UDVALG

Udvalget for Plan og Teknik

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

24-10-2019 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

24-10-2019 16:00:00


PUNKTER

478. Godkendelse af dagsorden
479. Tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-2021 - Kystturisme og nyt sommerhusområde
480. Vrøgum Udviklingsplan
481. Ansøgning. Plangrundlag for Nygaards Afrika i Lydum
482. Kommuneplantillæg for bebyggelse langs Blåvandvej
483. Lokalplan for bebyggelse langs Blåvandvej
484. DIN Forsyning A/S's plan for separatkloakering
485. Justering af reglerne for optagelse i FlexUng
486. Revideret investerings- og tidsplan for offentlige toiletter 2019-2023
487. Lukning af Lærkevej i Tistrup for biltrafik
488. Ansøgning. Nedlæggelse af privat fællessti ved Møllesvinget, Tofterup
489. Ansøgning. Etablering af vigeplads på Tinghøjvej, Ølgod
490. Ansøgning. Landzonetilladelse til midlertidig p-plads til Tirpitz
491. Ansøgning. Nedrivning af Alslev Præstegård
492. Ansøgning. Nedrivning af Karl Postsvej 9b, Blåvand
493. Orientering. Tildeling af 99 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen
494. Orientering. Etablering af Vandråd
495. Orientering. Afgjort klagesag om lokalplan for Materielgården, Varde
496. Orientering. Afvist klagesag om Tematillæg til Planstrategi 2015
497. Orientering. Oversigter
498. Orientering. Kommende sager
499. Overtagelse af banetracé for Bramming-Grindstedbanen - Lukket punkt
500. Gensidig orientering - Lukket punkt478. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 24-10-2019

Der ønskes orienteringspunkt om Forsvarets brug af naturområder i forbindelse med øvelser på næste udvalgsmøde.

 

 

Godkendt

479. Tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-2021 - Kystturisme og nyt sommerhusområde

Tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-2021 - Kystturisme og nyt sommerhusområde
Sagsfremstilling

Erhvervsministeren inviterede i første kvartal af 2019 Varde Kommune til at ansøge om udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen. Dette er ansøgningsrunde nr. 2.

 

Der er efterfølgende udarbejdet et tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-2021 med henblik på at afdække muligheden for udpegning af nye sommerhusområder inden for kystnærhedszonen. Det blev besluttet at arbejde med et område lige sydøst for Nymindegab, omkring Nymindegab Stadion. Byrådet besluttede 25. juni 2019 at sende tematillægget i offentlig høring.

 

Tematillægget har været i høring fra 27. juni til 15. september 2019, og der er kommet 9 høringssvar i høringsperioden.

 

Høringssvarene handler blandt andet om bekymringer om slid på naturen, oplevelsen af skovbrynet fra Vesterhavsvej, spørgsmålet om, om tematillægget er tilstrækkeligt gennemarbejdet, samt vægtningen af de vurderede emner i tematillægget.

 

Derudover handler høringssvarene om emner som en eventuel flytning af minkfarm og som følge heraf udvidelse af ansøgningsområde, kapacitet contra kvalitet og udvidelse af sæson, spørgsmålet om, om tematillægget er i overensstemmelse med kommunens vision, naturpolitik og politiske hensyn, samt et ønske om at en helårsbeboelse ikke bliver omsluttet af et sommerhusområde.

 

Som følge af indkomne bemærkninger og intern kvalitetskontrol er der foretaget tilretninger i tematillægget. Derudover er der som følge af indkomne bemærkninger foretaget enkelte præciseringer af tekst og kort.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at et areal alene på arealet vest for Vesterhavsvej vil stå stærkere ved ansøgning til Erhvervsstyrelsen. Denne vurdering gøres på baggrund af de indkomne høringssvar samt fornyet vurdering af arealerne, set bl.a. i forhold til hensyn til bedrifterne øst for Vesterhavsvej og Grønt Danmarkskort øst for Vesterhavsvej.

 

Reduceres ansøgningen til arealet vest for Vesterhavsvej, vil ansøgningsarealet reduceres fra ca. 20,1 ha. til ca. 13 ha. Med den i tematillægget anvendte regnemetode betyder det, at arealet potentielt set kan indeholde ca. 73 sommerhuse i stedet for de 112 sommerhuse, som indgik i forslag til tematillægget.

 

Ét erhverv vurderes at kunne have indflydelse på området, hvis dette ønsker at udvide sin produktion. Der foreligger tilladelse til at udvide bedriften, som er gældende frem til medio 2023. Hvis muligheden udnyttes, vil lokalplanområdet skulle indskrænkes efter konkret vurdering af lugtforhold. Dette vil i så fald ske i henhold til planloven § 15 b. stk. 1. En udvidet bedrift vurderes at kunne have indflydelse på ca. 1/6 af området.

Konsekvens i forhold til visionen

Med tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-2021 – ”Kystturisme og nyt sommerhusområde”, lægges der op til en styrkelse og udvikling af kystturismen i Varde Kommune, og med et nyt sommerhusområde kan der skabes forudsætninger for, at flere vil have mulighed for at opleve kommunens unikke kyst og natur.

Retsgrundlag

Planloven

Miljøvurderingsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ”Tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-2021 – Kystturisme og nyt sommerhusområde” med tilpasning af ansøgningsområde og med deraf følgende tilretninger godkendes,

at ”resumé af indkomne bemærkninger og vurdering af disse” godkendes,

at ”miljøvurdering” med konsekvensrettelser grundet tilpasning af ansøgningsområde godkendes,

at notat om ”sammenfattende redegørelse til miljøvurdering af Tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-2021” godkendes, og

at der med baggrund i tematillægget ansøges om et nyt sommerhusområde ved Nymindegab.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 24-10-2019

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:

 

Set i lyset af det ret begrænsede antal sommerhuse, som i sidste ende kan forventes at kunne blive bygget på arealet, og set i forhold til de modsatrettede natur-, landskabs- og friluftslivsmæssige interesser, som i dag er knyttet til området, ønsker Udvalget for Plan og Teknik ikke, at Varde Kommune binder flere ressourcer i opgaven med at skaffe et plangrundlag. Derfor indstilles det, at Byrådet undlader at søge staten om, at Varde Kommune får del i den aktuelle statslige pulje til nye sommerhuse indenfor kystnærhedszonen.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

 

x

 

Preben Friis-Hauge

V

 

x

 

Anders Linde

V

 

x

 

Niels Haahr Larsen

V

 

x

 

Søren Laulund

A

 

x

 

Jan Lings

A

 

x

 

Niels Christiansen

C

x

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

x

 

 

Preben Friis-Hauge

V

x

 

 

Anders Linde

V

x

 

 

Niels Haahr Larsen

V

x

 

 

Søren  Laulund

A

x

 

 

Jan Lings

A

X

 

 

Niels Christiansen

C

 

X

 

 

Anbefalingen blev hermed godkendt.sagsnr19-3133_doknr152801-19_v1_høringssvar samlet - tematillæg til udviklingsstrategi 2018-21.pdf
sagsnr19-3133_doknr160514-19_v1_bilag - indgår i, udgår af ansøgningsområde- tematillæg 2019.pdf
sagsnr19-3133_doknr160499-19_v1_tematillæg version 15-10-2019-compressed.pdf.pdf
sagsnr19-3133_doknr160688-19_v1_udkast til resumé af indkomne bemærkninger og vurdering af disse - tematillæg 2019.pdf
sagsnr19-3133_doknr160685-19_v1_miljøvurdering med sammenfattende redegørelse - tematillæg 2019.pdf

Bilag

Høringssvar samlet - Tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-21
Bilag - indgår i, udgår af ansøgningsområde- Tematillæg 2019
Tematillæg version 15-10-2019-compressed.pdf
Udkast til resumé af indkomne bemærkninger og vurdering af disse - tematillæg 2019
Miljøvurdering med sammenfattende redegørelse - Tematillæg 2019


480. Vrøgum Udviklingsplan

Vrøgum Udviklingsplan
Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 6. juni 2019 Forslag til Vrøgum Udviklingsplan. Forslaget har været i offentlig høring fra 14. juni til 14. juli 2019.

