UDVALG

Ældrerådet

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

05-04-2018 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-04-2018 16:00:00


PUNKTER

18. Godkendelse af dagsorden
19. Udarbejdelse af pjece/folder
20. Orientering v/ældrechefen
21. Gensidig orientering18. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Ældrerådet den 05-04-2018

Godkendt.

19. Udarbejdelse af pjece/folder

Udarbejdelse af pjece/folder

Sagsfremstilling

Ældrerådet nedsatte i mødet den 1. marts en arbejdsgruppe, der har til opgave at komme med forslag til udarbejdelse af folder eller pjece i den kommende periode.

 

Anette Mandahl-Barth, Jette Berggreen, Ove Kristensen og Lena Andersen blev udpeget til bladudvalget.

 

Efterfølgende er der kommet en henvendelse fra firmaet AD MEDIA, der tilbyder udarbejdelse af omkostningsfri (reklamefinansierede) film og brochurer incl. elektroniske udgaver.

 

Firmaet tilbyder at komme på et ældrerådsmøde og præsentere de forskellige muligheder, der er for udarbejdelse af brochure, film o.l.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler,

at Ældrerådet tager stilling til, om firmaet skal inviteres til et møde med rådet med henblik på at præsentere deres materiale.


Beslutning Ældrerådet den 05-04-2018

Ældrerådet ønsker ikke at gøre brug af tilbuddet om besøg fra AD Media med henblik på præsentation af mulighederne for udarbejdelse af brochure, film e.l.sagsnr18-1409_doknr46561-18_v1_tilbud - omkostningsfri film og brochurer incl. en elektronisk udgave til www. mobil mm. ny digital .msg

Bilag

Tilbud - Omkostningsfri FILM og Brochurer incl. en elektronisk udgave til www. mobil mm. NY Digital papirløs mulighed. AD MEDIA


20. Orientering v/ældrechefen

Orientering v/ældrechefen

Sagsfremstilling

Ældrechef Thorkild Sloth Pedersen deltager i ældrerådsmødet med henblik på en generel orientering fra området.

 

Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til ældrechefen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Ældrerådet den 05-04-2018

Ældrechefens orientering vedr. bl.a.

  • Prioritering af ældrerådsmidlerne efter sidste udvalgsmøde
  • Demensområdet – forskellige tiltag
  • Hvordan håndteres en evt. kommende konflikt
  • Politikker inden for ældreområdet
  • EDB og ældre
  • Pædagogiske måltider

blev taget til efterretning.

 

Det blev aftalt med ældrechefen, at ældrechef og visitator deltager i et kommende ældrerådsmøde med henblik på en generel orientering om visiteringsregler m.m.

21. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

  • Fotografering af Ældrerådets medlemmer
  • Orientering fra formands- og næstformandsmøde i Danske Ældreråd den 3. april 2018.

 

 

 

 

Orientering v/forvaltningen

  • Evt. besøg på Ansager Plejecenter og ældreboligerne i Nordenskov i næste ældrerådsmøde den 24. april.

 

 

 

 

 

Gensidig orientering/eventuelt

 

 


Beslutning Ældrerådet den 05-04-2018

Orientering fra formands- og næstformandsmødet blev taget til efterretning.

 

Formanden kontakter Ansager Plejecenter og ældreboligerne i Nordenskov mht besøg i forbindelse med ældrerådets næste møde den 24. april. Mødet starter på Ansager Plejecenter kl. 10.00.

 

Der bestilles frokost på Næsbjerghus kl. 12.00.