UDVALG

Udvalget for Plan og Teknik

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

15-11-2018 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

15-11-2018 16:00:00


PUNKTER

229. Godkendelse af dagsorden
230. Godkendelse af 2019 takster for DIN Forsyning A/S
231. Erhvervelse af areal til Thyrasvej forlængelse over banen
232. Ekspropriation af jord til bionaturgasledning
233. Byggemodning 2019 - parcelhusudstykning i Tistrup
234. Byggemodning af 16 parcelhusgrunde i Årre.
235. Næsbjerg Udviklingsplan
236. Årre Udviklingsplan - Blomstrende Landsby
237. Forslag. Indsatsplan for grundvand
238. Forslag. Regulativer for Linding Å og Frøsig-Thorlund Bæk
239. Omdisponering af anlægsbudget
240. Projektet - En levende bymidte med en NATURlig atmosfære i Blåvand
241. Kommuneplantillæg for område til offentlige formål i Ølgod
242. Lokalplan for offentlige formål og boliger i Ølgod
243. Lokalplan for blandet bolig- og erhverv i Tistrup
244. Placering af nyt boligområde i Outrup
245. Udviklingsplaner. Tilskud til realisering af projekter 2. runde
246. Evaluering af Badepunkt 2018 - Valg af badevandsflag 2019
247. Smarte kvadratmeter - udmøntning af forslag om nedrivning
248. Nedrivning af bygning i Oksbøl
249. Ansøgning. Nyt sommerhus på Port Arthursvej 1, Blåvand
250. Ansøgning. Nyt sommerhus på Sønder Digevej 22, Blåvand
251. Ansøgning. Sommerhus på Vestslugen 8, Blåvand
252. Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter 2019
253. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Udvalget for Plan og Teknik
254. O Kampagnetilsyn 2018 på landbrugsområdet
255. O Nationalpark Vadehavets behandling af Varde Kommune høringssvar
256. O Oversigter
257. O Kommende sager
258. Kondemnering af bolig i Nørre Nebel - Lukket punkt
259. Kondemnering af bolig i Ølgod - Lukket punkt
260. Beskyttelse af arealer - Lukket punkt
261. Gensidig orientering - Lukket punkt229. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Tillægsdagsordenens pkt. ”262 Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter 2019” behandles sammen med ordinær dagsorden.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Godkendt

230. Godkendelse af 2019 takster for DIN Forsyning A/S

Godkendelse af 2019 takster for DIN Forsyning A/S

Sagsfremstilling

Din Forsyning A/S har fremsendt takstblad for 2019 til Byrådets godkendelse.

 

Takstændringer har følgende effekt på prisen for en standardfamilie:

 

I hele kr.

2018

2019

Ændring

Ændring %

Vand (130 m3)

2.786

2.818

32,50

1,2

Spildevand (130 m3)

4.843

4.995

151,75

3,1

Varme (18,1 MWh)

13.367

13.655

287,58

2,2

Affald (240 l spand/ 26 tømninger)

2.622

2.696

73,75

2,8

I alt

23.619

24.164

545,58

2,3

 

Vand

For en standardhusstand med et forbrug på 130 m3 stiger taksten på vand med 32,50 kr. Dette svarer til en prisstigning på 1,2 %. Der sker ingen ændringer i prisen for det faste abonnement.

 

Prisstigningen skyldes blandt andet, at den solgte vandmængde forventes at falde i 2019.

 

I forbindelse med fusionen til DIN Forsyning Vand A/S blev det besluttet at indføre priser på tværs af de gamle selskaber. Rabatordningen ved køb af store mængder vand fra Esbjerg Vand A/S blev videreført, mens rabatordningen fra Varde Vandforsyning A/S er udfaset med sidste år i 2018. Herefter vil rabatten først begynde ved forbrug over 30.000 m3, ligesom det har været tilfældet i Esbjerg Vand A/S.

 

Spildevand

Taksten på spildevand stiger med 3,1 %. For en standardhusstand med et forbrug på 130 m3 vand svarer det til 151,75 kr. årligt.

Derudover stiger standardtilslutningsbidraget med 1.952,50 kr., eller ca. 3 %.

 

Grunden til, at taksterne stiger er, at DIN Forsyning Spildevand A/S ønsker at udnytte ind­tægtsrammen på grund af store investeringer de kommende år samt stigende omkostninger. De stigende omkostninger er primært bygningsvedligeholdelse, tv-inspektioner, drift og vedligeholdelse af kloaknettet samt en stigning i afskrivning af kloaknettet.

 

Varme

Prisstigningen er 2,2 % for en standardfamilie, (et hus på 130 m2, et forbrug af varme på 18,1 MWh). Prisstigningen kan henføres til en indregnet underdækning, der er opstået i perioden frem til 31/12-2017. Under/overdækninger frem til denne dato er indregnet særskilt til de to tidligere varmeselskabers kunder, jf. fusionsaftalen.

 

Affald

Prisstigningen er samlet 2,8 % for en standardfamilie (genbrugsordning +240 l spand med 26 tømninger). Genbrugsordningen stiger 11,3 %, mens restaffaldsspanden falder 5,9 %. Årsagen til stigningen er blandt andet en lavere indregnet overdækning end i 2018 samt en indregnet skattebetaling på 1,3 mio. kr.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at taksterne er i overensstemmelse med love og regler på området.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Vandsektorloven

Betalingsloven

Bekendtgørelse om særbidrag

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Varmeforsyningsloven

Bekendtgørelse om affald

Fastsættelse af vandværkstakster, FVD vejledning nr. 12


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til takstblad for Din Forsyning A/S godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-13164_doknr168995-18_v1_din forsyning a_s - prisblad 2019 19.0.docx.docx
sagsnr18-13164_doknr169896-18_v1_notat til varde kommune vedr. prisstigninger 2019 6.0.docx.docx

Bilag

DIN Forsyning A_S - Prisblad 2019 19.0.docx
Notat til Varde Kommune vedr. prisstigninger 2019 6.0.docx


231. Erhvervelse af areal til Thyrasvej forlængelse over banen

Erhvervelse af areal til Thyrasvej forlængelse over banen

Sagsfremstilling

Byrådet har bevilget 13,4 mio. kr. til anlæg af ny vej fra Thyrasvej til Yderikvej inklusive en ny vejbro over jernbanen.

 

Før anlægsarbejdet kan igangsættes, skal der erhverves areal til projektet ved ekspropriation.

Ved en ekspropriation afholdes der en åsteds- og forligsforretning, hvor lodsejerne vises, hvordan projektet vil påvirke deres ejendomme. På åsteds- og forligsforretningen forsøger kommunen at indgå forlig om erstatning for det areal, lodsejerne skal afstå. Efter åsteds- og forligsforretningen har lodsejeren en frist på 4 uger til at komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger og erstatningen. Beslutningen om gennemførelse af ekspropriationen træffes af Byrådet, når denne frist er udløbet.

 

Åsteds- og forligsforretningen skal ledes af et byrådsmedlem.

 

Åsteds- og forligsforretning ønskes afholdt d. 14. januar 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Vejlovens kapitel 10 om ekspropriation og taksation


Økonomi

Ekspropriationserstatningen er indeholdt i anlægsbevilling til projektet


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der indkaldes til åsteds- og forligsforretningen til afholdelse 14. januar 2019, og

at der udpeges et medlem fra Udvalget for Plan og Teknik til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt

 

Udvalget udpegede byrådsmedlem Preben Friis-Hauge til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.sagsnr16-9588_doknr159808-18_v1_fremgangsmåde i forbindelse med ekspropiation.pdf.pdf
sagsnr16-9588_doknr159799-18_v1_situationsplan.pdf.pdf
sagsnr16-9588_doknr159784-18_v1_ekspropriationsforløb.pdf.pdf
sagsnr16-9588_doknr167235-18_v1_tidsplan - thyrasvej.pdf.pdf

Bilag

Fremgangsmåde i forbindelse med ekspropiation.pdf
Situationsplan.pdf
Ekspropriationsforløb.pdf
Tidsplan - Thyrasvej.pdf


232. Ekspropriation af jord til bionaturgasledning

Ekspropriation af jord til bionaturgasledning

Sagsfremstilling

Dansk Gas Distribution A/S (DGD) ønsker at forstærke (udbygge) det eksisterende 4 bar naturgasnet på 2 strækninger, jf. bilag:

 1. fra Nybro til Varde nord og
 2. fra Varde syd til Kjersing ved Esbjerg.

 

Behovet for yderligere kapacitet i naturgasnettet skyldes mængden af bionaturgas fra Outrup Biogas. I den del af gasledningen, som går fra Outrup til Nybro, er der tilstrækkelig kapacitet i den eksisterende gasledning, og derfor er der kun behov for at udbygge ledningen fra Nybro i sydlig retning, jf. bilag 4: udkast til godkendelse af projektforslag om forstærkningsledning fra Nybro via Varde til Kjersing ved Esbjerg. 

 

Varde Kommune har vedtaget en lokalplan for Outrup Biogas og kommunen har meddelt miljøgodkendelse af virksomheden. Endeligt skal kommunen godkende udbygningen i henhold til Varmeforsyningsloven, jf. projektgodkendelse. For at sikre at udbygningen af gasnettet kan gennemføres, skal DGD foretage de nødvendige arealerhvervelser samt erhvervelser af rådigheder. Hvis det eventuelt ikke kan lade sig gøre, kan det blive nødvendigt, at Varde Kommune træder ind og foretager en ekspropriation, som sikrer, at projektet kan realiseres.

 

Ved en ekspropriation afholdes der en åsteds- og forligsforretning, hvor lodsejerne vises, hvordan projektet vil påvirke deres ejendomme. På åsteds- og forligsforretningen forsøger kommunen at indgå forlig om erstatning for det areal, lodsejerne skal afstå. Ved åstedsforretningen skal der deltage mindst ét medlem af Byrådet, og åstedsforretningen skal ledes af et af de deltagende byrådsmedlemmer. Efter åsteds- og forligsforretningen har lodsejerne en frist på 4 uger til at komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger og erstatningen. Beslutningen om gennemførelse af ekspropriationen træffes af Byrådet, når denne frist er udløbet.

 

Det er på nuværende tidspunkt uvist, om der skal foretages en ekspropriation, og derfor kan der p.t. ikke fastsættes en dato for åstedsforretningen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er af væsentlig betydning for etableringen af Outrup Biogas, at det sikres, at den gas, som virksomheden producerer, kan afsættes. Afsætning af gassen er betinget af, at der etableres en tilstrækkelig kapacitet i naturgasnettet til, at gassen kan distribueres til kunderne.


Konsekvens i forhold til visionen

Projektet er i overensstemmelse med såvel den nationale som den kommunale målsætning, om at energiforsyningen i stigende grad skal baseres på vedvarende energikilder.


Retsgrundlag

Varmeforsyningsloven §§ 16-18


Økonomi

Hvis der skal gennemføres en ekspropriationsforretning, skal Varde Kommune betale eventuelt honorar til det byrådsmedlem, som leder åstedsforretningen, og løn til den embedsmand, som typisk vil sørge for referat m.m. fra mødet. DGD betaler alle øvrige udgifter.

 


Høring

De berørte lodsejere skal høres.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Varde Kommune er indstillet på at sikre de fornødne arealerhvervelser og erhvervelser af rådigheder ved ekspropriation, og

at Byrådet udpeger et medlem fra Udvalget for Plan og Teknik, der skal lede åstedsforretningen i det tilfælde, at der bliver behov for at foretage en ekspropriation.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt

 

Udvalget udpegede byrådsmedlem Preben Friis-Hauge til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.sagsnr18-6786_doknr165896-18_v1_godkendelse af projektforslag om forstærkningsledning for transmission af bionaturgas fra outrup via.docx
sagsnr18-6786_doknr169429-18_v1_oversigtskort over udbygning af gasledning fra nybro til kjersing.pdf.pdf
sagsnr16-9588_doknr159784-18_v1_ekspropriationsforløb.pdf.pdf
sagsnr16-9588_doknr159808-18_v1_fremgangsmåde i forbindelse med ekspropiation.pdf.pdf

Bilag

Godkendelse af projektforslag om forstærkningsledning for transmission af bionaturgas fra Outrup via Varde til Kjersing ved Esbjerg
Oversigtskort over udbygning af gasledning fra Nybro til Kjersing.PDF
Ekspropriationsforløb.pdf
Fremgangsmåde i forbindelse med ekspropiation.pdf


233. Byggemodning 2019 - parcelhusudstykning i Tistrup

Byggemodning 2019 - parcelhusudstykning i Tistrup

Sagsfremstilling

Varde Kommune har i september 2018 solgt den sidste ledige parcelhusgrund i udstykningen i den nordlige ende af Tistrup. Der er fra 2014 til 2018 solgt 9 parcelhusgrunde i Tistrup.

