UDVALG

Udvalget for Plan og Teknik

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

20-06-2019 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

20-06-2019 16:00:00


PUNKTER

411. Godkendelse af dagsorden
412. O Kommende 400 kV luftledninger gennem Varde Kommune, Energinet
413. Fremtidig ramme for udarbejdelse af udviklingsplaner
414. Forslag. Kommuneplantillæg for bebyggelse langs Blåvandvej
415. Forslag. Lokalplan for bebyggelse langs Blåvandvej
416. Prioritering af lokalplaner 3. kvartal 2019
417. Ansøgning. Landzonetilladelse til gittermast, Stilbjergvej 65
418. Ansøgning. Dispensation fra byggelinje, Gl. Skolevej 1A-L, Blåvand
419. Ansøgning. Udvendig facadeisolering, Bøgevej 18, Varde
420. Ansøgning. Matrikulære ændringer i lokalplanområde i Alslev
421. Ansøgning. Stadeplads på Blåvandvej 61
422. Ansøgning. Nyt vejnavn til Blichersvej, Varde
423. Ansøgning. Dispensation til hegn ved minigolfanlæg, Vejers Havvej 14
424. Nedsættelse af statstilskud ved indtægter fra parkering
425. O Kommende sager
426. Gensidig orientering - Lukket punkt
427. O Udviklingsplan for Tambours Have411. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Niels Haahr Larsen erklærede sig inhabil i punkt 419.

 

Forvaltningen ønsker at ændre anbefalingen i punkt 424 til:

 

Forvaltningen anbefaler,

at den nuværende kontrakt med P-Nord fortsætter uændret, og

at de 90.000 kr. indgår som teknisk tilretning ved fordeling af DUT-midler.

 

 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 20-06-2019

Godkendt

Fraværende:

Niels Christiansen

412. O Kommende 400 kV luftledninger gennem Varde Kommune, Energinet

O Kommende 400 kV luftledninger gennem Varde Kommune, Energinet

Sagsfremstilling

Energinet ved projektleder Annebeth Hoffmann vil orientere Udvalget om sidste nyt om de kommende 400 kV luftledninger fra Idomlund til Endrup gennem Varde Kommune.

 

Energinet etablerer den nye 400 kV luftledning fra Idomlund til Endrup. Derfor vil der blive udarbejdet et forslag til landsplandirektiv med tilhørende miljøvurdering, en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse) samt udkast til VVM-tilladelse.

 

Den eksisterende 150 kV luftledning mellem Karlsgårde og Idomlund erstattes af en ny 400 kV luftledning mellem Idomlund og Endrup. Det betyder, at den eksisterende 150 kV luftledning tages ned, og der opstilles nye master i et udmeldt planlægningsbælte, hvoraf der skal etableres en ny luftledning fra Karlsgårde til Endrup. Etableringen af den nye 400 kV luftledning vil være en del af grundlaget for en stærkere elforbindelse, fordi der i et andet projekt skal etableres en ny 400 kV luftledning fra Endrup til grænsen mod Tyskland.

 

På nuværende tidspunkt er der ingen detaljeret tidsplan fra Energinet, men den nuværende overordnede tidsplan er:

 

Energinet forventes at søge om dispensationer/tilladelser efter speciallovgivning i Naturcenteret primo 2021, hvorefter ansøgningerne skal behandles. Anlæggelse af 400 kV luftledninger gennem Varde Kommune forventes at foregå fra sommeren 2021 til foråret 2023, og de skal være i drift ved sommeren 2023.

 

Først herefter kan den eksisterende 150 kV luftledning tages ned på strækningen fra Karlsgårde til Idomlund.

 

Energi-, forsynings- og klimaministeren udmeldte i december 2018, at der er mulighed for op til 15 % kabellægning (26 km af 170 km) af den kommende 400 kV luftledning fra Idomlund til Endrup samt kabellægning af 150 kV i lokalområdet. Kabellægning af de 243 km 150 kV er separate projekter.

 

Byrådet i Varde Kommune besluttede, den 14.05.2019, at anbefale, at en strækning ved Varde Å, Varde Ådal, Karlsgårde og til nord for Sig kabellægges af hensyn til nærheden til de bymæssige interesser i Sig, og af naturmæssige-, rekreative og landskabelige årsager omkring Varde Å, Varde Ådal og Karlsgårde.

 

Dernæst besluttede Byrådet at arbejde for, at der sikres videst muligt hensyn til de berørte landsbyer og deres udvikling i forhold til den fremtidige strækning af 400 kV luftledninger.

 

Varde Kommune har påpeget overfor Energinet, at der snarest bør foreligge en tidsplan for kabellægning af den eksisterende 150 kV luftledning.


Anbefaling

 

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 20-06-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Niels Christiansensagsnr16-4305_doknr96027-19_v1_information til energinet om byrådets beslutning.pdf

Bilag

Information til Energinet om Byrådets beslutning


413. Fremtidig ramme for udarbejdelse af udviklingsplaner

Fremtidig ramme for udarbejdelse af udviklingsplaner

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 5. marts 2019 at godkende det fremlagte forslag til ”Udviklingsrådsmodellen 2.0”, med følgende bemærkninger:

 • at arbejdsgruppen efterfølgende nærmere behandler de enkelte høringssvar med henblik på yderligere bearbejdning af den nye model
 • at eventuelle tiltag, som har økonomiske konsekvenser, fremsendes til fagudvalg eller Udvalget for Økonomi og Erhverv til vurdering forud for de kommende budgetforhandlinger, og
 • at Udvalget for Økonomi og Erhverv orienteres på førstkommende møde om arbejdsgruppens resultater.

 

Arbejdsgruppen ønskede ved den efterfølgende behandling af modellen, at afsnit 3.2. ”Udviklingsplaner der skaber retning og ejerskab” ikke bør træde i kraft, før der er udarbejdet en særskilt redegørelse for betydningen for de enkelte byer, samarbejder mellem byer og ressourceforbruget.

 

Oplægget/redegørelsen skulle indeholde:

 • Status, herunder byernes ønsker
 • Hvilke byer har en udviklingsplan
 • Hvor mange byer har behov for at få revideret deres nuværende udviklingsplan
 • Hvor mange byer, som ikke allerede har en udviklingsplan, har behov for en
 • Betydning af den foreslåede model. Hvor mange byer vil fremover få mulighed for egen udviklingsplan eller en fælles udviklingsplan som del af en klynge efter den foreslåede model
 • Den økonomiske og ressourcemæssige betydning, hvis byernes ønsker imødekommes (jf. status ovenfor), og tilsvarende for den foreslåede model med under 500 indbyggere, mellem 500 og 1.000 indbyggere og over 1.000 indbyggere. I den sammenhæng redegøres for, hvad en light-version af en udviklingsplan/revision af en udviklingsplan koster. Light-versionen indebærer, at byen eller klyngen selv udarbejder udviklingsplanen efter en fastlagt skabelon med efterfølgende godkendelse i det politiske system
 • Kriterierne for tildeling af penge fra ”Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner”. Der ses på kriterierne ud fra ovenstående.

 

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet en redegørelse for ovenstående, jf. bilag. På baggrund af redegørelsen er et budgetønske yderligere tilknyttet som bilag.

