UDVALG

Udvalget for Plan og Teknik

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

17-01-2019 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

17-01-2019 16:00:00


PUNKTER

288. Godkendelse af dagsorden
289. Arealerhvervelse til Cykelbane
290. Ekspropriation af jord til tilslutning af Outrup Biogas til naturgasnettet
291. Forslag. Indsatsplan for grundvand ved Tofterup Vandværk
292. Energnist, plan for fremtidig forsyningssikkerhed
293. Kommuneplantillæg for Henne Strand Camping
294. Lokalplan for Henne Strand Camping
295. Lokalplan for Byens Park i Ansager (Mariehaven)
296. Forslag. Horne Udviklingsplan
297. Puljen til realisering af udviklingsplaner 2019
298. O Landsbyfornyelsespuljen 2018 - status
299. Landsbyfornyelsespuljen 2019
300. Vild med Vilje i Varde Kommune
301. Anmeldelser efter naturbeskyttelsesloven § 19 b
302. Udvalget for Plan og Tekniks studietur 2019
303. O AFLD's anbefaling for indsamling af genanvendeligt husholdningsaffald
304. O Vandværkstakster for 2019
305. O Indsatser i Vandområdeplanen 2019
306. O Lovændring - ekspropriation og tilslutningspligt
307. O Oversigter
308. O Kommende sager
309. Gensidig orientering - Lukket punkt288. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-01-2019

Godkendt

289. Arealerhvervelse til Cykelbane

Arealerhvervelse til Cykelbane

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik besluttede 15. november 2018 at disponere 1,7 mio. kr. til cykelbane langs Hvidbjerg Strandvej i Blåvand foruden de allerede disponerede 0,5 mio. kr. til at forbedre trafiksikkerheden for de lette trafikanter.

 

Før anlægsarbejdet kan igangsættes, skal der erhverves areal til stianlægget ved ekspropriation.

 

Åsteds- og forligsforretningen ønskes afholdt 11. marts 2019.

 

Efter åstedsforretningen har lodsejerne 4 ugers frist til at fremkomme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger og erstatningen. Beslutning om gennemførelse af ekspropriationen træffes af Byrådet, når denne frist er udløbet.


Forvaltningens vurdering

Ekspropriation anbefales af forvaltningen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Vejloven kapitel 10 om ekspropriation og taksation


Økonomi

Erstatningen er indeholdt i eksisterende bevilling.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at åstedsforretningen og forligsforretningen afholdes 11. marts 2019,

 

og at det indstilles til Byrådet,

at der udpeges et medlem fra Udvalget for Plan og Teknik til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-01-2019

Anbefalingen blev godkendt, og Udvalget indstiller til Byrådet, at Preben Friis-Hauge udpeges til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.

 sagsnr19-149_doknr1785-19_v1_oversigtskort.pdf.pdf
sagsnr19-149_doknr1770-19_v1_tidsplan.pdf.pdf
sagsnr19-149_doknr1722-19_v1_eks-g-ekspropriationsforløb.pdf
sagsnr19-149_doknr1775-19_v1_fremgangsmåde i forbindelse med ekspropiation.pdf.pdf

Bilag

Oversigtskort.pdf
Tidsplan.pdf
EKS-G-Ekspropriationsforløb
Fremgangsmåde i forbindelse med ekspropiation.pdf


290. Ekspropriation af jord til tilslutning af Outrup Biogas til naturgasnettet

Ekspropriation af jord til tilslutning af Outrup Biogas til naturgasnettet

Sagsfremstilling

Varde Kommune har vedtaget en Lokalplan 17.10.L02 for Biogasanlæg syd for Outrup, og kommunen har meddelt miljøgodkendelse af virksomheden. Udvalgte for Plan og Teknik har 15. november 2018 godkendt et projektforslag om udbygning af naturgasledningen Nybro–Varde Nord samt af gasledningen Varde Syd–Kjersing ved Esbjerg.

 

Dansk Gas Distribution A/S (DGD) har derudover søgt om projektgodkendelse af en 600 m tilslutningsledning til Outrup Biogas, så Outrup Biogas forbindes til naturgasnettet. For at tilslutningen af biogasanlægget kan etableres, skal DGD sikre sig rådighed over de nødvendige arealer. Hvis det eventuelt viser sig problematisk, kan det blive nødvendigt, at Varde Kommune foretager en ekspropriation, som sikrer, at projektet kan gennemføres.

 

Ved en ekspropriation afholdes der en åsteds- og forligsforretning, hvor lodsejer vises, hvordan projektet vil påvirke deres ejendomme. Ved åsteds- og forligsforretningen forsøger kommunen at indgå forlig om erstatning for det areal, lodsejer skal afstå. Ved åstedsforretningen skal der deltage mindst ét medlem af Byrådet, og åstedsforretningen skal ledes af et af de deltagende byrådsmedlemmer. Efter åsteds- og forligsforretningen har lodsejer en frist på 4 uger til at komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger og erstatningen. Byrådet beslutter om ekspropriationen skal gennemføres, når denne frist er udløbet.

 

Det er uvist, om der skal foretages ekspropriation, og derfor kan der ikke på nuværende tidspunkt fastsættes en dato for åstedsforretningen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er af væsentlig betydning for etableringen af Outrup Biogas, at det sikres, at den gas, som virksomheden producerer, kan afsættes. Afsætning af gassen er betinget af, at der etableres en tilslutning til naturgasnettet.

 

Udvalgsformand Preben Friis-Hauge er allerede udpeget til at forestå åstedsforretningen for en eventuel ekspropriation i forbindelse med udbygningen af naturgasledningen Nybro-Varde Nord og Varde Syd-Kjersing.

 

En eventuel ekspropriationsforretning forventes at ske samtidigt med en eventuel ekspropriationsforretning for naturgasledningen Nybro-Varde Nord og Varde Syd-Kjersing. Det vurderes derfor fordelagtigt at lade det samme byrådsmedlem forestå begge åstedsforretninger.


Konsekvens i forhold til visionen

Projektet er i overensstemmelse med såvel den nationale som den kommunale målsætning om, at energiforsyningen i stigende grad skal baseres på vedvarende energikilder.


Retsgrundlag

Varmeforsyningsloven §§ 16-18


Økonomi

DGD betaler alle udgifter til ekspropriation og erstatning.


Høring

Projektet har været i høring hos den ene lodsejer, tilslutningen berører. Den pågældende lodsejer har ingen bemærkninger til projektet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Varde Kommune er indstillet på at sikre de fornødne arealerhvervelser og erhvervelser af rådigheder ved ekspropriation, og

at Byrådet udpeger det samme medlem fra Udvalget for Plan og Teknik, Preben Friis-Hauge, til at lede åstedsforretningen for tilslutningsledningen som for udbygning af naturgasledningen Nybro-Varde Nord samt af gasledningen Varde Syd-Kjersing ved Esbjerg, for det tilfælde, at der bliver behov for at foretage en ekspropriation.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-10293_doknr198962-18_v1_bilag 1 kort tilslutningsledningen biogas outrup pf_tilslut.pdf.pdf
sagsnr18-10293_doknr199003-18_v1_ekspropriationsforløb.pdf.pdf
sagsnr18-10293_doknr199006-18_v1_fremgangsmåde i forbindelse med ekspropiation.pdf.pdf
sagsnr18-10293_doknr199030-18_v1_orientering om godkendelse af projektforslag om tilslutning af outrup biogas til naturgasnettet.docx
sagsnr18-10293_doknr199289-18_v1_godkendelse af projektforslag om tilslutning af outrup biogas til naturgasnettet.docx

Bilag

Bilag 1 Kort Tilslutningsledningen Biogas Outrup PF_tilslut.pdf
Ekspropriationsforløb.pdf
Fremgangsmåde i forbindelse med ekspropiation.pdf
Orientering om godkendelse af projektforslag om tilslutning af Outrup Biogas til naturgasnettet
Godkendelse af projektforslag om tilslutning af Outrup Biogas til naturgasnettet


291. Forslag. Indsatsplan for grundvand ved Tofterup Vandværk

Forslag. Indsatsplan for grundvand ved Tofterup Vandværk

Sagsfremstilling

Indsatsplanen for Området med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) Baldersbæk og indvindingsopland til Tofterup Vandværk skal nu godkendes og sendes i høring.

