UDVALG

Ældrerådet

MØDE

Referat

STED

Næsbjerghus

STARTTIDSPUNKT

24-04-2018 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-04-2018 16:00:00


PUNKTER

23. Godkendelse af dagsorden
24. Godkendelse af kvalitetsstandard for ferieophold på Vinkelvejscentret
25. Gensidig orientering
26. Høring på udbud af urugoliprodukter23. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Ældrerådet den 24-04-2018

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

24. Godkendelse af kvalitetsstandard for ferieophold på Vinkelvejscentret

Godkendelse af kvalitetsstandard for ferieophold på Vinkelvejscentret

Sagsfremstilling

I forbindelsen med samlingen af trænings- og rehabiliteringspladserne på Carolineparken besluttede Udvalget for Social og Sundhed, at den midlertidige rullende aflastningsplads, der indtil videre har været placeret på rehabiliteringsafdelingen, skal flytte til Vinkelvejscentret. Beslutningen stemmer godt overens med, at aflastning særligt efterspørges blandt demente.

Den rullende aflastning tilbydes i Varde Kommune som et ugentligt ophold på en fast hverdag og dertil et ophold på en weekend pr. måned.

Inspireret af Vejen Kommune ønskes en ny, mere fleksibel aflastningsform afprøvet.

Ferieophold tilbydes som en aflastningsform, hvor borgeren booker sig ind på de tidsrum, der ønskes. 

Borgeren kan booke sig ind på max. tre ophold af en uges varighed i løbet af et halvt år.

Ordningen er for demente borgere, hvor den pårørende har behov for aflastning, eller skal ud for at rejse eller andet, hvor den demente ikke kan lades alene i hjemmet, heller ikke med støtte fra Hjemmeplejen.

Hvor de almindelige aflastningsophold administreres af Visitationen, er det demenskonsulenterne, der administrerer ferieboligen.

Ordningen forventes iværksat umiddelbart efter kvalitetsstandardens endelige godkendelse i juni 2018.


Forvaltningens vurdering

Ferieboligen vil komme flere borgere til gode, end den sædvanlige aflastningsform med rullende aflastning, da en rullende aflastningsplads højest kan bruges af fem borgere.

Det forventes, at tilbuddet i kraft af, at det administreres af demenskonsulenterne, vil nå en ny målgruppe af demente, som ikke er i kontakt med Hjemmeplejen, men hvor de pårørende har et behov for aflastning. Demenskonsulenterne har med deres kendskab til målgruppen mulighed for at opfordre par, der ikke er i kontakt med Visitationen og ikke umiddelbart vil søge om et aflastningstilbud, til at gøre brug af ordningen.

 

Erfaringer fra Vejen Kommune viser, at der er stor efterspørgsel efter ordningen, og at boligen stort set er fuldt booket.


Retsgrundlag

Lov om Social Service § 84 stk. 2


Økonomi

Da der ikke er egnede midlertidige boliger, som kan konverteres til en permanent plejebolig, er det nødvendigt at åbne endnu en midlertidig plads, hvilket medfører følgende merugifter:

Husleje inkl. forbrug:    63.996 kr./år

Ekstra afregning af plejecentret: 38.000 kr./år

Indskud og møbler (engangsudgift): 40.000 kr.

 

Udgifterne til gennemførelse af forslaget finansieres indenfor ældreområdets budget.


Høring

Ældrerådet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag om godkendelse af kvalitetsstandard for ferieophold på Vinkelvejscentret sendes i høring i Ældrerådet inden endelig godkendelse i udvalget.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Ældrerådet den 24-04-2018

Ældrerådet har ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-05-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-2297_doknr30576-18_v1_kvalitetsstandard ferieophold for demente.docx

Bilag

Kvalitetsstandard ferieophold for demente


25. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

  • Invitation til borgermøde den 2. maj ”Sæt præg på udviklingen i Varde Kommune”. Mødet foregår i Hodde-Tistrup Hallen. Tilmelding senest 27. april 2018.
  • Transport til Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og konference den 7. og 8. maj 2018. 
  • Brev fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. ”98 demensvenlige kommuner i 2025”.

 

 

 

 

Orientering v/sekretariatet

  • Orientering om udvalgenes beslutning vedr. udbud af kørselsområdet efter høringer i Ældre- og Handicapråd den 16. april 2018.

 

 

 

 

Gensidig orientering/eventuelt

 

 


Beslutning Ældrerådet den 24-04-2018

Orienteringerne blev taget til efterretning.

 

Kørsel til Nyborg blev aftalt.sagsnr17-5422_doknr59563-18_v1_justering af servicetider i forbindelse med udbud af kørselsopgaver.docx
sagsnr17-7284_doknr49045-18_v2_invitation til borgermøde 2. maj 2018.pdf.pdf
sagsnr18-40_doknr61589-18_v1_brev til de danske ældreråd vedr. demensvenlige kommuner.pdf

Bilag

Justering af servicetider i forbindelse med udbud af kørselsopgaver
Invitation til Borgermøde 2. maj 2018.pdf
Brev til de danske ældreråd vedr. demensvenlige kommuner


26. Høring på udbud af urugoliprodukter

Høring på udbud af urugoliprodukter

Sagsfremstilling

Der skal gennemføres et genudbud på indkøb af urologiprodukter. Udbuddet bliver gennemført i indkøbsfællesskabet SK, bestående af Billund, Varde og Vejen kommuner.

 

Genudbuddet bliver lavet, fordi den nuværende aftale udløber.

 

Varde Kommune er tovholder i forbindelse med gennemførelsen af udbuddene, og varetager indtil kontraktskrivning al kommunikation vedrørende udbuddet af urologiprodukter.

 

Varde Kommune har været i dialog med Inkontinensforeningen med henblik på at få en brugerrepræsentant med i udbuddet. Inkontinensforeningen kunne imidlertid ikke finde en bruger, som var villig til at deltage i udbuddet.

 

Varde Kommunes kontinenssygeplejersker arbejder nu på at finde brugerrepræsentant i Varde Kommune.

 

Der skal gøres opmærksom på, at det foreløbige udbudsmateriale ligeledes er i høring i markedet i øjeblikket. Rådet vil blive informeret, hvis der på baggrund af høringen bliver lavet væsentlige ændringer i udbudsmaterialet.

 

I stedet for at vedlægge det fulde udbudsmateriale, er vigtige delelementer i udbudsmaterialet som har direkte betydning for borgeren, beskrevet i vedhæftede bilag.


Retsgrundlag

Retssikkerhedsloven § 30 (Ældreråd)

Retssikkerhedsloven § 37 (Handicapråd)


Økonomi

---


Høring

Ældreråd

Handicapråd


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler,

at der afgives høringssvar.


Beslutning Ældrerådet den 24-04-2018

Ældrerådet har ingen bemærkninger til udbudsmaterialet.sagsnr18-40_doknr61667-18_v1_udbud på urologi til høring i ældrerådet - kravspecifikation.docx
sagsnr18-40_doknr61662-18_v1_udbud på urologi til høring i ældrerådet.docx

Bilag

Udbud på urologi til høring i ældreråd og handicapråd - Kravspecifikation
Udbud på urologi til høring i ældreråd og handicapråd