UDVALG

Udvalget for Plan og Teknik

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

15-08-2019 11:00:00

SLUTTIDSPUNKT

15-08-2019 16:00:00


PUNKTER

431. Godkendelse af dagsorden
432. Temamøde - Potentialekatalog
433. Pulje til energibesparende foranstaltninger 2019
434. Nyt regulativ for husholdningsaffald
435. Kommuneplantillæg for rekreativt område i Ho
436. Lokalplan for Ho minigolf og fiskesø
437. Ekspropriation. Cykelbaner langs Sønderskovvej, Øse-Nordenskov
438. Ekspropriation. Cykelsti Nørre Nebel - Sdr. Bork
439. Ekspropriation. Cykelsti ved Nymindegab
440. Tilkendegivelse af ekspropriation til kildeplads
441. Ansøgning. Kommuneplanrammer langs Nordre Boulevard
442. Ansøgning. Nyt erhvervsområde i den sydøstlige del af Varde
443. Ansøgning. Dispensation til byggehøjde, Smedebakken 7, Starup
444. Ansøgning. Dispensation, Kirkens Hus, Vestervold 2F, Varde
445. Ansøgning. Stort sommerhus, Sønder-Vasevej 2E, Blåvand
446. Ansøgning. Lukning for biltrafik på Lærkevej, Tistrup
447. Implementering af Plus-tur i Varde Kommune
448. Udviklingsplaner. Tilskud til realisering af projekter 2019
449. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Udvalget for Plan og Teknik - Drift
450. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Udvalget for Plan og Teknik - Anlæg
451. O Ny finansiering til oprensning efter Grindstedværket
452. O Kommende sager
453. Gensidig orientering - Lukket punkt431. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Forvaltningen har følgende tilretninger til dagsordenen:

 

Pkt. 433

Anbefalingen udvides med: ”at der gives en anlægsbevilling på 15,4 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger”

 

Pkt. 439

Afsnittet Økonomi formuleres således:

Opgørelse over resultatet i forbindelse med åsteds- og forligsforretning er vedlagt sagen.

 

Der forventes en merudgift på ca. 0,7 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. vedrører merudgift til erstatning i forbindelse med ekspropriation.

 

Det foreslås at finansiere merudgiften af cykelstipuljen 2021. Der er i 2021 afsat 2,5 mio. kr. til cykelstier, og det foreslås at fremrykke 0,7 mio. kr. til 2019 til cykelstiprojektet i Nymindegab. Dette forventes ikke at påvirke Udvalget for Plan og Tekniks samlede anlægsramme 2019, fordi der forventes en mindreudgift på ca. 1 mio. kr. til igangværende anlægsarbejde på bro/vej ved Thyrasvej i Tistrup.

 

Anbefalingen udvides med: ”at projektet fortsættes og meromkostningen på 0,7 mio. kr. finansieres af cykelstipuljen for 2021,


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Godkendt

Fraværende:

Jan Lings

432. Temamøde - Potentialekatalog

Temamøde - Potentialekatalog

Sagsfremstilling

Der holdes temamøde om Udvalgets bidrag til potentialekataloget.

Temamødet ligger i tidsrummet kl. 11.00-12.00.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orientering og drøftelser tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Orientering og drøftelse blev taget til efterretning.

Fraværende:

Jan Lings

433. Pulje til energibesparende foranstaltninger 2019

Pulje til energibesparende foranstaltninger 2019

Sagsfremstilling

Energibesparende foranstaltninger (EBF) kan gennemføres via en pulje fra staten, hvor kommunerne har adgang til at optage lån f.eks. til efterisolering, udskiftning til energirigtige lamper/lyskilder samt udskiftning af tekniske installationer. Lånene tilbagebetales via de besparelser, der er på driften (el-, vand- og varmeforbrug) efter udførelse af EBF. Lovgivningen og Varde Kommunes strategi for arbejdet med EBF i den kommunale bygningsmasse fremgår af bilag.

 

I budget 2019 er der afsat en pulje/låneramme på 5,2 mio. kr. til investeringer i energibesparende foranstaltninger. Regnskabet for 2018 endte med et merforbrug på 3,6 mio. kr., og der er således 1,6 mio. kr. tilbage af lånerammen for 2019.

 

Det har i løbet af det første halvår vist sig, at der kan gennemføres flere vedligeholdelses- og anlægsprojekter med rentable energimæssige forbedringer af bygninger og/eller tekniske installationer end først antaget.

 

Der gennemføres renoveringsarbejder på de kommunale bygninger med vægt på prioritering af utætte tage, vinduer og døre i nedbrud samt udskiftning af tekniske installationer, der medvirker til dårligt indeklima eller ikke fungerer. Ligeledes gennemføres der flere udskiftninger af gadelys.

 

Der er i 2019 planlagt vedligeholdelsesarbejder og anlægsprojekter med rentable energiprojekter, jf. principperne i strategien, der samlet set kræver en større investering end der er plads til i den resterende pulje for 2019. Det forventes, at der i 2019 kan gennemføres projekter, der muliggør udnyttelse af en låneramme på ca. 17 mio. kr.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at gennemførelse af de skitserede projekter er rentable, og at de bør gennemføres. Hvis der ikke gøres brug af energimidler, når det er rentabelt, vil der ikke være tilstrækkelige midler i anlægs- eller vedligeholdelsesbudgettet til gennemførelse af projekterne.

 

Forvaltningen vurderer derfor, at lånerammen bør forhøjes til 17 mio. kr. i 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der søges om forhøjelse af lånerammen med 15,4 mio. kr. til puljen for EBF i 2019. Forhøjelsen finansieres ved lån, der tilbagebetales via de udmøntede besparelser på driften/energien.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at lånerammen til puljen for energibesparende foranstaltninger forhøjes med 15,4 mio. kr.,

at der gives en anlægsbevilling på 15,4 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger,  

at der gives en indtægtsbevilling til puljen til opsamling af mindreforbrug som følge af energibesparende tiltag med 776.640 kr.,

at der gives en bevilling til finansieringsomkostninger til lånet på i alt 776.640 kr., og

at lånerammen til optagelse af lån til energibesparende foranstaltninger frigives.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at den samlede tilbagebetalingstid for den enkelte ejendom ikke må overstige 20 år.

Fraværende:

Jan Lingssagsnr16-9618_doknr139301-16_v1_principper for energibesparende foranstaltninger.docx
sagsnr15-2785_doknr155423-15_v1_budget for gadelys 2016 og fremover.docx
sagsnr16-241_doknr113352-19_v1_investeringer i energibesparende foranstaltninger 2019.pdf
sagsnr16-392_doknr63238-16_v1_oversigt over budgetterede besparelser i forbindelse med energibesparende foranstaltninger - 2017 - .xlsx

Bilag

Principper for Energibesparende foranstaltninger
Budget for gadelys 2016 og fremover
Investeringer i energibesparende foranstaltninger 2019
Oversigt over budgetterede besparelser i forbindelse med energibesparende foranstaltninger - 2017 - 2020


434. Nyt regulativ for husholdningsaffald

Nyt regulativ for husholdningsaffald

Sagsfremstilling

EU's affaldsdirektiv fra maj 2018 betyder, at alle kommuner senest i 2023 skal udsortere den organiske del af husholdningernes affald. Dette mål vil blive indarbejdet i statens kommende affaldsbekendtgørelse. Miljøstyrelsens ressourcestrategi i ”Danmark uden affald” fra 2013 medfører, at Danmark senest i år 2022 skal genanvende mindst 50 % af husholdningsaffaldet. De danske kommuner er derfor i stort omfang allerede i gang med at etablere grundlaget for en affaldssortering, som kan leve op til disse mål.

 

Som følge heraf har Udvalget i juni 2018 godkendt udsortering af organisk affald. For at kunne gennemføre udsorteringen af madaffaldet er der behov for et nyt regulativ for husholdningsaffald. Det ny regulativ for dagrenovation bliver regelsættet for, hvordan dagrenovationen skal sorteres fremover og dermed også for udsorteringen af madaffaldet. I praksis forventes affaldssorteringen at begynde 1. februar 2020.

 

Udkastet til nyt regulativ for dagrenovation har været i høring hos Sydvestjysk Brandvæsen og DIN Forsyning A/S. Sydvestjysk Brandvæsen havde ingen bemærkninger til udkastet. DIN Forsyning A/S har kommenteret udkastet flere gange, senest med mail af 16. juli 2019. DIN Forsyning A/S’s bemærkninger er indarbejdet i udkastet.

 

En standardhusstand med en 240 l beholder vil få en årlig stigning på ca. 85 kr. som direkte konsekvens af udsortering af madaffald. Husstande med beholdere mindre end 240 l vil få en væsentlig prisstigning på maksimalt 391 kr. afhængig af nuværende spandstørrelse.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Varde Kommune med de foreslåede ændringer af regulativet i §§ 9.1-9.7 (markeret med gult) alene foretager de nødvendige ændringer for at indføre separat indsamling af madaffald i kommunen.

 

Udover denne ændring og nogle få redaktionelle rettelser er der ikke ændret i regulativet i forhold til andre gældende affaldsordninger. En mere gennemgående revision af regulativet forventes gennemført i forbindelse med den ny affaldsplan i 2020. Tidsplan og fremgangsmåde for den nye ordning vil blive forelagt Udvalget på temamøde om ”Affaldshåndtering” i efteråret 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Mere genanvendelse reducerer den samlede miljøbelastning af naturen. Med dette tiltag understøtter Varde Kommune en bedre og øget ressourcehåndtering.


Retsgrundlag

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v.


Økonomi

Ingen, fordi udgifterne er brugerfinansierede via DIN Forsynings A/S’ takster.


Høring

Udkastet til nyt regulativ skal efter den politiske behandling i offentlig høring. Efter den offentlige høring skal regulativet endnu engang behandles og vedtages politisk.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at udkastet til nyt regulativ sendes i offentlig høring i 4 uger.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at der arbejdes hen imod, at affaldsordningen harmoniseres med AFLD’s forslag til indsamling af husholdningsaffald.