 

Planen er den fjerde plan for grundvandsbeskyttelse i Varde Kommune. Indsatsplanerne for OSD Hindsig og OSD Forumlund er vedtaget, og indsatsplanen for OSD Diagonalvejen er i offentlig høring.

 

Det indholdsmæssige i planen for OSD Baldersbæk bygger på de samme principper som i de første 3 indsatsplaner.

 

Miljøstyrelsen har udpeget indsatsområder, hvor kommunerne skal gøre en særlig indsats for at beskytte grundvandet, og hvor der skal vedtages en indsatsplan. Formålet med en indsatsplan er at beskytte grundvandsressourcen på lang sigt og sikre en vandkvalitet, der er egnet til drikkevandsformål efter simpel vandbehandling. En indsatsplan er en handlingsplan, der angiver, hvordan grundvandsressourcen skal beskyttes.

 

OSD Baldersbæk ligger både i Billund, Vejen og Varde kommuner. Denne indsatsplan handler kun om Varde Kommunes del af dette område. Det er aftalt mellem Billund, Vejen og Varde kommuner, at hver kommune udfærdiger og vedtager en særskilt indsatsplan.

 

Indsatsplanen dækker et areal på ca. 12 km2 og omfatter indvindingsoplandet til Tofterup Vandværk. Formålet med planen er derfor også at beskytte grundvandet indenfor indvindingsoplandet, så Tofterup Vandværk også i fremtiden kan levere rent drikkevand i vandværkets forsyningsområde.

 

Forvaltningen har udarbejdet indsatsplanen i samarbejde med Tofterup Vandværk og kommunens koordinationsforum for grundvand, som omfatter alle relevante interessenter, bl.a. Sydvestjysk Landboforening, Familielandbrug Sydvest, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Vand- og Spildevandsforening, Vandrådet i Varde Kommune, Miljøstyrelsen og Region Syddanmark.

 

Tofterup Vandværk indvinder grundvand af god drikkevandskvalitet uden fund af pesticider eller andre miljøfremmede stoffer. Miljøstyrelsens grundvandskortlægning har vist, at vandværkets grundvandsmagasiner er geologisk godt beskyttet mod forurening. Det er derfor ikke nødvendigt, at udføre grundvandsbeskyttende handlinger på nuværende tidspunkt.

 

De overordnede indsatser i indsatsplanen er derfor, at kommunen vil sætte fokus på overvågning af grundvandskvaliteten, skovrejsning, grundigt miljøtilsyn og skærpede krav ved administration på miljøområdet.


Forvaltningens vurdering

Hvis en indsatsplan indeholder direkte investeringer til grundvandsbeskyttende foranstaltninger, afholdes disse som udgangspunkt af kommunen og/eller de berørte vandværker. Der er ikke planlagt omkostningskrævende indsatser i denne indsatsplan fra kommunens side udover et begrænset ekstra tidsforbrug i forvaltningen. Alle indsatser fra Tofterup Vandværks side vil være frivillige handlinger.


Konsekvens i forhold til visionen

Indsatsplanen til beskyttelse af grundvandet er med til at sikre grundvandet, så befolkningen også i fremtiden har rent drikkevand direkte fra naturen.


Retsgrundlag

Vandforsyningsloven

Bekendtgørelse om indsatsplaner


Økonomi

Ingen


Høring

Indsatsplanen skal i offentlig høring i mindst 12 uger, før den kan vedtages endeligt, jf. bekendtgørelsen om indsatsplaner § 5, stk. 3.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslaget til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD Baldersbæk godkendes, og

at forslaget sendes i 12 ugers offentlig høring.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr13-2419_doknr94236-17_v1_udkast indsatsplan osd baldersbæk.docx

Bilag

Udkast Indsatsplan OSD Baldersbæk


292. Energnist, plan for fremtidig forsyningssikkerhed

Energnist, plan for fremtidig forsyningssikkerhed

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Energnist godkendte 7. september 2016 den nuværende ”Strategi for Energnist” efter forudgående høring hos ejerkommunerne. Siden har Energnist afdækket flere muligheder for at tilvejebringe den fremtidige kapacitet til energiudnyttelse af den del af affaldet, der ikke er egnet til genanvendelse. Status for arbejdet er, at det ikke for nuværende er muligt at etablere ny kapacitet, så der bør være fokus på sikring af kapacitet ved samarbejde med Måbjergværket (MEC-BHP) og evt. andre forbrændingsselskaber.

 

På det grundlag har bestyrelsen for Energnist 30. oktober 2018 besluttet at fastholde den nuværende strategi for fremtidig forsyningssikkerhed. Fastholdelsen nødvendiggør dog små ændringer i forhold til de gældende vedtægter, så der kan samarbejde med f.eks. MEC-BHP. Energnist har derfor fremsendt forslag til ændring af vedtægter, jf. bilag.

 

Ændringen indebærer følgende formulering af vedtægternes punkt 3.5:

” Interessentskabet kan helt eller delvist varetage de i pkt. 3.1.1– 3.3 nævnte aktiviteter via helt eller delvist ejede kapitalselskaber. Interessentskabet kan endvidere eje andele i kapitalselskaber, hvis formål i overvejende grad består i at udføre serviceaktiviteter for de kommunalt ejede affaldsselskaber, som er medejere heraf. Der skal til enhver tid være en rimelig sammenhæng mellem ejerandel, investeret kapital og den mængde serviceopgaver, som sådanne selskaber udfører for interessentskabet, eller med interessentskabet koncernforbundne selskaber.”


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at have et løbende fokus på forsyningssikkerheden med hensyn til forbrændingsegnet affald. Det er vigtigt at kommunen og kommunens virksomheder kan komme af med det forbrændingsegnede affald indenfor en relativ kort afstand. Derfor vurderer forvaltningen, at den udmeldte plan og strategi for Energnist, er den rigtige vej at gå.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ændring af Energnists vedtægter punkt 3.5 godkendes,

at Energnist i henhold til selskabets vedtægter punkt 10.7, kan indgå et længerevarende strategisk samarbejde med Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S via køb af kapitalandele, og

at ”Plan for sikring af fremtidig forsyningssikkerhed i Energnist” godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr15-3005_doknr920-19_v1_bilag nr. 11 - den kommunale sagsbehandling - forslag til sagsfremstilling.docx.docx
sagsnr15-3005_doknr186407-18_v1_bilag nr. 9 - dla piper notat af 2. nov. 2018 om vedtægtsændring.pdf.pdf
sagsnr15-3005_doknr186406-18_v1_bilag nr. 3 - rambøll - scenarie analyse for fremtidig forbrændingskapacitet - august 2018.pdf.pdf
sagsnr15-3005_doknr186404-18_v1_bilag nr. 1 - bestyrelsens anbefalinger og anmodninger.pdf.pdf

Bilag

Bilag nr. 11 - Den kommunale sagsbehandling - forslag til sagsfremstilling.docx
Bilag nr. 9 - DLA Piper notat af 2. nov. 2018 om vedtægtsændring.pdf
Bilag nr. 3 - Rambøll - Scenarie analyse for fremtidig forbrændingskapacitet - august 2018.pdf
Bilag nr. 1 - Bestyrelsens anbefalinger og anmodninger.pdf


293. Kommuneplantillæg for Henne Strand Camping

Kommuneplantillæg for Henne Strand Camping

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 15. august 2018 Forslag til Kommuneplantillæg 19 for Henne Strand Camping, som har været i offentlig høring fra 23. august til 4. oktober 2018 og fornyet høring fra 17. oktober til 2. november 2018. 

