UDVALG

Udvalget for Plan og Teknik

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

15-03-2019 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

15-03-2019 13:00:00


PUNKTER

328. Godkendelse af dagsorden
329. Dialogmøde med Fællesudvalget for sommerhusgrundejerforeningerne 2019
330. Ekspropriation. Arealerhvervelse til Cykelbane
331. Ekspropriation. Jord til tilslutning af Ølgod Bioenergi
332. Ekspropriation. Thyrasvejs forlængelse over banen, Tistrup
333. Ekspropriationsbeslutning. Billum rundkørsel
334. Omdisponering af anlægsbudgetter 2019-2022
335. Kommuneplantillæg for skole og fritidsområde i Varde Nord
336. Lokalplan for ny skole i Varde Nord
337. Lokalplan for Henne Strand Camping
338. Ansøgning. Opførelse af tagterrasse, Henne
339. Forslag. Kommuneplantillæg for erhvervsområde til biogas øst for Nørre Nebel
340. Forslag. Lokalplan for erhversområde til biogas øst for Nørre Nebel
341. Udviklingsstrategi, planfaglig del
342. Forberedende arbejde i forhold til kystnærhedszonen
343. Udviklingsplan for Horne
344. Prioritering af lokalplaner 2. kvartal 2019
345. Det videre arbejde med fokusområder
346. Evaluering af parkering i Varde Kommune 2019
347. Regnskab 2018 og budgetoverførsler til 2019 - Drift - Udvalget for Plan og Teknik
348. Regnskab 2018 og budgetoverførsler til 2019 - Anlæg - Udvalget for Plan og Teknik
349. O Evaluering af landbrugsmøde 14. november 2018
350. O Lokalplan for Varde Renseanlæg vedtages ikke endeligt
351. O Oversigter
352. O Kommende sager
353. Kystbeskyttelse - Lukket punkt
354. Gensidig orientering - Lukket punkt328. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Anbefaling

Godkendt


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Der foretages redaktionel rettelse i punkt 342.

 

Godkendt

329. Dialogmøde med Fællesudvalget for sommerhusgrundejerforeningerne 2019

Dialogmøde med Fællesudvalget for sommerhusgrundejerforeningerne 2019

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik havde 20. december 2018 et dialogmøde med Fællesudvalget for sommerhusgrundejerforeningerne. Udvalget besluttede, at der skulle holdes et opfølgende møde med Fællesudvalget i 1. kvartal 2019.

 

Det er aftalt med Fællesudvalgets formand Allan Junge, at dette års dialogmøde holdes 15. marts 2019 kl. 8.30, og at følgende punkter drøftes på mødet med Udvalget for Plan og Teknik:

 

 • Kvalitet og kvantitet. Hvordan kan Fællesudvalget/sommerhusgrundejerforeningerne være med til at sikre det lokalt bundne ”DNA for kvalitet” i de respektive sommerhusområder i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner?

 

 • Lokalplaner, dispensation fra lokalplanen og opfølgningen på disse. Prioritering af udarbejdelse af lokalplan i sommerhusområderne. Kan Fællesudvalget være med til at prioritere, herunder skubbe til, udarbejdelse af udviklingsplaner i de enkelte sommerhusområder?

 

 • Ressourceperson. Er der mulighed for udpegning af en person ved Varde Kommune, der kan facilitere og hjælpe Fællesudvalget videre med udviklingsplaner, spørgsmål m.v.?

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at drøftelsen med Fællesudvalget tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Drøftelsen blev taget til efterretning.

330. Ekspropriation. Arealerhvervelse til Cykelbane

Ekspropriation. Arealerhvervelse til Cykelbane

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik har 20. december 2018 disponeret 2,9 mio. kr. i 2019 til cykelbane langs med Sønderskovvej fra Øse til Nordenskov for at forbedre trafiksikkerheden for de lette trafikanter.

 

Før anlægsarbejdet kan igangsættes, skal der erhverves areal til stianlægget ved ekspropriation.

 

Åsteds- og forligsforretningen ønskes afholdt 26. juni 2019.

 

Efter åstedsforretningen har lodsejerne en frist på 4 uger til at komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger og erstatningen. Byrådet beslutter om ekspropriationen skal gennemføres, når denne frist er udløbet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler ekspropriation.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Vejloven kapitel 10 om ekspropriation og taksation


Økonomi

Erstatningen er indeholdt i eksisterende bevilling


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at åstedsforretningen og forligsforretningen afholdes 26. juni 2019,

 

og at det indstilles til Byrådet,

at der udpeges mindst et medlem fra Udvalget for Plan og Teknik til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Udvalget indstiller til Byrådet, at Preben Friis-Hauge udpeges til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.sagsnr18-7896_doknr33529-19_v1_oversigtskort.pdf.pdf
sagsnr18-7896_doknr33506-19_v1_tidsplan.pdf.pdf
sagsnr18-7896_doknr33511-19_v1_fremgangsmåde i forbindelse med ekspropriation.pdf.pdf
sagsnr18-7896_doknr33447-19_v1_eks-g-ekspropriationsforløb.pdf

Bilag

Oversigtskort.pdf
Tidsplan.pdf
Fremgangsmåde i forbindelse med ekspropriation.pdf
EKS-G-Ekspropriationsforløb


331. Ekspropriation. Jord til tilslutning af Ølgod Bioenergi

Ekspropriation. Jord til tilslutning af Ølgod Bioenergi

Sagsfremstilling

Varde Kommune har vedtaget L24.10.L02 for et biogasanlæg, Ølgod Bioenergi, som skal etableres ca. 1,5 km syd for Ølgod, og kommunen har også meddelt miljøgodkendelse af virksomheden.

 

Dansk Gas Distribution A/S (DGD) har søgt om projektgodkendelse af en ca. 3 km tilslutningsledning til Ølgod Bioenergi, så virksomheden forbindes til naturgasnettet. For at tilslutningen af biogasanlægget kan etableres, skal DGD sikre sig rådighed over de nødvendige arealer. Hvis det eventuelt viser sig problematisk, kan det blive nødvendigt, at Varde Kommune foretager en ekspropriation, som sikrer, at projektet kan gennemføres.

 

Ved en ekspropriation afholdes der en åsteds- og forligsforretning, hvor lodsejerne vises, hvordan projektet kan påvirke deres ejendomme. Ved åsteds- og forligsforretningen forsøger kommunen at indgå forlig om erstatning for det areal, lodsejerne skal afstå. Ved åstedsforretningen skal der deltage mindst ét medlem af Byrådet, og åstedsforretningen skal ledes af et af de deltagende byrådsmedlemmer. Efter åsteds- og forligsforretningen har lodsejer en frist på 4 uger til at komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger og erstatningen. Byrådet beslutter om ekspropriationen skal gennemføres, når denne frist er udløbet.

 

Det vides ikke, om det bliver nødvendigt at foretage en ekspropriation, og derfor kan der ikke på nuværende tidspunkt fastsættes en dato for åstedsforretningen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er af væsentlig betydning for etableringen af Ølgod Bioenergi, at det sikres, at virksomheden kan afsætte den gas, den producerer. Afsætning af gassen er betinget af, at der etableres en tilslutning til naturgasnettet.


Konsekvens i forhold til visionen

Projektet er i overensstemmelse med såvel den nationale som den kommunale målsætning om, at energiforsyningen i stigende grad skal baseres på vedvarende energikilder.


Retsgrundlag

Varmeforsyningsloven §§ 16-18


Økonomi

DGD betaler alle udgifter til ekspropriation og erstatning.


Høring

Projektet har været i høring hos de berørte lodsejere. Kommunen har ikke modtaget nogen bemærkninger fra disse.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Varde Kommune er indstillet på at sikre de fornødne arealerhvervelser og erhvervelser af rådigheder ved ekspropriation, og

at Byrådet udpeger mindst et medlem fra Udvalget for Plan og Teknik til at lede åstedsforretningen for tilslutningsledningen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Udvalget indstiller til Byrådet, at Preben Friis-Hauge udpeges til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.sagsnr18-14090_doknr26950-19_v1_bilag 1 ølgod bioenergi - oversigtskort_tilslutningsledning_og_bmr.pdf.pdf
sagsnr18-14090_doknr26806-19_v1_ekspropriationsforløb.pdf.pdf
sagsnr18-14090_doknr26809-19_v1_fremgangsmåde i forbindelse med ekspropiation.pdf.pdf
sagsnr18-14090_doknr26824-19_v1_orientering af lodsejer om godkendelse af projektforslag om tilslutning af ølgod bioenergi til natur.docx
sagsnr18-14090_doknr181710-18_v1_projektforslag for tilslutning af ølgod bioenergi.pdf.pdf

Bilag

Ølgod BioEnergi - Oversigtskort_tilslutningsledning_og_MR.pdf
Ekspropriationsforløb.pdf
Fremgangsmåde i forbindelse med ekspropiation.pdf
Orientering af lodsejer om godkendelse af projektforslag om tilslutning af Ølgod Bioenergi til naturgasnettet
Projektforslag for tilslutning af Ølgod BioEnergi.pdf


332. Ekspropriation. Thyrasvejs forlængelse over banen, Tistrup

Ekspropriation. Thyrasvejs forlængelse over banen, Tistrup

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik afholdt 14. januar 2019 åsteds- og forligsforretning på Thyrasvejs forlængelse over banen i anledning af påtænkt ekspropriation af arealer til ny vej i forlængelse af Thyrasvej til Yderikvej i Tistrup.

 

Kopi af protokol med oplysninger om de forlig, der kunne opnås, og det, der ikke kunne indgås, er vedhæftet.

 

Der er indgået forlig med alle lodsejere. De indgåede forlig er indgået under forudsætning af Byrådets godkendelse.

 

Der er indgået aftaler om indarbejdelse af ønskede ændringer i projektet, hvor det har været muligt.

 

Personer, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under eller senest 4 uger efter åstedsforretningen komme med bemærkninger, forslag til ændringer og synspunkter, som de mener bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse, jf. vejloven § 101, stk. 4.

 

Ekspropriation

Byrådet beslutter, om ekspropriationen skal gennemføres efter fristens udløb.

 

Lodsejerne får besked om Byrådets beslutning, og de har en klagefrist på 4 uger. Anlæggelse af Thyrasvejs forlængelse over banen kan igangsættes, når lodsejerne har modtaget ekspropriationsbeslutningen.