Fraværende:

Jan Lingssagsnr19-6463_doknr107045-19_v1_forslag til nyt regulativ for dagrenovation - varde_husholdning__(a)_(1).docx.docx
sagsnr19-6463_doknr108327-19_v1_0307 faq - beslutning om udsortering af madaffald.docx
sagsnr19-6463_doknr101870-19_v1_høringssvar fra sydvestjysk brandvæsen - ingen bemærkninger..msg
sagsnr19-6463_doknr122814-19_v1_kildeopdeling.pdf.pdf
sagsnr19-6463_doknr121624-19_v1_udkast til nyt regulativ, gennemgået af din forsyning med din f's rettelser.docx.docx

Bilag

Forslag til nyt regulativ for dagrenovation - Varde_Husholdning__(A)_(1).DOCX
FAQ - beslutning om udsortering af madaffald
Høringssvar fra Sydvestjysk Brandvæsen - ingen bemærkninger.
Kildeopdeling.pdf
Udkast til nyt regulativ, gennemgået af DIN Forsyning med DIN F's rettelser.docx


435. Kommuneplantillæg for rekreativt område i Ho

Kommuneplantillæg for rekreativt område i Ho

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog 27. februar 2019 Forslag til tillæg 22. Forslaget har været fremlagt i offentlig høring fra 6. marts 2019 til 10. maj 2019.

 

Formålet med Tillæg 22 er at udlægge et rekreativt område til familieorienterede fritidsaktiviteter som minigolf og fiskesø.

 

Ved høringsperiodens udløb var der kommet en indsigelse. Indsigelsen handler primært om trafikale forhold, støj og udlagte arealer til lignende formål.

 

Området har ikke tidligere været omfattet af en kommuneplanramme.

 

Tillæg 22 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før lokalplan 08.01.L02 for minigolf og fiskesø i Ho kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger.

 

Forvaltningen vurderer blandt andet, at området kan overholde de vejledende grænseværdier for støj. Dertil vurderes det, at udlægget i forbindelse med eksisterende fiskesø sikrer en udvikling af områdets aktiviteter, uden der planlægges for nye uberørte arealer. Forvaltningen vurderer, at tillæg 22 og lokalplan 08.01,L02 vil medføre en forøgelse af den daglige trafik på Almosetoften, og at der i forbindelse med ibrugtagning af minigolfbane vil blive udarbejdet trafiktællinger og hastighedsmålinger. Hvis det viser sig, at der er et hastighedsproblem, vil sagen blive forelagt Udvalget for Plan og Teknik.

 

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger ikke bør føre til ændringer. Der er dog foretaget enkelte sproglige rettelser og præciseringer af kommuneplanudpegninger og tilhørende retningslinjer.


Konsekvens i forhold til visionen

Sikring af områdets udvikling til rekreativ anvendelse uden at inddrage nye uberørte arealer.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at Tillæg 22 for rekreativt område i Ho vedtages, og

at notatet med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger tiltrædes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Jan Lingssagsnr18-7373_doknr11310-19_v1_definition af a, b og c sager.pdf
sagsnr18-7373_doknr117704-19_v1_sagshistorik_til sagsfremstilling.pdf.pdf
sagsnr18-7373_doknr117705-19_v1_samlet pdf.pdf
sagsnr18-7373_doknr119266-19_v1_tillæg 22 ho minigolf til endelig vedtagelse.pdf.pdf
sagsnr18-7373_doknr120608-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger.pdf.pdf

Bilag

Definition af A, B og C sager
Sagshistorik
Høringssvar
Tillæg 22 Ho minigolf til endelig vedtagelse.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger.pdf


436. Lokalplan for Ho minigolf og fiskesø

Lokalplan for Ho minigolf og fiskesø

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog 27. februar 2019 Forslag til Lokalplan 08.01.L02 – Ho minigolf og fiskesø. Forslaget har været fremlagt i offentlig høring fra 6. marts 2019 til 10. maj 2019.

 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at udvikle eksisterende område med fiskesø til også at indholde minigolfbane, picnic- og legeområde, ny lagerhal samt udvidelse af de eksisterende parkeringsforhold.

 

Ved høringsperiodens udløb er der ikke kommet bemærkninger til lokalplanen.

 

Lokalplanområdet ligger i landzone og har ikke tidligere været lokalplanlagt.

 

Tillæg 22 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før denne lokalplan kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen sikrer muligheden for at udvikle området ved eksisterende fiskesø med lignende familieorienterede aktiviteter som minigolf og picnic- og legeområde.

 

I forbindelse med den offentlige høring er forvaltningen blevet opmærksom på, at ansøger ønsker at opsætte hegn ud mod vejen Almosetoften. Forslaget til lokalplanen gav mulighed for etablering af en støjmur tilpasset omgivelserne, hvis fremtidige støjmålinger påviser, at en støjmur er nødvendig. I Forslaget var der ikke bestemmelser om hegn. Det vurderes hensigtsmæssigt, at der gives mulighed for opsætning af hegn, så området på bedst mulig måde kan indpasse sig i omgivelserne og landskabet.

 

Bestemmelser om hegn er tilføjet i lokalplanen, jf. §§ 8.18 og 8.19.

 


Konsekvens i forhold til visionen

Lokalplanen giver mulighed for at udvikle og styrke de rekreative muligheder omkring den eksisterende fiskesø til også at omfatte minigolfbane og picnic- og legeområde.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at bestemmelser om hegn tilføjes i lokalplanen, og

at Lokalplan 08.01.L02 –for minigolf og fiskesø i Ho vedtages.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Jan Lingssagsnr18-7370_doknr117700-19_v1_lokalplan 08.01.l02 ho minigolf.pdf
sagsnr18-7370_doknr11306-19_v1_definition af a, b og c sager.pdf
sagsnr18-7370_doknr117701-19_v1_sagshistorik_til sagsfremstilling.pdf.pdf

Bilag

Lokalplan 08.01.L02 Ho minigolf
Definition af A, B og C sager
Sagshistorik


437. Ekspropriation. Cykelbaner langs Sønderskovvej, Øse-Nordenskov

Ekspropriation. Cykelbaner langs Sønderskovvej, Øse-Nordenskov

Sagsfremstilling

Der er 26. juni 2019 afholdt åsteds- og forligsforretning i anledning af påtænkt ekspropriation af arealer til cykelbaner langs med Sønderskovvej fra Øse Kirke til Nordenskov Skole.

 

Personer, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under eller senest 4 uger efter åstedsforretningen komme med bemærkninger, forslag til ændringer og synspunkter, som de mener bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse, jf. vejloven § 101, stk. 4.

 

Der er indgået aftaler om indarbejdelse af ønskede ændringer i projektet, hvor det har været muligt. Kopi af protokol er vedhæftet.

 

Der er indgået forlig med alle lodsejere. De indgåede forlig er indgået under forudsætning af Byrådets godkendelse.

 

Ekspropriation

Byrådet beslutter, om ekspropriationen skal gennemføres efter fristens udløb.

 

Når Byrådet har truffet beslutning om ekspropriationen, får lodsejerne meddelelse om beslutningen sammen med en klagevejledning. Lodsejerne har efter denne meddelelse en klagefrist på 4 uger.

 

Hvis ekspropriationsbeslutningen påklages, skal erstatningsspørgsmålet indbringes for taksationskommissionen senest 8 uger efter, ekspropriationsbeslutningen er meddelt, eller senest 4 uger efter endelig afgørelse i klagesagen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. Kap 10. – Ekspropriation og taksation


Økonomi

Erstatningen er indeholdt i eksisterende bevilling.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der træffes endelig ekspropriationsbeslutning, og

at de forelagte erstatningstilbud godkendes


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Fraværende:

Jan Lingssagsnr19-6545_doknr89990-19_v1_ekspropriations plan 113.pdf.pdf
sagsnr19-6545_doknr89989-19_v1_ekspropriations plan 112.pdf.pdf
sagsnr19-6545_doknr89988-19_v1_ekspropriations plan 111.pdf.pdf
sagsnr19-6545_doknr89984-19_v1_ekspropriationsforløb.pdf.pdf

Bilag

Ekspropriations Plan 113.pdf
Ekspropriations Plan 112.pdf
Ekspropriations Plan 111.pdf
Ekspropriationsforløb.pdf


438. Ekspropriation. Cykelsti Nørre Nebel - Sdr. Bork

Ekspropriation. Cykelsti Nørre Nebel - Sdr. Bork

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik afholdt 17. juni 2019 åsteds- og forligsforretning i forbindelse med den påtænkte ekspropriation af arealer til anlæggelse af en cykelsti langs Tarmvej fra Nørre Nebel til Sdr. Bork.

 

De 10 berørte lodsejere var indkaldt til forretningen og fordeler sig således:

 • 3 lodsejere godkendte både projektet og erstatningen
 • 1 lodsejer har godkendt, men ikke erstatningen
 • 6 lodsejere har hverken godkendt projektet eller erstatningen.

 

Forligene er indgået under forudsætning af Byrådets godkendelse. Kopi af protokol er vedhæftet.

 

Ekspropriation

Byrådet beslutter, om ekspropriationen skal gennemføres efter fristens udløb.

 

Når Byrådet har truffet beslutning om ekspropriationen, får lodsejerne meddelelse om beslutningen sammen med en klagevejledning. Lodsejerne har efter denne meddelelse en klagefrist på 4 uger.

 

Hvis ekspropriationsbeslutningen påklages, skal erstatningsspørgsmålet indbringes for taksationskommissionen senest 8 uger efter, ekspropriationsbeslutningen er meddelt, eller senest 4 uger efter endelig afgørelse i klagesagen.