 

I forbindelse med godkendelse af Lokalplan 07.02.L03 Henne Strand Camping er det nødvendigt at ændre rammegrundlaget for lokalplanområdet delområde 1.

 

Lokalplanen åbner mulighed for 2 delområder. Et delområde til campingformål og et delområde til hotelformål. Den nye ramme 07.02.R06 giver mulighed for højere byggehøjde og højere bebyggelsesprocent. Byggehøjden ændres fra 5 m til 8,5 m og bebyggelsesprocenten ændres fra 10 til 30. I henhold til Lokalplan 07.02.L03 giver det mulighed for at bygge hotellejligheder. Ramme 07.02.R01 vil fortsat gælde for lokalplanens delområde 2, som primært indeholder campingplads med tilhørende servicefaciliteter.

 

Ved høringsperiodens udløb var der kommet 7 høringssvar, hvoraf 1 ikke havde nogen bemærkninger. Erhvervsstyrelsen har indsendt høringssvar, hvor de beder om, at betegnelsen feriecenter tages ud af kommuneplantillægget og erstattes med betegnelsen hotelformål. Desuden har de indsendt 3 andre punkter, som er relevante for Lokalplan 07.02.L03.

 

Der er desuden indkommet høringssvar fra Grundejerforeningen Henne Strand, som ikke er enig med muligheden for at bygge op til 8,5 m i 2 etager. Derudover udtrykkes der bekymring om muligheden for at bygge langs med Strandvejen. Grundejerforeningen gør opmærksom på, at der til udstykninger indenfor lokalplanen skal sikres tilstrækkeligt udeareal til ophold og parkering.

 

Tillæg 19 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Lokalplan 07.02.L03 kan godkendes.

 

Sagen er en B-sag, hvor både planforslag og endelig plan vedtages af Udvalget for Plan og Teknik.


Forvaltningens vurdering

Betegnelsen feriecenter er erstattet med betegnelsen hotelformål eller er taget ud af kommuneplantillægget i rammebestemmelserne for område 07.02.R06.

 

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Tillæg 19 godkendes med de foretagne ændringer, og

at notatet med vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-3717_doknr201104-18_v1_sagshistorik.docx
sagsnr18-3717_doknr192753-18_v1_kommuneplan tillæg_19.pdf.pdf
sagsnr18-3717_doknr201030-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger.doc

Bilag

Sagshistorik
Kommuneplan tillæg_19.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger


294. Lokalplan for Henne Strand Camping

Lokalplan for Henne Strand Camping

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik godkendte 15. august 2018 forslag til Lokalplan 07.02.L03 Henne Strand Camping. Forslaget har været i offentlig høring fra 23. august til 4. oktober 2018 og i fornyet høring fra 17. oktober til 2. november 2018. Forslaget blev sendt i supplerende høring, fordi Lokalplan 45 ikke var blevet aflyst for den matrikel, der omfatter Henne Strand Camping. Aflysningen blev skrevet ind i lokalplanen, som blev sendt til fornyet høring.

 

Formålet med lokalplanen er at kunne tilbyde et varieret overnatningstilbud for gæster ved Henne Strand samt understøtte udviklingen af bymidten og udviklingsplanen for Henne. Lokalplanen tager desuden højde for potentielle miljøkonflikter.

 

Ved høringsperiodens udløb var der kommet 7 høringssvar. Høringssvarene er kritiske overfor, at der må bygges op til 8,5 m i 2 etager, og at der i alt må bebygges 4.000 m2 i delafsnit 1, som er til hotelformål. Desuden udtrykkes der bekymring om muligheden for at bygge langs Strandvejen. Endelig er der udtrykt ønske om, at lokalplanen skal indeholde pligt til at blive medlem af Grundejerforeningen Henne Strand.

 

Erhvervsstyrelsen har indsendt bemærkninger til fire punkter i lokalplanen på baggrund af nationale interesser i kommuneplanlægningen. Varde Kommune har imødekommet Erhvervsstyrelsen og indskrevet de foreslåede ændringer i lokalplanen.

 

Det drejer sig om:

 • Betegnelsen feriecenter, der er blevet ændret til henholdsvis campingformål og hotelformål
 • Muligheden for arbejdende værksteder med salg af egne produkter bliver taget ud af lokalplanen
 • Muligheden for helårsbeboelse tages ud af lokalplanen
 • Lokalplan og kommuneplantillæg er suppleret med retningslinjer og rammer for områder, der kan blive udsat for oversvømmelse i overensstemmelse med kommunens klimatilpasningsplan, som det fremgår af bilag i Kommuneplan 2017.

 

Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 45, som vil blive aflyst med den endelige vedtagelse af Lokalplan 07.02.L03.

 

Tillæg 19 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før denne lokalplan kan vedtages.

 

Sagen er en B-sag, hvor både planforslag og endelig plan vedtages af Udvalget for Plan og Teknik.


Forvaltningens vurdering

Med den nuværende lovgivning er det ikke muligt at pålægge campingpladsen at være medlem af grundejerforeningen, fordi der var campingplads før 1987, hvor Lokalplan 45 blev vedtaget.

 

Området bliver med den nye lokalplan delt op i to. En del til campingformål og en til hotelformål og dermed erhverv. Lokalplan 54, der omfatter centerområdet med de forretningsdrivende i Henne Strand, indeholder ikke noget krav om medlemskab af en grundejerforening.

 

Forvaltningen vurderer med dette udgangspunkt, at der for den del, der omfatter hotelformål, heller ikke bliver indskrevet pligt til medlemskab af grundejerforening. Der er ikke hjemmel til at kræve, at campingdelen skal være medlem af grundejerforeningen, fordi der ikke er sket anvendelsesændring siden campingpladsen blev etableret. 

 

Det er forvaltningens vurdering, at en byggehøjde på 8,5 m harmonerer fint med de eksisterende bebyggelser som vandlandet og fitnesscenteret. For at sikre at bebyggelserne ikke kommer til at fremstå for massivt, er det derfor indskrevet i lokalplanens §§ 7.4 og 7.5, at facader skal opdeles for at fremstå mere varieret og med et spændende udtryk imod Strandvejen.

 

Mulighed for at bebygge op til 4.000 m2 i delområde 1 ligger fint indenfor kommuneplanramme 07.02.R06 maksimale bebyggelsesprocent på 30 %, der er hævet for en mere intensiv brug af området.