 

Erstatningsspørgsmålet skal indbringes for taksationskommissionen senest 8 uger efter, ekspropriationsbeslutningen er meddelt, eller senest 4 uger efter endelig afgørelse, hvis ekspropriationsbeslutningen er påklaget.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. Kap 10. – Ekspropriation og taksation


Økonomi

Erstatningen er indeholdt i eksisterende bevilling til Thyrasvejs forlængelse over banen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ekspropriationen godkendes, og

at de ved åsteds- og forligsforretningen indgåede forlig godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-13296_doknr33701-19_v1_a097152-02.01_situationsplan.pdf.pdf
sagsnr18-13296_doknr33694-19_v1_protokol for åstedsforretning.pdf.pdf
sagsnr18-13296_doknr33717-19_v1_eks-g-ekspropriationsforløb.pdf

Bilag

A097152-02.01_Situationsplan.pdf
Protokol for åstedsforretning.pdf
EKS-G-Ekspropriationsforløb


333. Ekspropriationsbeslutning. Billum rundkørsel

Ekspropriationsbeslutning. Billum rundkørsel

Sagsfremstilling

Der blev 4. januar 2019 afholdt åsteds- og forligsforretning i anledning af påtænkt ekspropriation af arealer til omlægning af en del af cykelstianlægget i rundkørslen i Billum.

 

Der var ikke enighed om erstatningerne.

 

Efter åsteds- og forligsforretningen har lodsejerne i 4 uger kunnet komme med bemærkninger til forretningen. Kun lodsejeren af løbenummer 1 accepterede det udleverede forligstilbud. Derfor er ekspropriationsmyndigheden forpligtet til at indbringe sagen om erstatning til de øvrige to lodsejere for taksationsmyndighederne. 

 

Ved forligsforretningen godkendte alle tre lodsejere projektet.

 

Sagen indbringes for taksationsmyndigheden under forudsætning af Byrådets godkendelse af ekspropriationen.

 

Efter indbringelse for taksationsmyndigheden forestår kommissionen behandlingen af erstatningsspørgsmålet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Vejloven kapitel 10 Ekspropriation & Taksation


Økonomi

Erstatningsbeløbene er afholdes af Vej og Parks driftsbudget.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ekspropriationen godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-12507_doknr28397-19_v1_billum rundkørsel - lodsejeraftaler - ejendomsplan.pdf.pdf
sagsnr18-12507_doknr28398-19_v1_billum rundkørsel - lodsejeraftaler - ortofoto.pdf.pdf

Bilag

Billum rundkørsel - Lodsejeraftaler - ejendomsplan.pdf
Billum rundkørsel - Lodsejeraftaler - ortofoto.pdf


334. Omdisponering af anlægsbudgetter 2019-2022

Omdisponering af anlægsbudgetter 2019-2022

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudget 2019-2022 afsat 6,94 mio. kr. til etablering af ”Forlængelse af Thyrasvej til Yderikvej i Tistrup” til udmøntning i 2021. Dette budgetbeløb ønskes fremrykket til 2019, så vejen og broen kan etableres i 2019. Udover dette budgetbeløb er der i 2018 afsat anlægsbudget på 6,94 mio. kr. til projektet, som forventes overført til anlægsbudgettet for 2019.

 

Fra tidligere års anlægsbudget er der overført 4,96 mio. kr. til ”Genopretning af Holme Å” samt 4,14 mio. kr. til ”Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej” til anlægsbudget 2019.

 

Gennemførelse af projektet for genopretning af Holme Å forudsætter medfinansiering fra eksterne fonde. Der er fortsat dialog med en række fonde om deres involvering i projektet. Gennemførelse af genopretning af Holme Å forventes således tidligst at vil kunne ske i 2020.

 

Banekrydsningen mellem Engdraget og Plantagevej søges udsat til 2021, fordi der pt. er et godkendelsesarbejde i gang mellem Varde Kommune og BaneDanmark.

 

For at kunne flytte rundt på projekterne som foreslået, anbefaler forvaltningen derfor, at der sker overflytninger mellem projekterne ved at flytte ”Forlængelse af Thyrasvej” til 2019, ”Genopretning af Holme Å” til 2020 samt ”Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej” til 2021.

 

Godkendt anlægsbudget for 2019 og overslagsåret 2020-2022:

 

Mio.kr.

2019

2020

2021

2022

Genopretning af Holme Å

4,96

 

 

 

Forlængelse af Thyrasvej til Yderikvej, Tistrup

 

 

6,94

 

Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej

4,14

 

 

 

Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger

5,53

7,53

9,69

9,69

Samlet godkendt budget

14,63

7,53

16,63

9,69

 

Hvis anbefalingen imødekommes, ændres anlægsbudgettet for 2019-2022 til:

 

Mio. kr.

2019

2020

2021

2022

Genopretning af Holme Å

 

2,16

2,80

 

Forlængelse af Thyrasvej til Yderikvej, Tistrup

6,94

 

 

 

Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej

 

 

4,14

 

Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger

7,69

5,37

9,69

9,69

Samlet godkendt budget

14,63

7,53

16,63

9,69

 

Der er i en tidligere omdisponering sket en overflytning af 2 mio. kr. i ”Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger” fra 2019 til 2020. Ved at inddrage denne pulje i nærværende overflytninger kan der flyttes ca. 2,16 mio. kr. tilbage til 2019, der således kan benyttes til mere planlagt udvendig vedligehold af kommunens bygninger.


Forvaltningens vurdering

En omdisponering af midlerne som foreslået giver forvaltningen mulighed for at gennemføre projektet ”Forlængelse af Thyrasvej til Yderikvej, Tistrup” i 2019.

 

Forvaltningen vurderer, at projekterne ”Genopretning af Holme Å” og ”Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej” kan udsættes. Genopretning af Holme Å gennemføres, når projektet er fuldt finansieret, hvilket på nuværende tidspunkt forventes at være i 2020/2021.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der vedr. anlægsprojektet ”Forlængelse af Thyrasvej til Yderikvej, Tistrup” overføres og frigives 6,94 mio. kr. fra budgetår 2021 til budgetår 2019,

at der vedr. anlægsprojektet ”Genopretning af Holme Å” overføres 4,96 mio. kr. fra budgetår 2019 til budgetår 2020 (2,16 mio. kr.) og budgetår 2021 (2.8 mio. kr.),

at der vedr. anlægsprojektet ”Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej” overføres 4,14 mio. kr. fra budgetår 2019 til budgetår 2021, og

at der vedr. anlægspuljen ”Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger” overføres og frigives 2,16 mio. kr. fra budgetår 2020 til budgetår 2019.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at hvis der sker ændringer i projekterne med Holme Å og banekrydsning ved Engdraget/Plantagevej, ønsker Udvalget, at forvaltningen arbejder på en fremrykning af disse projekter.

335. Kommuneplantillæg for skole og fritidsområde i Varde Nord

Kommuneplantillæg for skole og fritidsområde i Varde Nord

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog 23. maj 2018 Forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2017. Forslaget har været i offentlig høring fra 13. juni til 5. september 2018.

 

Tillæg 16 til Kommuneplan 2017 giver mulighed for at opføre en skole og idrætsanlæg på et ubebygget område langs Ortenvej i Varde.

 

Planområdet til skole- og fritidsformål er sammenfaldende med rammeområde 23.02.R03 og delvist af 23.02.C02, som ved endelig vedtagelse af Tillæg 16 til kommuneplan 2017, erstattes af rammebestemmelserne i 23.02.O07.

 

Ved høringsperiodens udløb var der kommet 5 bemærkninger, der handler om lokalplanforhold.

 

Tillæg 16 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Lokalplan 23.02.L12 kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er ikke relevante i forhold til kommuneplantillægget, som derfor ikke justeres.

 

Forvaltningen vurderer, at rammebestemmelser i 23.02.O07 giver de bedste betingelser for lokalplanens virke i området for placering af en ny skole og tilhørende idrætsanlæg.

 

Kommuneplantillægget er i tråd med de bestemmelser, som gælder for området ved Varde Fritidscenter, og således samles arealet med rekreative offentligt tilgængelige undervisnings- og fritidsformål.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Tillæg 16 til Kommuneplantillæg 2017 vedtages uden ændringer, og

at udkast til resumé og vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget tiltrædes


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-436_doknr31615-19_v1_frelloskolen_tillæg 16 til kommuneplan.pdf.pdf
sagsnr18-436_doknr30844-19_v1_indkomne bemærkninger-samlet.pdf.pdf
sagsnr18-436_doknr30841-19_v1_sagshistorik lokalplan 23.02.l12 og kommuneplantillæg 16.pdf.pdf
sagsnr18-436_doknr39922-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger til forslag til lokalplan 23.02.l12 for ny skole i varde nord.pdf.pdf

Bilag

Frelloskolen_Tillæg 16 til kommuneplan.pdf
Indkomne bemærkninger-samlet.pdf
Sagshistorik Lokalplan 23.02.L12 og Kommuneplantillæg 16.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger til forslag til lokalplan 23.02.L12 for ny skole i Varde Nord.pdf


336. Lokalplan for ny skole i Varde Nord

Lokalplan for ny skole i Varde Nord

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte 23. maj 2018 Forslag til Lokalplan 23.02.L12. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra 13. juni til 5. september 2018.

 

Lokalplanens formål er at give mulighed for at opføre en skole og idrætsanlæg samt bevare og udbygge de nuværende fritidsfaciliteter på et ubebygget areal langs Ortenvej i Varde. Lokalplanen skal desuden sikre en landskabelig tilpasning med varierede uderum og stiforløb, og at parkering og veje i vid udstrækning er indpasset i et grønt miljø.

 

Lokalplanområdet består af et nuværende boldbaneanlæg og opdyrket markjord, i alt ca. 9,2 ha. Området ejes af Varde Kommune.

 

Lokalplanområdet er omfattet af gældende Lokalplan 07.D12.01, som vil blive ophævet med den endelige vedtagelse af Lokalplan 23.02.L12.

 

Lokalplanområdet ligger i byzone, og det vil være omfattet af bestemmelserne for rammeområde 23.02.O07 i Tillæg 16, efter dennes vedtagelse.

 

Tillæg 16 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Lokalplan 23.02.L12 kan vedtages.

 

Ved høringsperiodens udløb var der kommet 5 bemærkninger, som i størst muligt omfang er indarbejdet i den endelige lokalplan. 2 bemærkninger vedrører trafikforhold og udearealer, herunder landskabelig tilpasning, og 2 bemærkninger vedrører bygningsfacader og afløb (LAR).

Øvrige bemærkninger handler om skolens indretning, som ikke vedrører lokalplanens bestemmelser. Disse bemærkninger er videreformidlet i forbindelse med konkurrenceudbud.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har indarbejdet de indkomne bemærkninger, som beskrevet i udkast til resumé af indkomne bemærkninger, under afledte justeringer.