Forvaltningens vurdering

I forbindelse med åsteds- og forligsforretning fremkom der en del bemærkninger fra de berørte lodsejere. Forvaltningen har behandlet disse bemærkninger i bilag.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. Kap 10. – Ekspropriation og taksation


Økonomi

Opgørelse over resultatet i forbindelse med åsteds- og forligsforretning, jf. bilag. Det forventes, at udgiften kan afholdes indenfor projektets økonomi.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der træffes endelig ekspropriationsbeslutning,

at de forelagte erstatningstilbud godkendes, og

at de ikke-accepterede erstatningstilbud indbringes for taksationskommissionen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Fraværende:

Jan Lings

439. Ekspropriation. Cykelsti ved Nymindegab

Ekspropriation. Cykelsti ved Nymindegab

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik afholdt 21. juni 2019 åsteds- og forligsforretning i forbindelse med den påtænkte ekspropriation af arealer til anlæggelse af en cykelsti rundt om hjemmeværnsskoven i Nymindegab.

 

De 13 berørte lodsejere var indkaldt til forretningen og fordeler sig således:

 • 1 lodsejer indgik forlig med under forretningen
 • 6 lodsejere godkendte projektet men ikke erstatningen
 • 6 lodsejere godkendte hverken projekt eller erstatning på stedet, og der er fortsat ikke indgået forlig med de 12 lodsejere.

 

Det indgåede forlig er under forudsætning af Byrådets godkendelse. Kopi af protokol er vedhæftet.

 

Ekspropriation

Byrådet beslutter, om ekspropriationen skal gennemføres efter fristens udløb.

 

Når Byrådet har truffet beslutning om ekspropriationen, får lodsejerne meddelelse om beslutningen sammen med en klagevejledning. Lodsejerne har efter denne meddelelse en klagefrist på 4 uger.

 

Hvis ekspropriationsbeslutningen påklages, skal erstatningsspørgsmålet indbringes for taksationskommissionen senest 8 uger efter, ekspropriationsbeslutningen er meddelt, eller senest 4 uger efter endelig afgørelse i klagesagen


Forvaltningens vurdering

I forbindelse med åsteds- og forligsforretning fremkom der en del bemærkninger fra de berørte lodsejere. Forvaltningen har behandlet disse bemærkninger på vedlagt notat.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. Kap 10. – Ekspropriation og taksation


Økonomi

Opgørelse over resultatet i forbindelse med åsteds- og forligsforretning er vedlagt sagen.

 

Der forventes en merudgift på ca. 0,7 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. vedrører merudgift til erstatning i forbindelse med ekspropriation.

 

Det foreslås at finansiere merudgiften af cykelstipuljen 2021. Der er i 2021 afsat 2,5 mio. kr. til cykelstier, og det foreslås at fremrykke 0,7 mio. kr. til 2019 til cykelstiprojektet i Nymindegab. Dette forventes ikke at påvirke Udvalget for Plan og Tekniks samlede anlægsramme 2019, fordi der forventes en mindreudgift på ca. 1 mio. kr. til igangværende anlægsarbejde på bro/vej ved Thyrasvej i Tistrup.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at projektet fortsættes og meromkostningen på 0,7 mio. kr. finansieres af cykelstipuljen for 2021,

at der træffes endelig ekspropriationsbeslutning,

at de forelagte erstatningstilbud godkendes, og

at de ikke-accepterede erstatningstilbud indbringes for taksationskommissionen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Jan Lings

440. Tilkendegivelse af ekspropriation til kildeplads

Tilkendegivelse af ekspropriation til kildeplads

Sagsfremstilling

DIN Forsyning A/S ønsker at etablere en ny kildeplads med omkring 10 boringer ved Vittarp.

 

Ud over boringerne skal der etableres ledningsanlæg og borehuse. Boringerne skal indvinde grundvand til drikkevand, og den nye kildeplads forventes at danne basis for sikring af fremtidig vandforsyning til Varde by og omegn. Forsyningen sker i øjeblikket fra Lerpøtvej Vandværk, som i en årrække har været udfordret af miljøfremmede stoffer og kapacitetsproblemer.

 

DIN Forsyning A/S anmoder derfor Byrådet om en forhåndstilkendegivelse af, om Byrådet vil være indstillet på at foretage nødvendig ekspropriation, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler herom, ved:

 • Etablering af undersøgelsesboringer, indvindingsboringer, boringshuse, ledningsanlæg og vejadgang på dele af matrikel 4a Vittarp By, Outrup, 6d og 5l Orten, Varde Jorder
 • Ophør med brug, opbevaring og håndtering af pesticider, spildevandsslam og sprøjtemateriel på dele af matrikel 4a Vittarp By, Outrup, 6d og 5l Orten, Varde Jorder
 • Etablering af ledningsanlæg til transport af vand fra kildepladsen frem til Varde. Ledningstracéet er endnu ukendt.

 

Bilaget viser de berørte matrikler i forbindelse med den nye kildeplads. Den enkelte placering af boringer og ledninger med mere bliver fastlagt under forhandlinger med de enkelte lodsejere. Det samlede areal indenfor de omtalte matrikler er ca. 93 ha.

 

DIN Forsyning A/S vil søge at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere om de nødvendige arealerhvervelser og rådighedsindskrænkninger på ekspropriationslignende vilkår. Deklarationer om rådighedsindskrænkninger skal tinglyses på de enkelte ejendomme.

 

DIN Forsyning A/S ønsker Byrådets tilkendegivelse for at sikre, at projektet kan gennemføres og om nødvendigt ved ekspropriation. Ekspropriation kan ske med hjemmel i vandforsyningsloven.


Forvaltningens vurdering

Projektet er i overensstemmelse med intentioner og retningslinjer i Varde Kommunes Vandforsyningsplan 2013-2023. Ifølge planen har Varde Kommune som særligt fokusområde at sikre den fremtidige vandforsyning i kommunen, så forbrugerne også på lang sigt kan forsynes med rigeligt drikkevand af en god kvalitet. Samtidig er det et mål, at indvindingen af grundvand til drikkevand i videst muligt omfang skal ske fra velbeskyttede grundvandsmagasiner.

 

DIN Forsyning A/S har i mange år foretaget undersøgelser for at finde en ny kildeplads. Undersøgelser tyder på, at området ved Vittarp er egnet som ny kildeplads. Forvaltningen har forhåbninger om, at kildefeltet kan være med til at sikre vand af en god drikkevandskvalitet for borgere i Varde by og omegn.

 

Forvaltningen vurderer, at de nuværende undersøgelser fra området ser positive ud i forhold til, at området kan blive DIN Forsyning A/S’s nye kildefelt. I den forbindelse er det hensigtsmæssigt med en forhåndstilkendegivelse af, om Byrådet er villigt til at sikre etablering af nødvendige boringer, vejadgang, ledningsanlæg og borehuse og om nødvendigt sikring af drikkevandskvaliteten gennem dyrkningsrestriktion i boringsnære beskyttelsesområder inden for projektområdet gennem ekspropriation i tilfælde af, at der ikke kan indgås frivillige aftaler.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Vandforsyningsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles en forhåndstilkendegivelse til DIN Forsyning A/S om, at Byrådet er villigt til at ekspropriere i nødvendigt omfang, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Jan Lingssagsnr19-5862_doknr72922-19_v1_anmodning om udtalelse fra byrådet - villighed til ekspropriation - din forsyning - etablering af ki.msg
sagsnr19-5862_doknr106204-19_v1_anmodning om ekspropriationsvilje version 2.pdf
sagsnr19-5862_doknr122630-19_v1_kortbilag i 140.000.pdf

Bilag

DIN Forsynings anmodning om udtalelse
Anmodning om ekspropriationsvilje
Kortbilag


441. Ansøgning. Kommuneplanrammer langs Nordre Boulevard

Ansøgning. Kommuneplanrammer langs Nordre Boulevard

Sagsfremstilling

Betonklodsen ApS har ansøgt om ændret anvendelse for Ringkøbingvej 73, Varde. I den forbindelse har forvaltningen vurderet, at det er hensigtsmæssigt samtidigt at justere eksisterende kommuneplanrammer i området.

 

Ansøger ønsker at planlægge et nyt boligområde på Ringkøbingvej 73 med udkørsel til Ringkøbingvej. Projektet ønskes opført som traditionel tæt-lav bebyggelse med 4-5 familieboliger. Ejendommen ligger indenfor rammeområde 23.02.E02, som udlægger området til lettere erhverv. Før der kan opføres tæt-lav bolig bebyggelse på adressen, skal området udlægges til centerområde.

 

Ændringen af eksisterende kommuneplanrammer vil medføre, at store dele af bebyggelsen langs Nordre Boulevard, i overensstemmelse med de faktiske forhold, fremadrettet ligger i centerområde. Boligområdet 23.02.B11 og 23.02.B02 samt erhvervsområdet 23.02.E09 og dele af 23.02.E02 foreslås fremadrettet udlagt til centerområde med mulighed for område til offentlige og rekreative formål, boligområde og område til blandet bolig og erhverv. Eksisterende centerområde 23.02.C03 og 23.02.C01 vil ikke ændre anvendelse, jf. kortbilag. Eksisterende lokalcenter og område til butikker ændres ikke.

 

Den nordlige del af eksisterende erhvervsområde 23.02.E02, hvor der i dag ligger et pelscenter, har været overvejet ændret til tung industri, mens de tilstødende grunde fortsat vil være erhvervsområde til lettere industri.

 

Sagen er en A-sag, fordi der sker ændringer af eksisterende kommuneplanrammer, der forudsætter forudgående indkaldelse af idéer og forslag og beslutning i Byrådet. Et debatoplæg har derfor været sendt i høring fra 14. til 28. juni 2019. Der er indkommet seks bemærkninger, der handler om trafiksikkerhed særligt i forhold til Frelloskolen, områdets anvendelse fra erhvervs- og boligområde til centerområde, udlæg af område til tung industri og spildevandsforhold i området. De indkomne bemærkninger er behandlet i resumé af indkomne bemærkninger.

 

Sagen er en A-sag, og derfor beslutter Byrådet om planlægningen ønskes igangsat, mens Udvalget for Plan og Teknik prioriterer, hvornår sagen opstartes i forvaltningen.