 

Desuden er det tilføjet, at der gives mulighed for at spildevandskloakere området, men at der i så fald skal udarbejdes et tillæg til Varde Kommunes spildevandsplan.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Lokalplan 07.02.L03 Henne Strand Camping med foreslåede ændringer godkendes,

at notatet med vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget godkendes, og

at Lokalplan 45 ophæves indenfor lokalplanområdet.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-01-2019

Jan Lings(A) og Søren Laulund(A) stiller følgende ændringsforslag:

 

Sagen tilbagesendes til forvaltningen, idet Udvalget ønsker,

at der i delområde 1 fastsættes byggelinje til skel på 5 m ved Gøgevej og Urfuglevej, 

at der ved randbebyggelse mod Gøgevej, Strandvejen og Urfuglevej må være en maks. byggehøjde på 6 m, og 

at der skal etableres opmarchbane/parkeringsfelt ved indkørsel til campingplads indenfor lokalplanområdet.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

X

 

 

Preben Friis-Hauge

V

X

 

 

Anders Linde

V

X

 

 

Niels Haahr  Larsen

V

X

 

 

Søren  Laulund

A

X

 

 

Jan Lings

A

X

 

 

Niels Christiansen

C

X

 

 

 

Forslaget er hermed vedtaget.

 

Udvalget tilføjede, at Udvalget ved konkrete byggeansøgninger får mulighed for at sikre et flot indtryk ved området ved indkørslen til Henne. Udvalget ønsker derfor at blive inddraget tidligt i processen ved konkrete byggeansøgninger, der adskiller sig væsentligt fra nuværende byggeri.

 

 

 sagsnr18-3716_doknr169889-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger.doc
sagsnr18-3716_doknr175045-18_v1_lp henne_strand camping.pdf.pdf
sagsnr18-3716_doknr200969-18_v1_samlede høringssvar forslag til lokalplan 07.02.l03_henne strand camping.pdf.pdf
sagsnr18-3716_doknr201062-18_v1_sagshistorik.docx

Bilag

Resumé af indkomne bemærkninger
Lp Henne_Strand Camping.pdf
Samlede høringssvar forslag til lokalplan 07.02.L03_Henne Strand Camping.pdf
Sagshistorik


295. Lokalplan for Byens Park i Ansager (Mariehaven)

Lokalplan for Byens Park i Ansager (Mariehaven)

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik godkendte 10. oktober 2018 forslag til Lokalplan 03.01.L01 Byens Park i Ansager. Forslaget har været i høring fra 22. oktober til 19. november 2018.

 

Lokalplanens formål er at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til rekreative formål samt område til blandet bolig og erhverv i form af kulturel virksomhed. Derudover giver lokalplanen mulighed for udvikling af de rekreative aktiviteter, som forbedrer muligheden for afholdelse af arrangementer samt adgangen til og brugen af området i øvrigt. Endelig fastlægges retningslinjer for ny bebyggelses omfang og placering.

 

Der er indkommet 4 høringssvar, hvoraf 2 ikke havde nogen bemærkninger. Høringssvarene handler primært om utilfredshed over, at Mariehaven ikke må udvide deres aktiviteter, samt muligheden for, at der må øves i alt 30 timer samlet set over 10 gange, hvor der kan blive afholdt arrangementer.

 

Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 3.7 Ansager Ferie- og fritidsområde og Lokalplan 44 Musik Galleriet i Ansager, som vil blive aflyst med den endelige vedtagelse af Lokalplan 03.01.L01 Byens Park i Ansager.

 

I forbindelse med den offentlige høring, har forvaltningen været i dialog med ejer og har på den baggrund justeret byggefelterne i lokalplanen.

 

Sagen er en B-sag, hvor både planforslag og endelig plan vedtages af Udvalget for Plan og Teknik.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med vurdering af indkomne bemærkninger.

 

Naturkorridoren langs åen er levested for to bilag IV-arter, odder og grøn kølleguldsmed. Med baggrund i dette fastholdes, at der ikke må bebygges på § 3-området indenfor lokalplanen. Det tillades, at der etableres bræddestier i § 3-området med en bredde på 1,5 m. Samtidig fastholdes antallet af spilledage og øvedage på henholdsvis 10 og dertilhørende mulighed for 3 sammenhængende timer til at øve dagen før i tidsrummet kl. 10-17.

 

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger ikke bør føre til ændringer i lokalplanen.


Konsekvens i forhold til visionen

Mariehaven giver mulighed for arrangementer under åben himmel.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Lokalplan 03.01.L01 Byens Park i Ansager vedtages uændret,

at notatet med vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget godkendes, og

at Lokalplan 3.7 Ansager Ferie- og fritidsområde og Lokalplan 44 ophæves indenfor lokalplanområdet.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr12-2139_doknr161317-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger forslag til lokalplan 03.01.l01 mariehaven i ansager.docx
sagsnr12-2139_doknr191944-18_v1_lokalplan 03.01.l01 byens park i ansager_inkl bilag.pdf.pdf
sagsnr12-2139_doknr201393-18_v1_samlede høringssvar forslag til lokalplan 03.01.l01 byens park i ansager.pdf.pdf
sagsnr12-2139_doknr201279-18_v1_sagshistorik.docx

Bilag

Resumé af indkomne bemærkninger forslag til lokalplan 03.01.L01 Mariehaven i Ansager
Lokalplan 03.01.L01 Byens Park i Ansager_inkl bilag.pdf
Samlede høringssvar forslag til lokalplan 03.01.L01 Byens Park i Ansager.pdf
Sagshistorik


296. Forslag. Horne Udviklingsplan

Forslag. Horne Udviklingsplan

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at kommunens lokalbyer skal have tilbudt af få udarbejdet en udviklingsplan. Derfor har forvaltningen i samarbejde med lokale interessenter og som udløber af to produktive workshops udarbejdet Horne Udviklingsplan. Udviklingsplanen udpeger tre hovedindsatsområder i Horne, og indeholder 10 konkrete idéer til projekter, der kan igangsættes.

 

En udviklingsplan er en plan, der udstikker visioner og retninger for udviklingsinitiativer i et givet område. Det er ikke en plan, der indgår i det formelle planhierarki, og den er derfor ikke juridisk bindende for den fremtidige administration. Den vil dog være med til at danne grundlag for blandt andet det videre kommune- og lokalplanarbejde, i det omfang den vedtages politisk.

 

Den lokale organisering bygges i første omgang op omkring Horne Sogneforening, som arbejder med at vejlede og assistere projekternes tovholdere med at implementere udviklingsplanens projekter.

 

Ved realiseringen af de enkelte projektidéer vil der være behov for finansiering og vejledning. Projektgrupperne samt styregruppen er blevet informeret om mulighederne for at ansøge om midler fra udviklingspuljen oprettet af Udvalget for Plan og Teknik.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Horne Udviklingsplan danner et godt udgangspunkt for den videre udvikling af Horne som bosætningsby, en by med et stort fællesskab og attraktive faciliteter. Realisering af planen kan bidrage til udvikling af byen og et i forvejen godt samarbejde i Horne, hvor man sammen kan udvikle ”en lille storby, hvor noget er småt, men alt er godt”.

 

Det vurderes nødvendigt, at kommunen understøtter planen med sparring til den lokale forening/bestyrelse og eksempelvis hjælp til og vejledning om fundraising og projektledelse.

 

Udviklingsplanen bør sendes i offentlig høring i henhold til gældende retningslinjer, inden den tiltrædes som retningsgivende for Varde Kommunes videre planlægning og initiativer i Horne.


