UDVALG

Udvalget for Plan og Teknik

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

09-04-2019 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

09-04-2019 16:00:00


PUNKTER

355. Godkendelse af dagsorden
356. Temadrøftelse om parkeringsforhold og -kontrol
357. Arealerhvervelse til cykelbane langs Hvidbjerg Strandvej
358. Ekspropriationsbeslutning, Cykelbane langs Hvidbjerg Strandvej
359. Byggemodning af 21 parcelhusgrunde i Tistrup
360. Ansøgning. Parkeringsplads, udbygning mv. ved Tirpitz
361. Transmissionsnet gennem Varde Kommune
362. Fredningsforslag for Varde Ådal
363. Indsatsplan for grundvand - OSD Diagonalvejen
364. Regulativer for Linding Å og Frøsig-Thorlund Bæk
365. Forslag. Områdeplan for Ho
366. Vild med Vilje. Forslag til projekter
367. Landsbyforskønnelse. Projektændring i Nymindegab
368. O Sønder Digevej 22, Blåvand - varsling, planloven § 14
369. O Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2020
370. O Afgørelse i klagesager om udbringning af husdyrgødning i Varde Ådal
371. Oversigter
372. O Kommende sager
373. Gensidig orientering - Lukket punkt355. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 09-04-2019

Peter Nielsen blev erklæret inhabil ved behandling af punkt 365.

 

Godkendt

 

Fraværende:

Preben Friis-Hauge

356. Temadrøftelse om parkeringsforhold og -kontrol

Temadrøftelse om parkeringsforhold og -kontrol

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik tilkendegav 15. marts 2019 et ønske om en temadrøftelse om parkeringsforholdene i kommunen.

 

Ønsket følger af et dagsordenspunkt (pkt. 346) med konkrete forslag til forbedring af parkeringsforholdene i Varde Kommune.

 

Desuden gælder der fra 1. januar 2019 en ny lov om, at statstilskuddet til kommuner nedsættes, hvis kommunerne har indtægter fra parkering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orientering af parkeringsforholdene samt nye regler om indtægter ved parkering tages til efterretning, og

at parkeringsforholdene drøftes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 09-04-2019

Orienteringen blev taget til efterretning, og parkeringsforholdene blev drøftet.sagsnr19-2188_doknr47863-19_v2_evaluering af parkering i varde kommune 2019.docx
sagsnr19-2188_doknr30832-19_v1_notat om evaluering af parkering i varde kommune 2019.docx

Bilag

Evaluering af parkering i Varde Kommune 2019
Notat om evaluering af parkering i Varde Kommune 2019


357. Arealerhvervelse til cykelbane langs Hvidbjerg Strandvej

Arealerhvervelse til cykelbane langs Hvidbjerg Strandvej

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik besluttede 15. november 2018 at disponere 2,2 mio. kr. til cykelbane langs Hvidbjerg Strandvej i Blåvand.

 

Udvalget besluttede 17. januar 2019 at erhverve den nødvendige jord ved ekspropriation med den formodning, at erstatningerne var indeholdt i den eksisterende bevilling.

 

Åstedsforretningen blev afholdt 11. marts 2019, og der er indgået forlig med alle lodsejere på nær en.

 

Erstatningerne til lodsejerne overstiger den del at projektets budget, der var afsat til erstatninger. Derfor dette forslag til finansiering:

 

Forventet samlet erstatning

- 1.230.000 kr.

Budgetteret erstatning i projektets budget

+ 480.000 kr.

Tilretning af projektet

+ 305.000 kr.

Samlet underskud

- 445.000 kr.

 

Forslag til finansiering:

 

Mindreforbrug på opstilling af torontoanlæg i 2019

340.000 kr.

Rest, der foreslås finansieret af Trafiksikkerhedspuljen for 2021

105.000 kr.

Samlet finansiering

445.000 kr.

 


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Merudgiften dækkes af Trafiksikkerhedspuljen 2019 samt fremrykning af 105.000 kr. fra Trafiksikkerhedspuljen 2021.

 

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der anvendes 445.000 kr. ekstra på cykelbanen, og

at disse merudgifter dækkes af Trafiksikkerhedspuljen 2019 samt fremrykning af 105.000 kr. fra Trafiksikkerhedspuljen for 2021.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 09-04-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr19-149_doknr59496-19_v1_notat om budget.docx.docx

Bilag

Notat om Budget.docx


358. Ekspropriationsbeslutning, Cykelbane langs Hvidbjerg Strandvej

Ekspropriationsbeslutning, Cykelbane langs Hvidbjerg Strandvej

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik afholdt 11. marts 2019 åsteds- og forligsforretning i anledning af påtænkt ekspropriation af arealer til cykelbane langs med Hvidbjerg Strandvej i Blåvand.

 

De 18 berørte lodsejere var indkaldt til forretningen og fordeler sig således:

 • 1 lodsejer var der indgået forlig med inden forretningen
 • 11 lodsejer blev der indgået forlig med under forretningen
 • 4 lodsejer er der indgået forlig med efter forretningen
 • 1 lodsejer blev annulleret, da de er indkaldt til ny forretning i forbindelse med ekspropriation til signalanlæg i krydset Blåvandvej/Hvidbjerg– Strandvej
 • 1 lodsejer (lb.nr. 20) er der fortsat ikke indgået forlig med, jf. korrespondance i bilag.

 

De indgåede forlig er indgået under forudsætning af Byrådets godkendelse. Kopi af protokol er vedhæftet.

 

Ekspropriation

Byrådet beslutter, om ekspropriationen skal gennemføres efter fristens udløb.

 

Når Byrådet har truffet beslutning om ekspropriationen, får lodsejerne meddelelse om beslutningen sammen med en klagevejledning. Lodsejerne har efter denne meddelelse en klagefrist på 4 uger.

 

Hvis ekspropriationsbeslutningen påklages, skal erstatningsspørgsmålet indbringes for taksationskommissionen senest 8 uger efter, ekspropriationsbeslutningen er meddelt, eller senest 4 uger efter endelig afgørelse i klagesagen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

 

Lov om offentlige veje m.v. Kap 10. – Ekspropriation og taksation


Økonomi

Erstatningen er indeholdt i eksisterende bevilling.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der træffes endelig ekspropriationsbeslutning,

at de forelagte erstatningstilbud godkendes, og

at det ikke-accepterede erstatningstilbud indbringes for taksationskommissionen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 09-04-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

359. Byggemodning af 21 parcelhusgrunde i Tistrup

Byggemodning af 21 parcelhusgrunde i Tistrup

Sagsfremstilling

Byrådet prioriterede 4. december 2018 byggemodning af 21 parcelhusgrunde på Yderikparken i Tistrup. Plangrundlaget er Lokalplan 21.01.L05. Forvaltningen har udarbejdet forslag til byggemodningsredegørelse, forslag til salgspriser for grundene og forslag til udbudsform.

 

Byggemodningsredegørelsen beskriver omfanget af vejanlæg, belysning, grønne områder m.m. Den udleveres til køberne, der her kan se, hvad der er indeholdt i prisen for grunden.

 

Salgsprisen skal være markedsprisen, jf. bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Kommunen må ikke påbegynde udstykning og byggemodning af et nyt udstykningsområde, hvis salgsprisen ikke kan dække udgifterne. Udbudsformen kan tilpasses hvert enkelt udstykningsområde, f.eks. kan grundene udbydes for højeste bud med en mindstepris. Der trækkes lod, hvis flere byder det samme for en grund. Grundene kan også udbydes til en fast pris pr. grund eller en pris pr. m².

 

Projekteringen gennemføres af Teknik og Miljø, der har udarbejdet overslag over de samlede udgifter til byggemodningen af området på 4.389.060 kr. inkl. moms. Kommunen forudbetaler kloaktilslutningsbidrag til Din Forsyning A/S, vandtilslutningsbidrag til Tistrup Vandværk og el-tilslutningsbidrag til Evonet, men disse udgifter bliver udlignet i takt med, at grundene bliver solgt.

