UDVALG

Ældrerådet

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

20-06-2018 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

20-06-2018 16:00:00


PUNKTER

27. Godkendelse af dagsorden
28. Tiltag og projekter - demensområdet
29. Muligheder for støtte til demensramte og pårørende - orientering
30. Høring på udbud af diabetesprodukter
31. Gensidig orientering27. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Ældrerådet den 20-06-2018

Godkendt.

28. Tiltag og projekter - demensområdet

Tiltag og projekter - demensområdet

Sagsfremstilling

Varde Kommune har siden 2015 arbejdet med at blive en demensvenlig kommune. I perioden

frem til nu er der arbejdet med mange tiltag, som er implementeret i organisationen og i civilsamfundet. Endvidere er der gang i forskellige nye projekter.

 

På mødet gives en orientering på de forskellige tiltag og projekter samt en overordnet orientering om arbejdet for at blive en demensvenlig kommune.

 

Projektmedarbejder Mette Fuglsang Larsen deltager under sagens behandling.

 

Endvidere deltager en pårørende, hvis kone er ramt af en demenssygdom. Han fortæller om sine erfaringer fra livet som pårørende til en demensramt, samt giver et indblik i, hvor individuelt en demenssygdom rammer.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Ældrerådet den 20-06-2018

Taget til efterretning.

29. Muligheder for støtte til demensramte og pårørende - orientering

Muligheder for støtte til demensramte og pårørende - orientering

Sagsfremstilling

På møde i Udvalget for Social og Sundhed den 20. februar blev der rejst spørgsmål om muligheden for støtte til demensramte og deres pårørende, herunder muligheden for økonomisk støtte til pårørende.

 

Forvaltningen har foretaget en afdækning af støttemulighederne, herunder muligheden for i en kortere periode at yde økonomisk støtte til pårørende, der påtager sig omsorgsopgaven i forhold til en nærtstående demensramt.

 

Der er tale om en lang række forskellige indsatser. De omfatter

-         samtaler med pårørende,

-         pårørendegrupper,

-         støtte der sigter på, at demensramte bedre kan fungere i egen bolig,

-         Kompasklubben,

-         rådgivnings- og aktivitetscenter (under opbygning),

-         afløsning i eget hjem,

-         daghjem,

-         aflastning i form af midlertidige døgnpladser,

-         plejeboliger i særlige demensenheder samt

-         muligheden for økonomisk støtte til pårørende, der passer demensramte i eget hjem.


Retsgrundlag

Lov om social service.

Sygedagpengeloven.


Økonomi

---


Høring

Ældrerådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-05-2018

Taget til efterretning.


Beslutning Ældrerådet den 20-06-2018

Taget til efterretning.sagsnr16-10993_doknr39332-18_v1_notat om muligheder for at støtte pårørende til demensramte.docx

Bilag

Notat om muligheder for at støtte pårørende til demensramte


30. Høring på udbud af diabetesprodukter

Høring på udbud af diabetesprodukter

Sagsfremstilling

Der skal gennemføres et genudbud på indkøb af diabetesprodukter. Udbuddet bliver gennemført i indkøbsfællesskabet SK (Sydjysk Kommuneindkøb) bestående af Billund, Varde og Vejen kommuner.

 

Genudbuddet gennemføres, da den nuværende aftale udløber.

 

Billund Kommune er tovholder i forbindelse med gennemførelse af udbuddet, og varetager indtil kontraktskrivning al kommunikation vedr. udbuddet.

 

Det foreløbige udbudsmateriale sendes ligeledes i høring hos leverandørerne. Ældrerådet og Handicaprådet vil blive informeret, hvis der på baggrund af høringen bliver lavet væsentlige ændringer i udbudsmaterialet. 


Retsgrundlag

Retssikkerhedsloven § 30 (Ældreråd)

Retssikkerhedsloven § 37 (Handicapråd)


Økonomi

---


Høring

Ældreråd og Handicapråd


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler,

at der afgives høringssvar.


Beslutning Ældrerådet den 20-06-2018

Ældrerådet har ingen bemærkninger til udbudsmaterialet.sagsnr16-3366_doknr84555-18_v1_høring på diabtes.docx

Bilag

Høring på diabtes


31. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

  • Dialogmøde med ældreminister Thyra Frank den 25. juni i Middelfart. Formand og næstformand deltager.
  • Orientering fra bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd 28/5-2018
  • Orientering fra Regionsældrerådets møde 29/5- 2018
  • Der afholdes Vingstedkonference den 15/11-2018
  • Udbud genoptræning

 

 

 

 

 

Orientering v/sekretariatet

 

 

 

 

 

 

Gensidig orientering

 

 

 

 


Beslutning Ældrerådet den 20-06-2018

Orienteringerne blev taget til efterretning.