 

Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar. Der er ikke foretaget ændringer i udviklingsplanen.

 

Med ønske om at få udarbejdet en fælles plan for byen, forespurgte en styregruppe i Vrøgum i 2018 om muligheden for, at Varde Kommune kunne hjælpe byen i gang med udarbejdelsen af deres egen udviklingsplan. Der blev givet tilsagn om, at der kunne ydes vejledning til opstart af egen plan samt hjælp til afholdelse af en første workshop til igangsættelse af en proces, fordi man ikke havde ressourcer lokalt til afholdelse af en opstartsworkshop.

 

Til workshoppen mødte 70-80 engagerede borgere op for at udvikle projekter, der kunne medvirke til en udvikling af Vrøgum. Styregruppen og interesserede medborgere har efterfølgende ved interne arrangementer i Vrøgum udviklet og finpudset idéerne, som er med i udviklingsplanen. Varde Kommune har efterfølgende hjulpet med opsætning af planen.

 

Vrøgum Udviklingsplan indeholder 8 projekter, hvor fokus ligger på inkluderende arrangementer og udvikling af de omkringliggende grønne områder og muligheden for aktiv brug af disse.

 

Eksempler på projekter er ”Luft ild og Vand – Shelters i Vrøgum Plantage”, som skal lokke vandrende og ridende turister til at gøre ophold ved Vrøgum, og ”Vrøgum-spis-sammen”, der skal medvirke til at vedligeholde og udbygge sammenholdet i byen samt gøre byen til et attraktivt samfund for tilflyttere.

 

Det fremadrettede arbejde med udviklingsplanens projekter er forankret ved styregruppen og de frivillige bag idéerne.

 

Ved realiseringen af de enkelte projektidéer vil der være behov for finansiering. Projektgrupperne samt styregruppen er blevet informeret om mulighederne for at ansøge om midler fra udviklingspuljen oprettet af Udvalget for Plan og Teknik.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Vrøgum Udviklingsplan er et godt udgangspunkt for en udvikling af Vrøgum efter byens egne ønsker, både i forhold til sociale arrangementer, rekreative bynære faciliteter og oplevelser.

 

En enkelt oplevelse har allerede været ført ud i livet. Der blev 2019 afviklet traktortræk i Vrøgum. Det var en idé, der fremkom gennem arbejdet med Vrøgum Udviklingsplan.

 

Kommunen vil, som ved øvrige udviklingsplaner, understøtte planen med sparring til den lokale bestyrelse og eksempelvis vejledning til fundraising og projektledelse samt vejledning i enkelte projekter.

Konsekvens i forhold til visionen

Halvdelen af projekterne i Vrøgum Udviklingsplan har fokus på udviklingen af de omkringliggende grønne områder og mulighederne for en aktiv brug af disse.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at Vrøgum Udviklingsplan vedtages, og

at forvaltningen fortsætter med at understøtte udviklingsarbejdet gennem vejledning til fundraising og projektledelse med henblik på at understøtte styregruppen i udmøntningen af udviklingsplanens enkelte projekter.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 24-10-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-9756_doknr80616-19_v1_vrøgum udviklingsplan til print-komprimeret.pdf

Bilag

Vrøgum UDVIKLINGSPLAN til print-komprimeret


481. Ansøgning. Plangrundlag for Nygaards Afrika i Lydum

Ansøgning. Plangrundlag for Nygaards Afrika i Lydum
Sagsfremstilling

LandSyd har for Nygaards Afrika ansøgt om ændring af plangrundlaget for Nr. Lydumvej 110. Ejeren ønsker at videreudvikle området med spillested, jagtmuseum, overnatningsmuligheder, dyrepark og tiltag som gårdbutik m.v.

 

Området er delt op i 3 delområder med delområde 1 længst væk fra Nr. Lydumvej, derefter ligger både delområde 2 og 3 op ad Nr. Lydumvej.

 

I delområde 1 ønsker ejer at opføre bebyggelse, der almindeligvis kan opføres i forbindelse med en skov, f.eks. udsigtstårn, foderpladser og læskure. Her er der i dag en dyrepark.

 

I delområde 2 ønsker ejer mulighed for at etablere en række tiltag såsom opsætning af op til i alt 40 hytter i en højde op til 5 m og et grundareal på ca. 40-50 m2. Ejer ønsker desuden mulighed for en pavillon til morgenmad og betjening af områdets gæster. Pavillonen forventes ikke højere end 7 m og ikke større end 250 m2.

 

I delområde 3 ønsker ejer mulighed for at etablere 1 hal mere. Der ønskes mulighed for samlet at udvide med 1.500-2.000 etagemeter. De resterende områder i delområde 3 skal anvendes til parkeringsplads, afskærmende beplantning m.v.

 

Arealet på ca. 36 ha. ligger i landzone, jf. bilag. På arealet findes i dag et jagtmuseum, restaurant, et danse-/spillested, 10 hytter samt en dyrepark på ca. 30 ha, som også indeholder en put and take sø. Gæster i dyreparken bliver transporteret rundt i parken på særligt indrettede vogne. Området støder mod nord op til åbne marker og en smule skov. Mod øst og vest er der ejendomme og større markstykker. Mod syd grænser området op til Nr. Lydumvej.

 

Indenfor det ansøgte område er der følgende beskyttelser:

 • Søbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelsesloven § 16)
 • Skovbyggelinjen (naturbeskyttelsesloven § 16)
 • Overgangslandskab
 • Et beskyttet dige i det nordøstligelige skel (museumsloven § 29a)
 • En § 3-beskyttet eng
 • Tre § 3-beskyttede søer
 • To § 3-beskyttede vandløb

 

Sagen er en A-sag, der forudsætter forudgående indkaldelse af idéer og forslag og beslutning i Byrådet. Et debatoplæg har derfor været sendt i høring i perioden fra 27. august til 10. september 2019. Der er indkommet 4 bemærkninger, der særligt handler om belysning, støj, trafik og parkering. De indkomne bemærkninger er behandlet i resumé af indkomne bemærkninger.

 

I A-sager beslutter Byrådet om planlægningen ønskes igangsat, mens Udvalget for Plan og Teknik prioriterer, hvornår sagen opstartes i forvaltningen.

Forvaltningens vurdering

Området ligger i landzone, og derfor skal der ved planlægning udarbejdes et kommuneplantillæg med ramme til rekreative formål. Området vil fortsat ligge i landzone. Derudover ligger området i overgangslandskab, hvilket betyder, at det er nødvendig med en konkret vurdering af konsekvenserne af ny udvikling i forhold til landskabsværdierne. Nye bygninger og anlæg skal tilpasses landskabets karakter, særligt med hensyn til beplantning, placering, udformning og materialevalg.

 

I ansøgningen er der ikke beskrevet planer eller anlæg, der strider mod de nævnte beskyttelser ovenfor. Et eventuelt lokalplanforslag vil blive vurderet i forhold til disse beskyttelser, ligesom det vil blive vurderet nærmere, om der i lokalplanen skal indføjes bestemmelser, der sikrer beskyttelsesinteresserne.

 

Det er tidligere vurderet, at yderligere udbygning af området er lokalplanpligtigt, fordi nyt bolig- og erhvervsbyggeri som udgangspunkt skal opføres inden for byzone eller udlagte rammeområder i umiddelbar tilknytning til eksisterende byer.

 

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte er lokalplanpligtigt, fordi de samlede aktiviteter ligger i overgangslandskab i landzone, og aktiviteterne skal derfor ledsages af vilkår, som sikrer, at byggeriet udformes sådan, at de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier ikke påvirkes utilsigtet. Derudover er der også behov for regulering af forhold omkring større parkeringsanlæg i det åbne landskab.