 

Der er efterhånden udarbejdet ca. 25 udviklingsplaner i Varde Kommune. Byer, der endnu ikke har egen udviklingsplan, omfatter Lunde og Kvong, der sammen med Lydum er prioriteret til at få udarbejdet en klyngeudviklingsplan i 2019. Derudover lægger Udviklingsrådsmodellen 2.0 op til, at Varde By kan få udarbejdet en udviklingsplan.

 

Der er i redegørelsen arbejdet med 5 modeller for det fremtidige arbejde med udarbejdelse af udviklingsplaner.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har på baggrund af redegørelsen udvalgt de 2 modeller til budgetønske, som kommer en revisionstakt på 5 år nærmest. Forvaltningen foreslår en revisionstakt på 4 år, i lighed med mange øvrige plandokumenter, og har derfor i budgetønsket indregnet supplerende ressourcer, der årligt er nødvendige, hvis dette skal kunne opnås.

 

De 2 udvalgte modeller er i tråd med forslaget fremsat i Udviklingsrådsmodellen 2.0, hvor den ene er udvidet til, at byer med mellem 200 og 1.000 indbyggere også tilbydes en light-version af hjælp til udarbejdelse af en udviklingsplan, hvis byen ønsker det.

 

Forvaltningen vurderer, at der, hvis der skal ske revision hvert 4-5 år, skal udarbejdes flere udviklingsplaner pr. år, end der prioriteres på nuværende tidspunkt.

 

Forvaltningen vurderer også, at ”Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner” fungerer efter hensigten og anbefaler derfor, at der holdes fast i puljens retningslinjer, som sikrer fokus på projektet og ikke byernes størrelse.


Konsekvens i forhold til visionen

Mange udviklingsplaner har i en grad taget visionen til sig, og det fortsatte arbejde med udviklingsplaner i sammenhæng med ”Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner” sikrer fortsat fokus på udvikling af bl.a. bynære natur- og rekreative oplevelser.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.


Økonomi

Afhængig af valgt model, jf. bilag. Forvaltningen anbefaler at eventuelle midler omlægges fra ”Byrådets Udviklingspulje” til indsatsen med udarbejdelse af udviklingsplaner.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at redegørelsen og budgetønsket tages til efterretning, og

at budgetønsket fremsendes til budgetseminar 2019.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 20-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Niels Christiansensagsnr19-6814_doknr88480-19_v1_budgetønske - bemanding ved model for udviklingsplaner.pdf
sagsnr19-6814_doknr96033-19_v1_bilag - modeller for udviklingsplansarbejdet.pdf

Bilag

Budgetønske - bemanding ved model for udviklingsplaner
Bilag - Modeller for udviklingsplansarbejdet


414. Forslag. Kommuneplantillæg for bebyggelse langs Blåvandvej

Forslag. Kommuneplantillæg for bebyggelse langs Blåvandvej

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet Forslag til Tillæg 26 til kommuneplanen, der udlægger et nyt rammeområde, som giver mulighed for at etablere boliger i et område langs Blåvandvej i Ho.

Tillæg 26 er udarbejdet på baggrund af Udvalget for Plan og Tekniks beslutning af 15. august 2018 om at nedlægge et § 14 forbud.

 

Rammeområdet ligger i Oksby Klitplantage, og det er ca. 1,5 ha.

 

Sideløbende med Tillæg 26, udarbejdes Lokalplan 08.10.L01 Bebyggelse langs Blåvandvej.

 

Tillægget optager bebyggelsen på Blåvandvej 66 i Kommuneplan 2017 med en bevaringsværdi på 4. Bygningen har stråtag med valm og er gul-pudset. Huset ligger markant ud til vejen, og det er en del af det historiske bebyggede miljø i området.

 

Rammeområdet ligger indenfor kulturmiljøet for Ho og Bordrup og støjkonsekvensområde for Oksbøl skyde- og øvelsesterræn.

 

Den maksimale bebyggelsesprocent holdes på 10 med en maksimal byggehøjde på 8,5 m.

 

Der er udarbejdet en miljøscreening for forslag til Tillæg 26 samt Lokalplan 08.10.L01. I screeningen er det vurderet, at planforslagene ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

 

Forslag til Tillæg 26 Kommuneplan 2017, Varde Kommune skal vedtages, før Forslag til Lokalplan 08.10.L01 kan vedtages.

 

Sagen er en B-sag, hvor både forslag til tillæg og endeligt tillæg vedtages af Udvalget for Plan og Teknik.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at byggeri langs Blåvandvej skal være i maksimalt 1½ etage, og at det skal passes ind i forhold til øvrig bebyggelse indenfor kulturmiljøet for Ho og Bordrup.

 

Den maksimale bebyggelsesprocent holdes på 10 og byggehøjden på 8,5 m. Det svarer til øvrige bebyggelser i landzone, som ikke ligger op ad byzone i Varde Kommune.

 

Blåvandvej 66 optages i Kommuneplan 2017 med en bevaringsværdi på 4. Det er med til at sikre det bebyggede kulturmiljø i området.

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Tillæg 26 skal i offentlig høring i min. 4 uger, før tillægget kan endelig vedtages.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Forslag til Tillæg 26 vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger, og

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidig med Tillæg 26.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 20-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Niels Christiansensagsnr18-13781_doknr85752-19_v1_miljøscreening lp 08.10.l01 + tillæg 26.pdf
sagsnr18-13781_doknr86717-19_v1_forslag tillæg 26 til kommuneplan 2017.pdf

Bilag

Miljøscreening Lp 08.10.L01 + Tillæg 26
Forslag Tillæg 26 til kommuneplan 2017


415. Forslag. Lokalplan for bebyggelse langs Blåvandvej

Forslag. Lokalplan for bebyggelse langs Blåvandvej

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et lokalplanforslag, som udlægger et område langs Blåvandvand i Ho til boligformål. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Udvalget for Plan og Tekniks beslutning 15. august 2018 om at nedlægge et § 14 forbud. Forbuddet blev nedlagt, fordi kulturmiljøet for Ho og Bordrup er sårbart overfor ny bebyggelse, og der var ansøgt om byggeri i 2 etager.

 

Lokalplanområdet ligger i Oksby Klitplantage, det er ca. 1,5 ha og omfatter Blåvandvej nr. 66, 68 og 70.

 

Lokalplanområdet er ikke omfattet af en kommuneplanramme og derfor udarbejdes Tillæg 26 sideløbende med lokalplanen. Heri udlægges Kommuneplanramme 08.10.B01 til boligområde.

 

Lokalplanområdet ligger inden for kulturmiljøet for Ho og Bordrup og støjkonsekvensområde for Oksbøl skyde- og øvelsesterræn.

 

Lokalplanens bestemmelser regulerer materialer til at omfatte stråtag, tegltag og betontagsten, samt mulighed for etablering af sadeltag og sadeltag med valm. Facader må være i røde, rødbrune eller sorte tegl som blank mur, vandskuret eller pudset facade. Vinduer skal have traditionelle sprosser og være af træ.

 

Der bliver ikke mulighed for udstykning indenfor lokalplanområdet, fordi det ligger indenfor støjkonsekvensområdet for Oksbøl skyde- og øvelsesterræn, hvor der ikke må planlægges for ny støjfølsom anvendelse.

 

Der er udarbejdet en miljøscreening for lokalplanen samt Tillæg 26. I screeningen er det vurderet, at planforslagene ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. 