 

Grundpriserne er fastsat efter en vurdering fra Teknik og Miljø.

 

Med denne vurdering er priserne beregnet og indsat i vedhæftede pris- og takstblad. Prisen pr. grund varierer fra 285.035 kr. til 328.680 kr. inkl. tilslutningsbidrag til kloak, vand og el.

 

Med de fastsatte priser kan de 21 grunde sælges for i alt 4.402.725 kr. inkl. moms, men ekskl. tilslutningsafgift til kloak, vand og el. Det vil give et overskud i udstykningen på i alt 13.665 kr. inkl. moms.

 

Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan for byggemodning af grundene, som kan være klar til bebyggelse 1. september 2019.

 

Der er endvidere udarbejdet en deklaration om byggepligt, tilbageskødning, videresalg i ubebygget stand og vedligeholdelse af fællesarealer.

 

Det er beregnet, at udgifterne til vedligeholdelse af fællesarealer udgør i alt 112.500 kr. inkl. moms for 3 år, indtil vedligeholdelsen af arealerne overdrages til grundejerforeningen. Denne udgift er indregnet i grundprisen.

 

Boligvej og stier får status af privat fællesvej.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at grundene kan udbydes med de foreslåede markedspriser som mindstepriser.


Konsekvens i forhold til visionen

De grønne fællesarealer skal indbyde til fællesskab, ophold og til fælles udnyttelse af naturen. De grønne arealer skal indeholde flere nyttetræer og buske, f.eks. frugttræer og –buske. Der skal plantes et visionstræ. Visionstræet er et Varde æbletræ podet på vildtstamme, så det kan blive et stort solitært træ. Vi vil gøre det muligt for borgerne at smage på visionen.


Retsgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.


Økonomi

Parcelhusgrundene skal sælges til markedspriserne, dog som minimum kostprisen. Når alle grunde på Yderikparken er solgt til markedsprisen, er der et overskud på 13.665 kr. inkl. moms.

 

Økonomiafdelingen udtaler:

At Byrådet 9. oktober 2018 godkendte en ny procedure for håndtering af ramme til byggemodninger og grundsalg, som betyder, at det samlede akkumulerede underskud på byggemodnings- og grundsalgskontiene højst må svare til 25 % af den samlede værdi af parcelhusbyggegrundene ved årets begyndelse, og at underskuddet ikke må overstige 15 mio. kr. Ved gennemførelse af projektet forventes 2019 at blive afsluttet med et merforbrug på ca. 13,4 mio. kr. såfremt den forventede salgsindtægt på 5,3 mio. kr. holder stik. For yderligere specifikation henvises der til vedhæftet bilag.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at byggemodningsredegørelsen godkendes,

at boligvejen og stier får status af privat fællesvej,

at priserne fastsættes fra 215 kr. pr. m² til 235 kr. pr. m² inkl. moms, men ekskl. tilslutningsafgifter, og

at grundene udbydes til salg for højeste bud over mindsteprisen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 09-04-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-11797_doknr44833-19_v1_kalkulation - yderikparken..docx
sagsnr18-11797_doknr44844-19_v1_byggemodningsredegørelse - yderikparken..docx
sagsnr19-615_doknr7374-19_v1_pris- og takstblad..docx
sagsnr18-11797_doknr48822-19_v1_kort over grundene..pdf
sagsnr16-11010_doknr56364-19_v1_regnskab jordforsyning 2019.xlsx

Bilag

Kalkulation - Yderikparken.
Byggemodningsredegørelse - Yderikparken.
Pris- og takstblad.
Kort over grundene.
Regnskab jordforsyning 2019


360. Ansøgning. Parkeringsplads, udbygning mv. ved Tirpitz

Ansøgning. Parkeringsplads, udbygning mv. ved Tirpitz

Sagsfremstilling

Vardemuseerne ansøger om ændring af plangrundlaget for Tirpitz-museet i Blåvand.

 

Den gældende lokalplan ikke giver mulighed for at etablere det antal parkeringspladser, den store interesse for museet skaber behov for. Det er derfor nødvendigt at etablere en permanent parkeringsplads, der imødekommer dette behov.

 

Museet ønsker mulighed for at øge antallet af parkeringspladser omkring museet ved etablering af en ny parkeringsplads vest for museet og udvidelse af en eksisterende parkeringsplads syd for Gl. Mælkevej. Desuden søges om øvrige nye tiltag som café/kiosk med udendørs servering, toiletbygning, køkken, kontor, lagerrum og undervisningslokale. Der foreslås ligeledes etableret en hævet cykelsti langs Tane Hedevej, hundeparkering og cykelparkering.

 

Tirpitz ligger i landzone mellem sommerhusområder mod øst og vest og større naturområder mod nord og syd.

 

Selve Tirpitz ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 05.10.O01, der fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål i form af museum. Derudover er Tirpitz omfattet af Lokalplan 05.10.L01.

 

Alle berørte arealer nord for Tane Hedevej er omfattet af klitfredning. De beskrevne tiltag på klitfredet areal kræver Kystdirektoratets tilladelse. Størstedelen af de berørte arealer på begge sider af Tane Hedevej er desuden hede omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3, og de påtænkte anlæg og terrænændringer på disse arealer kræver kommunens dispensation. Parkeringspladsen sydøst for T-krydset Gl. Mælkevej/Tane Hedevej ligger på et fredet areal, og udvidelsen kræver Fredningsnævnets dispensation.

 

Bilag IV-arten markfirben forekommer i og omkring projektområdet. Der vil derfor være behov for en fornyet undersøgelse af områdets bilag IV-arter for at sikre, at projektet ikke medfører skade på yngle- eller rastelokaliteter for markfirben. Området er blandt andet omfattet af kommuneplanbindingerne Grønt Danmarkskort, kystlandskab samt større uforstyrret landskab.

 

Planlægningen forudsætter vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan med tilhørende miljøvurdering.

 

Sagen er en A-sag, fordi der er større uoverensstemmelser med kommuneplanen, der forudsætter forudgående idéhøring og beslutning i Byrådet forud for udarbejdelse af en lokalplan for området. Sagen har derfor været sendt i forhøring fra 11. januar til 27. januar 2019. Der er kommet 26 bemærkninger, der særligt handler om parkeringspladsen og de trafikale forhold i området. Bemærkningerne er behandlet i resumé af indkomne bemærkninger.

 

Sagen er en A-sag, og derfor beslutter Byrådet, om planlægningen ønskes igangsat, mens Udvalget for Plan og Teknik prioriterer, hvornår sagen opstartes i forvaltningen.


Forvaltningens vurdering

Kommuneplanens rammer og den gældende lokalplan omfatter geografisk set ikke området for det ansøgte, og lokalplanen giver ikke mulighed for det ansøgte. Etablering af det nødvendige antal parkeringspladser ved Tirpitz forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der fastlægger retningslinjer og rammebestemmelser for området, og en ny lokalplan med bestemmelser for parkering og øvrige nye tiltag.

 

Forvaltningen vurderer på baggrund af de modtagne bemærkninger, at den foreslåede placering i lighed med den eksisterende midlertidige parkeringsplads ved Gl. Mælkevej vil blive opfattet som en gene af de nærmeste naboer.

 

Ved planlægning i kystnærhedszonen gælder, at der kun må inddrages nye arealer til byzonen og planlægges for anlæg i landzone, hvis der er en særlig planmæssig eller funktionel begrundelse. En eventuel planlægning forudsætter, at andre udbygningsmuligheder uden for kystnærhedszonen vurderes. I dette tilfælde vurderes det, at der vil være funktionelle begrundelser for planlægning for det ansøgte tæt på Tirpitz.

