UDVALG

Ældrerådet

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

25-01-2018 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-01-2018 16:00:00


PUNKTER

4. Godkendelse af dagsorden
5. Orientering om Ældrerådets vedtægter
6. Kompetenceløft i Sygeplejen
7. Gensidig orientering4. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Ældrerådet den 25-01-2018

Godkendt.

5. Orientering om Ældrerådets vedtægter

Orientering om Ældrerådets vedtægter

Sagsfremstilling

Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed.

 

Rådet er omfattet af reglerne om inhabilitet, tavshedspligt og offentlighed i forvaltningen.

 

Chefkonsulent John Iversen vil på mødet orientere om tavshedspligt jfr. § 2 stk. 1 i vedtægterne.


Retsgrundlag

Ældrerådets vedtægter


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Ældrerådet den 25-01-2018

Vedtægterne blev gennemgået.

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr13-3527_doknr26636-13_v1_vedtægter for ældrerådet i varde kommune.docx

Bilag

Vedtægter for Ældrerådet i Varde Kommune


6. Kompetenceløft i Sygeplejen

Kompetenceløft i Sygeplejen

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient er der prioriteret midler til kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje. Midlerne for 2018 foreslås anvendt til generel opkvalificering af hjemmesygeplejersker inden for KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) og diabetes. Sygeplejen oplever, at borgergrupper med de to nævnte diagnoser fylder mere og mere i deres arbejde, og der er brug for at sikre et højt kompetenceniveau for fremadrettet at kunne løse opgaver kvalificeret.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at en opkvalificering inden for KOL og diabetes er relevant i forhold til den udvikling, der er på området.


Retsgrundlag

Sundhedsloven


Økonomi

Der er afsat 803.700 kr. i 2017 og 2018 til kompetenceløft i Sygeplejen. De 487.400 kr. er i 2017 godkendt til opkvalificering i forhold til bariatri (svær overvægt), misbrug og faglig kvalitetsudvikling af både ældreområdet og sygeplejen.

I budget 2018 er der afsat 316.300 kr.

Beløbet er finansieret via bloktilskuddet.


Høring

Ældrerådet til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at anvendelse af midler til kompetenceløft indenfor KOL og diabetes godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Ældrerådet den 25-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

 

 

 

 

 

Orientering v/Sekretariatet

 

 

 

 

 

Gensidig orientering

 

 

 

 

 


Beslutning Ældrerådet den 25-01-2018

Formand, næstformand, de 5 nye medlemmer af Ældrerådet og sekretæren tilmeldes temadagen den 5. marts i Middelfart.

 

Fotografering af Ældrerådets medlemmer foretages så vidt mulig i næste ældrerådsmøde.

 

Orienteringerne blev taget til efterretning.sagsnr18-593_doknr10589-18_v1_aktivitetskalender.docx.docx
sagsnr17-33_doknr202106-17_v1_nyhedsmail 92017 .msg
sagsnr14-587_doknr8550-18_v1_temadag retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-seniorråd.pdf
sagsnr17-33_doknr95878-17_v1_ældrerådes mødeplan 2018.doc

Bilag

Aktivitetskalender.docx
Nyhedsmail 9/2017
Temadag "Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd"
Ældrerådets mødeplan 2018