UDVALG

Ældrerådet

MØDE

Referat

STED

Mødesalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

16-04-2018 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

16-04-2018 16:15:00


PUNKTER

22. Justering af servicetider i forbindelse med udbud af kørselsopgaver22. Justering af servicetider i forbindelse med udbud af kørselsopgaver

Justering af servicetider i forbindelse med udbud af kørselsopgaver

Sagsfremstilling

Varde Kommunes kørselsopgaver har været sendt i udbud, og der er i marts måned 2018 indkommet to tilbud.
Forvaltningen vurderede ved buddenes åbning, at den pris der blev budt med, var for høj, i forhold til det vi havde forventet. Det er derfor besluttet, at udbuddet skal gå om i forventning om, at en justering af kravene til opgaven kan medvirke til en reduktion i prissætningen.

 

Varde Kommunes priser på kørsel har siden 2012 været blandt landets laveste.
Med henblik på at opnå en gunstigere pris end ved første udbudsrunde, har der været gennemført en markedsdialog med begge bydere fra første runde. Formålet var at få en indikation på hvilke faktorer, der kunne være fornuftige at ændre på.
Markedsdialogen har vist, at der er en række faktorer, som der er behov for at justere på, det være sig krav til køretøjer, aftaler omkring afregning til vognmændene samt serviceniveauet på enkelte områder, hvis vi ønsker en gunstigere prissætning, idet prisen afhænger af operatørens muligheder for at fylde bilerne mest muligt på den enkelte tur.

 

Der er peget på følgende områder:


Kørsel til læge- og speciallæge
I udbuddet fra 2012 gjaldt, at borgeren maksimalt måtte afleveres ved lægen 20 minutter før aftalt tid og efter konsultationen måtte borgeren vente 30 minutter om formiddagen og 45 minutter efter klokken 12.00. I udbuddet fra januar måned 2018 var kravet til operatøren maksimalt 30 minutters ventetid, både før og efter konsultationen. Markedsdialogen viser, at operatøren vurderer, at det tidskrav gør samkørsel nærmest umulig, og dermed bliver prisen højere. Den siddende patientbefordring i Region Syddanmark opererer med aflevering maksimalt 60 minutter før konsultationen og maksimalt 60 minutters ventetid efter konsultationen.
Forvaltningen foreslår, at vi justerer kravet i det nye udbud, således at borgeren tidligst må afleveres 45 minutter før konsultationen og maksimalt må vente 60 minutter efter konsultationen.

 

Kørsel til genoptræning
I udbuddet fra 2012 gjaldt, at borgeren maksimalt måtte afleveres ved genoptræningsstedet 20 minutter før aftalt tid og efter konsultationen måtte borgeren vente 30 minutter om formiddagen og 45 minutter efter klokken 12.00. I udbuddet fra januar måned 2018 var kravet til operatøren maksimalt 30 minutters ventetid, både før og efter træning. Markedsdialogen viser, at operatøren vurderer, at det tidskrav gør samkørsel nærmest umulig, og dermed bliver prisen højere.
Forvaltningen foreslår, at vi justerer kravet i det nye udbud således at borgeren tidligst må afleveres 45 minutter før træning og maksimalt må vente 60 minutter efter træning.


Kørsel af specialklassebørn

I udbuddet fra 2012 gjaldt, at børnenes maksimale køretid til Tistrup skole måtte være 45 minutter, mens det for øvrige specialskoler var 60 minutter. Dette krav var fastholdt i udbuddet i januar 2018. Den nuværende fordeling af børnene i kommunen betyder imidlertid, at en fastholdelse af dette krav vil betyde, at en del børn er nødsaget til at blive kørt alene, fordi kravet ikke levner tid til opsamling af andre undervejs mellem hjemmet og skolen.
Forvaltningen foreslår, at vi justerer kravet i det nye udbud således, at specialklassebørn må transporteres 60 min.

 

I den siddende patientbefordring i Region Syddanmark arbejdes der med aflevering op til 60 min. før og afhentning op til 60 min. efter behandling.

 

Borgerservicechef Helle Marquertsen deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at det er nødvendigt at justere i de stillede krav for at opnå en gunstigere pris end ved det første udbud.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Sundhedslovens §140 og §170 og Bekendtgørelsen om befordring af elever i Folkeskoleloven §26.


