UDVALG

Udvalget for Plan og Teknik

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

25-06-2019 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

25-06-2019 16:00:00


PUNKTER

428. Godkendelse af dagsorden
429. Kommuneplantillæg for erhvervsområde øst for Nørre Nebel, Blåbjerg Biogas
430. Lokalplan for erhvervsområde øst for Nørre Nebel, Blåbjerg Biogas428. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Der tilføjes ordet ”godkendes” i punkterne 429 og 430 anbefalinger i linjerne med om notat med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 25-06-2019

Godkendt

429. Kommuneplantillæg for erhvervsområde øst for Nørre Nebel, Blåbjerg Biogas

Kommuneplantillæg for erhvervsområde øst for Nørre Nebel, Blåbjerg Biogas

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog 27. marts 2019 Forslag til kommuneplantillæg 24. Forslaget til Tillæg 24 har været fremlagt i offentlig høring fra 28. marts 2019 til 24. maj 2019.

 

Formålet med Tillæg 24 er at ændre et eksisterende teknisk område til erhvervsområde for industrivirksomheder med særlige beliggenhedskrav til og med miljøklasse 7. Det betyder, at der indenfor planområdet kan placeres et biogasanlæg og et fjernvarmeanlæg, samtidigt med at der gives mulighed for opførelse af øvrige industrivirksomheder, herunder f.eks. et affaldsbehandlingsanlæg.

 

Ligeledes udpeges dele af rammeområdet til erhvervsområde for produktionsvirksomheder, og der udlægges et konsekvensområde med en radius af 500 m omkring erhvervsområdet. Indenfor konsekvensområdet må der herefter ikke planlægges for miljøfølsom anvendelse, der ikke er forenelig med produktionsvirksomhedernes drift og udvikling.

 

Der er ligeledes udarbejdet en sammenfattende redegørelse til den fælles miljøvurdering af Tillæg 24 og Lokalplan 15.10.L02, der redegør for miljøhensyn, valg af alternativer og hvilke miljøpåvirkninger, der overvåges.

 

Selve udvidelsen af Blåbjerg Biogas er også omfattet af obligatorisk miljøvurderingspligt (VVM-pligt), fordi projektforslaget er omfattet af bilag 1, pkt. 10: Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling med en kapacitet på over 100 t/dag. Biogasanlægget kræver desuden miljøgodkendelse, fordi der tilføres mere end 30 t biomasse pr. dag.

 

Realisering af udvidelsesprojektet Blåbjerg Biogas kræver særskilt VVM-tilladelse fra Miljøstyrelsen, før der kan gives en miljøgodkendelse og derefter en byggetilladelse fra Varde Kommune. Miljøgodkendelsen skal forinden i høring i 8 uger samtidigt med miljøkonsekvensrapporten (VVM) for Blåbjerg Biogas. Denne høringsperiode forløber senere.

 

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 11 bemærkninger. Bemærkningerne handler primært om trafik, lugt, støj, planforhold, bæredygtighed, turisme, eksisterende og fremtidige forhold samt påvirkning af boligpriser og ønske om ekspropriation.

 

Tillæg 24 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Lokalplan 15.10.L02 kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger.

 

Der gøres i vedlagte notat opmærksom på, at der er en sammenhæng mellem, hvilken miljøklasse en virksomhed klassificeres som og de tilhørende vejledende afstandskrav til boliger og lignende. Det er vigtigt at være opmærksom på, at begrebet ”vejledende afstandskrav” ikke er ensbetydende med et afstandskrav, der altid skal overholdes. Der kan på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte virksomheds forureningsbelastning gives tilladelser til kortere afstand.

 

Den konkrete regulering af de enkelte virksomheder finder sted i deres miljøgodkendelse og sikrer blandt andet, at de vejledende støj- og lugtgrænser bliver overholdt. En placering af en virksomhed tættere på boliger end den anbefalede minimumsafstand forudsætter, at der fastsættes vilkår i en miljøgodkendelse, som sikrer, at de vejledende grænser overholdes.

 

I forhold til udpegning af en konsekvenszone omkring et erhvervsområde til produktionsvirksomheder, gøres opmærksom på, at det altid beror på en konkret vurdering ved landzonetilladelser og ved udarbejdelse af nyt plangrundlag, om det ansøgte kan tillades i forhold til de relevante produktionsvirksomheders drift og udvikling.

 

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger ikke bør føre til ændringer. Dog er der foretaget enkelte sproglige rettelser og præciseringer.


Konsekvens i forhold til visionen

Udvidelse af et eksisterende biogasanlæg giver mulighed for at udnytte resurserne i området til produktion af bæredygtig energi.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Tillæg 24 vedtages,

at den tilhørende miljøvurdering vedtages uændret,

at den sammenfattende redegørelse til miljøvurdering vedtages, og

at notatet med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger til ”Forslag til tillæg 24 til kommuneplan 2017 og Forslag til lokalplan 15.10.L02 for Blåbjerg Biogas” godkendes.