 

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger fra indkaldelse af idéer og forslag giver anledning til, at der ved udarbejdelse af lokalplan skal opstilles bestemmelser for indretning af belysning for at sikre en hensigtsmæssig regulering af lysforholdene fremadrettet. Derudover skal der udarbejdes en støjrapport for at fastlægge hvilke forhold, der skal arbejdes med for at mindske støjgener for omgivelserne. Varde Kommune har før denne ansøgning givet et påbud om udarbejdelse af en støjrapport. Endelig skal det sikres at trafik til og fra området afvikles hensigtsmæssigt, så det ikke generer naboerne og trafikken på Nr. Lydumvej.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommuneplan 2017, Varde Kommune

Lov om planlægning

Miljøvurderingsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Hvis det ansøgte imødekommes, skal der gennemføres en offentlig høring, jf. planloven § 24, stk. 1. Derudover har der været indkaldt idéer og forslag til planlægningen forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget, jf. planloven § 23c, stk. 1.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det nødvendige plangrundlag i form af lokalplan og kommuneplantillæg udarbejdes,

at sagen medtages i prioriteringen af sager til igangsætning,

at der fastsættes bestemmelser for belysning og støj, så de omkringliggende områder udsættes for mindre lyspåvirkning og støj, og

at resumé af de indkomne bemærkninger til indkaldelse af idéer og forslag godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 24-10-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr19-5348_doknr151555-19_v1_samlede høringssvar.pdf
sagsnr19-5348_doknr140175-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger til principansøgning.doc
sagsnr19-5348_doknr151319-19_v1_bilag ansøgning.pdf
sagsnr19-5348_doknr151317-19_v1_ansøgning.docx
sagsnr19-5348_doknr153841-19_v1_nr lydumvej 110.pdf
sagsnr19-5348_doknr158089-19_v1_ejererklæring_m_underskrift.pdf.pdf

Bilag

Samlede høringssvar
Resumé af indkomne bemærkninger til princiipansøgning
Bilag ansøgning
Ansøgning
Nr Lydumvej 110
Ejererklæring_m_underskrift.pdf


482. Kommuneplantillæg for bebyggelse langs Blåvandvej

Kommuneplantillæg for bebyggelse langs Blåvandvej
Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 20. juni 2019 forslag til Tillæg 26. Forslaget har været fremlagt i offentlig høring fra 21. juni til 18. august 2019.

 

Formålet med Tillæg 26 er at give mulighed for udarbejdelse af Lokalplan 08.10.L01 på baggrund af § 14-forbud.

 

Ved høringsperiodens udløb var der kommet 6 høringssvar. Høringssvarene handler om, at der ikke må komme flere end de 3 boligenheder indenfor området, som er der i dag. Der indkom bemærkning om yderligere beskrivelse af tillæggets virkning på bl.a. det bevaringsværdige landskab, Natura 2000, bilag IV-arter og Grønt Danmarkskort.

 

Tillæg 26 er udarbejdet sideløbende med Lokalplan 08.10.L01 Bebyggelse langs Blåvandvej.

 

Tillæg 26 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Lokalplan 08.10.L01 kan godkendes.

 

Sagen er en B-sag, hvor både planforslag og endelig plan vedtages af Udvalget for Plan og Teknik.

Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger.

 

Der er under redegørelsen tilføjet yderligere beskrivelse af Grønt Danmarkskort, Natura 2000, bilag IV-arter og bevaringsværdigt landskab i tillægget.

 

Det er forvaltningens vurdering, at de indkomne bemærkninger ikke bør føre til yderligere ændringer i kommuneplantillægget.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Tillæg 26 vedtages med de foreslåede ændringer, og

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til forslag til Tillæg 26 godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 24-10-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-13781_doknr153679-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger.doc
sagsnr18-13781_doknr146468-19_v1_tillæg 26 til kommuneplan - 2017.pdf.pdf

Bilag

Resumé af indkomne bemærkninger
Tillæg 26 til kommuneplan - 2017.pdf


483. Lokalplan for bebyggelse langs Blåvandvej

Lokalplan for bebyggelse langs Blåvandvej
Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 20. juni 2019 Forslag til Lokalplan 08.10.L01 Bebyggelse langs Blåvandvej. Forslaget har været fremlagt i offentlig høring fra 21. juni til 18. august 2019.

 

Der er på baggrund § 14-forbud udarbejdet en lokalplan for at regulere områdets bebyggelse og mulighed for ombygning og nybyggeri.

 

Ved høringsperiodens udløb var der kommet 6 høringssvar. Høringssvarene handler om, at der ikke må komme flere end de 3 boligenheder indenfor området, som er der i dag. Der indkom krav om yderligere beskrivelse af lokalplanens virkning på bl.a. det bevaringsværdige landskab, samt mulighed for tilføjelse af passage omkring jordkabel, der løber langs Blåvandvej.

 

Ejer af bolig på Blåvandvej 70 har indenfor høringsperioden indsendt en klage til Varde Kommune, der handler om sagens forløb, samt utilfredshed over, at forsvaret har indflydelse på antallet af boligenheder.

 

Tillæg 26 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før denne lokalplan kan vedtages.

 

Sagen er en B-sag, hvor både planforslag og endelig plan vedtages af Udvalget for Plan og Teknik.

Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger.

 

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen er udarbejdet med henblik på, at bebyggelse lægger sig ind i området på bedst mulig vis, men ikke at give lov til flere boliger. Der er indføjet bestemmelser i lokalplanen, så der ikke kommer mere end de 3 boligenheder, der er i dag. Derudover er det indskrevet i lokalplanen, at der kun kan dispenseres fra dette med accept fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

 

Der er tilføjet yderligere beskrivelse af Grønt Danmarkskort og bilag IV under redegørelsesdelen.

 

Forvaltningen har 9. januar 2019 besvaret en klage fra ejer af Blåvandvej 70 til Planklagenævnet. Klagen handler om nedlæggelse af § 14 forbud mod ombygning af tagetagen på ejendommen Blåvandvej 70. Planklagenævnet orienterede 8. juli 2019, om at det vil færdigbehandle sagen inden for 6 måneder.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Lokalplan 08.10.L01 for bebyggelse langs Blåvandvej vedtages med de foreslåede ændringer, og

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 24-10-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-13780_doknr128493-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger.doc
sagsnr18-13780_doknr146462-19_v1_lokalplan 08.10.l01 bebyggelse langs blåvandvej.pdf.pdf
sagsnr18-13780_doknr153673-19_v1_samlede høringssvar.pdf
sagsnr18-13780_doknr158081-19_v1_klage vedr. blåvandvej 70, 6857 blåvand.pdf.pdf
sagsnr18-13780_doknr158078-19_v1_klage fra varsling vedr. §14 blåvandvej 70, 6857 blåvand.pdf.pdf

Bilag

Resumé af indkomne bemærkninger
Lokalplan 08.10.L01 Bebyggelse langs Blåvandvej.pdf
Samlede høringssvar
Klage vedr. Blåvandvej 70, 6857 Blåvand.pdf
Klage fra varsling vedr. §14 Blåvandvej 70, 6857 Blåvand.pdf


484. DIN Forsyning A/S's plan for separatkloakering

DIN Forsyning A/S's plan for separatkloakering
Sagsfremstilling

I kommunens spildevandsplan 2019-2029 indgår, at DIN Forsyning A/S en gang om året ajourfører investeringsplanen for separatkloakering af fællekloakerede områder, og at Varde Kommune skal godkende planen. DIN Forsyning A/S har derfor fremsendt en investeringsplan 2020-2023 til godkendelse.

 

Formålet med investeringsplanen er blandt andet at sikre, at borgerne og ledningsejere m.v. kender planen for de næste 3 års separering.

 

DIN Forsyning A/S har sammen med investeringsplanen redegjort for ændringerne i forhold til den seneste plan for separatkloakering af fællekloakerede områder.

 

Horne er medtaget i investeringsplanen med udgifter i 2020 og 2021. Fremrykningen er primært begrundet med, at den eksisterende fælleskloak er udskiftningsmoden. En gennemgang af systemet ved tv-inspektion har tilvejebragt ny viden om kloakkernes tilstand. Tv-inspektionen indikerer, at der kan opstå omfattende skader og brud i systemet indenfor meget kort tid. 