Forvaltningens vurdering

Erhvervsområde 23.02.E02 er præget af en blandet anvendelse i form af butikker, virksomheder, offentlige institutioner og enkelte boliger. Forvaltningen vurderer, at ønsket om etablering at tæt-lav bebyggelse på Ringkøbingvej 73 vil være i tråd med eksisterende anvendelse i området. Den ønskede tæt-lav bebyggelse vil dog være i modstrid med eksisterende plangrundlag, og en realisering af det ansøgte vil kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

 

På baggrund af de indkomne bemærkninger fra indkaldelse af ideer og forslag vurderer forvaltningen, at den nordlige del af eksisterende erhvervsområde 23.02.E02, hvor der i dag ligger et pelscenter, fortsat bør være udlagt til lettere erhverv. Forvaltningen anser det fremadrettet som mest hensigtsmæssigt i forhold til nærliggende skole, bolig – og rekreative områder. Derved gives der ikke planmæssigt mulighed for erhverv i en større miljøklasse, og det vil fortsat være de eksisterende miljøkrav til bl.a. støj, trafik og lugt, der skal overholdes.

 

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre dele af den eksisterende kommuneplanramme for erhvervs- og boligområde til centerområde, så de bedre afspejler eksisterende anvendelse. Ved at udlægge området langs Nordre Boulevard til centerområde sikres en mere fleksible anvendelse af området.

 

Forvaltningen vurderer, at ændringerne er af sådan en karakter, at sagen kan behandles som en B-sag, når Byrådet har taget stilling til om planlægningen skal igangsættes.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017, Varde Kommune

Lov om planlægning

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Hvis det ansøgte imødekommes, skal der gennemføres en offentlig høring, jf. planloven § 24, stk. 1.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det nødvendige plangrundlag i form af kommuneplantillæg udarbejdes,

at sagen medtages i prioriteringen af sager til igangsætning,

at resumé af de indkomne bemærkninger til debatoplægget godkendes,

og

at sagen herefter behandles som en B-sag.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Fraværende:

Jan Lingssagsnr19-4016_doknr116315-19_v1_ringkøbingvej situationsplan.pdf.pdf
sagsnr19-4016_doknr116314-19_v1_ringkøbingvej 73 principansøgning ændret plangrundlag.pdf.pdf
sagsnr19-4016_doknr108883-19_v1_høringssvar samlet pdf..pdf
sagsnr19-4016_doknr117697-19_v1_definition af a, b og c sager.pdf
sagsnr19-4016_doknr122233-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger - ideer og forslag.pdf.pdf
sagsnr19-4016_doknr122348-19_v1_kort over eksisterende og fremtidige kommuneplanrammer.pdf.pdf

Bilag

Ringkøbingvej situationsplan.pdf
Ringkøbingvej 73 principansøgning ændret plangrundlag.pdf
Høringssvar samlet pdf.
Definition af A, B og C sager
Resumé af indkomne bemærkninger - ideer og forslag.pdf
Kort over eksisterende og fremtidige kommuneplanrammer.pdf


442. Ansøgning. Nyt erhvervsområde i den sydøstlige del af Varde

Ansøgning. Nyt erhvervsområde i den sydøstlige del af Varde

Sagsfremstilling

Varde Kommune har købt et areal i den sydøstlige del af Varde med henblik på at planlægge arealet til en ny branche; små og mellemstore datacentre.

 

Arealet er på ca. 37 ha i landzone. Det ligger nord for Ribevej, øst for Østre Omfartsvej og syd for Roustvej. Arealet benyttes i dag til landbrugsformål og er delvist omkranset af beplantning. Langs Roustvej og Ribevej findes enkelte boliger, mens der ligger et erhvervsområde vest for Østre Omfartsvej.

 

Størrelsen af datacentre varierer i forhold til antallet af kunder. Det kan være helt små datacentre på 2.000 m2 og de lidt større på 40.000 m2. Et datacenter vil typisk have en højde på 15-19 m.

 

Datacentre består af mange servere, der skal køles ned. Der skal derfor installeres kølere på det enkelte datacenter. Der vil blive arbejdet på at genanvende overskudsvarmen sammen med DIN Forsyning A/S, så energispildet reduceres mest muligt.

 

Det er meget vigtigt for datacentre, at der ikke er udfald, og at udfald i givet fald reduceres til det minimale. Der må derfor forventes døgnbemanding med forskellig intensitet. Dette kræver befordring til og fra stedet på skæve tidspunkter. Derudover må der efter idriftsættelse af det enkelte datacenter forventes varetransport i mindre omfang. Trafikken til og fra området forventes at skulle afvikles via Roustvej.

 

Området ligger delvist indenfor skovbyggelinje og forskellige drikkevandsinteresser, blandt andet i form af indvindingsopland til Forum Vandværk, og der løber en 40 bar gasledning gennem området. Desuden er området udpeget som perspektivområde for byudvikling i kommuneplanen.

 

Arealet er ikke omfattet af en gældende planlægning.

 

Sagen er en A-sag, da et stort nyt areal skal optages i kommuneplanen. Det forudsætter forudgående indkaldelse af idéer og forslag og beslutning i Byrådet. Et debatoplæg har derfor været sendt i høring fra 3. - 19. juni 2019. Der er kommet 5 bemærkninger, der særligt handler om eksisterende naturgasledninger gennem området samt trafikale og infrastrukturmæssige udfordringer i området.

 

Dansk Gas Distribution (DGD) oplyser, at hvis der skal planlægges i området, skal der ske en opgradering af gasledningen, hvilket vil blive vurderet i forbindelse med lokalplanlægningen.

 

Vejdirektoratet vurderer blandt andet, at planlægning for området kan være i strid med nationale interesser i forhold til statslige investeringer i infrastruktur. Desuden stiller Vejdirektoratet spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt at planlægge på østsiden af Østre Omfartsvej, og om den eksisterende infrastruktur i området kan håndtere den øgede trafik, hvor lokal og gennemgående trafik blandes.

 

De indkomne bemærkninger er behandlet i resumé af indkomne bemærkninger.

 

Sagen er en A-sag. Derfor skal Byrådet beslutte, om planlægningen ønskes igangsat, mens Udvalget for Plan og Teknik prioriterer, hvornår sagen opstartes i forvaltningen.


Forvaltningens vurdering

Varde Kommune har i sin Vækststrategi fastlagt et indsatsområde med tiltrækning af pladskrævende virksomheder, herunder datacentre. Forvaltningen vurderer derfor, at det vil være hensigtsmæssigt og ikke står i modsætningen til nationale interesser.

 

Området ligger delvist indenfor skovbyggelinje, og det forventes, at der vil blive holdt ca. 30 m afstand til skoven for at sikre oplevelsen af skoven og opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv.

 

I forbindelse med lokalplanlægning skal der tages hensyn til drikkevandsinteresserne i den sydvestlige del af området, ligesom der skal tages hensyn til gasledningen, der løber gennem området. Det er nødvendigt, at DGD’s ledning gennem området opklassificeres, og derfor vil det i forbindelse med lokalplanlægningen blive vurderet nærmere, hvilken Class Location det er mest hensigtsmæssigt og muligt at opgradere til. Udgifter til opgradering afholdes af ledningsejer.

 

Forvaltningen vurderer, at placeringen øst for Østre Omfartsvej er den mest hensigtsmæssige hvad angår adgang til strøm og fibernet samt det faktum, at de mindre datacentre ønsker en bynær placering, og at den tætte placering gør det muligt at genanvende overskudsvarmen fra datacentrene i fjernvarmenettet. Dertil kommer, at en placering i det nuværende erhvervsområde i den østlige del af Varde ikke er forenelig med driften af datacentrenes køleanlæg, fordi der findes en betonknusningsvirksomhed på stedet. Denne type virksomhed øger støvindholdet i luften, hvilket ikke er hensigtsmæssig for større køleanlæg.

 

Overordnet vurderer forvaltningen, at det ved konkret planlægning for erhvervsområdet med tilkørselsforhold via Roustvej er muligt at indrette trafikale løsninger, som ikke påvirker det statslige vejnet (A11 og A12) mere end ved generel byvækst. Ved konkret planlægning for området foretages på baggrund af drøftelser med Vejdirektoratet de nødvendige analyser i forhold til eventuelle trafikale og infrastrukturmæssige udfordringer i området for at sikre, at planlægningen ikke medfører uhensigtsmæssige løsninger i forhold til trafiksikkerhed.

 

Ved lokalplanlægning vil der desuden blive arbejdet med afgrænsningen mod de omkringliggende veje, f.eks. i form af grønne områder.

 

Området skal kloakeres, og det forventes, at der skal etableres et regnvandsbassin i den vestlige del af området.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017, Varde Kommune

Lov om planlægning


Økonomi

Ingen


Høring

Hvis planlægningen ønskes igangsat, skal der gennemføres en offentlig høring, jf. planloven § 24, stk. 1.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det nødvendige plangrundlag i form af lokalplan og kommuneplantillæg udarbejdes,

at sagen medtages i prioriteringen af sager til igangsætning, og

at resumé af de indkomne bemærkninger til debatoplægget godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt med den tilføjelse, at der i plangrundlaget skal indtænkes mulighed for en cykelsti langs Roustvej, og at den konkrete skovbyggelinje skal fastlægges ved udarbejdelse af lokalplanen.

Fraværende:

Jan Lingssagsnr19-3265_doknr111106-19_v1_bemærkninger samlet - ideer og forslag.pdf
sagsnr19-3265_doknr110902-19_v1_oversigtskort.pdf
sagsnr19-3265_doknr119007-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger - ideer og forslag.pdf.pdf

Bilag

Bemærkninger samlet - ideer og forslag
Oversigtskort
Resumé af indkomne bemærkninger - ideer og forslag.pdf


443. Ansøgning. Dispensation til byggehøjde, Smedebakken 7, Starup

Ansøgning. Dispensation til byggehøjde, Smedebakken 7, Starup

Sagsfremstilling

TBS Maskinpower Aps ønsker at opføre et nyt traktorværksted i forbindelse med deres virksomhed på Smedebakken 7 i Starup. Traktorværkstedet opføres som en tilbygning til et eksisterende traktorværksted.