 

Den ansøgte placering vil ikke være i overensstemmelse med de bindinger, der er i området, og den vil kræve en række tilladelser og dispensationer fra lovgivning, der ifølge normal praksis administreres meget restriktivt. Udover § 3-beskyttelse og klitfredningsbestemmelser vurderer forvaltningen, at der findes bilag IV-arter i området. Det fremgår af bekendtgørelsen og vejledningen til denne, at et projekt eller en plan, der kan påvirke en bilag IV-art negativt, ikke må gennemføres, hvis der findes andre tilfredsstillende alternativer. De berørte myndigheder har ikke ytret sig positivt i idéfasen. De har tværtimod påpeget flere forhindringer, der kan umuliggøre projektet.

 

For de øvrige foreslåede placeringer, der er indkommet i idéfasen, er det alene den eksisterende midlertidige parkeringsplads ved Gl. Mælkevej, der ikke er omfattet af diverse natur- og fredningsmæssige bindinger.

 

På baggrund af de modtagne bemærkninger, herunder fra de berørte myndigheder, vurderes det vanskeligt at gennemføre en planlægning for det ansøgte, fordi der findes et brugbart alternativ, der ikke begrænses af § 3, klitfredning og landskabsfredninger.

 

Samlet set vurderes det på baggrund af de modtagne bemærkninger og de gældende bindinger i området, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at placere parkeringspladsen som ansøgt.


Konsekvens i forhold til visionen

Planlægning for placering af parkeringspladser, nye bygninger mv. skal tage størst muligt hensyn til naturen i området.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017, Varde Kommune

Lov om planlægning

Bilag IV-arter

Bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Hvis det ansøgte imødekommes, skal der gennemføres en offentlig høring, jf. planloven § 24, stk. 1. Derudover har der været indkaldt idéer og forslag til planlægningen forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget, jf. planloven § 23c, stk. 1.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles afslag på det ansøgte, fordi det på baggrund af de indkomne bemærkninger og de gældende bindinger i området vurderes svært at gennemføre planlægningen for den ansøgte parkeringsplads, og

at forvaltningen indleder dialog med Vardemuseerne om den videre proces for etablering af ny parkeringsplads og de øvrige ansøgte tiltag på Tirpitz.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 09-04-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-7894_doknr45388-19_v1_ansøgning - tirpitz_den atlantiske klithede.pdf
sagsnr18-7894_doknr32444-19_v1_høringssvar samlet - ideer og forslag.pdf
sagsnr18-7894_doknr6110-19_v1_indkaldelse af ideer og forslag.pdf
sagsnr18-7894_doknr51528-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger - ideer og forslag.pdf

Bilag

Ansøgning - TIRPITZ_DEN ATLANTISKE KLITHEDE
Høringssvar samlet - ideer og forslag
Indkaldelse af ideer og forslag
Resumé af indkomne bemærkninger - ideer og forslag


361. Transmissionsnet gennem Varde Kommune

Transmissionsnet gennem Varde Kommune

Sagsfremstilling

I det følgende beskrives de store ledningsprojekter og udbygningen af Dansk Gas Distributionsnet, der berører Varde Kommune i de kommende år. I projekterne Viking Link, Baltic Pipe Line og 400 kV luftledning fra Idomlund til Endrup er Miljøstyrelsen myndighed på miljøkonsekvensrapporten og tilhørende habitatvurderinger på landdelen. Erhvervsstyrelsen er også planmyndighed ved Baltic Pipe Line og 400 kV luftledning fra Idomlund til Endrup, og derfor udarbejdes der landsplandirektiv ved disse projekter.

 

Varde Kommune er myndighed på dispensationer/tilladelser i forhold til naturbeskyttelsesloven, museumsloven, vandløbsloven og jordforureningsloven, og vil i den forbindelse modtage en samlet ansøgning fra Energinet, som forfra hver af Energinets projekter skal sagsbehandles i Naturcenteret.

 

Oversøiske fiberkabler til Varde Kommune; Havfruen og Havhingsten

Oversøiske fiberkabler skal udbygge muligheden for udvekslingen af data over Atlanten.

 

Havfruen kommer i land ved Nymindegab Strand. Projektet har modtaget de nødvendige tilladelser fra Varde Kommune til i landføringspunktet, og det har 18. marts 2019 modtaget tilladelse fra Kystdirektoratet.

 

Havhingsten kommer i land ved Houstrup Strand ved parkeringspladsen. Det forventes, at der søges diverse tilladelser fra forskellige myndigheder i starten af april, herunder en landzonetilladelse fra Varde Kommune, og det forventes, at de nødvendige tilladelser gives senere i 2019. Varde Kommune har ikke på nuværende tidspunkt kendskab til kablernes fremtidige forløb gennem Varde Kommune.

 

Udbygning af Dansk Gasdistributionsnet

Der sker i disse år en udbygning af det eksisterende gasdistributionsnet i Varde Kommune for at forstærke forsyningsledningerne, og samtidigt er der planlagt for biogasanlæg, som skal kobles på distributionsnettet. Det er Dansk Gas Distributionsnet (DGD), som er bygherrer på disse projekter. På nuværende tidspunkt er der kendskab til fem projekter i Varde Kommune, jf. kort:

 • Opkobling af Outrup Biogas fra lokalplanområdet til Nymindegabvej og som følge heraf
  • Ny forstrækningsledning fra Nybro til Varde
  • Ny forstrækningsledning fra Varde til Kjersing i Esbjerg Kommune
 • Opkobling af Ølgod Biogas fra lokalplanområdet til Ølgod Erhvervsområde, ca. 3,3 km
 • Opkobling af Blåbjerg Biogas fra lokalplanområdet til ved krydset mellem Nymindegabvej, Tyrehøjvej og Lundagervej, ca. 3,5 km – endnu ikke fastlagt endeligt.

 

Viking Link

Viking Link er en kommende 770 km elforbindelse mellem Danmark og Storbritannien, der er baseret på jævnstrøm mellem højspændingsstation Revsing i Vejen Kommune og Bicker Fen i Lincolnshire i England. Elforbindelsen vil øge forsyningssikkerheden, give bedre mulighed for at handle på tværs af grænser og dermed bidrage til lavere engrospriser på el i Storbritannien samt give en mere effektiv udnyttelse af vedvarende energi og bedre adgang til bæredygtig energiforsyning.

 

Viking Link betyder, at der skal anlægges et jordkabel gennem Varde Kommune, som kommer i land ved Houstrup Strand, jf. kort.

 

Viking Link udvikles af Energinet og det britiske National Grid via National Grid Viking Link Limited og andre datterselskaber.

 

Energinet har søgt om dispensationer/tilladelser efter speciallovgivning i Naturcenteret i marts 2019, og ansøgningerne er nu under sagsbehandling. Anlæggelse af jordkablet gennem Varde Kommune forventes at begynde i slutningen af 2020, og det skal være i drift ved udgangen af 2023.

 

Baltic Pipe Line

Baltic Pipe er en gasrørledning, der forbinder de norske gasfelter med det polske gasnet. Baltic Pipe-rørledningen starter i Nordsøen fra Europipe II rørledningen mellem Norge og Tyskland og går tværs over Danmark til Østersøen og videre syd om Bornholm til Polen. Med projektet udvides det europæiske gasnet, så mulighederne for en effektiv og stabil gasforsyning forbedres i hele Nordeuropa. Baltic Pipe etableres af Energinet og polske GAZ-SYSTEM.

 

Energinet etablerer rørledningen i Nordsøen og anlæg på landjorden i Danmark. GAZ-SYSTEM etablerer rørledningen i Østersøen fra et tilslutningspunkt på land.

 

Etableringen af gasledningen vil øge forsyningssikkerheden, sænke transportomkostninger og dermed også give lavere gaspriser, øget konkurrence på gasmarkedet og potentiale til lavere CO2-udledning, fordi naturgas vil erstatte brændsel på kraftværker.

 

Baltic Pipe Line betyder, at der anlægges en ny gasledning parallelt med en eksisterende gasledning fra Houstrup Strand til Nybro Gasbehandlingsanlæg, og der vil ske en mindre udvidelse af Nybro.

