UDVALG

Udvalget for Plan og Teknik

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

14-11-2019 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

14-11-2019 16:00:00


PUNKTER

501. Godkendelse af dagsorden
502. Tema. Fremtidige lokalplaner i Blåvand
503. Takster for 2020 - det tekniske område
504. Kommuneplanrevision 2021 - Fra Verdensmål til Vardemål
505. Orientering. Afgjort klagesag om lokalplan for hotel ved Blåvand Kyst, Hafnia-grunden
506. Fremadrettet forløb for lokalplan ved Blåvand Kyst, Hafnia-grunden
507. Genmærkning af Naturpark Vesterhavet
508. Forslag. Lokalplan for detailhandel ved Industrivej, Ølgod
509. Ansøgning. Nyt sommerhus på Slåenvej 22, Henne
510. Ansøgning. Udstykning af Porsevej 27 og 31, Henne
511. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Udvalget for Plan og Teknik - Drift
512. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Udvalget for Plan og Teknik - Anlæg
513. Orientering. Budgetforlig 2020-2023 for Udvalget for Plan og Teknik
514. Orientering. Opfølgning på militærøvelse 2019
515. Orientering. Oversigter
516. Orientering. Kommende sager
517. Prioritering af byggemodninger 2020/2021 - Lukket punkt
518. Godkendelse af 2020 takster for DIN Forsyning A/S - Lukket punkt
519. Gensidig orientering - Lukket punkt501. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 14-11-2019

Godkendt

502. Tema. Fremtidige lokalplaner i Blåvand

Tema. Fremtidige lokalplaner i Blåvand
Sagsfremstilling

På baggrund af Udvalget for Plan og Teknik besigtigelsestur til Blåvand 12. september 2019 vil forvaltningen fremlægge forslag til hvilke principper, der kan ligge til grund for de kommende lokalplaners bestemmelser for husstørrelse, facade, tagmaterialer og nærzone mv.

 

Fokus har været på at bibeholde de særlige strukturer, der karakteriserer de forskellige områder i Blåvand og samtidig sikre, at sommerhusområderne får et grønt udtryk, hvor naturen og de landskabelige forhold i Blåvand bliver fastholdt.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 14-11-2019

Orienteringen blev taget til efterretning

503. Takster for 2020 - det tekniske område

Takster for 2020 - det tekniske område
Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte takster for borgernes betaling for ydelser fra kommunale virksomheder. For områder under Udvalget for Plan og Teknik sker dette med udgangspunkt i oplæg til takstfastsættelse indhentet hos de afdelinger, der leverer eller har ansvar for levering af ydelserne. Generelt gælder ved fastsættelse af taksterne, at borgernes betaling skal svare til kommunens omkostninger ved at levere den pågældende ydelse.

 

KL har udsendt et skøn over pris- og lønstigninger fra 2019 til 2020. På denne baggrund oplyser Økonomiafdelingen, at lønninger stiger med 2,71 %, og at priser på øvrige varer og ydelser stiger med 1,34 %. Samlet for de to grupper er stigningen 2,02 %.

 

Fremskrivningsprocenterne bruges ved beregning af prisen for mande- og maskintimer.

 

Betaling for skadedyrsbekæmpelse sker ved opkrævning via ejendomsskatten. Prisen beregnes som den promillesats, den samlede udgift for 2020 udgør i forhold til den samlede nyeste offentlige ejendomsvurdering. Skadedyrsbekæmpelsen udføres af Anticimex.

 

Fra 2016 er der taget udgangspunkt i en skønnet samlet omkostning til skadedyrsbekæmpelse på 1,5 mio. kr. Beløbet dækker udgiften til Anticimex og kommunens udgifter til administration af skadedyrsbekæmpelsen. Budgettet for 2020 er forhøjet med 0,6 mio. kr. pga. forhøjet kontraktsum med Anticimex.

 

Kommunen skal udmelde en prisliste, som gælder for autoriserede skorstensfejere, der opererer i kommunen. I lighed med tidligere år dannes prislisten for 2020 med udgangspunkt i KL’s vejledende satser for skorstensfejning med tillæg på 1 % for støvposer.

 

For byggesagsbehandling har prisen for medgået tid i 2019 været 606 kr./time. KL’s nyeste nøgletal for pristalsregulering er 2,6 % i 2020.

 

For byggesager om småhuse, f.eks. drivhuse, garager, carporte, redskabsskure og udhuse med et samlet areal over 50 m2, opkræves der et fast byggesagsgebyr (1.048 kr. i 2019). Det faste gebyr pristalsreguleres årligt den 1. januar efter Finansministeriets generelle indeks for løn- og prisstigninger. Pristalsreguleringen for 2020 kendes endnu ikke.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de foreslåede takster for 2020 for mande- og maskintimer, skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejning godkendes, og

at timeprisen for byggesagsbehandling reguleres til 622 kr. i timen i 2020.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 14-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr19-3107_doknr176353-19_v1_takstblad 2020.pdf.pdf

Bilag

Takstblad 2020.pdf


504. Kommuneplanrevision 2021 - Fra Verdensmål til Vardemål

Kommuneplanrevision 2021 - Fra Verdensmål til Vardemål
Sagsfremstilling

Kommuneplanen skal revideres hvert 4. år. Det har hidtil været traditionen i Varde Kommune, at dette sker, så en ny kommuneplan kan vedtages umiddelbart efter sommerferien i det 4. valgår. Byrådet vedtog 14. maj 2019 den planfaglige del af udviklingsstrategien, hvor de indholdsmæssige rammer for den kommende revision lægges fast.

 

Herudover besluttede Byrådet i forbindelse med budgetaftale for 2019-2022, at der skal sættes øget fokus på arbejdet med FN’s Verdensmål.

 

I Danmark er kommunerne centrale leverandører af offentlige serviceydelser. I mange henseender er det derfor lokalt, at FN’s 17 mål for en mere økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig verden kan omsættes til konkrete løsninger og indsatser. Et arbejde som bl.a. KL også har fokus på. Arbejdet med kommuneplanrevision udgør en hensigtsmæssig ramme for, at Byrådet, borgere og forvaltning i samarbejde kan udpege og fastsætte ”Vardemål” for de verdensmål, der er relevante at arbejde med i Varde Kommune.

