UDVALG

Udvalget for Plan og Teknik

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

05-12-2018 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

05-12-2018 16:00:00


PUNKTER

262. Godkendelse af dagsorden
263. Områdeplan Oksbøl
264. Kommuneplantillæg for Varde Fritidscenter
265. Lokalplan for Varde Fritidscenter
266. Strategisk helhedsplan for Varde midtby
267. Temamøder 2019
268. Ændring af mødedatoer
269. Drøftelse. Langtidsparkering - Scenarier for udvikling
270. O Etablering af tilbud om hjælp til rejsekort i Borgerservice
271. O Kommende sager
272. Gensidig orientering - Lukket punkt262. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 05-12-2018

Godkendt med følgende ændringer:

 • Pkt. 269. ændres til en drøftelsessag
 • Pkt. 270. Overskriften tilføjes O således: ”O Etablering af tilbud om hjælp …”

 

Deltog ikke i behandling af punktet: Niels Christiansen og Søren Laulund

263. Områdeplan Oksbøl

Områdeplan Oksbøl

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 27. september 2018 ”Forslag til Områdeplan Oksbøl”.

Forslaget har været i offentlig høring fra 4. oktober til og med 1. november 2018. Der er i høringsperioden modtaget 7 høringssvar, der i høj grad drejer sig om trafikforhold i Oksbøl (i områdeplanen nævnt under øvrige forhold) samt supplerende bud på udformningen af området omkring Kulturtorvet/det forhenværende Ravmuseum.

 

Forvaltningen har på baggrund af de indkomne høringssvar foretaget mindre redaktionelle tilretninger og tilføjet lidt ekstra beskrivelse af de grønne elementer ved Kulturtorvet og i Vestergade, hvor det er hensigten, at skoven ”trækkes” ind i bymidten.

 

Forvaltningen har med sparring fra en styregruppe under Oksbøl Borger- og Erhvervsforening udarbejdet områdeplanen for Oksbøls bymidte. Områdeplanen er udarbejdet med inspiration fra Oksbøl Udviklingsplan, Tryghed midt i naturen, der blev vedtaget i april 2016. Med områdeplanen lægges der vægt på skabelsen af en attraktiv bymidte med handel, rekreation og synlige forbindelser til Oksbøls mange tilbud.

 

Områdeplanens formål er at fungere som retningsgivende plan for udviklingen i Oksbøls bymidte samt enkelte forbindelsesled til denne. Planen er ikke juridisk bindende, men vil danne rammen om fremtidige lokalplaner i området og således medvirke til skabelsen af en sammenhængende og harmonisk udvikling af byen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at ”Områdeplan Oksbøl” vil danne et perspektivrigt grundlag for udviklingen i Oksbøls bymidte.

 

Områdeplanen omfatter den centrale del af Oksbøls bymidte. Det er et ønske fra Oksbøl Borger- og Erhvervsforening, at der på længere sigt etableres trafikomlægninger, der skal sikre et større flow af besøgende gennem bymidten. Der er i forbindelse med udarbejdelse af planen udarbejdet forskellige bud på, hvordan dette kan ske. I forbindelse med høring af planen, er der indkommet ønske fra styregruppen om, at disse indarbejdes i planen. De fremtidige trafikstrømme som følge af det kommende flygtningemuseum er endnu ikke kendt, og derfor er der ikke lavet egentlige trafikanalyser og trafiktekniske vurderinger af, hvordan trafikken eventuelt kan omlægges. Forvaltningen vurderer derfor, at det er uhensigtsmæssigt at lade illustrationer af konkrete løsninger indgå i planen, fordi det kan skabe forventninger til ændringer i det fysiske miljø, der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelig faglig sikkerhed for kan få de tilsigtede virkninger.