 

Kommunen har købt et stykke jord ved Yderikvej i Tistrup med det formål at byggemodne til nye parcelhusgrunde. Området er lokalplanlagt med plads til 21 byggegrunde, og det får navnet Yderikparken.

 

Byggemodning af 21 parcelhusgrunde i Tistrup vurderes at koste ca. 5 mio. kr. samt 1,5 mio. kr. i udgifter til tilslutninger til forsyningsnettet.

 

Der disponeres hvert år over en ramme på 5 mio. kr. til byggemodninger i kommunale udstykningsområder og et rammebeløb til indtægter ved grundsalg (inkl. tilslutningsafgifter) på 5 mio. kr. Det er hensigten, at udgifter til byggemodninger og indtægter fra grundsalg over en årrække skal balancere.

 

I overensstemmelse med ”Procedurer for håndtering af byggemodninger og grundsalg”, der trådte i kraft pr. 1. januar 2017, er byggemodningskontoen udlignet således, at kontoen stod i nul pr. 1.januar 2017. Over- og underskud overføres fremadrettet mellem de enkelte år, både på indtægts- og udgiftssiden. Der må samlet set være et under-/overskud på maks. 25 % af den samlede værdi af parcelhusbyggegrundene. Underskuddet må maks. udgøre 15 mio. kr.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er behov for udstykning af nye parcelhusgrunde i Tistrup, fordi kommunen ikke har flere ledige grunde, og der har været efterspurgt grunde i området.

 

Forvaltningen vurderer ligeledes, at grundene kan udbydes til salg i sommeren 2019 med mulighed for byggeri fra november 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Kommunens vision indtænkes i de grønne fællesarealer i udstykningen.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

I 2017 og 2018 er der gennemført større byggemodninger samt køb af jord, der har resulteret i, at der forventes et merforbrug på 6,7 mio. kr. på byggemodningskontoen under Udvalget for Plan og Teknik ved udgangen af 2018. Med godkendelse af Yderikparken samt andre planlagte aktiviteter vil merforbruget vokse til 11.4 mio. kr. ved udgangen af 2019.

 

Under Udvalget for Økonomi og Erhverv er indtægter fra grundsalg samt udgifter og indtægter vedrørende tilslutning til forsyningsnettet. Ved en godkendelse af Yderikparken samt andre planlagte aktiviteter forventes dette budget at være i balance ved udgangen af 2019.

 

Dermed skal der søges en frigivelse af anlægsbevillingen for 2019 samt en fremrykning af anlægsbevillingerne for 2020 og 2021 fra byggemodningskontoen under Udvalget for Plan og Teknik for at dække investeringerne til byggemodningen i Tistrup samt færdiggørelse af eksisterende udstykninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der godkendes byggemodning af 21 parcelhusgrunde i Yderikparken, Tistrup i 2019,

at anlægsbevilling i 2019 på 5.296.000 kr. til byggemodning frigives til formålet,

at anlægsbevilling i 2019 på -5.296.000 kr. til indtægter ved salg af grunde frigives,

at anlægsbevillingen for 2020 på 5.296.000 kr. samt for 2021 på 5.296.000 kr. fremrykkes og frigives til dækning af merforbrug, tilslutningsafgifter på 1,5 mio. kr. i Yderikparken samt færdiggørelse af eksisterende udstykninger.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt

234. Byggemodning af 16 parcelhusgrunde i Årre.

Byggemodning af 16 parcelhusgrunde i Årre.

Sagsfremstilling

Byrådet prioriterede 4. april 2017 byggemodning af 16 parcelhusgrunde på Lindegaardsparken i Årre. Plangrundlaget er Lokalplan 25.01.L02. Forvaltningen har udarbejdet forslag til byggemodningsredegørelse, forslag til salgspriser for grundene og forslag til udbudsform.

 

Byggemodningsredegørelsen beskriver omfanget af vejanlæg, belysning, grønne områder m.m. Den udleveres til køberne, der her kan se, hvad der er indeholdt i prisen for grunden.

 

Salgsprisen skal være markedsprisen, jf. bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Kommunen må ikke påbegynde udstykning og byggemodning af et nyt udstykningsområde, hvis salgsprisen ikke kan dække udgifterne. Udbudsformen kan tilpasses hvert enkelt udstykningsområde, f.eks. kan grundene udbydes for højeste bud med en mindstepris. Der trækkes lod, hvis flere byder det samme for en grund. Grundene kan også udbydes til en fast pris pr. grund eller en pris pr. m².

 

Projekteringen gennemføres af Teknik og Miljø, der har udarbejdet overslag over de samlede udgifter til byggemodningen af området 3.318.227 kr. inkl. moms. Kommunen forudbetaler kloaktilslutningsbidrag til Din Forsyning A/S, vandtilslutningsbidrag til Andelsvandværket Helle Vest A.M.B.A. og el-tilslutningsbidrag til SE, men disse udgifter bliver udlignet i takt med, at grundene bliver solgt.

 

Grundpriserne er fastsat efter en vurdering fra Teknik og Miljø.

 

Med denne vurdering er priserne beregnet og indsat i vedhæftede pris- og takstblad. Prisen pr. grund varierer fra 290.396 kr. til 343.716 kr. inkl. tilslutningsafgifter til kloak, vand og el.

 

Med de fastsatte priser, kan de 16 grunde sælges for i alt 3.370.710 kr. inkl. moms, men ekskl. tilslutningsafgift for kloak, vand og el. Det vil give et overskud i udstykningen på i alt 52.483 kr. inkl. moms.

 

Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan for byggemodning af grundene, som kan være klar til bebyggelse 1. marts 2019.

 

Der er endvidere udarbejdet en deklaration om byggepligt, tilbageskødning, videresalg i ubebygget stand og vedligeholdelse af fællesarealer.

 

Det er beregnet, at udgifterne til vedligeholdelse af fællesarealer udgør i alt 93.750 kr. inkl. moms for 3 år, indtil vedligeholdelsen af arealerne overdrages til grundejerforeningen. Denne udgift er indregnet i grundprisen.

 

Boligvej og stier får status af privat fællesvej.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at grundene kan udbydes med de foreslåede markedspriser som mindstepriser.


Konsekvens i forhold til visionen

De grønne fællesarealer skal indbyde til fællesskab, ophold og til fælles udnyttelse af naturen. De grønne arealer skal indeholde flere nyttetræer og buske, f.eks. frugttræer og –buske. Der skal plantes et visionstræ. Visionstræet er et Varde Æbletræ podet på vildtstamme, således at det kan blive et stort solitært træ. Vi vil gøre det muligt for borgerne at smage på visionen.


Retsgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste

ejendomme.


Økonomi

Parcelhusgrundene skal sælges til markedspriserne, dog som minimum kostprisen. Når alle grunde på Lindegaardsparken er solgt til markedsprisen, er der et overskud på 52.483 kr. inkl. moms.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at byggemodningsredegørelsen godkendes,

at boligvejen og stier får status af privat fællesvej,

at priserne fastsættes fra 205 kr. pr. m² til 215 kr. pr. m² ekskl. tilslutningsafgifter, og

at grundene udbydes til salg for højeste bud over mindsteprisen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt

 sagsnr17-5945_doknr158852-18_v1_kortbilag..pdf
sagsnr17-5945_doknr115128-17_v1_kalkulation - lindegaardsparken..docx
sagsnr17-5945_doknr115210-17_v1_byggemodningsredegørelse - lindegaardsparken..docx
sagsnr17-8166_doknr115234-17_v1_pris- og takstblad..docx

Bilag

Kortbilag.
Kalkulation - Lindegaardsparken.
Byggemodningsredegørelse - Lindegaardsparken.
Pris- og takstblad.


235. Næsbjerg Udviklingsplan

Næsbjerg Udviklingsplan

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 15. august 2018 Forslag til Næsbjerg Udviklingsplan. Forslaget har været i offentlig høring fra 16. august 2018 til 16. september 2018.

Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar.

 

I Næsbjerg har der været et stort ønske om at få udarbejdet en udviklingsplan. Den store lokale opbakning til udarbejdelsen af en udviklingsplan har betydet, at man har valgt at udarbejde en udviklingsplan med lokale kræfter. Varde Kommune har været behjælpelig med tilretning og opsætning af udviklingsplanen til dens endelige format.

 

Udviklingsplanen består af fire indsatsområder:

 

 • Rekreative områder
  Der sættes fokus på at videreudvikle og styrke de rekreative faciliteter og sammenhænge med blandt andet udbygning af netværket af stier, rekreative stationer langs stierne og gode adgangsforhold.

 

 • Øget bosætning
  Der arbejdes videre på at skabe gode forudsætninger for øget bosætning, blandt andet ved at forsøge at påvirke til nedtagning af højspændingsledninger, planlægning for attraktive boligområder og muligheden for at kunne bosætte sig i en lejebolig i Næsbjerg.

 

 • Muligheder og tilbud
  Der arbejdes med tiltag, der kan anskueliggøre, hvad Næsbjerg gerne vil profilere sig på, herunder projekter, der kan medvirke til at øge det lokale samarbejde i byen, muligheden for at dyrke motion udendørs og Næsbjerg som Varde Kommunes bedste barselsby.

 

 • Trafiksikkerhed
  Man arbejder med at sætte fokus på områder i Næsbjerg, hvor man lokalt mener, at trafikforhold kan forbedres.

 

Den lokale organisering bygges som udgangspunkt op omkring en styregruppe under Næsbjerg Sogns Borgerforening, som vil arbejde med at vejlede og assistere projekternes tovholdere med at implementere udviklingsplanens projekter.

 

Ved realiseringen af de enkelte projektidéer vil der være et behov for finansiering. Styregruppen er informeret om mulighederne for at ansøge om midler fra ”Puljen til realisering af projekter i forbindelse med udviklingsplaner”.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Næsbjerg Udviklingsplan er et godt udgangspunkt for den videre udvikling af Næsbjerg som en attraktiv og tryg bosætningsby; en by med et godt fællesskab og engagerede medborgere. Realisering af planen kan bidrage til en styrkelse af de rekreative forbindelser og faciliteterne i naturen samt bidrage til det lokale arbejde med øget bosætning gennem gode faciliteter og bosætningsmuligheder.

 

Varde Kommune vil, som ved øvrige udviklingsplaner, understøtte planen med sparring til den lokale bestyrelse og eksempelvis vejledning til fundraising og projektledelse samt vejledning i enkelte projekter.


Konsekvens i forhold til visionen

Næsbjerg Udviklingsplan har blandt andet fokus på mulighederne for at opnå adgang til de omkringliggende grønne områder, de rekreative faciliteter i byen og muligheden for at dyrke motion udendørs i nærheden af skolen og sportspladsen.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Næsbjerg Udviklingsplan vedtages uden ændringer, og

at forvaltningen fortsætter med at understøtte udviklingsarbejdet gennem vejledning til fundraising og projektledelse, med henblik på at understøtte styregruppen i udmøntningen af udviklingsplanens enkelte projekter.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr16-14401_doknr115458-18_v1_forslag_udviklingsplan næsbjerg.pdf

Bilag

Forslag_Udviklingsplan Næsbjerg


236. Årre Udviklingsplan - Blomstrende Landsby

Årre Udviklingsplan - Blomstrende Landsby

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 15. august 2018 et forslag om at optage Årres ansøgning om blomst 4 og 5 i ”Blomstrende Landsby” med udbygget projektkatalog på lige fod med lignende udviklingsplaner i kommunen. Forslaget har været i offentlig høring fra 16. august til 16. september 2018. Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

 

I Årre har man siden 2010 arbejdet med udviklingsprogrammet ”Blomstrende Landsby”, der er en frivillig ordning under Landdistrikternes Fællesråd, som er skabt med henblik på at hjælpe byer på mellem 50 og 1.000 indbyggere med at skabe en målrettet udviklingsindsats over en årrække.