 

Forvaltningen vurderer samtidig, at lokalplanlægning for skole og fritidsformål skaber gode rammer for at opfylde kommuneplanens retningslinjer for et grønt og velfungerende kultur- og naturmiljø, og at den centrale placering i forhold til den nye skoledistriktsgrænse giver mulighed for at binde nordbyen sammen via et tværgående fodgænger- og cykelstiforløb fra Campus i Øst til nye boligområder i vest.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Lokalplan 23.02.L12 vedtages med ovenstående justeringer,

at udkast til resumé og vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget tiltrædes, og

at Lokalplan 07.D12.01 ophæves


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr16-1918_doknr31666-19_v1_lokalplan 23.02.l12.pdf.pdf
sagsnr16-1918_doknr30822-19_v1_indkomne bemærkninger-samlet.pdf.pdf
sagsnr16-1918_doknr30836-19_v1_sagshistorik lokalplan 23.02.l12 og kommuneplantillæg 16.pdf.pdf
sagsnr16-1918_doknr39914-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger til forslag til lokalplan 23.02.l12 for ny skole i varde nord.pdf.pdf

Bilag

Lokalplan 23.02.L12.pdf
Indkomne bemærkninger-samlet.pdf
Sagshistorik Lokalplan 23.02.L12 og Kommuneplantillæg 16.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger til forslag til lokalplan 23.02.L12 for ny skole i Varde Nord.pdf


337. Lokalplan for Henne Strand Camping

Lokalplan for Henne Strand Camping

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik behandlede 17. januar 2019 Lokalplan 07.02.L03 samt Tillæg 19 Henne Strand Camping.

 

Udvalget ønskede følgende ændringer:

 1. I delområde 1 fastsættes byggelinje til skel på 5 m ved Gøgevej og Urfuglevej
 2. At højden på randbebyggelse mod Gøgevej, Strandvejen og Urfuglevej nedsættes fra 8,5 m til maks. byggehøjde på 6 m
 3. Der skal etableres opmarchbane/parkeringsfelt ved indkørsel til campingplads indenfor lokalplanområdet.

 

Ændringsforslagene har været i partshøring hos ansøger, som ikke har bemærkninger til punkt et og tre, mens punkt to udfordrer ansøgers visioner for campingpladsen. Ansøger har et byggeri (Ørnereden) på vej, som er baggrunden for ansøgningen om lokalplanen. Det er en større udgave af de eksisterende hytter (Lærkereder) i varierende højde mellem 3,5 m til 6,5 m i 2 etager.

 

Derfor forespørger ansøger om, at byggehøjden i randen kan fastsættes til 6,5 m.

 

Randbebyggelsesgrænsen er i alt 10 m bred.

 

Sagen er en B-sag, hvor både planforslag og endelig plan vedtages af Udvalget for Plan og Teknik.


Forvaltningens vurdering

Byggeafstanden er blevet ændret til 5 m fra Gøgevej og Urfuglevej, og der er indarbejdet krav i lokalplanen om parkerings- og opmarchbane foran campingpladsens indgang. Begge dele er indtegnet i bilag 3.

 

Helt konkret er der indført følgende ændringer.

 

§ 5.7 er tilføjet: Der skal i delområde 1 etableres parkerings- og opmarchområde som angivet på bilag 3.

 

§ 6.4 er tilføjet: Ny bebyggelse i randbebyggelse må opføres med en samlet højde på op til 6,5 m fra eksisterende, ureguleret terræn. Se bilag 3.

 

I § 9.1 er tilføjet: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, og der må ikke ske ændret anvendelse af eksisterende bygninger og områder, før der er etableret parkering i overensstemmelse med § 5.6 og opmarchområde i overensstemmelse med § 5.7.

 

Forvaltningen vurderer, at byggehøjden uden væsentlige visuelle konsekvenser og indblik, kan hæves fra 6 m til 6,5 m i randbebyggelsen hvilket er indarbejdet i lokalplanen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven


Økonomi

ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at byggehøjden i randbebyggelsen fastsættes til 6,5m, og

at lokalplan 07.02.L03 Henne Strand Camping med de foreslåede ændringer godkendes, og

at notatet med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget tiltrædes, og

at Lokalplan 45 ophæves indenfor lokalplanområdet.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-3716_doknr33792-19_v1_lp 07.02.l03 henne strand camping.pdf.pdf
sagsnr18-3716_doknr169889-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger.doc

Bilag

LP 07.02.L03 Henne Strand Camping.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger


338. Ansøgning. Opførelse af tagterrasse, Henne

Ansøgning. Opførelse af tagterrasse, Henne

Sagsfremstilling

Varde Kommune har 29. oktober 2018 modtaget ansøgning om opførelse af tagterrasse på 40 m² på Strandvejen 418, Henne (Henne Strand Camping), jf. tegningsmateriale.

 

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 07.02.L03 for Henne Strand Camping, som forventes endeligt vedtaget 15. marts 2019.

 

Ansøgningen har været i nabohøring i forhold til indbliksgener. Der er kommet indsigelse fra en genbo, som mener, at tagterrassen vil give indbliksgener og alvorlig værdiforringelse af hans sommerhus.

 

Ansøger og bygherre har ved en modhøring kommenteret på indsigelsen. Bygherre har været i dialog med genboen og mener, at bekymringen for indbliksgener beror på en misforståelse.

 

Senere, uddyber genboen sin indsigelse og mener, at ”de skal ligestilles med os øvrige naboer, der ikke har nogen forhåbninger/ønsker om at etablere terrasser i 2,5 meters højde. De må kunne etablere terrasse i jordhøjde som vi andre. Hvis der ikke er egnede steder til en terrasse i jordhøjde, er det et selvskabt problem, da de har - og har haft - fuld dispositionsret over hele campingområdet.

 

Genboens og bygherres ejendomme ligger inden for hver deres lokalplan. Inden for den ene er der udlagt til sommerhusområde, hvor det gælder, at der må bygges i en etage med udnyttelig tagetage og 6,5 m over niveauplan, og at tagterrasser skal integreres under hovedhusets tagareal.  Inden for den anden Lokalplan 07.02.L03 er der mulighed for at opføre byggeri i to etager i 8,5 m i en afstand på 20 m fra vejmidten.


Forvaltningens vurdering

Hvis Lokalplan 07.02.L03 bliver vedtaget, vurderer forvaltningen, at der skal gives tilladelse til opførelse af tagterrasse på 40 m², fordi den ønskede tagterrasse overholder byggeretten samt den forventede nye lokalplans bestemmelser.

 

Endvidere har tagterrassen en afstand på 20 m til vejmidte, ligesom afstanden til genboens sommerhus, fra midten af terrassen til midten af sommerhuset, er ca. 61 m.

 

Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke er væsentlige indbliksgener, jf. bilag.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Bygningsreglement BR 18

Lokalplan 07.02.L03 bliver vedtaget

Deklaration 08.08.1982


Økonomi

ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der meddeles tilladelse til det ansøgte projekt.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-12843_doknr36393-19_v1_byggesag - tegningsmateriale.pdf
sagsnr18-12843_doknr36389-19_v1_byggesag - høringssvar 1 - jens peter søndergaard.pdf
sagsnr18-12843_doknr36390-19_v1_byggesag - høringssvar 2 - ansøger anders carlsen.pdf
sagsnr18-12843_doknr36392-19_v1_byggesag - høringssvar 3 - jens peter søndergaard.pdf
sagsnr18-12843_doknr36384-19_v1_byggesag - bilag 1.pdf
sagsnr18-12843_doknr36386-19_v1_byggesag - bilag 2.pdf

Bilag

Byggesag - Tegningsmateriale
Byggesag - Høringssvar 1 - Jens Peter Søndergaard
Byggesag - Høringssvar 2 - Ansøger Anders Carlsen
Byggesag - Høringssvar 3 - Jens Peter Søndergaard
Byggesag - Bilag 1
Byggesag - Bilag 2


339. Forslag. Kommuneplantillæg for erhvervsområde til biogas øst for Nørre Nebel

Forslag. Kommuneplantillæg for erhvervsområde til biogas øst for Nørre Nebel

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet Forslag til kommuneplantillæg 24 til Kommuneplan 2017, som ændrer et eksisterende teknisk område til erhvervsområde for industrivirksomheder med særlige beliggenhedskrav op til miljøklasse 7. Ligeledes udpeges dele af rammeområdet til erhvervsområde for produktionsvirksomheder, og der udlægges et konsekvensområde med en radius af 500 m omkring erhvervsområdet. Indenfor konsekvensområdet må der herefter ikke planlægges for miljøfølsom anvendelse, der ikke er forenelig med produktionsvirksomhedernes drift og udvikling.

 

Det betyder, at der indenfor planområdet kan placeres et biogasanlæg og et fjernvarmeanlæg samtidigt med, at der gives mulighed for opførelse af øvrige industrivirksomheder herunder f.eks. et affaldsbehandlingsanlæg.

 

Planområdet er kendt som Blåbjerg Biogas og Nørre Nebel Fjernvarmeværk. Det er ca. 8 ha og privat ejet. Adressen er Præstbølvej 9 og 11, 6830 Nørre Nebel.

 

Planområdet er omkranset af landbrugslandskab, og det ligger delvist indenfor for et område udpeget til lavbundsområde og lavbundsareal.

 

Kommuneplantillægget fastlægger blandt andet;

 • en bebyggelsesprocent på 60 for området under ét,
 • en byggehøjde på maksimalt 30 m,
 • opførelsen af maksimalt 8 skorstene (1 x 50 m, 3 x 45 m, 2 x 25 m, 1 x 22 m og 1 x 20 m højde),
 • at området først må udbygges, når det kan påvises eller sandsynliggøres, at det ikke er oversvømmelsestruet, eller at oversvømmelser kan afværges på en hensigtsmæssig måde.

 

Der er udarbejdet en fælles miljøvurdering af Forslag til Tillæg 24 og Forslag til Lokalplan 15.10.L02. Selve udvidelsen af Blåbjerg Biogas er også omfattet af obligatorisk miljøvurderingspligt (VVM-pligt), fordi projektforslaget er omfattet af bilag 1, pkt. 10: Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling med en kapacitet på over 100 t/dag. Biogasanlægget kræver desuden miljøgodkendelse, fordi der tilføres mere end 30 t biomasse pr. dag.

 

Realisering af udvidelsesprojektet af Blåbjerg Biogas kræver særskilt VVM-tilladelse fra Miljøstyrelsen, før der kan gives en miljøgodkendelse og derefter en byggetilladelse fra Varde Kommune.

 

Fra 15. november til 30. november 2018 har der været indkaldt idéer og forslag til planlægningen på Varde Kommunes hjemmeside og i Plandata. Samtidig blev berørte myndigheder hørt om afgrænsningen af miljøvurderingens emner. Der kom fem bemærkninger. Fra 14. januar til 27. januar 2019 blev berørte myndigheder atter hørt om afgrænsningen af miljøvurderingen på baggrund af et egentligt afgrænsningsnotat. Der kom ingen bemærkninger.

 

Bemærkningerne handler særligt om trafiksikkerhed, forskellige vejforhold samt lugt- og lugtgener.