Konsekvens i forhold til visionen

Områdeplanen fokuserer på en rekreativ forbindelse mellem Oksbøl Bypark og Aal Plantage med skabelsen af en rekreativ oase ved forbindelsens midtpunkt i Vestergade. Skoven søges således trukket ind i Vestergade, hvor det grønne element også søges udbygget i retning af Sønderport/Turisthotellet.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Områdeplanen, der fremstiller et fremtidsscenarium for området, indeholder i sig selv ingen udgifter. Gennemførelse af nogle af de nogle af de foreslåede projekter og indsatser kan medføre fremtidige budgetønsker. Et eksempel kunne være et eventuelt områdefornyelsesprojekt.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ”Områdeplan Oksbøl” vedtages som ramme for udviklingen af Oksbøls bymidte.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 05-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget ønsker en løbende orientering om infrastruktur og trafikale forhold i forbindelse med planlægning, etablering og drift af flygtningemuseet.sagsnr16-9565_doknr177394-18_v1_områdeplan oksbøl - høringssvar samlet 19-11-2018.pdf.pdf
sagsnr16-9565_doknr180980-18_v1_områdeplan oksbøl ny 23-11-2018-compressed.pdf.pdf
sagsnr16-9565_doknr180782-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger samt udkast til byrådets vurdering af disse 23-11-2018.pdf.pdf
sagsnr16-9565_doknr138900-18_v1_plantyper udkast.docx

Bilag

Områdeplan Oksbøl - Høringssvar samlet 19-11-2018.pdf
Områdeplan Oksbøl NY 23-11-2018-compressed.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger samt udkast til byrådets vurdering af disse 23-11-2018.pdf
Plantyper udkast


264. Kommuneplantillæg for Varde Fritidscenter

Kommuneplantillæg for Varde Fritidscenter

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog 29. august 2018 Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2017. Forslaget har været i offentlig høring fra 3. september til 4. november 2018.

 

Tillæg 18 til Kommuneplan 2017 giver mulighed for, at Varde Fritidscenter fremadrettet kan rumme en række yderligere funktioner, bl.a. overnatningsmuligheder for områdets brugere samt mulighed for etablering af private klinikker og liberale erhverv i tilknytning til fritidscentret. Tillægget hæver desuden bebyggelsesprocenten fra 10 til 30, fordi fritidscentret ønsker mulighed for at udvide, og områdets eksisterende rummelighed er tæt ved udnyttet. Et mindre areal, der allerede benyttes til boldbaner, inddrages i kommuneplanrammen for fritidscentret.

 

Tillæg 18 omfatter et område på ca. 14,6 ha i byzone, der er udlagt til rekreative formål i Kommuneplan 2017. Den overordnede anvendelse af området ændres således ikke.

 

Kommuneplantillægget giver mulighed for ny miljøfølsom anvendelse i form af bl.a. overnatningsmuligheder ca. 60 m fra skellet mod hhv. pelscenteret og varmeværkets skel mod Lerpøtvej.

 

Ved høringsperiodens udløb var der ikke indkommet bemærkninger.

 

Tillæg 18 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Lokalplan 23.02.L15 kan vedtages endeligt.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at give mulighed for at udvide faciliteterne ved fritidscentret.

 

Området er allerede omfattet af en rekreativ ramme i kommuneplanen, og derfor bliver de omkringliggende virksomheder ikke pålagt yderligere restriktioner. Ved etablering af overnatningsfaciliteter i planområdet vil flere dog opleve eventuelle påvirkninger fra omkringliggende virksomheder.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Tillæg 18 til Kommuneplan 2017 vedtages uændret.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 05-12-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-4073_doknr170418-18_v1_tillæg 18.pdf

Bilag

Tillæg 18


265. Lokalplan for Varde Fritidscenter

Lokalplan for Varde Fritidscenter

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog 29. august 2018 Forslag til Lokalplan 23.02.L15. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra 3. september til 4. november 2018.

 

Lokalplanens formål er at give mulighed for at udvikle Varde Fritidscenter på Lerpøtvej i Varde Nord.

 

Lokalplanens bestemmelser er forholdsvist åbne for at sikre størst mulig fleksibilitet i forbindelse med kommende renoveringer og udvidelser. Der stilles dog særlige krav til skiltning langs Lerpøtvej og Nordre Boulevard af hensyn til trafiksikkerheden.