 

Nr. Nebel er ligeledes fremrykket med investeringer allerede fra 2020. Formålet med at fremrykke arbejdet er at begrænse mængden af overløb fra rensningsanlæg i forbindelse med større nedbørshændelser.

 

I Ølgod er separering af Søndergade fremrykket. I den nuværende spildevandsplan indgår fjernelse af overløbsbygværker. Separering af oplandet vil betyde en fjernelse af overløbet. Alternativet ville være at udbygge bassinvolumen for den nuværende fælleskloak.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at igangsætning af separatkloakering af Nr. Nebel vil være med til at begrænse det bidrag af opblandet spildevand, der ledes ud i vandløbssystemet og i sidste ende udløbet i Ringkøbing Fjord. Tiltaget vil således bidrage med en generel forbedring af badevandsforholdene i Ringkøbing Fjord.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at DIN Forsyning A/S’s plan for separatkloakering af fælleskloakerede områder godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 24-10-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr19-11665_doknr155562-19_v1_bilag til behandling af din forsynings investeringsplan.docx

Bilag

Bilag til behandling af DIN Forsynings investeringsplan


485. Justering af reglerne for optagelse i FlexUng

Justering af reglerne for optagelse i FlexUng
Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik godkendte i juni 2018 retningslinjer for unges optagelse i FlexUng ordningen.

 

FlexUng er et trafiktilbud til 16 til 19-årige, som giver adgang til at blive kørt fra dør til dør på selvvalgte tidspunkter og uafhængig af andre rejsende. FlexUng er et supplement til den eksisterende rutelagte kollektive trafik.

 

Det blev i juni 2018 besluttet, at kriteriet for optagelse i ordningen er, at man har et ungdomskort. Et ungdomskort giver adgang til ubegrænset brug af almindelig kollektiv trafik i det takstområde, man bor i. Prisen for et ungdomskort er 640 kr. pr. måned for unge, som ikke er uddannelsessøgende, og 367,50 kr. for unge, der er uddannelsessøgende.

 

Det har imidlertid vist sig, at FlexUng ikke er en tilstrækkelig brugbar løsning for unge, som har brug for daglig transport mellem hjem og uddannelsessted, og som bor i et område, hvor der ikke tilbydes kollektiv trafik, der kan benyttes. Det vurderes, at den daglige rejse med FlexUng bliver for dyr, når brugen af FlexUng er betinget af, at man køber et ungdomskort.

 

Forvaltningen foreslår derfor, at der ændres i reglerne for visitering, så unge kan optages i ordningen uden at have et ungdomskort, hvis de ikke kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitution med almindelig kollektiv trafik. Øvrige betingelser for brugen af FlexUng fortætter som hidtil:

 

 • prisen for FlexUng i Varde Kommune er 2,00 kr. pr. km – minimum 20 kr. pr. tur
 • ansøgning om optagelse i FlexUng skal rettes til Kørselskontoret i Borgerservice
 • brugen af FlexUng begrænses til alene at gælde ture internt i kommunen
 • FlexUng kan ikke benyttes til ture internt i Varde by, hvor der allerede tilbydes bybus i fast rute. Lignende begrænsninger gælder også i de øvrige kommuner, som tilbyder FlexUng.
Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at justere i visiteringskriterierne for optagelse i FlexUng for at sikre, at alle unge i Varde kommune har lige adgang til at transportere sig mellem hjem og uddannelsessted.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber

Økonomi

Der vil muligvis ske en meget lille forøgelse i brugen af FlexUng på baggrund af den foreslåede ændring. På nuværende tidspunkt kan den forventede stigning holdes indenfor det afsatte budget.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at visiteringskriterierne for optagelse i FlexUng ordningen ændres, så unge kan optages i ordningen uden forudgående køb af et ungdomskort, hvis de bor et sted uden adgang til kollektiv transport mellem hjem og uddannelsessted.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 24-10-2019

Anbefalingen blev godkendt.

486. Revideret investerings- og tidsplan for offentlige toiletter 2019-2023

Revideret investerings- og tidsplan for offentlige toiletter 2019-2023
Sagsfremstilling

Forvaltningen ønsker en revision af ”Investerings- og tidsplanen for offentlige toiletter 2017-2021”, som sidst er revideret i 2018.

 

Revisionen er begrundet i, at de påtænkte nye toiletter ved Blåvand Fyr og Børsmose bliver dyrere end først beregnet. Det skyldes specielt ændring af placering af toilettet ved Blåvand Fyr.

 

Desuden er der nye ønsker til nye toiletfaciliteter samt ønske om at øge kapaciteten på flere lokaliteter.

 

Samtidig har vi haft et mindre forbrug på anskaffelse af ny toiletvogn på Skallingen.

 

Disse ændringer har givet anledning til en revideret investerings- og tidsplan for årene 2019 – 2023.

Forvaltningens vurdering

Minibyen/Arnbjerg

Der er afsat 257.000 kr. på anlægsbudgettet til toiletter i Arnbjerg. En ideel løsning var at bygge nyt i forbindelse med bygning af nye toiletter i Minibyen. Det var vist sig at være en uforholdsmæssig dyr løsning på grund af opfyld og dårlige jordbundsforhold i området. Forvaltningen foreslår derfor, at der bygges toiletfaciliteter ved indgangen til parken ved p-pladsen bag museet, og at toiletterne i Minibyen renoveres. Der er afsat 200.000 kr. til projektet, men det forventes, at der skal afsættes yderligere 150.000 kr.

 

Stationsbygningen på Ølgod Station

Der er afsat 300.000 kr. til renovering af toiletfaciliteterne i stationsbygningen i 2023. Forvaltningen vurderer, at det ikke er muligt at renovere toilettet pga. råd i tagkonstruktionen. Derfor skal der bygges nyt, og forvaltningen vurderer, at en ny toiletbygning kan placeres syd for cykelparkeringen ved Ølgod Station. Det betyder, at der skal afsættes yderligere 200.000 kr. til projektet i 2023.

 

P-pladsen ved Blåvand Fyr

Forvaltningen vurderer, at der skal bygges nye toiletfaciliteter med øget kapacitet i tilknytning til parkeringspladsen. Det betyder, der skal afsættes yderligere 150.000 kr. til projektet. Faciliteterne forventes at kunne stå klar inden højsæsonen i 2020.

 

Blåvand midtby

Forvaltningen vurderer, at toiletkapaciteten skal øges pga. det øgede antal turister. Derfor fremrykkes en ombygning af toiletterne i Blåvand midtby fra 2021 til 2020. Det betyder at toiletfaciliteter i Gammelgab, der var planlagt til 2020, udsættes til 2021.

 

Sandkassen i Blåvand

Arbejdet med ombygning af toiletter ved Sandkassen er stillet i bero pga. konstateret råd i de bærende konstruktioner. Der stilles midlertidige toiletfaciliteter op i perioden 1. juni til 15. september af hensyn til Blå Flag. Det giver en ekstra udgift på 75.000 kr.

 

Lille Strandvej i Blåvand

Forvaltningen har modtaget et ønske fra en borger om toiletvogn ved Lille Strandvej. Forvaltningen vurderer, at udgiften til etablering af afløb og tilslutning af vand bliver uforholdsmæssigt stor. Forvaltningen anbefaler derfor, at ønsket ikke imødekommes.

 

P-pladsen ved Hvidbjerg Strandvej

Tilladelsen til de midlertidige toiletter ved p-pladsen udløber 1. juli 2020. Forvaltningen foreslår, at tilladelsen forlænges i yderligere 2 år.

 

Børsmose Strand

Der skal bygges nye toiletter. Forvaltningen foreslår, at de toiletterne i den gamle Røde Kors bygning rives ned, og at der bygges nyt samme sted. Bygningen ejes af Varde Kommune, men ligger på Naturstyrelsens areal, og forhandling med Naturstyrelsen pågår. De nye toiletter forventes at stå klar til højsæsonen 2020.

 

Herudover pågår lidt større renoveringer af toiletterne ved SuperBrugsen i Oksbøl, Borkvej 1 i Nørre Nebel og Kvie Sø.