 

Forslag til Tillæg 24 Kommuneplan 2017, Varde Kommune skal vedtages, før Forslag til Lokalplan 15.10.L02 kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Placeringen af erhvervsområdet til industrivirksomheder med særlige beliggenhedskrav, herunder biogasanlæg og fjernvarmeanlæg, er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje for lokalisering af erhvervsområder og bæredygtig energiforsyning, herunder placeringen af biogasanlæg. Samtidig vil det være i tråd med kommunens ønske om etablering af anlæg til energiforsyning fra vedvarende energikilder. Planlægning for erhvervsområdet vil desuden ikke vil være i modstrid med kommuneplanens retningslinjer og tilkendegivelser om landbrugslandskab, lavbundsområde og lavbundsareal.

 

Selve biogasanlægget er lokaliseret med en afstand på over 260 m fra nærmeste nabo. Det er ikke i overensstemmelse med Naturstyrelsens anbefalinger på 300 m, men fordi lokalplanens forudsætninger for ibrugtagning (§ 10) beskriver, at de vejledende støj- og lugtgrænser skal være overholdt uden for lokalplanområdet, kan biogasanlægget ikke tages i brug, før det er påvist i miljøkonsekvensvurderingen af biogasanlægget og i miljøgodkendelsen, at anlægget dimensioneres, så de gældende krav i forhold til støj og lugt mv. kan overholdes.

 

Et foreløbig udkast til miljøgodkendelse af Blåbjerg Biogas er vedlagt. Miljøgodkendelse vil blive tilrettet i den fremadrettet proces, da miljøgodkendelsen skal i høring i 8 uger samtidigt med miljøkonsekvensrapporten (VVM) for Blåbjerg Biogas. Denne høringsperiode forløber senere.

 

De indkomne bemærkninger er bearbejdet i og så vidt muligt indarbejdet i plandokumenterne, jf. resumé.

 

Miljøvurderingen viser, at en udbygning af området ikke vil ændre på den overordnede påvirkning af landskabet. Ligeledes viser miljøvurderingen, at planlægning for industrivirksomheder, herunder en udvidelse af det eksisterende biogasanlæg, potentielt kan give anledning til lugtgener. En lokalplan kan ikke fastsættelse bestemmelse for lugt, men lokalplanens forudsætninger for ibrugtagning (§ 10) beskriver, at de vejledende støj- og lugtgrænser skal være overholdt uden for lokalplanområdet, se tidligere afsnit. Dernæst viser miljøvurderingen, planlægningen ikke har betydning for beskyttet natur og småbiotoper i planområdet eller nærområdet. Dermed vil der heller ikke være påvirkninger af evt. yngle- og rasteområder for bilag IV-arter, samt fredede arter. Miljøvurderingen viser, at der forventes en væsentlig stigning i antallet af lastbiltransporter til planområdet, godt og vel en firdobling.

 

I forbindelse med opstart af sagen blev det besluttet at afholde borgermøde om planen. Borgermødet onsdag den 8. maj 2019.

 

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt bemyndige forvaltningen til at vedtage planen endeligt, hvis der ikke kommer bemærkninger til planforslaget.


Konsekvens i forhold til visionen

Udvidelsen af et eksisterende biogasanlæg giver mulighed for at udnytte ressourcerne i området til produktion af bæredygtig energi.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Kommuneplantillæget og miljørapporten skal i offentlig høring i 8 uger, før kommuneplantillægget og miljøvurderingen kan vedtages endeligt.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at Forslag til Tillæg 24 og den tilhørende miljøvurdering vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,

at notatet med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger fra indkaldelse af idéer og forslag godkendes,

at udkast til udbygningsaftale vedtages og offentliggøres,

at forvaltningen bemyndiges til at indarbejde projektbeskrivelsen af Blåbjerg Biogas i miljøvurderingen inden offentliggørelse af planforslaget,

at forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden offentliggørelse af

planforslaget, 

at forvaltningen bemyndiges til at foretage en layoutmæssig bearbejdning af planforslaget

inden offentliggørelsen, og

at forvaltningen bemyndiges til at vedtage planen endeligt, hvis der ikke kommer bemærkninger i høringsperioden.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-11937_doknr42603-19_v1_forslag_tillæg 24 til kommuneplan-compressed.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr42722-19_v1_miljøvurdering af planer_præstbølvej-compressed.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr42711-19_v1_projektbeskrivelse af udvidelse af blåbjerg biogas_indarbejdes i miljøvurderingen.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr37931-19_v1_indkomne bemærkninger til indkaldelse af ideer og forslag.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr42634-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger fra indkaldelse af ideer og forslag.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr42647-19_v1_udkast udbygningsaftale til forslag til lokalplan 15.10.l02.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr42372-19_v1_foreløbig udkast til miljøgodkendelse af blåbjerg biogas-compressed.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr37970-19_v1_sagshistorik.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr37938-19_v1_underskrevet erklæring om planlovens §47.pdf.pdf

Bilag

Forslag_Tillæg 24 til kommuneplan-compressed.pdf
Miljøvurdering af planer_Præstbølvej-compressed.pdf
Projektbeskrivelse af udvidelse af Blåbjerg Biogas_indarbejdes i miljøvurderingen.pdf
Indkomne bemærkninger til indkaldelse af ideer og forslag.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger fra indkaldelse af ideer og forslag.pdf
Udkast Udbygningsaftale til Forslag til Lokalplan 15.10.L02.pdf
Foreløbig udkast til miljøgodkendelse af Blåbjerg Biogas-compressed.pdf
Sagshistorik.pdf
Underskrevet erklæring om planlovens §47.pdf


340. Forslag. Lokalplan for erhversområde til biogas øst for Nørre Nebel

Forslag. Lokalplan for erhversområde til biogas øst for Nørre Nebel

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet Forslag til Lokalpan 15.10.L02, som giver mulighed for lokalisering af industrivirksomheder med særlige beliggenhedskrav op til miljøklasse 7, herunder udvidelse af et eksisterende biogasanlæg, fortsættelse af et eksisterende fjernvarmeværk, samt mulighed for yderligere industrivirksomheder eller fritstående solenergiproducerende anlæg.

 

Planområdet omfatter Blåbjerg Biogas og Nørre Nebel Fjernvarmeværk. Det er ca. 8 ha og privat ejet. Adressen er Præstbølvej 9 og 11, 6830 Nørre Nebel.

 

Med lokalplanforslaget gives der blandt andet mulighed for at etablere;

 • industrivirksomheder i en højde op til 12½, 25 og 30 m indenfor enkelte delområder
 • 8 skorstene à 1 x 50 m, 3 x 45 m, 2 x 25 m, 1 x 22 m og 1 x 20 m højde
 • fritstående solenergiproducerende anlæg i en højde op til 6 m og plansiloer i en højde af 4 m i enkelte delområder
 • miljømæssige foranstaltninger af hensyn til håndtering af grundvand og vandmiljø.

 

Lokalplanforslaget fastlægger derudover blandt andet, at;

 • bebyggelsens udvendige overflader skal holdes i mørke afdæmpede farver og ikke reflekterende materialer
 • skorstene over 25 m skal holdes i mat gråhvid
 • området skal vejbetjenes fra Præstbølvej, der har adgang fra Kastkærvej og Kvongvej
 • nye gasfakler til biogasanlægget skal være af en lukket type
 • skiltning til intern brug må have en højde op til 3 m
 • udendørs lyskilder for den daglige drift må placeres i en højde på op til 6 m, skal være forsynet med auto tænd/sluk og skal være nedadrettede
 • et eksisterende beplantningsbælte skal udvides og plejes, så den visuelle påvirkning af de omkringliggende områder mindskes.

 

Der er udarbejdet en fælles miljøvurdering af Forslag til Tillæg 24 og Forslag til Lokalplan 15.10.L02. Selve udvidelsen af Blåbjerg Biogas er også omfattet af obligatorisk miljøvurderingspligt (VVM-pligt), fordi projektforslaget er omfattet af bilag 1, pkt. 10: Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling med en kapacitet på over 100 t/dag”. Biogasanlægget kræver desuden miljøgodkendelse, fordi der tilføres mere end 30 t biomasse pr. dag.

 

Realisering af udvidelsesprojektet af Blåbjerg Biogas kræver særskilt VVM-tilladelse fra Miljøstyrelsen, før der kan gives en miljøgodkendelse og derefter en byggetilladelse fra Varde Kommune.

 

Fra 15. november til 30. november 2018 har der været indkaldt idéer og forslag til planlægningen på Varde Kommunes hjemmeside og i Plandata. Samtidig blev berørte myndigheder hørt om afgrænsningen af miljøvurderingens emner. Der kom fem bemærkninger.

 

Ansøger har ønsket at indgå en frivillig udbygningsaftale med Varde Kommune, som medfører, at Kvongvej vil blive udvidet på strækningen fra Nymindegabvej til Lindegårdsvej.

 

En mindre del af arealet overgår fra landzone til byzone, og efter planloven § 47 A har grundejer derfor mulighed for indenfor 4 år at forlange, at kommunen overtager den til byzone hørende del af ejendommen for et beløb fastsat af taksationsmyndighederne efter de regler, der gælder for ekspropriation af ejendomme. Ansøger har udfyldt en erklæring, hvor denne ret fraskrives, og kommunen kan således ikke blive pålagt at overtage arealet.

 

Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 60A, som vil blive aflyst med den endelige vedtagelse af Lokalplan 15.10.L02.

 

Forslag til Tillæg 24 Kommuneplan 2017 skal vedtages, før forslag til Lokalplan 15.10.L02 kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Planområdet indeholder på nuværende tidspunkt et fjernvarmeværk og et biogasanlæg, men fordi biogasanlæggets produktion ønskes udvidet med ny bebyggelse og mulighed for senere  anlæg af en industrivirksomhed til forarbejdning af biomasse, herunder madaffald til indføring i biogasanlægget, er det nødvendigt at ændre det eksisterende plangrundlag.

 

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer, og det sikrer samtidig en fleksibilitet i anvendelsen af erhvervsområdet, og at erhvervsområdet indpasses i det omkringliggende landskab.

 

Med henblik på at sikre, at udgifter til udvidelsen af Kvongvej på strækningen fra Nymindegabvej til Lindegårdsvej fordeles mellem Varde Kommune og ansøger, er der udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale, der skal offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

 

Bemærkningerne fra indkaldelse af idéer og forslag er særligt relateret til miljømæssige emner, og vurderingen af dem behandles derfor som en del af kommuneplantillægget.

 

I forbindelse med opstart af sagen blev det besluttet at afholde borgermøde om planen. Borgermødet afholdes onsdag den 8. maj 2019.

 

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt bemyndige forvaltningen til at vedtage planen endeligt, hvis der ikke kommer bemærkninger til planforslaget.