 

Energinet forventes at søge om dispensationer/tilladelser efter speciallovgivning i Naturcenteret i efteråret 2019, hvorefter ansøgningerne skal behandles. Anlæggelse af gasledningen gennem Varde Kommune og udbygningen af Nybro forventes at foregå fra foråret 2020 til 2022, og ledningen skal være i drift ved udgangen af 2022.

 

400 kV luftledning fra Idomlund til Endrup gennem Varde Kommune

Den eksisterende 150 kV luftledning mellem Karlsgårde og Idomlund erstattes af en ny 400 kV luftledning mellem Endrup og Idomlund. Det betyder, at den eksisterende 150 kV luftledning nedtages, og der opstilles nye master i et udmeldt planlægningsbælte, hvoraf der skal etableres en ny luftledning fra Karlsgårde til Endrup, jf. kort. Etableringen af den nye 400 kV luftledning vil være en del af grundlaget for en stærkere elforbindelse, fordi der i et andet projekt skal etableres en ny 400 kV luftledning fra Endrup til grænsen mod Tyskland.

 

Energinet etablerer den nye 400 kV luftledning fra Idomlund til Endrup. Processen vil forløbe på samme måde som ved Baltic Pipe Line. Derfor vil der blive udarbejdet et forslag til landsplandirektiv med tilhørende miljøvurdering, en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse) samt udkast til VVM-tilladelse.

 

På nuværende tidspunkt er der ingen detaljeret tidsplan fra Energinet, men den nuværende overordnede tidsplan er:

Energinet forventes at søge om dispensationer/tilladelser efter speciallovgivning i Naturcenteret primo 2021, hvorefter ansøgningerne skal behandles. Anlæggelse af 400 kV luftledninger gennem Varde Kommune forventes at foregå fra sommeren 2021 til foråret 2023, og de skal være i drift ved sommeren 2023.

 

Først herefter kan den eksisterende 150 kV luftledning nedtages på strækningen fra Karlsgårde til Idomlund.

 

Energi-, forsynings- og klimaministeren udmeldte i december 2018, at der er mulighed for op til 15 % kabellægning (26 km af 170 km) af den kommende 400 kV luftledning fra Idomlund til Endrup samt kabellægning af 150 kV i lokalområdet. Kabellægning af de 243 km 150 kV er separate projekter.

 

Varde Kommune har påpeget overfor Energinet, at der snarest bør foreligge en tidsplan for kabellægning af den eksisterende 150 kV luftledning.

 

Energinet har opfordret Varde Kommune til at komme med forslag til linjeføringen af ny 400 kV luftledning, og specielt begrundede forslag til kabellægning af delstrækninger.


Forvaltningens vurdering

Energi- Forsyning- og Klimaministeren har i december 2018 udmeldt, at der er mulighed for at kabellægge op til 15 % af den kommende 400kV luftledning fra Idomlund til Endrup, som svarer til 26 km af den samlede strækning på 170 km. På den baggrund vurderer forvaltningen, at det vil være strategisk at arbejde for, at strækningen ved Varde Å, Varde Ådal, Karlsgårde og til nord for Sig kabellægges af hensyn til nærheden til de bymæssige interesser i Sig, og af naturmæssige-, rekreative og landskabelige årsager omkring Varde Å, Varde Ådal og Karlsgårde.


Konsekvens i forhold til visionen

Etableringen af en 400 kV luftledning gennem Varde Kommune kan både påvirke nærrekreative boligområder, boliger i det åbne land, naturområder og værdifulde landskabsområder alt afhængig af tracéets lokalisering.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Varde Kommune anbefaler, at en strækning ved Varde Å, Varde Ådal, Karlsgårde og til nord for Sig kabellægges af hensyn til nærheden til de bymæssige interesser i Sig, og af naturmæssige-, rekreative og landskabelige årsager omkring Varde Å, Varde Ådal og Karlsgårde.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 09-04-2019

Anbefalingen blev godkendt med den tilføjelse, at Udvalget ser frem til, at Energinet snarest muligt præsenterer en tidsplan for nedlæggelse af 150 kV ledninger.sagsnr19-3990_doknr57184-19_v1_ledningsoversigt.pdf.pdf
sagsnr19-3990_doknr58509-19_v1_dgd gasprojekter i varde kommune oversigtskort.pdf

Bilag

Ledningsoversigt.pdf
DGD gasprojekter i Varde Kommune oversigtskort


362. Fredningsforslag for Varde Ådal

Fredningsforslag for Varde Ådal

Sagsfremstilling

Som led i ”Operation Engsnarre” er der indgået 20-årige MVJ-aftaler (MiljøVenlige Jordbrugsforanstaltninger) mellem en række lodsejerne og Ribe Amt (i dag Landbrugsstyrelsen). De første aftaler udløber nu. Udvalget for Plan og Teknik er løbende orienteret om dialogen med lodsejere, landbrugsorganisationer og ministeriet om projektets ophør og muligheder herefter. Der er ikke fundet en samlet løsning for hele det område, som er omfattet af Operation Engsnarre. Det har derfor været nødvendigt at arbejde med delløsninger.

 

En delløsning er at foreslå, at en del af Varde Ådal fredes. Området der foreslås medtaget i en fredning er engarealerne på nordsiden af Varde Å nærmest vandløbets udmunding i Ho Bugt. Forvaltningen har udarbejdet et fredningsforslag til beslutning om, hvorvidt det er en sag, der skal fremmes.

 

Fredningssager er reguleret i naturbeskyttelseslovens kapitel 6. Varde Kommune kan rejse en fredningssag ved indsendelse af et fredningsforslag til Fredningsnævnet. En fredningskendelse kan påklages og fredning sker mod erstatning.

 

Fredningsforslaget skal indeholde:

 

 • Fredningsbestemmelser
 • Afgrænsning af området med alle matrikelnumre, der indgår i fredningen
 • Beskrivelse af baggrunden samt beskrivelse af hvordan fredningen vil medvirke til at opfylde vores internationale forpligtelser eller at disse ikke skades (Natura 2000)
 • Budgetoverslag med redegørelse for de forventede omkostninger.

 

Inden fredningsforslaget fremsendes skal sidstnævnte have været i 4 ugers høring hos myndigheder.

 

Udgiften til erstatning fordeles som udgangspunkt med ¼ til kommunen og ¾ til staten. Fredningsnævnet kan dog fastsætte en anden fordeling. Den afhænger bl.a. af, om fredningen har national eller lokal betydning.


Forvaltningens vurdering

En fredning kræver en særlig begrundelse. Der skal altså være en aktuel trussel. Der er ikke grundlag for at frede et areal, hvis arealet i forvejen skønnes at være tilstrækkeligt beskyttet ved anvendelsen af de generelle bestemmelser i naturbeskyttelsesloven (NBL).

 

Henset til at arealerne er omfattet af såvel NBL § 3 som Natura 2000 kan det ikke udelukkes, at en fredning vil blive afvist, men forvaltningen vurderer, at følgende forhold kan understøtte en fredning:

 

 • at området indgår som den nordligste del af Nationalpark Vadehavet, hvor Vadehavet er udpeget som verdensarv
 • at det er det eneste større uregulerede åudløb til Vadehavet
 • at det er et større sammenhængende naturområde, der varigt kan sikres.

 

Fredningen skal gennemgå en forberedelsesfase, hvor såvel de naturmæssige aspekter som de økonomiske aspekter skal belyses. I forberedelsesfasen vil det formentlig blive nødvendigt at inddrage ekstern rådgivning, f.eks. landinspektører.

 

Varde Kommune har modtaget en række anmeldelser med ønske om at genoptage den hidtidige drift før Operation Engsnarre, og forvaltningen vurderer derfor, at det er aktuelt, at der tages stilling til, om en fredning skal gennemføres, således formålet med en eventuel fredning ikke forspildes.