 

Ved den politiske behandling af lokalplanforslaget blev det besluttet, at behovet for en byggehøjde på 20 m skulle uddybes. På denne baggrund blev der, sammen med lokalplanforslaget, sendt et uddybende notat i offentlig høring. I notatet fremgår det, at den gældende lokalplan med tilhørende tillæg giver mulighed for, at der kan bygges i op til 20 m højde i det område, der tilnærmelsesvist svarer til byggefeltet i delområde 1 i lokalplanforslaget. Denne bygningshøjde videreføres i lokalplanforslaget. Herved er der fortsat mulighed for at udvide hallen og vandrutsjebanen, samt opføre anden bebyggelse i op til 20 m højde. Lokalplanforslaget udvider desuden mulighederne for at opføre byggeri, så der også kan bygges i delområde 2 og i mindre omfang i delområde 3.

 

Ved høringsperiodens udløb var der ikke indkommet bemærkninger.

 

Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 615 med tillæg, som vil blive aflyst med den endelige vedtagelse af Lokalplan 23.02.L15.

 

Tillæg 18 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Lokalplan 23.02.L15 kan vedtages endeligt.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har indarbejdet det uddybende notat om bygningshøjder i afsnittet ”Lokalplanens indhold” og i redegørelsen til § 6.7. Desuden foreslås det, at § 6.7 tilrettes, så det fremgår, at ”Ny bebyggelse må opføres i maks. 15 m højde. Dog må byggeri, hvor det er nødvendigt for funktionen, opføres i en højde på op til 20 m over eksisterende terræn.

 

I en stor del af området har det i den hidtil gældende lokalplan ligeledes været muligt at bygge i op til 20 m højde. Forvaltningen vurderer, at det netop i denne type område, der benyttes til mange forskellige sports- og fritidsaktiviteter, er relevant at give mulighed for at bygge i højden til aktiviteter, hvor det er nødvendigt for funktionen, for på denne måde at skabe attraktive fritidsmuligheder.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Lokalplan 23.02.L15 vedtages med ovenstående justeringer, og

at Lokalplan 615 med tillæg ophæves inden for lokalplanområdet.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 05-12-2018

Anbefalingen blev godkendt

 sagsnr18-4072_doknr172463-18_v1_sagshistorik.pdf
sagsnr18-4072_doknr172857-18_v1_lokalplan 23.02.l15 til endelig vedtagelse.pdf
sagsnr18-4072_doknr131330-18_v1_uddybende redegørelse vedrørende bygningshøjde.pdf

Bilag

Sagshistorik
Lokalplan 23.02.L15 til endelig vedtagelse
Uddybende redegørelse vedrørende bygningshøjde


266. Strategisk helhedsplan for Varde midtby

Strategisk helhedsplan for Varde midtby

Sagsfremstilling

Varde Kommune modtog 19. april 2018 tilkendegivelse fra Realdania om støtte på 300.000 kr. til udarbejdelse af en strategisk helhedsplan, der skal forbinde Varde midtby med naturen ved engstykket. Støtten er under forudsætning af 50 % egenfinansiering, og den er en del af Realdanias ”Hovedbyer på forkant”. Byrådet besluttede 29. maj 2018 at modtage støtten på 300.000 kr. fra Realdania til medfinansiering af en helhedsplan for Varde midtby og at finansiere 287.500 kr. fra afsatte midler i Plan og Vækst.

 

Forvaltningen har fra juni-oktober 2018 fået udarbejdet et oplæg til en strategisk helhedsplan (kan sidestilles med en områdeplan). Planen sætter rammen for de strategiske dispositioner, der kan foretages i projektområdet over de kommende år. Hovedsigtet er at skabe attraktioner, oplevelser og attraktive boliger i området ved Varde Å. Formålet er at øge tilstrømningen af besøgende til Varde midtby for derigennem bl.a. at understøtte, at bymidten kan fastholde sin position som handelsby til gavn for kommunens borgere.

 

Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med Udviklingsrådet i Varde, ProVarde og interessenter i projektområdet. Den indeholder 5 overordnede greb som er:

 

 • ”Tærsklen” – et formidlingsspor, der forbinder midtbyen og stationsområdet hen over Nationalpark Vadehavet.  Der er tale om belægninger og attraktioner fra krydset mellem Slotsgade og Torvegade og ned imod stationen
 • Publikumsattraktion f.eks. et ”Vadehavsbad” eller ”Vadehavsobservatorie”
 • Byfortætning – bebyggelser, der tolker byens materialer og formsprog
 • Byudvikling – et boligområde på kanten af nationalparken
 • Rekreative forbindelser – grønne stier i engstykket og en bro over Varde Å

 

Helhedsplanen indeholder bebyggelse ved Torvegade, Slotsgade og langs Engdraget.