 

Forslag til Tillæg 26 skal vedtages, før Forslag til Lokalplan 08.10.L01 kan vedtages.

 

Sagen er en B-sag, hvor både planforslag og endelig plan vedtages af Udvalget for Plan og Teknik.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at byggeri i maksimalt 1½ etage passer ind i området omkring Blåvandvej.

 

Bestemmelserne i lokalplanen sikrer, at en ny bebyggelse i området vil harmonere med øvrig bebyggelse i området omkring Ho og Blåvand, og at det ikke vil være for markant i området langs Blåvandvej. Bestemmelserne er udarbejdet, så de understøtter traditionel bebyggelse indenfor kulturmiljøet for Ho og Bordrup.

 

Lokalplanen giver ikke mulighed for udstykning, og der er begrænsning på antallet af boligenheder i lokalplanområdet. Der må være to boligenheder i delområde 1 og en boligenhed i delområde 2. Dermed overholder lokalplanen kravet om, at der ikke må etableres yderligere boligenheder indenfor Forsvarets støjkonsekvenszone.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Lokalplanforslaget skal i offentlig høring i min. 4 uger, før lokalplanen kan endelig vedtages.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Forslag til Lokalplan 08.10.L01 Bebyggelse langs Blåvand vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger, og

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 20-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Niels Christiansensagsnr18-13780_doknr85751-19_v1_miljøscreening lp 08.10.l01 + tillæg 26.pdf
sagsnr18-13780_doknr88542-19_v1_forslag lokalplan 08.10.l01 bebyggelse langs blåvandvej.pdf

Bilag

Miljøscreening Lp 08.10.L01 + Tillæg 26
Forslag lokalplan 08.10.L01 Bebyggelse langs Blåvandvej


416. Prioritering af lokalplaner 3. kvartal 2019

Prioritering af lokalplaner 3. kvartal 2019

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik fastlægger rækkefølgen for udarbejdelse af lokalplaner en gang i kvartalet. Der kan igangsættes udarbejdelse af en lokalplan pr. løbende måned.

 

Juli 2019: Ændring af plangrundlaget for rådhuset i Nr. Nebel

Varde Kommune har købt det gamle rådhus i Nr. Nebel og ønsker mulighed for at benytte området til boligformål, hovedsageligt i form af åben-lav bebyggelse, men ligeledes med mulighed for tæt-lav og eventuelt åben-lav bebyggelse på små grunde.

 

Den gældende Lokalplan 17 udlægger området til feriecenter med centerfaciliteter og 60-70 ferieboliger, hvoraf 1/3 må benyttes til helårsboliger.

 

Kategoriseres som B-sag.

 

August 2019: Ændring af plangrundlaget for Remisen i Varde

Varde Kommune har modtaget en ansøgning om ændring af plangrundlaget for den tidligere Remise, Svinget 9, 6800 Varde. Ansøger ønsker mulighed for at anvende arealet til centerområde, blandet bolig, erhvervsbebyggelse samt kulturelle formål. 

 

Sagen er en A-sag, og der har derfor været indkaldt idéer og forslag til planlægningen.

 

Prioritering af lokalplanen sker under forudsætning af, at Byrådet ønsker at igangsætte planlægningen (forventet 25/6).

 

September 2019: Solcelleanlæg ved Mejls

Varde Kommune har fået en ansøgning om igangsættelse af planlægning for et jordbaseret solcelleanlæg på ca. 75 ha ved Mejls. Bygherre vil etablere dyrehold indenfor projektområdet til afgræsning af arealer mellem solcellepanelerne.

 

Sagen kategoriseres som en A-sag, og der har derfor været indkaldt idéer og forslag til planlægningen.

 

Prioritering af lokalplanen sker under forudsætning af, at Byrådet ønsker at igangsætte planlægningen (forventet 25/6).

 

Følgende sager er ligeledes klar til prioritering:

 

 • Aflysning af del af Lokalplan 626 for Frisvadvej 1C (C)
 • Bevarende lokalplan for område langs Søndergade/Ribevej i Varde
 • Revision af bevarende lokalplan for Tistrup bymidte
 • Boligområde Agerbæk

 

Følgende sager er under eller på vej til principbehandling:

 

 • Outrup, boligområde ved kirken
 • Nyt erhvervsområde i Varde Sydøst
 • Boliger på Ringkøbingvej 73, Varde
 • Centerområde på Vesterhavsvej 41, Billum
 • Nygårds Afrika og Dyrepark

 

Af de lokalplansager, der er klar til igangsætning, men endnu ikke er foreslået prioriteret, er der ikke pt. sager, hvor en kommende bygherre umiddelbart har et akut behov for en ny lokalplan.


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt at igangsætte planlægningen for det gamle rådhus i Nr. Nebel for på den måde at sikre, at dette centralt beliggende areal udnyttes optimalt.

 

Forvaltningen vurderer, at en ændret planlægning for Remisen i Varde vil være med til at revitalisere et område i byen, der i dag ikke fremstår som en del af midtbyen.

 

Etablering af et stort solcelleanlæg ved Mejls vurderes at kunne medvirke til en mere grøn energiforsyning, hvilket er i tråd med Kommuneplan 2017, der har fokus på etablering af CO2-neutrale energianlæg.

 

Det vurderes, at der kan opstå behov for at igangsætte planlægning for en ny parkeringsplads ved Tirpitz, og det foreslås derfor, at forvaltningen i givet fald bemyndiges til at prioritere dette arbejde forud for andre igangsatte lokalplaner.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at planlægning for parkeringspladser mv. ved Tirpitz prioriteres forud for øvrige lokalplansager,

at ændret planlægning for rådhuset i Nr. Nebel (B-sag) prioriteres til opstart i juli 2019,

at ændret planlægning for Remisen i Varde (A-sag) prioriteres til opstart i august 2019, og

at planlægning for solcelleanlæg ved Mejls (A-sag) prioriteres til opstart i september 2019.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 20-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Niels Christiansensagsnr19-364_doknr30007-19_v1_definition af a, b og c sager.pdf
sagsnr19-364_doknr81706-19_v1_sager klar til prioritering 3. kvartal 2019.pdf

Bilag

Definition af A, B og C sager
Sager klar til prioritering 3. kvartal 2019


417. Ansøgning. Landzonetilladelse til gittermast, Stilbjergvej 65

Ansøgning. Landzonetilladelse til gittermast, Stilbjergvej 65

Sagsfremstilling

Telcon har på vegne af TDC ansøgt om landzonetilladelse til opsætning af en 42 m høj mobilantennemast på Stilbjergvej 65, Tinghøj.

 

Masten ønskes placeret 6,5 m fra skel med en afstand på ca. 140 m til nærmeste nabo.

 

Placeringen er indenfor rammerne af Kommuneplan 2017 (KP17), hvor placering af master og antenner normalt kan tillades.

 

Der er foretaget naboorientering, hvor der er bemærket følgende:

 • Masten er dominerende i landskabet – landskabets påvirkninger
 • Der bør undersøges alternative muligheder
 • Ønske om gode modtageforhold
 • Forringelse af ejendomsværdi
 • Sundhedsrisiko

 

Ansøger har redegjort for ovennævnte, bl.a. at der er behov for en bedre dækning i området samt henvist til Sundhedsstyrelsens undersøgelser om risiko og påvirkning i forhold til radio- og mikrobølger. Desuden er der redegjort for støj, synlighed og alternative placeringer.