 

Det overordnede formål med en fredning er at fastholde den naturgenopretning, der blev påbegyndt med Operation Engsnarre. Det vil sige de tiltag, som blev iværksat med Operation Engsnarre, vil som minimum skulle fortsætte, både i forhold til driftsformen og vandstanden, og dette uanset om tiltagene har afsæt i MVJ-aftale, afgørelse efter vandløbslov eller dispensation efter NBL. 

 

Derudover vil det være relevant at inddrage tiltag, der kan understøtte en gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området som beskrevet i Natura 2000-planen og dertilhørende handleplan. Bl.a. Engsnarren er på udpegningsgrundlaget. Dette vil kunne indebære yderligere indskrænkninger i lodsejernes nuværende drift.

 

På baggrund af den faglige viden om engsnarren, er der i fredningsforslaget lagt op til driftskrav, der understøtter engsnarrens yngle- og levevilkår. Der er derfor en skærpelse i forhold til MVJ-aftalernes vilkår, fordi der ikke må tages høslæt før 15. juli, hvor det i MVJ-aftalerne er til sankthans.

 

Det er Fredningsnævnet, der skal vurdere, om den naturmæssige gevinst står mål med de anslåede omkostninger, og hvordan udgiftsfordelingen skal være.


Konsekvens i forhold til visionen

En genoptagelse af den tidligere driftsform vil forringe naturforholdene og mulighederne for naturoplevelser.


Retsgrundlag

Naturbeskyttelsesloven, særligt kap. 6.


Økonomi

Budgetoverslag indgår i det vedlagte fredningsforslag, men er alene et forsigtigt skøn og ikke udtryk for den endelige erstatningsfastsættelse.

 

Udgift til eksterne rådgivere på ca. 250.000-300.000 kr. Heri indgår ikke ekstern juridisk bistand til f.eks. erstatningsfastsættelsen. Derudover må der påregnes interne ressourcer på at afvikle dialogen med lodsejere og udarbejdelse af fredningen.


Høring

Der er ikke lovkrav om, at kommunen foretager en høring af de berørte lodsejere og klageberettigede organisationer, inden et fredningsforslag sendes til Fredningsnævnet.

 

Med henblik på at sikre størst mulig åbenhed og dialog samt en kvalitetssikring af fredningsforslaget foreslås det at sende forslaget i 3 ugers høring hos lodsejere, Esbjerg Kommune og udvalgte organisationer som f.eks. Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at fredningsforslaget godkendes og sendes i 3 ugers høring.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 09-04-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr19-362_doknr57114-19_v1_samlet kortbilag.pdf
sagsnr19-362_doknr10675-19_v1_fredningsforslag.docx
sagsnr19-362_doknr52598-19_v1_bilag 1 areal og lodsejerliste.docx
sagsnr19-362_doknr37075-19_v1_bilag 2 budgetoverslag.docx
sagsnr19-362_doknr55945-19_v1_fredning - processen og kriterier.docx

Bilag

Samlet kortbilag
Fredningsforslag
Bilag 1: Areal og lodsejerliste
Bilag 2: Budgetoverslag
Fredning - processen og kriterier


363. Indsatsplan for grundvand - OSD Diagonalvejen

Indsatsplan for grundvand - OSD Diagonalvejen

Sagsfremstilling

Indsatsplanen for OSD Diagonalvejen (område med særlige drikkevandsinteresser) er den tredje plan for grundvandsbeskyttelse i Varde Kommune. Indsatsplanområdet omfatter også indvindingsoplande for Agerbæk, Grimstrup og Andelsselskabet Helle Vest vandværker.

 

Byrådet har godkendt forslag til indsatsplanen i december 2018. Herefter har forslaget været i lovpligtig offentlig høring i 12 uger.

 

Indsatsplanområdet ligger både i Esbjerg Kommune og Varde Kommune, og indsatsplanen skal vedtages i begge kommuner.

 

Der er i høringsperioden modtaget bemærkninger fra Miljøstyrelsen og fra Udviklingsrådet Helle Øst.

 

Miljøstyrelsen har bekræftet, at alle formelle krav til indhold i en indsatsplan er opfyldt. Miljøstyrelsen har ikke haft bemærkninger til planens indhold.

 

Udviklingsrådet for Helle Øst har på rådets og enkelte borgeres vegne udtrykt bekymringer om planens konsekvenser for grundejerne i indsatsområdet. Naturcenteret har derfor den 4. marts 2019 arrangeret et fælles møde med udviklingsrådet, hvor konsekvenserne af indsatsplanen blev drøftet og alle spørgsmål besvaret. Efter mødet har udviklingsrådet ikke haft flere væsentlige bekymringer. Der blev rettet et par mindre fejl og unøjagtigheder i planen, som udviklingsrådet kunne gøre opmærksom på pga. medlemmernes kendskab til lokalområdet.

 

Byrådet i Esbjerg Kommune har behandlet forslaget til indsatsplanen i november 2018, og den endelige indsatsplan forventes at komme til politisk behandling snarest muligt.


Forvaltningens vurdering

Det indholdsmæssige i planen for OSD Diagonalvejen bygger på principperne i Esbjerg og Varde kommuners første fælles indsatsplan, indsatsplanen for OSD Forumlund, som Varde Kommune godkendte i september 2017.

 

Hvis en indsatsplan indeholder direkte investeringer til grundvandsbeskyttende foranstaltninger, afholdes disse som udgangspunkt af kommunen og/eller de berørte vandværker. I denne indsatsplan er der ikke fra kommunens side planlagt omkostningskrævende indsatser udover et begrænset ekstra tidsforbrug i forvaltningen. Eventuelle fremtidige tiltag fra vandværkernes side vil som udgangspunkt være frivillige handlinger.


Konsekvens i forhold til visionen

Indsatsplanen til beskyttelse af grundvandet er med til at sikre grundvandet, så befolkningen også i fremtiden har rent drikkevand direkte fra naturen.


Retsgrundlag

Vandforsyningsloven

Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse om indsatsplaner


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD Diagonalvejen vedtages.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 09-04-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr13-16221_doknr30572-19_v1_høringssvar fra mst februar 2019 til forslag til indsatsplan for osd diagonalvej.msg
sagsnr13-16221_doknr191533-18_v1_indsatsplan for osd diagonalvejen version 19.03.2019.docx
sagsnr13-16221_bilagsnr#2934045_v1_høring - indsatsplan for grundvandsbeskyttelse osd diagonalvejen - 2019-03-10 høringssvar osd diagon.docx
sagsnr13-16221_bilagsnr#2934043_v1_høringssvar indsatsplan for grundvandsbeskyttelse osd diagonalvejen - høringsvar indsatsplan osd di.pdf

Bilag

Høringssvar fra MST februar 2019 til forslag til indsatsplan for OSD Diagonalvej
Indsatsplan for OSD Diagonalvejen version 19.03.2019
Høringssvar fra Udviklingsrådet Helle Øst
Høringssvar fra gårdejerne


364. Regulativer for Linding Å og Frøsig-Thorlund Bæk

Regulativer for Linding Å og Frøsig-Thorlund Bæk

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik besluttede 16. november 2017 at igangsætte et pilotprojekt, som skal udarbejde to vandløbsregulativer med forskellige regulativformer. Projektet skal danne grundlag for revision af arbejdet med kommunens mere end 300 vandløbsregulativer. Et nyt hovedregulativ og to særregulativer har været fremlagt i høring fra 17. december 2018 til 12. februar 2019.

 

I høringsperioden er der kommet høringssvar fra 6 parter. Fem af høringssvarene har karakter af indsigelse mod hele eller dele af regulativerne. Nogle af høringssvarene stiller spørgsmål til den bagvedliggende lovgivning, mens andre udtrykker ønske om ændringer af f.eks. grødeskæring.