Konsekvens i forhold til visionen

Udvidelsen af et eksisterende biogasanlæg giver mulighed for at udnytte ressourcerne i området til produktion af bæredygtig energi.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Lokalplanforslaget med udbygningsaftale og miljørapporten skal i offentlig høring i 8 uger, før lokalplanen og miljøvurderingen kan vedtages endeligt.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at Forslag til Lokalplan 15.10.L02 og den tilhørende miljøvurdering vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,

at udkast til udbygningsaftale vedtages og offentliggøres,

at notatet med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger fra indkaldelse af idéer og forslag godkendes,

at Lokalplan 60A ophæves med den endelige vedtagelse af Lokalplan 15.10.L02,

at forvaltningen bemyndiges til at indarbejde projektbeskrivelsen af Blåbjerg Biogas i miljøvurderingen inden offentliggørelse af planforslaget,

at forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden offentliggørelse af

planforslaget, 

at forvaltningen bemyndiges til at foretage en layoutmæssig bearbejdning af planforslaget

inden offentliggørelsen, og

at forvaltningen bemyndiges til at vedtage planen endeligt, hvis der ikke indkommer bemærkninger i høringsperioden.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt med følgende bemærkninger:

 1. Udvalget ønsker notat om de fremtidige økonomiske driftsforhold tilsendt
 2. Finansieringen af kommunens andel af udbygningsaftalen forelægges ved den endelige godkendelse af lokalplanen.


sagsnr18-11935_doknr42579-19_v1_forslag til lokalplan 15.10.l02 område ved præstbølvej-compressed.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr42722-19_v1_miljøvurdering af planer_præstbølvej-compressed.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr42711-19_v1_projektbeskrivelse af udvidelse af blåbjerg biogas_indarbejdes i miljøvurderingen.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr37931-19_v1_indkomne bemærkninger til indkaldelse af ideer og forslag.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr42634-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger fra indkaldelse af ideer og forslag.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr42647-19_v1_udkast udbygningsaftale til forslag til lokalplan 15.10.l02.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr42372-19_v1_foreløbig udkast til miljøgodkendelse af blåbjerg biogas-compressed.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr37970-19_v1_sagshistorik.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr37938-19_v1_underskrevet erklæring om planlovens §47.pdf.pdf

Bilag

Forslag til Lokalplan 15.10.L02 område ved Præstbølvej-compressed.pdf
Miljøvurdering af planer_Præstbølvej-compressed.pdf
Projektbeskrivelse af udvidelse af Blåbjerg Biogas_indarbejdes i miljøvurderingen.pdf
Indkomne bemærkninger til indkaldelse af ideer og forslag.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger fra indkaldelse af ideer og forslag.pdf
Udkast Udbygningsaftale til Forslag til Lokalplan 15.10.L02.pdf
Foreløbig udkast til miljøgodkendelse af Blåbjerg Biogas-compressed.pdf
Sagshistorik.pdf
Underskrevet erklæring om planlovens §47.pdf


341. Udviklingsstrategi, planfaglig del

Udviklingsstrategi, planfaglig del

Sagsfremstilling

Forslag til Varde Kommunes udviklingsstrategi: Varde Kommune – sammen om udviklingen, Udviklingsstrategi 2018-2021 blev vedtaget af byrådet den 9. oktober 2018. Siden har forslag til udviklingsstrategien, sammen med Forslag til Udviklingsstrategi, planfaglige del, været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 31. oktober 2018 til 6. januar 2019. Der blev afholdt borgermøde om udviklingsstrategien den 19. november 2018. Udviklingsstrategien og den planfaglige del tilsammen udgør Varde Kommunes Forslag til Planstrategi 2018. 

 

Den planfaglige del indeholder kommunens Agenda 21-strategi og forslag til fem udviklingsområder.

 

Der er i løbet af den offentlige høring kommet 14 høringssvar, hvoraf otte vedrører Strategiplanens planfaglige del. Høringssvarene handler om udstrækningen af udviklingsområderne, miljø, sundhed og erhvervsudvikling i udviklingsområderne. Øvrige høringssvar behandles i forbindelse med Byrådets udviklingsplan.

 

På baggrund af indkomne bemærkninger og intern kvalitetskontrol er der i Planfaglig del af Udviklingsstrategi 2018-2021 foretaget mindre sproglige tilretninger og præciseringer. Derudover er der sket en kvalitetssikring af tematillæggets kortmateriale og mindre ændringer af udviklingsområdernes udstrækning.

 

Ansøgning om udpegning af nye udviklingsområder skal fremsendes til Erhvervsministeren senest 19. december 2019.

 

Forvaltningen har udvalgt 5 forslag til udviklingsområder. Områderne blev valgt dels ud fra muligheden for inddragelse af området til byzone gennem senere lokalplanlægning, og dels ud fra en vurdering om, hvor det er hensigtsmæssigt at muliggøre erhvervsmæssig landdistriktudvikling som normalt udenfor kystzonen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at udviklingsområder ved Billum og Vrøgum vil give byerne en god udvidelsesmulighed, som ikke eksisterer i dag, og det vurderes på længere sigt at blive aktuelt at udvide byerne. Udpegning af udviklingsområder ved Henne Stationsby, Billum og Lønne vil give nogle flere muligheder for at anvende overflødiggjorte landbrugsbygninger til andre formål og nogle umiddelbare rettigheder til at udvide en eksisterende virksomhed og etablere en butik i overflødiggjorte landbrugsbygninger med henblik på erhvervsmæssig landdistriktsudvikling.

 

Forvaltningen vurderer derfor, at udpegning af udviklingsområderne vil give gode muligheder for at styrke kommunens vestlige landdistrikter.

 

Bilaget med miljøvurdering og en redegørelse over ændringer fra sidste politiske behandling af sagen er ikke nået færdiggjort til tidsfristen. Bilaget vil bliver færdiggjort hurtigst muligt.


Konsekvens i forhold til visionen

Med Planfaglig del af Udviklingsstrategi 2018-2021 understreger Varde Kommune visionen ”Vi i Naturen” og øger mulighederne for bosætning i og oplevelse af kommunens unikke naturområder.


Retsgrundlag

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Forslaget til planstrategi har været i 8 ugers offentlig høring frem til 6. januar 2019. Agenda 21-strategien blev offentliggjort i samme tidsrum.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ”Forslag til planfaglig del af Udviklingsstrategi 2018-2021” godkendes,

at ”Resumé af indkomne bemærkninger og udkast til byrådets vurdering af disse, planfaglig del” godkendes,

at ”Resumé af indkomne bemærkninger og udkast til byrådets vurdering af disse, udviklingsstrategien” godkendes, og

at der med udgangspunkt i ”Forslag til planfaglig del af Udviklingsstrategi 2018-2021” ansøges Erhvervsstyrelsen om de fem nye udviklingsområder.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-4691_doknr37560-19_v1_sagshistorik.pdf
sagsnr18-4691_doknr37619-19_v1_samlede høringssvar..pdf
sagsnr18-4691_doknr37637-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger til forslag til udviklingsstrategi 2019 samt udkast til byrådets vur.pdf
sagsnr18-4691_doknr42083-19_v1_kortbilag, ændrede udviklingsområder v3.pdf.pdf
sagsnr18-4691_doknr42172-19_v1_sammenfattende redegørelse -supplement til miljøvurderingen af planfaglig del af udviklingsstrategi .pdf
sagsnr18-4691_doknr42266-19_v1_planfaglig del af udviklingsstrategi 2018-2021 version 2.pdf

Bilag

Sagshistorik
Samlede høringssvar.
Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til Udviklingsstrategi 2019 samt udkast til Byrådets vurdering af disse.pdf
Kortbilag, ændrede udviklingsområder v3.pdf
Sammenfattende redegørelse -supplement til miljøvurderingen af planfaglig del af Udviklingsstrategi med originalt dokument
Planfaglig del af Udviklingsstrategi 2018-2021 version 2


342. Forberedende arbejde i forhold til kystnærhedszonen

Forberedende arbejde i forhold til kystnærhedszonen

Sagsfremstilling

Varde Kommune modtog 4. februar en ”Invitation til at ansøge om udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen” fra Erhvervsministeriet.

 

Invitationen indeholder 3 muligheder:

 1. Udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder
 2. Udpegning af udviklingsområder (Indgår i den nye Udviklingsstrategi – Den planfaglige del).
 3. Overførsel af eksisterende kystnære sommerhusområder til byzone.

 

Ligeledes blev der i 2017 inviteret til at ansøge ”om udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen”. Fordelingen af grunde ved første ansøgningsrunde blev offentliggjort 19. december 2018, hvor Varde Kommune blev tildelt muligheden for udlæg af 99 nye sommerhusgrunde ved Henneby.

 

Udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder

Planloven åbner mulighed for, at der kan udlægges op til 6.000 sommerhuse under forudsætning af, at kommunerne lader mindst 5.000 ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen tilbageføre.

 

Forudsætningerne for ansøgning er stort set identiske med seneste ansøgningsrunde. Dette betyder, at det er en forudsætning for ansøgningen, at kommuner vedtager en kommuneplanstrategi, som bl.a. indeholder en vurdering af både udlæg af nye sommerhusområder og tilbageførsel af eksisterende sommerhusområder, så der byttes eksisterende ubebyggede sommerhusområder med nye i forholdet 1:1, hvor dette er muligt.

 

Kommunerne opfordres således til at overveje, hvilke af kommunens eksisterende og ubebyggede sommerhusområder, der ikke længere er aktuelle, og som dermed kan tilbageføres til landzone.

 

Udpegning af udviklingsområder

Punktet indgår i den nye Udviklingsstrategi – Den planfaglige del; og vil derfor ikke blive behandlet i forbindelse med denne invitation.

 

Overførsel af eksisterende kystnære sommerhusområder til byzone

Forvaltningen vil som del af arbejdet med et tillæg til udviklingsstrategien screene Varde Kommunes kystbyer for relevansen af ”Overførsel af eksisterende kystnære sommerhusområder til byzone”. Forudsætninger for overførsel til byzone er bl.a., at det skal ske i sammenhæng med eksisterende byzone, og at 75% af grundejerne i området skal ønske en overførsel til byzone.

 

Ansøgningsfrist er 1. december 2019.


Forvaltningens vurdering

Varde Kommune screenede i 2017 for reservationer til ferie- og fritidsformål samt sommerhusområder, som kunne tilbageføres. Der blev i den forbindelse ikke fundet arealreservationer, som var oplagte at tilbageføre til landzone. Kommunen tilbageførte derfor ikke arealer i forbindelse med første ansøgningsrunde.

 

Da udviklingsområder i kystnærhedszonen er behandlet i forbindelse med byrådets Udviklingsstrategi 2018-21, vurderer forvaltningen, at det primære arbejde med udarbejdelse af et tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-21 vil omhandle udlæg af nyt sommerhusområde i kystnærhedszonen, samt sekundært en screening af, hvorvidt det kunne være relevant at overføre sommerhuszone til byzone.