 

Fra Verdensmål til Vardemål

Med afsæt i Byrådets ønske om, at der sættes fokus på og arbejdes med FN’s Verdensmål og de beslutninger, der blev taget i forbindelse med den planfaglige del af udviklingsstrategien, vil der i det kommende revisionsarbejde være særligt fokus på:

 • Under overskriften ”fra Verdensmål til Vardemål” at afspejle FN’s verdensmål i Byrådets politiske mål i Kommuneplan 2021.
 • At de strategiske målsætninger i Byrådets udviklingsstrategi udmøntes gennem den fysiske planlægning, så Kommuneplan 2021 afspejler udviklingsstrategien.
 • Byplanlægning
  • Boliganalyse i Varde By og områdebyerne Ølgod, Oksbøl, Tistrup, Nørre Nebel, Agerbæk og Ansager med henblik på udlæg af nye attraktive boligområder, der imødekommer borgernes ønsker og livsstil.
  • Revision af planhæfter
 • At opfylde de statslige krav til kommuneplanlægningen
  • Planlægning for produktionserhverv
  • Klima, krav til udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse og erosion
  • Grønt Danmarkskort
 • Indarbejdelse af to omdannelseslandsbyer udpeget i samarbejde med FUR, hvor kommunen har mulighed for at anlægge en lempeligere praksis for landzonetilladelser, herunder i forhold til bebyggelsens placering, med henblik på at skabe attraktive bosætningsmuligheder og etableringen af småerhverv.
 • Udviklingsområder på baggrund af et vedtaget landsplandirektiv for at forbedre muligheder for at styrke kommunens vestlige landdistrikter.
 • Tekniske tilpasninger til det statslige GIS-system, Plandata.dk.

 

”Indledende notat til kommuneplanrevision” indeholder en kort beskrivelse af hovedpunkterne i det kommende planarbejde.

 

Det er afgørende, at der er et bredt ejerskab til kommuneplanen. Derfor inddrages borgere, erhvervslivet og andre parter løbende i tilblivelsen, herunder i forbindelse med

 • udarbejdelsen af boliganalyser og planhæfter for byer
 • arbejdet med temaet ”fra Verdensmål til Vardemål”, der bl.a. foreslås at udgøre hovedemnet i forbindelse med offentlighedsperioden.

 

De politiske behandlinger og offentlig høring forventes at forløbe efter følgende plan:

 • Forslag godkendes på byrådsmødet marts 2021, efter forudgående behandling i de stående udvalg
 • Offentlig høring i 8 uger marts - maj 2021
 • Endelig godkendt på byrådsmødet i september 2021, efter forudgående behandling i de stående udvalg.

 

Forud for dette vil der i perioden november 2019-december 2020 på tværs af forvaltningerne blive arbejdet med det faglige indhold, drøftelser med interessenter, herunder udviklingsrådene og delprocesser med bl.a. Byrådet omkring temaet ”Fra Verdensmål til Vardemål”.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at oplægget til kommuneplanrevision vil sikre, at Byrådets udviklingsstrategi og FN’s verdensmål får en central rolle i kommuneplanen og dermed i det fremadrettede arbejde med at udvikle Varde Kommune. Herudover opfyldes de statslige krav til kommuneplanlægningen, og kommuneplanens status som ramme for den løbende administration fastholdes.

 

Der kan dog opstå udfordringer i forhold til at opfylde de statslige krav vedrørende klimaplanlægningen (sikring mod oversvømmelser), da det er sandsynligt, at tidspunktet for statens levering af det datagrundlag, der skal danne grundlag for den detaljerede planlægning ligger sent i forhold til den foreslåede tidsplan, og at dette arbejde derfor må udføres i en efterfølgende temarevision.

Konsekvens i forhold til visionen

Kommuneplan 2021 vil underbygge Varde Kommunes vision ”Vi i Naturen” og øger mulighederne for bosætning og oplevelse af kommunens unikke naturområder. Arbejdet med FN’s verdensmål vil desuden kunne understøtte arbejdet med Varde Kommunens vision ”Vi i Naturen” og styrke koblingen til den fysisk planlægning.

Retsgrundlag

Planloven

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at temaet fra ”Verdensmål til Vardemål” udgør hovedfokus i den kommende kommuneplanrevision,

at tidsplan for kommuneplanrevision godkendes,

at proces for den politiske behandling i de stående udvalg godkendes, og

at de øvrige fokuspunkter i det kommende revisionsarbejde godkendes.

Beslutning Direktionen den 05-11-2019

Anbefalingen blev tiltrådt. Arbejdet og processen for perioden november 2019 – december 2020 forud for den politiske behandling og offentlige høring fastlægges dog først endeligt efter drøftelse på et udvidet direktionsmøde.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 14-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr19-9950_doknr168278-19_v1_indledende notat til kommuneplanrevision_bilag til sagsfremstilling.pdf.pdf

Bilag

Indledende notat til kommuneplanrevision_bilag til sagsfremstilling.pdf


505. Orientering. Afgjort klagesag om lokalplan for hotel ved Blåvand Kyst, Hafnia-grunden

Orientering. Afgjort klagesag om lokalplan for hotel ved Blåvand Kyst, Hafnia-grunden
Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 6. februar 2018 Lokalplan 05.01.L08 – hotel ved Blåvand Kyst. Efterfølgende blev kommuneplantillægget og lokalplanen påklaget af en gruppe borgere, der mente, at:

 

 1. Lokalplan og kommuneplantillæg for hotel på afgørende vis er betinget af realiseringen af planer for Det Blå Plateau
 2. Det ikke er påvist, at en realisering af planerne i sig selv kan sandsynliggøre, at det ikke forårsager beskadigelser og ødelæggelser af yngle- og rasteområder for markfirben og strandtudse, jf. habitatbekendtgørelsen § 10. 

 

Planklagenævnet (Nævnet) har 8. oktober 2019 givet klagerne medhold og ophævet lokalplanen. Nævnet finder, at det er en væsentlig retlig mangel, at Varde Kommune ikke har haft det fornødne grundlag for at vurdere påvirkningen på de pågældende bilag IV-arter (arter opført på habitatdirektivets bilag IV) og erklærer derfor lokalplanen for ugyldig.

 

For en række bilag IV-arter gælder der en særlig beskyttelse. Det fremgår af planhabitatbekendtgørelsen, at kommunen ikke må planlægge for aktiviteter, hvis disse kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for disse arter.