 

Attraktionerne i planen foreslås opbygget omkring formidlingen af Varde Å som et tidevandsreguleret å-løb, og de kan eksempelvis omfatte et ”månetårn”, en ”månebrønd” og en nedsænket spa med en tilhørende delvist offentlig flade til ophold.


Forvaltningens vurdering

Den strategiske helhedsplan udstikker retning for, hvordan området tæt ved Varde Å kan udvikle sig over de næste år til gavn for udviklingen af Varde by og med fokus på formidling af sammenhængen mellem Varde by og Vadehavet. Planen vil ved efterfølgende lokalplanlægning åbne for en række muligheder for investeringer, der kan komme byens borgere og turister til gode. Det sker igennem muligheden for flere attraktive boliger med den bedste beliggenhed, mulighed for nye attraktioner for byen og en styrkelse af forholdet imellem naturen og byen. Der er tale om en strategisk plan, og derfor skal de enkelte delelementer bearbejdes yderligere forud for en realisering.

 

Forvaltningen har i samarbejde med Udviklingsrådet, ProVarde og interessenter i området haft en løbende dialog med de indbudte arkitekter om planens udformning. Der er i følgegruppen enighed om, at planen på det strategiske plan (publikumsattraktion og attraktive boliger) giver gode muligheder for udvikling af Varde. Særligt udviklingsrådet er dog betænkelig ved randbebyggelsen langs Torvegade. Udtalelser fra de deltagende parter er vedlagt som bilag.

 

Forvaltningen vurderer, at planen som helhed vil løfte området, og at kombinationen af et nyt byudviklingsområde ved stationen og attraktionerne i form af månebrønd, månetårn og forbindelsen mellem disse vil binde byen sammen hen over åen.

 

Efter den offentlige høring kan helhedsplanen eventuelt danne grundlag for en ansøgning til Realdanias 2. ansøgningsrunde.


Konsekvens i forhold til visionen

Nationalpark Vadehavet går helt op til Varde by, og med de greb, der vises i helhedsplanen, skabes der gode muligheder for at forbinde byen bedre til naturen. Det gøres ved, at der kommer attraktioner, som tager udgangspunkt i fortællingen om Vadehavet.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Forslag til strategisk helhedsplan sendes i høring i 4 uger.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at den strategiske helhedsplan godkendes og derefter sendes i 4 ugers høring, og

at der afholdes borgermøde, hvor den strategiske helhedsplan præsenteres.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 05-12-2018

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at det skal sikres, at de fremtidige boliger i området får udsigt til nationalparken.

 sagsnr17-8018_doknr157077-18_v1_20181012_helhedsplan_norroen entasis-compressed.pdf.pdf
sagsnr17-8018_doknr175406-18_v1_sydvestjysk_klassicisme.pdf.pdf
sagsnr17-8018_doknr175403-18_v1_research mappe.pdf.pdf
sagsnr17-8018_doknr182832-18_v1_bilag 1 _ oversigtsplan.pdf.pdf
sagsnr17-8018_doknr182823-18_v1_samlede høringssvar _ strategisk helhedsplan.pdf.pdf

Bilag

20181012_Helhedsplan_Norroen Entasis-compressed.pdf
Sydvestjysk_klassicisme.pdf
Research mappe.pdf
Bilag 1 _ oversigtsplan.pdf
Samlede høringssvar _ strategisk helhedsplan.pdf


267. Temamøder 2019

Temamøder 2019

Sagsfremstilling

Udvalget har i tilknytning til udvalgsmøder i 2018 holdt to temamøder.

