UDVALG

Ældrerådet

MØDE

Referat

STED

Mødesalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

17-08-2018 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

17-08-2018 11:00:00


PUNKTER

32. Bloktilskud 2018 - Ældreområdet
33. Vores stemmer32. Bloktilskud 2018 - Ældreområdet

Bloktilskud 2018 - Ældreområdet

Sagsfremstilling

I aftale om finansloven for 2018 og i aftalen om kommunernes økonomi for 2019 er der afsat midler til en række initiativer på ældreområdet i 2018. Stillingtagen til, om disse midler skal tilføres udvalgets budget, sker - efter indstilling fra udvalget - på byrådets møde i september.

 

For ældreområdet drejer det sig om

94.000 kr. til forebyggelse af konkurser på hjemmeplejeområdet,

522.000 kr. til bedre aflastning af pårørende,

522.000 kr. til at styrke indsatsen for en værdig død og

871.000 kr. til kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale.

Sidstnævnte beløb er et engangsbeløb, der i høj grad sigter på, at kommunen bedre bliver i stand til at håndtere tilførslen af nye opgaver og øget tilgang af eksisterende opgaver som følge af udviklingen i det nære sundhedsvæsen, således at dette opleves som mere sammenhængende for patienterne.

 

Forslag til anvendelse af midlerne er nærmere beskrevet i de vedhæftede bilag.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har foretaget en vurdering af, hvilke midler der er behov for i 2018 at tilføre budgettet for Udvalget for Social og Sundhed, og hvilke midler der i 2018 kan tilgå kommunens kassebeholdning.

Det er forvaltningens vurdering,

-         at de afsatte midler til at forebygge konkurser bør tilføres udvalgets budget, idet lovændringen, som bl.a. indebærer, at der skal udarbejdes en beredskabsplan, er trådt i kraft pr. 1. juli 2018,

-         at der ikke vil være mulighed for at iværksætte væsentlige nye indsatser for pårørende i løbet af 2018, hvorfor disse midler kan tilgå kassebeholdningen,

-         at der i begrænset omfang vil være behov for midler til kompetenceudvikling af personale i forbindelse med forbedring af indsatsen for en værdig død, hvorfor det foreslås, at der tilføres 200.000 kr. til udvalgets budget,

-         at engangsbeløbet til kompetenceløft af kommunens sundhedspersonale tilføres udvalgets budget.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Aftale om finansloven for 2018.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019.


Økonomi

Der er i de to aftaler afsat beløb i 2018, der for Varde Kommune svarer til

-         94.000 kr. til forebyggelse af konkurser på hjemmeplejeområdet,

-         522.000 kr. til bedre aflastning af pårørende,

-         522.000 kr. til at styrke indsatsen for en værdig død,

-         871.000 kr. til kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale.

 

Der tilføres således et beløb på i alt 2.009.000 kr. vedrørende disse områder til kommunens bloktilskud.

 

Ifølge forvaltningens anbefaling tilføres følgende beløb i 2018 til budgettet for Udvalget for Social og Sundhed:

-         94.000 kr. til forebyggelse af konkurser på hjemmeplejeområdet,

-         200.000 kr. til at styrke indsatsen for en værdig død,

-         871.000 kr. til kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale.

 

Det foreslås således, at der tilføres 1.165.000 kr. til udvalgets budget, mens 844.000 kr. tilgår kommunens kassebeholdning.


Høring

Ældrerådets høringssvar vil forelægge til udvalgsmødet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at udvalgets budget for 2018 tilføres,

-         94.000 kr. til en indsats for forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet,

-         200.000 kr. til en styrket indsats for en værdig død og

-         871.000 kr. til kompetenceløft til kommunens sundhedspersonale.


Beslutning Ældrerådet den 17-08-2018

Ældrerådet er af den opfattelse, at de 844.000 kr. bør forblive i udvalgets budget, til styrkelse af ældreområdet.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-08-2018

Udsættes.sagsnr18-64_doknr114877-18_v1_ansøgninger om bloktilskudsmidler - kompetenceløft for det kommunale sundhedspersonale.docx.docx
sagsnr18-64_doknr114878-18_v1_ansøgninger om bloktilskudsmidler - en værdig død.docx.docx
sagsnr18-64_doknr114876-18_v1_ansøgninger om bloktilskudsmidler - forebyggelse af konkurser i hjemmeplejen.docx.docx

Bilag

Ansøgninger om bloktilskudsmidler - Kompetenceløft for det kommunale sundhedspersonale.docx
Ansøgninger om bloktilskudsmidler - En værdig død.docx
Ansøgninger om bloktilskudsmidler - Forebyggelse af konkurser i hjemmeplejen.docx


33. Vores stemmer

Vores stemmer

Sagsfremstilling

Varde Kommune er sammen med Tænketanken Mandag Morgen gået ind i projektet ”Vores Stemmer”, der skal afprøve nye deltagelsesformer med henblik på at styrke borgernes involvering i det lokale demokrati.

 

Derfor afholdes et borgermøde lørdag den 17. november, hvor der indbydes 5.000 tilfældigt udvalgte borgere. Ambitionen er, at 300-500 borgere deltager i mødet. Formålet med borgermødet er, at borgerne sammen på dagen skal udvikle konkrete politikforslag. Dagen har et overordnet tema eller et brændende spørgsmål, men derudover er det borgerne selv, der sætter dagsordenen.

 

Alle – herunder også Ældrerådet – opfordres til at komme med bud på, hvad temaet på borgermødet kan være.

 

Byrådet har foreslået følgende temaer som mulighed:

  • Borgerinddragelse – hvordan får vi bedst folk involveret i det lokale demokrati?
  • En samlet kommune – hvordan balancerer vi bedst ønskerne mellem land og by?
  • Personlige oplysninger – hvordan beskytter vi bedst os selv mod misbrug af vores data?

 

Temaet ’En samlet kommune – hvordan balancerer vi bedst ønskerne mellem land og by?’ kunne evt. tænkes omformuleret til ’En samlet kommune – hvordan sikrer man de mindre bysamfunds eksistens, således at det vil være muligt at blive boende uanset alder’.

 

Frist for aflevering af forslag til tema er fredag den 17. august.

 

Konsulent Lisbeth Kjær deltager under sagens behandling.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler,

at Ældrerådet drøfter mulige temaer.


Beslutning Ældrerådet den 17-08-2018

Ældrerådet kan bakke op om temaet ’En samlet kommune – hvordan balancerer vi bedst ønskerne mellem land og by?’

 

Ole Wiil deltog ikke behandlingen af punktet.sagsnr18-40_doknr123093-18_v1_brev til ældrerådet - vores stemmer_brev (002).pdf.pdf

Bilag

Brev til ældrerådet - Vores stemmer_brev (002).pdf