UDVALG

Udvalget for Plan og Teknik

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

02-05-2019 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

02-05-2019 16:00:00


PUNKTER

374. Godkendelse af dagsorden
375. O Forsvarets anvendelse af arealer i Oksbølområdet
376. Temadrøftelse om budget 2020-2023
377. Kommuneplantillæg for Vejrup Andel
378. Lokalplan for Vejrup Andel
379. Kommuneplantillæg for detailhandel i Ølgod
380. Lokalplan for detailhandel ved Egknudvej i Ølgod (REMA)
381. Ansøgning. Plangrundlag for Remisen i Varde
382. Ansøgning. Plangrundlag for Nymindegabvej 367, Nørre Nebel
383. Ansøgning. Ophævelse af sommerhusområde ved Jegum Ferieland
384. Ansøgning. Lovliggørelse, Bergsvej 17, Blåvand
385. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Udvalget for Plan og Teknik - Drift
386. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 (anlæg) - Udvalget for Plan og Teknik - Anlæg
387. Ændring af tidsbegrænset parkering i Nr. Nebel og Ølgod
388. O Kommende sager
389. Gensidig orientering - Lukket punkt374. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 02-05-2019

Godkendt

 

Tillægsdagsordenens beslutningspunkt behandles sammen med den ordinære dagsorden som nyt punkt. 388.

375. O Forsvarets anvendelse af arealer i Oksbølområdet

O Forsvarets anvendelse af arealer i Oksbølområdet

Sagsfremstilling

Der er ultimo februar 2019 indgået en ny samarbejdsaftale mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Forsvarsministeriet om brugen af de fælles arealer i Oksbølområdet.

 

Forsvarsministeriet udvider deres aktiviteter i Oksbølområdet med flere mand, mere grej og tunge køretøjer med henblik på militær uddannelse og afprøvning af materiel. Arealerne forventes benyttet mere intensivt i længere tid til militære formål. Derfor har Forsvarsministeriet nu indgået en aftale med Miljø- og Fødevareministeriet om, hvorledes Forsvaret kan få nogle nye og bedre muligheder for at benytte Naturstyrelsens arealer ved Oksbøl.

 

Den formelle baggrund for aftalen er det nye trusselsbillede og udmøntningen af forsvarsforliget for 20182023. Forliget indebærer anskaffelse af flere og nye militære kapaciteter, mere mandskab og behov for at kunne operere med større og tungere enheder.

 

Fremover skal der på den baggrund anlægges nye veje og spor i Naturstyrelsens plantager, og der bliver mulighed for, at de øvende enheder i højere grad kan benytte bevoksninger, skovspor m.v. til en bredere vifte af uddannelsesformål, end det hidtil har været tilfældet.

 

Den hidtidige jagtudlejning på Naturstyrelsens arealer vil gradvist blive udfaset i de centrale dele af området, hvor den militære benyttelse af Naturstyrelsens arealer vil blive mest intensiv.

 

Skovrider Ulrik Lorenzen fra Naturstyrelsen er inviteret til at give en mere detaljeret gennemgang af aftalen. Ulrik Lorenzen er inviteret til kl. 12.30.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 02-05-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

376. Temadrøftelse om budget 2020-2023

Temadrøftelse om budget 2020-2023

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog 27. februar 2019 proceduren for behandling af budget for 2020-2023.

 

I proceduren indgår, at

 • der skal udarbejdes et råderumskatalog til budget 2020. Udvalget for Plan og Teknik skal bidrage til dette katalog med 1,2 mio. kr.
 • nye driftsønsker fra fagudvalgene skal ledsages af forslag til finansiering indenfor eget budget

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budget 2020-2023 drøftes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 02-05-2019

Drøftetsagsnr19-7_doknr36878-19_v4_budgetprocedure for budget 2020-2023.docx
sagsnr19-7_doknr29460-19_v1_budgetprocedure 2020-2023.docx
sagsnr19-7_doknr32484-19_v1_potentialekatalog, analyseplan samt råderumskatalog.docx

Bilag

Budgetprocedure for budget 2020-2023
Budgetprocedure 2020-2023
Potentialekatalog, analyseplan samt råderumskatalog


377. Kommuneplantillæg for Vejrup Andel

Kommuneplantillæg for Vejrup Andel

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog 2. januar 2019 Forslag til Kommuneplantillæg 20 Vejrup Andel. Forslaget har været i offentlig høring fra 9. januar til 13. marts 2019.

 

Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for udvidelse af et erhvervsareal omkring en foderstofvirksomhed ved Trehøjevej og Roustvej.

 

Ved høringsperiodens udløb var der kommet 4 høringssvar. Banedanmark og Ribe Stift havde ikke nogle bemærkninger. Et høringssvar fra Lone Ellegaard og Kurt Eriksen handler primært om terrænregulering, trafikgener og støjgener. Erhvervsstyrelsen har sendt høringssvar, hvor de påpeger, at Kommuneplantillæg 20 og Lokalplan 25.10.L04 i henhold til planloven anbefales at præcisere den retligt bindende del af anvendelsesbestemmelserne, så det tydeliggøres, at udvidelsen af erhvervsarealet alene vedrører virksomheden på stedet, samt at området overføres til byzone.

 

Sagen er en A-sag, hvor forslag til kommuneplantillæg godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i notat med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger.

 

Forvaltningen har efter aftale med Erhvervsstyrelsen fastlagt, at det drejer sig om den konkrete virksomhedstype. Bestemmelserne skal således sikre, at der ikke sker en udvidelse af erhvervsområde med andre typer af virksomheder, der bør placeres inde i eksisterende erhvervsområde i byerne. De specifikke anvendelsesbestemmelser i Kommuneplantillæg 20 er tilrettet således: ”Tungere erhverv for virksomheder med tilknytning til jordbrugserhverv samt til tekniske anlæg”.