 

Tidsperspektivet i processen gør, at udarbejdelsen af tematillægget i høj grad vil blive udarbejdet uden inddragelse af eksterne aktører. Tematillægget til udviklingsstrategien vil blive baseret på den eksisterende turismestrategi og landskabsanalyse samt turistpolitiske overvejelser. Tematillægget til udviklingsstrategien vil i særlig grad fokusere på nye sommerhusområder.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Hvis det ansøgte imødekommes, skal der gennemføres en offentlig høring på mindst 8 uger, jf. planloven § 23a, stk. 5.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der igangsættes udarbejdelse af forslag til tematillæg til Byrådets udviklingsstrategi med henblik på at tage stilling til, om Varde Kommune skal ansøge om yderligere udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev sat til afstemning.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

X

 

 

Preben Friis-Hauge

V

X

 

 

Anders Linde

V

X

 

 

Niels Haahr  Larsen

V

X

 

 

Søren  Laulund

A

X

 

 

Jan Lings

A

X

 

 

Niels Christiansen

C

 

X

 

 

Anbefalingen blev godkendt.

 

Niels Christiansen ønsker sagen behandlet i Byrådet, jf. styrelseslovens § 23.sagsnr19-3133_doknr37797-19_v1_brev til kystkommuner - iværksættelse af anden runde ansøgninger.pdf.pdf

Bilag

Brev til kystkommuner - Iværksættelse af anden runde ansøgninger.pdf


343. Udviklingsplan for Horne

Udviklingsplan for Horne

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 17. januar 2019 Forslag til Horne Udviklingsplan. Forslaget har været i offentlig høring fra 18. januar til 21. februar 2019.

 

Der er kommet 2 høringssvar. Et fra et medlem fra styregruppen med forslag til mindre sproglige rettelser, som er indføjet i den endelige udviklingsplan, og et, som går på en bekymring om en etablering af en sti rundt om afsenderens hus.

 

Der ikke foretaget ændringer til Udviklingsplanen, fordi

 • Udviklingsplanen er et idékatalog til udvikling af byen, som ikke er lovmæssigt bindende
 • stien ikke er fysisk placeret
 • en sti vil kræve samme tilladelse både med eller uden udviklingsplan

 

Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde med en lokal styregruppe med forbindelse til sogneforeningen samt lokale interessenter, herunder det lokale udviklingsråd. Der blev i forbindelse med udarbejdelsen afholdt 2 workshops med ca. 55-60 deltagende ved hver.

 
Visionen for udviklingsplanen er:
”Horne – en lille storby – hvor noget er småt, men alt er godt”.
Udviklingsplanen peger på 3 indsatsområder og herunder 10 projekter, der kan igangsættes.

 

Hovedindsatsområderne i Horne Udviklingsplan er:

 

Sikker trafik

Der sættes fokus på trafiksikkerheden ved byens hovedfærdselsåre fra Ringkøbingvej til Bjalderup via Horne By.

 

Horne for alle

Der er fokus på at invitere nye og potentielle borgere ind i byens inkluderende fællesskab.

 

Velkommen til Horne – rum for oplevelser

Der er fokus på arrangementer i byen, oplevelser i naturen ved Vikingelunden, oplevelser i de rå omgivelser ved byens erhvervsejendomme, samt hvordan byens gode budskaber kan videreformidles via lokale-, regionale-, og sociale medier, samt byens egne kommunikationsplatforme.

 

Det fremadrettede arbejde med udviklingsplanens projekter er forankret ved sogneforeningen og styregruppen samt de frivillige bag idéerne.

 

Ved realiseringen af de enkelte projektidéer vil der være et behov for finansiering. Projektgrupperne samt styregruppen er blevet informeret om mulighederne for at ansøge om midler fra udviklingspuljen oprettet af Udvalget for Plan og Teknik.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at udviklingsplanen for Horne er et godt udgangspunkt for den videre udvikling af Horne som bosætningsby, en by med inkluderende aktiviteter for borgere og gæster samt et stort fællesskab.

 

I Horne er der god opbakning til og interesse for at bidrage til at realisere udviklingsplanens projekter. Kommunen vil, som ved øvrige udviklingsplaner, understøtte planen med sparring til den lokale bestyrelse og eksempelvis vejledning til fundraising og projektledelse samt vejledning i enkelte projekter.


Konsekvens i forhold til visionen

Horne Udviklingsplan indeholder projekter, der har fokus på en udbygning og større brug af Vikingelunden samt en oplevelsesrute i byens natur.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Horne Udviklingsplan vedtages med mindre redaktionelle tilretninger, og

at forvaltningen fortsætter med at understøtte udviklingsarbejdet gennem vejledning til fundraising og projektledelse med henblik på at understøtte styregruppen i udmøntningen af udviklingsplanens enkelte projekter.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-6761_doknr34259-19_v1_horne udviklingsplan endelig plan til pt.pdf.pdf
sagsnr18-6761_doknr33047-19_v1_høringssvar samlet - horne udviklingsplan.pdf
sagsnr18-6761_doknr34285-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger til horne udviklingsplan samt udkast til vurdering af disse.pdf.pdf

Bilag

Horne UDVIKLINGSPLAN endelig plan til PT.pdf
Høringssvar samlet - Horne Udviklingsplan
Resumé af indkomne bemærkninger til Horne udviklingsplan samt udkast til vurdering af disse.pdf


344. Prioritering af lokalplaner 2. kvartal 2019

Prioritering af lokalplaner 2. kvartal 2019

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik fastlægger rækkefølgen for udarbejdelse af lokalplaner en gang i kvartalet. Der kan igangsættes udarbejdelse af en lokalplan pr. løbende måned.

 

April 2019: Lokalplan for Ølgod bymidte

Inden for den seneste tid har der været flere forespørgsler/ansøgninger om etablering af boliger i stueetagen på ejendomme i Ølgod bymidte. Etableringen af boliger i stueetagen er ikke i overensstemmelse med lokalplanerne for området. Lokalplanerne i bymidten foreskriver som hovedregel, at stueetagen skal benyttes til butikker eller liberale erhverv. Udarbejdelse af én samlet lokalplan for Ølgod bymidte, vil kunne sikre et mere gennemskueligt forvaltningsgrundlag samt en opdateret bevaringsstatus på de bevaringsværdige ejendomme.

Udvalget for Plan og Teknik besluttede 7. februar 2019, at lokalplanen skal prioriteres til opstart snarest muligt.

Kategoriseres som B-sag.

 

Maj 2019: Delvis ophævelse af Lokalplan 626 for Frisvadvej 1C i Varde

Ansøger ønsker mulighed for at etablere tre boliglejemål. Den gældende lokalplan udlægger området til liberale erhverv og offentlige formål.

Kategoriseres som C-sag.

 

Juni 2019: Lokalplan for ny dagligvarebutik og tankanlæg ved Industrivej i Ølgod

Ansøger ønsker mulighed for at anvende arealet til en dagligvarebutik på 1.200 m2 med tilhørende parkeringspladser, samt en ubemandet tankstation. Et kommuneplantillæg, der handler om to dagligvarebutikker i Ølgod, er i høring frem til 15. marts 2019. Lokalplansagen kan således kun igangsættes, hvis kommuneplantillægget vedtages endeligt.

Kategoriseres som B-sag.

 

Følgende sager er ligeledes klar til prioritering:

 • Bevarende lokalplan for område langs Søndergade/Ribevej i Varde
 • Revision af bevarende lokalplan for Tistrup bymidte
 • Boligområde Agerbæk
 • Ændring af planlægning for Østerbro 5 i Ølgod

 

Følgende sager er desuden undervejs til principbehandling, og de vil optage en større del af forvaltningens ressourcer i den kommende tid:

 • Nyt boligområde i den nordøstlige del af Oksbøl
 • Nyt boligområde ved kirken i Outrup
 • Parkering ved Tirpitz
 • Remisen i Varde
 • Nyt erhvervsområde i Varde Syd
 • Solcelleanlæg nord for Mejls
 • Nyt boligområde i Næsbjerg

Forvaltningens vurdering

Af de lokalplansager, der er klar til igangsætning, men endnu ikke er foreslået prioriteret, er der ikke pt. sager, hvor en kommende bygherre har et akut behov for en ny lokalplan.

 

Det vil være hensigtsmæssigt at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for Ølgod bymidte snarest muligt. Sagen bør behandles som en B-sag, fordi der er tale om et allerede udbygget område, hvor anvendelsesbestemmelserne ikke forventes at blive ændret i væsentlig grad.

 

En ophævelse af en del af Lokalplan 626 for Frisvadvej 1C i Varde vil medføre bedre muligheder for at udnytte ejendommen fornuftigt. Sagen kan behandles som en C-sag, fordi der ikke sker væsentlige ændringer af området. Det betyder, at forvaltningen kan godkende både forslag og endelig ophævelse af planen.

 

Igangsætning af lokalplanlægning for butik mv. i Ølgod bør ses i sammenhæng med arbejdet med lokalplanlægning for Ølgod bymidte. Sagen kan behandles som en B-sag, fordi kommuneplanlægning for området er undervejs.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at planlægning for Ølgod bymidte prioriteres til opstart i april 2019,

at planlægning for Frisvadvej 1C i Varde prioriteres til opstart i maj 2019,

at planlægning for ny dagligvarebutik og tankanlæg ved Industrivej i Ølgod prioriteres til opstart i juni 2019, og

at den foreslåede opdeling i A-, B- og C-sager godkendes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109

27320/18

109

109

 

66bb72c1-979f-4fde-9913-3b8e739458b2

1bf64825-24fc-427c-b282-d2dfc6985456

 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt med den ændring,

at planlægning for Frisvadvej 1C i Varde prioriteres udsættes og erstattes af ændring af  planlægning for Østerbro 5 i Ølgod, som er B-sag, og

at den foreslåede opdeling i A-, B- og C-sager godkendes.sagsnr19-364_doknr30003-19_v1_sager klar til prioritering 2. kvartal 2019.pdf
sagsnr19-364_doknr30007-19_v1_definition af a, b og c sager.pdf

Bilag

Sager klar til prioritering 2. kvartal 2019
Definition af A, B og C sager


345. Det videre arbejde med fokusområder

Det videre arbejde med fokusområder

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik godkendte i september 2018 en procesplan for at udarbejde fokusområder, som Udvalget kan arbejde med i 2019 og 2020.

 

Fokusområder er politiske prioriteringer, som kan tage udgangspunkt i Udviklingsstrategien samt gældende politikker og strategier i Varde Kommune. Fokusområderne kan også være inspireret af nationale tendenser og udfordringer.