Konsekvens i forhold til visionen

Med ”Investerings- og tidsplanen” fastholder vi en højnelse af serviceniveauet på vores toiletfaciliteter, hvilket giver borgere og turister, der besøger Varde Kommune, en bedre oplevelse.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Budgettet på 0,7 mio. kr./år i årene fremover anvendes til udmøntning af ”Investerings- og handleplan for offentlige toiletter 2019 – 2023”. Den reviderede investerings- og tidsplan viser en større investering end budgetteret i 2020 – 2022, som udlignes med en mindre investering end budgetteret i 2023.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at den reviderede ”Investerings- og tidsplan for offentlige toiletter 2019–2023” godkendes, og

at ønsket om toiletvogn ved Lille Strandvej ikke imødekommes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 24-10-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-3200_doknr28369-19_v1_investerings- og tidsplan 2019 - 2023, bilag 1.xlsx

Bilag

Investerings- og tidsplan 2019 - 2023, bilag 1


487. Lukning af Lærkevej i Tistrup for biltrafik

Lukning af Lærkevej i Tistrup for biltrafik
Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik godkendte 15. august 2019 en ansøgning om lukning af Lærkevej i Tistrup for biltrafik.

 

Ansøgningen har været i 14 dages høring, og der er kommet to rettidige høringssvar; et fælles fra 7 lodsejere, der bor på Bøgevej, og et fra ejerne af Bøgevej 7.

 

Lodsejerne bag det fælles høringssvar er imod lukningen, og svaret handler om fremtidig etablering af parkeringsfaciliteter samt eventuel trafikforøgelse på Bøgevej på grund af lukningen.

 

Høringssvaret fra ejerne af Bøgevej 7 er et forslag om lukning af vejen mellem Lærkevej og Bøgevej.

 

Derudover er der kommet en indsigelse fra ejeren af Lærkevej 21 efter udløb af høringsfristen. Indsigelsen indeholder et forslag om lukningen af vejen på den anden side af indkørslen til Lærkevej 21.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger ikke giver anledning til ændring af Udvalgets godkendelse af 15. august 2019, jf. høringsnotat.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Vejloven § 11

Færdselsloven § 92

Økonomi

Udgifter til lukning af Lærkevej ved nr. 21 holdes indenfor Vej & Parks budget.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at lukningen godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 24-10-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Det bemærkes, at lukningen kun effektueres, hvis projekt Byens Hjerte realiseres.sagsnr19-6983_doknr151115-19_v1_notat til høringssvar vedr. lukning af lærkevej.docx
sagsnr19-6983_doknr150172-19_v1_høringssvar bøgevej 2 - 13 sagsnr. 19-6983.msg
sagsnr19-6983_doknr151775-19_v1_høringssvar bøgevej 7- sagsnr. 19-6983.msg
sagsnr19-6983_doknr157363-19_v1_høringssvar lærkevej 21 - sagsnr 19-6983 - efter udløb af høringsfristen.msg
sagsnr19-6983_doknr121507-19_v1_kortbilag lærkevej.pdf.pdf
sagsnr19-6983_bilagsnr#3139864_v1_lukning af lærkevej i tistrup sagsnr 19-6983 - image30-09-2019-122353.pdf.pdf

Bilag

Notat til høringssvar vedr. lukning af Lærkevej
Høringssvar Bøgevej 2 - 13 Sagsnr.: 19-6983
Høringssvar Bøgevej 7- Sagsnr. 19-6983
Høringssvar Lærkevej 21 - sagsnr 19-6983 - efter udløb af høringsfristen
Kortbilag Lærkevej.pdf - Kortbilag Lærkevej.pdf
Lukning af lærkevej i Tistrup sagsnr 19-6983 - image30-09-2019-122353.pdf


488. Ansøgning. Nedlæggelse af privat fællessti ved Møllesvinget, Tofterup

Ansøgning. Nedlæggelse af privat fællessti ved Møllesvinget, Tofterup
Sagsfremstilling

Ejeren af Møllesvinget 12 i Tofterup har ansøgt om nedlæggelse af en privat fællessti på sin grund. Stien er en del af en sti, der har tjent som genvej fra udstykningen nord for Møllesvinget til et supermarked, som nu er lukket. I dag benyttes stien mest af hundeluftere og motionister.

 

Ansøger har siden 1970 vedligeholdt af stien for kommunen, men han magter det ikke mere. Han overtog vedligeholdelsen, fordi han ikke ønskede brugen af kemiske ukrudtsmidler.

 

Ansøgningen har været sendt i høring hos de berørte grundejere nord for Møllesvinget, jf. privatvejsloven og forvaltningsloven. Der er kommet 1 høringssvar fra ejeren af Møllesvinget 6, som mener, at stien skal nedlægges hurtigst muligt.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at stien er en del af Tofterups stisystem, som forbinder Hovborgvej med Smedegade.

 

Der findes ingen oplysninger i kommunens stiregister om, at stien er eller har været offentlig og dermed bevaringsværdig.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om private fællesveje afsnit III om private fællesveje i byzone

Forvaltningsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at nedlæggelse af den del af stien der er på ejendommen Møllesvinget 12 godkendes, og

at godkendelsen betinges af, at alle udgifter ved vejens nedlæggelse afholdes af ansøger.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 24-10-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-5974_doknr127994-19_v1_høringsvar sags nr185974.msg
sagsnr18-5974_doknr81319-18_v1_vs anmodning om nedlæggelse af sti).pdf.pdf
sagsnr18-5974_doknr128256-19_v1_kortbilag til stien ved møllesvinget.docx

Bilag

høringsvar sags nr18/5974
VS: anmodning om nedlæggelse af sti).pdf
Kortbilag til stien ved Møllesvinget


489. Ansøgning. Etablering af vigeplads på Tinghøjvej, Ølgod

Ansøgning. Etablering af vigeplads på Tinghøjvej, Ølgod
Sagsfremstilling

En medejer af biogasanlægget syd for Ølgod bor på Tinghøjvej 10, og han ønsker at anlægge en vigeplads på ruten til biogasanlægget af hensyn til modtrafikanter. Vigepladsen ønskes placeret vest for ejendommen Tinghøjvej 4.

 

Vigepladsen skal være på 25 x 3 m, og omkostningerne ønskes fordelt mellem ansøger og Varde Kommune med 50 % til hver.

 

I forbindelse med planlægningen for biogasanlægget er der indgået en udbygningsaftale mellem Ølgod Bioenergi og Varde Kommune.

 

Udbygningsaftalen omfatter udvidelse af kørebanen på Hjeddingvej fra 4,6 til 6,0 m. Samtlige omkostninger deles mellem Varde Kommune og ejeren med 50 % til hver.

 

Omkostningerne til etablering af vigepladsen ønskes på samme vilkår som udbygningsaftalen, så Varde Kommune skal bidrage med 50 %.

 

Udgifterne til etablering af vigepladsen er anslået til 100.000 kr.

Forvaltningens vurdering

I miljørapporten for biogasanlægget står der, at antallet af ind/ud transporter i gennemsnit per dag vil være 1,1.

 

Tinghøjvej er en ikke gennemgående offentlig vej, og den benyttes af 7 ejendomme.

 

Forvaltningen vurderer på dette grundlag, at der ikke vil være en øget trafik, der kan begrunde anlæggelse af vigepladsen. Der er derfor ikke grundlag for at medtage projektet under udbygningsaftalen.

 

Varde Kommune vil være indstillet på at give tilladelse til etablering af vigeplads, hvis det sker for ansøgerens egen regning.

Konsekvens i forhold til visionen

ingen

Retsgrundlag

Vejloven og Kommunal fuldmagt

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der kan gives tilladelse til vigeplads, hvis ansøger afholder alle omkostninger.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 24-10-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr17-10450_doknr157110-19_v1_kort over vejudvidelse, vigeplads og ansøgerens adresse.pdf

Bilag

Kort over vejudvidelse, vigeplads og ansøgerens adresse


490. Ansøgning. Landzonetilladelse til midlertidig p-plads til Tirpitz

Ansøgning. Landzonetilladelse til midlertidig p-plads til Tirpitz
Sagsfremstilling

Vardemuseerne (Museet) har søgt om landzonetilladelse til etablering af en midlertidig p-plads til Tirpitz på en mark øst for Gl. Mælkevej i Blåvand i yderligere 1½ år.