Konsekvens i forhold til visionen

Udviklingsplanen indeholder projekterne ”I vikingernes fodspor” og ”Forbedring af Vikingelunden”, der lægger op til en opgradering af og en bedre udnyttelse af byens omkringliggende natur.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Udviklingsplanen foreslås sendt i offentlig høring i fire uger, inden forelæggelse for Byrådet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til Horne Udviklingsplan tiltrædes som Varde Kommunes forslag til en visionsplan for den videre udvikling af Horne,

at udviklingsplanen sendes i fire ugers offentlig høring inden forelæggelse for Byrådet, og

at forvaltningen fortsætter med at understøtte udviklingsarbejdet gennem hjælp og vejledning til fundraising og projektledelse med henblik på at understøtte styregruppen i udmøntningen af udviklingsplanens enkelte projekter.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-6761_doknr3379-19_v1_horne udviklingsplan -forslag til pt.pdf

Bilag

Horne Udviklingsplan -Forslag til PT


297. Puljen til realisering af udviklingsplaner 2019

Puljen til realisering af udviklingsplaner 2019

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik understøtter gennem ”Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner” (Puljen) det lokalt forankrede arbejde med udviklingsplanerne.

 

Puljens midler tildeles konkrete projekter der medvirker til virkeliggørelsen af visioner og ønsker, der er udtrykt i byernes udviklingsplaner.

 

Puljen kan yde støtte til projekter med forbindelse til udviklingsplanerne med op til 50 % af projektets udgifter. Det resterende beløb skal findes lokalt gennem fondsansøgninger, lokal medfinansiering og dels frivilligt arbejde.

 

Der er i budget 2019 og efter omdisponering af budget (Byrådet 4. december 2018) afsat følgende midler til Pulje til byfornyelse og udviklingsplaner for perioden 2019-2022. Pulje til byfornyelse og udviklingsplaner er fra 2021 i budgettet sammenlagt med landsbyfornyelsespuljen.

 

 

Pulje til byfornyelse og udviklingsplaner

Pulje til landsbyfornyelse

Pulje til byfornyelse, landsbyfornyelse og udviklingsplaner*

2019

2,1 mio. kr.

1,5 mio. kr.

 

2020

2,0 mio. kr.

1,5 mio. kr.

 

2021

 

 

3 mio. kr.

2022

 

 

4 mio. kr.

 

Som følge af gennemførte administrative besparelser, foreslår forvaltningen ændringer til administrationen af ”Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner”.


Forvaltningens vurdering

Der kan fremadrettet uddeles færre midler. Derfor vil det være mest hensigtsmæssigt at uddelingen sker én gang årligt. Med færre midler er det overvejende sandsynligt, at der skal prioriteres mellem de indsendte projekter. Med en årlig tildeling sikres det, at der er et samlet overblik over potentielle projekter, og at Udvalget ved tildelingen bevilliger midlerne til de projekter, der er bedst bearbejdet og skaber den største værdi. Ansøgningsfristen til puljen i 2019 fastsættes til 20. maj 2019.

 

Herudover er det af hensyn til de administrative besparelser nødvendigt at omlægge arbejdsopgaverne i Plan og Vækst. Det får også konsekvenser for de ressourcer, der er til rådighed til administration af puljer. Som følge af at puljen foreslås uddelt en gang årligt, vil der fremover kun blive afholdt én workshop forud for ansøgningsfristen.

 

Arbejdet med evaluering af udviklingsrådene i Varde Kommune pågår. Dette arbejde indeholder tiltag, som kan have indflydelse på det fremadrettede arbejde med udviklingsplanerne. Derfor vil prioriteringssagen for udarbejdelse af områdeplaner og udviklingsplaner 2019 først blive behandlet på udvalgsmødet 7. februar 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner fremover uddeles én gang årligt.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.

298. O Landsbyfornyelsespuljen 2018 - status

O Landsbyfornyelsespuljen 2018 - status

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik fastsatte følgende fokusområder for anvendelse af landsbyfornyelsespuljen i 2018:

 • Ejendomme i meget dårlig stand, herunder eventuelle opkøb
 • Erhvervsejendomme i byområder
 • Støtte til byrumsudvikling i form af f.eks. såning af græs og en begrænset mængde byrumsinventar.

 

Forvaltningen har i 2018 været tilbageholdende med udmøntning af puljens midler, fordi der i 2018 været flere store sager. Der er imidlertid kommet afklaring om udgifterne til de nævnte sager, og udmøntning af puljemidlerne for 2018 er derfor i fuld gang.

 

Forvaltningen er for tiden i dialog om nedrivning af stuehuset på Torbølvej 6 i Outrup og Tamhøjvej 2 (den gamle kro) i Gårde.

 

Derudover er det i løbet af 2018 tilkendegivet, at Varde Kommune vil forestå nedrivning af Hovedgaden 2 i Skovlund, hvis det lykkes borgerne i Skovlund at købe ejendommen.

 

Forvaltningen har på den baggrund behandlet i 10 sager under ”Landsbyfornyelsespuljen” samt ”Ordinær byfornyelse” i 2018, deriblandt

 • 6 nedrivninger
 • 2 nedrivningssager, hvor der er aftale om nedrivning, men igangsættelse afventes
 • 2 sager, hvor der er foregået en delvis rensning af jorden med efterfølgende beplantning, fordi det sikres, at grunden ikke anvendes til rekreative formål.

Konsekvens i forhold til visionen

Faldefærdige ejendomme skæmmer nærområdet, uanset om det er i by eller på landet. Naturoplevelsen på landet påvirkes derfor positivt af nedrivning af sådanne ejendomme.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Lov om byfornyelse


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-01-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr16-3038_doknr198867-18_v1_nedrivninger mm. 2018.pdf.pdf

Bilag

Nedrivninger mm. 2018.pdf


299. Landsbyfornyelsespuljen 2019

Landsbyfornyelsespuljen 2019

Sagsfremstilling

Som led i ”Vækstplan DK” blev det besluttet, at der fra 2014 skulle afsættes midler til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger i byer med færre end 3.000 indbyggere og landdistrikter. Midlerne blev afsat under lov om byfornyelse og udvikling af byer. Varde Kommune afsætter midler til formålet, som suppleres fra den statslige pulje.

 

De støtteberettigede aktiviteter omfatter:

 • Istandsættelse af private udlejningsboliger
 • Istandsættelse af nedslidte ejer- og andelsboliger
 • Nedrivning af nedslidte boliger
 • Nedrivning af private erhvervsbygninger
 • Istandsættelse af erhverv i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv
 • Ombygning af erhverv til udlejningsboliger
 • Istandsættelse af forsamlingshuse
 • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
 • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

 

Varde Kommune har efter omdisponering af puljemidler (Byrådet 4. december 2018) afsat 1,5 mio. kr. i en pulje til landsbyfornyelse i 2019. Kommunens midler suppleres med et beløb fra staten. Varde Kommune har fra starten af 2019 mulighed for refusion på 60 % af nedrivningsomkostningerne inden for rammerne af den statsligt fastsatte ramme, som udmeldes fra styrelsen i starten af 2019. Refusionsmidlerne er til rådighed for kommunerne i 24 måneder fra offentliggørelsesdatoen.


Forvaltningens vurdering

Varde Kommunes landsbyfornyelsespulje vil i starten af 2019 blive suppleret med et refusionsbeløb fra staten. Der forventes med baggrund i foregående års refusionsbeløb ca. 1 mio. kr. fra staten som supplement til de 1,5 mio. kr., som Varde Kommune har afsat. Dog kan finanslovsforhandlingerne for 2019 betyde et øget refusionsbeløb til Landsbyfornyelsespuljen allerede fra 2019.