 

Udvalget valgte i oktober 2018 følgende emner:

 

 • Ejendomsstrategien
  Fokus på bedre udnyttelse af centrale bygninger i vores lokalområder. Flere funktioner samles for at sikre mere effektiv udnyttelse af kommunens bygninger. Mange steder vil det betyde, at flere funktioner flytter ind på skolen
   
 • Turismestrategi
  Vi vil arbejde med at øge det rekreative og kommercielle potentiale i naturen. Via opgradering af basisfaciliteter (bl.a. toiletter) og udvikling af støttepunkter vil vi gøre naturen og de oplevelser, den rummer, tilgængelige samtidig med, at vi værner om de sårbare områder
   
 • Turismestrategi
  Vi vil planlægge for etablering af overnatningsfaciliteter, der understøtter kortferieprodukter, så sæsonen kan udvides og bidrage til at skabe flere helårsjob og fastholde arbejdskraften
   
 • Turismestrategi/naturpolitik
  Stedbundne naturkvaliteter i den ikke kystnære del af kommunen som en drivkraft for tiltrækning af turister. Øget synlighed, tilgængelighed og faciliteter (f.eks. Kvie Sø, Karlsgårde Sø, Nysø, Holme Å, Varde Å, Haltrup Hede, kommunale skove …)
   
 • Naturpolitik
  Hverdagsnatur i fokus. Elementer i en sådan indsats kunne være at arbejde med ekstensivering af driften på kommunale og grønne områder, og på den måde skabe bedre naturoplevelser og et mere attraktivt nærmiljø. Indsatsen kan tænkes sammen med læring og formidling. Et andet element kunne være at se på en driftsomlægning af vejrabatter.

 

I den mellemliggende periode har de øvrige udvalg ligeledes udarbejdet og/eller peget på fokusområder, som de ønsker at arbejde videre med. Der er fra alle udvalg et ønske om at samarbejde om fokusområderne, hvor det giver mening. Arbejdet med de politiske fokusområder gribes meget forskelligt an på de enkelte direktørområder, især hvad angår inddragelse af både interne og eksterne interessenter.

 

Udvalget for Plan og Teknik har valgt, at fokusområderne skal handle om turisme og natur. Således foreslår forvaltningen, at Udvalgets udvalgte fokusområderne skrives sammen til det følgende:

 

1)     Danmarks bedste turismekommune:
Vi ønsker fokus på vores natur. Både den, vi oplever i hverdagen, og den, vores turister besøger os for. Vi vil arbejde med bedre naturoplevelser for at skabe et attraktivt nærmiljø, men også med at udvikle det rekreative og kommercielle potentiale i vores natur, bl.a. ved at opgradere basisfaciliter og udvikle særlige støttepunkter i naturen. Vi vil blive bedre til at brande den ikke-kystnære del af kommunen som en ny drivkraft for at tiltrække (endnu) flere turister.

Vi ønsker fokus på turismeudvikling, bl.a. ved at planlægge etablering af overnatningsfaciliter, som understøtter kortferieprodukter. Dette er med til at udvide turismesæsonen og dermed skabe flere helårsjob, så vi kan fastholde arbejdskraft i området.
 

2)     Fra mange m2 til smarte m2:
Vi ønsker fokus på bedre udnyttelse af centrale bygninger i vores lokalområder. Flere funktioner samles for at sikre mere effektiv udnyttelse af kommunens bygninger


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er vanskeligt at koordinere udvalgets fokusområder med de fokusområder, der er valgt i de andre udvalg.

 

Forvaltningen kan dog i en vis udstrækning se et potentiale i at samarbejde med følgende udvalg:

 

 • Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
  Dette udvalg ønsker fokus på ”Fremtidens Arbejdskraft”, et fokusområde som i høj grad handler om at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Med et ønske om at udvide turismesæsonen for at skabe flere helårsjobs og fastholde arbejdskraft i området vurderer forvaltningen, at en dialog om en koordinering af begge udvalgs fokusområder hhv. ”Danmarks bedste turismekommune” og ”Fremtidens arbejdskraft” er meningsfuld
   
 • Udvalget for Kultur og Fritid
  Dette udvalg ønsker, at flere aktiviteter flyttes ud i naturen, og at der sker en øget skiltning af bl.a. særlige naturoplevelser. Forvaltningen vurderer, at en dialog om branding af naturoplevelser samt opgradering af basisfaciliteter i tilknytning til naturoplevelser er meningsfuld

Konsekvens i forhold til visionen

Naturen er et vigtigt element i de fokusområder, Udvalget for Plan og Teknik ønsker at arbejde videre med.


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Udmøntning af fokusområderne vil indgå som budgetønsker ved det kommende budgetseminar.


Høring

Ingen


Anbefaling

 

Forvaltningen anbefaler,

at den foreslåede samskrivning af fokusområderne godkendes,

at der iværksættes en dialog med Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og Udvalget for Kultur og Fritid for at koordinere et fremtidigt samarbejde om udvalgenes respektive fokusområder.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt med den tilføjelse, at det under punktet Danmarks bedste tutistkommune tilføjes, at vi arbejder med forbedring og sikring af naturværdier og naturoplevelser.

346. Evaluering af parkering i Varde Kommune 2019

Evaluering af parkering i Varde Kommune 2019

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af et ønske fra Udvalget for Plan og Teknik samt diverse henvendelser fra borgere og erhvervsdrivende gennemført en evaluering af parkeringen i Varde Kommune.

 

Følgende institutioner/foreninger, som repræsenterer interessenter med kendskab og kontakt til brugerne, blev spurgt:

 • Udviklingsrådene
 • Handelsstandsforeningerne
 • Turistforeningen
 • ProVarde
 • Handicaprådet 
 • P-Nord som foretager parkeringskontrollen.
 • Politiet

 

I alt 20 institutioner blev spurgt, og 9 har svaret. Resumé fremgår af vedhæftet notat.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen foreslår på baggrund af de modtagne besvarelser og forslag, at henvisningsskilte og afmærkninger til p-pladserne, især i byerne, gennemgås og forbedres/tydeliggøres.

 

Forvaltningen anbefaler, at tidsbegrænsningen på 30 min. i Nørre Nebel ændres til 1 time, fordi den understøtter trafikkens flow, især i højsæsonen, hvor mange biler passerer Bredgade i Nr. Nebel.

 

Forvaltningen arbejder aktuelt med forbedring af parkeringen i Blåvand, hvor de private p-pladser synliggøres i samarbejde med de private lodsejere.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Vejloven

Færdselsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler

at forvaltningens forslag til forbedring af parkeringsforholdene i Varde Kommune godkendes,

at tidsbegrænsningen i p-båsene langs Bredgade i Nr. Nebel ændres til 1 time, og

at Udvalget drøfter eventuel opsætning af elektronisk skiltning i Varde By samt optagelse af Lundgade i Varde By i p-zonen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Udvalget drøftede parkeringsforholdene generelt og ønsker en temadrøftelse om parkeringsforholdene i kommunen, inden der træffes afgørelse.sagsnr19-2188_doknr30832-19_v1_notat om evaluering af parkering i varde kommune 2019.docx

Bilag

Notat om evaluering af parkering i Varde Kommune 2019


347. Regnskab 2018 og budgetoverførsler til 2019 - Drift - Udvalget for Plan og Teknik

Regnskab 2018 og budgetoverførsler til 2019 - Drift - Udvalget for Plan og Teknik

Sagsfremstilling

Regnskab 2018 for Udvalgets område fremsendes til behandling og indstilling overfor Udvalget for Økonomi og Erhverv.

 

Det regnskabsmæssige resultat for driftsbudgettet på udvalgets område udgør: 

 

Drift

1.000 kr.

Korrigeret budget 2018

108.484

Heraf budgetoverførsler fra tidligere år

3.500

Regnskab 2018

107.525

Mindreforbrug i forhold til bevilling

959

Heraf overføres til 2019

551

 

Budgetoverførsler til 2019 er opgjort til 0,55 mio. kr. Herefter resterer der et mindreforbrug på 0,41 mio. kr., der tilføres kommunens kassebeholdning.

 

Mindre-/merforbruget kan henføres til nedenstående punkter, som er de største afvigelser:

 

Vej og Park:

 • Merudgifter/mindreindtægter vedr. Tambours Have og Minibyen på samlet 1,0 mio. kr.
 • Mindreudgifter til køb af maskiner samt udførsel af opgaver på 1,2 mio. kr.
 • Merudgifter til gadelys på 1,6 mio. kr.
 • Mindreudgifter til signalanlæg/torontoanlæg samt myndighedsopgaver på 2,0 mio. kr.

 

Teknik og Miljø:

 • Merudgifter til vedligeholdelse af kommunale bygninger på 2,1 mio. kr.
 • Mindreudgifter til fælles formål vedr. vandløbsvæsen og merudgifter på vandløbsprojekter udgør til sammen en merudgift på 1,7 mio. kr.

 

Kollektiv trafik:

 • Mindreudgifter til busdrift på 1,1 mio. kr.

 

Budgetoverførslen på driftsbudgettet kan henføres til:

 • Mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i Vej og Park
 • Merforbrug på 2,2 mio. kr. i Teknik og Miljø
 • Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. kollektiv trafik og øvrige områder

 

Følgende bilag er vedlagt sagsfremstillingen, og skal godkendes af Udvalget.

 

Forslag til udvalgsbemærkninger

Udvalgsbemærkningerne er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunens årsberetning.

 

Forslag til specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger fungerer som regnskab for de meddelte bevillinger, og herunder forklaring på afvigelser mellem de faktiske og de forventede forhold.


Forvaltningens vurdering

Overførslerne er opgjort i henhold til reglerne om aftalestyring. Indenfor rammen gælder, at der er fuld overførselsret. Ved mindreforbrug på mere end 5 % skal der foreligge en redegørelse for formålet med opsamlingen, og en plan for hvordan midlerne tænkes anvendt. Ved merforbrug på mere end 5 % skal der foreligge en redegørelse til den politiske behandling vedr. tilbagebetaling.


Retsgrundlag

Styrelsesloven og Økonomiregulativet


Økonomi

Budgetoverførelserne bevilges som tillægsbevillinger.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at opgjort mindreforbrug på 0,96 mio. kr. godkendes,

at der overføres 551.484 kr. fra 2018 til 2019 på driftsbudgettet,

at udvalgsbemærkningerne godkendes, og

at specielle bemærkninger godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-3307_doknr30870-19_v1_generelle bemærkninger regnskab 2018 - udvalget for plan og teknik.docx
sagsnr17-3307_doknr29336-19_v1_specielle bemærkninger - regnskab 2018 - udvalget for plan og teknik.docx
sagsnr17-3307_doknr32873-19_v1_regnskabsoversigt 2018 drift - udvalget for plan og teknik.pdf
sagsnr17-3307_doknr19802-19_v1_budgetoverførsel fra 2018 til 2019 - udvalg for plan & teknik - drift.xlsx.xlsx

Bilag

Generelle bemærkninger Regnskab 2018 - Udvalget for Plan og Teknik
Specielle bemærkninger Regnskab 2018 - Udvalget for Plan og Teknik
Regnskabsoversigt 2018 drift - Udvalget for Plan og Teknik
Budgetoverførsel fra 2018 til 2019 - Udvalg for Plan & Teknik - Drift.xlsx


348. Regnskab 2018 og budgetoverførsler til 2019 - Anlæg - Udvalget for Plan og Teknik

Regnskab 2018 og budgetoverførsler til 2019 - Anlæg - Udvalget for Plan og Teknik

Sagsfremstilling

Regnskab 2018 for Udvalgets område fremsendes til behandling og indstilling overfor Udvalget for Økonomi og Erhverv.