 

Der arbejdes på at finde en permanent løsning ved Tane Hedevej, og det er i perioden for dette arbejde, der er brug for en midlertidig p-plads for at undgå ulovlig parkering langs Tane Hedevej, Gl. Mælkevej og Østkrogen og deraf følgende trafikproblemer. Museet fik sit foretrukne løsningsforslag forkastet i april 2019.

 

Det forventes, at der i spidsbelastningsperioderne vil være brug for op til maks. 150 p-pladser på marken. Flest i sommerugerne og færrest i jule- og vinterferien.

 

Indretningen af den midlertidige p-plads vil blive ændret i forhold til de første to år pladsen har været benyttet for at imødekomme nærmeste naboer til p-pladsen. Den ansøgte p-plads ønskes placeret i den nordlige ende af den nuværende p-plads.

 

Der vil blive udlagt grusstriber, så det bliver lettere for bilerne at køre på arealet i fugtige perioder, og i sommermånedernes spidsbelastning vil der blive sat en toiletvogn op på parkeringspladsen.

 

Ansøgningen har været i nabohøring, og der er bl.a. kommet bemærkninger om trafik, vejvedligehold, støv, affald og utidig indsigt over privat ejendom samt uheldig påvirkning af naturen.

 

Bemærkningerne har været fremsendt til Museet, som har kommenteret dem.

Forvaltningens vurdering

Arealet til den midlertidige parkeringsplads er et landbrugsareal i et område, der i kommuneplanen er udpeget som Grønt Danmarkskort, kystnærhedszone, kystlandskaber og større uforstyrret landskab.

 

Forvaltningen vurderer, at der kan gives tilladelse til det ansøgte, fordi den midlertidige anvendelse som p-plads ikke umiddelbart medfører store ændringer på arealet, og fordi arealet til den midlertidige p-plads er det bedst egnede til formålet i området. De arealer, der ligger op mod den midlertidige p-plads eller i området omkring Tirpitz, er enten sommerhusområde eller fredet område.

 

Forvaltningen vurderer også, at en standsning af anvendelsen af græsmarken til parkering under spidsbelastning kan skabe farlige og uhensigtsmæssige trafikale forhold, hvor besøgende i stedet parkerer i vejkanten på offentlige veje, herunder Tane Hedevej, Østkrogen og Gl. Mælkevej. Der vil også være risiko for, at de fredede arealer benyttes til parkering.

 

Det ansøgte er ikke lokalplanpligtig, jf. planloven § 13, stk. 2, fordi det vurderes, at der sker begrænsede ændringer og foranstaltninger på arealerne, der forholdsvist let kan retableres.

 

Det forudsættes, at den tilstødende fredning og beskyttede eng og hede ikke berøres.

 

Offentligheden har allerede adgang til at færdes på det viste stiforløb mellem Tirpitz og den midlertidige p-plads, jf. naturbeskyttelseslovens adgangsregler, der er angivet på vedlagte kort. Stien forløber i § 3-beskyttet og klitfredet areal.

 

Forvaltningen vurderer, at anvendelsen af stien ikke i sig selv kræver dispensation. Med hensyn til de opståede slidskader omkring stien, tager forvaltningen kontakt til kystdirektoratet for at drøfte muligheden for en hensigtsmæssig afmærkning i form af fodhegn eller lignende, der kan sikre, at stiforløbet kun benyttes i den oprindelige bredde. Dette vurderes også at ville have en positiv effekt på, hvordan gæsterne ledes direkte fra den midlertidige p-plads til Tirpitz.

 

Det skal ligeledes bemærkes, at ved en eventuel henvisning til stien ved skiltning skal det sikres, at skiltningen ikke bliver i modstrid med naturbeskyttelseslovens regler om opstilling af reklamer og lignende i det åbne land.

 

Ved at opsætte toiletvogn på den midlertidige p-plads i spidsbelastningspladsperioder søges det undgået, at klitområdet bliver benyttet til toilet. Der skal i samme periode opsættes skraldespande, for at undgå affald i naturen.

 

Supplerende kan det oplyses, at den midlertidige p-plads ikke benyttes p.t. og der bliver ikke henvist til p-pladsen hverken på hjemmesiden eller via skilte.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Planloven § 35, stk. 1

Økonomi

Ingen

Høring

Sagen har været til naboorientering

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der gives tilladelse til p-pladsen i 1½ år fra p-pladsen tages i brug under følgende vilkår:

 • At tilladelsen bortfalder, når der er indrettet permanent parkeringsløsning for alle de gæster der besøger Tirpitz
 • At det ansøgte udføres som vist i ansøgningsmaterialet
 • At p-pladsen kun benyttes, når det er nødvendigt (p-pladsen ved Tirpitz skal først være udnyttet)
 • At vedlagte forslag til skiltning bliver gennemført
 • At de fredede områder og den beskyttede eng og hede ikke bliver påvirket af p-pladsen
 • At der i spidsbelastningsperioden opsættes toiletvogn og skraldespande på den midlertidige p-plads
 • At der ikke anvendes reflekterende materialer på toiletvognen
 • At området tilbageføres til græsmark ved tilladelsens udløb.
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 24-10-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr19-8233_doknr158141-19_v1_ansøgning om landzonetilladelse - midlertidig p-plads til tirpitz.pdf
sagsnr19-8233_doknr158142-19_v1_nabobemærkninger til ansøgning om landzonetilladelse - midlertidig p-plads til tirpitz.pdf
sagsnr19-8233_doknr158143-19_v1_svar fra ansøger til nabobemærkninger til ansøgning om landzonetilladelse - midlertidig p-plads til .pdf
sagsnr19-8233_doknr158140-19_v1_udkast til landzonetilladelse - midlertidig p-plads til tirpitz.pdf

Bilag

Ansøgning om landzonetilladelse - Midlertidig p-plads til Tirpitz
Nabobemærkninger til ansøgning om landzonetilladelse - Midlertidig p-plads til Tirpitz
Svar fra ansøger til nabobemærkninger til ansøgning om landzonetilladelse - Midlertidig p-plads til Tirpitz
Udkast til landzonetilladelse - Midlertidig p-plads til Tirpitz


491. Ansøgning. Nedrivning af Alslev Præstegård

Ansøgning. Nedrivning af Alslev Præstegård
Sagsfremstilling

Menighedsrådet i Alslev har 7. oktober 2018 ansøgt om tilladelse til at nedrive Alslev Præstegård, Kirkegade 21, Alslev.

 

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 02.01.L02 – Bevarende lokalplan for Alslev Præstegård, der har til formål at sikre, at Alslev Præstegård bevares.

 

Der er ved brev af 5. december 2018 givet afslag på ansøgning om nedrivning af Alslev Præstegård. Begrundelsen for afslaget var, at formålet med den bevarende lokalplan først og fremmest er at sikre, at den oprindelige præstegård bevares.

 

Det blev i afslaget vurderet, at lokalplanens bestemmelse om hændelig undergang ikke kunne anvendes, fordi forholdende omkring præstegården ikke var anderledes end forud for lokalplanens ikrafttrædelse. Det blev ligeledes vurderet, at der ikke var sket en pludselig og uoprettelig forværring af bygningens tilstand, og at dens tilstand ikke er ualmindelig i forhold til husets alder og byggeskik.

 

Begrundelsen for den nye ansøgning er, at Præstegårdsudvalget har indhentet to nye erklæringer fra firmaer, som oplyser, at de i forbindelse med skimmelsanering på ingen måde vil påtage sig et økonomisk ansvar for, at al skimmel bliver fjernet ved en renovering af præstegården. Ansøger betragter derfor Alslev Præstegård som ramt af hændelig undergang.