 

Byggeriet kræver dispensation fra lokalplanen til opførelse af en bygning i 10 m højde.

 

Lokalplanen § 8.3 foreskriver, at ”Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over det omgivende terræn”.

 

Ansøger begrunder ønsket om en højde på 10 m med forhold i produktionen. Maskinerne bliver større, og virksomheden har brug for en portalkran for at servicere kunderne. Portalkranens størrelse og pladskrav sammenholdt med pladskrav for porte og tagkonstruktion giver en totalhøjde på 10 m.

 

Lokalplanen § 6.2 pålægger byggelinje langs Smedebakken i 10 m afstand fra vejmidte. Bygningen ønskes opført 20,3 m fra vejmidte.

 

Ansøgningen har været sendt i nabohøring indenfor lokalområdet samt til ejendommene Smedebakken 2–12, overfor det ønskede byggeri. Der er kommet en indsigelse fra ejeren af Smedebakken 8 (genbo), som oplyser, at den nye bygning vil tage lys ved hans ejendom, bidrage til yderligere produktion og dermed øge støjgener ved hans bolig.

 

Ansøger har indsendt redegørelse for skyggeafkast, jf. bilag. Redegørelsen viser, at der er relativt få formiddagstimer i december, hvor den ønskede bygning vil kaste mere skygge mod genboens ejendom, end en bygning, der opføres i overensstemmelse med lokalplanen. Modsat viser redegørelsen, at en bygning opført i overensstemmelse med lokalplanen vil kaste mere skygge mod genboens ejendom i månederne marts, juni og september.

 

Opførelse af den ønskede bygning ændrer ikke på de gældende støjgrænser, og genboen udsættes derfor ikke for mere støj, end der kan tillades med det eksisterende byggeri.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har forståelse for de ændrede funktionskrav til maskinværkstedet og er imødekommende for, at der dispenseres til en ny værkstedsbygning på 10 m.

 

Forvaltningen vurderer, at murkronen på det nye byggeri ikke vil være fremtrædende mod nord, syd eller øst, hvor enten træbevoksning eller nuværende bebyggelse skærmer for bygningens ydre fremtræden.

 

Forvaltningen vurderer, at de samlede skyggevirkninger mod boligområdet fra det ønskede byggeri er mindre, end hvis byggeriet blev opført i maksimal højde i byggelinje i henhold til lokalplanen. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at skyggevirkningen fra den ønskede tilbygning er af underordnet betydning, fordi den ikke er til større gene i forhold til lys, end hvad der kan forventes, hvis byggeriet opføres i henhold til højder og byggelinjer i lokalplanen.


Konsekvens i forhold til visionen

En højde på 10 m, i forhold til 8,5 m, vurderes at have en underordnet betydning i forhold til visionen.


Retsgrundlag

Planloven

Lokalplan nr. 25 for et område til erhverv i Straup Tofterup


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgning om dispensation til opførelse af traktorværksted i 10 m højde imødekommes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Fraværende:

Jan Lingssagsnr19-184_doknr107075-19_v1_lokalplan nr 25 - smedeballen 7 grindsted.pdf
sagsnr19-184_doknr107070-19_v1_indsigelser til naboorientering - smedebakken 7 grindsted.pdf
sagsnr19-184_doknr107099-19_v1_ansøgers kommentarer til indsigelser - smedebakken 7 grindsted.pdf
sagsnr19-184_doknr107052-19_v1_tegninger - smedebakken 7 grindsted.pdf

Bilag

Lokalplan nr 25 for et område til erhverv i Strarup Tofterup
Indsigelser til naboorientering
Ansøgers kommentarer til indsigelser, med illustrationer for skyggevirkninger mm.
Luftfoto og tegninger


444. Ansøgning. Dispensation, Kirkens Hus, Vestervold 2F, Varde

Ansøgning. Dispensation, Kirkens Hus, Vestervold 2F, Varde

Sagsfremstilling

Varde Menighedsråd har ansøgt om etablering af Kirkens Hus på Vestervold 2F, Varde (se vedhæftede tegninger). Det ansøgte ligger indenfor Lokalplan 06.C9.01.

 

I den forbindelse er der søgt dispensation fra lokalplanens §§ 5.02, 6.01, 7.01 og 7.24 vedr. udformning, taghældning, placering parkeringspladser og bygning samt tagmateriale/solceller.

 

Udvalget har 9. oktober 2017 behandlet en ansøgning om dispensation til byggeriets udformning. Udvalget besluttede,

 • ”at man finder det ønskeligt, at Kirkens Hus placeres på matr.nr. 44e
 • at det godkendes, at der udarbejdes en lokalplan for opførelse af Kirkens Hus, hvis vinderprojektet ikke kan opføres inden for rammerne af den gældende lokalplan
 • Udvalget har et ønske om, at byggeriet tilpasses byggestilen i området, og at det i øvrigt tilpasses den gældende lokalplans rammer for dimensioner og bebyggelsesprocent for nybyggeri.”

 

I forbindelse med naboorienteringen er der kommet bemærkninger vedrørende de ansøgte forhold.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har i forbindelse med indkaldelse af konkurrenceforslag givet tilsagn om, at den foreslåede bygning og parkering godt kan variere fra det angivne byggefelt, jf. lokalplanens bilag 3, hvis det ikke adskiller sig væsentligt fra det oprindelige byggefelt. Det nye byggefelt er i overvejende grad placeret det samme sted som det oprindelige, og fordi sigtelinjerne mod kirken er fastholdt, vurderer forvaltningen, at der kan dispenseres til det ansøgte.

 

De fremsendte tegninger viser p-pladser på den sydlige side af bygningen, hvilket ikke følger lokalplanens bestemmelse i § 5.02 for parkering i terræn, men forvaltningen vurderer, at der kan gives dispensation til disse, fordi den nye parkeringsplads ikke modvirker de arkitektoniske intentioner i lokalplanen. Kravet i § 5.06 om 1 p-plads pr. 50 kvm. bliver opfyldt.

 

Den ønskede bygning opfylder delvist § 6.01 om parallelle facader. Bygningens nordvestlige hjørne er vinkelret, og nord- og vestsiden er parallelle med facaden på den gamle tekniske skole. Bygningens sydøstlige hjørne er ligeledes vinkelret, men trukket mod syd, så vinklen på de to sidste hjørner af bygningen ændres.

 

Forvaltningen vurderer, at bygningen med sit fodaftryk ligger tæt på en kubisk form, jf. § 7.01. Den hvide pudsede facade og vinduesåbninger ligger også fint i tråd med bestemmelserne i § 7.01 om facadeudformning og vinduesflader.

 

Det ansøgte tagmateriale overholder ikke § 7.01, om at tagbeklædning skal være zink eller zinklignede materiale. Det ansøgte tag er et solartag, hvor en del af tagpladerne er med indbyggede solceller. Valget af et solartag er begrundet med, at uden solceller er det meget vanskeligt at overholde energirammerne til nybyggeri i storrumsbygninger.

 

Et solartag vil have mere genskin end et traditionelt tegltag. Ansøgeren har i øvrigt meddelt, at tagmaterialet har en reflektionsfaktor på 7 %, hvilket betyder, at der ikke er genskinsgener fra taget. Forvaltningen har besigtiget et solartag og vurderer, at reflektioner fra et solartag er begrænsede. Solartaget ligner tilnærmelsesvist et skifertag – også med hensyn til genskin.

 

Lokalplanens § 7.24 bestemmer, at der ikke må opsættes solceller, der er synlige fra offentlige veje, stier, pladser eller grønne områder. Der er ansøgt om dispensation fra § 7.24, og forvaltningen har i dialogen med ansøger forkastet et forslag med solcellepaneler ”forklædt” som tagvinduer, fordi disse tydeligvis ikke var vinduer, og løsningen derfor ikke var i overensstemmelse med § 7.24. Forvaltningen vurderer i forhold til solartaget, at bestemmelsen er overholdt, fordi det ikke er muligt at se forskel på de tagplader, der indeholder solceller, og dem uden.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Planloven

Lokalplan 06.C9.01


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, 

at der gives tilladelse til det ansøgte.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anders Linde blev erklæret inhabil.

 

Anbefalingen blev godkendt, men for så vidt angår de 6 parkeringspladser, der henvises til på Kirkepladsen 4, skal der anvises 6 andre parkeringspladser.

Fraværende:

Jan Lings

Anders Lindesagsnr18-14657_doknr89915-19_v1_dispensationsansøgning - kirkens hus - vestervold 2f varde.pdf
sagsnr18-14657_doknr89918-19_v1_situationsplan - kirkens hus - vestervold 2f varde.pdf
sagsnr18-14657_doknr89917-19_v1_facader - kirkens hus - vestervold 2f varde.pdf
sagsnr18-14657_doknr101994-19_v1_bemærkninger - kirkens hus - vestervold 2f varde.pdf
sagsnr18-14657_doknr109644-19_v1_bemærkninger til indsigelser i forbindelse med naboorientering.pdf
sagsnr18-14657_doknr109643-19_v1_udvalgsbeslutning af 09-10-2017.pdf
sagsnr18-14657_doknr109642-19_v1_lokalplan 06 c9 01.pdf
sagsnr18-14657_doknr110476-19_v1_luftfoto med kirkens hus indtegnet - vestervold 2f varde.pdf

Bilag

Dispensationsansøgning - Kirkens Hus - Vestervold 2f Varde
Situationsplan - Kirkens Hus - Vestervold 2f Varde
Facader - Kirkens Hus - Vestervold 2f Varde
Bemærkninger - Kirkens Hus - Vestervold 2F Varde
Bemærkninger til indsigelser i forbindelse med naboorientering
Udvalgsbeslutning af 09-10-2017
Lokalplan 06 C9 01
Luftfoto med Kirkens Hus indtegnet - Vestervold 2F Varde


445. Ansøgning. Stort sommerhus, Sønder-Vasevej 2E, Blåvand

Ansøgning. Stort sommerhus, Sønder-Vasevej 2E, Blåvand

Sagsfremstilling

Varde Kommune har 22. april 2019 modtaget ansøgning om opførelse af 304,5 m² sommerhus på Sønder-Vasevej 2E, 6857 Blåvand.