 

Det er præciseret i kommuneplantillægget, at området er udlagt til udvidelse af eksisterende foderstofvirksomhed.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Planloven

Kommuneplan 2017

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Kommuneplantillæg 20 med de foreslåede ændringer vedtages, og

at notatet med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger til Forslag til Tillæg 20 og Forslag til Lokalplan 25.10.L04 for Vejrup Andel tiltrædes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 02-05-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Jan Lingssagsnr18-6051_doknr61609-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger.doc
sagsnr18-6051_doknr61736-19_v1_kommuneplantillæg 20.pdf

Bilag

Resumé af indkomne bemærkninger
Kommuneplantillæg 20


378. Lokalplan for Vejrup Andel

Lokalplan for Vejrup Andel

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog 2. januar 2019 Forslag til lokalplan 25.10.L04 for Vejrup Andel. Forslaget har været i offentlig høring fra 9. januar til 13. marts 2019.

 

Formålet med lokalplanen er at give foderstofvirksomheden Vejrup Andel mulighed for at udvide deres aktiviteter, fordi virksomheden ikke har tilstrækkelig opbevaringskapacitet og derfor har haft transport af ca. 25.000 tons korn til og fra eksterne lagre.

 

Ved høringsperiodens udløb var der kommet 4 høringssvar. Banedanmark og Ribe Stift havde ikke nogle bemærkninger. Et høringssvar fra Lone Ellegaard og Kurt Eriksen handler primært om terrænregulering, trafikgener og støjgener. Erhvervsstyrelsen har indsendt høringssvar vedrørende Kommuneplantillæg 20, som udarbejdes i forbindelse med Lokalplan 25.10.L04.

 

Tillæg 20 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før denne lokalplan kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger.

 

Forvaltningen vurderer blandt andet, at det er tilstrækkeligt i forhold til støjgener, at lokalplanen indeholder krav om støjvold med beplantning. Der står i lokalplanen § 8.3.3, at der skal etableres en 3 m afskærmende jordvold. For at sikre, at denne etableres, når lokalplanen er vedtaget, er det indføjet i § 10 Ibrugtagning, at Jordvold, jf. § 8.3.3 er etableret i minimum 3 meters højde”.

 

Der står i lokalplanen §§ 5.6, 5.7, 5.8 og 5.11, at der højest må laves 3 overkørsler til Trehøjevej, og at der skal være fysiske afværgeforanstaltninger og opmarchplads til lastbiler og landbrugsmaskiner. Det vurderes at være tilstrækkelig i forhold til indkomne bemærkninger om bekymring for trafikgener, og der bliver ikke tilføjet yderligere bestemmelser.

 

Forvaltningen vurderer, at lydisolering af kasser med blæser til siloer behandles i forbindelse med miljøgodkendelse af anlægget. Anlægget skal under alle omstændigheder overholde miljø- og støjkrav i forhold til nærmeste naboer.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Planloven

Kommuneplan 2017

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Lokalplan 25.10.L04 Vejrup Andel med de foreslåede ændringer vedtages, og

at notatet med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger til Forslag til Tillæg 20 og Forslag til Lokalplan 25.10.L04 for Vejrup Andel tiltrædes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 02-05-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Jan Lingssagsnr17-11180_doknr58393-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger.doc
sagsnr17-11180_doknr61742-19_v1_lokalplan 25.10.l04_vejrup_andel.pdf

Bilag

Resumé af indkomne bemærkninger
Lokalplan 25.10.L04_Vejrup_Andel


379. Kommuneplantillæg for detailhandel i Ølgod

Kommuneplantillæg for detailhandel i Ølgod

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 8. januar 2019 Forslag til tillæg 21 til Kommuneplan 2017. Siden har forslaget været i offentlig høring fra 11. januar til 15. marts 2019.

 

Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for at udvide bymidten i Ølgod og dermed udvide det område, hvor der kan gives tilladelse til etablering af butikker. Udvidelsesområdet er ca. 4,9 ha. og ligger omkring Østerbro og Egknudvej i Ølgod.

 

Med den nye planlov blev den tilladte størrelse på butikker øget til 5.000 m2. Dette tillæg ændrer derfor den maksimalt tilladte størrelse til dagligvarebutikker i Ølgod midtby til 5.000 m2 og udvalgsvarebutikker til 2.000 m2.

 

Kommuneplantillægget er udarbejdet sideløbende med Lokalplan 24.01.L08 for detailhandel ved Egknudvej i Ølgod. Tillæg 21 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før lokalplan 24.01.L08 kan vedtages.

 

Ved høringsperiodens udløb var der kommet 7 høringssvar. De handler primært om trafik, samt planens påvirkning af Ølgods eksisterende bymidte.

 

Sagen er en A-sag, hvor den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

De modtagne høringssvar er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger. Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne er rettet mod konkret planlægning på lokalplanniveau. Derfor vurderer forvaltningen, at bemærkningerne ikke bør medføre ændringer i kommuneplantillægget.

 

Forvaltningen vurderer, at udvidelsen vil gavne indkøbsmulighederne i Ølgod og gøre det mere attraktivt for borgere i Ølgod og omegn at bevare Ølgod som den primære indkøbsby. Forvaltningen vurderer, at planen vil opgradere Ølgod som områdeby, der vil være bedre i stand til at betjene oplandet med dagligvarehandel.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til byrådet,

at Tillæg 21 til Kommuneplan 2017 vedtages uændret, og

at notatet med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger til kommuneplantillægget tiltrædes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 02-05-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Jan Lingssagsnr18-6561_doknr59202-19_v1_tillæg 21 til kp17, ølgod.pdf
sagsnr18-6560_doknr52514-19_v1_bemærkninger samlet (mange sider).pdf
sagsnr18-6560_doknr65848-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger.pdf
sagsnr18-6561_doknr68837-19_v1_sagshistorik.pdf

Bilag

Tillæg 21 til KP17, Ølgod
Bemærkninger samlet (mange sider)
Resumé af indkomne bemærkninger
Sagshistorik


380. Lokalplan for detailhandel ved Egknudvej i Ølgod (REMA)

Lokalplan for detailhandel ved Egknudvej i Ølgod (REMA)

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 8. januar 2019 Forslag til Lokalplan 24.01.L08. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra 6. februar til 10. april 2019.