 

Der er endvidere indsendt et ønske fra bredejerne ved Linding Å om at sætte regulativet for Linding Å i bero. Ønsket er begrundet i, at de ønsker at fremlægge et andet reguleringsprojekt for vandløbet. Danmarks Naturfredningsforening og Varde Å Sammenslutningen beder Varde Kommune om at udsætte regulativrevisionen for Linding Å, til der foreligger en ny vandløbslov, eller udarbejde et andet regulativ for Linding Å, som har mere baggrund i naturen og fredning.

 

Forvaltningen har foretaget mindre ændringer i Hovedregulativet og særregulativet for Frøsig-Thorlund Bæk efter indkomne kommentarer. Forvaltningen har præciseret i Hovedregulativet, at dræn, som ikke er tydeligt markeret og rager mere end 15 cm ud i vandløbet, ikke erstattes, hvis de beskadiges ved vandløbsvedligeholdelsen.

 

Med baggrund i den offentlige høring og interne drøftelser i Varde Kommune, er der udarbejdet et hovedregulativ og et særregulativ for Frøsig-Thorlund Bæk.


Forvaltningens vurdering

Høringssvarene er behandlet i det vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger og forslag til afledte justeringer.

 

Bemærkningerne har ført til enkelte tekstjusteringer og tilføjelser af paragraffer fra lovgivningen for at præcisere lovgrundlaget yderligere. Forvaltningen vurderer, at Hovedregulativet og særregulativet for Frøsig-Thorlund Bæk er udformet og tilrettet efter de modtagne høringssvar, og at Hovedregulativet og særregulativet for Frøsig-Thorlund Bæk bør vedtages.

 

I forhold til Linding Å har forvaltningen ikke justeret i forslaget til særregulativet, men kommenteret og stillet forslag til afledte justeringer. Forvaltningen vurderer, at regulativrevisionen for Linding Å bør sættes i bero, indtil lodsejerne fremlægger en reguleringssag, eller indtil de meddeler udeblivelsen af denne. Ønsket om ændring af terminerne for grødeskæringen tages med i overvejelserne, når der foreligger et reguleringsforslag. Forvaltningen vurderer, at en væsentlig ændring af den nuværende tilstand af vandløbet ikke vil være forenelig med vandløbets nuværende målsætning og fredningskendelse.


Konsekvens i forhold til visionen

Vandløbsregulativerne skal være med til at sikre, at Varde Kommune har vandløb, som kan bruges til afvanding under hensyntagen til miljøet.


Retsgrundlag

Vandløbsloven

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.

Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb


Økonomi

De budgetmæssigt afsatte ressourcer til regulativrevisionen i forvaltningen er brugt. En udsættelse af regulativrevisionen for Linding Å vil medføre omprioritering af forvaltningens opgaver.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at hovedregulativet og særregulativet for Frøsig-Thorlund Bæk vedtages med de ændringer, der er foreslået ovenfor, og

at den endelige godkendelse af særregulativet for Linding Å udsættes med henblik på at give lodsejerne mulighed for at rejse en reguleringssag.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 09-04-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr15-14082_doknr45889-19_v1_hovedregulativ - 2018.pdf
sagsnr15-14082_doknr45716-19_v1_frøsig-thorlund bæk - regulativ 2018.pdf
sagsnr15-14082_doknr45917-19_v1_forslag til byrådets vurdering af indkomne bemærkninger.docx
sagsnr15-14082_doknr43421-19_v1_samlede høringssvar.pdf.pdf

Bilag

Hovedregulativ - 2018
Frøsig-Thorlund Bæk - regulativ 2018
Forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger
Samlede høringssvar.pdf


365. Forslag. Områdeplan for Ho

Forslag. Områdeplan for Ho

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af dialog med udviklingsrådet og arbejdsgrupper nedsat af Hos borgere udarbejdet et forslag til en områdeplan for Ho. Udarbejdelsen er foranlediget af et ønske om at sikre en bæredygtig udvikling af Ho som både landsby og turistdestination. Med områdeplanen lægges der vægt på at skabe synergi mellem områdets styrker ved at finde balance mellem benyttelse og beskyttelse i og nær byen ved Nationalpark Vadehavets nordlige grænse.

 

Områdeplanens formål er at fungere som retningsgiver og inspirationsplan for udviklingen i Ho. Planen har ingen juridisk virkning, men den vil danne rammen om fremtidige lokalplaner i området og således medvirke til skabelsen af en sammenhængende og harmonisk udvikling af Ho.

 

Der er i udarbejdelsesprocessen afholdt en workshop, hvor de nedsatte arbejdsgrupper har været inddraget i idéskabelsen omkring Områdeplan Ho. Idéerne er søgt indarbejdet i områdeplanen. Hovedtankerne og nedslagspunkterne i områdeplanen blev 19. marts 2019 præsenteret for arbejdsgruppen fra Ho.

 

Områdeplanens hovedindsatser fokuserer på:

 • Afdækning af potentialer og udviklingsmuligheder i og omkring Ho
 • Kortlægning af bevaringshensyn, der kan medvirke til udvikling af områdets udvikling med baggrund i områdets stedbundne potentialer
 • Skabelsen af samklang og synergi mellem udviklingsmuligheder og bevaringshensyn.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Områdeplan Ho vil danne et perspektivrigt grundlag for udviklingen i Ho med respekt for de stedbundne kvaliteter, ligesom den kan danne baggrund for en hensigtsmæssig planlægning for nye projekter i Ho, herunder ferie-/fritidsformål i den sydlige del af området.


Konsekvens i forhold til visionen

Områdeplanen indeholder et fokus på sammenbinding af stiforløb i området, der giver mulighed for at opleve områdets natur og landskab.


Retsgrundlag

Planloven


Økonomi

Områdeplanen, der fremstiller et fremtidsscenarium for området, indeholder i sig selv ingen udgifter. Gennemførelse af nogle af de foreslåede projekter og indsatser kan medføre fremtidige budgetønsker.


Høring

Forslaget til områdeplanen sendes i 4 ugers høring samtidig med et udkast til lokalplan for ferie-/fritidsformål i den sydlige del af Ho, når dette er udarbejdet. Efterfølgende vil dokumenterne blive tilrettet, og områdeplanen kan vedtages endeligt samtidig med, at lokalplanforslaget vil blive politisk behandlet med efterfølgende offentlig høring.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Forslag til ”Områdeplan Ho” vedtages som ramme for udviklingen af Ho, og

at forslaget sendes i høring i 4 uger samtidig med et udkast til lokalplan for ferie-/fritidsformål i den sydlige del af Ho.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 09-04-2019

Peter Nielsen blev erklæret inhabil.

 

Anbefalingen blev sat til afstemning.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Preben Friis-Hauge

V

X

 

 

Anders Linde

V

X

 

 

Niels Haahr  Larsen

V

X

 

 

Søren  Laulund

A

X

 

 

Jan Lings

A

X

 

 

Niels Christiansen

C

 

X

 

 

Anbefalingen blev hermed godkendt.

 

Fraværende:

Peter Nielsensagsnr18-12524_doknr51645-19_v1_ho områdeplan-compressed.pdf

Bilag

Ho OMRÅDEPLAN-compressed


366. Vild med Vilje. Forslag til projekter

Vild med Vilje. Forslag til projekter

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik besluttede 17. januar 2019, at Varde Kommune tilmelder sig Vild med Vilje som forsøgsordning i 2019, og at forvaltningen fremlægger forslag til projekter til realisering i 2019.

 

Med baggrund i forslag fra Grønt Råd har forvaltningen gennemgået mulige handlinger, der kan igangsættes i 2019. Projektområderne falder inden for de tre overordnede kategorier: Parker, Vejarealer og Skove.

 

Parker:

 • Oksbøl Parken
 • Grønt område ved Engdraget, Ølgod
 • Gymnasiesletten, Varde

Vejarealer:

 • Tarphagevej, det østlige areal, Billum
 • Nordre Boulevards nordlige rabat mellem Isbjerg Møllevej og Ortenvej, Varde
 • Ribevejs vestlige grønning ud for Jeppe Skovgaards Vej, Varde

Kommunale skove:

 • Søndre Plantage, Varde
 • Ølgod Byskov. 