Økonomi

Ingen


Høring

Handicapråd og Ældreråd.

Høringssvar herfra vil foreligge til udvalgsmøderne.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Social- og Sundhed samt Udvalget for Børn og Læring,
at kravet i forhold til kørsel til læge og speciallæge justeres i det nye udbud, således borgeren tidligst må afleveres 45 minutter før konsultationen og maksimalt må vente 60 minutter efter konsultationen,

at kravet i det nye udbud justeres, således borgere der skal køres til genoptræning tidligst må afleveres 45 minutter før træning og maksimalt må vente 60 minutter efter træning og

at kravet i det nye udbud justeres, således specialklassebørn må transporteres 60 min.


Beslutning Direktionen den 11-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Ældrerådet den 16-04-2018

 

Vedr. kørsel til læge- og speciallæge samt kørsel til genoptræning, kan Ældrerådet på ingen måde gå ind for så drastiske forringelser af serviceniveauet, som der er lagt op til, da det er de svageste borgere, der er omfattet af kørselsordningerne.

 

Ældrerådet opfordrer til, at der findes andre løsninger, evt. ved at forsøge at minimere kørslen til blodprøve- og urinprøvetagning ved inddragelse af plejecentre, sygeplejeklinikker o.l.

 

Ligeledes peges på, at samarbejdet med lægehusene kan optimeres – bl.a. ved at der tilknyttes læger til stuegang på plejecentre.

 

Udnyttelse af telemedicinordning kan også være en mulighed.

 

 


Beslutning Handicaprådet den 16-04-2018

Der foretoges en drøftelse sammen med Ældrerådet, Claus Fjeldgaard og Helle Marquertsen.

Handicaprådet er ikke enige i, at man ved kørsel til læge og speciallæge, kan udvide tiden ved ankomst, og man kan udvide tiden, når en borger skal afhentes igen. Det er borgere der har det svært i forvejen, og skal de så vente længere i venteværelset på et lægehus, kan det skabe utryghed og der kan være unødig smittefare i et længere tidsrum. Samtidig er spørgsmålet, om der vil være plads på et lægehus, hvor der lige pludselig kan komme 8-10 personer samtidig, som skal sidde og vente.

Ved kørsel af specialklassebørn er det ikke hensigtsmæssigt, at de kan få en transporttid på op til 60 min. før deres skoledag starter og at de efter en lang skoledag får en hjemtransporttid på op til 60 min.

Handicaprådet kan derfor ikke bakke op om forvaltningens anbefaling.

Niels Haahr Larsen anbefaler forvaltningens indstilling.

 

Gitte Eskesen forlod mødet kl. 16.10 under orienteringen om udbud af

kørselsopgaver.

A.C. Hoxcer Nielsen forlod mødet kl. 16.30 efter orienteringen om udbud af

kørselsopgaver.

 


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-04-2018

Ingvard Ladefoged (A) foreslår, udbuddet rettes, således at tiderne ændres til 30 min. før og 45 min. efter. Specialbørnenes tider ønskes fastholdt som hidtil.

 

Ingvard Ladefogeds forslag blev sat til afstemning.

Ingvard Ladefoged stemte for forslaget.

De øvrige 6 medlemmer stemte imod.

Forslaget er hermed bortfaldet.

 

Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

6 medlemmer stemte for forslaget.

Ingvard Ladefoged stemte imod forslaget.

 

Forvaltningens anbefaling er hermed godkendt.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-04-2018

Sandie Eis Ravn (A) foreslår at udbuddet rettes, så tiderne ændres til max. 30 min. før og max. 45 min. efter for så vidt angår kørsel til læge- og speciallæge samt genoptræning, og at specialklassebørnenes tider fastholdes som hidtil.

 

For forslaget stemte Sandie Eis Ravn.

De øvrige 6 medlemmer (V, L, B, O) stemte imod.

Forslaget er hermed bortfaldet.

 

Herefter blev forvaltningens anbefaling sat under afstemning.

 

For anbefalingen stemte 6 medlemmer (V, L, B, O).

Imod stemte Sandie Eis Ravn (A).

Forvaltningen anbefaling er hermed godkendt.

 

Sagen forelægges Udvalget for Økonomi og Erhverv til orientering.