 

Forvaltningen foreslår, at der på tilsvarende måde holdes tre temamøder i 2019 med følgende emner:

 • Trafikudvikling og veje
 • Datacentre
 • Kommunale bygninger og status på Fælles Ejendomscenter

 

Temamøderne foreslås placeret med to i første halvår og et i sidste halvår.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslaget om tre temamøder i 2019 godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 05-12-2018

Anbefalingen blev godkendt

268. Ændring af mødedatoer

Ændring af mødedatoer

Sagsfremstilling

Der er behov for at flytte to planlagte udvalgsmøder i 2019.

 

14. marts 2019 kl. 12.30-16.00

Formanden ønsker mødet flyttet.

 

Forvaltningen foreslår, at mødet flyttes til 15. marts 2019 kl. 08.30-12.00.

 

19. september 2019 kl. 12.30-16.00

Budgetseminaret i 2019 er blevet flyttet fra 12. og 13. til 19. og 20. september 2019.

 

Udvalgets planlagte møde 19. september 2019 skal derfor flyttes, og forvaltningen foreslår 12. september 2018 kl. 12.30-16.00.


Anbefaling

 

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Plan og Tekniks møde i marts 2019 rykkes til 15. marts 2019 kl. 08.30, og

at Udvalget for Plan og Tekniks møde i september 2019 rykkes til 12. september 2019 kl. 13.30.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 05-12-2018

Anbefalingen blev godkendt

269. Drøftelse. Langtidsparkering - Scenarier for udvikling

Drøftelse. Langtidsparkering - Scenarier for udvikling

Sagsfremstilling

Med baggrund i drøftelser om udviklingen af langtidsparkering for autocamperturisme i Varde Kommune bringes her et oplæg til drøftelse af scenarier for udvikling af faciliteter og betjening af langtidsparkeringspladser. Emnet er blandt andet gjort aktuelt ved, at der til 2. ansøgningsrunde til ”Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner” indkom en projektansøgning fra Ansager om etablering af faciliteter til langtidsparkering. Der meddeltes i denne sammenhæng afslag, fordi ansøgningen ikke levede op til puljens krav om minimum 50 % medfinansiering.

 

Kommuneplanens retningslinje 4.9:

”Langtidsparkeringspladser, indrettet til ophold for blandt andet autocampere, skal som hovedregel placeres i tilknytning til eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelse”.

 

Dette suppleres i hovedstrukturens tilkendegivelser med:

”Med henblik på at understøtte turismeerhvervet og undgå, at naturen både fysisk og visuelt påvirkes af campering i det åbne land, skal P-pladser indrettes til korte ophold for blandt andet autocampere. P-pladserne skal ligeledes placeres i tilknytning til eksisterende byer eller større ferie- og fritidsanlæg.”

 

Kommuneplanens redegørelsesdel om langtidsparkering:

”Med henblik på at understøtte turismeerhvervet og et varieret udbud af overnatningsformer, vil Varde Kommune give mulighed for etablering af langtidsparkeringspladser i Varde Kommune. Langtidsparkeringspladser med mulighed for overnatning i eksempelvis autocamper skal placeres i tilknytning til eksisterende byer eller større ferie- og fritidsanlæg. En langtidsparkeringsplads med mulighed for overnatning skal ikke godkendes efter campingreglementet, og der må derfor ikke camperes på området, men kun overnattes. Varde Kommune betragter det som camping, når man opstiller og fastgør fortelt på autocamperen og til pladsen, man lader borde/stole og andet tilbehør stå ubenyttet fremme, også om natten, eller når ovenstående foregår over et eller flere døgn”.

 

Varde Kommune har i kommuneplanen udlagt 8 kommuneplanrammer med mulighed for langtidsparkering. Senest er der givet mulighed for langtidsparkering ved Blåvand Zoo, Hodde Kro og et øget antal pladser på Tane Hedevej 48. Der er derudover principbehandlet en forespørgsel for et område til ferie- og fritidsformål lige syd for Ho, hvor der blev ansøgt om parkeringspladser for 50-80 autocampere.

 

Udvalget for Plan og Teknik besluttede i juni 2015 bl.a. ”at Varde Kommune er indstillet på at give tilladelse til private langtidsparkeringspladser i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer”.

 

Der er modtaget relativt få ansøgninger om landzonetilladelse til langtidsparkering.