 

Ved udarbejdelse af endelige projekter samarbejdes med lokale repræsentanter, fordi kendskab og forståelse af den ændrede pleje, visuelle udtryk og naturgevinst er vigtig for accept og glæde af projekterne.

 

Der opsættes skilte, der fortæller om projekterne, lægges information op på en hjemmeside og kommunikeres eksternt ud, når projektplaner realiseres i foråret 2019.

 

Den omlagte pleje vil primært handle om ændring fra jævnlig klipning af store græsplæner til slåning 1-2 gange om året. På de mere næringsrige jorde overvejes supplerende udsåning af urter for at sikre en rigere flora.

 

I skovene vil indsatsen blandt andet handle om udpegning af livstræer samt stop for sankning og selvskovning med mere vild skov til følge. Der udpeges områder til naturskov.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de foreløbigt 3 forskellige projekttyper med geografisk spredning vil

være et godt afsæt for introduktion af en ændret plejeindsats, der kan fremme en mere

mangfoldig natur og liv i grønne områder. Formålet og betydningen af projekterne skal formidles lokalt undervejs i forløbet.


Konsekvens i forhold til visionen

Realisering af de første Vild med Vilje projekter skal gerne over tid blive gode eksempler på en forøget naturkvalitet og inspirere andre foreninger og private til nye initiativer. En rigere natur vil understøtte visionen ”Vi i Naturen”.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Udgiften til Vild med Vilje partnerskab er 10.000 kr., som dækkes af afsatte midler til naturpolitikken.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de foreløbigt planlagte projekter realiseres i løbet af foråret 2019.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 09-04-2019

Udvalget besluttede, at følgende projekter realiseres i foråret 2019:

 • Oksbøl Parken
 • Nordre Boulevards nordlige rabat mellem Isbjerg Møllevej og Ortenvej, Varde
 • Ølgod Byskov. 

 

Udvalget ønsker en evaluering efter sæsonen 2019.sagsnr18-13820_doknr53459-19_v1_vild med vilje. notat med kort og bemærkinger til de foreslåede projekter.docx

Bilag

Vild med Vilje. Notat med kort og bemærkinger til de foreslåede projekter


367. Landsbyforskønnelse. Projektændring i Nymindegab

Landsbyforskønnelse. Projektændring i Nymindegab

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik tildelte 7. februar 2019 støtte på 34.000 kr. fra landsbyforskønnelsespuljen 2019 til Nymindegab Borgerforening (Foreningen). I beslutningen indgår også, at en restpulje på 11.000 kr. skal overføres til landsbyforskønnelse i 2020.

 

Foreningen søgte om tilskud fra landsbyforskønnelsespuljen for 2019 til etablering af en central plads ved Nymindegab Museum.

 

Efterfølgende har Foreningen oplyst, at den prioriterer en parkeringslomme væsentlig højere end den centrale plads ved Museet til 34.000 kr. Udgiften til parkeringslommen er beregnet til ca. 80.000 kr.

 

Borgerforeningen ønsker, at de 34.000 kr. i stedet anvendes til etablering af parkeringslommen samt at restbeløbet på 11.000 kr. også gives til projektet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen foreslår, at de 34.000 kr. overføres til etablering af parkeringslommen, og at restbeløbet på 11.000 kr. også tildeles Foreningen, så den i alt tildeles 45.000 kr. til parkeringslommen.

 

Foreningen har oplyst, at Nymindegab Invest APS vil finansiere restbeløbet på 35.000 kr. til projektet.


Konsekvens i forhold til visionen

Parkeringslommen med tilhørende grønt opholdsareal understøtter visionen i samme grad som den centrale plads.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Puljen til landsbyforskønnelse er finansieret af Vej og Parks budget. Udvalget for Plan og Teknik fordelte i februar puljen for 2019. Herefter resterede der 11.000 kr. i puljen for 2019. Hvis forvaltningens anbefaling følges, vil puljen for 2019 være brugt fuldt ud.

 

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de tildelte midler til etablering af en central plads omfordeles til etablering af en parkeringslomme over for købmandsforretningen, og

at restbeløbet på 11.000 kr., der besluttedes overført til Landsbyforskønnelsespuljen 2020, i stedet tildeles Nymindegab Borgerforening til etablering af parkeringslommen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 09-04-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-4175_doknr46527-19_v1_parkeringslomme, nymindegab.pdf.pdf

Bilag

Parkeringslomme, Nymindegab.pdf


368. O Sønder Digevej 22, Blåvand - varsling, planloven § 14

O Sønder Digevej 22, Blåvand - varsling, planloven § 14

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik besluttede 7. februar 2019 at varsle forbud efter planloven § 14 mod opførelse af et sommerhus over 250 m2 på Sønder Digevej 22 i Blåvand.

Herefter sendte forvaltningen brev om varsling af forbud samt partshøring til ejerne af grunden. Inden høringsperiodens udløb den 15. marts 2019 modtog Varde Kommune en revideret ansøgning for sommerhuset.

 

Der ansøges nu om et sommerhus under 250 m2. Dertil ønskes sommerhuset etableret på en hævet sandpude på ca. 0,6 til 1,1 m målt fra naturligt terræn.

For Sønder Digevej er der tidligere givet tilladelse til terrænregulering eller opførelse af jord-/stenvold som beskyttelse mod oversvømmelse. Mest hyppigt er der meddelt tilladelse til terrænregulering på ca. 0,8 cm i form af sandpude.

 

Facadehøjden på det ansøgte sommerhus er på det laveste punkt 3,56 m. I bygningsreglement 2018 § 178 fastsættes krav om, at mindst en langside af bygningen skal være maks. 3 m. I området er der flere eksempler på, at bebyggelse i forhold til facadehøjde er blevet helhedsvurderet i forbindelse med terrænregulering.


Forvaltningens vurdering

Den ønskede sandpude på 0,6 til 1,1 m over terræn har en højde, der svarer til de sandpuder, der tidligere er givet tilladelse til i området. Forvaltningen vurderer derfor, at der kan gives tilladelse til den ønskede højde på sandpuden, fordi den medvirker til at sikre sommerhuset mod eventuelle oversvømmelser i området.

 

Ved tidligere ansøgninger til terrænregulering i området har det været praksis at give tilladelse til etablering af sandpude uden at sende det i høring ved naboer. På baggrund af tidligere forvaltningspraksis og for at sikre lighed mellem nuværende og tidligere ansøgninger til hævet sandpude i ca. 0,8 cm højde, vurderer forvaltningen, at den ansøgte terrænregulering ikke sendes i høring ved nabo.

 

På baggrund af en helhedsvurdering af det ansøgte byggeri vurderes det, at den ansøgte facadehøjde på 3,56 m kun udgør en begrænset overskridelse i forhold til eksisterende bebyggelse i området. Forvaltningen vurderer derfor, at der kan gives tilladelse til den ansøgte facadehøjde på 3,56 m.

 

Med den ansøgte størrelse på sommerhuset på under 250 m2 vurderes det, at der fortsat vil ske en fortætning af nærområdet. Forvaltningen vurderer dog, at fortætningen er acceptabel i forhold til den fremtidige udvikling i området med tidssvarende sommerhusbebyggelse, fordi udsynet mod kystlandskabet og afstanden mellem bebyggelse sikres ved, at bebyggelse ikke overstiger 250 m2. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der kan gives tilladelse til det ansøgte sommerhus, og at der ikke skal nedlægges forbud efter planloven § 14.


Konsekvens i forhold til visionen

Det ansøgte sommerhus er gennem størrelse, udformning og farvevalg tilpasset de omkringliggende sommerhuse, så den visuelle påvirkning af kystlandskabet vurderes at blive begrænset. 


