UDVALG

Ældrerådet

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

01-03-2018 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

01-03-2018 16:00:00


PUNKTER

8. Godkendelse af dagsorden
9. Ældrerådets årsberetning 2017
10. Godkendelse af Ældrerådets vedtægter
11. Godkendelse af Forretningsorden for Ældrerådet i Varde Kommune
12. Prioritering af midler på ældre- og sundhedsområdet
13. Status på plejeboligplanen 2018
14. Omsorgstandpleje
15. Udarbejdelse af pjece - nedsættelse af arbejdsgruppe
16. Besøgsrunde 2018 - Ældrerådet
17. Gensidig orientering8. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Ældrerådet den 01-03-2018

Godkendt.

9. Ældrerådets årsberetning 2017

Ældrerådets årsberetning 2017

Sagsfremstilling

Ældrerådet skal ifølge § 2 stk. 5 i rådets vedtægter udarbejde en beretning om sin virksomhed i det foregående år. Beretningen skal ifølge vedtægterne offentliggøres.

 

Ældrerådets formand har i samarbejde med Sekretariatet udarbejdet forslag til årsberetning for 2017.

 

Årsberetningen er opdelt i følgende hovedpunkter:


Retsgrundlag

Ældrerådets vedtægter


Økonomi

Ingen


Høring

Udvalget for Social og Sundhed til orientering


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler,

at årsberetningen godkendes og fremsendes til orientering i Udvalget for Social og Sundhed, og

at årsberetningen offentliggøres.


Beslutning Ældrerådet den 01-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-40_doknr16852-18_v1_ældrerådet - årsberetning.docx

Bilag

Ældrerådet - årsberetning


10. Godkendelse af Ældrerådets vedtægter

Godkendelse af Ældrerådets vedtægter

Sagsfremstilling

Ældrerådets vedtægter er revideret i forhold til gældende lovgivning i §§ 30-33 i Lov om retssikkerhed og administration samt andre forhold.

 

Der er foretaget følgende ændringer:

§ 3 stk. 2 er ændret fra ”5 stedfortrædere” til ”et antal stedfortrædere”.

 

Der er endvidere foretaget mindre tekstmæssige justeringer.


Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed §§ 30-33


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler, at det indstilles til Byrådets godkendelse,

at vedtægterne godkendes.


Beslutning Ældrerådet den 01-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-1260_doknr15885-18_v1_udkast til vedtægter.docx

Bilag

Udkast til vedtægter


11. Godkendelse af Forretningsorden for Ældrerådet i Varde Kommune

Godkendelse af Forretningsorden for Ældrerådet i Varde Kommune

Sagsfremstilling

Den nugældende forretningsorden for Ældrerådet i Varde Kommune er ikke revideret siden kommunesammenlægningen i 2006.

 

Sekretariatet har udarbejdet udkast til ny forretningsorden for Ældrerådet.

 

Forretningsordenen er udarbejdet dels med baggrund i den fra 2006 godkendte forretningsorden og dels med baggrund i inspirationspapir fra Danske Ældreråd. 


Retsgrundlag

Ældrerådets vedtægter § 5 stk. 4


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler,

at udkast til Forretningsorden for Varde Kommunes Ældreråd drøftes og godkendes, og

at udkastet fremsendes til Udvalget for Social og Sundhed til orientering.


Beslutning Ældrerådet den 01-03-2018

Udkast til forretningsorden blev godkendt, og fremsendes til Udvalget for Social og Sundhed til orientering.sagsnr18-1260_doknr16114-18_v1_udkast til forretningsorden.docx

Bilag

Udkast til forretningsorden


12. Prioritering af midler på ældre- og sundhedsområdet

Prioritering af midler på ældre- og sundhedsområdet

Sagsfremstilling

Med finansloven for 2018 tilføres der 6 mio. kr. til ældreområdet i Varde Kommune. Midlerne består af tre komponenter: 5 mio. kr. til ”bedre vilkår for ældre”, 522.000 kr. til bedre støtte til pårørende og 522.000 kr. til at styrke arbejdet med, at borgere kan opleve en værdig død.

 

De 5 mio. kr. kan ifølge aftale om finansloven for 2018 anvendes ”til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem”. Kommunerne skal indsende en redegørelse til Ældre- og Sundhedsministeriet, hvori det dokumenteres, at midlerne anvendes til det anførte formål.

De øvrige beløb tilføres kommunens bloktilskud, hvilket giver kommunen større frihedsgrader til anvendelse af midlerne.