 

Reglerne kan fraviges, hvis der kan etableres afværgeforanstaltninger, så den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområdet opretholdes på mindst samme niveau som før aktivitetens udførelse. Det skal forstås sådan, at det kan tillades at skade en bestand af en bilag IV-art på en lokalitet, hvis der gøres tiltag, der sikrer en tilsvarende forøgelse af bestanden et andet sted.

 

Varde Kommune har forud for udarbejdelse af lokalplanen igangsat registrering og kortlægning af markfirben og strandtudse i området og på den baggrund indarbejdet en række projekttilpasninger og afværgeforanstaltninger i lokalplanen. Undersøgelsen blev udført på tre datoer i første halvdel af september 2016.

 

Nævnets afgørelse begrundes med, at undersøgelserne af markfirben og strandtudse ikke har været tilstrækkelige, og at der dermed ikke kan være sikkerhed for, at afværgeforanstaltningerne og projekttilpasningerne kan sikre opretholdelse af områdets økologiske funktionalitet for bestande af de to arter.

 

Nævnet finder desuden, at der skal ske en samlet vurdering af påvirkningen af den økologiske funktionalitet i lokalplanområdet og påvirkningen fra det nærtliggende projekt med Det Blå Plateau.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen konstaterer, at Nævnet har tillagt opfyldelse af undersøgelsespligten afgørende vægt. Det skyldes, at Nævnet har fundet, at kommunens datagrundlag ikke har været tilstrækkeligt til at kunne vurdere projektets påvirkning af bilag IV-arterne. Kommunen har dermed ikke haft et tilstrækkeligt grundlag til at kunne vurdere kravet om opretholdelse af områdets økologiske funktionalitet for arterne, og kommunen har dermed ikke kunnet vurdere, om de opstillede afværgeforanstaltninger og projekttilpasningerne er tilstrækkelige.

 

Forvaltningen har gennemgået en række nævnsafgørelser fra perioden 2005–2019. Der ses på denne baggrund ikke at være en klar tendens til en opstramning af administrationen i forhold til bilag IV-arter. Det vurderes dog, at det er en generel tendens, at der i Nævnet er en stigende bevidsthed om det lovbundne hensyn til bilag IV-arterne, og at der især i slutningen af perioden har været øget opmærksomhed på to forhold:

 

I de tilfælde, hvor myndigheden i forvejen har kendskab til forekomst af en bilag IV-art, har myndigheden pligt til at foretage de undersøgelser, der måtte være nødvendige for at klarlægge påvirkningen af det berørte områdes økologiske funktionalitet for arten – en undersøgelsespligt

 

Kravet om opretholdelse af et områdes økologiske funktionalitet for en art. Det vil sige, at de påkrævede afværgeforanstaltninger skal etableres og fungere eller det skal sandsynliggøres, at erstatningsbiotoperne fungere inden for en kortere tidsperiode, før der iværksættes tiltag, der kan skade lokaliteten

 

Der har også i Varde Kommune været en stigende bevidsthed om det lovbundne hensyn til bilag IV-arterne, og Nævnets afgørelse forventes på den baggrund ikke at føre til de store ændringer for langt hovedparten af de sager, kommunen behandler, hvori der indgår en vurdering af bilag IV-arterne.

 

Sagsbehandling vedrørende bilag IV-arter kan inddeles i følgende tre kategorier:

 • Kommunen træffer i det daglige en lang række afgørelser, hvor der ud fra en generel viden om arterne kan vurderes, om aktiviteten vil forringe levevilkårene for bilag IV-arter. Dette er ofte ikke tilfældet. Det forventes, at størstedelen af kommunens afgørelser og projekter fortsat kan håndteres på denne måde.

 

 • En række sager vil berøre geografiske områder, hvor der er kendskab til forekomst af bilag IV-arter. I langt størstedelen af disse sager kan der på baggrund af kendskab til den pågældende arts krav til levevilkår og projektets art og placering vurderes, at om der kan ske en påvirkning af artens livsbetingelser. Er dette ikke tilfældet kan aktiviteten gennemføres uden afværgeforanstaltninger og projekttilpasninger.

 

 • Endelig er der enkelte sager, som den aktuelle, hvor der tilsvarende ovenfor i forvejen er kendskab til forekomst af bilag IV-arter, men hvor det ikke på forhånd kan afvises, at projektet kan føre til en påvirkning af bestanden af disse arter. Det må forventes, at disse sager i stigende grad vil blive berørt af ovennævnte krav til undersøgelsespligt og krav til dokumentation for opretholdelse af vedvarende økologisk funktionalitet ved gennemførelse af afværgeforanstaltninger og projekttilpasninger.
Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Planloven

Miljøvurderingsloven

Habitatbekendtgørelsen (bek. nr. 1595 af 6. december 2018)

Planhabitatbekendtgørelsen (bek. nr. 1383 af 26. november 2016)

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 14-11-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr18-3401_doknr158119-19_v1_afgørelse (1) hotel blåvand strand, kystprojekt.pdf.pdf
sagsnr18-3401_doknr174165-19_v1_notat om bilag iv.pdf.pdf
sagsnr18-3401_doknr174163-19_v1_afgørelser, hvor bilag iv-arter har indgået i vurderingen.pdf.pdf

Bilag

Afgørelse (1) Hotel Blåvand Strand, Kystprojekt.PDF
Notat om bilag IV.pdf
Afgørelser, hvor bilag IV-arter har indgået i vurderingen.PDF


506. Fremadrettet forløb for lokalplan ved Blåvand Kyst, Hafnia-grunden

Fremadrettet forløb for lokalplan ved Blåvand Kyst, Hafnia-grunden
Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 6. februar 2018 Lokalplan 05.01.L08 – hotel ved Blåvand Kyst. Efterfølgende blev kommuneplantillægget og lokalplanen påklaget af 20 borgere, der mente, at:

 1. Lokalplan og kommuneplantillæg for hotel på afgørende vis er betinget af realiseringen af planer for Det Blå Plateau
 2. Det ikke er påvist, at en realisering af planerne i sig selv kan sandsynliggøre, at det ikke forårsager beskadigelser og ødelæggelser af yngle- og rasteområder for markfirben og strandtudse, jf. habitatbekendtgørelsen §10. 