Retsgrundlag

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 09-04-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr19-2335_doknr49874-19_v1_snittegninger.pdf.pdf
sagsnr19-2335_doknr49871-19_v1_situationsplan.pdf.pdf
sagsnr19-2335_doknr49867-19_v1_plantegninger (etageplaner).pdf.pdf
sagsnr19-2335_doknr49863-19_v1_facadetegningerfacadeskitser 2.pdf.pdf
sagsnr19-2335_doknr49861-19_v1_facadetegningerfacadeskitser 1.pdf.pdf
sagsnr19-2335_doknr49860-19_v1_billeder af eksisterende sommerhuse ved sønder digevej.pdf.pdf
sagsnr19-2335_doknr58846-19_v1_kort - sdr digevej 22.pdf

Bilag

Snittegninger.pdf
Situationsplan.pdf
Plantegninger (etageplaner).pdf
Facadetegningerfacadeskitser 2.pdf
Facadetegningerfacadeskitser 1.pdf
Billeder af eksisterende sommerhuse ved Sønder Digevej.pdf
Kort - Sdr Digevej 22


369. O Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2020

O Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2020

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede 17. december 2018 at revidere den nuværende Råstofplan 2016 for at imødekomme de kommende års behov for råstoffer og for at opdatere råstofplanens retningslinjer. Region Syddanmark har derfor indkaldt idéer og forslag til Råstofplan 2020 i perioden 4. februar til 1. april 2019.

 

Når indkaldelsen af idéer og forslag er gennemført, behandler Regionen de indkomne bidrag. Region Syddanmark forventer at fremlægge et forslag til Råstofplan 2020 i offentlig høring i første kvartal 2020. Den endelig råstofplan forventes vedtaget af Regionsrådet i 4. kvartal 2020.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har ikke haft konkrete forslag eller idéer til ændringer til høring. Kommunens svar til Regionen vil derfor blive af mere generel karakter. Varde Kommune vurderer, at der ved udlæg af fremtidige grave- og interesseområder skal tages hensyn til de kulturhistoriske, landskabelige, miljømæssige og naturmæssige værdier i området. Samtidig bør der ikke udlægges nye arealer indenfor gældende kommuneplanrammer, lokalplaner eller perspektivområder for på denne måde blandt andet at sikre, at udvikling af byer ikke forhindres.


Konsekvens i forhold til visionen

Med idéer og forslag til en ny råstofplan kan kommunen påvirke, hvor der kan udvikles eller bevares natur ved at fremsætte ønsker til udlægning af råstofgrave- og interesseområder. På kort sigt kan råstofindvinding medføre negative konsekvenser i forhold til visionen, mens den på lang sigt, ved en efterbehandling til rekreative naturområder, kan understøtte visionen.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 09-04-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr19-3378_doknr52350-19_v1_orienteringsbrev om indkaldelse af ideer og forslag til råstofplan 2020 - orienteringsbrev myndighed.pdf

Bilag

Orienteringsbrev om indkaldelse af ideer og forslag til Råstofplan 2020 - Orienteringsbrev myndigheder.pdf


370. O Afgørelse i klagesager om udbringning af husdyrgødning i Varde Ådal

O Afgørelse i klagesager om udbringning af husdyrgødning i Varde Ådal

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede 5. april 2016 en standsningssag fra Udvalget for Plan og Tekniks møde 17. marts 2016 om, hvorvidt der kan udbringes husdyrgødning på engarealerne i Varde Ådal under en række givne forudsætninger. Husdyrgødningen skulle erstatte den nuværende brug af kunstgødning. Kommunens afgørelser blev påklaget af Danmark Naturfredningsforening til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har 8. februar 2019 ophævet Varde Kommunes afgørelse om, at det under visse forudsætninger ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven at skifte fra kunstgødning til husdyrgødning på engarealer i Varde Ådal, som er omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3, og som overvejende ligger inden for Natura 2000-område.

 

Byrådet besluttede, at udbringning af husdyrgødning kan ske uden dispensation fra naturbeskyttelsesloven under forudsætning af, at gyllen forsures, separeres og udlægges med slæbeslanger.

 

Klagenævnet hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen, fordi de har vurderet, at der ikke var tilstrækkelig dokumentation for det ønskede.


Forvaltningens vurdering

Til vurdering af konsekvenserne ved det ansøgte, har forvaltningen gjort brug af den tilgængelige viden, forvaltningen har haft mulighed for at inddrage i sagsbehandlingen. Forvaltningen vurderer således, at der ikke for nuværende foreligger viden, der kan supplere det grundlag, der ligger til grund for vurderingen, at aktiviteten ikke vil påvirke Natura 2000-området væsentligt.

 

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der med henvisning til klagenævnets afgørelse skal meddeles et afslag til det ansøgte.

 

Forvaltningen har forespurgt de tre ansøgere, om de fortsat ønsker at opretholde ansøgningen. De foreløbige tilkendegivelser er, at det ønsker de ikke.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Naturbeskyttelsesloven § 3


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 09-04-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr16-559_doknr51282-19_v1_sagsnr15-1803_miljø- og fødevareklagenævnet afgørelse.pdf
sagsnr16-559_doknr51278-19_v1_sagsnr14-4415_miljø- og fødevareklagenævnet afgørelse.pdf
sagsnr16-559_doknr51273-19_v1_sagsnr13-14475_miljø- og fødevareklagenævnet afgørelse.pdf

Bilag

Sagsnr15-1803_Miljø- og Fødevareklagenævnet Afgørelse
Sagsnr14-4415_Miljø- og Fødevareklagenævnet Afgørelse
Sagsnr13-14475_Miljø- og Fødevareklagenævnet Afgørelse


371. Oversigter

Oversigter

Sagsfremstilling

Oversigter:

 • Plansager
 • Igangværende projekter i Ejendomscenteret
 • Verserende klagesager ved Nævnenes Hus

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at oversigterne tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 09-04-2019

Oversigterne blev taget til efterretning.

 sagsnr19-364_doknr59255-19_v1_oversigt over plansager 2019 - april 2019.pdf
sagsnr16-415_doknr59348-19_v1_igangværende projekter i ejendomscentret april 2019.pdf
sagsnr17-10870_doknr59444-19_v1_verserende klager til klageportalen for nævnenes hus pr. 2. april 2019.pdf.pdf

Bilag

Oversigt over plansager 2019 - April 2019
Igangværende projekter i Ejendomscentret april 2019
Verserende klager til Klageportalen for Nævnenes Hus pr. 2. april 2019.pdf


372. O Kommende sager

O Kommende sager

Sagsfremstilling

Kommende sager:

 • Kommuneplantillæg, tilbageførsel til landzone i Billum
 • VVM-redegørelse for udvidelse af biogasanlæg ved Nr. Nebel
 • Lokalplan for Ølgod bymidte
 • Lokalplan for Østerbro 5 i Ølgod
 • Lokalplan for dagligvarebutik og tankanlæg ved Industrivej i Ølgod
 • Lokalplan for erhvervsområde ved nuværende rideskole på Engdraget, Varde
 • Lokalplan for boligområde i Outrup – Landsbyudvikling
 • Lokalplan for boligområde i Outrup
 • Lokalplan for boliger ved Blåvandvej i Blåvand (PL § 14)
 • Lokalplan for Rideskole i Varde Nord
 • Lokalplan for sommerhusområder i Blåvand
 • Lokalplan for ferie- og fritidsformål i Ho
 • Justering af Lokalplan 35 for Vardegårdvej i Varde Nord
 • Ophævelse af LP 2.4 for et boligområde i Gl. Tistrup
 • Ophævelse af lokalplan 9 for tæt-lavbebyggelse i Ølgod
 • Oversigt over private søer med offentlig adgang/opdateret liste over oprensning af søer
 • Lov om betalingsparkering

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 09-04-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

373. Gensidig orientering - Lukket punkt