 

Tilførsel af så mange midler giver muligheder for strategiske overvejelser om udvikling af ældreområdet. Disse overvejelser skal ses i sammenhæng med øvrige midler, som udvalget råder over, herunder primært ”Omstillings- og demografipuljen”.

Omstillings- og demografipuljen er afsat på udvalgets budget med henblik på, at udvalget kan prioritere initiativer, der kan imødegå det pres mod stigende udgifter, som kan forventes i de kommende år som følge af det stigende antal ældre. Puljen er på 4,1 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der i puljen for 2018 knap 1,4 mio. kr., der endnu ikke er disponeret over.

 

I prioriteringen af midlerne kan indgå forskellige hensyn. Disse kan fx være:

Et ønske om at hæve normeringerne for at skabe bedre kvalitet i plejen.

Et ønske om at fremme det kommunale ældre- og sundhedsområdes rolle i det nære sundhedsvæsen fx ved at hæve kompetenceniveauet.

Et ønske om at investere i tiltag der på længere sigt kan være med til at begrænse udgifter.

Et personalepolitisk hensyn om at fremme medarbejderes arbejdsmilljø og sundhed for dermed at fremme rekruttering og fastholdelse og reducere sygefraværet.

 

Forvaltningen har udarbejdet en lang række forslag til anvendelse af midlerne. Disse er beskrevet i vedhæftede notat og i bilagsmateriale. Det drejer sig bl.a. om følgende forslag:

Flere personaleressourcer i aftenvagt på plejehjem ved at tilbyde allerede ansatte flere timer.

Ansætte sygeplejersker i de fire ældreområder med det formål at højne den faglige kvalitet.

Træning i arbejdstiden udrulles på hele ældreområdet. Målet hermed er dels at styrke ældreområdet i Varde Kommune, som et attraktivt sted at søge arbejde og vedblive med at være ansat. Dels at fremme medarbejdernes sundhed og i forlængelse heraf begrænse sygefraværet.

At gennemføre en udvidelse af antal daghjemspladser for demensramte. Hermed kan man understøtte borgernes udtalte ønske om, at deres demensramte partner kan bo i eget hjem så længe som muligt. Og man kan begrænse efterspørgslen efter plejeboliger.

At ældre medicinske patienter, der modtager hjemmeplejen inden indlæggelse på sygehus, besøges indenfor 24 timer efter, at de er kommet hjem fra sygehus.

Anskaffe desinfektionsrobotter til rengøring af hjælpemidler med det formål at begrænse spredning af sygdomme og bakterier.

 

På udvalgsmødet vil der blive foretaget en drøftelse, som skal lede frem til en prioritering af midlerne.

 


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der med de midler, som tilføres til ældreområdet er mulighed for at skabe bedre kvalitet for ældre, at fremme medarbejdernes arbejdsmiljø, at styrke den faglige kvalitet og at gennemføre initiativer, som kan være med til at begrænse udgiftsstigninger som følge af det stigende antal ældre.

 


Retsgrundlag

Aftale om finansloven 2018


Økonomi

Der tilføres fra 2018 6 mio. kr. til ældreområdet i Varde Kommune. Midlerne består af tre komponenter: 5 mio. kr. til ”bedre vilkår for ældre”, 522.000 kr. til bedre støtte til pårørende, og 522.000 kr. til at styrke arbejdet med, at borgere kan opleve en værdig død. De 5 mio. kr. kan anvendes ”til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem”. Kommunerne skal indsende en redegørelse for anvendelse af midlerne. De øvrige beløb tilføres kommunens bloktilskud


Høring

Ældreråd og Fælles-MED for Social og Sundhed.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget foretager en prioritering af midlerne til ”bedre vilkår for ældre” og midlerne i ”omstillings- og demografipuljen”. 

 


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-02-2018

Forvaltningens forslag til prioritering af midlerne til ”bedre vilkår for ældre” og midlerne i ”omstillings- og demografipuljen” blev godkendt til udsendelse i høring i Ældreråd og Fælles-MED.

 

Strateginotatet justeres med de fremkomne bemærkninger vedr. Træning i arbejdstiden og Robotter til bedre hygiejne ved håndtering af hjælpemidler.


Beslutning Ældrerådet den 01-03-2018

Ældrerådet kan anbefale forvaltningens forslag til prioritering af midlerne til ”bedre vilkår for ældre” og midlerne i ”omstillings- og demografipuljen”.

 

Ældrerådet forventer, at de 522.000 kr. til støtte for pårørende og støtte til at styrke indsatsen, for at borgere kan opleve en værdig død bliver brugt på de to områder.