 

Planklagenævnet har 8. oktober 2019 afgjort klagesagen, og Nævnet giver klagerne medhold og ophæver lokalplanen. Nævnet finder, at lokalplanen er ugyldig, fordi det er en væsentlig retlig mangel, at Varde Kommune ikke har haft det fornødne grundlag for at vurdere påvirkningen på de pågældende bilag IV-arter.

 

I afgørelsen opstiller Nævnet en række forudsætninger for supplerende undersøgelser og vurdering for markfirben og strandtudse, der skal opfyldes før, kommunen kan genoptage sagen.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de forudsætninger, som Nævnet lægger til grund i den konkrete sag, vil kræve omfattende supplerende feltundersøgelser.

 

Forvaltningen ser følgende forhold, som vil have betydning for dette:

 • Biologien hos de to arter, der er tale om
 • Det faktum, at markfirbenet er udbredt over en lang strækning af kysten mellem Blåvandshuk og Grønningen.

 

Alene kortlægning og bestandsopgørelse af delbestande og interaktionen mellem disse for markfirben vil være omfattende og langvarig. Det vil være nødvendigt med feltundersøgelser under gunstige vejrforhold gennem hele artens aktivitetsperiode fra medio april til medio september.

 

I forhold til strandtudsen er der meget langt fra Hafniagrunden til nærmeste ynglelokalitet, hvilket i sig selv øger og komplicerer omfanget af undersøgelsen af denne art. Det vil formentlig kræve natteundersøgelser (eventuelt suppleret med paddehegn med fældefangst) gennem store dele af artens aktivitetsperiode fra medio april til ultimo oktober. Det skal i den forbindelse bemærkes, at forvaltningen ikke er helt enig i de faglige forudsætninger, som Nævnet lægger til grund vedrørende strandtudsen. Strandtudsen er en såkaldt pionerart, hvorfor enkelte individer i en bestand kan foretage lange vandringer for at kolonisere nye områder. Derfor synes kravene til yderligere strandtudseundersøgelser på den baggrund at være uproportionelle.

 

På baggrund af undersøgelserne skal projektet vurderes på ny, og det understreges af Nævnet, at vurderingen skal ses i sammenhæng med Det Blå Plateau-projekt. Hvis vurderingen fører til, at der kan ske forringelser i arternes levevilkår, skal der forventeligt etableres afværgeforanstaltninger – eventuelt et andet sted i det økologiske netværk, som er kortlagt i ovennævnte undersøgelser. Erstatningsbiotoper skal fungere, når skaderne fra lokalplanen træder i kraft, eller det skal sandsynliggøres, at erstatningsbiotoperne fungerer inden for en kortere tidsperiode. Nævnet understreger, at arternes evne til at kolonisere nye lokaliteter skal inddrages, og at der skal være den fornødne sikkerhed for, at afværgeforanstaltningerne virker.

 

Forsøgsperioden kan med det seneste udkast til lovforslag forventes forlænget til november 2022. Skal projektet realiseres, skal der i perioden frem til november 2022 gennemføres følgende aktiviteter:

 

 • Feltundersøgelser fra medio april til ultimo oktober 2020. Data kan derfor tidligst leveres medio november 2020
 • Planproces med indarbejdelse af undersøgelsernes resultater med tilhørende afværgeforanstaltninger i lokalplanen, politiske processer og offentlig høring vurderes at tage mindst 9 måneder. Det vil sige, at et endeligt plangrundlag med tilhørende klagemulighed forventeligt kan være vedtaget i august-september 2021
 • Processer omkring udbud, projektudvikling, projektering, byggesagsbehandling og etablering og dokumentation af afværgeforanstaltninger og eventuel klagesag skal herefter afsluttes på et år.

 

Forvaltningen vurderer det for urealistisk at kunne gennemføre de nødvendige undersøgelser, tilretning af plangrundlag, processer omkring udbud, projektudvikling, projektering, byggesagsbehandling, etablering og dokumentation af afværgeforanstaltninger og eventuel klagesag indenfor forsøgstilladelsen (med forlængelse) udløber i november 2022.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Planloven

Miljøvurderingsloven

Planhabitatbekendtgørelsen (bek. nr. 1383 af 26. november 2016)

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at sagen lukkes, og at der ikke gennemføres fornyet planlægning for hotel ved Blåvand Kyst.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 14-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-3401_doknr158119-19_v1_afgørelse (1) hotel blåvand strand, kystprojekt.pdf.pdf
sagsnr18-3401_doknr174165-19_v1_notat om bilag iv.pdf.pdf

Bilag

Afgørelse (1) Hotel Blåvand Strand, Kystprojekt.PDF
Notat om bilag IV.pdf


507. Genmærkning af Naturpark Vesterhavet

Genmærkning af Naturpark Vesterhavet
Sagsfremstilling

Naturpark Vesterhavet blev 14. november 2014 godkendt som en del af mærkningsordningen Danske Naturparker, som drives af Friluftsrådet. Mærkningen gælder for en femårig periode og udløber 14. november 2019. Der skal ansøges om genmærkning af Naturpark Vesterhavet for fortsat at være en del af mærkningsordningen.

 

Naturpark Vesterhavet er en langsigtet koordineret udvikling og branding af kommunens vestkystområde. Alligevel har naturparkmærkningen på blot fem år spillet en stor rolle i at skabe en fælles branding og formidlingsramme for området. Der er dannet en stærk platform for koordinering af indsatser mellem lodsejere, aktører, interessegrupper og borgere, som konstant udvikles og udvides.

 

Ansøgning om genmærkning af Naturpark Vesterhavet forudsætter en politisk vedtaget naturparkplan. Naturparkplan for Naturpark Vesterhavet 2019-2024 blev godkendt af Byrådet 8. oktober 2019.

 

Mærkningen af Naturpark Vesterhavet koster et årligt gebyr på 25.000 kr.

 

Finansiering oplyst til Friluftsrådet:

-          Varde Kommune afsætter årligt 204.000 kr. til drift af naturparken

-          Varde Kommune har en pulje til afholdelse af større arrangementer i naturen med formålet at fremme visionen ”Vi i Naturen”. Den årlige Naturparkuge i Naturpark Vesterhavet finansieres af denne pulje. I 2019 med 80.000 kr. Da puljen ved seneste budgetlægning blev halveret, vil der ikke fremadrettet være samme tilskud til Naturparkugen.