 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der kan etableres en dagligvarebutik på 1.200 m2 på hjørnet ved Østerbro, Egknudvej og Bakkevej i Ølgod.

 

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 7 høringssvar. Høringssvarene handler primært om kommuneplantillæg 21, der udvider bymidteafgrænsningen, og om de trafikale forhold i området.

 

Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 1.36, som vil blive aflyst inden for lokalplanområdet med den endelige vedtagelse af Lokalplan 24.01.L08.

 

Tillæg 21 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Lokalplan 24.01.L08 kan vedtages endeligt.

 

Sagen er en A-sag, hvor den endelige plan skal vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger.

 

Forvaltningen vurderer, at lokalplanens bestemmelser om trafik sikrer, at trafikafviklingen kan foretages på en hensigtsmæssig måde. I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen har det vist sig hensigtsmæssigt at rykke vejadgangen fra Egknudvej til lokalplanområdet ca. 8 m mod øst for på denne måde at sikre de bedst mulige oversigtsforhold ved udkørslen fra Bakkevej.

 

Forvaltningen vurderer desuden, at udvidelsen vil gavne indkøbsmulighederne i Ølgod og gøre det mere attraktivt for borgere i Ølgod og omegn at bevare Ølgod som den primære indkøbsby. Forvaltningen vurderer, at planen vil opgradere Ølgod som områdeby, der vil være bedre i stand til at betjene oplandet med dagligvarehandel.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Lokalplan 24.01.L08 vedtages med de nævnte justeringer,

at notatet med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget tiltrædes, og

at Lokalplan 1.36 ophæves inden for lokalplanområdet.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 02-05-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-6560_doknr65887-19_v1_sagshistorik.pdf
sagsnr18-6560_doknr65862-19_v1_lokalplan 24.01.l08.pdf
sagsnr18-6560_doknr52514-19_v1_bemærkninger samlet (mange sider).pdf
sagsnr18-6560_doknr65848-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger.pdf

Bilag

Sagshistorik
Lokalplan 24.01.L08
Bemærkninger samlet (mange sider)
Resumé af indkomne bemærkninger


381. Ansøgning. Plangrundlag for Remisen i Varde

Ansøgning. Plangrundlag for Remisen i Varde

Sagsfremstilling

SLETH A/S ansøger på vegne af ejeren om ændring af plangrundlaget for den tidligere Remise, Svinget 9, 6800 Varde. Ansøger ønsker mulighed for at anvende arealet til centerområde, blandet bolig og erhvervsbebyggelse samt kulturelle formål.

 

Det er ansøgers hensigt at opføre boligbebyggelse og etablere erhvervs- og/eller kulturelle formål på området. Bebyggelsesprocenten vil ligge mellem 60 og 70, og der søges om etablering af boliger i op til 5 etager og 18 m højde med et samlet etageareal på 6.800 m2. Dele af remisebygningen tænkes bevaret og omdannet i et vist omfang, mens øvrig eksisterende bebyggelse på projektområdet tænkes fjernet. Der tiltænkes én p-plads pr. bolig.

 

Arealet på ca. 1,2 ha ligger i byzone. På arealet findes i dag den gamle remisebygning med tilhørende teknikbygninger, jernbanespor og den gamle drejeskive til togene. I alt er det bebyggede areal på 1.077 m2. Området støder mod nord op til et boligkvarter med tæt-lav bebyggelse, mod syd ligger den gamle stationsbygning og bagved et boligkvarter. Mod vest ligger Vestre Landevej og en boligblok ved Ortenvej. Mød øst ligger Lerpøtvej og en blanding af bolig og erhverv.

 

Arealet ligger inden for kommuneplanens rammeområde 23.02.T01, der fastlægger områdets anvendelse til tekniske anlæg, jernbanestation. Bebyggelsesprocenten er på højest 65 og et maksimalt antal etager på 2. Arealet er ikke omfattet af en gældende lokalplan.

 

Arealet ligger inden for et område med drikkevandsinteresser, følsomme indvindingsområder, indvindingsområde udenfor OSD, jordforurening V1, områdeklassificering lettere forurenet jord samt vandforsyningsområder. Der skal i forbindelse med lokalplanlægning for området tages højde for undersøgelse af jordforurening på hele området, der skal afprøves for støj i bebyggelse, og det skal undersøges, hvordan trafik på bedst mulig måde afvikles til og fra området. Endelig skal det undersøges, hvordan de endelige byggehøjder påvirker de omkringliggende bebyggelser.

 

Sagen er en A-sag, fordi det ansøgte ikke kan rummes indenfor den eksisterende kommuneplanramme. Der har derfor været indkaldt idéer og forslag i forbindelse med planlægning af nyt bykvarter ved Varde Remise fra 27. februar til 14. marts 2019. Der er modtaget 13 høringssvar, der primært handler om betænkelighed ved mulighed for bebyggelse op til 5 etager i 18 m højde, bekymring om forringet værdi for de omkringliggende bebyggelser, bekymring om øget trafik i området, bekymring om øget støj for omkringliggende bebyggelse, og endelig bekymring om bevaring af kulturmiljøet omkring den gamle Remise. 

 

Sagen er en A-sag, og derfor skal Byrådet beslutte, om planlægningen ønskes igangsat, mens Udvalget for Plan og Teknik prioriterer, hvornår sagen opstartes i forvaltningen


Forvaltningens vurdering

Det ansøgte strider imod kommuneplanrammerne, fordi områdets anvendelse er fastsat til tekniske anlæg, jernbanestation. Derfor skal der også udarbejdes et Kommuneplantillæg med ændret anvendelse for området.

 

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte er lokalplanpligtigt, fordi:

 • Der er tale om et nyt boligområde
 • Det ansøgte medfører en væsentlig ændring af det eksisterende miljø omkring Remisen i Varde
 • Der er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde set i forhold til Varde bys størrelse.

