparelser.

 

Ældrerådet har ingen bemærkninger til anlægsbudgettet.sagsnr18-64_doknr126755-18_v1_budget 2019-2022 - video med lyd.pptx
sagsnr18-64_doknr126767-18_v1_omprioriteringsforslag til budget 2019-2022 - 22.08.18.pdf

Bilag

Budget 2019-2022 - Video med lyd
Omprioriteringsforslag til budget 2019-2022 - 22.08.18


36. Tilførsel af ressourcer til fokus på rehabilitering og controlling i Sygeplejen

Tilførsel af ressourcer til fokus på rehabilitering og controlling i Sygeplejen

Sagsfremstilling

Sygeplejen overtog ved årsskiftet opgaven med visitation til Sygeplejeydelser, en opgave der tidligere har ligget i Visitationen. I den forbindelse fulgte der midler svarende til 17 timer/uge med til at varetage opgaveløsningen. De 17 timer/uge kan alene dække tidsforbruget til at håndtere visitationerne.

En opgave der ikke er afsat ressourcer til, er et permanent fokus på rehabilitering i forhold til sygeplejeydelser og controlling. Der er blevet gennemført lejlighedsvise indsatser i forhold hertil, både da opgaven lå i Visitationen og i Sygeplejen, og resultaterne har generelt været meget positive.

 

Sygeplejen har for nylig gennemført en undersøgelse, hvor man i en enkelt hjemmeplejegruppe gennemgik samtlige borgere med delegerede sygeplejeindsatser (opgaver efter Sundhedsloven, hvor opgaveløsningen er overdraget til hjemmeplejen) for at undersøge, om der var indsatser, der kunne afsluttes, eller om der var et rehabiliteringspotentiale.

I den forbindelse blev der fundet en del indsatser, der umiddelbart kunne afsluttes, fordi borgeren reelt ikke længere havde behov for indsatsen. Det var f.eks. vægtmålinger, blodtryksmålinger og kateterpleje. Desuden blev der fundet borgere, hvor det blev vurderet, at der var et rehabiliteringspotentiale, således at borgeren muligvis vil kunne blive selvhjulpen i at varetage opgaven med oplæring. Det drejede sig typisk om dispensering af medicin.

Ressourcerne til dette er dog taget fra Sygeplejens driftsbudget, hvilket ikke er muligt som en permanent løsning.

 

Sygeplejen ønsker derfor at søge om midler til at afsætte 15 timer/uge til fokus på controlling og rehabilitering i Sygeplejen.

 

Kommunen er ikke forpligtet til at forholde sig til, om borgeren har et rehabiliteringspotentiale i forhold til sygeplejeindsatser, ligesom det er tilfældet i forhold til personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83.


Forvaltningens vurdering

Det øgede fokus på rehabilitering og controlling vurderes på sigt som et minimum at være økonomisk bæredygtig, og sandsynligvis vil der skabes besparelser på sygeplejeydelser.

Skaleres fundene fra den seneste undersøgelse op til at dække hele kommunen, anslås det, at det vil kunne medføre en årlig besparelse på ca. 235.000 kr. pga. et reduceret forbrug af delegerede sygeplejeydelser. Der forventes derudover også at være et væsentligt potentiale i at se på de indsatser, som sygeplejen selv leverer.

Indsatsen vil imødekomme det tiltagende pres, der forventes at være på sygeplejen og hjemmeplejen, pga. den demografiske udvikling og stigende krav til det nære sundhedsvæsen.


Retsgrundlag

Sygepleje leveres efter Sundhedslovens § 138


Økonomi

Lønudgifterne til de 15 timer/uge andrager ca. 185.000 kr. pr år.

 

Udvalget blev i 2018 tilført DUT-midler til oprettelse af en Akut-funktion i sygeplejen. Da Varde Kommune allerede havde en Akut-funktion, blev kun dele af beløbet anvendt til at opgradere Akut-funktionen, så den levede op til de nye krav. Restbeløbet blev afsat til udvikling af sygeplejen.

 

Der er i 2018 et restbeløb på 188.720 kr. og i 2019 et beløb på 110.000 kr., så det indstilles, at projektet finansieres heraf.

 

Finansieringen søges derefter indarbejdet i budgettet for 2020 og følgende år.


Høring

Ældrerådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der anvendes 62.000 kr. i 2018 og 185.000 kr. i 2019 fra midler afsat til udvikling af sygeplejen til en øget indsats på rehabilitering og controlling i Sygeplejen.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Ældrerådet den 30-08-2018

Taget til efterretning.

37. Ny leverandør på genoptræning efter Sundhedslovens §140 - orientering

Ny leverandør på genoptræning efter Sundhedslovens §140 - orientering

Sagsfremstilling

Varde Kommune har gennemført et udbud på genoptræning efter Sundhedslovens § 140. Det er kun opgaven med de ikke komplekse genoptræningsplaner, der har været i udbud. De øvrige genoptræningsplaner løses fortsat af Træning & Rehabilitering.