 

Byrådet har i KP17 et ønske om at sikre en god dækningsgrad for telekommunikation overalt i Varde Kommune. Det hænger fint sammen med den landsdækkende målsætning om, at der i 2020 skal være god adgang til mobiltelefoni i hele Danmark. Det er ligeledes Byrådets intention, at samopsætning af teleudstyr skal medvirke til, at antallet af master skal begrænses mest muligt.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at en telemast på den ansøgte lokalitet bør kunne tillades, så der kan  opnås mobildækning.

 

Hvis ansøgningen imødekommes, anbefales det, at tilladelsen gives på følgende vilkår:

 • at der inden 3 mdr. efter masten er opført er etableret en afskærmende beplantning af mindst 3 rækker egnskarakteristiske og hjemmehørende træer og buske omkring masten/radiokabinen. Beplantningen skal vedligeholdes og om nødvendigt fornys,
 • at masten stilles til rådighed for andre antenneformål og operatører mod rimelig betaling
 • at masten skal nedtages senest 1 år efter endt brug til det formål, der er givet tilladelse til
 • at masten udføres i mat galvanisering.

Retsgrundlag

Planloven § 35, stk. 1


Økonomi

Ingen


Høring

Der er foretaget naboorientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, 

at der gives tilladelse til det ansøgte på ovennævnte vilkår.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 20-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Niels Christiansensagsnr18-14586_doknr88598-19_v1_notat fra erhvervs- og boligstyrelsen - 29. oktober 2003.pdf
sagsnr18-14586_doknr88597-19_v1_svar på bemærkningerne fra ansøger - mast - stilbjergvej 65 tinghøj.pdf
sagsnr18-14586_doknr88596-19_v1_bemærkninger 4 - mast - stilbjergvej 65 tinghøj.pdf
sagsnr18-14586_doknr88595-19_v1_bemærkninger 3 - mast - stilbjergvej 65 tinghøj.pdf
sagsnr18-14586_doknr88594-19_v1_bemærkninger 2 - mast - stilbjergvej 65 tinghøj.pdf
sagsnr18-14586_doknr88593-19_v1_bemærkninger 1 - mast - stilbjergvej 65 tinghøj.pdf
sagsnr18-14586_doknr88592-19_v1_brev fra energi-, forsynings- og klimaministeriet af 10. september 2018.pdf
sagsnr18-14586_doknr88591-19_v1_mobildækningskort - stilbjergvej 65 tinghøj.pdf
sagsnr18-14586_doknr88590-19_v1_illustrationer - mast - stilbjergvej 65 tinghøj.pdf
sagsnr18-14586_doknr88585-19_v1_tegninger mm - stilbjergvej 65 tinghøj.pdf
sagsnr18-14586_doknr88582-19_v1_ansøgning om landzonetilladelse - stilbjergvej 65 tinghøj.pdf

Bilag

notat fra Erhvervs- og Boligstyrelsen - 29. oktober 2003
Svar på bemærkningerne fra ansøger - mast - Stilbjergvej 65 Tinghøj
Bemærkninger 4 - mast - Stilbjergvej 65 Tinghøj
Bemærkninger 3 - mast - Stilbjergvej 65 Tinghøj
Bemærkninger 2 - mast - Stilbjergvej 65 Tinghøj
Bemærkninger 1 - mast - Stilbjergvej 65 Tinghøj
Brev fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet af 10. september 2018
Mobildækningskort - Stilbjergvej 65 Tinghøj
Illustrationer - mast - Stilbjergvej 65 Tinghøj
Tegninger mm - Stilbjergvej 65 Tinghøj
ansøgning om landzonetilladelse - Stilbjergvej 65 Tinghøj


418. Ansøgning. Dispensation fra byggelinje, Gl. Skolevej 1A-L, Blåvand

Ansøgning. Dispensation fra byggelinje, Gl. Skolevej 1A-L, Blåvand

Sagsfremstilling

I forlængelse af Byrådets ekspropriationsbeslutning 14. maj 2019 vedrørende cykelbane langs Hvidbjerg Strandvej er der modtaget ansøgning om dispensation til at placere 12 enfamiliehuse anderledes, end der er givet byggetilladelse til 3. oktober 2018. Der søges om dispensation til i stedet at placere de 12 boliger 1,5 m mod øst i forhold til lokalplanens byggelinje.

 

Lokalplanen foreskriver i § 6.7 at ”Bebyggelse i delområde 1 skal placeres med mindst ét bygningshjørne i byggelinjen 10 m fra Hvidbjerg Strandvej, ...”, jf. vedhæftede kortbilag 3.

Endvidere oplyses at ”Ved et bygningshjørne forstås en del af beboelseshuset og således ikke sekundære bygninger eller murvinger.”

 

Ansøgers begrundelse for at søge om dispensation er bl.a. at bygningerne får en mere harmonisk placering i forhold til henholdsvis Hvidbjerg Strandvej og Gl. Skolevej.

 

Efter endt naboorientering er der indkommet en indsigelse fra Helle og John Jensen, jf. vedhæftede. De har ejendommen på hjørnet af Hvidbjerg Strandvej og Blåvandvej, jf. vedhæftede kortbilag.

 

Indsigerne udtaler bl.a., at ”Der er derfor ikke sagligt belæg for at give dispensationen med henvisning til anvendelse af arealet til højresvingsbanen.”

Indsigerne begrunder det med, at eftersom arealet til højresvingsbanen er udlagt i lokalplanen, så har lokalplanens bestemmelser netop taget højde for, hvad man må og ikke må, hvis arealet bliver eksproprieret.

 

Endvidere er indsigerne bekymrede for indbliksgener, hvis der bliver givet dispensation. De bemærker, at hvis der alligevel skulle blive givet dispensation, så vil de kraftigt opfordre til at byggeriets afstand til skel øges betydeligt i forhold til de skitserede 3,5 m.

 

Indsiger afslutter sin mail med en opfordring til Varde Kommune om at erhverve deres ejendom, idet de er nået til den konklusion, at det er den bedste løsning på grund af de mange tiltag, som de oplever omkring byggeri, trafik og vejanlæg.

 

Ansøgers bemærkninger til indsigelsen er vedhæftet som bilag.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har vurderet sagen, herunder inddraget indsigelsen fra de to naboer.

 

Vedrørende indbliksgener så tilbyder ansøger enten at opsætte et plankeværk alternativt at etablere klitlandskab, alt efter hvad der er tilladt indenfor lokalplanens rammer.

 

Vedrørende det andet punkt i indsigelsen, nemlig afstanden til nordskel, er lokalplanens bestemmelse for dette overholdt. Byggeriet vil, hvis der dispenseres, udelukkende blive parallelforskudt 1,5 m mod øst og kommer således ikke tættere på nordskel end lokalplanen (eller bygningsreglementet) foreskriver.

 

 

Forvaltningen vurderer, at en dispensation fra kravet om mindst ét bygningshjørne i byggelinjen vil være hensigtsmæssig, og at det vil øge kvaliteten af det bebyggede miljø, hvilket også er i overensstemmelse med lokalplanens intentioner. Bl.a. sikres det, at de vestvendte terrasser kan etableres.

 

Med udgangspunkt i ovenstående, specielt med hensyn til de bestemmelser der knytter sig til byggelinjen, er det vurderet, at det er uhensigtsmæssigt at bebyggelsen skal placeres med mindst ét bygningshjørne i byggelinjen, hvorved bygningernes placering fastlåses.