 

Derudover er projektet en god mulighed for at revitalisere et område af Varde, som i dag ikke hænger sammen med midtbyen. I forbindelse med lokalplanlægningen skal det undersøges nærmere, om resten af remisegrunden indeholder forurenet jord. Der skal tages højde for støj i forhold til jernbanen, og endelig er det vigtigt, at det bliver undersøgt nøje, hvordan trafik afvikles til og fra området samt internt i området for gående trafik i relation til jernbanen. 

 

Projektets beliggenhed og omfang er af stor interesse for borgere i området, og derfor skal der ved lokalplanarbejdet afholdes en forhøring.

 

I forhold til ansøgeres forslag om en byggehøjde på op til 18 meter i området mellem Vestre Landevej og den oprindelige remise, er det vigtigt at det belyses hvordan byggeriet passer inde i området. Ansøger har siden afslutning af indkaldelse til idéer og forslag fremsendt skyggestudier af, hvordan en 18 m høj bygning påvirker omgivelserne. De fremsendte skyggestudier giver ikke anledning til, at der ikke kan bygges i 18 m højde. Forvaltningen anbefaler imidlertid, at der som en del af lokalplanarbejdet udarbejdes visualiseringer til vurdering af byggeriets fremtræden i forhold til de omkringliggende bebyggelser og visualiseringerne indgår som en del af beslutningsgrundlaget for fastsættelse af byggeriets højde.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017, Varde Kommune

Lov om planlægning

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det nødvendige plangrundlag i form af lokalplan og kommuneplantillæg udarbejdes,

at sagen medtages i prioriteringen af sager til igangsætning,

at der fastsættes bestemmelser, så bebyggelsen kommer til at harmonere med den eksisterende bebyggelse i arkitektur, herunder materialer og farver, og

at der som en del af lokalplanarbejdet udarbejdes visualiseringer af det foreslåede byggeri.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 02-05-2019

Preben Friis-Hauge, Niels Christiansen og Søren Laulund stillede følgende ændringsforslag:

 

Der ønskes byggeri på højst 3 etager eller maks. ca. 12 m i det område, der er markeret med rødt i bilag 5. Det resterende kan højst bebygges med 2 etager eller maks. ca. 8 m højde.

Derudover ønskes der sikret en visuel identitet af den bevaringsværdige remisebygning.

 

Anders Linde fremsatte følgende ændringsforslag:

 

Der ønskes intet byggeri i det område, der er markeret med rødt i bilag 5. Det resterende kan højst bebygges med 2 etager eller maks. ca. 8 m højde.

Derudover ønskes der sikret en visuel identitet af den bevaringsværdige remisebygning.

 

Anders Lindes forslag er anset som mest vidtgående og sættes til afstemning.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

 

X

 

Preben Friis-Hauge

V

 

X

 

Anders Linde

V

X

 

 

Niels Haahr  Larsen

V

X

 

 

Søren  Laulund

A

 

X

 

Jan Lings

A

 

X

 

Niels Christiansen

C

 

X

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Preben Friis-Hauge, Niels Christiansen og Søren Laulunds ændringsforslag blev sat til afstemning.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

X

 

 

Preben Friis-Hauge

V

X

 

 

Anders Linde

V

 

X

 

Niels Haahr  Larsen

V

 

X

 

Søren  Laulund

A

X

 

 

Jan Lings

A

X

 

 

Niels Christiansen

C

X

 

 

 

Forslaget er hermed godkendt.sagsnr18-13441_doknr13341-19_v1_20181102 principansøgning.pdf.pdf
sagsnr18-13441_doknr46934-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger.doc
sagsnr18-13441_doknr58081-19_v1_samlede høringssvar ideer og forslag remisen i varde.pdf.pdf
sagsnr18-13441_doknr65249-19_v1_varde-remise_skyggestudie.pdf.pdf
sagsnr18-13441_doknr68304-19_v1_kort - ønske om placering af byggeri i op til 18 meters højde.pdf.pdf

Bilag

20181102 Principansøgning.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger
Samlede høringssvar ideer og forslag remisen i Varde.pdf
VARDE-REMISE_SKYGGESTUDIE.pdf
Kort - ønske om placering af byggeri i op til 18 meters højde.pdf


382. Ansøgning. Plangrundlag for Nymindegabvej 367, Nørre Nebel

Ansøgning. Plangrundlag for Nymindegabvej 367, Nørre Nebel

Sagsfremstilling

Varde Kommune har i januar 2019 modtaget en anmodning om ændring af plangrundlaget for Nymindegabvej 367, 6830 Nr. Nebel. Ansøgerne ønsker mulighed for at opføre en bolig med tilhørende maskinhus. Ansøger overvejer at købe grunden (matr.nr. 5h) samt ca. 500 m2 af nabomatriklen (matr.nr. 6et).

 

Det er ansøgers hensigt at opføre maskinhus på ca. 640 m2 med tilhørende bolig på ca. 230 m2.

 

Arealet på ca. 0,44 ha ligger i landzone og byzone. Arealet er ubebygget. Det støder mod nord op til Nymindegabvej, mens dets mod syd, øst og vest støder op til erhvervsområde.

 

Arealet ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 15.01.E03, der fastlægger områdets anvendelse til tung industri. Matr.nr. 5h ligger i landzone. Matr.nr. 6et ligger i byzone og er omfattet af lokalplan nr. 85, herunder lokalplandelområde II. Lokalplandelområdet fastlægger områdets anvendelse til ikke-generende industri.


Forvaltningens vurdering

Kommuneplan 2017

Det ansøgte strider imod kommuneplanrammerne, fordi områdets anvendelse er fastsat til erhvervsformål med tung industri.

 

Lokalplan

Det ansøgte projekt er delvist placeret indenfor lokalplandelområde II for lokalplan 85. Det drejer sig om ca. 500 m2, der ønskes købt fra matr.nr. 6et. Lokalplandelområdet fastlægger områdets anvendelse til ikke-generende industri og tillader ikke bolig.

 

Ifølge planloven § 19, stk. 1 kan et byråd dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke strider imod principperne i planen. Forvaltningen vurderer, at en dispensation ikke er en fungerende løsningsmodel i denne sag, fordi hovedproblemstillingen er boligens interaktion med gældende støjregler, som beskrevet nedenfor.