Forvaltningens vurdering

Naturpark Vesterhavets fornemste opgave er at fremhæve Varde Kommunes enestående natur og at danne ramme om unikke naturoplevelser for borgere såvel som turister. Forvaltningen vurderer, at vedhæftede ansøgning og den netop vedtagne naturparkplan udgør et solidt grundlag for en genmærkning af naturparken.

 

Det vil dog blive vanskeligt at gennemføre alle indsatser i naturparkplanen med det nuværende driftsbudget på 204.000 kr. årligt. Hvis naturparkplanen skal realiseres, bør dette forhold medtages ved de kommende budgetforhandlinger.

Konsekvens i forhold til visionen

Naturpark Vesterhavet er grundlag for flere af visionens aktiviteter; bl.a. Vi i Naturskolens forløb for 6. klasser, Kend din Naturpark Vesterhavet og den årlige Naturparkuge.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der ansøges om genmærkning af Naturpark Vesterhavet for en ny femårig mærkningsperiode.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 14-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr14-859_doknr169037-19_v1_ansøgning om genmærkning af naturpark vesterhavet.docx
sagsnr14-859_doknr164551-19_v1_kort over naturpark vesterhavet.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning om genmærkning af Naturpark Vesterhavet
Kort over Naturpark Vesterhavet.pdf


508. Forslag. Lokalplan for detailhandel ved Industrivej, Ølgod

Forslag. Lokalplan for detailhandel ved Industrivej, Ølgod
Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med ansøgers konsulent udarbejdet et lokalplanforslag, som giver mulighed for etablering af 1.200 m2 dagligvarebutik samt tankanlæg og vaskehal.

 

Lokalplanområdet er ca. 0,5 ha stort, og omfatter Industrivej 2, Slotsgade 1A, 1B og 3A. Lokalplanområdet afgrænses af boliger mod øst, erhverv mod nord, Industrivej mod vest og Slotsgade, Østerbro og Egknudvej mod syd.

 

Plan- og Teknikudvalget besluttede d. 15.03.2019 at igangsætte planlægningen med opstart i juni 2019. 

 

Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne for rammeområde 24.01.E20 i Kommuneplan 2017, hvor områdets anvendelse er fastlagt som erhvervsområde. Det indgik ikke i forprojektet at der skulle etableres vaskehal, men ønsket er i overensstemmelse med de udarbejdede rammebestemmelser.

 

Lokalplanområdet ligger indenfor Lokalplan nr. 1.36 for Ølgod bymidte, der aflyses for det område, der er omfattet af denne lokalplan.

 

Lokalplanens bestemmelser fastlægger blandt andet, at almindelig vejbetjening af butikken sker via Industrivej og Slotsgade. Indkørsel for varelevering og renovation m.v. sker fra Industrivej, udkørsel sker til Slotsgade. Lokalplanen fastlægger desuden, at al belysning skal være nedadrettet, og at bebyggelse må være i 1 etage med en maks. højde på 6 m og maks. 8,5 m for indgangsparti til dagligvareforretning. Desuden reguleres materialer til at omfatte murværk i gule, brune og/eller røde teglsten samt panelløsninger i grålige nuancer. Der må ikke opsættes elektroniske dynamiske skilte i området og beplantning langs veje etableres i overensstemmelse med krav til oversigtsforhold m.v.

 

Ansøger har indgået aftaler med de berørte grundejere, så de nødvendige oversigtsforhold i området kan sikres.

 

Der er udarbejdet en miljøscreening for lokalplanen. I screeningen er det vurderet, at planforslaget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

 

Sagen er en B-sag, hvor både planforslag og endelig plan vedtages af Udvalget for Plan og Teknik.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der kan etableres et vaskeanlæg indenfor lokalplanområdet. Det ligger ligesom tankanlægget også i miljøklasse 3, og derfor skal der ikke ændres på kommuneplanrammen for området.

 

Byggehøjden svarer til den tilladte byggehøjde for lokalplan 24.01.L08, der ligger på den anden side af Egknudvej.

 

På baggrund af miljøscreeningen vurderer forvaltningen, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.

 

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Lokalplanforslaget skal i offentlig høring i mindst 4 uger, før lokalplanen kan vedtages endeligt.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Forslag til Lokalplan 24.01.L10 vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger,

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med lokalplanforslaget, og

at Lokalplan 1.36 ophæves inden for lokalplanområdet ved den endelige vedtagelse af Lokalplan 24.01.L10.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 14-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr19-3624_doknr151158-19_v1_miljøscreening.docx
sagsnr19-3624_doknr172818-19_v1_forslag lp 24.01.l10 detailhandel ved industrivej i ølgod.pdf

Bilag

Miljøscreening
Forslag LP 24.01.L10 detailhandel ved Industrivej i Ølgod


509. Ansøgning. Nyt sommerhus på Slåenvej 22, Henne

Ansøgning. Nyt sommerhus på Slåenvej 22, Henne
Sagsfremstilling

Der er ansøgt om byggetilladelse til opførelse af et nyt sommerhus på ejendommen Slåenvej 22, Henne.

 

Der er søgt om at opføre et 110 m² sommerhus med 70 m² udnyttet tagetage og 49 m² garage i kælder samt 16 m² overdækket terrasse og 12 m² overdækket altan. Sommerhuset skal erstatte det eksisterende sommerhus på 82 m² med 30 m² kælder.

 

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 07.02.L02 – Sommerhusområderne i Henne Strand og ligger i delområde VII. Bebyggelsens højde må ikke overstige én etage med udnyttelig tagetage og 6,5 m over fastlagt niveauplan, jf. lokalplanen.

 

Sommerhuset skal opføres med samme placering som det eksisterende sommerhus. Niveauplan ønskes fastlagt i kote 15,5, der er den gennemsnitlige kote for det bebyggede areal, og den svarer til terræn omkring det eksisterende sommerhus. Kælderen ligger under terræn på 3 sider og har en fri side, hvor der er adgang til garagen.

 

Der har været foretaget naboorientering i forbindelse med fastlæggelse af niveauplan (da det er et forhold, som kommunen skal godkende i hvert enkelt tilfælde (en kompetencenorm) skal det i praksis behandles som en dispensationsansøgning) og partshøring af naboer for indbliksgener (jf. ombudsmandsafgørelse om indbliksgener og partshøring i forhold til forvaltningsloven § 19).

 

Der er kommet bemærkninger fra 2 naboer og fra grundejerforeningen om både de forhold, der har været i høring og andre forhold.