 

Forvaltningen vurderer, at der aktuelt er god efterspørgsel efter midlerne i Landsbyfornyelsespuljen, specielt til nedrivninger. Forvaltningen har derudover sager liggende, som prioriteres i 2019.

 

Landsbyfornyelsespuljen indeholder andre værktøjer end nedrivning, men forvaltningen vurderer fortsat, at der er størst værdi i fjernelse af de mest faldefærdige ejendomme samt mulig støtte til byrumsudvikling på den tomme grund i forbindelse med nedrivning i landsbyer.

 

Forvaltningen foreslår på den baggrund følgende fokuspunkter for anvendelse af puljen i 2019:

 • Ejendomme i meget dårlig stand, primært med fokus på stuehuse, herunder eventuelle opkøb
 • Erhvervsejendomme i byområder
 • Støtte til byrumsudvikling i form f.eks. såning af græs og en begrænset mængde byrumsinventar i form af en bænk eller lignende.

Konsekvens i forhold til visionen

Faldefærdige ejendomme skæmmer nærområdet, uanset om det er i by eller på landet. Naturoplevelsen på landet påvirkes derfor positivt af nedrivning af sådanne ejendomme.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Lov om byfornyelse.


Økonomi

Ingen

 

Økonomiafdeling har ingen yderligere bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at fokuspunkterne for 2019 godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.

300. Vild med Vilje i Varde Kommune

Vild med Vilje i Varde Kommune

Sagsfremstilling

Grønt Råd i Varde Kommune har drøftet konceptet ”Vild med Vilje” og set eksempler på, hvordan andre kommuner arbejder med at skabe mere biodiversitet og liv i grønne områder. På denne baggrund har Grønt Råd anbefalet, at Varde Kommune igangsætter arbejdet med at skabe grønne områder, der bliver rigere på naturens mangfoldighed, samt melder kommunen ind i Vild med Vilje ordningen.

 

I Varde Kommunes naturpolitik indgår et indsatsområde om, at der arbejdes med projekter, der fremmer en mere naturvenlig drift af kommunens grønne områder, grøfte- og vejkanter.

 

Som opfølgning på dette har forvaltningen sammen med Grønt Råd besigtiget konkrete projekter i Kolding Kommune. Kolding Kommune indgår i Vild med Vilje og har gennemført en række projekter med det formål at fremme biodiversitet og natur. Formidling og kommunikation af projekterne har været et væsentligt element i Kolding Kommunes arbejde med projekterne. Det har været vigtigt at oplyse om, at tiltagene ikke er resultat af besparelser og mislighold i driften fra kommunens side, men at Vild med Vilje projekterne skal fremme en rigere natur og være eksempler til inspiration.

 

Formålet med en mere naturvenlig pleje af grønne områder er at skabe bedre levesteder for dyr og planter og dermed fremme biodiversiteten og naturkvaliteten i hverdagsnaturen. En ændret pleje kan samtidig tilføre andre oplevelsesværdier for brugerne af området. Rent æstetisk vil områderne fremtræde med mere naturpræg, men også med større variation i udtryk.

 

I forlængelse af indmeldelse i Vild med Vilje vil forvaltningen udarbejde forslag til hvilke projekter, der kan være de første projekter i Varde Kommune.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at forslaget er i god overensstemmelse med indsatsen i naturpolitikken, og at konceptet Vild med Vilje er med til at synliggøre kommunens målsætninger og arbejdet for fremme af en rigere natur i de grønne områder.

 

Forvaltningen vurderer samtidigt, at kommunikation og formidling af projekterne skal prioriteres højt i forbindelse med planlægning og omlægning af plejen til mere naturpræg.


Konsekvens i forhold til visionen

Realisering af Vild med Vilje projekter vil være med til at skabe bedre forståelse for værdien af øget naturkvalitet og dermed understøtte og formidle visionen.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Udgiften til Vild med Vilje partnerskabet er ca. 10.000 kr. og dækkes for 2019 af afsatte midler til naturpolitikken.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Varde Kommune tilmelder sig Vild med Vilje som en forsøgsordning i et år, hvorefter ordningen evalueres i Grønt Råd og Udvalget for Plan og Teknik, og

at forvaltningen udarbejder forslag til projekter til naturfremme gennem ændret plejeindsats.

 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-01-2019

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at det er vigtigt, at projekter igangsættes allerede i 2019.

 sagsnr18-13820_doknr200974-18_v1_kolding kommune oplysning om vild med vilje.pdf

Bilag

Kolding Kommune: Oplysning om Vild med Vilje


301. Anmeldelser efter naturbeskyttelsesloven § 19 b

Anmeldelser efter naturbeskyttelsesloven § 19 b

Sagsfremstilling

De indgåede aftaler fra naturgenopretningsprojektet Operation Engsnarre udløber i disse år. Byrådet besluttede 6. marts 2018 at igangsætte et hydrologiprojekt i Ho Bugt, som søger at fastholde den ekstensive drift på dele af de tidligere Operation Engsnarre-arealer.

 

I de 20-årige MVJ-aftaler i projektet (miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger) indgik blandt andet en hævning af vandstanden i grøfterne, en udfasning af gødskning og ændring af tidspunktet for første høslæt. Projektets formål var at forbedre forholdene for områdets engfugle, herunder engsnarre.

 

Den ændrede vandstand på arealerne i operation Engsnarre er reguleret ved afgørelser efter vandløbsloven for de enkelte delområder. Afgørelserne er ikke tidsbegrænsede.

 

Der er en undtagelse i naturtypebekendtgørelsen, der giver mulighed for at genoptage den tidligere drift på et areal i indtil et år efter udløbet af en aftale om ekstensivering af driften (f.eks. en MVJ-aftale). Forvaltningen har nu modtaget 5 konkrete anmeldelser om genoptagelse af den oprindelige drift, som gjaldt før de 20 årige aftaler i Operation Engsnarre-området blev indgået i slutningen af 1990’erne.

 

Anmeldelserne er foretaget efter naturbeskyttelsesloven (NBL) § 19 b. Bestemmelsen medfører, at en stribe aktiviteter i Natura 2000-områder, der ikke kræver tilladelse efter anden lovgivning, skal anmeldes til kommunen. Det gælder bl.a. ”Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller høslæt”. Kommunen skal ved behandling af anmeldelsen vurdere virkningen på området under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger. Hvis det ikke kan udelukkes, at den anmeldte aktivitet vil skade Natura 2000-området, skal kommunalbestyrelsen tage skridt til at begrænse eller forhindre aktiviteten eller at sikre fortsættelse af den hidtidige drift. 

 

Der er i 2. halvår 2018 indgået i alt 5 anmeldelser om genoptagelse af tidligere drift indenfor de tidligere Operation Engsnarre-arealer, og i alt er ca. 122 ha berørt (se kortbilag). Der kan potentielt anmeldes genoptagelse af den oprindelige drift på i alt 1.250-1.300 ha i Varde Kommunes del af Operation Engsnarre-området. Generelt anmeldes, at man ønsker, at vende tilbage til den oprindelige driftsform, dvs. intensiv slæt/afgræsning efter almindelige gældende gødningsnormer og regler. Anmeldelserne omfatter generelt også en tilbagevenden til de afvandingsforhold, der gjaldt før MVJ-aftalerne blev indgået.