 

På den baggrund indstilles det, at der gives dispensation.

 

En eventuel dispensation forudsætter, som nævnt i høringen, at den eksisterende vendeplads mod Gl. Skolevej får ny godkendt placering og at overkørsler godkendes.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Planloven

Lokalplan 05.01.L07 Område til boligformål ved Gl. Blåvand skole


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der gives dispensation.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 20-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Niels Christiansensagsnr19-6863_doknr87084-19_v1_disp. ansøgning gl. skolevej 1a-n.pdf.pdf
sagsnr19-6863_doknr87143-19_v1_høring gl. skolevej 1a-1n.pdf.pdf
sagsnr19-6863_doknr87148-19_v1_indsigelse gl. skolevej 1a-n.pdf.pdf
sagsnr19-6863_doknr87162-19_v1_svar på indsigelse gl. skolevej 1a-n.pdf(1).pdf.pdf
sagsnr19-6863_doknr87150-19_v1_kort gl. skolevej 1a-l.pdf.pdf
sagsnr19-6863_doknr87551-19_v1_lokalplan 05.01.l07.pdf.pdf
sagsnr19-6863_doknr87582-19_v1_facadetegninger gl. skolevej 1a-n.pdf.pdf
sagsnr19-6863_doknr87583-19_v1_lp. kortbilag 3 gl. skolevej 1a-n.pdf.pdf

Bilag

Disp. ansøgning Gl. Skolevej 1A-N.pdf
Høring Gl. Skolevej 1A-1N.pdf
Indsigelse Gl. Skolevej 1A-N.pdf
Svar på indsigelse Gl. Skolevej 1A-N.pdf(1).pdf
Kort Gl. Skolevej 1A-L.pdf
Lokalplan 05.01.L07.pdf
Facadetegninger Gl. Skolevej 1A-N.pdf
Lp. Kortbilag 3 Gl. Skolevej 1A-N.pdf


419. Ansøgning. Udvendig facadeisolering, Bøgevej 18, Varde

Ansøgning. Udvendig facadeisolering, Bøgevej 18, Varde

Sagsfremstilling

Varde Kommune har givet byggetilladelse til en tilbygning på Bøgevej 18 i Varde, som er et bevaringsværdigt enfamiliehus i funkisstil. Huset er i Lokalplan 23.02.L01 udpeget med bevaringsværdien middel, jf. lokalplanens kortbilag 2.

 

Ansøger ønskede også tilladelse til at beklæde den eksisterende bevaringsværdige funkisbygning med udvendig facadeisolering. Forvaltningen gav afslag på ansøgningen om udvendig facadeisolering, fordi det ikke ligger inden for rammerne af lokalplanens bestemmelser.

 

Ansøger har herefter ønsket sagen forelagt for udvalget. Ønsket begrundes med, at det er nødvendigt at efterisolere, fordi indlagt fladjern i hver 6. fuge er begyndt at ruste, og det får murværket til at revne. Fladjernene er indlagt i forbindelse med en renovering i 1995.

 

Lokalplanens formål er bl.a. ”at sikre bevaringsværdige bygninger med den oprindelige arkitektur, og at det håndværksmæssige særpræg fastholdes”, jf. § 1.01.

 

Lokalplanen § 7.7.1 foreskriver endvidere: "Facader skal fremstå som blank mur eller pudset med bemaling. Facader i blank mur må ikke pudses, vandskures eller males."

 

Varde Kommune har modtaget endnu en henvendelse om udvendig isolering på en bevaringsværdig funkisbygning.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det håndværksmæssige særpræg ikke fastholdes, hvis der tilføres yderligere på den pudsede facade, f.eks. et moderne udvendigt isoleringsmateriale, og at § 1.01 dermed ikke er overholdt.

 

Nye materialer gør det muligt at få en bygning til at se ud som en funkisbygning, men materialet har intet med bygningens håndværksmæssige særpræg at gøre, og bygningen vil fremstå som en moderne bygning.

 

Hvis der gives tilladelse til at udføre en udvendig facadeisolering, vil det være en ny fortolkning af lokalplanen og en praksisændring, som efter forvaltningens vurdering ikke respekterer formuleringen i lokalplanens formålsbestemmelse: ”at det håndværksmæssige særpræg fastholdes.”

 

Bygningsreglementet har bestemmelser om, at energikrav kan fraviges i bevaringsværdige (og fredede) bygninger. Disse bestemmelser er indsat for, at der kan tages vare på disse bygningers ydre og håndværksmæssige særpræg, og for at bevarende lokalplaner kan efterleves.

 

Ansøger henviser til, at en udvendig isolering er nødvendig bl.a. på grund af de revner i murværket, som de nævnte fladjern forårsager. Forvaltningen opfordrer til, at ansøger løser denne problemstilling på en anden måde.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Planloven

Lokalplan 23.02.L01


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at afslaget på ansøgningen om udvendig facadeisolering fastholdes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 20-06-2019

Niels Haahr Larsen erklærede sig inhabil.

 

Udvalget besluttede, at der kan foretages udvendig facadeisolering på funkishuse med glatpudset facade, når det visuelle udtryk bevares, f.eks. ved at vinduer og døre trækkes med ud og spærfoden/gesimsen forlænges.

 

Ansøgningen imødekommes på disse vilkår.

Fraværende:

Niels Christiansen

Niels Haahr Larsensagsnr19-6847_doknr86107-19_v1_lokalplan 23.02.l01.pdf.pdf
sagsnr19-6847_doknr86121-19_v1_klage over afgørelse facadepuds.pdf.pdf
sagsnr19-6847_doknr86132-19_v1_byggetilladelse + tegninger - bøgevej 18.pdf.pdf
sagsnr19-6847_doknr87402-19_v1_oversigtskort bøgevej 18 varde.pdf.pdf

Bilag

Lokalplan 23.02.L01.pdf
Klage over afgørelse facadepuds.pdf
Byggetilladelse + tegninger - Bøgevej 18.pdf
Oversigtskort Bøgevej 18 Varde.pdf


420. Ansøgning. Matrikulære ændringer i lokalplanområde i Alslev

Ansøgning. Matrikulære ændringer i lokalplanområde i Alslev

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 11. februar 2016, at der kunne udarbejdes en ny lokalplan for et boligområde i Alslev i forbindelse med en bygherres ønske om at ændre grundstørrelser og inddrage dele af de grønne områder til boligområde. Området er omfattet af Lokalplan 02.01.L02 – Område til boligformål i Alslev.

 

I forbindelse med arbejdet med lokalplanen har forvaltningen været i dialog med bygherre, boligforeninger og grundejerforeninger i området. Det har været et mål at bevare den tidligere fastlagte struktur i området for at sikre de grønne kiler i området.