 

Årres ansøgning om blomst 4 og 5 til ”Blomstrende landsby” samt det udvidede projektkatalog indeholder projekterne:

 

 • Byens rum. Indretning af areal med udendørs aktivitetsredskaber, mindre lærings- og studiemiljøer samt en sansehave
 • Forskønnelse af byens indfaldsveje, byporte samt bymidten
 • Mangfoldighedens Hus. Et sted, hvor man kan mødes omkring forskellige aktiviteter, herunder et arbejdende værksted med udgangspunkt i bæredygtighed og genbrug, kreativt hjørne og socialt mødested
 • Forlængelse af cykelstien langs Tingvejen
 • Sikre skoleveje. Opsætning af fartmålere m.m.
 • Frugtplantage. Bynært projekt med opbygning af frugtplantage med ”åndehuller” og muligvis en mindre skøjtebane
 • Legeplads. Udbygning eller udskiftning af eksisterende legeplads

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der med ansøgningen til blomst nr. 4 og 5 i udviklingsprogrammet ”Blomstrende Landsby” er tale om en grundig og detaljeret plan for Årres udvikling med god opbakning fra lokalbefolkningen. Planen vurderes derfor at kunne indgå på lige fod med tilsvarende planer, der kan søge om midler fra ”Puljen til realisering af udviklingsplaner”.

 

Det vurderes nødvendigt, at kommunen understøtter planen med sparring til den lokale styregruppe og eksempelvis vejledning om og hjælp til fundraising og projektledelse med henblik på at understøtte udmøntningen af planens enkelte projekter.


Konsekvens i forhold til visionen

En frugtplantage med ”åndehuller” kan give flere borgere adgang til et bynært rekreativt områder, og projektet ”Mangfoldighedens Hus” har fokus på bæredygtighed og genbrug.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Årres ansøgning til 4. og 5. blomst i udviklingsprogrammet ”Blomstrende Landsby” sidestilles med de øvrige lignende udviklingsplaner i kommunen, og

at forvaltningen fortsætter med at understøtte udviklingsarbejdet gennem vejledning til fundraising og projektledelse, med henblik på at understøtte styregruppen i udmøntningen af projektkatalogets enkelte projekter.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-2696_doknr108325-18_v1_arre_samlet_ansogning_blomst_4__amp__blomst_5_.pdf.pdf
sagsnr18-2696_doknr163800-18_v1_punktresume af igangværende og kommende udviklingsprojekter - årre.pdf.pdf

Bilag

Arre_Samlet_ansogning_Blomst_4__amp__Blomst_5_.pdf
Punktresume af igangværende og kommende udviklingsprojekter - Årre.pdf


237. Forslag. Indsatsplan for grundvand

Forslag. Indsatsplan for grundvand

Sagsfremstilling

Indsatsplanen for OSD Diagonalvejen (område med særlige drikkevandsinteresser) skal nu godkendes og sendes i høring. Planen er den tredje plan for grundvandsbeskyttelse i Varde Kommune.

 

Miljøstyrelsen har udpeget indsatsområder, hvor kommunerne skal gøre en særlig indsats for at beskytte grundvandet, og hvor der skal vedtages en indsatsplan. Formålet med en indsatsplan er at beskytte grundvandsressourcen på lang sigt og sikre en vandkvalitet, der er egnet til drikkevandsformål efter simpel vandbehandling. En indsatsplan er en handlingsplan, der angiver, hvordan grundvandsressourcen skal beskyttes.

 

OSD Diagonalvejen ligger i Esbjerg og Varde kommuner, og indsatsplanen skal derfor vedtages i begge kommuner. Esbjerg Kommune forventer at sende indsatsplanen i høring i november 2018.

 

Indsatsplanen dækker et areal på ca. 45 km2 og omfatter indvindingsoplande til Agerbæk Vandværk, Grimstrup Vandværk og Andelsvandværket Helle Vest. Formålet med planen er derfor også at beskytte grundvandet indenfor indvindingsoplandene, så vandværkerne også i fremtiden kan levere rent drikkevand i deres forsyningsområder.

 

Forvaltningerne i Esbjerg og Varde kommuner har udarbejdet indsatsplanen i samarbejde med de 3 vandværker og kommunernes koordinationsforum for grundvand, et forum som omfatter alle relevante interessenter, bl.a. Sydvestjysk Landboforening, Familielandbrug Sydvest, DN, DANVA, vandrådene i Varde og Esbjerg kommuner, Miljøstyrelsen og Region Syddanmark.

 

De overordnede indsatser i indsatsplanen for OSD Diagonalvejen er, at kommunen vil sætte fokus på overvågning af grundvandskvaliteten, grundigt miljøtilsyn og undersøgelseskampagner.


Forvaltningens vurdering

Det indholdsmæssige i planen for OSD Diagonalvejen bygger på principperne i Esbjerg og Varde kommuners første fælles indsatsplan, indsatsplanen for OSD Forumlund, som Varde Kommune har godkendt i september 2017.

 

Hvis en indsatsplan indeholder direkte investeringer til grundvandsbeskyttende foranstaltninger, afholdes disse som udgangspunkt af kommunen og/eller de berørte vandværker. Der er ikke planlagt omkostningskrævende indsatser i denne indsatsplan fra kommunens side udover et begrænset ekstra tidsforbrug i forvaltningen. Alle fremtidige tiltag fra vandværkernes side vil være frivillige handlinger.


Konsekvens i forhold til visionen

Indsatsplanen til beskyttelse af grundvandet er med til at sikre grundvandet, så befolkningen også i fremtiden har rent drikkevand direkte fra naturen.


Retsgrundlag

Vandforsyningsloven

Bekendtgørelse om indsatsplaner


Økonomi

Ingen


Høring

Indsatsplanen skal i offentlig høring i mindst 12 uger, før den kan vedtages endeligt, jf. bekendtgørelsen om indsatsplaner § 5, stk. 3.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslaget til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD Diagonalvejen godkendes, og

at forslaget sendes i 12 ugers offentlig høring.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev sat til afstemning.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

X

 

 

Preben Friis-Hauge

V

X

 

 

Anders Linde

V

X

 

 

Niels Haahr  Larsen

V

X

 

 

Søren  Laulund

A

X

 

 

Jan Lings

A

X

 

 

Niels Christiansen

C

 

X

 

 

Anbefalingen blev således godkendt.

 

Niels Christiansen ønsker en mere markant indsats over for grundvandsbeskyttelsen.

 

Et enigt udvalg ønsker, at der arrangeres temamøde om grundvandsbeskyttelse.sagsnr13-16221_doknr101364-14_v2_forslag indsatsplan for osd diagonalvejen.docx

Bilag

Forslag Indsatsplan for OSD Diagonalvejen


238. Forslag. Regulativer for Linding Å og Frøsig-Thorlund Bæk

Forslag. Regulativer for Linding Å og Frøsig-Thorlund Bæk

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik besluttede 16. november 2017 at igangsætte et pilotprojekt for udarbejdelse af to vandløbsregulativer med forskellige regulativformer. Formålet med pilotprojektet er at danne grundlag for beslutningen om revisionen af kommunens mere end 300 vandløbsregulativer.

 

Afslutning af pilotprojektet vil give forvaltningen mulighed for at samle erfaringer med udarbejdelse af forskellige regulativformer, tilbagemeldinger fra interessenter samt mulighed for at vurdere den afledte økonomiske betydning ved en ændret drift som følge af ændrede regulativformer.

 

Forslaget indeholder et nyt hovedregulativ og to særregulativer.

 

Hovedregulativet beskriver en række overordnede og generelle forhold som vil være gældende for kommunens særregulativer. Formålet med hovedregulativet er at undgå at skulle gentage generelle forhold i hvert enkelt regulativ. Ved udarbejdelsen af forslag til hovedregulativet er der taget udgangspunkt i det vedtagne hovedregulativ fra 2013. Forslaget til hovedregulativet er gjort mere læsevenlig og indeholder nu de overordnede, fælles bestemmelser for alle kommunens vandløb. De tilhørende særregulativer skal derfor kun forholde sig til forholdene i det konkrete vandløb.

 

Linding Å henligger i øjeblikket som et naturvandløb. Denne regulativform er ikke længere lovlig. Vandløbet og ådalen er fredet i en 300 m zone fra Stokbæk til udløbet i Varde Å. Regulativet er udarbejdet som et vandføringsevneregulativ på grundlag af nuværende vedligeholdelse og den naturmæssige værdi af vandløbet og ådalen.  

 

Den endelige godkendelse af regulativet for Linding Å forudsætter, at reguleringen af vandløbet godkendes. Efter høringsperiodens afslutning skal Fredningsnævnet høres i reguleringssagen for Linding Å. Fredningsnævnet skal tage stilling til, om der kan opnås en dispensation fra fredningsbestemmelserne til ændring af regulativform og vedligeholdelsespraksis for vandløbet, herunder i hvilket omfang Fredningsnævnet vil skulle involveres i den fremtidige drift. Miljøstyrelsen skal ligeledes godkende ændring i grødeskæringspraksis for Linding Å, inden reguleringen af regulativet kan godkendes.

 

Frøsig-Thorlund Bæk er i øjeblikket reguleret efter et vandføringsevneregulativ med en skikkelse og en vandføring. Forslaget til regulativet er udarbejdet som et skikkelsesregulativ med faste dimensioner. Regulativet er udarbejdet på grundlag af nuværende dimensioner overført fra gældende regulativ.

 

Den endelige godkendelse af regulativerne og reguleringssagen har afledte økonomiske konsekvenser for drift af vandløbene.

 

Ud over grødeskæring har der ikke tidligere været fast vedligehold i Linding Å. Godkendelsen af regulativet vil i fremtiden medføre en øget driftsomkostning. Ændring af regulativformen for Frøsig-Thorlund Bæk fra et vandføringsevneregulativ til et skikkelsesregulativ vil medføre en øget driftsudgift. Forvaltningen vurderer, at en ændring af regulativformen for Frøsig-Thorlund Bæk vil betydet en årlig driftsudgift på 5.000-20.000 kr. Den nuværende vedligeholdelse er årligt 3.000-5.000 kr.

 

Hvis der fremadrettet ændres på regulativform fra et vandføringsevne- til skikkelsesregulativ for andre offentlige vandløb, vil der for driftsafdelingen ligeledes være øgede omkostninger forbundet med vedligeholdelsen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der i forslag til regulativer i størst mulig omfang er indarbejdet de ønsker og anbefalinger der er fremkommet på de årlige dialogmøder med vandløbslagene.

 

Det er forvaltningens vurdering at regulativformen for Linding Å, med den nuværende praksis i klagenævn er den bedst mulige løsning. Forvaltningen foreslår at regulativerne bør sendes i 8 ugers høring, hvorefter indkomne høringssvar vil indgå i behandlingen af de endelige regulativ.


Konsekvens i forhold til visionen

Vandløbsregulativerne skal være med til at sikre, at Varde Kommune har vandløb, som kan bruges til afvanding under hensyntagen til miljøet.


Retsgrundlag

Vandløbsloven

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.

Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb


Økonomi

Afledte driftsudgifter af pilotprojektet holdes inden for nuværende budgetramme.


Høring

8 ugers offentlig høring af regulativerne.

Forslaget til regulering skal i minimum 4 ugers høring, men forvaltningen anbefaler at udsende forslaget til regulering i høring i samme periode som regulativerne.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til regulativer sendes i 8 ugers høring og

at reguleringssagen for Linding Å sendes i 8 ugers høring.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt

 sagsnr15-14082_doknr168409-18_v1_forslag til hovedregulativ - 2018.pdf.pdf
sagsnr15-14082_doknr168407-18_v1_frøsig-thorlund bæk - forslag til regulativ 2018.pdf.pdf
sagsnr15-14082_doknr168404-18_v1_linding å - forslag til regulativ 2018.pdf.pdf
sagsnr15-14082_doknr168402-18_v1_reguleringssag samt bilag.pdf.pdf

Bilag

Forslag til hovedregulativ - 2018.pdf
Frøsig-Thorlund Bæk - Forslag til regulativ 2018.pdf
Linding Å - Forslag til regulativ 2018.pdf
Reguleringssag samt bilag.pdf


239. Omdisponering af anlægsbudget

Omdisponering af anlægsbudget

Sagsfremstilling

Der er fra Blåvand Udvikling og Realdania modtaget tilkendegivelse om medfinansiering af samlet 1. mio. kr. af projektet med udarbejdelsen af en masterplan for Blåvand Midtby, der skaber grundlaget for en unik identitet og en langsigtet trafikplan. Masterplanen vil skabe grundlaget for de efterfølgende investeringer af trafikløsninger, og derfor anmodes der om overflytning af budgetbeløbet til 2019 og frigivelse heraf. Støtten fra Realdania er betinget af medfinansiering fra Varde Kommune i 2019.