 

Når Kommunen har modtaget en anmeldelse efter NBL § 19 b, skal kommunen indenfor 4 uger afgøre, om der er behov for yderligere 6 måneder til at vurdere, om den anmeldte drift må iværksættes, eller om der er forhold i den konkrete sag, der gør, at de ønskede ændringer i driften ikke må gennemføres. Fristen på de 4 uger løber først, når sagen er tilstrækkeligt oplyst.


Forvaltningens vurdering

Det er væsentligt at adskille driften på arealerne fra ændringer i afvandingsforholdene på arealerne. En anmeldelse om at vende tilbage til den oprindelige driftsform med øget intensitet af høslæt og afgræsning skal anmeldes efter NBL § 19 b.

 

Derimod vurderer forvaltningen, at det kræver en ny regulering efter vandløbsloven, hvis afvandingen af engene skal ændres, herunder at fjerne tekniske anlæg, uanset om det er stryg, jordpropper, stemmeværk mv.

 

Forvaltningen vurderer, at der på baggrund af de nuværende oplysninger er behov for en nærmere vurdering af konsekvenser af de anmeldte aktiviteter, jf. NBL § 19 b. Det kan ikke udelukkes, at de anmeldte aktiviteter vil være i modstrid med områdets bevaringsmålsætninger.

 

Kommunen vil være erstatningsansvarlig over for lodsejer for eventuelt påbud/aftaler om fastholdelse af den nuværende drift.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Naturbeskyttelsesloven § 19 b

Naturtypebekendtgørelsen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forvaltningen bemyndiges til at afgøre, om der er behov for yderligere 6 måneder til at vurdere, om den anmeldte drift må iværksættes, eller om der er forhold i den konkrete sag, der gør, at de ønskede ændringer i driften ikke må gennemføres, og

at punktet videresendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv til orientering.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr19-210_doknr3333-19_v1_19banmeldelservardeaadal.pdf.pdf

Bilag

19BanmeldelserVardeAAdal.pdf


302. Udvalget for Plan og Tekniks studietur 2019

Udvalget for Plan og Tekniks studietur 2019

Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår, at Udvalget for Plan og Tekniks studietur udsættes til efteråret 2019.

 

Udvalget besluttede 10. oktober 2018, at Udvalgets studietur i 2019 skulle afvikles i maj eller juni 2019, og at der måtte planlægges med afrejse på en søndag.

 

Udvalget gav på samme møde udtryk for, at turens emne skal være byplanlægning, natur og turisme.

 

Forvaltningen orienterede på udvalgsmødet 15. november 2018 om, at planlægningen af studieturen ville tage udgangspunkt i Bilbao som destination, fordi denne nordspanske by har gennemført en markant byudvikling med fokus på turisme.

 

Valg til EU-parlamentet 26. maj 2019 gør, at eneste mulighed for at imødekomme denne beslutning var ved at lægge turen i dagene 5.-8. maj 2019.

 

Forvaltningen har konstateret, at en studietur på disse dage vil ligge meget tæt på Udvalget for Økonomi og Erhvervs studietur (28.-1. maj), møde i Udvalget for Økonomi og Erhverv (8. maj) og KL’s Socialpolitiske Forum (9.-10. maj).

 

Tre af udvalgets medlemmer sidder også i Udvalget for Økonomi og Erhverv, og to medlemmer skal deltage KL’s Socialpolitiske Forum.

 

Byrådet besluttede 19. juni og 4. september 2018, at udvalgene kan gennemføre en studietur til udlandet i byrådsperioden 2018-2021, og at studieturen skal gennemføres med en økonomisk ansvarlighed. Forvaltningen arbejder ud fra en udgiftsramme på 10.000 kr. pr. deltager og med deltagelse af op til 3 medarbejdere fra forvaltningen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Udvalgets studietur med fordel kan flyttes til efteråret 2019, og foreslår, at den afvikles i dagene 9.-12. oktober 2019 med mulighed for hjemkomst om lørdagen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Byrådet har 19. juni og 4. september 2018 besluttet, at udvalgene kan gennemføre en studietur til udlandet i byrådsperioden 2018-2021, og at studieturen skal gennemføres med en økonomisk ansvarlighed.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Plan og Tekniks studietur til Bilbao afvikles i dagene 9.-12. oktober 2019.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

303. O AFLD's anbefaling for indsamling af genanvendeligt husholdningsaffald

O AFLD's anbefaling for indsamling af genanvendeligt husholdningsaffald

Sagsfremstilling

AFLD's bestyrelsesformand har fremsendt AFLD’s anbefaling til de overordnede principper for indsamling af husholdningsaffaldet. AFLD's bestyrelse anbefaler ejerkommunerne, at forslaget danner grundlag for fastlæggelsen af deres fremtidige indsamlingssystem.


Forvaltningens vurdering

Udvalget for Plan og Teknik besluttede 8. juni 2018 at indføre indsamling af organisk affald.

 

Forvaltningen samarbejder med Din Forsyning A/S om at indføre indsamling af organisk affald fra slutningen af 2019. Desuden bliver det et oplæg til den kommende affaldsplan, at der skal ske indsamling af farligt affald i en problemaffaldskasse. Når disse tiltag er gennemført, svarer Varde Kommunes affaldsindsamling til AFLD’s anbefalinger.


Konsekvens i forhold til visionen

Med de foreslåede tiltag vil der ske en bedre genanvendelse/nyttiggørelse af affaldet. Dette er i god overensstemmelse med visionen.


Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-01-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr15-13172_doknr180931-18_v1_brev til ejerkommunerne - afld - håndtering af genanvendeligt husholdningsaffald!.pdf
sagsnr15-13172_doknr180962-18_v1_aflds anbefaling til ordning for indsamling af genanvendeligt husholdningsaffald.pdf.pdf

Bilag

Brev til ejerkommunerne - AFLD - håndtering af genanvendeligt husholdningsaffald!
AFLDs anbefaling til ordning for indsamling af genanvendeligt husholdningsaffald.pdf


304. O Vandværkstakster for 2019

O Vandværkstakster for 2019

Sagsfremstilling

Forvaltningen godkender én gang om året taksterne for de almene vandværker i Varde Kommune. Forvaltningen har godkendt taksterne for 2019.

 

Kommunen fører økonomisk tilsyn med takstblade for vandværkerne for at sikre, at taksterne er rimelige, og at takstfastsættelsen danner basis for god vandværksdrift.

 

Andelsvandværket Helle Vest har en væsentlig ændring i deres takster for 2019. Vandværket har indført et nyt investeringsbidrag, som medfører, at det faste årlige bidrag øges. Ifølge vandværkets investeringsplan skal de foretage en række renoveringer i de kommende år. Andelsvandværket Helle Vests vand stiger fra 19,57 kr./m3 til 26,18 kr./m3 inkl. målerleje, moms og statsafgifter ved et standardforbrug på 170 m3/år.

 

Vandet fra vandværkerne i Varde Kommune koster i 2019 fra 12,98 kr./m3 til 26,18 kr./m3 inkl. målerleje, moms og statsafgifter, jf. bilag. De dyreste vandværker i kommunen er i prioriteret rækkefølge Andelsvandværket Helle Vest, Grærup Vandværk og Vejers Strand Vandværk, som har en pris i intervallet 26,18 kr./m3 til 21,71 kr./m3 inkl. målerleje, moms og statsafgifter. I bilaget ses en oversigt over prisudviklingen for 2018-2019 på vandet fra vandværkerne.