 

En nabo mod nord mener, at der vil være indblik fra kvistene i tagetagen, og at byggeriet ikke er i overensstemmelse med lokalplanens formål om at indpasse bebyggelsen i klitlandskabet.

 

En nabo mod øst mener, at sommerhuset bryder med områdets byggeskik, er for stort og ikke tager hensyn til klitlandskabet.

 

Grundejerforeningen mener, at det nye sommerhus skal placeres med et lavere udgangspunkt og henviser til klittopbegrebet og lokalplanens bilag A – placering i landskabet.

 

Af byggesagsarkivet fremgår, at der i 1967 er givet tilladelse til at opføre et sommerhus med garage i kælderen. Af tilladelsen fremgår, ”at der ikke bygges på eller ved klittoppe eller foretages udjævning af klit”.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har i forbindelse med forhåndsdialog med ansøger og ejer om ny bebyggelse på grunden og efter besigtigelse af området vurderet, at det eksisterende sommerhus ikke ligger på en klittop, og at kælderen ikke indgår som en etage ved fastlæggelse af etageantallet.

 

Det ansøgte byggeri er derfor et nybyggeri, der skal placeres med udgangspunkt i det niveauplan, der er fastlagt for grunden. Det ansøgte niveauplan er fastsat i koten for terrænet omkring det eksisterende sommerhus.

 

Sommerhuset er placeret 6,5 m fra skel mod nord, 5 m fra skel mod øst og vest samt 8,5 m fra skel mod vej. Der etableres tagetage med kviste mod nord og syd og vinduer i gavle mod vest, øst og syd. Sommerhuset er 6,45 m højt målt fra niveauplan. De nærmeste nabosommerhuse mod nord og øst ligger i cirka samme højde eller lidt højere end sommerhuset Slåenvej 22, Henne.

 

En lavere beliggenhed kan ikke opnås uden betydelige terrænreguleringer og et byggeri mindre end de eksisterende 82 m2.

 

Forvaltningen vurderer samlet, at det foreslåede niveauplan i kote 15,5 tager hensyn til de tilstødende ejendomme.

 

I forhold til indbliksgener er der ikke hjemmel i lokalplanen eller bygningsreglementet til at nægte, at der opføres et sommerhus med udnyttet tagetage og kviste i tagfladen.

 

Forvaltningen vurderer desuden, at indbliksgenerne fra byggeriet ikke er større end det, der er tilsigtet at skulle kunne tåles jf. lokalplanens bestemmelser.

 

Forvaltningen vurderer derfor, at det ansøgte niveauplan og graden af indbliksgener er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og intentioner.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lokalplan 07.02.L02 – Sommerhusområderne ved Henne Strand

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at niveauplanet fastsættes i kote 15,5, og

at der gives byggetilladelse til det ansøgte

 

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 14-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr19-8916_doknr166119-19_v1_lokalplan 07.02.l02 - henne sommerhusområder.pdf
sagsnr19-8916_doknr165030-19_v1_bemærkninger fra ansøger - slåenvej 22 henne.pdf
sagsnr19-8916_doknr156386-19_v2_samlede høringssvar - slåenvej 22 henne.pdf
sagsnr19-8916_doknr144579-19_v1_byggesag - bilag til høring - slåenvej 22 henne.pdf
sagsnr19-8916_doknr166139-19_v1_kortbilag med vejledende højdekurver - slåenvej 22 henne.pdf

Bilag

Lokalplan 07.02.L02 - Henne sommerhusområder
Bemærkninger fra ansøger - Slåenvej 22 Henne
Samlede høringssvar - Slåenvej 22 Henne
Byggesag - Bilag til høring - Slåenvej 22 Henne
Kortbilag med vejledende højdekurver - Slåenvej 22 Henne


510. Ansøgning. Udstykning af Porsevej 27 og 31, Henne

Ansøgning. Udstykning af Porsevej 27 og 31, Henne
Sagsfremstilling

Udvalget besluttede 12. september 2019 at sende ansøgning om at arealoverføre mellem og udstykke en ny sommerhusgrund fra ejendommene Porsevej 27 og 31 i Henne i høring ved Grundejerforeningen Henne Strand.

 

Ved arealoverførsel og udstykning vil Porsevej 27 blive ca. 1.504 m², Porsevej 31 vil blive ca. 1.553 m², og den nye parcel vil blive ca. 1.501 m².

 

Ejendommene ligger i Henne Sommerhusområde og er omfattet af Lokalplan 07.02.L02. Det fremgår af § 4, at mindstegrundstørrelsen ved udstykning er 1.500 m², og at udstykning kun må finde sted, hvor krav til terrænregulering kan overholdes, jf. principperne i lokalplanens bilag A.

 

Grundejerforeningen Henne Strands høringssvar har været forelagt ansøger, der har fremsendt bemærkninger til svaret.

 

Grundejerforeningen mener, at den ansøgte arealoverførsel og udstykning, hvor 2 grunde bliver til 3 grunde er uhensigtsmæssig. Grundejerforeningen foreslår, at Udvalget nedlægger forbud efter planloven § 14 mod den ansøgte udstykning og udarbejder en ny lokalplan, der supplerer eller erstatter den eksisterende lokalplan, som indeholder bestemmelser til regulering af grundstrukturen.

 

Ansøger mener den ansøgte nye grund indeholder en rimelig byggemulighed, som ligger lavt i terrænet, og at fremtidig bebyggelse ikke vil påvirke området.

Forvaltningens vurdering

Lokalplanen har blandt andet til formål at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens placering, omfang, udformning og materialevalg, under størst mulig hensyn til klitlandskabet, kysten og kulturhistoriske værdier. Forvaltningen vurderer, at hensigten med lokalplanen har været at sikre, at bebyggelse placeres lavest muligt i terrænet.

 

Hvis der tillades udstykning af en ny parcel, bliver bebyggelsen placeret lavest muligt på denne parcel, og når der ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5 m, vurderer forvaltningen, at det ansøgte isoleret set opfylder lokalplanens bestemmelser om udstykning.

 

Forvaltningen vurderer, at det kan være vanskeligt at sikre, at lokalplanens formål opfyldes, når der ikke er mere detaljerede bestemmelser om udformningen af grunde.