 

Bygherre og boligforeninger/grundejerforeninger har derfor sammen fremsendt ny principiel ansøgning om udstykning, arealoverførsel og ændret anvendelse af arealer i området omfattet af Lokalplan 02.01.L02. Ansøgningen er ikke så vidtgående, men indebærer fortsat ændring af skel mellem boligområder og fællesareal. Der er søgt om følgende:

 

 1. Grundejerforeningen har anlagt en legeplads på et areal ved Marsvej, der dels ligger i boligområde og dels i fællesareal. Der er søgt om, at arealet i boligområdet overføres til fællesarealet. Arealet udgør ca. 572

 

 1. Samtidig er der søgt om tilladelse til at overføre mindre dele af fællesarealet omkring Plutovej 4-8 til de enkelte boliggrunde. Det samlede areal, der overføres fra fællesareal til boliggrundene udgør ca. 654

 

 1. Delområde IIIC ved Marsvej vil blive udstykket til nye boliger. I forbindelse med udstykningen er der søgt om at arealoverføre den resterende del fra matr.nr. 3 al, Alslev by, Alslev til de enkelte boliggrunde i delområde IIIC

 

 1. I delområde IIIA ved Plutovej er der søgt om at arealoverføre den resterende del fra matr.nr. 3 al, Alslev by, Alslev til boliggrundene Plutovej 41-51

 

 1. Der er søgt om at udlægge areal på ca. 99 m² til en sti i midten af delområde IIIA og som kompensation herfor at inddrage et areal på ca. 74 m² fra fællesareal syd for delområdet til byggegrunden matr.nr. 3 df. Byggefeltet i delområdet forlænges, så det også omfatter det overførte areal. Samtidig overføres den resterende del af delområdet til boliggrunden matr.nr. 3 df.

 

 1. For delområde IIIB er søgt om at overføre del af vejarealet til boliggrundene matr.nr. 3 de og 3 fe, Alslev by, Alslev, så de småbygninger, der i henhold til lokalplanen kan opføres foran husene, opføres på egen grund og ikke på vejareal.

 

Arealoverførslerne foretages for at matrikelgrænser i fremtiden følger delområdegrænser, for at kunne lovliggøre legepladsen, der er opført delvist på en boliggrund og udhuse, der er opført i vejareal samt for at skabe mere attraktive boliggrunde i området. I modsætning til tidligere ansøgning kompenseres der for de større boliggrunde ved også at overføre areal til legeplads og sti. Lokalplanen indeholder ikke specifikke bestemmelser om arealoverførsel for de berørte områder.

 

Der er foretaget partshøring af ejere og lejere indenfor lokalplanområdet, og der er indkommet bemærkning fra én grundejer i området. Ejeren anfører, at inddragelse af dele af fællesarealet til boliggrunde (pkt. 2,3,4,6) vil påvirke områdets åbenhed.

 

Ved en godkendelse af det ansøgte vil den tidligere udvalgsbeslutning om udarbejdelse af ny lokalplan ikke blive gennemført.


Forvaltningens vurdering

Lokalplanens formål er blandt andet at sikre en grøn kile gennem området og at sikre et sammenhængende stiforløb gennem området. Ved de ansøgte ændringer inddrages dele af det grønne område til boliggrunde, men samtidig overføres dele fra boliggrunde til dels legeplads og dels stiareal.

 

Arealoverførslen fra vej- eller fællesareal til boliggrunde ændrer ikke på byggemulighederne i området. Byggeri skal fortsat placeres indenfor de i lokalplanen angivne bestemmelser om afstande og byggelinjer, ligesom ubebyggede arealer skal indrettes og anvendes som angivet i lokalplanen.

 

Forvaltningen vurderer, at der fortsat vil være en sammenhæng mellem de grønne områder i områder, og at den grønne kile fra nordvest mod sydøst er fastholdt. Forvaltningen vurderer derfor, at de ansøgte arealoverførsler mellem boligområder og fællesarealer samlet set ikke ændrer på områdets karakter.


Konsekvens i forhold til visionen

Forslaget ændrer på indretningen af de grønne område, men samlet set bevares en grøn karakter i området.


Retsgrundlag

Lokalplan nr. 02.01.L02 – Område til boligformål i Alslev


Økonomi

Ingen.


Høring

Der er foretaget partshøring af ejere og lejere indenfor lokalplanområdet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de ansøgte ændringer godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 20-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Niels Christiansensagsnr18-13080_doknr81587-19_v1_bilag til ansøgning - alslev.pdf
sagsnr18-13080_doknr81583-19_v1_bilag til sagsfremstililng - ansøgning - alslev.pdf
sagsnr18-13080_doknr81574-19_v1_lokalplan 02.01.l01.pdf
sagsnr18-13080_doknr81571-19_v1_bilag til sagsfremstilling - partshøringsbrev og bemærkninger.pdf

Bilag

BIlag til ansøgning - Alslev
Bilag til sagsfremstililng - Ansøgning - Alslev
Lokalplan 02.01.L01
Bilag til sagsfremstilling - Partshøringsbrev og bemærkninger


421. Ansøgning. Stadeplads på Blåvandvej 61

Ansøgning. Stadeplads på Blåvandvej 61

Sagsfremstilling

Udvalget har senest den 16.11.2017 besluttet at der må være 4 stadepladser i Blåvand i perioden 2018 – 2020. I dag er der 3, hvoraf den ene udgøres af en pølsevogn med en tidsubegrænset tilladelse. Jf. udvalgets beslutning 16.11.2017 kan derfor efter ansøgning tillades 1 stadeplads mere i perioden op til 2020, hvor udvalget igen vil træffe beslutning om stadepladser fremover.

 

Formålet med at tildele stadepladser efter ansøgning er at få mulighed for at vurdere, om de medvirker til at skabe et varieret og harmonisk centerområde, der betjener både helårsbebyggelse og den omkringliggende sommerhusbebyggelse.

 

Der er modtaget en ansøgning om en stadeplads på ejendommen Blåvandvej 61, 6857 Blåvand.

 

Ejendommen er i dag ubebygget, men ligger indenfor det udlagte centerområde i Lokalplan 02.015.92, hvor de tidligere stadepladstilladelser er givet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at prøveordningen for stadepladser – der stort set har løbet problemfrit siden 2014 – har været en succes i forhold til tidligere.

 

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen på klar og tilstrækkelig vis redegør for stadepladsens placering, adgangsforhold og eventuelle parkeringsmuligheder.

 

Forvaltningen vurderer, at den ansøgte stadeplads, beliggende i den allerøstligste del af Blåvands centerområde, er placeret, så den sammen med de eksisterende stadepladstilladelser på Blåvandvej 13A og 26 samt Tane Hedevej 4, medvirker til at skabe et varieret og harmonisk centerområde, der betjener både helårsbebyggelse og den omkringliggende sommerhusbebyggelse. For placering se bilag.

 

Det har været et princip at sende ansøgte stadepladser og deres placeringer i høring. Ved den seneste tildeling af stadepladser i 2017 indkom der dog ingen høringssvar fra grundejerforeninger eller Blåvand-Ho Erhvervs- og Handelsstandsforening samt Danmarks Restauranter og Cafeer der tidligere har afgivet høringssvar mod de ønskede placeringer. Manglen på høringssvar skyldes formentlig, at salgsvogne ikke længere føles som et problem for handlen i Blåvand by.

 

Med en placering i den østlige del af Blåvand og lidt længere mod øst end en tidligere stadeplads på Blåvandvej 36, der ikke tidligere er gjort indsigelser imod, vurderer forvaltningen, at den normale offentlige høring af grundejerforeninger eller Blåvand-Ho Erhvervs- og Handelsstandsforening kan undlades. Dette vil også betyde, at tilladelsen kan ibrugtages hen over sommeren 2019 og være gældende i ca. 1½ år mod 3 år for de 2 gældende tidsbegrænsede tilladelser.