Beslutning Fælles-MED Social og Sundhed den 07-03-2018

Fælles-MED kan bakke op omkring forvaltningens forslag til prioritering af midlerne og hilser midlerne velkommen.

 

Fælles-MED har specielt haft fokus på forslaget om 4 yderligere sygeplejersker, og den halve times ekstra aftenvagt. Fælles-MED foreslår, at der gives ekstra midler til timer til ansættelse af sygeplejerske på Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter, således at der er midler til fire fuldtidsstillinger og dermed én fuldtids til hvert område.

 

Fælles-MED understreger vigtigheden af, at man i de enkelte områder får den fornødne frihed til selv at planlægge, hvordan tiltagene skal implementeres i driften, og vigtigheden af at områderne får arbejdet med de 4 sygeplejerskers roller samt snitflader til det øvrige personale i såvel de fire områder, som i sygeplejen. sagsnr18-1071_doknr13754-18_v1_strateginotat - strategi for udvikling af ældreområdet og anvendelse af midler der tilføres området .docx
sagsnr17-4498_doknr193668-17_v56_notat - træning i arbejdstiden.docx
sagsnr17-9485_doknr10923-18_v1_forslag til ændringer på daghjemsområdet 2018.docx
sagsnr14-2093_doknr173007-17_v1_beslutningsoplæg hygiejniske tiltag i forbindelse med kommunens håndtering af hjælpemidler.docx

Bilag

Strateginotat - Strategi for udvikling af ældreområdet og anvendelse af midler der tilføres området - ver. 2.docx
NOTAT - Træning i arbejdstiden
Forslag til ændringer på daghjemsområdet 2018
Beslutningsoplæg: Hygiejniske tiltag i forbindelse med kommunens håndtering af hjælpemidler


13. Status på plejeboligplanen 2018

Status på plejeboligplanen 2018

Sagsfremstilling

I plejeboligplanen for 2016-2025 blev det besluttet, at Udvalget for Social og Sundhed hvert år i første kvartal skal have forelagt en status på plejeboligområdet.

 

I det medfølgende bilag belyses belægningsprocenterne fra 2014–2017, ventelisten til plejeboliger som er registreret fra og med februar 2015 samt ventetid til plejeboliger.

 

Desuden gøres der status på de beslutninger, der blev truffet i plejeboligplanen.

 

Udvikling i belægningsprocenter, venteliste og ventetid

Belægningsprocenten i plejeboliger er fortsat høj i 2017, der opleves stort set ingen tomgang. Belægningsprocenten på 97,2 fra 2017 svarer til, at plejeboligerne i gennemsnit står tomme i lidt mindre end en måned i forbindelse med ud- og indflytning.

Udviklingen i ventelisten viser, at efterspørgslen efter plejeboliger i 2017, ligesom det var tilfældet i 2016, ligger på et stabilt, højt niveau.

 

Den gennemsnitlige ventetid til en plejebolig er steget fra 55 dage i 2016 til 70 dage i 2017. Baggrunden for stigningen er i høj grad, at der i 2017 var 13 borgere, der ventede i mere end 200 dage på deres ønskebolig, mens dette kun var tilfældet for 2 borgere i 2016. Tages disse borgere ud af statistikken, er der ingen væsentlig udvikling i ventetiden.

Visitationens indtryk af presset på plejeboligerne er, at det varierer meget, men det opleves ikke, at visitationen har problemer med at give svært plejekrævende borgere det rigtige tilbud.

 

Status på beslutninger fra plejeboligplanen

Opførelse af plejeboliger til erstatning for Vinkelvejscentret indgik i budgetaftalen for 2017–2020. Der er planlagt opførelse af yderligere 9 demensboliger ved Lyngparken og en enhed med 24 demensboliger ved Skovparken i Ølgod. Byggeriet er pt. i planlægningsfasen og forventes påbegyndt ultimo 2018.

 

Som følge af anbefalinger i plejeboligplanen, er Døgnrehabiliteringsafdelingen på Carolineparken blevet omlagt, så den nu rummer 14 døgnrehabiliterings- og vurderingspladser og fem ventepladser. Træningspladserne i Ølgod er konverteret til almindelige midlertidige pladser. Der er blevet tilført midler fra omstillings- og demografipuljen til ekstra personaleressourcer.

 

Et rejsehold beskrev i 2017, hvordan indretningen på det enkelte plejecenter kan sikre trivsel og gøres demensvenlig.

 

En undersøgelse af, hvad der skal til for at etablere to indslusningsboliger til meget svært overvægtige borgere på Carolineparken er igangsat. Forslaget vil blive indstillet til budget 2019, hvis økonomien til den tid er imødekommende overfor nye forslag.