 

Øvrige hensyn

Virksomheder skal overholde støjgrænser, så oplevet støj i nærliggende boliger ikke overstiger et vist niveau. Etablering af bolig på arealet vil derfor indskrænke mulighederne for hvilke virksomhedstyper, der kan etableres i det lokalplanlagte erhvervsområde. Etablering af den ansøgte bolig vil skabe en zone omkring huset, hvor der ikke kan findes erhvervsbygninger. Størrelsen af denne zone afhænger af virksomhedens miljøklasse; miljøklasse 3 ca. 50 m, miljøklasse 5 ca. 150 m. Det er derfor forvaltningens vurdering, at:

 • Hvis boligbyggeriet tillades, vil etablering af virksomheder i miljøklasse 5 i lokalplanområdet i praksis være umulig (se kortbilag 4 med nuværende muligheder)
 • Hvis boligbyggeriet tillades, vil muligheden for etablering af virksomheder i miljøklasse 3 reduceres til mindre dele af lokalplanområdet (se kortbilag 3 med fremtidige muligheder).

 

Forvaltningen vurderer, at en godkendelse af ansøgningen vil kræve en ændring af kommuneplanens bestemmelser gennem udarbejdelsen af et kommuneplantillæg. Forvaltningen vurderer desuden, at hvis det ansøgte tillades, vil det medføre så store ændringer i den faktiske brug af området, at lokalplan 85 vil være utidssvarende, og at dele af eller hele lokalplanen derfor bør aflyses.

 

Hvis der gives tilladelse til etablering af en bolig som ansøgt, vil sagen være en A-sag, fordi det forudsætter en større kommuneplanændring, hvor kommuneplanrammen ændres fra tung industri til blandet bolig og erhverv. Der skal indkaldes idéer og forslag, og sagen skal forelægges Byrådet. Ved A-sager beslutter Byrådet, om planlægningen ønskes igangsat, mens Udvalget for Plan og Teknik prioriterer, hvornår sagen opstartes i forvaltningen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017, Varde Kommune

Lov om planlægning


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der meddeles afslag på det ansøgte, fordi det strider imod gældende kommuneplanramme og lokalplan.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 02-05-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-13288_doknr64245-19_v1_kortbilag.pdf
sagsnr18-13288_doknr64255-19_v1_ansøgning.pdf

Bilag

kortbilag
Ansøgning


383. Ansøgning. Ophævelse af sommerhusområde ved Jegum Ferieland

Ansøgning. Ophævelse af sommerhusområde ved Jegum Ferieland

Sagsfremstilling

Sagro har på Søvig Dairy A/S’ vegne ansøgt om ændret placering af rammeområde 16.03.S02, et fremtidigt sommerhusområde ved Jegum Ferieland. Rammeområdet hindrer udvidelse af dyreholdet på Søvigmarkvej 40 og 41, Janderup. Sagen behandles på ny i Udvalget for Plan og Teknik på grund af klagesag vedr. udvidelse af ansøgers husdyrbrug.

 

Varde Kommune har i august 2011 behandlet en lignende ansøgning for ophævelse af rammeområde 16.03.S02, hvor Udvalget gav afslag. Afslaget blev begrundet med, at Plan- og Teknikudvalget ønskede at fastholde udpegningen af området til sommerhusområde. Jegum Ferieland ligger i et område umiddelbart uden for kystnærhedszonen, hvor det er tilladt at udlægge sommerhusområder. Ferielandet har derfor stor interesse ud fra et turismemæssigt perspektiv. De analyser, der blev gennemført i forbindelse med kommuneplanlægning 2010, viser, at det pågældende areal er det bedst egnede til en eventuel udvidelse af Jegum Ferieland. Afslaget blev efterfølgende påklaget, hvor Varde Kommune fik medhold i det daværende Natur- og Miljøklagenævnt. Ved udarbejdelsen af Kommuneplan 2013 blev området igen drøftet, og det blev politisk besluttet at fastholde arealudlægget til rammeområde 16.03.S02.

 

For Søvigmarkvej 40 blev der 21. december 2016 meddelt miljøgodkendelse til nyt barmarksprojekt til ca. 400 køer. Godkendelsen blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagenævnet afgjorde sagen i foråret 2018, hvor den blev hjemvist til fornyet behandling i forvaltningen. Den 1. juni 2018 anmodede Søvigmarkvej 41 Varde Kommune om, at indskrænke det fremtidige sommerhusområde med 100 m mod vest, men anmodningen blev trukket tilbage, fordi sagsbehandlingstiden på ændring af kommuneplanforhold var for lang i forhold til tidsplanen for en ønsket udvidelse af bedriften. Der blev 16. november 2018 givet miljøgodkendelse til en udvidelse på ca. 100 køer, så der er ca. 507 køer.

 

Den nuværende placering af rammeområde 16.03.S02 hindrer ansøgers ønske om ca. 650 køer. En aflysning af hele rammeområdet vil gøre det muligt for ansøger at udvide sit eksisterende husdyrbrug op til ca. 650 køer, altså en udvidelse på ca. 143 køer, uden at afstandskravet til sommerhusområdet overskrides i forhold til lugtgener. I dette skøn er der ikke taget for højde for eventuelle andre begrænsninger.

 

Forvaltningen har på grund af ansøgningen undersøgt alternative placeringsmuligheder for et kommende sommerhusområde nær Jegum Ferieland. Det har ikke været muligt at finde et erstatningsareal for rammeområde 16.03.S02 uden for kystnærhedszonen.

 

Ved planlægning i kystnærhedszonen gælder, at der kun må inddrages nye arealer til byzone, hvis der er en særlig planmæssig eller funktionel begrundelse. En eventuel planlægning forudsætter, at andre udbygningsmuligheder uden for kystnærhedszonen vurderes.

 

Sommerhusområde 16.03.S02 blev udlagt med Kommuneplan 2009 sammen med nogle sommerhusområder ved Houstrup. Alle uden for kystnærhedszonen. En ny lokalplan for et sommerhusområde ved Houstrup blev endelig vedtaget i 2018, og der er stadigvæk to rammeområder, som endnu ikke er lokalplanlagt.