 

Blåvand Kyst består af Det Blå Plateau, boardwalks og parkeringsarealer. Selve feriecenterdelen ved Blåvand Strand vil være en privat investering på Naturstyrelsens arealer, og den del indgår således ikke i finansieringen. Der er skitseret en plan, hvor dele af det Blå Plateau udbydes til og finansieres af private investorer, mens der fortsat arbejdes med at finde restfinansieringen på selve plateauet, boardwalks og parkeringsarealer. Det betyder, at der skal igangsættes en forprojektering af det samlede anlæg, så der kan opnås et konkret udbudsgrundlag på den erhvervsmæssige andel og et finansieringsgrundlag på den offentlige del, der skal finansieres af Varde Kommune og fonde. Derfor anmodes der om overflytning af 500.000 kr. af budgetbeløbet fra 2020 til 2019 og frigivelse af beløbet. Forsøgsprojektet Blåvand Kyst skal være igangsat senest den 9. november 2020.

 

Det foreslås, at de 1,5 mio. kr. modsvares af en tilsvarende forskydning på puljerne til landsbyfornyelse og realisering af udviklingsplaner, således der overføres 1,5 mio. kr. fra 2019 til 2020, der er fordelt med 0,5 mio. kr. på Puljen til Landsbyfornyelse og 1,0 mio. kr. til Puljen til realisering af udviklingsplanerne.

 

Puljen til realisering af udviklingsplanerne kunne have medfinansieret de anførte aktiviteter, fordi projekterne indgår i Blåvand Udviklingsplan 2025, og derfor er det nærliggende at anvende denne pulje til omdisponering af budgettet.

 

Budgetlægningen for 2019 og overslagsårene 2020 til 2022 indeholder bl.a. følgende aktiviteter i overslagsåret 2020:

 

Mio. kr.

2019

2020

2021

2022

En levende bymidte med en NATURlig atmosfære i Blåvand

0

1,0

0

0

Realisering af Blåvand Kyst – Det blå plateau

0

2,1

0

0

Puljen for landsbyfornyelse

2,0

1,0

0

0

Puljen til realisering af udviklingsplanerne

3,1

1,0

3,0

4,0

Samlet godkendt budgetlægning

5,1

5,1

3,0

4,0

 

Hvis anbefalingen imødekommes, vil budgettet for 2019 og overslagsårene 2020 til 22 fremstå således:

 

Mio. kr.

2019

2020

2021

2022

En levende bymidte med en NATURlig atmosfære i Blåvand

1,0

0

0

0

Realisering af Blåvand Kyst – Det blå plateau

0,5

1,6

0

0

Puljen for landsbyfornyelse

1,5

1,5

0

0

Puljen til realisering af udviklingsplanerne

2,1

2,0

3,0

4,0

Samlet budgetlægning efter omlægning

5,1

5,1

3,0

4,0

 


Forvaltningens vurdering

En fremskyndelse af både masterplanen for Blåvand midtby og projektering af Blåvand Kyst vil skabe et godt grundlag for de efterfølgende investeringer og tiltag i Blåvand, som sker i tæt samarbejde med Blåvand Udvikling, der består af repræsentanter fra Blåvand Ho Erhverv, Blåvand Ho Borgerforening, grundejerforeningerne og Blåvand Aktivitetscenter.

 

Forvaltningen vurderer, at flytning af 1,5 mio. kr. fra 2019 til 2020 skaber et mere ensartet bevillingsniveau og ressourcetræk til aktiviteterne for puljerne til landsbyfornyelse og realisering af udviklingsplaner.


Konsekvens i forhold til visionen

Begge projekter går ud på at iscenesætte naturen i og omkring Blåvand


Retsgrundlag

Styrelsesloven

Lov om erhvervsfremme


Økonomi

Der ønskes overflytning af budgetbeløb fra overslagsåret 2020 til budgetåret 2019 for i alt 1,5 mio. kr., der fordeler sig med 1 mio. kr. til projektet ”En levende bymidte med en NATURlig atsmosfære i Blåvand” og 0,5 mio. kr. til realisering af Blåvand Kyst.

 

Det foreslås, at de 1,5 mio. kr. finansieres ved harmonisering af de årlige budgetbeløb til Puljen for landsbyfornyelse og Puljen til realisering af udviklingsplanerne, så der samlet flyttes 1,5 mio. kr. fra 2019 til 2020.


Høring

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der overføres og frigives 1,5 mio. kr. fra overslagsåret 2020 til budgetåret 2019, der fordeles med 1 mio. kr. til projektet ”En levende bymidte med en NATURlig atsmosfære i Blåvand” og 0,5 mio. kr. til realisering af Blåvand Kyst, og

at finansieringen sker med en omprioritering af midler afsat til landsbyfornyelse og realisering af udviklingsplaner, så der for disse to puljer flyttes 1,5 mio. kr. fra 2019 til 2020.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-12600_doknr163720-18_v1_ensartethed i administration af puljerne til landsbyfornyelse og realisering af udviklingsplaner.docx

Bilag

Ensartethed i administration af puljerne til landsbyfornyelse og realisering af udviklingsplaner


240. Projektet - En levende bymidte med en NATURlig atmosfære i Blåvand

Projektet - En levende bymidte med en NATURlig atmosfære i Blåvand

Sagsfremstilling

Projektet ’En levende bymidte med NATURlig atsmosfære i Blåvand’ er et af de centrale projekter i Blåvands udviklingsplan 2025.

 

Med visionen om, at Blåvand skal være Nordens førende og mest attraktive kystferieby er det med projektet nødvendigt, at se på bymidten, trafikken og bevægelserne på en helt ny måde, hvor der er fokus på høj kvalitet og en mangfoldighed af oplevelser til folk i alle aldre.

 

Derfor peges der med projektet på, at nytænke hele bymidten ud fra autentisitet, oplevelser og byens bevægelsesmønstre til fods, på cykel og i bil. Derudover skal der også ses på byens udtryk og design. Det er målet, at Blåvand får sit helt eget udtryk, der er unik og skaber sammenhæng visuelt og funktionelt.

 

Projektets aktiviteter skal:

 • Skabe lokal opbakning til en helt ny plan i Blåvand bymidte med fokus på autensitet, oplevelser af en høj kvalitet og hvor naturen og byens bevægelsesmønstre er tænkt ind
 • Supplere den gennemførte trafikanalyse fra 2017 med nye data om turisternes bevægelser, og dermed de reelle trængselsproblemer
 • Gennemføre en samlet arkitekt- og ingeniørkonkurrence med det mål, at lave en samlet masterplan for bymidten, funderet på inddragelse og udsyn
 • Med udgangspunkt i masterplanen gennemføre en ny lokalplanlægning for den samlede bymidte, der skaber grundlag for masterplanens vision og ønsker – funktionelt og visuelt
 • Skabe grundlag for at realisere planen på den korte og lange bane i et samarbejde mellem ejendomsejere, Blåvand Udvikling og Varde Kommune

 

Dette projekt og hele udviklingsplanen hviler på et samarbejdsgrundlag, hvor borgerforeningen, grundejerforeningerne og erhvervsforeningen samles i et frivilligt BID (Business Improvement District) i Blåvand Udvikling, og at Blåvand Udvikling efterfølgende indgår en partnerskabsaftale med Varde Kommune. Status er, at de lokale foreninger nu er samlet i Blåvand Udvikling.

 

Der er udarbejdet en procesplan for det kommende arbejde med projektet ’En levende bymidte med NATURlig atmosfære i Blåvand’ – vedlagt som bilag.


Forvaltningens vurdering

Det foreliggende oplæg til procesplan for projektet ’En levende bymidte med NATURlig atmosfære i Blåvand’, giver en god ramme for det kommende arbejde. Det er vigtigt med et bredt ejerskab til, hvorfor det er naturligt, at der tillige sikres politisk deltagelse i styregruppen.

 

Forvaltningen foreslår, at Udvalget for Plan og Teknik udpeger to repræsentanter til styregruppen for projektet.


Konsekvens i forhold til visionen

Projektet går ud på at iscenesætte naturen i og omkring Blåvand.


Retsgrundlag

Styrelsesloven

Lov om erhvervsfremme


Økonomi

Projektet ’En levende bymidte med en NATURlig atsmosfære i Blåvand’ er anslået til 2 mio. kroner, der finansieres ved 500.000 kroner til RealDania, 500.000 kroner til Blåvand Udvikling og 1 mio. kroner til Varde Kommune.

 

Byrådet skal godkende modtagelsen af medfinansieringen af støtten fra Blåvand Udvikling og Realdania på 0,5 mio. kr. fra hver, i alt 1 mio. kr. Tilkendegivelsen om medfinansiering er modtaget den 21. september, forud for Udvalget for Økonomi og Erhvervs nye kriterier for behandling af tilskudsmoms. Derfor afholdes tilskudsmomsen på 87.500 kr. af momskontoen.


Høring

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at godkende modtagelse af støtte fra Blåvand Udvikling på 0,5 mio. kr. og Realdania på 0,5 mio. kr., og

at godkende de to politiske repræsentanter fra Udvalget for Plan og Teknik til styregruppen for projektet ”En levende bymidte med en NATURlig atsmosfære i Blåvand”, efter Udvalgets indstilling.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 

Udvalget indstiller, at Peter Nielsen og Jan Lings indgår i styregruppen.

 sagsnr18-12600_doknr162759-18_v1_bevillingsskrivelse fra realdania.tif
sagsnr18-12600_doknr162433-18_v1_oplæg til proces for trafik og udvikling af blåvand by.docx

Bilag

Bevillingsskrivelse fra Realdania
Oplæg til proces for trafik og udvikling af Blåvand By


241. Kommuneplantillæg for område til offentlige formål i Ølgod

Kommuneplantillæg for område til offentlige formål i Ølgod

Sagsfremstilling

Udvalget af Plan og Teknik godkendte 15. august 2018 Forslag til tillæg 17 til kommuneplanen. Forslaget har været fremlagt i offentlig høring fra 16. august til

14. september 2018.

 

Kommuneplantillægget giver mulighed for at etablere offentlige formål og boligformål i form af plejeboliger, plejehjem, institutioner og lignende samt tæt-lav boligbebyggelse.

 

Området er omfattet af en del af eksisterende rammeområde 24.01.B13, der udlægger arealet til boligformål. Med kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde benævnt 24.01.O07.

 

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet to bemærkninger, der dog ikke vedrører kommuneplantillægget.

 

Tillæg 17 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Lokalplan 24.01.L07 kan vedtages.

 

Sagen er en B-sag, hvor både planforslag og den endelige plan godkendes i Udvalget for Plan ogTeknik.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger. Det vurderes, at bemærkningerne ikke vedrører kommuneplantillægget, og at de derfor ikke bør føre til ændringer i kommuneplantillægget.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Tillæg 17 vedtages uændret, og

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til planforslaget

tiltrædes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt

 sagsnr18-3394_doknr161819-18_v1_indsigelser samlet.pdf
sagsnr18-3394_doknr161754-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger.pdf
sagsnr18-3396_doknr161878-18_v1_tillæg 17.pdf

Bilag

Indsigelser samlet
Resumé af indkomne bemærkninger
Tillæg 17


242. Lokalplan for offentlige formål og boliger i Ølgod

Lokalplan for offentlige formål og boliger i Ølgod

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik godkendte 15. august 2018 Forslag til lokalplan 24.01.L07. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 16. august til den 14. september 2018.

 

Lokalplanens formål er at give mulighed for, at området i den nordvestlige del af Ølgod kan benyttes til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse samt offentlige formål i form af institution til pasnings-, pleje- og boligformål, f.eks. daginstitution, plejehjem, ældrecenter.

 

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet to indsigelser. Indsigelserne handler primært om trafiksikkerhed og trafikstøj.

 

Lokalplanområdet er omfattet af gældende Lokalplan 24.01.L03, som vil blive aflyst indenfor det nye lokalplanområde med den endelige vedtagelse af Lokalplan 24.01.L07.

 

Tillæg 17 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før denne lokalplan kan vedtages.

 

Sagen er en B-sag, hvor både planforslag og den endelige plan godkendes i Udvalget for Plan og Teknik.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger.

 

Forvaltningen vurderer blandt andet, at en adgang fra Haulundvej til det nye plejecenter i Ølgod til personalekørsel m.v. er en mulig løsning, selvom Haulundvej ligger i landzone. Adgangen vil komme til at gå ind over ejendommen matr. nr. 18 Ølgod By, Ølgod. Løsningen forudsætter derfor, at der kan indgås en aftale med ejeren af dette areal. Løsningen skal i givet fald godkendes af Varde Kommunes vejmyndighed og forelægges politiet til godkendelse. Hvis denne løsning benyttes, må der ikke også etableres en adgangsvej direkte til Tarmvej. Det vurderes fortsat, at det er mest hensigtsmæssigt, at adgangsvejen placeres i byzonen ved Tarmvej. Det vurderes dog samtidigt, at det er fornuftigt, at lokalplanens § 5.1.1 tilrettes, så vejadgangen via Haulundvej muliggøres.