 

I lokalplanen § 6.1.1. står: ”I tilfælde af hændelig undergang skal genopførelse stå som kopi af den oprindelige bevaringsværdige bygning”. En eventuel tilladelse til nedrivning skal derfor være på betingelse af, at den genopførte bebyggelse fremstår som kopi af den oprindelige bevaringsværdige bygning.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det efter de seneste oplysninger fra ansøger er muligt at anvende lokalplanens bestemmelser om hændelig undergang.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Planloven

Lokalplan 02.01.L01

Økonomi

Ingen

Høring

Sagen skal sendes i høring, hvis udvalget er indstillet på at give tilladelse til nedrivning.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgningen om tilladelse til nedrivning af Alslev Præstegård sendes i høring, og

at der gives tilladelse til nedrivning, hvis der ikke kommer indsigelser ved høringen.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 24-10-2019

Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

x

 

 

Preben Friis-Hauge

V

x

 

 

Anders Linde

V

 

x

 

Niels Haahr Larsen

V

x

 

 

Søren Laulund

A

 

x

 

Jan Lings

A

 

x

 

Niels Christiansen

C

 

x

 

 

Anbefalingen blev ikke godkendt.sagsnr19-12141_doknr157461-19_v1_lokalplan 02.01.l02.pdf
sagsnr19-12141_doknr157462-19_v1_tidligere afslag til nedrivning af alslev præstegård.pdf
sagsnr19-12141_doknr157466-19_v1_udtalelse fra ingenørgruppen as.pdf
sagsnr19-12141_doknr157598-19_v1_ansøgning om nedrivning.pdf
sagsnr19-12141_doknr162820-19_v1_udtalelse fra murer - kirkegade 21 alslev 6800 varde.pdf

Bilag

Lokalplan 02.01.L02
Tidligere afslag til nedrivning af Alslev Præstegård
Udtalelse fra Ingenørgruppen AS
Ansøgning om nedrivning
Udtalelse fra murer - Kirkegade 21 Alslev 6800 Varde


492. Ansøgning. Nedrivning af Karl Postsvej 9b, Blåvand

Ansøgning. Nedrivning af Karl Postsvej 9b, Blåvand
Sagsfremstilling

Bestyreren af dødsboet efter den tidligere ejer af Karl Postsvej 9b, Blåvand har søgt om tilladelse til nedrivning af bygning 1.

 

Bygningen er optaget i Kommuneplan 2017 med en bevaringsværdi på 4, som er den mindste værdi for stadig at være optaget i Kommuneplanen. Den er ved en genvurdering i forbindelse med ansøgningen fortsat vurderet til SAVE 4.

 

Karl Postsvej 9b står som et historisk spor fra en af de tidligere bebyggelser i Blåvand. Bygningen har dog fået tilføjet uoriginale vinduesåbninger, og den står ikke alene i sin oprindelige bygningsform, men er blevet sammenbygget med den ældre del af bebyggelsen, som er specielt bevaringsværdig.

 

Ansøger er varslet om § 14-forbud (planloven) fra 16. august til 15. september 2019. Der er kommet svar fra ansøger om detaljer om bygningen og dens sammenhæng til tidligere bygninger på grunden samt information om, at bygningen har forekomst af skimmelsvamp.

 

Ansøger er ikke indstillet på at ofre et ukendt stort beløb på en så gennemgribende istandsættelse af ejendommen, som er nødvendig for, at den kan bruges. Ansøger mener ikke, at ejendommen er tilstrækkelig oprindelig til bevaring, og at standen er for dårlig til bevaring.

 

Ansøger efterlyser den vurdering, der er foretaget på ejendommen. Varde Kommune har sendt SAVE vurderingen i forbindelse med høring om nedrivning til ansøger, som efterfølgende også har fået den fornyede SAVE vurdering tilsendt.

 

Forvaltningen har 20. september 2019 besigtiget ejendommen sammen med ansøger. Ansøger gennemgik ejendommen i forhold til utætheder i taget, revner i ydermur og opstigende fugt.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at ejendommen er bevaringsværdig med en SAVE 4. Den nye del af bebyggelsen er ikke bevaringsværdig i samme grad som den ældre del, men samlet set er bebyggelsen stadig repræsentant for byggeri i Blåvand, som har været med til at definere omkringliggende bebyggelser med stråtag, røde mursten og valm.

 

Forvaltningen vurderer, at der bør nedlægges et § 14-forbud, og at bebyggelsen derefter indgår i arbejdet med de kommende lokalplaner for Blåvand.

 

Forvaltningen vurderer, at der ved udarbejdelse af lokalplanen skal tages hensyn til, at bygningen kan bevares, men at der samtidig også er mulighed for modernisering og udvikling.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Planloven

Bygningsfredningsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der nedlægges § 14-forbud mod nedrivning af Karl Postsvej 9b, Blåvand, og

at der ved udarbejdelse af lokalplan tages hensyn til bevaring af de kulturhistoriske værdier med mulighed for modernisering.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 24-10-2019

Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

 

x

 

Preben Friis-Hauge

V

 

x

 

Anders Linde

V

x

 

 

Niels Haahr Larsen

V

 

x

 

Søren Laulund

A

x

 

 

Jan Lings

A

x

 

 

Niels Christiansen

C

x

 

 

 

Anbefalingen blev hermed godkendt.sagsnr19-7283_doknr90814-19_v1_save byningsvurdering og registrering.docx
sagsnr19-7283_doknr151866-19_v1_skrivelse til plan og vækst, varde kommune inkl fotos.pdf
sagsnr19-7283_doknr148774-19_v1_besigtelse af karl postsvej 9b - 20 09 2019.pdf.pdf

Bilag

SAVE byningsvurdering og registrering
Skrivelse til Plan og Vækst, Varde Kommune inkl fotos
Besigtelse af Karl Postsvej 9b - 20 09 2019.pdf


493. Orientering. Tildeling af 99 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen

Orientering. Tildeling af 99 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen
Sagsfremstilling

Det er normalt ikke tilladt at udlægge nye arealer til sommerhuse inden for kystnærhedszonen. Varde Kommune modtog i starten af 2017 en invitation fra Erhvervsministeren til at arbejde med udlæg og omplacering af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen.

 

Som følge af invitationen fra Erhvervsministeren om at arbejde med udlæg og omplacering af sommerhusområder udarbejdede Varde Kommune i 2017 et tematillæg til Planstrategi 2015 og ansøgte herefter om at få tilladelse til udlæg af et nyt sommerhusområde inden for kystnærhedszonen. Varde Kommune ansøgte om mulighed for at udlægge areal med mulighed for ca. 110 sommerhuse ved Henneby.

 

Varde Kommune modtog 18. september 2019 bekræftelse på, at Varde Kommune med Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen har opnået tilladelse til at planlægge for 99 nye sommerhuse ved Henneby.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der nu kan arbejdes med udlæg af sommerhusområde ved Henneby. Arbejdet vil indgå i den almindelige prioritering, når der foreligger en ansøgning, eller, hvis der ikke foreligger en ansøgning, som del af revision af kommuneplanen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 24-10-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr17-5127_doknr152195-19_v1_tilsagnsbrev til varde kommune - 99 nye sommerhuse.pdf
sagsnr17-5127_doknr152212-19_v1_tekst fra bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019.pdf

Bilag

Tilsagnsbrev til Varde Kommune - 99 nye sommerhuse
Tekst fra Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019


494. Orientering. Etablering af Vandråd

Orientering. Etablering af Vandråd
Sagsfremstilling

Som i 2014 og 2017, skal der igen nedsættes vandråd. Vandrådene skal komme med anbefalinger til kommunernes indsats med vandplanerne. Den bekendtgørelse, der skal formalisere nedsættelse af vandråd, forventes at træde i kraft 23. oktober 2019, og vandrådet skal være nedsat 2. december 2019. I udkastet til bekendtgørelsen er det kommunerne i oplandet, der igen skal varetage sekretariatsbetjeningen af rådet.