 

Ejendommen er omfattet af en deklaration tinglyst 27. juni 2018, som Byrådet godkendte 10. april 2018. Bebyggelsesprocenten er i deklarationen fastsat til 15.

 

Sommerhuset er firelænget, hvor den ene længe mod syd er halveret, så der er åbent fra gårdterrassen ud til resten af grunden. Sommerhuset opføres med sort træbeklædning og brandsikret stråtag med valm, jf. situationsplan. Projektet overholder byggeretten og deklarationen.

 

Der udnyttes ca. 13 % af grunden. Ca. 7 m² integreret udhus er ikke med i beregning af bebyggelsesprocenten.

 

Udvalget for Plan og Teknik har 27. september 2018 ønsket at tage konkret stilling til byggeansøgninger med sommerhuse over 250 m². Ved udregning af sommerhusets areal betragtes kun det areal, som indgår i beregningen af bebyggelsesprocenten.


Forvaltningens vurdering

Sønder-Vasevej 2E ligger i et område med sommerhusbebyggelse, dog er de nærmeste sommerhusgrunde ubebyggede. Mod nordvest ligger Kringsvej 1, som er en bevaringsværdig gård med bevaringsværdi 3. De nærmeste grunde omkring det ansøgte sommerhus er ubebyggede. Derfor fremstår området som en åbning mellem sommerhusene, hvor der ikke er bebygget, beplantet eller etableret terrænformationer. Uden for deklarationens afgrænsning er området præget af sommerhusgrunde på 1.500 – 2.000 m², hvor sommerhusenes størrelse er ca. 150-200 m².

 

Etableringen af en ”hedebræmme” med organisk form og tilplantet med sandhjælme, marehalm lyng og lignende mindre dværgbuske medvirker til at sikre, at området fremstår med terrænformationer og lavere beplantning, som afskærmer det enkelte sommerhus fra øvrige sommerhuse i nærområdet. Med nærområdet menes bebyggelse inden for deklarationens afgrænsning.

 

Stråtaget på det ansøgte sommerhus medvirker til, at bebyggelsen tilpasses den omkringliggende hedebræmme, der tilsammen er med til at skjule sommerhuset i landskabet. Der etableres ikke hedebræmme mod øst og sommerhusets østlige facade vil være synlig i den fulde udstrækning for naboen mod øst på Skippervej 14.

 

Grunden grænser ikke op til kystlinje eller strandeng, og det vurderes, at det ansøgte ikke vil påvirke oplevelsen af disse.

 

Forvaltningen vurderer, at sommerhuset vil virke markant for naboen mod øst, dog overholder det ansøgte sommerhus deklarationens bestemmelser om en bebyggelsesprocent på 15. Det vurderes i det konkrete tilfælde, at sommerhusets udformning sammen med hedebræmmen medvirker til at afskærme sommerhuset, og begrænser dets påvirkning på omgivelserne. Det vurderes desuden, at størrelsen på sommerhuset med den konkrete udformning og placering ikke vil fremstå markant i nærområdet.

 

På baggrund af sommerhusets tilpasning i området og sommerhusets tilpasning i henhold til deklarationen og byggeretten, vurderer forvaltningen, at projektet kan godkendes.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Deklaration af 27. juni 2018

Bygningsreglementet 2018


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at det ansøgte projekt godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Punktet udsat.

 

Udvalget ønsker en temadrøftelse om sommerhuse, som kombineres med en besigtigelsestur til Blåvand samt eksempler på sommerhusstørrelse i deklarationsområdet på næste udvalgsmøde.

Fraværende:

Jan Lingssagsnr19-5521_doknr108611-19_v1_bilag - udvalgssag - oversigtskort - sønder-vasevej 2e, 6857 blåvand.pdf
sagsnr19-5521_doknr108233-19_v1_bilag - udvalgssag - tegningsmateriale - sønder-vasevej 2e, 6857 blåvand.pdf

Bilag

Bilag - Udvalgssag - Oversigtskort - Sønder-Vasevej 2E, 6857 Blåvand
Bilag - Udvalgssag - Tegningsmateriale - Sønder-Vasevej 2E, 6857 Blåvand


446. Ansøgning. Lukning for biltrafik på Lærkevej, Tistrup

Ansøgning. Lukning for biltrafik på Lærkevej, Tistrup

Sagsfremstilling

Varde Kommune modtog 13.maj 2019 en helhedsplan for området omkring Janusbygningen, idrætshallen og skolen i Tistrup. I den forbindelse blev kommunalbestyrelsen bedt om at se på muligheden for lukning af den offentlige vej Lærkevej, som adskiller skolen fra de øvrige nævnte bygninger. Vejen ønskes lukket for biltrafik.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at lukke vejen for biltrafik nord for indkørslen til Lærkevej 21.

 

Vejmyndigheden for en offentlig vej kan med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser, som har indvirkning på vejens udnyttelse eller indretning. Vejmyndigheden kan bestemme hel eller delvis afspærring af offentlig vej, hvis afspærringen gennemføres ved afmærkning, ved opsætning af bomme eller på anden tilsvarende måde.

 

Inden kommunalbestyrelsen træffer en endegyldige afgørelse, sendes anmodning om lukning af vejen til høring til de berørte lodsejere i 14 dage for at sikre det bedst mulige grundlag for beslutningen. Eventuelt indkomne bemærkninger vil indgå i sagsbehandling.

 

Udformningen af selve lukningen skal ske i samarbejde med projektansøger og i forbindelse med udformningen af det endelige projekt.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Vejloven § 11, Færdselsloven § 92


Økonomi

Eventuel kommunal økonomi skal fastlægges i forbindelse med det endelige projekt.


Høring

Høring af berørte lodsejere.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at principansøgningen godkendes og sendes i 14 dages høring, og

at lukningen kan godkendes administrativt, hvis der ikke kommer indsigelser mod projektet.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Fraværende:

Jan Lingssagsnr19-6983_doknr121507-19_v1_kortbilag lærkevej.pdf - kortbilag lærkevej.pdf.pdf
sagsnr19-6983_doknr101182-19_v1_helhedsplan byens hjerte i tistrup.pdf.pdf

Bilag

Kortbilag Lærkevej.pdf - Kortbilag Lærkevej.pdf
Helhedsplan Byens hjerte i Tistrup.pdf


447. Implementering af Plus-tur i Varde Kommune

Implementering af Plus-tur i Varde Kommune

Sagsfremstilling

Sydtrafiks bestyrelse besluttede 25. januar 2019 at tilbyde Plustur til alle de syddanske kommuner. Ønsket er, at implementeringen så vidt muligt er afsluttet pr. 1. marts 2020.

FlexDanmark, Rejseplanen og trafikselskaberne har sammen udviklet Plustur. Plustur er åben flextrafik som kobles med bus/tog via Rejseplanen og understøtter ønsket om at tilbyde kunderne én samlet rejse ved brug af den kollektive trafik. Den samlede rejse er visualiseret her:

Plustur er tilgængelig for alle kunder, når kriterierne for tilbud af Plustur er tilgængelig og bestilles/betales via Rejseplanen. På længere sigt vil kunderne også kunne bruge rejsekortet til at betale for Plusturen. Sydtrafiks bestyrelse har besluttet at tilbyde Plustur til 22 kr., som svarer til taksten for én enkeltbillet.

 

Med koblingen af Plustur til den ordinære kollektive trafik er det intentionen at øge mobiliteten i tyndtbefolkede områder og give borgerne adgang til stoppesteder, hvor der mindst er 1 afgang pr. time.

 

Siden introduktionen i 2017 i Nordjylland er Plustur testet i alle trafikselskaber, og fra 1. juni 2018 har Sydtrafik testet Plustur i Sønderborg Kommune. I NT og Fynbus’ dækningsområde er Plustur (på Fyn kaldet Teletaxa) udrullet til alle kommuner i løbet af 2018. Tilsvarende forventer Movia udrulning til 30-40 kommuner i 1. halvår 2019. Midttrafik har først indledt pilottesten i Lemvig Kommune i efteråret 2018, men forventer også implementering i 2019.

 

Erfaringerne fra NT viser, at søgningen til Plustur er stigende, men fortsat ikke overvældende sammenlignet med søgningen til ordinær kollektiv trafik. NT har tilbudt Plustur i alle kommuner siden januar 2018 og har gennemført en massiv markedsføring. Antallet af kunder og rejser hos NT er ved udgangen af 2018 henholdsvis 650 unikke kundeoprettelser og gennemsnitligt 180 rejser pr. måned i NT’s område.

 

Erfaringer fra pilottest i Sønderborg Kommune

Testen af Plustur i Sønderborg er forløbet tilfredsstillende, og ved udgangen af 2018 er der gennemført 41 ture. Sønderborg Kommunes nettoomkostning udgør godt 4.900 kr., dertil skal lægges knap 960 kr. i administrationsbidrag svarende til 23,40 pr. rejse.

 

Sideløbende med pilottesten har Sydtrafik udviklet markedsføringsmateriale relateret til Plustur. I Sønderborg Kommune har markedsføringen været tilrettelagt omkring følgende aktiviteter:

 • Markedsføring i busser
 • Markedsføring på Facebook og kommunens hjemmeside
 • Markedsføring i lokalaviser og på kommunale informationsstandere
 • Uddeling af Plusturs materiale ved uddannelsesinstitutioner m.fl.
 • Informationsmøder afviklet af Sydtrafiks kundeambassadører fx i lokal- og ældreråd.