 

I forbindelse med forhøringen af udkastet til lokalplanen blev problemstillinger vedrørende trafikstøj og trafiksikkerhed vurderet, og lokalplanforslaget blev tilrettet, så der kan etableres nødvendig støjafskærmning inden for lokalplanområdet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Lokalplan 24.01.L07 vedtages med ovennævnte ændring,

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget tiltrædes, og

at Lokalplan 24.01.L03 ophæves inden for lokalplanområdet.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt

 sagsnr18-3394_doknr161819-18_v1_indsigelser samlet.pdf
sagsnr18-3394_doknr161754-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger.pdf
sagsnr18-3394_doknr161744-18_v1_lokalplan 24.01.l07.pdf

Bilag

Indsigelser samlet
Resumé af indkomne bemærkninger
Lokalplan 24.01.L07


243. Lokalplan for blandet bolig- og erhverv i Tistrup

Lokalplan for blandet bolig- og erhverv i Tistrup

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 15. august 2018 Forslag til lokalplan 21.01.L06 blandet bolig- og erhvervsområde i Tistrup. Forslaget har været i offentlig høring fra 10. september til 8. oktober 2018.

 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en mere fleksibel anvendelse af lokalplanområdet i form af anvendelse til blandet bolig- og erhvervsformål i miljøklasse 1-3.

 

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 2 bemærkninger. Bemærkningerne handler om præcisering at Vejdirektoratet er vejmyndighed for Vardevej, justering af vejsignatur på kortbilag 3 og ønske om opmærksomhed vedrørende skiltning.

 

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 2.11, som vil blive aflyst med den endelige vedtagelse af Lokalplan 21.01.L06.

 

Sagen er en B-sag, hvor både planforslag og endelig plan vedtages af Udvalget for Plan og Teknik.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger.

 

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger medfører en præcisering af Vejdirektoratet som vejmyndighed for Vardevej. Under afsnit ”Tilladelser fra andre myndigheder” er der blevet tilføjet, at ved etablering af vejadgang til Letbækvej tættere end 50 m fra Vardevej, skal der i særskilt sag søges tilladelse til dette hos Vejdirektoratet, som er vejmyndighed for Vardevej.

Dertil er der foretaget justering af vejsignaturen på kortbilag 3, så markeringen ligger over 50 m fra Letbækvej. Forvaltningen har derudover afstemt nummereringen af §§ med henvisningen i afsnittet ”Betingelser for ibrugtagning og ændret anvendelse”.


Konsekvens i forhold til visionen

Lokalplanområdets visuelle fremtræden tilpasses omgivelserne og giver en naturlig overgang til det åbne land.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at lokalplan 21.01.L06 – blandet bolig- og erhvervsområde i Tistrup vedtages med tilrettelser,

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget tiltrædes, og

at Lokalplan 2.11 ophæves inden for lokalplanområdet.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-192_doknr162474-18_v1_lokalplan 21.01.l06.pdf
sagsnr18-192_doknr117679-18_v1_definition af a b og c sager.pdf.pdf
sagsnr18-192_doknr163047-18_v1_høringsvar fra offentlig høring, samlet pdf.pdf.pdf
sagsnr18-192_doknr163042-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger til forslag til lokalplan 21.01.l06 og udkast til byrådets vurdering.pdf

Bilag

Lokalplan 21.01.L06 blandet bolig- og erhvervområde, Tistrup
Definition af A B og C sager.pdf
Høringsvar fra offentlig høring, samlet pdf.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger til forslag til lokalplan 21.01.L06 og udkast til Byrådets vurdering af disse.pdf


244. Placering af nyt boligområde i Outrup

Placering af nyt boligområde i Outrup

Sagsfremstilling

Interessegruppen for Outrup har 10. juni 2018 ansøgt om ændring af plangrundlaget for Torbølvej 6, Outrup til boligformål.

 

Interessegruppen ønsker også at nedlægge eksisterende tomme byggegrunde på Stadionvej og udlægge dette område til rekreativt areal, fordi byggegrundene ifølge gruppen ikke er salgbare.

 

Torbølvej 6 er ca. 3 ha åben mark i landzone med en landejendom. Øst for området er der § 3-beskyttet natur, mens området mod vest afgrænses af boliger og den gennemgående vej, Storegade. Outrup Kirke ligger ca. 200 m mod syd, og kirkebyggelinjen ligger ind over ca. 1 ha af arealet. Hele området indgår i kirkeomgivelserne.

 

Interessegruppen mener ikke, at det eksisterende kommuneplanlagte boligområde i den nordvestlige del af byen ved Dejrupvej er attraktivt nok til at tiltrække nye tilflyttere til Outrup.

 

Gruppen har været i dialog med grundejere indenfor området, Outrup Menighedsråd og ejeren af det allerede kommuneplanlagte boligområde. Der er givet positive tilkendegivelser til et projekt ved Torbølvej på forskellige vilkår, jf. ejererklæringer og tilkendegivelse.

 

Kommunen har tidligere behandlet flere forespørgsler om et boligområde nord for kirken, jf. tidslinje. Den første blev politisk behandlet i 2007. Efterfølgende modtog og behandlede kommunen lignende henvendelser i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2009 og 2013. Alle tre gange har man politisk ikke ønsket at udlægge boligområdet nord for kirken. Derimod valgte man i forbindelse med Kommuneplan 2013 at udlægge boligområdet i den nordvestlige del af byen ved Dejrupvej, jf. kortbilag.

 

Ejeren af det kommuneplanlagte boligområde langs Dejrupvej afviser ikke, at det kunne være interessant med byudvikling på den vestlige del af ejendommen, jf. mødereferat.

 

Hvis et fremtidigt boligområde i Outrup placeres indenfor det eksisterende kommuneplanlagte område, vil sagen være en B-sag, hvor planforslag og endelig plan forelægges Udvalget for Plan og Teknik.

 

Hvis der ønskes en ny placering af det fremtidige boligområde, vil sagen være en A-sag, fordi området ligger i landzone og ikke tidligere har været planlagt. Der skal indkaldes idéer og forslag, og sagen skal forelægges Byrådet. Ved A-sager beslutter Byrådet, om planlægningen skal sættes i gang, mens Udvalget for Plan og Teknik prioriterer, hvornår sagen opstartes i forvaltningen. Da udlæg ved Tolbølvej tidligere er afvist af Varde Byråd tre gange, er der ikke iværksat foroffentlighed.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen foreslår, uanset lokaliteten for et fremtidigt boligområde i Outrup, at udarbejde en lokalplan med udgangspunkt i en konceptlokalplan for en moderne landsbyudstykning.

 

Forvaltningen vurderer, at placering af et boligområde øst for Storegade vil være uhensigtsmæssig, fordi børn og unge skal krydse Storegade på vej til og fra skole, børnehave og stadion.

 

Af kommuneplanens retningslinje 8.6 fremgår det, at der indenfor kirkeomgivelser ikke kan forventes tilladelse, godkendelse eller dispensation til projekter, der væsentligt forringer oplevelsen af kirken i samspil med det omgivende landskab. På den baggrund vurderes det ligeledes, at placeringen vil begrænse Outrup Kirkes samspil med det omkringliggende landskab og oplevelsen af kirken. Ved planlægning for et boligområde med den ansøgte placering, kan der med stor sandsynlighed forventes et veto fra Ribe Stift, som er myndighed i forhold til tilkendegivelse om boligudstykning indenfor kirkebyggelinjen og kirkeomgivelser.

 

Det kommuneplanlagte fremtidige boligområde langs Dejrupvej ligger i udkanten af byen og vest for Storegade. Forvaltningen vurderer, at området ligger som en naturlig forlængelse af Outrup by med udsyn ud over åbne marker mod vest. Desuden ligger Outrup Skole, børnehave og stadion nord for området. Dette medvirker til at gøre et fremtidigt boligområde på denne placering meget attraktiv for børnefamilier, fordi der er mulighed for at etablere stisystem direkte fra boligområdet til skolens arealer.

 

Ejeren af det kommuneplanlagte fremtidige boligområde er ikke interesseret i lokalplanlægning af den nordøstlige del af sin ejendom, fordi han mener, at dette vil betyde et tab af ejendommens herlighedsværdi. Forvaltningen vurderer i overensstemmelse med ejerens ønsker, at det vil være hensigtsmæssigt at sikre, at den eksisterende ejendom får karakter af fritliggende ejendom og at området mod nordøst friholdes for udstykning, fordi det vil bidrage til landsbypræget i et fremtidigt boligområde, jf. kortbilag. 

 

I forhold til eksisterende byggegrunde ved Stadionvej vurderer forvaltningen, at grundene fortsat er egnet som byggegrunde. I september 2018 er der blevet solgt en af byggegrundene, og der er vist interesse for en anden. Der er fem byggegrunde tilbage på Stadionvej. Grundene er byggemodnet, og en omlægning til rekreativt område vil resultere i et økonomisk tab for kommunen. Forvaltningen vurderer, at der er mulighed for en brugsaftale for arealet som rekreativt område, indtil byggegrundene bliver solgt. De fem byggegrunde forhindrer ikke igangsættelse af planlægningen for nye byggegrunde i Outrup.


Konsekvens i forhold til visionen

Det ansøgte boligområde giver mulighed for boliggrunde med udsyn over åbne marker, men det grænser op til § 3-beskyttet natur. Rammeområde 17.01.B06 giver mulighed for boliggrunde med mulighed for udsyn over åbne marker uden nærtliggende § 3-beskyttet natur.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017, Varde Kommune

Lov om planlægning

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der meddeles afslag på det ansøgte boligområde nord for kirken,

at udarbejdelse af lokalplan for Dejrupvej gennemføres, som allerede prioriteret, og

at der kan indgås brugsaftale for byggegrunde på Stadionvej til rekreativt område.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Udvalget besluttede,

at ansøgningen behandles som en principsag om et ændret planlægningsgrundlag for Torbølvej 6, så der indkaldes idéer og forslag til planlægningen,

at udarbejdelse af lokalplan for Dejrupvej gennemføres, som allerede prioriteret, og

at der kan indgås brugsaftale for byggegrunde på Stadionvej til rekreativt område.sagsnr18-6791_doknr163898-18_v1_ansøgning.pdf.pdf
sagsnr18-6791_doknr163151-18_v1_tilkendegivelser fra outrup meninghedsråd.tif
sagsnr18-6791_doknr162928-18_v1_tidslinje ift. ønske om udlæg af boligområde i outrup.pdf.pdf
sagsnr18-6791_doknr163950-18_v1_mødenotat landsbyudvikling i outrup.pdf
sagsnr18-6791_doknr166441-18_v1_udkast til lokalplankoncept outrup.pdf
sagsnr18-6791_doknr170567-18_v1_kortbilag.pdf

Bilag

Ansøgning.pdf
Tilkendegivelser fra Outrup Meninghedsråd
Tidslinje
Mødenotat landsbyudvikling i Outrup
Udkast til Lokalplankoncept Outrup
Kortbilag


245. Udviklingsplaner. Tilskud til realisering af projekter 2. runde

Udviklingsplaner. Tilskud til realisering af projekter 2. runde

Sagsfremstilling

Byrådet har i 2018 afsat 4,1 mio. kr. i en ”Pulje til byfornyelse og udviklingsplaner”. Der er ved 2. ansøgningsrunde kommet 11 ansøgninger om tilskud. Ansøgningerne er fordelt på 8 byområder: Ansager (2), Billum (1), Nørre Nebel (1), Sig (1), Skovlund (1), Starup-Tofterup (2), Tistrup (2), Årre (1). Ansøgningerne søger sammenlagt om tilskud på 4.143.050 kr.

 

Projektnavn

Ansøgt beløb (maks. 50% kommunal medfinansiering)

Anbefalet tilskud (kr.)

Autocamperpladser i Ansager

600.250 kr.

Der meddeles afslag grundet manglende medfinansiering.

Ansager Søpark

1.544.500 kr.

Til projekt: 500.000 kr.,

Derudover til forprojekt 50 %, dog maks. 50.000 kr.

Modernisering af rundkørslen (Billum)

75.000 kr.

75.000 kr.

Julebelysning i Nørre Nebel

122.500 kr.

Der meddeles afslag, da projektet ikke af lokale projektgrupper er prioriteret som projekt i udviklingsplanen.

Sig Naturpark

450.000 kr.

450.000 kr.

Ansøgning til forprojekt (Den gamle brugs i Skovlund)

40.000 kr.