 

Der ligger ansøgninger, fra aktører med forbindelse til Tambours Have, Tane Hedevej, Blåbjergvej og Vejersområdet.

 

Derudover er der mulighed for langtidsparkering ved teltslagningspladsen ved Varde Fritidscenter.

 

Som bilag til denne sagsfremstilling er tilknyttet et oversigtskort fra Dansk Autocamper Forening.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen opstiller her to scenarier for den videre udvikling inden for emnet langtidsparkering i Varde Kommune:
 

 1. Udleje af område til privat aktør
  Kommunen opretter selv langtidsparkeringspladser, hvor området udlejes til en privat operatør, der står for at holde opsigt med og vedligeholde langtidsparkeringspladsen sammen med Varde Kommune.
   
 2. Opfordre private aktører til at søge om tilladelse
  Kommunen arbejder på at opfordre private aktører til at benytte sig af muligheden for at ansøge om og drive områder til langtidsparkering.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

 

Afhænger af prioriteret scenarie


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at scenarier for langtidsparkering drøftes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 05-12-2018

Drøftetsagsnr18-10952_doknr175417-18_v1_kort med langtidsparkering.pdf.pdf

Bilag

Kort med langtidsparkering.pdf


270. O Etablering af tilbud om hjælp til rejsekort i Borgerservice

O Etablering af tilbud om hjælp til rejsekort i Borgerservice

Sagsfremstilling

Sydtrafik har gennem de senere år lukket deres billetsalgssteder i hele Varde Kommune, ligesom i de fleste kommuner i Sydtrafiks område. Det betyder, at digitalt svage borgere skal rejse til Esbjerg for at få hjælp til fornyelse, optankning og refundering af rejsekort, fordi Borgerservice ikke kan hjælpe dem, hvis ikke de har NemID.

 

Esbjerg har fortsat et bemandet kortsalgssted. Varde Kommune ønsker, ligesom nogle andre kommuner, også mulighed for at kunne tilbyde den hjælp i Borgerservice for at understøtte muligheden for at kunne benytte kollektiv trafik.

 

Der er nu indgået en aftale med Sydtrafik om, at Borgerservice får stillet IT-udstyr gratis til rådighed, så de mest forekommende problemer for borgerne kan løses, nemlig:

 • Fornyelse af pendlerkort
 • Refundering af pendlerkort
 • Udlevering af bestillingsskemaer til rejsekort
 • Optankning af alle typer rejsekort
   

Aftalen træder i kraft pr. 1. februar 2019.

 

Det er endnu for tidligt at sige, i hvor høj grad vi kan yde servicen i vores decentrale borgerservicefunktioner, men dette forventes klarlagt i forbindelse med aftalens ikrafttræden.

 

Fredericia og Kolding Kommuner har etableret aftalen, og de oplever stor tilfredshed med tilbuddet blandt borgerne.


Forvaltningens vurdering

Et tilbud om hjælp til håndtering af rejsekort vil gøre det mere tilgængeligt for alle borgere at benytte den kollektive trafik, som tilbydes i kommunen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Plan og Teknik,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Direktionen den 21-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 05-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

271. O Kommende sager

O Kommende sager

Sagsfremstilling

Kommende sager:

 • Kommuneplantillæg, tilbageførsel til landzone i Billum
 • VVM-redegørelse for udvidelse af biogasanlæg ved Nr. Nebel
 • Lokalplan for erhvervsområde ved nuværende rideskole på Engdraget, Varde
 • Lokalplan for boligområde i Outrup – Landsbyudvikling
 • Lokalplan for Vejrup Andel, foderstof ved Roustvej/Trehøjevej
 • Lokalplan for detailhandel i Ølgod
 • Lokalplan for boligområde i Outrup
 • Lokalplan for Ho Minigolf og Fiskesø
 • Lokalplan for boliger ved Blåvandvej i Blåvand (§ 14)
 • Lokalplan for ferie- og fritidsformål i Ho
 • Ophævelse af LP 2.4 for et boligområde i Gl. Tistrup
 • Oversigt over private søer med offentlig adgang/opdateret liste over oprensning af søer
 • Cykelstier 2019

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 05-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

272. Gensidig orientering - Lukket punkt