 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 25-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-11937_doknr100592-19_v1_tillæg 24 til kommuneplan 2017.pdf
sagsnr18-11935_doknr100583-19_v1_miljøvurdering med sammenfattende redegørelse til tillæg 24 og lokalplan 15.10.l02-komprimeret.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr100560-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger.pdf
sagsnr18-11935_doknr88147-19_v1_samlet høringssvar til planforslagene for blåbjerg biogas.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr98678-19_v1_sagshistorik -.pdf

Bilag

Tillæg 24 til Kommuneplan 2017
Miljøvurdering med sammenfattende redegørelse til Tillæg 24 og Lokalplan 15.10.L02-komprimeret.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger
Samlet høringssvar til planforslagene for Blåbjerg Biogas.pdf
Sagshistorik -


430. Lokalplan for erhvervsområde øst for Nørre Nebel, Blåbjerg Biogas

Lokalplan for erhvervsområde øst for Nørre Nebel, Blåbjerg Biogas

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog 27. marts 2019 Forslag til lokalplan 15.10.L02. Forslaget været fremlagt i offentlig høring fra 28. marts 2019 til 24. maj 2019.

 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for lokalisering af industrivirksomheder med særlige beliggenhedskrav til og med miljøklasse 7, herunder udvidelse af et eksisterende biogasanlæg, fortsættelse af et eksisterende fjernvarmeværk, samt mulighed for yderligere industrivirksomheder eller fritstående solenergiproducerende anlæg.

 

Der er ligeledes udarbejdet en sammenfattende redegørelse til den fælles miljøvurdering af Tillæg 24 og Lokalplan 15.10.L02, der redegør for miljøhensyn, valg af alternativer og hvilke miljøpåvirkninger, der overvåges.

 

Kvongvej skal sideudvides på strækningen fra Nymindegabvej til Lindegårdsvej for at kunne håndtere trafikken på en hensigtsmæssig måde efter udvidelsen og nyanlæg. Der har derfor været offentliggjort et udkast til en udbygningsaftale sammen med lokalplanforslaget. Aftalen beskriver fordeling af udgifterne til den nødvendige udvidelse af Kvongvej mellem Varde Kommune og Blåbjerg Biogas.

 

Selve udvidelsen af Blåbjerg Biogas er også omfattet af obligatorisk miljøvurderingspligt (VVM-pligt), fordi projektforslaget er omfattet af bilag 1, pkt. 10: Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling med en kapacitet på over 100 t/dag. Biogasanlægget kræver desuden miljøgodkendelse, fordi der tilføres mere end 30 t biomasse pr. dag.

 

Realisering af udvidelsesprojektet af Blåbjerg Biogas kræver særskilt VVM-tilladelse fra Miljøstyrelsen, før der kan gives en miljøgodkendelse og derefter en byggetilladelse fra Varde Kommune. 

 

Dansk Gas Distribution A/S (DGD) har søgt om projektgodkendelse af en ca. 3,5 km tilslutningsledning til Blåbjerg Biogas, så virksomheden forbindes til naturgasnettet. Projektgodkendelsen kan først behandles af Varde Byråd, når VVM-tilladelsen til Blåbjerg Biogas er udstedt. For at tilslutningen af biogasanlægget kan etableres, skal DGD sikre sig rådighed over de nødvendige arealer. Kan der ikke indgås frivillige aftaler, kan det blive nødvendigt, at Varde Kommune foretager en ekspropriation, som sikrer, at projektet kan gennemføres.

 

Ved høringsperiodens udløb var der kommet 11 bemærkninger. Bemærkningerne handler primært om placering af udvidelsen af biogasanlægget, ønske om at udtage delområde 3 af lokalplanen (produktionsvirksomheder til og med miljøklasse 6, herunder et affaldsbehandlingsanlæg) samt trafikale forhold. Dernæst handler bemærkninger om lugt, støj, planforhold, bæredygtighed, turisme, eksisterende og fremtidige forhold samt påvirkning af boligpriser og ønske om ekspropriation. Blåbjerg Biogas påpeger, at de mener, at investering i infrastruktur er en kommunal opgave og opfodrer til, at beslutningen om at indgå en udbygningsaftale genovervejes.

 

Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 60A, som vil blive aflyst med den endelige vedtagelse af Lokalplan 15.10.L02.

 

Tillæg 24 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før denne lokalplan kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger.

 

Det vurderes, at det ikke er hensigtsmæssigt at flytte biogasanlægget til en ny placering, da der er tale om udbygning af et eksisterende biogasanlæg. Udvidelse af et anlæg, hvor der i forvejen er installationer til behandling af biogas er resursebesparende i forhold til etablering af et nyt biogasanlæg.

 

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at delområde 3 fortsat er en del af lokalplanen, da delområdet giver mulighed for erhvervsmæssig udvikling ved, at en virksomhed til og med miljøklasse 6 kan lokalisere sig i delområdet. Hvis et affaldsbehandlingsanlæg lokaliseres i delområdet, vil det kunne levere en del af den nødvendige biomasse til biogasanlægget.