Konsekvens i forhold til visionen

Forvaltningen vurderer, at et varieret og harmonisk centerområde, styrker hele Blåvandområdet som et naturnært turistmål.


Retsgrundlag

Lokalplan 02.015.92 for Blåvand – Oksby byområde


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgningen om en stadeplads imødekommes til og med 2020, og

at denne beslutning ikke sendes i høring.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 20-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Niels Christiansensagsnr19-6938_doknr87742-19_v1_ansøgning om stadeplads m. kortbilag.pdf
sagsnr19-6938_doknr87724-19_v1_kort over ansøgt og eksisterende stadepladser i blåvand 2018 - 2020.docx

Bilag

Ansøgning om stadeplads m. kortbilag
Kort over ansøgt og eksisterende stadepladser i Blåvand 2018 - 2020


422. Ansøgning. Nyt vejnavn til Blichersvej, Varde

Ansøgning. Nyt vejnavn til Blichersvej, Varde

Sagsfremstilling

Boligforeningen DOMEA er ved at bygge etageboliger på den tidligere ”Materielgård” i Varde (Lerpøtvej 8, 6800 Varde). De nye boliger har fået en ny adresse, fordi det ikke var muligt at give husnumre til Lerpøtvej. DOMEA meddelte, at de ønskede vejnavnet ’Blichersvej’, og det blev efterfølgende vedtaget på et udvalgsmøde 22. juni 2017.

 

I efteråret 2018 blev der oprettet adresser til Blichersvej (Blichersvej 4-50), ligesom der også blev opsat et vejnavneskilt med vejnavnet Blichersvej.

 

I april 2019 har DOMEAs projektleder på bestyrelsesformandens vegne spurgt om, hvorfor vejen hedder Blichersvej og ikke Digterparken, som hun mener er blevet lovet. Varde Kommune har ingen kendskab til dette og fastholder, at vejnavnet er Blichersvej, og at kommunen har opfattet brugen af navnet Digterparken som en områdebetegnelse på linje med navne som Sygehuskvarteret om området omkring det tidligere Varde Sygehus, Digterkvarteret, Komponistkvarteret, Søndermarken med flere.

 

DOMEA har 10. maj 2019 ansøgt om ændring af vejnavnet fra Blichersvej til Digterparken.

 

I Varde By findes der i forvejen en mindre bebyggelse med vejnavnet Digtervænget. Denne vej ligger op til jernbanen med adgang fra Ringkøbingvej.

 

Blichersvej (Digterparken) er placeret på den modsatte side af jernbanen i forhold til Digtervænget, og der er adgang til vejen fra Lerpøtvej.

 

Det vil i forhold til ’Vejledningen om adresseregler’ (bilag) ikke være hensigtsmæssigt at have to veje med samme forstavelse (her ’Digter’), fordi de ikke kan være vejviser for hinanden på grund af deres beliggenhed på hver side af jernbanen. Det vil være uheldigt, hvis et redningskøretøj tager fejl af vejene.

 

Baggrunden for valg af navnet Blichersvej var, at alle veje i området, der begrænses af Lerpøtvej, Nordre Boulevard, Ringkøbingvej og jernbanen, er opkaldt efter en afdød digter, og alle vejnavne ender på –vej.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at vejnavnet Blichersvej skal fastholdes, fordi der er stor risiko for forveksling i vejnavnene Digterparken og Digtervænget. Digtervænget er placeret på modsatte side af jernbanen.

 

Herudover vurderer forvaltningen, at Boligforeningen selv har ønsket vejnavnet Blichersvej i maj 2017, og at der derfor blev arbejdet videre med dette vejnavn i forvaltningen.

 

Vejnavnet passer til områdets øvrige vejnavne; Kingosvej, Ingemannsvej og Brorsonsvej.

 

Digterparken kan eventuelt oprettes som et registreret stednavn for bebyggelsen i Stednavneregisteret, hvis DOMEA ønsker det.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Adresseloven

Adressebekendtgørelsen

Vejledning i adresseregler


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Blichersvej beholdes som vejnavn til bebyggelsen, og

at Digterparken oprettes som et stednavn, hvis det ønskes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 20-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Niels Christiansensagsnr17-2269_doknr87419-19_v1_vejnavn til nyt boligområde ved lerpøtvej 8, varde.docx
sagsnr17-2269_doknr87421-19_v1_situationsplan blichersvej-digtervænget.pdf.pdf
sagsnr17-2269_doknr91006-19_v1_uddrag fra vejledning i adresseregler.docx

Bilag

Vejnavn til nyt boligområde ved Lerpøtvej 8, Varde
Situationsplan Blichersvej-Digtervænget.pdf
Uddrag fra Vejledning i adresseregler


423. Ansøgning. Dispensation til hegn ved minigolfanlæg, Vejers Havvej 14

Ansøgning. Dispensation til hegn ved minigolfanlæg, Vejers Havvej 14

Sagsfremstilling

Varde Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af minigolf på ejendommen Vejers Havvej 14, Vejers Strand. I den forbindelse er der søgt dispensation vedr. hegn.

 

Det ansøgte er beliggende i delområde V indenfor Lokalplan 05.02.L02. Etablering af et minigolfanlæg er i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

 

I § 8.02 fremgår det, at der må opstilles plankeværk eller læhegn, i samme farve som hovedhuset eller i natur, i en højde op til 1,5 meter.

 

Der ansøges om trådhegn mod nordligt skel i en højde på 1,8 meter og mod øst, syd og vest på 1,5 meter. Formålet med hegnet er at sikre mod ubudne gæster og vildt fra området. Det ansøgte vil kræve en dispensation fra lokalplanens bestemmelse § 8.02, i forhold til højden på hegnet samt at der etableres trådhegn.

 

Sagen har været i nabohøring 2 gange, da projektet er blevet revideret for at imødekomme nogle af indsigelserne til det første projekt.

 

For at imødekomme naboer er ansøger indstillet på at etablere klit med beplantning på op til 2,1 m mod naboer (se revideret situationsplan).

 

I forbindelse med nabohøringen er der ud over hegnet kommet bemærkninger vedr. parkeringsforhold, støjgener, sikkerhed, belysning, affald, fyldestgørende tegningsmateriale, lovlig lokalplan og overholdelse af regler vedr. partshøring samt benyttelse af anden placering.

 

Vedr. ovennævnte er der indsendt støjkonsekvensberegninger. Vedrørende p-pladser til minigolfanlægget er det i lokalplanen angivet, at p-pladserne må etableres på matr. nr. 5dø (Die Hyggelige Dänen) – Vejers Havvej 12 (se bilag vedr. parkerings- og adgangsforhold).


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at et trådhegn vil skabe en mindre visuel barriere i landskabet end etableringen af plankeværk. Et trådhegn vil dog fremstå som et fremmedelement i området. Ved grundens syd-/østlige skel er der en eksisterende mindre klitrække (se revideret situationsplan). Det ansøgte trådhegn ønskes placeret bagved klitten, for at mindske trådhegnets visuelle fremtræden i området.

 

Det er forvaltningens vurdering, at der kan gives tilladelse til det ansøgte trådhegn som vist på medsendt materiale, da det vil skabe en mere diffus afskærmning i landskabet end et plankeværk. Etablering af klit (se revideret situationsplan) mod ejendommene Nålevej 1 og Fugltoft 2 skaber en visuel afskærmning af hegnet fra disse ejendomme. Ansøger har ladet forstå, at naboerne på Nålevej 1 og Fugltoft 2 er indforstået med etableringen af afskærmende klit.