 

Hvis Udvalget ønsker at forhindre det ansøgte, vil det være nødvendigt at meddele forbud efter planloven § 14 og herefter udarbejde en ny lokalplan med mere detaljerede krav til udstykninger. Inden der eventuelt meddeles forbud, skal ansøger og ejer af ejendommene varsles.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lokalplan nr. 07.02.L02 – Sommerhusområderne ved Henne Strand

Planlovens § 14

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at det ansøgte tillades.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 14-11-2019

Niels Christiansen og Søren Laulund fremsatte følgende ændringsforslag:

 

At der udstedes et § 14 forbud.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

 

X

 

Preben Friis-Hauge

V

 

X

 

Anders Linde

V

 

X

 

Niels Haahr  Larsen

V

 

X

 

Søren  Laulund

A

X

 

 

Jan Lings

A

 

X

 

Niels Christiansen

C

X

 

 

 

Ændringsforslaget er hermed faldet.

 

Anbefalingen blev sat til afstemning.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

X

 

 

Preben Friis-Hauge

V

X

 

 

Anders Linde

V

X

 

 

Niels Haahr  Larsen

V

X

 

 

Søren  Laulund

A

 

X

 

Jan Lings

A

X

 

 

Niels Christiansen

C

 

X

 

 

Anbefalingen blev hermed godkendt.

 

Niels Christiansen og Søren Laulund ønsker sagen behandlet i Byrådet, jf. styrelsesloven § 23.sagsnr19-7672_doknr155693-19_v1_ansøgers replik til grundejerforeningens høringssvar.pdf
sagsnr19-7672_doknr153634-19_v1_høringssvar fra ghs i pdf format.pdf
sagsnr19-7672_doknr133933-19_v1_lokalplan 07.02.l02 - henne sommerhusområder.pdf
sagsnr19-7672_doknr130440-19_v1_ansøgning med bilag - matr.nr. 1 ahy og 1 ahz henne by henne.pdf
sagsnr19-7672_doknr130442-19_v1_kortbilag - matr.nr. 1 ahy og 1 ahz henne by henne.pdf
sagsnr19-7672_doknr142509-19_v2_ansøgning. udstykning af porsevej 27 og 31, henne.docx

Bilag

Ansøgers replik til grundejerforeningens høringssvar
Høringssvar fra GHS i pdf format
Lokalplan 07.02.L02 - Henne sommerhusområder
Ansøgning med bilag - Matr.nr. 1 ahy og 1 ahz Henne by Henne
Kortbilag - Matr.nr. 1 ahy og 1 ahz Henne by Henne
Ansøgning. Udstykning af Porsevej 27 og 31, Henne


511. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Udvalget for Plan og Teknik - Drift

Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Udvalget for Plan og Teknik - Drift
Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. september for Udvalget for Plan og Teknik viser et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 eksklusiv budgetoverførsler fra 2018 til 2019, jf. tabel 1.

 

 

Mindreforbruget på 2,8 mio. kr. kan primært henføres til et mindreforbrug på Teknik og Miljø på 2,4 mio. kr., på Vej og Park på 0,2 mio. kr. samt øvrige på 1,2 mio. kr. Dette modsvares af et merforbrug på kollektiv trafik på 1,0 mio. kr. For uddybning af afvigelserne henvises der til bilag.

 

Budgetopfølgningen pr. 30. september inklusiv budgetoverførsler viser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., jf. tabel 2.

 

 

Overførsler til 2019, samt påvirkning af kassen:

I Udvalget for Plan og Teknik er der overført 0,6 mio. kr. fra tidligere år til 2019, jf. tabel 2.

Inklusiv budgetoverførsler fra tidligere år har udvalget samlet set et mindreforbrug på -3,4 mio. kr., hvor alt forventes at blive overført til 2020. Overførslerne forventes derfor således at stige med 2,8 mio. kr. fra 2019 til 2020, hvilket bl.a. skyldes et mindreforbrug på hhv. kystsikring, vandløbsvæsen og Kyst til Kyst. Ligeledes er der nu overførselsadgang på vejvandsbidrag og vintervedligeholdelse, hvilket der ikke har været tidligere.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at gennemgangen giver et retvisende billede ud fra forhold kendt på opfølgningstidspunktet. Der er dog stadigvæk usikkerheder, og der bør derfor tages forbehold for, at der kan forekomme korrektioner til skønnene. Overførslerne til 2020 vurderes, at kunne holdes inden for de 5%, jf. gældende praksis.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ

Økonomi

På nuværende tidspunkt forventes en overførsel til 2020 på ca. 3,4 mio. kr.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 14-11-2019

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.sagsnr18-2969_doknr166248-19_v1_rapport - budgetopfølgning 30.09.2019 - udvalget for plan og teknik - prisme.pdf.pdf
sagsnr18-2969_doknr166258-19_v1_budgetopfølgning kollektiv trafik - bemærkninger.pdf.pdf
sagsnr18-2969_doknr166262-19_v1_budgetopfølgning teknik og miljø - bemærkninger.pdf.pdf
sagsnr18-2969_doknr166263-19_v2_budgetopfølgning vej og park - bemærkninger.pdf.pdf
sagsnr18-2969_doknr165979-19_v1_uddybning af afvigelser på plan og teknik pr. 30.09.2019.docx

Bilag

Rapport - Budgetopfølgning 30.09.2019 - Udvalget for Plan og Teknik - Prisme.pdf
Budgetopfølgning Kollektiv trafik - bemærkninger.pdf
Budgetopfølgning Teknik og Miljø - bemærkninger.pdf
Budgetopfølgning Vej og Park - bemærkninger.pdf
Uddybning af afvigelser på Plan og Teknik pr. 30.09.2019


512. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Udvalget for Plan og Teknik - Anlæg

Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Udvalget for Plan og Teknik - Anlæg
Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på anlæg pr. 30. september for Udvalget for Plan og Teknik viser, at der samlet er afsat 66,8 mio. kr. i 2019, hvoraf 35,3 mio. kr. er overført fra 2018. Af det samlede anlægsbudget i 2019 forventes der et mindreforbrug på ca. 19,7 mio. kr., som forventes at blive overført til 2020.

 

 

Under Vej og Park forventes der et samlet mindreforbrug på 9,4 mio. kr., som forventes at blive overført til 2020. Mindreforbruget kan primært henføres til 2 anlægsprojekter vedr. kloakseparering samt udskydelse af cykelsti på Fåborgvej.