 

Vandrådet fra 2014 skulle komme med anbefalinger til supplerende indsatser i vandområdeplanen 2015-2021. Vandrådet fra 2017 havde til opgave at rådgive kommunerne i forbindelse med udtag af mindre vandløb fra vandområdeplanen. En oversigt over hvilke organisationer og foreninger, der var medlem af vandrådet i 2017, kan ses i bilag.

 

Med det kommende vandråd ønsker miljøministeren, at rådet skal hjælpe med til at rådgive kommunerne om de supplerende løsninger, når indsatsprogrammet for den 3. vandplanperiode (20212027) skal fastlægges.

 

Varde Kommune skal deltage i vandråd i hovedvandområde 1.8 Ringkøbing fjord og 1.10 Vadehavet.

 

Der skal nedsættes vandråd i hvert vandopland, og det har til formål at rådgive kommunalbestyrelserne i deres arbejde med indsatsprogrammet. Beslutningskompetencen ligger fortsat hos kommunalbestyrelsen.

 

I vandrådet kan følgende organisationer og foreninger være medlem:

 • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
 • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
 • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse eller benyttelse af vand.


Ingen organisation eller forening kan være repræsenteret i et vandråd med mere end ét medlem, og der skal søges en ligelig fordeling, når de op til 20 pladser fordeles.

 

Vandrådets og kommunernes arbejde forventes at skal være afsluttet senest 20. september 2020.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen finder, at der bør nedsættes vandråd med en bred repræsentation af interesser, og at kommunen bør være åben overfor et tæt og konstruktivt samarbejde.

 

Esbjerg Kommune fortsætter med at varetage sekretariatsfunktionen i Vadehavsoplandet og Ringkøbing-Skjern Kommune fortsætter betjeningen af rådet for Ringkøbing Fjord oplandet. Sekretariatskommunerne inviterer organisationerne til deltagelse i vandrådet.

Konsekvens i forhold til visionen

Vandrådsarbejdet vil være med til at pege på indsatser, som Varde Kommune skal gennemføre i perioden 2021-2027. Indsatserne vil være med til at forbedre forholdene for dyre- og plantelivet i vandløbene, og bl.a. give mulighed for at videreudvikle mulighederne indenfor lystfiskerturisme.

Retsgrundlag

Lov om vandplanlægning

Bekendtgørelse om etablering af Vandråd (i høring)

Økonomi

Kommunerne kompenseres via DUT-midler for opgaven med udarbejdelse af indsatsplaner for vandløbene.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 24-10-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr19-11448_doknr158209-19_v1_medlemmer i vandrådet.docx

Bilag

Medlemmer i vandrådet


495. Orientering. Afgjort klagesag om lokalplan for Materielgården, Varde

Orientering. Afgjort klagesag om lokalplan for Materielgården, Varde
Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 4. april 2017 Lokalplan 23.02.L14 - Boliger på Lerpøtvej i Varde. Efterfølgende blev lokalplanen påklaget af to naboer, der mente, at kommunen vedtog lokalplanen uden at tage hensyn til de gener, som dette medfører for klagerne, og at klagernes høringssvar ikke havde givet anledning til ændringer i lokalplanen.

 

Planklagenævnet har 11. juli 2019 afgjort klagesagen, og nævnet giver ikke klagerne medhold.

 

Planklagenævnet kan kun tage stilling til retlige spørgsmål, og klagens indhold i forhold til påvirkning af nabogrunden er ikke et retligt spørgsmål. Planklagenævnet har derfor ikke kompetence til at behandle disse spørgsmål.

 

Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Varde Kommunes håndtering af de indkomne bemærkninger, fordi kommunen har inddraget klagernes indsigelse i behandlingen af planforslaget.

 

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder.

Retsgrundlag

Planloven

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 24-10-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

 sagsnr17-6227_doknr114821-19_v1_afgørelse.pdf

Bilag

Afgørelse


496. Orientering. Afvist klagesag om Tematillæg til Planstrategi 2015

Orientering. Afvist klagesag om Tematillæg til Planstrategi 2015
Sagsfremstilling

Ejer af Gejlbjergvej 21, Henne, oprettede 12. juli 2019 en klage i Nævnenes Hus, fordi han mente, at han skulle være hørt i forbindelse med høring om ”Tematillæg til Planstrategi 2015 – Kystturisme og nyt sommerhusområde”, som blev vedtaget 3. oktober 2017.

 

Gejlbjergvej 21 ligger i luftlinje ca. 2 km fra planområdet. Ejer mente, at han skulle have været hørt, fordi han i længere tid har ønsket at få sin matrikel i sommerhuszone.

 

Planklagenævnet afviste 13. september 2019 at behandle klagen, fordi klagefristen var overskredet.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 24-10-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

 sagsnr19-10288_doknr152187-19_v1_klage fra jedj - gejlbjergvej 21.pdf
sagsnr19-10288_doknr130344-19_v1_bemærkninger fra varde kommune ang. klage id 1004481.pdf.pdf
sagsnr19-10288_doknr144084-19_v1_afgørelse fra nævnenes hus.pdf

Bilag

Klage fra JEDJ - Gejlbjergvej 21
Bemærkninger fra Varde Kommune ang. klage ID 1004481.pdf
Afgørelse fra Nævnenes Hus


497. Orientering. Oversigter

Orientering. Oversigter
Sagsfremstilling

Oversigter:

 • Projekter i Ejendomscenteret
 • Oversigt over plansager
 • Klagesager ved Natur- og Miljøklagenævne
 • Klagesager ved Planklagenævnet
Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at oversigterne tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 24-10-2019

Oversigterne blev taget til efterretning.

 sagsnr16-415_doknr157948-19_v1_projekter i ejendomscentret - oktober 2019.pdf
sagsnr19-364_doknr160985-19_v1_oversigt over plansager 2019 (dateret 15.10.2019).pdf
sagsnr17-10870_doknr162447-19_v1_verserende klager til klageportalen for nævnenes hus pr. 17. oktober 2019.pdf.pdf
sagsnr17-8095_doknr162473-19_v1_planklagenævn oktober 2019.pdf

Bilag

Projekter i Ejendomscentret - oktober 2019
Oversigt over plansager 2019 (dateret 15.10.2019)
Verserende klager til Klageportalen for Nævnenes Hus pr. 17. oktober 2019.pdf
Planklagenævn oktober 2019


498. Orientering. Kommende sager

Orientering. Kommende sager
Sagsfremstilling

Kommende sager:

 • Kommuneplantillæg, tilbageførsel til landzone i Billum
 • Lokalplan for Ølgod bymidte
 • Lokalplan for Østerbro 5 i Ølgod
 • Lokalplan for dagligvarebutik og tankanlæg ved Industrivej i Ølgod
 • Lokalplan for erhvervsområde ved nuværende rideskole på Engdraget, Varde
 • Lokalplan for boligområde i Outrup – Landsbyudvikling
 • Lokalplan for boligområde i Outrup
 • Lokalplan for Rideskole i Varde Nord
 • Lokalplan for Remisen i Varde
 • Lokalplan for Rådhuset i Nørre Nebel
 • Lokalplan for sommerhusområde i den vestlige del af Blåvand
 • Lokalplan for sommerhusområde i den nordlige del af Blåvand
 • Lokalplan for sommerhusområde i den sydøstlige del af Blåvand
 • Lokalplan for ferie- og fritidsformål i Ho, hotel og hytter
 • Lokalplan for solcelleanlæg nord for Mejls
 • Justering af Lokalplan 35 for Vardegårdvej i Varde Nord
 • Ophævelse af LP 2.4 for et boligområde i Gl. Tistrup
 • Ophævelse af LP 02.C02.01 i Billum
 • Ophævelse af LP 9 for tæt-lavbebyggelse i Ølgod
 • Ophævelse af del af LP 01.019.01 i Oksbøl
 • Oversigt over private søer med offentlig adgang/opdateret liste over oprensning af søer

 

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tage til efterretning.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 24-10-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

499. Overtagelse af banetracé for Bramming-Grindstedbanen - Lukket punkt
500. Gensidig orientering - Lukket punkt