 

Der er afsat budgetmidler til byggeri af 18 nye boliger til plejekrævende udviklingshæmmede ved Rosenvang i Ølgod, hvoraf et endnu ukendt antal prioriteres til plejekrævende borgere.

 

Udviklingsplanen for træningsområdet har været sat i bero, da den afventede en beslutning om udbud på genoptræning efter § 140. Da der er kommet afklaring på situationen, forventes arbejdet med udviklingsplanen for træningsområdet genoptaget indenfor nær fremtid.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningens vurdering er, at udviklingen på plejeboligområdet fortsat skal følges nøje.

Forvaltningen monitorerer udviklingen på månedsbasis, og udvalget vil blive orienteret, hvis det vurderes påkrævet.

Den nuværende situation giver ikke i sig selv anledning til anbefalinger om tiltag på området, såsom udvidelse af plejeboligmassen, eller øget fokus på rehabilitering eller håndtering af svært plejekrævende borgere i eget hjem. 


Retsgrundlag

Lov om social service.

Lov om almene boliger.

 


Økonomi

Ingen


Høring

Ældrerådet til orientering.

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-02-2018

Taget til efterretning.


Beslutning Ældrerådet den 01-03-2018

Taget til efterretning.sagsnr15-6795_doknr8653-18_v1_status på plejeboligplanen 2018.docx

Bilag

Status på plejeboligplanen 2018


14. Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje

Sagsfremstilling

Omsorgstandpleje er et kommunalt tandplejetilbud til borgere, der af fysiske og/eller psykiske årsager kun vanskeligt kan anvende de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandpleje er derfor regelmæssig, opsøgende tandpleje og behandling, der typisk udføres i hjemmet.

 

Formålet med omsorgstandplejen er

at sikre så god tyggefunktion som muligt

at holde patienten smertefri

at give den enkelte patient mulighed for at opretholde sit selvværd og sine sociale kontakter.

 

Behandlingsmæssigt omfatter omsorgstandplejen derfor kun nødvendige istandsættelser af tandsættet. Da behandlingen oftest ydes i private hjem, er mulighederne for behandling begrænsede.

 

Det er Varde Kommunes visitation, der visiterer til ordningen. Hvis borgeren er visiteret til omsorgstandplejen, kan borgeren ikke samtidig få tilskud til tandbehandling fra den offentlige sygesikring.

 

Frem til 2012 blev opgaven varetaget af Varde kommunale Tandpleje, hvorefter opgaven efter udbud blev udliciteret til Hjemmetandlægen I/S. Licitationsperioden med de mulige optioner er udløbet, og der er indgået aftale med samme firma frem til 28.2.2018 med begrundelse i, at der ville komme genindførelse af frit-valg i omsorgstandplejen pr. 1.1.2018. Bekendtgørelse på området er udkommet den 22.12.2017. Af bekendtgørelsen fremgår det, at der er muligheder for at tilrettelægge tilbuddet om omsorgstandpleje på én af flg. muligheder ved en række forskellige leverandører:

 

Der kan indgås aftale med regionen eller en eller flere kommuner om varetagelse af opgaven.

Der kan indgås aftale med en eller flere praktiserende tandlæger/kliniske tandteknikere om varetagelse af opgaven.

Opgaven kan varetages af den kommunale tandpleje, dog har borgeren ret til at vælge at modtage tandplejetilbuddet hos praktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker.

Opgaven kan varetages af praktiserende tandlæger, evt. i samarbejde med kliniske tandteknikere.

Opgaven kan varetages af både den kommunale tandpleje og praktiserende tandlæger/kliniske tandteknikere.

 

Den nuværende politiske beslutning er, at omsorgstandplejeopgaven er udliciteret. Under kontraktperioden er reglerne for udbud ændret, således at det er muligt at indgå en aftale om varetagelse af omsorgstandpleje med en leverandør uden forudgående udbudsrunde.

 

Der pågår et lovforberedende arbejde omkring modernisering af omsorgstandplejen og specialtandplejen, og det forventes, at der vil ske visse ændringer indenfor områderne. Udvalget for Social og Sundhed vil få resultatet forelagt, når det foreligger.


Forvaltningens vurdering

Der har siden 2012 været en ordning med én privat leverandør af omsorgstandpleje. Der var ikke andre leverandører, der bød ind på opgaven ved sidste licitation. Samlet set vurderer forvaltningen, at den nuværende ordning i meget høj grad tilgodeser, at borgerne kan modtage den nødvendige tandpleje i eget hjem.