 

Under Teknik og Miljø forventes der et samlet mindreforbrug på 4,9 mio. kr., som forventes at blive overført til 2020. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte midler af puljen til nedrivning af kommunale bygninger.

 

Under Plan og Vækst forventes der et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr., som forventes at blive overført til 2020. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte midler af diverse puljer, som typisk løber over flere år.

 

For yderligere oplysninger er der udarbejdet en oversigt med statusbeskrivelse på de budgetterede anlægsprojekter, jf. bilag.

 

Samlet status på jordforsyningen udarbejdes der en særskilt orienteringssag.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at gennemgangen giver et retvisende billede ud fra forhold kendt på opfølgningstidspunktet. Der er dog stadigvæk usikkerheder, og der bør derfor tages forbehold for, at der kan forekomme korrektioner til skønnene.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ

Økonomi

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt en overførsel til 2020 på 19,7 mio. kr.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 14-11-2019

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

 sagsnr18-2969_doknr165546-19_v1_anlæg pr. 30.09.2019 - plan og teknik - budgetopfølgning.xlsx

Bilag

Anlæg pr. 30.09.2019 - Plan og Teknik - budgetopfølgning


513. Orientering. Budgetforlig 2020-2023 for Udvalget for Plan og Teknik

Orientering. Budgetforlig 2020-2023 for Udvalget for Plan og Teknik
Sagsfremstilling

Alle 7 partier og grupper er blevet enige om et budget for Varde Kommune for 2020 og overslagsår, jf. budgetforliget indgået 3. oktober 2019.

 

Hovedpunkterne fra budgetforliget for Udvalget for Plan og Teknik er:

 

 • En samlet besparelse på 2.100.000 kr. i 2020, faldende til 1.300.000 kr. i 2023.
 • Nye driftstiltag udgør 0 kr. i 2020, stigende til 200.000 kr. i 2023.
 • Anlægssummen udgør 40.120.000 kr. i 2020, faldende til 8.056.000 kr. i 2023.

 

Af nedenstående tabeller fremgår råderumsforslag, nye driftstiltag og anlægsprojekter til budget 2020 – 2023, for Udvalget for Plan og Teknik.

 

 

Den samlede besparelse for Udvalget for Plan og Teknik udgør 2.100.000 kr. i 2020 faldende til 1.300.000 kr. i 2023. Besparelsen fordeles i 2020 med 1.500.000 kr. til Vej og Park, faldende til 700.000 kr. i 2023 og 600.000 kr. årligt på kollektiv trafik.

 

 

Nye driftstiltag forøger budgettet på billetindtægter i Tambours Have og Minibyen, som modsvares af forøget udgifter til fornyelse af Tambours Have samt til at skabe balance mellem indtægter og udgifter i Minibyen. Herudover er der afsat 200.000 kr. i 2022 og 2023 til drift af Holme Å og ådalen.

 

 

Der er afsat nye anlægsbeløb på følgende projekter:

 • Pulje til byggemodning
 • En levende bymidte i Blåvand
 • Bramming-Grindsted banen
 • Genopretning af Holme Å og ådalen
 • En samlet løsning for Nordenskov bymidte – LAR-projekt

 

Derudover er der tilført midler i form af tekniske ændringer af budgettet.

 

Tekniske tilretninger

Stigning i udgifter på kollektiv trafik pga. faldende indtægter vedr. skolekort, som fra skoleåret 2017/2018 er gået fra almindeligt buskort til rejsekort. Det betyder at det faktiske forbrug konteres i stedet for en fast månedlig betaling. 1.800.000 kr. årligt fra 2020.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen om budget 2020 tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 14-11-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

514. Orientering. Opfølgning på militærøvelse 2019

Orientering. Opfølgning på militærøvelse 2019
Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer på mødet om status i sagen.

Anbefaling

Det anbefales,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 14-11-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

515. Orientering. Oversigter

Orientering. Oversigter
Sagsfremstilling

Oversigter:

 • Projekter i Ejendomscenteret
 • Oversigt over plansager
 • Klagesager ved Planklagenævnet
Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at oversigterne tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 14-11-2019

Oversigterne blev taget til efterretning.sagsnr19-364_doknr170878-19_v1_oversigt af plansager ved planklagenævnet.xlsx.xlsx
sagsnr16-415_doknr174133-19_v1_igangværende projekter i ejendomscentret november 2019.pdf
sagsnr19-364_doknr177781-19_v1_oversigt over plansager 2019 (dateret 14.11.19).pdf

Bilag

Oversigt af plansager ved Planklagenævnet.xlsx
Igangværende projekter i Ejendomscentret november 2019
Oversigt over plansager 2019 (dateret 14.11.19)


516. Orientering. Kommende sager

Orientering. Kommende sager
Sagsfremstilling

Kommende sager:

 • Kommuneplantillæg, tilbageførsel til landzone i Billum
 • Ændring af kommuneplanramme ved Nordre Boulevard, Varde
 • Lokalplan for Ølgod bymidte
 • Lokalplan for Østerbro 5 i Ølgod
 • Lokalplan for erhvervsområde ved nuværende rideskole på Engdraget, Varde
 • Lokalplan for boligområde i Outrup – Landsbyudvikling
 • Lokalplan for boligområde i Outrup
 • Lokalplan for Rideskole i Varde Nord
 • Lokalplan for Remisen i Varde
 • Lokalplan for Rådhuset i Nørre Nebel
 • Lokalplan for sommerhusområde i den vestlige del af Blåvand
 • Lokalplan for sommerhusområde i den nordlige del af Blåvand
 • Lokalplan for sommerhusområde i den sydøstlige del af Blåvand
 • Lokalplan for ferie- og fritidsformål i Ho, hotel og hytter
 • Lokalplan for solcelleanlæg nord for Mejls
 • Justering af Lokalplan 35 for Vardegårdvej i Varde Nord
 • Ophævelse af LP 2.4 for et boligområde i Gl. Tistrup
 • Ophævelse af LP 02.C02.01 i Billum
 • Ophævelse af LP 9 for tæt-lavbebyggelse i Ølgod
 • Ophævelse af del af LP 01.019.01 i Oksbøl
 • Oversigt over private søer med offentlig adgang/opdateret liste over oprensning af søer
Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 14-11-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

517. Prioritering af byggemodninger 2020/2021 - Lukket punkt
518. Godkendelse af 2020 takster for DIN Forsyning A/S - Lukket punkt
519. Gensidig orientering - Lukket punkt