Forvaltningens vurdering

Det ansøgte handler om ændringer af kommuneplanrammerne, og det vil kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

 

Forvaltningen vurderer på baggrund af undersøgelser foretaget i forbindelse med nuværende ansøgning og tidligere ansøgninger, at der ikke kan findes et erstatningsareal for rammeområdet. En fjernelse af rammeområdet vil betyde en forringelse af udbuddet af sommerhusområder i Varde Kommune.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Forslaget til Kommuneplan 2017

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Kommuneplantillægget skal i offentlig høring i 8 uger, før kommuneplantillægget kan vedtages endeligt, jf. planloven § 24, stk. 3.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der gives afslag på ansøgningen om ændret placering af rammeområde 16.03.S02 for fremtidigt sommerhusområde øst for Jegum Ferieland.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 02-05-2019

Anbefalingen blev godkendt.

384. Ansøgning. Lovliggørelse, Bergsvej 17, Blåvand

Ansøgning. Lovliggørelse, Bergsvej 17, Blåvand

Sagsfremstilling

Ejeren af Bergsvej 17, Blåvand, har ansøgt om lovliggørelse af en udvidelse af sommerhuset med 35 m².

 

I en byggetilladelse af 29. september 2014 er der meddelt tilladelse til 315 m² sommerhus og 35 m² integreret overdækket terrasse. Ifølge byggesagen har der været tvivl om, om det var et integreret overdækket areal eller et integreret udhus. Ansøgeren bekræftede dengang, at det var et integreret udhus, dog er der skrevet integreret overdækket terrasse i byggetilladelsen.

 

Ejeren forklarer, at hun købte et 350 m² sommerhus uden overdækket terrasse, og at hun aldrig har renoveret på sommerhuset. Hun antager derfor, at det må være den daværende ejer, der har opført et byggeri, som er ulovligt i forhold til byggetilladelsen.

 

Ifølge tinglyst deklaration af 17. juni 1965 må der højest bygges 10 % bolig på grunden. Grunden er 3.159 m², og det maksimale boligareal er derfor 315,9 m². Med de ekstra 35 m² bolig, som skulle være overdækket terrasse eller integreret udhus, men som ønskes lovliggjort til beboelse, er bebyggelsesprocenten 11.

 

Ved lovliggørelser er der to muligheder:

 

 • Retlig lovliggørelse: Ejer opnår dispensation fra deklarationens bestemmelser om bebyggelsesprocent, og eksisterende forhold kan bibeholdes
 • Fysisk lovliggørelse: Ejer får afslag på dispensation fra deklarationens bestemmelser om bebyggelsesprocent, og ejeren skal fjerne ca. 34,1 m² af boligarealet, så bebyggelsesprocenten ikke overstiger 10.

 

Udvalget for Plan og Teknik har 27. september 2018 ønsket at tage konkret stilling til byggeansøgninger med sommerhuse over 250 m². Ved udregning af sommerhusets areal betragtes kun det areal, som indgår i bebyggelsesprocenten.

 

Området er karakteriseret af mindre sommerhuse på ca. 150 m2 på store sommerhusgrunde, der er ca. 2.000-3.000 m2. Der er igangsat udarbejdelse af en lokalplan for sommerhusområderne i Blåvand. Det er dog endnu ikke fastlagt, om bebyggelsesprocenten hæves, og/eller der fastsættes et maksimalt bebygget areal for grundene.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der ikke findes en individuel faglig begrundelse for, at projektet bør opnå dispensation fra bebyggelsesprocenten. En eventuel dispensation vil danne præcedens, jf. lighedsgrundsætningen, for andre, som ønsker at overskride bebyggelsesprocenten i forbindelse med en lovliggørelsessag eller ordinær ansøgning.

 

Der er kun meddelt dispensation i sager, hvor der foreligger en individuel faglig begrundelse for at overskride bebyggelsesprocenten. Et eksempel er en sommerhusgrund i Vejers, hvor grunden er på 297 m², og hvor vi har tilladt en bebyggelsesprocent på 24, for at tillade et lille sommerhus på 72 m².

 

Det er oplyst til ansøgningen i 2014, at man ønskede at opføre et integreret udhus. Der er i kommunens tilladelse ikke taget stilling til dette. Forvaltningen vurderer, at der på daværende tidspunkt ikke ville have været noget, der ville hindre dette, og derfor burde tilladelsen formentlig have været til et integreret udhus.

 

Forvaltningen vurderer i forhold til byggeriets tilpasning til området, at en overskridelse med 1 % af deklarationens bestemmelser om bebyggelsesprocent på 10 ikke i sig selv giver anledning til et forbud efter planloven § 14.

 

Forvaltningen vurderer dog i det konkrete tilfælde, at sommerhuset på 350 m2 adskiller sig markant fra nærområdet.

 

Hvis ansøger havde søgt om byggetilladelse til etablering af et nyt sommerhus på 350 m2 med den konkrete placering, ville forvaltningen anbefale, at der skulle nedlægges et forbud efter planloven § 14, hvorefter der ville blive udarbejdet en lokalplan for området.

 

Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at fysisk lovliggørelse i form af, at det inddragede boligareal ændrer anvendelse til udhus, vil fastholde administrationspraksis med hensyn til byggeriets størrelse og sikre oplevelsen af sommerhusområdet i Blåvand, fordi den meddelte tilladelse på 315 m2 bolig allerede er stor i forhold til de omkringliggende sommerhuse.


Konsekvens i forhold til visionen

Der er tale om en enkeltstående byggesag, som har en begrænset betydning.