Konsekvens i forhold til visionen

Begrænset da hegn indpasses med eksisterende og nye klitter.


Retsgrundlag

Planloven

Lokalplan 05.02.L02


Økonomi

Ingen


Høring

Der er foretaget nabohøring af 2 gange.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, 

at der gives tilladelse til det ansøgte under forudsætning af:

 • At der mod ejendommene Nålevej 1 og Fugltoft 2 skal ske afskærmning af hegnet med klit med en gennemsnitshøjde på 1,8 m med organiske bløde former, der er med til at skabe et naturligt udtryk
 • At der skal etableres beplantning jf. lokalplan 05.02.L02 § 8.04.
 • At klitten skal holdes på egen grund, såfremt der ikke kan opnås aftaler med de grundejere der ejer Fugltoft 2 og Nålevej 1, og             

at der meddeles dispensation for terrænregulering i dette område fra lokalplan 8.03, der fastlægger, at der må foretages terrænregulering +- 1½ m / +- 0,25 m i forhold til eksisterende terræn således, at der kan etableres afskærmende klit.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 20-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Niels Christiansensagsnr19-3740_doknr96880-19_v1_oversigt - parkering- og adgangsforhold indkommet sammen med svar på 2 udsendelse - vejers havvej 14.pdf
sagsnr19-3740_doknr94417-19_v1_revideret situationsplan - vejers havvej 14 vejers strand.pdf.pdf
sagsnr19-3740_doknr96622-19_v1_svar på bemærkninger efter 2 udsendelse - vejers havvej 14 vejers strand.pdf
sagsnr19-3740_doknr94424-19_v1_bemærkninger efter 2 udsendelse - vejers havvej 14 vejers strand.pdf
sagsnr19-3740_doknr94416-19_v1_svar på bemærkninger efter 1 udsendelse - vejers havvej 14 vejers strand.pdf.pdf
sagsnr19-3740_doknr94414-19_v1_bemærkninger efter 1 udsendelse - vejers havvej 14 vejers strand.pdf.pdf

Bilag

Oversigt - Parkering- og adgangsforhold indkommet sammen med svar på 2 udsendelse - Vejers Havvej 14 Vejers Strand
Revideret situationsplan - Vejers Havvej 14 Vejers Strand.pdf
Svar på bemærkninger efter 2 udsendelse - Vejers Havvej 14 Vejers Strand
Bemærkninger efter 2 udsendelse - Vejers Havvej 14 Vejers Strand
Svar på bemærkninger efter 1 udsendelse - Vejers Havvej 14 Vejers Strand.pdf
Bemærkninger efter 1 udsendelse - Vejers Havvej 14 Vejers Strand.pdf


424. Nedsættelse af statstilskud ved indtægter fra parkering

Nedsættelse af statstilskud ved indtægter fra parkering

Sagsfremstilling

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne som følge af indtægter fra parkering trådte i kraft 1. januar 2019. Med loven nedsættes kommunens bloktilskud med 20 % af kommunens bruttoindtægter fra parkeringsafgifter.

 

Reduktionen af bloktilskuddet vil ske fra 2019, og den beregnes som 20 % af kommunens bruttoindtægter i 2018. Det betyder, at beløbet der fremover skal overføres til staten stiger fra 50 % til 70 % af bruttoindtægterne fra parkeringsafgifter.

 

På nuværende tidspunkt (med 50 %) giver det en bundlinje på 0, men i praksis minus ca. 14.000 kr. i 2018 på grund af endnu ikke indbetalte afgifter.

 

Med den nye lov (70 %) vil det give en bundlinje på ca. minus 100.000 kr., altså en merudgift på ca. 90.000 kr. (Se bilag)


Forvaltningens vurdering

Den nye lov vil ændre kommunens økonomi til administration af parkeringsafgifter.

 

Vurdering af alternativer:

 

 • Aftalen med P-Nord fortsættes uændret. Underskuddet finansieres af ny økonomisk bevilling

Dette vil medføre en øget udgift på ca. 90.000 kr. som skal finansieres af en ny bevilling.

 • Aftalen med P-nord opsiges ved udgangen af 2019. Herefter bortfalder parkeringskontrollen.
 • Parkeringskontrol varetages af egne vagter efter opbygning af kompetence og organisation (se bilag).

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om nedsættelse af tilskuddet til kommune som følge af indtægter fra parkering


Økonomi

Nuværende kontrakt med P-Nord om parkeringskontrol i Varde Kommune er i dag økonomisk neutral. Således kan indtægterne fra p-afgifter dække udgifterne til administration og afgifter til staten.

 

Den nye lov medfører øgede udgifter til parkeringskontrol m.v. på ca. 90.000 kr. årligt.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at den nuværende kontrakt med P-Nord fortsætter uændret, og

at de 90.000 kr. indgår som teknisk tilretning ved fordeling af DUT-midler.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 06-06-2019

Punktet blev udsat.

Fraværende:

Anders Linde


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 20-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Niels Christiansensagsnr18-14364_doknr29175-19_v1_notat vedr. ny lov om parkeringsbetaling.docx
sagsnr18-14364_doknr184820-18_v1_oversigt over fremtidige omkostninger.xlsx
sagsnr18-14364_doknr29042-19_v1_lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering.docx

Bilag

Notat vedr. ny lov om parkeringsbetaling
oversigt over fremtidige omkostninger
Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering


425. O Kommende sager

O Kommende sager

Sagsfremstilling

Kommende sager:

 • Kommuneplantillæg, tilbageførsel til landzone i Billum
 • VVM-redegørelse for udvidelse af biogasanlæg ved Nr. Nebel
 • Lokalplan for Ølgod bymidte
 • Lokalplan for Østerbro 5 i Ølgod
 • Lokalplan for dagligvarebutik og tankanlæg ved Industrivej i Ølgod
 • Lokalplan for erhvervsområde ved nuværende rideskole på Engdraget, Varde
 • Lokalplan for boligområde i Outrup – Landsbyudvikling
 • Lokalplan for boligområde i Outrup
 • Lokalplan for Rideskole i Varde Nord
 • Lokalplan for sommerhusområder i Blåvand
 • Lokalplan for ferie- og fritidsformål i Ho
 • Justering af Lokalplan 35 for Vardegårdvej i Varde Nord
 • Ophævelse af LP 2.4 for et boligområde i Gl. Tistrup
 • Ophævelse af LP 02.C02.01 i Billum
 • Ophævelse af lokalplan 9 for tæt-lavbebyggelse i Ølgod
 • Oversigt over private søer med offentlig adgang/opdateret liste over oprensning af søer

 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 20-06-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Niels Christiansen

426. Gensidig orientering - Lukket punkt
427. O Udviklingsplan for Tambours Have

O Udviklingsplan for Tambours Have

Sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgsmødet køres til Tambours Have for en besigtigelse og en gennemgang af udviklingsplanen for haven v./ fagchef Ellen Margrethe Hansen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 20-06-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Niels Christiansensagsnr18-13802_doknr96579-19_v1_udviklingsplan tambours have 2019-2025.pdf.pdf

Bilag

Udviklingsplan Tambours Have 2019-2025.pdf