 

10 vandværker har øget prisen for 2019. Statsafgiften er konstant i forhold til 2018. Begrundelserne for prisstigningerne fremgår af bilaget.


Forvaltningens vurdering

Generelt overholder taksterne for vandværkerne reglerne for administration af vandforsyningsloven.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Vandforsyningsloven

Vandsektorloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-01-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

 sagsnr15-14232_doknr197542-18_v1_vandværkernes priser 2019.docx

Bilag

Vandværkernes priser 2019


305. O Indsatser i Vandområdeplanen 2019

O Indsatser i Vandområdeplanen 2019

Sagsfremstilling

Varde Kommune skal som en del af statens vandområdeplan og den efterfølgende landbrugspakke gennemføre en række indsatser i vandløbene og etablere vådområde. Formålet med indsatserne er at forbedre vandløbene som levested for dyr og planter og derved sikre opfyldelse af de målsætninger, der er for vandløbene. Formålet med vådområder er at mindske udledningen af kvælstof til Vadehavet og Ringkøbing Fjord.

 

I Varde Kommune skal der i planperioden 2016-2021 gennemføres:

 

Okkeranlæg

12 stk.

Vandløbsrestaurering

67 km

Spærringsfjernelse

25 stk.

Vådområder – Kvælstof

4-5 stk.

Vådområder – Fosfor

1 stk.

 

Forvaltningen har indtil nu skabt passage ved 13 spærringer, etableret et vådområde og gennemført 3 forundersøgelser for okkeranlæg og vandløbsrestaurering.

 

Forvaltningen har for 2019 planlagt at arbejde på følgende projekter:

 

Kybæk

Detailprojektering og gennemførelse.

Vådområde ved Hodde

Detailprojektering og gennemførelse

Outrup bæk

Detailprojektering og gennemførelse

Autrup bæk

Forundersøgelse

Frisvad Møllebæk

Forundersøgelse

Roust Møllebæk

Forundersøgelse

Østerbæk – Kvælstof vådområde

Forundersøgelse

Ovnbøl – Kvælstof vådområde

Forundersøgelse

Søvig – Fosfor vådområde

Forundersøgelse

 

I alt skal der laves indsatser for ca. 50 mio. kr. Indsatserne er fuldt finansieret af staten, inkl. lønudgifter til Varde Kommunes medarbejdere.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at indsatserne i Vandområdeplanen er med til at skabe gode betingelser for plante og dyrelivet i vandløbene og vådområderne er med til at sikre, at de betingelser der er i landbrugspakken bliver opfyldt til gavn for landbruget i Varde Kommune.


Konsekvens i forhold til visionen

Indsatserne er i høj grad sammenfaldende med ”Vi i Naturen”, fordi indsatserne vil forbedre forholdene for dyr og planter, som vil understøtte naturturisme og i særdeleshed lystfiskerturisme.


Retsgrundlag

Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-01-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

 sagsnr18-15144_doknr198011-18_v1_notat.docx

Bilag

Projekter i 2019


306. O Lovændring - ekspropriation og tilslutningspligt

O Lovændring - ekspropriation og tilslutningspligt

Sagsfremstilling

Planloven er med virkning fra 1. januar 2019 ændret på følgende områder:

 

Tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning

Det er ikke længere muligt at skrive bestemmelser om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning ind i lokalplaner. Loven ophæver således kommunernes adgang til at pålægge nye forbrugerbindinger i form af tilslutnings- og forblivelsespligt for såvel eksisterende byggeri som nybyggeri i varmeforsyningsområder, hvor der i dag ikke allerede er pålagt forbrugerbindinger. Eksisterende forbrugerbindinger forbliver i kraft.

 

Uddybet redegørelse om mulighed for ekspropriation

Lokalplaner skal indeholde en mere uddybet redegørelse i forhold til mulighederne for at ekspropriere efter en lokalplan. Formålet er at sikre en så tidlig information som muligt til berørte borgere om kommunens adgang til at ekspropriere i medfør af en konkret lokalplan, hvis betingelserne for ekspropriation i øvrigt er opfyldt. Bestemmelsen kan ligeledes medvirke til, at kommunerne på dette tidlige tidspunkt i planlægningen foretager den første indledende vurdering af, om ekspropriation kan blive et nødvendigt indgreb til realisering af en given lokalplan.

 

5-års frist for ekspropriation

Ekspropriation til virkeliggørelse af en lokalplan skal nu ske senest 5 år efter lokalplanen er vedtaget. Formålet er at begrænse usikkerhedsperioden for borgere, der eventuelt kan få deres ejendom eller rettigheder over ejendom eksproprieret i henhold til en lokalplan. Tidsfristen betyder, at ejere af ejendomme, som omfattes af en lokalplan, kan være sikre på, at de ikke risikerer at blive eksproprieret på grund af lokalplanen efter fristen. Herved sikres det, at ekspropriation efter planloven ikke sker på grundlag af ældre og måske ikke helt tidssvarende lokalplaner, men at en eventuel ekspropriationsproces sker inden for rimelig tid i forhold til den offentlighedsproces, der er gennemført i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen. Der har ikke tidligere været en frist for ekspropriation.

 

Alle lokalplanforslag, der ikke er offentliggjort inden 1. januar 2019, skal derfor tilrettes, så det fremgår, at der ikke længere er tilslutningspligt, ligesom redegørelsen vedrørende ekspropriation skal uddybes.  


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-01-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

307. O Oversigter

O Oversigter

Sagsfremstilling

Oversigter:

 • Plansager
 • Igangværende projekter i Ejendomscenteret
 • Verserende klager ved Natur- og Miljøklagenævnet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at oversigterne tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-01-2019

Oversigterne blev taget til efterretning.sagsnr19-364_doknr6693-19_v1_oversigt over plansager 2019.pdf
sagsnr17-10870_doknr2556-19_v1_verserende klager hos nmkn pr. 4. januar 2019.pdf
sagsnr16-415_doknr7080-19_v1_igangværende projekter ejendom 2019.xlsx

Bilag

Oversigt over plansager 2019
Verserende klager hos NMKN pr. 4. januar 2019
Igangværende projekter Ejendom 2019


308. O Kommende sager

O Kommende sager

Sagsfremstilling

Kommende sager:

 • Kommuneplantillæg, tilbageførsel til landzone i Billum
 • VVM-redegørelse for udvidelse af biogasanlæg ved Nr. Nebel
 • Lokalplan for erhvervsområde ved nuværende rideskole på Engdraget, Varde
 • Lokalplan for boligområde i Outrup – Landsbyudvikling
 • Lokalplan for boligområde i Outrup
 • Lokalplan for Ho Minigolf og Fiskesø
 • Lokalplan for boliger ved Blåvandvej i Blåvand (PL § 14)
 • Lokalplan for Rideskole i Varde Nord
 • Lokalplan for sommerhusområder i Blåvand
 • Lokalplan for ferie- og fritidsformål i Ho
 • Justering af Lokalplan 35 for Vardegårdvej i Varde Nord
 • Ophævelse af LP 2.4 for et boligområde i Gl. Tistrup
 • Ophævelse af lokalplan 9 for tæt-lavbebyggelse i Ølgod
 • Tilbageførsel til landzone i Billum
 • Oversigt over private søer med offentlig adgang/opdateret liste over oprensning af søer
 • Lov om betalingsparkering
 • Evaluering af parkeringsregulativ

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-01-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

309. Gensidig orientering - Lukket punkt