Retsgrundlag

Deklaration 17. juni 1965

Bygningsreglementet 2018


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der meddeles afslag til retlig lovliggørelse af projektet, og

at projektet skal lovliggøres fysisk, f.eks. ved at anvendelsen af det inddragede areal ændres til udhus.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 02-05-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-14391_doknr61448-19_v1_bilag - udvalgssag - ejers svar og dispensationsansøgning - bergsvej 17, 6857 blåvand.pdf
sagsnr18-14391_doknr61443-19_v1_bilag - udvalgssag - tegningsmateriale - bergsvej 17, 6857 blåvand.pdf

Bilag

Bilag - Udvalgssag - Ejers svar og dispensationsansøgning - Bergsvej 17, 6857 Blåvand
Bilag - Udvalgssag - Tegningsmateriale - Bergsvej 17, 6857 Blåvand


385. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Udvalget for Plan og Teknik - Drift

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Udvalget for Plan og Teknik - Drift

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. marts for Udvalget for Plan og Teknik viser et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 eksklusive budgetoverførsler fra 2018 til 2019, jf. tabel 1. Inklusive budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket forklares efterfølgende i tabel 2.

 

 

Mindreforbruget på 1,3 mio. kr. kan primært henføres til et mindreforbrug på Teknik og Miljø samt øvrige, som dog delvist modsvares af et merforbrug på Vej og Park.

 

De væsentlige afvigelser er (jf. dog bilag for en uddybende beskrivelse):

 

 • For kollektiv trafik forventes et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. (ekskl. overførsler). Merforbruget kan henføres til, at der er igangsat et projekt for opsætning af realtidstavler på Varde St., Oksbøl St. og i Agerbæk.

 

 • For Teknik og Miljø forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. (ekskl. overførsler)
  • I Erhvervscenteret forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., som kan henføres til løn på projektmedarbejder vedr. analyse og undersøgelse af sundhedsfarlige boliger og skimmelsvamp.
  • I Naturcenteret forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., hvilket primært kan henføres til afventende indtægter fra landbrugsstyrelsen på vandløbsprojekter, som er udgiftsneutrale.
  • I Ejendomscenteret forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., som kan henføres til rottebekæmpelse, hvor udgifter og indtægter kommer forskudt af hinanden – er over tid udgiftsneutral.

 

 • For Vej og Park forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. (ekskl. overførsler), som skyldes følgende:
  • Merforbrug på 0,9 mio. kr. til renovering af offentlige toiletter, som skyldes forbrug af opsparede midler på udsatte projekter.
  • Merforbrug på 0,8 mio. kr. til grønne områder og naturpladser, som skyldes mild vinter, hvorfor parkmedarbejderne er startet tidligt på arbejdet med drift af de grønne områder.
  • Merforbrug på 0,4 mio. kr. på vandløbsvedligeholdelse, som skyldes forbrug af budgetoverførsel til søoprensning i Ølgod.
  • Merforbrug på 0,7 mio. kr. på maskinafdelingen, som skyldes forbrug af opsparede midler til køb af nye maskiner i 2019.
  • På vintervedligeholdelse er der foretaget en beregning af gennemsnitsforbruget over 10 år, som gør, at der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., hvis vinteren 2019 bliver som den ”plejer”.

 

 • Under Øvrige ligger puljen til vedligeholdelse af kommunale bygninger samt løn til leder af Vej og Park. Der forventes mindreforbrug på 1,6 mio. kr. (ekskl. overførsler). Mindreforbruget kan henføres til, at der var et merforbrug på puljen til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2018, som gør, at der forventes at blive brugt det mindre i 2019.

 

Overførsler til 2019, samt påvirkning af kassen:

 

I udvalget for Plan og Teknik er der overført 0,6 mio. kr. fra tidligere år til 2019, jf. tabel 2. Overførslerne kan dække merforbrug i indeværende år eller bruges til igangsatte projekter/investeringer i årets løb.

 

Det forventede mindreforbrug på 1,3 mio. kr. (ekskl. overførsler) omfatter hele udvalgets budgetområde, og indeholder derfor resultat for områder med overførselsadgang og områder uden overførselsadgang. Derfor vil regnskabsresultatet både bestå af beløb, der påvirker kassebeholdningen samt beløb, der påvirker overførslen til det kommende regnskabsår.

 

Inkl. budgetoverførsler fra tidligere år har udvalget samlet set et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Heraf forventes 0,9 mio. kr. at blive overført til 2020, hvilket er 0,3 mio. kr. mere end budgetoverførslen på 0,6 mio. kr. til 2019.

 

 

Det forventes, at 1,0 mio. kr. vil blive tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutning, hvilket skyldes det forventede mindreforbrug på vintervedligeholdelse, som ikke kan overføres.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at gennemgangen giver et retvisende billede ud fra forhold kendt på opfølgningstidspunktet. Der er dog stadigvæk usikkerheder, og der bør derfor tages forbehold for, at der kan forekomme korrektioner til skønnene.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ


Økonomi

På nuværende tidspunkt forventes en overførsel til 2020 på ca. 0,9 mio. kr., hvilket er inden for de 5%, jf. gældende praksis. Herudover forventes der på nuværende tidspunkt også en overførsel til kassebeholdningen på 1,0 mio. kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 02-05-2019

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.sagsnr18-2969_doknr67776-19_v1_rapport - budgetopfølgning 31.03.2019 - udvalget for plan og teknik.pdf.pdf
sagsnr18-2969_doknr67250-19_v1_budgetopfølgning kollektiv trafik - bemærkninger.xlsx
sagsnr18-2969_doknr54980-19_v1_budgetopfølgning for aftaleholder teknik og miljø - bemærkninger.xlsx
sagsnr18-2969_doknr53029-19_v1_budgetopfølgning for aftaleholder vej og park - bemærkninger.xlsx

Bilag

Rapport - Budgetopfølgning 31.03.2019 - Udvalget for Plan og Teknik.pdf
Budgetopfølgning Kollektiv trafik - bemærkninger
Budgetopfølgning for aftaleholder Teknik og Miljø - bemærkninger
Budgetopfølgning for aftaleholder Vej og Park - bemærkninger


386. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 (anlæg) - Udvalget for Plan og Teknik - Anlæg

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 (anlæg) - Udvalget for Plan og Teknik - Anlæg

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på anlæg pr. 31. marts for Udvalget for Plan og Teknik viser, at der samlet er afsat 69,3 mio. kr. i 2019, hvoraf 35,3 mio. kr. er overført fra 2018. Af det samlede anlægsbudget i 2019 forventes der at blive overført ca. 5,2 mio. kr. til 2020.