 

Den øgede trafikbelastning stammer fra tung trafik til og fra biogasanlægget og det planlagte industrianlæg. Det er vurderet, at Kvongvej for at kunne bære den øgede mængde tung trafik skal sideudvides til 7 m kørebanebredde og forstærkes med ny asfalt i hele kørebanebredden på strækningen fra Nymindegabvej til Lindegårdsvej. Det har ved andre biogasanlæg m.m. været praksis, at der indgås udbygningsaftaler. Da udbygningen af Blåbjerg Biogas bl.a. sigter mod, at anlægget på kommercielle vilkår kan levere gas til det overordnede distributionsnet, er det forvaltningens vurdering, at projektet kan sidestilles med de øvrige biogasanlæg, og at udbygningsaftalen bør fastholdes.

 

Udbygningsaftalen foreskriver, at udbygningen af Kvongvej først skal etableres i forbindelse med opførelse af faststofhal i delområde 2 ved Blåbjerg Biogas eller ny bebyggelse i form af en industrivirksomhed i delområde 3. (som vilkår for ibrugtagningstilladelse).

 

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger ikke bør føre til ændringer i lokalplanen eller tilhørende udbygningsaftale. Dog er der foretaget enkelte sproglige rettelser og præciseringer.


Konsekvens i forhold til visionen

Udvidelsen af det eksisterende biogasanlæg giver mulighed for at udnytte resurserne i området til produktion af bæredygtig energi.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Varde Kommunes andel af udbygningsaftalen er 1,75 mio. kr. (50 %), som foreslås finansieret ved en anlægsbevilling i 2020, som medtages som budgetønske ved budgetforhandlingerne i september 2019. Hvis budgetønsket ikke imødekommes, finansieres beløbet af driftsbudgettet til asfaltslidlag.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Lokalplan 15.10.L02 vedtages,

at udbygningsaftale vedtages uændret,

at den tilhørende miljøvurdering vedtages uændret,

at den sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen vedtages,

at notatet med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger til ”Forslag til tillæg 24 til Kommuneplan 2017 og Forslag til lokalplan 15.10.L01 for Blåbjerg Biogas” godkendes,

at Lokalplan 60A ophæves inden for lokalplanområdet,

at Lokalplan 15.10.L02 offentliggøres, når der foreligger en underskrevet udbygningsaftale, og

at der fremsendes anlægsønske på 1,75 mio. kr. til budgetforhandlingerne i september 2019.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 25-06-2019

Niels Christiansen stillede ændringsforslag om, at delområde III udtages af lokalplanen.

 

Preben Friis-Hauge og Søren Laulund fremsatte ændringsforslag om, at anbefalingen godkendes med følgende bemærkninger:

  • Byrådet anmoder Blåbjerg Biogas om at undgå tung transport gennem Nr. Nebel by i tidsrummet 08-17
  • Byrådet ønsker at cykelstistrækningen ad Kvongvej fra Nymindegabvej til Lindegårdsvej medtages i slutprioriteringen, når Udvalget for Plan og Teknik næste gang fordeler cykelstipuljemidler.

 

Niels Christiansens ændringsforslag blev anset som det mest vidtgående og sat til afstemning først.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

 

x

 

Preben Friis-Hauge

V

 

x

 

Anders Linde

V

 

x

 

Niels Haahr  Larsen

V

 

x

 

Søren  Laulund

A

 

x

 

Jan Lings

A

 

x

 

Niels Christiansen

C

x

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Preben Friis-Hauges og Søren Laulunds ændringsforslag blev sat til afstemning.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

x

 

 

Preben Friis-Hauge

V

x

 

 

Anders Linde

V

x

 

 

Niels Haahr  Larsen

V

x

 

 

Søren  Laulund

A

x

 

 

Jan Lings

A

x

 

 

Niels Christiansen

C

x

 

 

 

Forslaget er hermed vedtaget.sagsnr18-11935_doknr100580-19_v1_lokalplan 15.10.l02 erhvervsområde for industrivirksomheder med særlige beliggenhedskrav ved præstbø.pdf
sagsnr18-11935_doknr99009-19_v1_udbygningsaftale med kortbilag..pdf
sagsnr18-11935_doknr100583-19_v1_miljøvurdering med sammenfattende redegørelse til tillæg 24 og lokalplan 15.10.l02-komprimeret.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr100560-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger.pdf
sagsnr18-11935_doknr88147-19_v1_samlet høringssvar til planforslagene for blåbjerg biogas.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr98678-19_v1_sagshistorik -.pdf

Bilag

Lokalplan 15.10.L02 Erhvervsområde for industrivirksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Præstbølvej, Nørre Nebel-komprimeret.pdf
Udbygningsaftale med kortbilag.
Miljøvurdering med sammenfattende redegørelse til Tillæg 24 og Lokalplan 15.10.L02-komprimeret.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger
Samlet høringssvar til planforslagene for Blåbjerg Biogas.pdf
Sagshistorik -