 

Koncept for Plustur i Sydtrafiks kommuner

Plustur er Flextrafik, som kan benyttes når bussen eller toget ikke kører hele vejen. Konceptet anvendes i tyndt befolkede områder og vil være hjælp til at gennemføre hele rejsen. Kunderne vil blive kørt fra en adresse til et stoppested eller omvendt, hvor der som minimum er én afgang pr. time.

 

Plustur koordineres med flextrafikkens øvrige biler. Kunderne kan derfor opleve at køre med andre, og vognen kører måske en omvej for at hente andre kunder. Rejsen kan kun vises, bestilles og betales på Rejseplanen.

 

Plustursstoppestederne vil typisk ikke blive implementeret i byområder, fordi der her er hyppig kollektiv trafik i forvejen. Stoppestederne udvælges i et samarbejde med de enkelte kommuner, så Plustur i øvrigt understøtter den kommunale strategi for kollektiv trafik. Stoppestederne skal gerne have faciliteter, som gør det acceptabelt at vente op til 15 minutter.

 

En række andre parametre som Plusturens maksimale længde, Plusturens maksimale procentmæssige andel af hele rejsen m.m. er med til at regulere, at kunderne kun får tilbudt en Plustur når det er det mest gunstige valg ellers vil de som i dag via Rejseplanen få tilbudt almindelig rutebunden trafik.

 

Kunderne skal bestille Plusturen på Rejseplanen minimum 2 timer før ønsket afhentning. Når kunderne bestiller turen, får de en bekræftelse på afhentning og et afhentningstidspunkt. Kort tid før afhentning (15 min.) får kunderne en påmindelses-sms om afhentning.

 

Plustur tilbydes til en pris, som svarer til prisen på en enkeltbillet (22 kr. pr. tur). Bruger kunden Plustur i begge ender af en rejse, vil prisen samlet være 44 kr. Kunderne kan tage op til 3 gæster med til halv pris pr. kunde. Antallet af rejsende tilvælges ved bestillingen på Rejseplanen. Kunderne afleveres/hentes ved stoppestedet tættest mulig på afgang, men kan komme til at vente op til 15 minutter mellem skiftene fra Plustur til bus og fra bus til Plustur.

 

Plustur implementeres i løbet af 2019 i Sydtrafiks kommuner.

 

Implementeringsplan pr. Kommune

Procestiden fra start til idriftsættelse forventes at være 10 uger. Implementeringen tilrettelægges og styres af Sydtrafik i et tæt samarbejde med den kommunale forvaltning.

 

Implementeringsaktiviteterne vil omfatte følgende:

 • Tilpasning af Plustur til den enkelte kommune som f.eks. udvælgelse af stoppesteder og udpegning af geografiske områder, hvor Plustur ikke skal tilbydes
 • Teknisk opsætning og test
 • Markedsføring og evt. involvering af Sydtrafiks kundeambassadører.

 

Når implementeringen om Plustur er besluttet, udarbejder Sydtrafik en implementeringsplan til den enkelte kommune.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Plus-tur vil gøre det enklere for borgere og gæster i kommunen at benytte kollektiv i forbindelse med længere rejser.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber


Økonomi

Det er vurderingen, at implementeringen af Plus-tur kan rummes indenfor det nuværende budget for Flex-tur.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at igangsætning af implementering af Plus-tur i Varde kommune godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Fraværende:

Jan Lings

448. Udviklingsplaner. Tilskud til realisering af projekter 2019

Udviklingsplaner. Tilskud til realisering af projekter 2019

Sagsfremstilling

Byrådet har i 2019 afsat 2,1 mio. kr. i en ”Pulje til byfornyelse og udviklingsplaner”. Der er i 2019 én ansøgningsrunde til puljen. Ved ansøgningsfristen 20. maj 2019, var der indkommet ansøgninger til 25 projekter, der tilsammen ansøger om over 4,9 mio. kr. Ansøgningerne er fordelt på 11 byområder: Ansager (4), Billum (3), Henne Strand (2), Horne (3), Lunde (1), Lydum (1), Nørre Nebel (2), Nymindegab (1), Oksbøl (1), Sig (2), Starup-Tofterup (1), Ølgod (2), Årre (2).

 

Projektnavn

Ansøgt beløb (maks. 50% kommunal medfinansiering)

Anbefalet tilskud (kr.)

 

 

Autocamperpladser i Ansager

443.543 kr.

250.000 kr.

Naturlig forbindelse til Ansager Søpark

100.000 kr.

60.000 kr.

Sansehave i Ansager

200.000 kr.

Afslag – ikke del af udv. plan

Etablering af Mariefonden

50.000 kr.

Afslag - projekt prioriteres ikke ved denne ansøgningsrunde.

Mobilmast i Billum

290.000 kr.

Afslag – projekt prioriteres ikke ved denne ansøgningsrunde.

Midtpunktet i Billum

310.500 kr.

Til forprojekt 50 %, dog maks. 50.000 kr. Ud fra oplysninger i det medsendte budget, reserveres 180.000 fra puljen i 2020.

Billum Bybus

174.950 kr.

Afslag – projekt prioriteres ikke ved denne ansøgningsrunde.

Legeplads ved Henne Strand

300.000 kr.

195.000 kr.

Forprojekt – revitalisering af udviklingsplanen i Henne Strand

50.000 kr.

Afslag – ønske om ny udviklingsplan kan indgå i kommunal prioritering af nye udviklingsplaner.

Vikingelunden i Horne

427.937 kr.

Til forprojekt 50 %, dog maks. 50.000 kr. Der reserveres 200.000 fra puljen i 2020.

Velkommen til Horne

18.000 kr.

18.000 kr.

Horne i medierne

4.500 kr.

Afslag – der henvises til RUBAN, som har modtaget midler til netop dette.

Lunde Torv ”MejeriTorvet”

375.000 kr.

Afslag – Projektet indgår endnu ikke i en af Byrådet anerkendt udviklingsplan. Udviklingsplan udarbejdes i anden halvdel af 2019. Der reserveres 200.000 fra puljen i 2020.

Udvikling og fremtidssikring af Lydum Stadion

8.000 kr.

8.000 kr.

Forskønnelse af indfaldsveje i Nørre Nebel

200.000 kr.

165.000 kr. Projektgruppen gøres opmærksom på, at en elektronisk infoskærm ikke kan indgå.

Mere varierede idrætsfaciliteter i Nørre Nebel

500.000 kr.

Afslag – grundet præcedens ved ansøgning fra hal i Ølgod 2015/16. Derudover er andre VK-puljer del af finansieringen.

En levende forbindelse i Nymindegab

46.000 kr.

33.500 kr., hvilket svarer til 50% af den angivne projektøkonomi.

Goalstation i Oksbøl

500.000 kr.

320.000 kr.

Trafiksikker Thorstrupvej

60.000 kr.

Afslag – projektet henhører under anden kommunal pulje.

Forprojekt – Ny bymidte i Sig

50.000 kr.

Til forprojekt 50 %, dog maks. 50.000 kr.

NaturHusets udearealer

150.000 kr.

Afslag – manglende beskrivelse af projekt – der henvises til midler til forprojekt fra 2018.

Hegn ved Stationsparken i Ølgod

65.000 kr.

Afslag – projekt prioriteres ikke ved denne ansøgningsrunde. – dialog med BaneDanmark.

Læringsbro i Ølgod

113.720 kr.

113.720 kr.

Mangfoldighedens Hus i Årre

75.000 kr.

55.000 kr.

Byens Rum i Årre

450.000 kr.

450.000 kr.

Samlet

4.962.150 kr.

1.818.220 kr.

Reservationer

 

580.000 kr.

 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er et godt potentiale i de 25 projekter, og at størstedelen af projekterne opfylder flere af Udvalgets retningslinjer. Forvaltningen har foretaget en vurdering af projekterne ud fra puljens fokuspunkter:

 

1. Projektet skal styrke bosætningen i byen via fastholdelse eller tiltrækning

2. Projektet tilfører byen nye funktioner

3. Projektet forskønner byen

4. Projektet skal kunne realiseres inden udgangen af 2020

5. Projektet kan med fordel indtænke visionen ”Vi i naturen.

 

Bedømmelsen har derudover været suppleret med kriterierne:

 

6. Idé fra udviklingsplan (en forudsætning)

7. Til gavn for en bred gruppe

8. Almen interesse

9. En vis varighed (Bæredygtigt)

10. Ikke kommercielt

 

Forvaltningens vurdering af de enkelte ansøgninger og bud på midler der tildeles projekterne fremgår af bilag.

 

Afslag – projekt prioriteres ikke ved denne ansøgningsrunde, er ensbetydende med at projektet har haft en for lav score ved bedømmelsen, og derfor ikke i denne omgang er prioriteret.

 

Med baggrund i bedømmelsen ud fra fokuspunkter og supplerende kriterier meddeles der tilsagn til 12 projekter, der meddeles afslag til 11 projekter, til 3 projekter reserveres midler fra puljen i 2020, 2 af disse tilbydes midler til udarbejdelse af forprojekt, som kan kvalificere projektet ved/til yderligere fondssøgning.


Ved de fleste projekter kan ansøgningen, med henvisning til puljens størrelse, ikke imødekommes fuldt ud, hvilket stiller krav til projekternes efterfølgende fondssøgning m.v.
 

Forvaltningen vurderer generelt, at projekterne kan bidrage positivt til at gøre byerne og deres opland mere attraktive for besøg og bosætning.

 

Til projektet ”Forskønnelse af indfaldsveje i Nørre Nebel” påpeges det, at en elektronisk infoskærm ikke kan indgå som del af projektet. Tilsagnet gælder alene forskønnelse og kunst. Varde Kommune kan ikke indgå i projekter med digitale reklameskilte. Såfremt der er tale om et byportal, der alene omtaler offentlige arrangementer mv. henvises til kommunens skilteregler.


Konsekvens i forhold til visionen

Flere projekter knytter sig til oplevelser i naturen, især den bynære natur. Mange har et alternativt sigte, hvor fokus på visionen ikke indgår som væsentligt element.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Udgiften afholdes inden for rammerne af ”Pulje til byfornyelse og udviklingsplaner”. Restmidler overføres til puljen for 2020, og vil dermed være med til at dække de reserverede midler. De resterende midler forhåndsreserveres fra puljens midler i 2020.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de foreslåede tilskud og afslag godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt med den justering, at Goalstation i Oksbøl tildeles 400.000 kr.