 

Der er modtaget 2 bud, og forvaltningen har gennemgået de 2 bud og vurderet dem ud fra;

-         Pris (vægtet 60 %)

-         Kvalitet og service (vægtet 20 %)

-         Samarbejde og udvikling (vægtet 10 %)

-         Fysiske rammer (vægtet 10 %).

 

Den ene tilbudsgiver er FysioDanmark Varde, som er leverandør på opgaven nu.

Den anden leverandør er EmCare, som på nuværende tidspunkt har klinikker i Esbjerg og Oksbøl.

 

Forvaltningen har vurderet de to tilbudsgivere ud fra deres besvarelse af de kriterier, som var sat op i udbudsmaterialet. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at de to tilbudsgivere begge kan løse opgaven. I vurderingen scorer de to tilbudsgivere næsten ens, dog med en lidt højere score til FysioDanmark Varde.

 

Den pris, som EmCare byder ind med, ligger under den pris, som FysioDanmark Varde byder ind med. Da prisen er vægtet med 60 %, er den afgørende for, hvem der vinder udbuddet. EmCare vinder derfor udbuddet, som skal være gældende pr. 1. januar 2019.  

 

Processen for skift af leverandør

Et skift af leverandør betyder, at både forvaltning og myndighedsafdeling hen over efteråret vil arbejde med de opgaver et leverandørskifte medfører, således at EmCare er klar til at overtage opgaven 1. januar 2019.

 

Der har allerede i juni måned været en dialog med både EmCare og FysioDanmark Varde omkring overleveringen. Begge leverandører har fokus på, at overleveringen skal blive så smidig som mulig og til mindst mulig gene for borgerne. Samtidig er begge leverandører enige om, at det er umuligt at håndtere overgangen, hvis ikke alle borgere skifter leverandør samtidig.

den baggrund er det blevet besluttet, at der pr. 1. januar 2019 laves et rent snit, hvor alle borgere, som er i gang med et genoptræningsforløb, skal skifte leverandør. Borgerne vil blive gjort opmærksomme på dette, allerede når de starter deres genoptræningsforløb så vidt muligt.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at et rent snit i forbindelse med opgaveoverdragelsen kan give udfordringer for nogle borgere, men at det rent kontraktmæssigt og administrativt er den bedste løsning.


Retsgrundlag

Sundhedslovens §140


Økonomi

Der er i 2019 afsat et budget til genoptræning hos privat leverandør på 4,1 mio. kr.

En eventuel besparelse vil indgå i budgetdrøftelserne for 2019.


Høring

Ældreråd og Handicapråd til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-08-2018

Taget til efterretning.


Beslutning Ældrerådet den 30-08-2018

Taget til efterretning.


Beslutning Handicaprådet den 30-08-2018

Taget til efterretning.

38. Nedsættelse af Udsatteråd i Varde Kommune

Nedsættelse af Udsatteråd i Varde Kommune

Sagsfremstilling

Rådet for socialt udsatte opfordrer kommunerne til at nedsætte et udsatteråd, lige som kommunerne har handicap- og ældreråd.

 

Målet med at oprette et lokalt udsatteråd er at etablere et rådgivende organ for kommunalbestyrelserne i politiske spørgsmål om udsatteområdet og et lokalt talerør for socialt udsatte. I 2018 var der 40 kommuner i Danmark, som havde et udsatteråd. I det vedhæftede bilag ses på side 5 en oversigt over, hvilke kommuner der har udsatteråd.

 

Definitionen på udsatteområdet varierer lidt, men omfatter borgere, som er udenfor eller i udkanten af de normale fællesskaber eller i en udsat livssituation på grund af forskellige omstændigheder; typisk hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, prostitution, sindslidelse, fattigdom eller voldsramte borgere.

 

Udsatteråd beskæftiger sig typisk med at afgive høringssvar, afholde dialogmøder, temadage eller andre events, at udvikle projekter samt agere ”vagthund”.

 

Udvalget for Social og Sundhed drøftede i august 2011, hvorvidt Varde Kommune skulle nedsætte et udsatteråd, og vurderingen var, at der ikke på daværende tidspunkt var behov for et udsatteråd.

 

Socialpsykiatrien, Social og Handicap Myndighed samt Café Paraplyen vurderer i dag, at det vil være gavnligt med et udsatteråd i Varde Kommune. Dog kan det blive en udfordring at finde borgere, som ønsker at stille op til et udsatteråd, men det vurderes, at det vil være muligt at finde enkelte, som ønsker at stille op, og at der også vil være pårørende eller foreninger, som kan få en plads i et Udsatteråd.

 

Udvalget opfordres til at drøfte, om Varde Kommune skal nedsætte et udsatteråd, og om der evt. skal afholdes et borgermøde, hvor borgerne inviteres med til at drøfte og vurdere behovet for et udsatteråd i Varde Kommune.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at et udsatteråd kan være med til at løfte udsatteområdet, da det skaber et talerør mellem politikere og socialt udsatte borgere.