Den nuværende ordning anses for at være økonomisk fordelagtig for Varde Kommune.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Den væsentligste lovgivning om omsorgstandpleje:

Sundhedsloven (LBK nr. 1188 af 24. september 2016)

Tandplejebekendtgørelsen (BEK 1658 af 22. december 2017)

Sundhedsstyrelsens vejledning om Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv. (VEJ nr 10128 af 30/06/2006)


Økonomi

Omsorgstandplejen har et årligt budget på 315.000 kr., og en forventet indtægt i form af egenbetaling på 50.000 kr. Der afregnes pr. borger, og i december 2017 var der 127 borgere tilmeldt ordningen.


Høring

Ældrerådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, 

at udvalget drøfter, om omsorgstandplejen fortsat skal være udliciteret til Hjemmetandlægen I/S,

at ordningen evalueres senest i 2021, og

at sagen fremsendes til høring i Ældrerådet forinden endelig godkendelse i udvalget.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-02-2018

Sagen fremsendes til høring i Ældrerådet, inden endelig godkendelse i udvalget.

 


Beslutning Ældrerådet den 01-03-2018

Ældrerådet kan anbefale fortsat udlicitering til Hjemmetandlægen I/S.

 

15. Udarbejdelse af pjece - nedsættelse af arbejdsgruppe

Udarbejdelse af pjece - nedsættelse af arbejdsgruppe

Sagsfremstilling

Efter afholdelse af ældrerådsvalget i efteråret 2017 skal der udarbejdes ny pjece om Ældrerådet.

Til brug herfor ønskes nedsat en arbejdsgruppe til drøftelse af layout og indhold.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Afholdes indenfor Ældrerådets budget


Høring

Ingen


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler,

at der vælges 2 medlemmer til arbejdsgruppen.


Beslutning Ældrerådet den 01-03-2018

Anette Mandahl-Barth, Jette Berggreen, Ove Kristensen og Lena Andersen indgår i bladudvalget.sagsnr14-1670_bilagsnr#1870155_v1_mail – aeldreraadet folder 2015 udskrift v13.pdf - aeldreraadet folder 2015 udskrift v13.pdf.pdf

Bilag

Endelig udgave - folder


16. Besøgsrunde 2018 - Ældrerådet

Besøgsrunde 2018 - Ældrerådet

Sagsfremstilling

I lighed med 2017 ønsker Ældrerådet i 2018 at besøge udvalgte institutioner eller centre. Ældrerådet har tidligere afholdt ældrerådsmøderne på centrene i forbindelse med besøgene, men af personalemæssige hensyn lader det sig ikke gøre rent praktisk.

 

Der ønskes en drøftelse af, hvilke områder Ældrerådet ønsker at besøge i 2018.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler,

at Ældrerådet drøfter, hvilke områder der ønskes besøgt i 2018.


Beslutning Ældrerådet den 01-03-2018

Ældrerådet ønsker at besøge det nye plejecenter i Ansager samt ældreboligerne i Nordenskov.

 

Det nye plejecenter i Tistrup samt ældreboligerne i Horne på et senere tidspunkt.

 

17. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

Formands- og næstformandsmøde 2018 afholdes den 3. april i Middelfart. Tilmelding er foretaget.

Regionsældrerådsmøde den 28. februar.

Repræsentantskabsmøde og Ældrepolitisk konference den 7. og 8. maj på Hotel Nyborg Strand.

Temadag om ældrerådsarbejde i Middelfart den 5. marts 2018.

 

 

 

 

 

 

Orientering v/sekretariatet

Informationsfolder om seksuel orientering og kønsidentitet på ældreområdet.

 

 

 

 

 

Eventuelt


Beslutning Ældrerådet den 01-03-2018

Orienteringerne blev taget til efterretning.

 

Der foretages tilmelding af hele Ældrerådet til Ældrepolitisk konference i Nyborg med overnatning.sagsnr18-1527_doknr31718-18_v1_program for konference 8. maj på hotel nyborg strand.pdf
sagsnr18-1527_doknr19474-18_v1_invitation til danske ældreråds formands-næstformandsmøde.msg
sagsnr18-33_doknr27371-18_v1_informationsfolder - seksuel orientering ældreområdet.pdf
sagsnr18-33_doknr27368-18_v1_information - seksuel orientering og kønsidentitet på ældreområdet.pdf

Bilag

Program for konference 8. maj på Hotel Nyborg Strand
Invitation til Danske Ældreråds Formands-næstformandsmøde
Informationsfolder - seksuel orientering ældreområdet
Information - seksuel orientering og kønsidentitet på ældreområdet