 

 

Under Vej og Park udskydes anlægsprojektet ”Passage ved Plantagevej” til 2021, hvilket giver en overførsel på 4,1 mio. kr. Herudover fremrykkes der 6,7 mio. kr. fra 2021 til 2019 vedr. anlægsprojektet ”Forlængelse af Thyrasvej i Tistrup”.

 

Under Plan og Teknik forventes der en samlet overførsel på 3,1 mio. kr. til 2020, hvoraf 5,0 mio. kr. er i forbindelse med anlægsprojektet ”Holme Å – genopretning”, som er flyttet til 2020/2021. Herudover fremrykkes der 2,0 mio. kr. fra 2022 til 2019 vedr. anlægsprojektet ”Renovering af Lunde-Kvong skole”.

 

Under Plan og Vækst forventes en samlet overførsel på 5,0 mio. kr. til bl.a. byfornyelse og udviklingsplaner.

 

For yderligere oplysninger er der udarbejdet en oversigt med statusbeskrivelse på de budgetterede anlægsprojekter, jf. bilag.

 

Byggemodning, tilslutningsbidrag og salgsindtægter

I 2019 er det oprindeligt vedtagne budget for byggemodning på 5,3 mio. kr., hvor der er overført et merforbrug fra 2018 på 5,5 mio. kr. således, at det korrigerede budget inkl. overførsler for 2019 er -0,2 mio. kr. Der er igangsat byggemodninger og færdiggørelse af eksisterende udstykninger for i alt 14,8 mio. kr., og derfor er der et merforbrug på 15,0 mio. kr. i 2019, som overføres til 2020. Herudover forventes der et merforbrug til tilslutningsbidrag på 2,7 mio. kr., som ligeledes overføres til 2020. Udgifter til byggemodning samt tilslutningsbidrag udlignes med tiden af salgsindtægterne fra salg af grundene. I 2019 forventes der en merindtægt på salg på 3,3 mio. kr., således at 2019 forventes at blive afsluttet med et samlet merforbrug på ca. 14,4 mio. kr.

 

For yderligere specifikation henvises der til vedhæftet bilag.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at gennemgangen giver et retvisende billede ud fra forhold kendt på opfølgningstidspunktet. Der er dog stadigvæk usikkerheder, og der bør derfor tages forbehold for, at der kan forekomme korrektioner til skønnene.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ


Økonomi

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt en overførsel til 2020 på 5,2 mio. kr. Herudover forventes 2019 samlet et merforbrug på 14,4 mio. kr. vedr. byggemodning, tilslutningsbidrag og salgsindtægter.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 02-05-2019

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.sagsnr18-2969_doknr69916-19_v1_anlæg pr. 31.03.2019 - plan og teknik - budgetopfølgning.xlsx
sagsnr16-11010_doknr56364-19_v1_regnskab jordforsyning 2019.xlsx

Bilag

Anlæg pr. 31.03.2019 - Plan og Teknik - budgetopfølgning
Regnskab jordforsyning 2019


387. Ændring af tidsbegrænset parkering i Nr. Nebel og Ølgod

Ændring af tidsbegrænset parkering i Nr. Nebel og Ølgod

Sagsfremstilling

I forbindelse med evalueringen af parkering i Varde Kommune har forvaltningen modtaget to ønsker om ændring af parkeringstider:
 

 1. Nr. Nebel Håndværker- og Handelsstandsforening i fællesskab med Blåbjerg Udviklingsråd ønsker som et forsøg, at den eksisterende tidsbegrænsning på 30 min. på parkeringen langs Bredgade i Nr. Nebel ophæves i fra pinse til 1.november 2019
   
 2. Ølgod Handel og Erhverv ønsker, at tidsbegrænsningen på Torvet i Ølgod ophæves, fordi man er den opfattelse, at den er unødvendig, fordi der er p-pladser nok på Torvet.

Forvaltningens vurdering
 1. Nr. Nebel

Forvaltningen anbefaler ophævelsen af tidsbegrænsning som et forsøg i den nævnte periode. Forsøget evalueres efter afslutningen sammen med Nr. Nebel Håndværker- og Handelsstandsforening.

 

 1. Ølgod

Forvaltningen vurderer, at det er trafikmæssigt forsvarligt at ophæve tidsbegrænsningen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Færdselsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at tidsbegrænsning for parkering på Bredgade i Nr. Nebel ophæves pinse til 1. november 2019, og

at tidsbegrænsning på Torvet i Ølgod ophæves.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 02-05-2019

Anbefalingen blev godkendt.

388. O Kommende sager

O Kommende sager

Sagsfremstilling

Kommende sager:

 • Kommuneplantillæg, tilbageførsel til landzone i Billum
 • VVM-redegørelse for udvidelse af biogasanlæg ved Nr. Nebel
 • Lokalplan for Ølgod bymidte
 • Lokalplan for Østerbro 5 i Ølgod
 • Lokalplan for dagligvarebutik og tankanlæg ved Industrivej i Ølgod
 • Lokalplan for erhvervsområde ved nuværende rideskole på Engdraget, Varde
 • Lokalplan for boligområde i Outrup – Landsbyudvikling
 • Lokalplan for boligområde i Outrup
 • Lokalplan for boliger ved Blåvandvej i Blåvand (PL § 14)
 • Lokalplan for Rideskole i Varde Nord
 • Lokalplan for sommerhusområder i Blåvand
 • Lokalplan for ferie- og fritidsformål i Ho
 • Justering af Lokalplan 35 for Vardegårdvej i Varde Nord
 • Ophævelse af LP 2.4 for et boligområde i Gl. Tistrup
 • Ophævelse af lokalplan 9 for tæt-lavbebyggelse i Ølgod
 • Oversigt over private søer med offentlig adgang/opdateret liste over oprensning af søer
 • Lov om betalingsparkering

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 02-05-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

389. Gensidig orientering - Lukket punkt