Til forprojekt: 50 %, dog maks. 40.000 kr.

NaturHuset etape 4 (Starup-Tofterup)

350.000 kr.

350.000 kr.

NaturHuset etape 5 (Starup-Tofterup)

500.000 kr.

Til forprojekt: Der bevilliges 50%, dog maks. 50.000 kr., hvor NaturOasen og NaturHuset kan sammentænkes.

Forprojekt i Tistrup, området ved skole, hal og museum

50.000 kr.

Til forprojekt: 50%, dog maks. 50.000 kr.

Troldhytten/Læringsgryden i Tistrup anlæg

400.000 kr.

400.000 kr.

Forskønnelse af indfaldsveje og torv (Årre)

10.800 kr.

10.800 kr.

 

4.143.050kr.

1.925.800 kr.

 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der kan meddeles tilskud til 9 af ansøgningerne, jf. Udvalgets retningslinjer. 2 af disse projekter tilbydes finansiering til udarbejdelse at et forprojekt. Et forprojekt skal afdække projektrammen og danne grundlag og materiale for fremtidig fondsansøgning. Der meddeles afslag til 2 ansøgninger.

 

Forvaltningens vurdering af de enkelte ansøgninger fremgår af bilag.

 

Der er indkommet en del ansøgninger om større beløb til denne ansøgningsrunde. For at kunne tilgodese flest mulige projekter anbefales det, at der sættes et loft på 500.000 kr., der kan tildeles hvert enkelt projekt eller projektetape via puljen.

 

I budgetterne for flere projekter indgår en høj grad af frivilligt arbejde, også mere end det, puljens retningslinjer giver mulighed for. Puljens retningslinjer og regler for frivilligt arbejde tydeliggøres derfor overfor ansøgerne i forbindelse med, at de får besked om udmøntning af puljemidler. Puljens retningslinjer suppleres med eksempler, så reglerne omkring frivilligt arbejde tydeliggøres.

 

Der meddeles afslag til projektet ”Autocamperpladser i Ansager”, fordi det vurderes, at der er tale om mangelfuld finansiering. Det ansøgte beløb svarer til 81,3 % kommunal medfinansiering. Ansøgningen peger på et område, hvor det kan være nødvendigt med en principiel diskussion af, hvordan Varde Kommune ønsker at udvikle langtidsparkering.

Emnet bliver derfor taget op ved næste udvalgsmøde i dagsordenspunktet: ”Langtidsparkering – scenarier for udvikling”.

 

Ved ansøgning om Julebelysning i Nørre Nebel meddeles afslag, fordi der er søgt til et projekt, som indgår i udviklingsplanens appendiks med idéer, der ikke blev prioriteret til udviklingsplanen af de lokale projektgrupper.

 

Forvaltningen anbefaler således, at Udvalget bevilliger tilskud til 9 ud af de 11 projekter. Projekterne vil kunne bidrage positivt til at gøre byerne og deres opland mere attraktive for besøg og bosætning. I alt anbefales bevilling af tilskud på 1.925.800 kr.


Konsekvens i forhold til visionen

Flere projekter indtænker visionen ”Vi i Naturen”, herunder Sig Naturpark og Ansager Søpark, hvor der arbejdes med bynære attraktive grønne rekreative områder. NaturHuset i Starup-Tofterup bygger videre på skabelsen af en attraktiv bymidte ved den forhenværende brugs, og Troldhytten/Læringsgryden i Tistrup Anlæg indbyder til ophold, læring og arrangementer i anlægget.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Udgiften afholdes inden for rammerne af ”Pulje til byfornyelse og udviklingsplaner”.

Med bevilling af 1,1 mio. kr. ved 1. ansøgningsrunde 2018 og 1,9 mio. kr. ved anden ansøgningsrunde 2018, samt ordinær byfornyelse i Ølgod, vurderes puljens midler for 2018 at være disponeret.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der fastsættes et loft på 500.000 kr. til den enkelte ansøgning, og

at de foreslåede tilskud og afslag godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt med den tilføjelse, at der bevilges 61.250 kr. til julebelysning i Nr. Nebel under den forudsætning, at egenfinansieringen er på plads.

 sagsnr18-3416_doknr168234-18_v1_01-11-2018 - resume af ansøgninger 2018 ansøgningsrunde 16 sept.pdf.pdf

Bilag

01-11-2018 - Resume af ansøgninger 2018 ansøgningsrunde 16 sept.pdf


246. Evaluering af Badepunkt 2018 - Valg af badevandsflag 2019

Evaluering af Badepunkt 2018 - Valg af badevandsflag 2019

Sagsfremstilling

I sommeren 2018 har Varde Kommune været med til at teste Friluftsrådets nye nordiske badevandsflag Badepunkt på 4 af kommunens tidligere 8 Blå Flag strande. Det drejede sig om Houstrup, Vejers, Børsmose og Høje Knolde på Skallingen, mens der forsat var Blå Flag ved Nymindegab, Henne, Blåvand og Hvidbjerg.

 

Formålet med Badepunkt-pilotprojektet var at afprøve en ny nordisk certificering, der i forhold til branding, rent badevand og badesikkerhed er på samme niveau som det Blå Flag, men mere fleksibel. Blå Flags fokus er at fremme en bæredygtig udvikling gennem information. Ved Badepunkt er fokus mere på den enkelte strands særlige kendetegn og muligheder.

 

Friluftsrådet har nu udsendt en evaluering af Badepunkt-pilotprojektet, og den nye mærkning er blevet modtaget overvejende positivt. Her fremhæves at Badepunktcertificeringen er:

 • Badegæsternes sikkerhed for at badevandskvaliteten og badesikkerheden er i orden
 • Fleksibiliteten i forhold til lokale forhold og driftsløsninger, samt tilstedeværelsen og regler for bl.a. biler og hunde på stranden

 

Varde Kommune skal nu tage stilling til, hvilke badevandsflag vi ønsker at søge til 2019.

 

Forvaltningen har forespurgt ProVarde og sommerhusgrundejerforeningerne ved Badepunkt-strande om deres bemærkninger. Forvaltningen har fået følgende svar:

 • Grundejerforeningen Vejers Strand finder, at det vil være oplagt at have Badepunktflag på Vejers Sydstrand og Blå Flag på Vejers Nordstrand, og de ønsker dette etableret og sikret fremadrettet fra og med sæson 2019
 • Grundejerforeningen Skallingen finder, at det generelt er fint, at der er en markering af stranden og de faciliteter, der findes der, men foreningen har ikke en holdning til Badepunkt eller Blå Flag

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen genkender de positive punkter fra Badepunkt-evalueringen og vurderer, at Badepunkt passer bedre på de 4 pilotstrande end Blå Flag. Badepunkt giver mulighed for at tilrettelæggelse driften af den enkelte strand efter lokale forhold og driftsønsker, herunder håndtering af affald. Badepunkt har ikke som Blå Flag krav om, at badezonen skal være bilfri. Genindførelse af Blå Flag ved Børsmose og Vejers vil derfor alene være for en zone udenfor kørselsstrækningerne og ikke, hvor de fleste strandgæster er.

 

Med hensyn til ønsket om at få badevandsflag til Vejers Sydstrand, så vil det kræve, at der året inden bliver oprettet en ny badevandsstation med udtagelser af badevandanalyser og udarbejdelse af badevandsprofil. Først efter en sæson med ekstra antal prøver, kan klassifikationen beregnes. Der kan derfor tidligst søges om et badevandsflag til Vejers Sydstrand til 2020.

 

Forvaltningen vurderer, at to forskellige badevandsflag vil kunne skabe forvirring og misforståelser hos strandgæsterne. Endvidere vil en ny badevandsstation ved Vejers Sydstrand forudsætte en øget driftsudgift på årligt ca. 22.000 kr.


Konsekvens i forhold til visionen

Badepunktflaget er en mærkningsordning, der målrettet kan brande og fremme udviklingen af de enkelte strande særlige kendetegn og friluftsmuligheder.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Udgiften vil holdes indenfor det nuværende budget.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forvaltningen bemyndiges til igen at søge om Badepunktsmærkning på 4 strande (Houstrup, Børsmose, Vejers og Høje Knolde på Skallingen) og Blå Flag på 4 strande (Nymindegab, Henne, Blåvand og Hvidbjerg) for badesæson 2019, og

at ønsket om både Badepunkt og Blå Flag ved Vejers ikke imødekommes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Udvalget besluttede,

at forvaltningen bemyndiges til igen at søge om Badepunktsmærkning på 5 strande (Nymindegab, Houstrup, Børsmose, Vejers og Høje Knolde på Skallingen) og Blå Flag på 3 strande (Henne, Blåvand og Hvidbjerg) for badesæson 2019,

at ønsket om både Badepunkt og Blå Flag ved Vejers ikke imødekommes, og

at badeflagsordningen evalueres i 2019.sagsnr17-13816_doknr161691-18_v2_2018-10_evaluering af badepunkt - rapport vedh. mail fra friluftsrådet.pdf
sagsnr17-13816_doknr167559-18_v1_2018-10_evaluering af badepunkt - høring og bemærkninger fra grundejerforeninger.docx
sagsnr17-13816_doknr168004-18_v1_2018-10-29_pressemeddelse_badepunkt bliver en permanent fornøjelse _ friluftsrådet.pdf.pdf

Bilag

Evalueringsrapport fra Friluftsrådet vedr. Badepunkt
Høring og bemærkninger fra Grundejerforeninger - Evaluering af Badepunkt
Pressemeddelse fra Friluftsrådet - Badepunkt bliver en permanent fornøjelse


247. Smarte kvadratmeter - udmøntning af forslag om nedrivning

Smarte kvadratmeter - udmøntning af forslag om nedrivning

Sagsfremstilling

I forliget ’Skoler og dagtilbud til alle’ blev det aftalt, at der skulle igangsættes et arbejde med en gennemgang af bygningsmassen med henblik på optimering af de kommunale kvadratmeter.

 

Et rejsehold har i den forbindelse besøgt kommunens folkeskoler i foråret 2018 med den opgave at afdække mulighederne. Ved denne gennemgang er der kommet forslag om optimering af bygningsmassen på skolerne med 6.917 m² enten ved salg eller nedrivning. Heri er medregnet Bygning A, Ølgod Skole: 1.730 m² og den gamle børnehave, Årre Skole: 1.435 m², som allerede er godkendt.

 

Udvalget for Børn & Læring godkendte 28. juni 2018 forslagene, som har været i høring hos de enkelte skolers MED-udvalg og bestyrelser.

 

I puljen til nedrivning af kommunale kvadratmeter forventes et restbudget på 5,7 mio. kr ved udgangen af 2018. Der er disponeret med nedrivning af Bygning A på Ølgod Skole i denne beregning.

 

Der er i 2019 og 2020 pt. disponeret med opgaver for i alt 8,1 mio. kr (herunder bl.a. nedrivning af Vinkelvejscenteret (2,5 mio. kr.), finansiering af tab ved nedlæggelse af almene boliger i Boligselskab Blaabjerg (2 mio. kr.) og nedrivning af den gamle børnehave ved Årre Skole (1,9 mio. kr.)).

 

Hvis disse opgaver fastholdes, vil der budgetmæssigt være en pulje på ca. 4,2 mio. kr. tilbage ved udgangen af 2020. Heri forudsættes det, at det afsatte anlægsbudget fastholdes med 3,3 mio. kr. i år 2019 og 3,3 mio. kr. i år 2020.

 

Restbudget 2018

5,7 mio. kr.

Disponerede nedrivninger 2019+2020

-8,1 mio. kr.

Puljer 2019+2020

+6,6 mio. kr.

I alt ikke disponeret 2018-2020

4,2 mio. kr.

 

I forbindelse med rejseholdets arbejde er der kommet forslag frem om nedrivning af 3.752 m² på 5 forskellige skoler. Arbejdet anslås at koste ca. 2 mio. kr.

 

Udvalget for Børn & Læring besluttede 9. oktober 2018, at der som første step igangsættes kvadratmeteroptimering med følgende projekter:

 • Nedrivning af juniorklubhuset på Starup Skole
 • Nedrivning af bygning A og SFO-bygningen på Ansager Skole
 • Nedrivning eller salg af SFO-bygning på Janderup Skole

 

De tre nedrivningsopgaver er anslået at koste omkring 1,5 mio. kr. ekskl. moms.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede nedrivninger på de tre skoler kan igangsættes straks, og at de kan finansieres af midlerne på nedrivningspuljen til kommunale ejendomme. Arbejdet kan igangsættes i 2019.