Det er samtidig forvaltningens vurdering, at det vil være en fordel at afholde et borgermøde, hvor det afklares, hvorvidt der fra borgernes side er et ønske om et udsatteråd i Varde Kommune.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Nedsættelse af et udsatteråd vil kræve, at der afsættes et mindre budget til rådet, samt at ressourcer til sekretariatsbistand prioriteres.

Til sammenligning har Handicaprådet i 2018 et budget på 48.830 kr.

Udgiften skal afholdes under Udvalget for Økonomi og Erhverv, men Udvalget for Social og Sundhed skal finansiere udgiften, ved at overføre et budgetbeløb. 


Høring

Handicap- og Ældrerådet orienteres.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler udvalget,

at nedsættelse af et lokalt udsatteråd drøftes, og

at der træffes beslutning om at afholde et borgermøde, hvor nedsættelse af et lokalt udsatteråd drøftes med borgerne.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Handicaprådet den 30-08-2018

Taget til efterretning.

 

Handicaprådet ønsker, at en repræsentant fra Handicaprådet kan indgå i Udsatterådet.


Beslutning Ældrerådet den 30-08-2018

Taget til efterretning.sagsnr18-4125_doknr55672-18_v1_infopakke udsatteråd.pdf.pdf

Bilag

Infopakke udsatteråd.pdf


39. Frivillig fredag 2018 - orientering

Frivillig fredag 2018 - orientering

Sagsfremstilling

Frivilligrådet har siden 2011 stået bag Danmarks nationale frivillighedsdag, som er dagen, hvor man markerer og anerkender frivillighed. Frivillig Fredag er en opfordring til alle arbejdspladser, foreninger, organisationer, skoler og borgere om at være frivillige for en dag. Dagen vil primært være en aktivitetsdag, hvor flest mulige skal prøve kræfter med frivilligt arbejde. I år er temaet: ”Her er vi seje sammen”. Temaet skal invitere til at vise Varde Kommunes lokale frivillighed frem og alt det, der gør netop vores lokalområde, forening eller gruppe til noget helt specielt, som vi er stolte af.

 

Frivillig Fredag og ugen (uge 39) op til vil være dagene, hvor politikere har mulighed for at lave aftaler om at komme i praktik og møde de frivillige, der dagligt hjælper mennesker, ung som gammel, sårbare og mennesker i udsatte situationer. Frivillighuset hjælper med de forskellige praktikpladser og kontakter. Derudover foreslås en fejring af de frivillige på Rådhuset om fredagen fx kl. 13-14, hvor man fra kommunens side kan takke de frivillige for deres indsats.

 

Fredag den 28. september flages på Rådhuset og på Torvet. På Rådhuset vil der være kransekage og boblevand, kaffe og the til de frivillige, som har tilmeldt sig. Der vil være plads til 200-300 gæster. 

 

Social & Sundhedsområdet og Kultur & Fritid samarbejder om uge 39 og fejringen på Rådhuset.

 

Nærmere information om Frivillig Fredag findes på http://www.frivilligfredag.dk/


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at man med arrangementerne i løbet af ugen og på Frivillig Fredag skaber mulighed for en fortjent anerkendelse af den indsats mange frivillige gør.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Udgifter i forbindelse med Frivillig Fredag afholdes indenfor budgettets rammer.


Høring

Ældrerådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Der udarbejdes oversigt over mulige ’praktikpladser’, som efterfølgende sendes til udvalgets medlemmer.


Beslutning Ældrerådet den 30-08-2018

Taget til efterretning.

 

Når udvalget har valgt praktikpladser, sendes listen til Ældrerådets medlemmer.

40. Ældrerådets mødeplan 2019

Ældrerådets mødeplan 2019

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til Ældrerådets mødeplan for 2018. Møderne afholdes så vidt muligt torsdag i ugen efter møderne i Udvalget for Social og Sundhed. Der er dog i 2019 afvigelser herfra i maj og oktober.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler,

at mødeplanen godkendes.


Beslutning Ældrerådet den 30-08-2018

Mødeplanen blev godkendt.sagsnr18-40_doknr91917-18_v1_ældrerådets mødekalender 2019.doc

Bilag

Ældrerådets mødekalender 2019


41. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

  • Temadag 26/9-2018 i Faaborg med fokus på demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig, kvalitetsstandarder m.m. – se m.m. http://tilmeld.events/temadagfaaborg
  • Ældrepolitisk konference i Vingsted-centret den 15. november 2018 ”Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – hvad er udfordringerne?”

 

 

 

 

 

 

Orientering v/sekretariatet

 

 

 

 

 

 

Gensidig orientering/Eventuelt


Beslutning Ældrerådet den 30-08-2018

Orienteringerne blev taget til efterretning.sagsnr18-40_doknr96766-18_v1_temadag 269-2018 i faaborg.pdf
sagsnr18-593_doknr132005-18_v1_program - ældrepolitisk konference i vingstedentret 1511-2018.pdf

Bilag

Temadag 26/9-2018 i Faaborg
Program - Ældrepolitisk konference i Vingstedentret 15/11-2018