 

Fraværende:

Jan Lingssagsnr19-5459_doknr120618-19_v1_resume af ansøgninger 2019 - til politisk behandling 05.08.2019.pdf

Bilag

Resume af ansøgninger 2019 - til politisk behandling 05.08.2019


449. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Udvalget for Plan og Teknik - Drift

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Udvalget for Plan og Teknik - Drift

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. juni for Udvalget for Plan og Teknik viser et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 eksklusiv budgetoverførsler fra 2018 til 2019, jf. tabel 1.

 

 

Mindreforbruget på 1,9 mio. kr. kan primært henføres til et mindreforbrug på Teknik og Miljø på 1,2 mio. kr. samt øvrige på 1,7 mio. kr. Dette modsvares delvist af et merforbrug på Vej og Park på 0,9 mio. kr. samt kollektiv trafik på 0,1 mio. kr. For uddybning af afvigelserne henvises der til bilag.

 

Budgetopfølgningen pr. 30. juni inklusiv budgetoverførsler viser et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., jf. tabel 2.

 

 

Overførsler til 2019, samt påvirkning af kassen:

I Udvalget for Plan og Teknik er der overført 1,0 mio. kr. fra tidligere år til 2019, jf. tabel 2.

Inklusiv budgetoverførsler fra tidligere år har udvalget samlet set et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., hvor alt forventes at blive overført til 2020. Overførslerne forventes derfor således at stige med 1,9 mio. kr. fra 2019 til 2020, hvilket skyldes at der nu er overførselsadgang på vejvandsbidrag og vintervedligeholdelse, hvilket der ikke har været tidligere.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at gennemgangen giver et retvisende billede ud fra forhold kendt på opfølgningstidspunktet. Der er dog stadigvæk usikkerheder, og der bør derfor tages forbehold for, at der kan forekomme korrektioner til skønnene. Overførslerne til 2020 vurderes, at kunne holdes inden for de 5%, jf. gældende praksis.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ


Økonomi

På nuværende tidspunkt forventes en overførsel til 2020 på ca. 2,9 mio. kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Jan Lingssagsnr18-2969_doknr115298-19_v1_rapport - budgetopfølgning 30.06.2019 - udvalget for plan og teknik.pdf
sagsnr18-2969_doknr115373-19_v1_budgetopfølgning kollektiv trafik - bemærkninger.pdf
sagsnr18-2969_doknr115389-19_v1_budgetopfølgning for aftaleholder teknik og miljø - bemærkninger.pdf
sagsnr18-2969_doknr115375-19_v1_budgetopfølgning for aftaleholder vej og park - bemærkninger.pdf
sagsnr18-2969_doknr118614-19_v1_uddybning af afvigelser på plan og teknik pr. 30.06.2019.docx

Bilag

Rapport - Budgetopfølgning 30.06.2019 - udvalget for Plan og Teknik
Budgetopfølgning Kollektiv trafik - bemærkninger
Budgetopfølgning for aftaleholder Teknik og Miljø - bemærkninger
Budgetopfølgning for aftaleholder Vej og Park - bemærkninger
Uddybning af afvigelser på Plan og Teknik pr. 30.06.2019


450. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Udvalget for Plan og Teknik - Anlæg

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Udvalget for Plan og Teknik - Anlæg

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på anlæg pr. 30. juni for Udvalget for Plan og Teknik viser, at der samlet er afsat 69,3 mio. kr. i 2019, hvoraf 35,3 mio. kr. er overført fra 2018. Af det samlede anlægsbudget i 2019 forventes der et lille merforbrug på ca. 0,3 mio. kr., som forventes at blive overført til 2020.

 

 

Under Vej og Park forventes der et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som forventes at blive overført til 2020. Mindreforbruget kan primært henføres til 2 anlægsprojekter vedr. kloakseparering.

 

Under Teknik og Miljø forventes der et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som forventes at blive overført til 2020. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte midler af puljen til nedrivning af kommunale bygninger.

 

Under Plan og Vækst forventes der et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr., vedr. bl.a. byfornyelse og udviklingsplaner. Merforbruget forventes at blive overført til 2020.

 

For yderligere oplysninger er der udarbejdet en oversigt med statusbeskrivelse på de budgetterede anlægsprojekter, jf. bilag.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at gennemgangen giver et retvisende billede ud fra forhold kendt på opfølgningstidspunktet. Der er dog stadigvæk usikkerheder, og der bør derfor tages forbehold for, at der kan forekomme korrektioner til skønnene.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ


Økonomi

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt en overførsel til 2020 på -0,3 mio. kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

 

Fraværende:

Jan Lingssagsnr18-2969_doknr115427-19_v1_anlæg pr. 30.06.2019 - plan og teknik - budgetopfølgning.xlsx

Bilag

Anlæg pr. 30.06.2019 - Plan og Teknik - budgetopfølgning


451. O Ny finansiering til oprensning efter Grindstedværket

O Ny finansiering til oprensning efter Grindstedværket

Sagsfremstilling

Folketingets finansudvalg har 2. maj 2019 bevilget 30 mio. kr. i 2019 og 20 mio. kr. i 2020 til en indsats over for forureningerne efter Grindstedværket i Grindsted By og Kærgård Klitplantage.

 

Region Syddanmarks regionsråd har 24. juni 2019 udmøntet midler til forureningerne efter Grindstedværket og opstillet en plan for, hvor og hvordan midlerne skal anvendes i 2019 og 2020. Et notat fra Region Syddanmark fra 20. maj 2019 giver en mere detaljeret beskrivelse af indsatserne ved de enkelte forureningslokaliteter.

 

Indsatsen i Kærgård Klitplantage vil være installation af in situ oprensningsanlæg ved gruberne 1, 2 og 4 til fuld skala oprensning af grundvandet. Der skal bruges omkring 13 mio. kr. til indsatsen.

 

Indsatsen i 2020 vil være at påbegynde grundvandsoprensningen i gruberne 1-4. Bilag med miljøtilladelse indeholder en teknisk beskrivelse af selve oprensningsmetoderne. Oprensningen af grundvandet under gruberne vil have en positiv virkning på naturen i Kærgård Klitplantage og vandkvaliteten ved kysten.

 

Indsatsen ved Grindstedsværket i 2019-2020 vil fokusere på at undersøge og indlede oprensningen af forureningen ved den tidligere Grindsted Fabrik og lossepladsen med affald fra Grindstedværket. Regionen beskriver, at der vil være særligt fokus på at oprense grundvandet for vinylklorid, fordi grundvandet strømmer fra fabrikken og lossepladsen til Grindsted Å og forurener åen med især vinylklorid.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen er positivt indstillet overfor Folketingets bevilling af 50 mio. kr. og Region Syddanmarks planer om straks at iværksætte en forstærket indsats for Grindsted Å og forureningen i Kærgård Klitplantage.

 

Undersøgelse, oprensning og oprydning af forureningerne efter Grindstedværket vil forbedre tilstanden af natur og miljø i Grindsted- og Varde Å, i klitterne og ved stranden i Kærgård Klitplantage samt forbedre vandkvaliteten i Vesterhavet.

 

Forvaltningen har sagsbehandlet og meddelt de nødvendige tilladelser på miljø- og naturområdet til indsatsen i Kærgård Klitplantage, så Region Syddanmark har mulighed for at igangsætte oprensningen.


Konsekvens i forhold til visionen

Oprensningen af forurening til at forbedre tilstanden af natur og miljø i Grindsted- og Varde Å og ved Kærgård Klitplantage kan ses som et positiv tiltag for Varde Kommunes vision. Det vil gavne turismen ved Vesterhavet, som også er i overensstemmelse med vores vision.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Jan Lingssagsnr19-7389_doknr109491-19_v1_regionsrådet referat 24.06.2019 om udmøntning af midler til forureningene efter grindstedværket.pdf
sagsnr19-7389_doknr109496-19_v1_notat fra region syddanmark om udmøntning af midler 2019-2020 til grindsted- og kærgård-forurening.pdf
sagsnr19-7389_doknr109485-19_v1_miljøtilladelse 27.06.2019 til in situ-oprensning med oversigtskort - kærgård plantage gruberne 1-4.pdf

Bilag

Regionsrådet referat 24.06.2019 om udmøntning af midler til forureningene efter Grindstedværket
Notat fra Region Syddanmark om udmøntning af midler 2019-2020 til Grindsted- og Kærgård-forurening
Miljøtilladelse 27.06.2019 til in situ-oprensning med oversigtskort - Kærgård Plantage gruberne 1-4


452. O Kommende sager

O Kommende sager

Sagsfremstilling

Kommende sager:

 • Kommuneplantillæg, tilbageførsel til landzone i Billum
 • Lokalplan for Ølgod bymidte
 • Lokalplan for Østerbro 5 i Ølgod
 • Lokalplan for dagligvarebutik og tankanlæg ved Industrivej i Ølgod
 • Lokalplan for erhvervsområde ved nuværende rideskole på Engdraget, Varde
 • Lokalplan for boligområde i Outrup – Landsbyudvikling
 • Lokalplan for boligområde i Outrup
 • Lokalplan for Rideskole i Varde Nord
 • Lokalplan for sommerhusområder i Blåvand
 • Lokalplan for ferie- og fritidsformål i Ho
 • Justering af Lokalplan 35 for Vardegårdvej i Varde Nord
 • Ophævelse af LP 2.4 for et boligområde i Gl. Tistrup
 • Ophævelse af LP 02.C02.01 i Billum
 • Ophævelse af lokalplan 9 for tæt-lavbebyggelse i Ølgod
 • Oversigt over private søer med offentlig adgang/opdateret liste over oprensning af søer

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Fraværende:

Jan Lings

453. Gensidig orientering - Lukket punkt