 

Det er desuden forvaltningens vurdering, at visionen i ejendomsstrategien efterleves ved gennemførelse af nedrivningerne: ’Smartere kvadratmeter – Varde Kommune har en effektiv bygningsmasse, der i videst muligt omfang er multifunktionel og udnyttes optimalt og hvor bygningsdata er let tilgængelig.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der er i budgetaftalen fra 2017 og frem til og med 2020 afsat 3,3 mio. kr. til nedrivning af kommunale bygninger pr. år. Med de projekter, der er planlagt indtil nu inkl. de foreslåede optimeringer på skoleområdet, vil der være et restbudget ved udgangen af perioden på ca. 2,7 mio. kr., som vil blive benyttet til andre nedrivningsprojekter.

 

Ved nedrivning af de foreslåede bygninger, vil der være afledte besparelser på driften. Afledt af rejseholdets analyse på skoleområdet ses besparelserne at udgøre i alt ca. 235 kr. pr. kvadratmeter, der fordeler sig på 70 kr. til vedligeholdelse (udvendig, indvendig og teknisk) samt 165 kr. til forbrugsafgifter (varme, vand og el), forsikring og rengøring.
Driftsbudgettet vil blive tilrettet, jf. ovenstående, med i alt 235 kr./m² i forhold til de tiltag, der gennemføres. Besparelsen indgår i besparelseskravene fra skolestrukturforliget. Den samlede besparelse ved nedrivning af de tre bygninger vil være ca. 410.000 kr/år.

 

Når besparelsen tilgår skolestrukturforliget, vil den ikke kunne indgå i besparelseskravet omkring ”Effektivisering af bygningsmassen”.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at omkostningerne til nedrivninger på de foreslåede skoler tages fra nedrivningspuljen til kommunale ejendomme,

at driftsbudgetterne tilrettes med 235 kr./m², og besparelserne indgår i skolestrukturforliget, og

at Udvalgets beslutning sendes til orientering i Udvalget for Børn & Læring.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at Udvalget for Børn og Læring anmodes om at overveje funktionaliteten på den enkelte skole, inden nedrivning gennemføres.sagsnr18-8391_doknr157248-18_v1_nedrivningspuljen - projekter 2018-2020.pdf

Bilag

Nedrivningspuljen - projekter 2018-2020


248. Nedrivning af bygning i Oksbøl

Nedrivning af bygning i Oksbøl

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv afviste 3. oktober 2018 et tilbud om køb af toiletbygningen på parkeringspladsen ved Fakta, Stationsvænget 2, Oksbøl og returnerede sagen til fornyet behandling i Udvalget for Plan og Teknik.

 

Der er to alternativer:

 

 • Oksbøl Borgerforening er interesseret i at indgå en brugsaftale for bygningen. Borgerforeningen ønsker at bevare toiletbygningen, og henvendt sig til Udvalget for Økonomi og Erhverv om et årligt tilskud på 15.000 kr. til driften af toiletbygningen.

 

Borgerforeningen ønsker kun en brugsaftale på toiletbygning, hvis de får tilskuddet på 15.000 kr. årligt.

 

Borgerforeningen vil gerne drive bygningen i 3 år fra 1. januar 2019, hvorefter de vil vurdere, hvilken effekt det kommende flygtningemuseum får.

 

 • Det er tidligere besluttet at nedrive bygningen. Nedrivningen er stillet i bero på baggrund af henvendelsen om et eventuelt køb af bygningen. En mulighed er derfor at nedrive bygningen. Udgifter til nedrivningen er anslået til ca. 45.000 kr.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har været i dialog med borgerforeningen om en brugsaftale på toiletbygningen, fordi borgerforeningen ønsker at drive det offentlige toilet videre. Borgerforeningen har ansøgt om et kommunalt tilskud til driften.

 

Der er ingen besparelse på driftsudgifter på bygningen, fordi de allerede er indregnet i tidligere budgetterede besparelser. Der skal derfor findes finansiering til et årligt tilskud på 15.000 kr. til Borgerforeningen. Konsekvensen vil være, at der er færre penge til at renovere og drive kommunens øvrige toiletter.

 

Forvaltningen vurderer derfor, at den bedste løsning er, at bygningen nedrives som først planlagt.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.


Økonomi

Borgerforeningen har ansøgt om et årligt tilskud på 15.000 kr. til driften af toiletbygningen i 3 år.

 

Der er ingen besparelse på driftsudgifter på bygningen, fordi de allerede er indregnet i tidligere budgetterede besparelser.

 

Nedrivningsomkostninger er anslået til 45.000 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at bygningen nedrives, og

at borgerforeningens henvendelse om tilskud på 15.000 kr. afslås.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-6053_doknr149881-18_v1_brev til varde kommune.pdf

Bilag

Brev til Varde Kommune


249. Ansøgning. Nyt sommerhus på Port Arthursvej 1, Blåvand

Ansøgning. Nyt sommerhus på Port Arthursvej 1, Blåvand

Sagsfremstilling

Varde Kommune har 21. september 2018 modtaget ansøgning om opførelse af sommerhus på Port Arthursvej 1, 6857 Blåvand, jf. tegningsmateriale. Huset skal erstatte et eksisterende sommerhus på ejendommen.

 

Grunden er 3.633 m². Med en bebyggelsesprocent på 9 er sommerhuset 335 m² samt 26 m² overdækket areal, og det opføres med træbeklædning og cementtagsten. Sommerhusets facade er 2,77 m høj (2,3 m ved tagskæg) og kiphøjden er 4,72 m.

 

Sommerhuset overholder alle bebyggelsesregulerende regler, der gælder for ejendommen.

 

Ansøger har i april 2018 spurgt, hvilke regler der er for Port Arthursvej 1, hvor forvaltningen har svaret på baggrund af den tinglyste deklaration: 10 % bebyggelse, ingen krav til tagmateriale, 4 m til skel og 10 m til vejmidte, hvorfor det ansøgte vil kunne godkendes ift. dette svar.

 

Ved udregning af sommerhusets areal medtages kun det areal, som indgår ved beregning af bebyggelsesprocenten.

 

Udvalget for Plan og Teknik har 27. september 2018 ønsket at tage konkret stilling til byggeansøgninger med sommerhuse over 250 m².


Forvaltningens vurdering

Nærområdet er karakteriseret af store sommerhusgrunde med sommerhuse på ca. 200 m2.

 

Det ansøgte sommerhus er derfor væsentlig større end de øvrige sommerhuse i nærområdet.

 

Sommerhuset ligger inden for rammeområde 05.01.S01, som er et stort rammeområde, der udgør størstedelen af sommerhusbebyggelsen i Blåvand. På kortbilag vises et overblik over sommerhuse, der afviger fra den øvrige bebyggelse inden for samme rammeområde.

 

Sommerhusene ligger inden for samme rammeområde, som det ansøgte, men de er ikke placeret i umiddelbar nærhed. De nærmeste naboer ligger ca. 30-50 m syd og øst for det eksisterende sommerhus.

 

Blåvandvej ligger ca. 20 m nord for det eksisterende sommerhus. Det eksisterende sommerhus på 108 m2 er synligt fra Blåvandvej, men det er ikke visuelt dominerende. Ved opførelse af et sommerhus på 335 m2 kan det forventes, at bebyggelsen vil blive mere dominerende set fra Blåvandvej. Samtidig vurderes det, at det ansøgte vil adskille sig fra bygningsstrukturen i nærområdet.

 

Forvaltningen vurderer derfor, at det ikke vil være hensigtsmæssigt, at tillade opførelsen af det ansøgte.

 

Forvaltningen vurderer samtidigt, at et lignende men reduceret projekt vil kunne godkendes, fordi det vil passe bedre ind i nærområdet.

Hvis ansøger ikke ønsker et lignende men reduceret projekt, vurderer forvaltningen, at der bør nedlægges forbud mod til det ansøgte, jf. planloven § 14.

 

Forvaltningen bemærker samtidig, at Udvalget har besluttet at igangsætte et lokalplanarbejde for sommerhusområderne i Blåvand fra december. Da resultatet heraf ikke kan foruddiskonteres, kunne ansøger eventuelt med fordel afvente dette lokalplanarbejde.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Deklaration 4. januar 1965

Bygningsreglementet 2018


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgningen ikke imødekommes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Udvalget kan ikke godkende det ansøgte og beder forvaltningen om at gå i dialog med ansøger om et mindre projekt.

 sagsnr18-11010_doknr169742-18_v1_udvalgssag - tegningsmateriale - port arthursvej 1, 6857 blåvand.pdf
sagsnr18-11010_doknr169679-18_v1_udvalgssag - kortbilag - udvalgssager.pdf

Bilag

Udvalgssag - Tegningsmateriale - Port Arthursvej 1, 6857 Blåvand
Udvalgssag - Kortbilag - Udvalgssager


250. Ansøgning. Nyt sommerhus på Sønder Digevej 22, Blåvand

Ansøgning. Nyt sommerhus på Sønder Digevej 22, Blåvand

Sagsfremstilling

Varde Kommune har 17. september 2018 modtaget ansøgning om opførelse af nyt sommerhus på Sønder Digevej 22, 6857 Blåvand, jf. tegningsmateriale. Huset skal erstatte et eksisterende sommerhus på ejendommen.

 

Grunden er 2.500m². Med en angivet udnyttet bebyggelsesprocent på 11,84 er sommerhuset i alt 255 m² samt 76 m² overdækket areal (heraf 281 m² med i beregning af bebyggelsesprocenten). Den tilladte bebyggelsesprocent er 15, jf. bygningsreglementet.

 

Sommerhuset opføres med sortmalet træbeklædning og sort tagpap. Sommerhusets facade er mellem 2,44 m og 3,60 m, og kip er 4,04 m.

 

Specielt for denne ansøgning er, at der ønskes en større terrænregulering til at forebygge mod stormflod. Der er søgt om dispensation til at lave en sandpude på ca. 1,2 m som stormflodssikring.

 

Ved udregning af sommerhusets areal medtages kun det areal, som indgår ved beregning af bebyggelsesprocenten.

 

Udvalget for Plan og Teknik har 27. september 2018 ønsket at tage konkret stilling til byggeansøgninger med sommerhuse over 250 m².


Forvaltningens vurdering

Ejendommen ligger med direkte udkig til stranden. Nabobebyggelsen er ca. 110m2, hvor enkelte sommerhuse kommer op på 160-180 m2.

 

Forvaltningen vurderer, at det nye sommerhus på 281m2 vil overstige størrelsen på sommerhuse i nærområdet, og at det vil adskille sig fra den bygningsstruktur, der er i området.

 

Sommerhusene i området ligger tæt med en afstand på ca. 15-20 m. Forvaltningen vurderer, at det ikke vil være hensigtsmæssigt, at bebyggelsesstrukturen i området begynder at afspejle bygninger over 200 m2, da det vil skabe en fortætning af bebyggelsen med mindre udsyn til kystlandskabet og stranden.

 

Forvaltningen vurderer derfor, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at imødekomme ansøgningen.

 

Forvaltningen vurderer samtidigt, at et lignende men reduceret projekt vil kunne godkendes, fordi det vil passe bedre ind i nærområdet.

 

Hvis ansøger ikke ønsker et lignende men reduceret projekt, vurderer forvaltningen, at der bør nedlægges forbud mod til det ansøgte, jf. planloven § 14.

 

Forvaltningen bemærker samtidig, at Udvalget har besluttet at igangsætte et lokalplanarbejde for sommerhusområderne i Blåvand fra december. Da resultatet heraf ikke kan foruddiskonteres, kunne ansøger eventuelt med fordel afvente dette lokalplanarbejde.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Bygningsreglementet 2018


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler

at ansøgningen ikke imødekommes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Udvalget kan ikke godkende det ansøgte og beder forvaltningen om at gå i dialog med ansøger om et mindre projekt.sagsnr18-10775_doknr169851-18_v1_udvalgssag - tegningsmateriale - sønder digevej 22, 6857 blåvand.pdf
sagsnr18-10775_doknr169847-18_v1_udvalgssag - kortbilag - udvalgssager.pdf

Bilag

Udvalgssag - Tegningsmateriale - Sønder Digevej 22, 6857 Blåvand
Udvalgssag - Kortbilag - Udvalgssager


251. Ansøgning. Sommerhus på Vestslugen 8, Blåvand

Ansøgning. Sommerhus på Vestslugen 8, Blåvand

Sagsfremstilling

Varde Kommune har 11. juni 2018 modtaget ansøgning om opførelse af sommerhus på Vestslugen 8, 6857 Blåvand, jf. tegningsmateriale.