 

Det regnskabsmæssige resultat for anlægsbudgettet på udvalgets område udgør (i 1.000 kr.): 

 

Anlæg

1.000 kr.

Korrigeret budget 2018

90.471

Heraf budgetoverførsler fra tidligere år

48.197

Regnskab 2018

55.109

Mindreforbrug i forhold til bevilling

35.362

Heraf overføres til 2019

35.249

 

På anlægsområdet overføres ikke forbrugte beløb på 35,2 mio. kr. til 2019 vedrørende nedenstående projekter, som er de største afvigelser:

 • Passage ved Plantagevej i Varde 4,1 mio. kr.
 • Diverse cykelstiprojekter 6,4 mio. kr.
 • Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej i Tistrup 6,9 mio. kr.
 • Anlægspulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger -3,0 mio. kr.
 • Nedrivningspulje 4,8 mio. kr.
 • Holme Å – genopretning 5,0 mio. kr.
 • Pulje til byfornyelse/byudviklingsplaner i diverse byer – 2018 3,1 mio. kr.
 • Øvrige anlægsprojekter 7,9 mio. kr.

 

Af afsluttede anlægsprojekter er der et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

 

Byggemodning, tilslutningsbidrag og salgsindtægter

1.000 kr.

Korrigeret budget 2018

-122

Heraf budgetoverførsler fra tidligere år

-122

Regnskab 2018

3.476

Merforbrug i forhold til bevilling

3.598

Heraf overføres til 2019

3.598

 

På byggemodning, tilslutningsbidrag og salgsindtægter overføres et samlet merforbrug på 3,6 mio. kr. til 2019 fordelt således:

 

 • Salgsindtægter på byggemodning 3,3 mio. kr.
 • Byggemodningsudgifter -5,5 mio. kr.
 • Tilslutningsbidrag -1,4 mio. kr.

 

Følgende bilag er vedlagt sagsfremstillingen, og skal godkendes af Udvalget.

 

Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter

Der er vedlagt en oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2018, med angivelse af status.


Forvaltningens vurdering

Anlægsbudgettet på 35.249.163 kr. vedrørende ikke afsluttede projekter vurderes at kunne overføres til 2018 til gennemførelse af disse.

 

Tilsvarende vurderes det, at det samlede merforbrug på byggemodning, tilslutningsbidrag og salgsindtægter på -3.598.113 kr. kan overføres til 2018.


Retsgrundlag

Styrelsesloven og Økonomiregulativet.


Økonomi

Budgetoverførelserne bevilges som tillægsbevillinger.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at der overføres 35.249.163 kr. vedr. anlæg til færdiggørelse af ikke afsluttede anlægsprojekter,

at der overføres 112.854 kr. til kassebeholdningen vedr. afsluttede anlægsprojekter

at der overføres -3.598.113 kr. samlet for salgsindtægter, byggemodning samt tilslutningsbidrag,

at redegørelsen om igangværende anlæg godkendes,

at afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 2018 godkendes, og

at afsluttet anlægsregnskab for Adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst (over 2 mio. kr.) for 2018 godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr17-3307_doknr33680-19_v1_anlægsredegørelse regnskab 2018 - udvalget for plan og teknik.xlsx
sagsnr17-3307_doknr33697-19_v1_byggemodning, tilslutningsbidrag og salgsindtægter regnskab 2018 - udvalg for plan og teknik.xlsx
sagsnr17-3307_doknr34254-19_v1_adgangsvejej til ny grusgrav i kjelst - selvstændig anlægsregnskab.pdf.pdf
sagsnr17-3307_doknr27906-19_v1_anlægsoverførsel fra 2018 til 2019 - udvalg for plan og teknik.xlsx.xlsx
sagsnr17-3307_doknr27856-19_v1_overførsel byggemodninger, tilslutningsbidrag og salgsindtægter fra 2018 til 2019 - udvalg for plan .xlsx

Bilag

Anlægsredegørelse Regnskab 2018 - Udvalget for Plan og Teknik
Byggemodning, tilslutningsbidrag og salgsindtægter Regnskab 2018 - Udvalg for Plan og Teknik
Adgangsvejej til ny grusgrav i Kjelst - Selvstændig anlægsregnskab.pdf
Anlægsoverførsel fra 2018 til 2019 - Udvalg for Plan og Teknik.xlsx
Overførsel byggemodninger, tilslutningsbidrag og salgsindtægter fra 2018 til 2019 - Udvalg for Plan og Teknik.xlsx


349. O Evaluering af landbrugsmøde 14. november 2018

O Evaluering af landbrugsmøde 14. november 2018

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en evaluering af landbrugsmødet, jf. bilag.

 

Når kommunen inviterer til dialog med landbrugserhvervet, skaber kommunen et godt grundlag for fremtidigt samarbejde med landbruget.

 

Udgifter til landbrugsmødet var i alt 50.000 kr. (35.000 kr. til forplejning, 10.000 kr. til prisuddeling, 5.000 kr. til leje af borde og stole, annoncering og gaver til indlægsholdere). Derudover er der brugt tidsmæssige resurser.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at en tilslutning på 242 deltagere understreger interessen for arrangementet. Modtagne tilbagemeldinger og kommentarer i forbindelse med mødet var positive, og pressedækningen var med til at promovere Varde Kommune positivt.


Konsekvens i forhold til visionen

Afholdelse af et landbrugsmøde vurderes at være i tråd med Varde Kommunes vision, fordi mødet både handler om, hvordan naturen er en kilde til styrkelse og udvikling af landbruget, og hvordan vi i fællesskab sikrer, at naturen bliver ved med at være det.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at evalueringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Evalueringen blev taget til efterretning.sagsnr18-6045_doknr6801-19_v1_evaluering af landbrugsmøde den 14. november 2018 - årligt landbrugsmøde 2018.docx
sagsnr18-6045_doknr38432-19_v1_artikel i landbrug syd - landbrugsmødet den 14. november 2018.docx
sagsnr18-6045_doknr38406-19_v1_omtale af landbrugsmøde i grobund - landbrugsmøde den 14. november 2018.docx

Bilag

Evaluering af landbrugsmøde den 14. november 2018 - Årligt landbrugsmøde 2018
Artikel i landbrug Syd - Landbrugsmødet den 14. november 2018
Omtale af landbrugsmøde i Grobund - Landbrugsmøde den 14. november 2018


350. O Lokalplan for Varde Renseanlæg vedtages ikke endeligt

O Lokalplan for Varde Renseanlæg vedtages ikke endeligt

Sagsfremstilling

Forvaltningen udarbejdede i 2016 et forslag til et kommuneplantillæg, lokalplanforslag, miljøvurdering, VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse, som gav mulighed for at udbygge Varde Renseanlæg, etablere et biogasanlæg i tilknytning hertil til behandling af spildevandsslam og fremtidssikre genbrugspladsen.

 

I februar 2017 besluttede bestyrelsen for Varde-selskaberne i DIN Forsyning A/S at annullere projektet vedrørende udbygning af Varde Renseanlæg med et biogasanlæg. Årsagen var, at projektet blev markant dyrere end forventet.

 

Beslutningen resulterede i, at ansøgning om miljøgodkendelse og VVM-tilladelse blev trukket tilbage.

 

Kommuneplantillægget indgik i den ordinære kommuneplanrevision i 2017.

 

For at sikre et opdateret plangrundlag for Varde Renseanlæg og genbrugspladsen og bibeholde mulighed for, at der senere kunne etableres et biogasanlæg, hvis det viste sig hensigtsmæssigt, fortsatte færdigredigeringen af lokalplanen og miljøvurderingen.

 

Forvaltningen havde 31. januar 2019 møde med Din Forsyning A/S i forbindelse med færdigredigeringen af lokalplan og tilhørende miljøvurdering. Din Forsyning A/S udtrykte et ønske om, at lokalplanforslaget og den tilhørende miljøvurdering ikke blev endeligt vedtaget.

 

Forvaltningen har 11. februar 2019 modtaget en skriftlig tilkendegivelse, hvor DIN Forsyning A/S trækker lokalplanansøgningen tilbage, fordi Din Forsyning A/S ikke ønsker at gennemføre biogasprojektet ved Varde Renseanlæg.

 

Sagen afsluttes ved, at lokalplanforslaget og miljøvurderingen ikke vedtages endeligt.

 

Borgere, der har indsendt bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene, orienteres efterfølgende skriftligt om, at sagen afsluttes uden endelig vedtagelse.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

351. O Oversigter

O Oversigter

Sagsfremstilling

Oversigter:

 • Plansager
 • Igangværende projekter i Ejendomscenteret
 • Verserende klagesager ved Natur- og Miljøklagenævnet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at oversigterne tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Oversigterne blev taget til efterretning.sagsnr19-364_doknr40054-19_v1_oversigt over plansager 2019.pdf
sagsnr16-415_doknr43355-19_v1_projekter i ejendomscentret - marts 2019.pdf
sagsnr17-10870_doknr43277-19_v1_verserende klager til natur- og miljøklagenævnet pr. 6. marts 2019.pdf.pdf

Bilag

Oversigt over plansager 2019
Projekter i Ejendomscentret - marts 2019
Verserende klager til Natur- og Miljøklagenævnet pr. 6. marts 2019.pdf


352. O Kommende sager

O Kommende sager

Sagsfremstilling

Kommende sager:

 • Kommuneplantillæg, tilbageførsel til landzone i Billum
 • VVM-redegørelse for udvidelse af biogasanlæg ved Nr. Nebel
 • Lokalplan for erhvervsområde ved nuværende rideskole på Engdraget, Varde
 • Lokalplan for boligområde i Outrup – Landsbyudvikling
 • Lokalplan for boligområde i Outrup
 • Lokalplan for boliger ved Blåvandvej i Blåvand (PL § 14)
 • Lokalplan for Rideskole i Varde Nord
 • Lokalplan for sommerhusområder i Blåvand
 • Lokalplan for ferie- og fritidsformål i Ho
 • Justering af Lokalplan 35 for Vardegårdvej i Varde Nord
 • Ophævelse af LP 2.4 for et boligområde i Gl. Tistrup
 • Ophævelse af lokalplan 9 for tæt-lavbebyggelse i Ølgod
 • Oversigt over private søer med offentlig adgang/opdateret liste over oprensning af søer
 • Lov om betalingsparkering

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

353. Kystbeskyttelse - Lukket punkt
354. Gensidig orientering - Lukket punkt