 

Grunden er en sokkelgrund på 400 m², og sommerhuset er 283 m² samt 16 m² overdækket areal. Det opføres med træbeklædning og græstørvtag. Sommerhusets facade er 2,7 m høj og kiphøjden er 4,33 m.

 

Der er desuden søgt om dispensation til græstørvtag i stedet for stråtag.

 

Ved udregning af sommerhusets areal medtages kun det areal, som indgår ved beregning af bebyggelsesprocenten.

 

Udvalget for Plan og Teknik har 27. september 2018 ønsket at tage konkret stilling til byggeansøgninger med sommerhuse over 250 m².


Forvaltningens vurdering

Området er karakteriseret af sokkeludstykninger omgivet af et større fællesareal, som ligger i § 3-beskyttet natur.

 

Ansøger ønsker en fuld udnyttelse af sokkelgrunden med en bebyggelse på 283 m2. I samme område ligger der store sommerhuse på ca. 235-275 m2. Det ansøgte sommerhus vil derfor ikke adskille sig fra øvrig bebyggelse i området alene ved størrelsen på huset.

 

Ved sokkeludstykninger begrænses byggeriet ved matriklens størrelse og det omkringliggende fællesareal, der sikrer, at der fortsat er åbent mellem bygningerne. Ved en fuld udnyttelse af sokkelgrunden vil ansøger blive begrænset i et eventuelt fremtidigt ønske om etablering af fritliggende terrasse og udhus.

 

Forvaltningen vurderer, at den udstykkede sokkelgrund medvirker til at sikre, at der fortsat er luft omkring bebyggelsen i området. Dertil vurderes det, at en fuld udnyttelse af sokkelgrunden ikke vil påvirke den visuelle oplevelse af området, fordi ansøger vil blive begrænset i muligheden for anden anvendelse.

 

Forvaltningen vurderer i det konkrete tilfælde, at der kan gives tilladelse til den ansøgte størrelse.

 

Forvaltningen bemærker, at der i forhold til det ansøgte byggeris størrelse bør sikres parkeringsforhold til parkering af min. 4 biler. Parkering uden for egen matrikel vil kræve accept fra grundejerforeningen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Deklaration 29.08.1973 + tillæg af 07.06.1980

Bygningsreglementet 2018


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgningen godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt med hensyn til sommerhusets størrelse.

 

Udvalget forudsætter, at der etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser i forhold til sommerhusets størrelse.sagsnr18-8062_doknr169842-18_v1_udvalgssag - tegningsmateriale - vestslugen 8, 6857 blåvand.pdf
sagsnr18-8062_doknr169838-18_v1_udvalgssag - kortbilag - udvalgssager.pdf

Bilag

Udvalgssag - Tegningsmateriale - Vestslugen 8, 6857 Blåvand
Udvalgssag - Kortbilag - Udvalgssager


252. Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter 2019

Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter 2019

Sagsfremstilling

I budget 2018 og 2019 er der afsat pulje på 2,2 mio. kr. til trafiksikkerhed, i alt 4,4 mio. kr. Heraf er der disponeret 0,5 mio. kr. til baneovergang ved skolen i Agerbæk og 0,5 mio. kr. til cykelbane langs Hvidbjerg Strandvej i Blåvand. Til prioritering for 2019 er der således en restpulje på 3,4 mio. kr.

 

Cykelbanen langs Hvidbjerg Strandvej har vist sig at blive væsentligt dyrere end forventet. Dette skyldes først og fremmest udgifter til afvanding og jordkøb. I alt vurderes projektet til 2,2 mio. kr., dvs. 1,7 mio. kr. mere end allerede disponeret. Forvaltningen foreslår, at der bruges 1,7 mio. kr. af puljen til at gennemføre cykelbanen i Blåvand.

 

Til prioritering af projekter i 2019 er der således en restpulje på 1,7 mio. kr.

 

Den overordnede vision i Varde Kommunes Trafiksikkerhedsplan er, at ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikuheld på kommunens veje, og at alle kommunens borgere skal kunne færdes sikkert og trygt på kommunens veje og stier.

 

Delmål i Trafiksikkerhedsplanen er overholdelse af hastighedsgrænserne og sikring af børn og unge i trafikken.

 

Projekterne er udvalgt ud fra kriterierne:

 • Trafiksikkerhedsprojekter, der sikrer børn og unge en sikker vej til skoler, idrætsanlæg, haller osv.
 • Trafiksikkerhedsprojekter, der forbedrer trafiksikkerheden for de bløde trafikanter
 • Strækninger og kryds, hvor der sker mange uheld set i forhold til vejens udformning
 • Strækninger og kryds, der potentielt kan lede til trafikfarlige situationer
 • Strækninger, hvor der køres med en hastighed langt over det tilladte

 

Forvaltningen har ud fra en gennemgang af listen over ønsker til trafiksikkerhedsfremmende projekter valgt 10 med særlige problemer i forhold til:

 • Strækninger med mange børn
 • Steder med høj hastighed
 • Steder med meget tung trafik
 • Steder, hvor mange typer trafikanter blandes

 

Disse 10 projekter bør komme i overvejelse til prioritering af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2019.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har udarbejdet et bruttokatalog med en faglig vurdering af 10 projekter til fremme af trafiksikkerheden, jf. bilag. Den samlede udgift til gennemførelse af disse projekter vil være 1,7 mio. kr.

 

Forvaltningen foreslår på baggrund af kriterierne, at følgende projekter prioriteres:

 

Torontoanlæg på Bredgade i Nørre Nebel

420.000 kr.

Torontoanlæg på Forumvej i Alslev

140.000 kr.

Torontoanlæg på Vestervold i Varde

140.000 kr.

Bump på Stadionvej og Kirkebakken i Horne

140.000 kr.

Bump på Gunderupvej i Horne

50.000 kr.

Belysning på sti fra Irisvej til skolen langs boldbanerne, Alslev

480.000 kr.

Bump på Letbækvej i Hodde

50.000 kr.

Bump på Sønderskovvej og Bredmosevej i Øse

150.000 kr.

Bump på Nybrovej i Janderup ved børnehaven

50.000 kr.

Bump på Agervigvej i Næsbjerg

70.000 kr.

Samlede udgifter

1.690.000 kr.

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Projekterne afholdes indenfor de afsatte midler i 2018 og 2019 


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der anvendes 1,7 mio. kr. til cykelbanen langs Hvidbjerg Strandvej i Blåvand, og

at de foreslåede trafiksikkerhedsprojekter prioriteres i 2019.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-3349_doknr171887-18_v1_ønsker til trafiksikkerhedsprojekter - opdateret november 2018.xls
sagsnr18-3349_doknr173610-18_v1_oversigtskort over sti langs boldbanerne til alslev skole som ønskes belyst.docx

Bilag

Ønsker til trafiksikkerhedsprojekter - opdateret november 2018
Oversigtskort over sti langs boldbanerne til Alslev skole som ønskes belyst


253. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Udvalget for Plan og Teknik

Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Udvalget for Plan og Teknik

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender budgetopfølgning for tredje kvartal 2018.

 

Der fremsendes budgetopfølgning til politisk godkendelse tre gange årligt, pr. ultimo marts, ultimo juni, ultimo september samt ekstraordinært pr. 31. august. Derudover sker der en løbende opfølgning i en tæt dialog mellem fagudvalgene og økonomikonsulenterne.

 

Budgetopfølgningen for Udvalget for Plan og Teknik viser et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr. ekskl. overførslerne og inkl. overførslerne et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Årets resultat er dermed faldet med ca. 0,4 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning og ligger således 2,6 mio. kr. over årets budget.

 

Fagområde

 

1. kvartal

2. kvartal

Pr. 31/8

3. kvartal

Plan & Teknik

Forventet forbrug ekskl. overførsler

3,7 mio. kr.

3,3 mio. kr.

2,2 mio. kr.

2,6 mio. kr.

Plan & Teknik

Forventet forbrug inkl. overførsler

0,6 mio. kr.

-0,2 mio. kr.

-1,3 mio. kr.

-0,9 mio. kr.

 

Det forventede merforbrug på 2,6 mio. kr. ekskl. overførslerne og det forventede mindreforbrug på 0,9 mio. kr. inkl. overførslerne fremkommer ved nedenstående resultat på overordnet niveau.

 

Område

Korri-geret
budget ekskl.
overfør-sler 2018

Overfør-sel fra
2017 til 2018

Forventet
regnskabs-resultat
2018

Forventet afvigelse 2018
(minus = mindreforbrug)

(ekskl. overførsler)

(inkl. overførsler)

Ejendomme

14,5

0,6

13,8

-0,7

-1,3

Grønne områder

14,0

-2,5

12,7

-1,3

1,2

Miljø og Natur

10,7

4,1

13,9

3,2

-0,9

Øvrige

-0,2

0,6

-0,1

0,1

-0,5

Vejvæsen

51,3

-0,5

52,4

1,1

1,6

Kollektiv trafik

15,2

1,2

15,4

0,2

-1,0

Vinterforanstaltninger

12,0

0,0

12,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

I alt

117,5

3,5

120,1

2,6

-0,9

Mio. kr.

 

Resultatet på 2,6 mio. kr. i merforbrug skal ses i forhold til indeværende års budget og når overførslerne fra 2017 på 3,5 mio. kr. indregnes, forventes et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. for udvalget. Heraf ligger 2,2 mio. kr. indenfor driftsrammen med overførsel til 2019 og -1,3 mio. kr. er udenfor rammen og der bør søges om en tillægsbevilling til dækning af dette merforbrug, som stammer fra vejvandsbidrag.

 

Ejendomme

Mindreforbruget inkl. overførsler på ejendomme skyldes bl.a. at der afventes beslutning, om der skal bygges et nyt toilet på Fyrvej 81 i Blåvand. Bliver det vedtaget at der skal bygges et nyt toilet, vil projektet først blive igangsat i 2019.

 

I forhold til seneste budgetopfølgning pr. 30. juni er mindreforbruget inkl. overførsler steget med 0,5 mio. kr. hvilket skyldes, at er har været bogført udgifter på renovering af Brorson skolen på puljen til vedligeholdelse af kommunale bygninger, men da der var afsat en anlægspulje til renovering af skolen under Børn og Læring, er udgifterne nu omplaceret hertil.

 

Grønne områder

Merforbruget inkl. overførsler på grønne områder skyldes tidligere års merforbrug. Der er en plan for afvikling af merforbruget.

 

I forhold til seneste budgetopfølgning pr. 30. juni er merforbruget inkl. overførsler faldet med 0,1 mio. kr. hvilket skyldes et fald i det forventede forbrug på 0,2 mio. kr. på grønne områder og parker samt en stigning i det forventede forbrug på 0,1 mio. kr. på Minibyen på grund af svigtende besøgstal.

 

Miljø og natur

Merforbruget ekskl. overførsler på Miljø og natur skyldes følgende:

 • Oprensning af sandfang og udlægning af gydebanker til 0,45 mio. kr. kunne ikke udføres i efteråret 2017 på grund af store nedbørsmængder, men er udsat til udførelse i 2018.
 • Undersøgelse af kloaknettet ved kommunale institutioner med budget på 0,55 mio. kr. blev ikke igangsat som planlagt i 2017 på grund af udsættelse af udbudsmateriale.
 • Der er opsparet 0,53 mio. kr. til kystsikring ved Blåvandshuk, som forventes brugt i 2018. Ikke forbrugt opsparing overføres til 2019.

 

I forhold til seneste budgetopfølgning pr. 30. juni er merforbruget ekskl. overførsler steget med 0,3 mio. kr. hvilket skyldes følgende:

 • Det forventede forbrug på strandrensning er faldet med 0,2 mio. kr. på grund af gunstige vejrforhold.
 • Renovering af broer på Kyst til Kyst stien på 0,1 mio. kr. kommer ikke i gang i 2018 og udsættes i første omgang til 2019.
 • Det forventede forbrug til sandfang og gydebanker er faldet med 0,4 mio. kr. da de er disponeret til brug på Ansager Dambrug i 2019.
 • På revision af vandløbsregulativer er der et forventet forbrug på 0,2 mio. kr. men disse omplaceres senere.
 • Det forventede forbrug på Kystsikring ved Blåvandshuk er faldet yderligere 0,2 mio. kr. og forventes overført til 2019.
 • Der er blevet sat forventede forbrugstal på diverse vandløbsprojekter, som netto løber op i 1,0 mio. kr. – disse projekter er udgiftsneutrale.

 

I forhold til den ekstraordinære budgetopfølgning pr. 31. august er merforbruget ekskl. overførsler steget med 0,4 mio. kr., hvilket skyldes følgende:

 • Det forventede forbrug på 0,2 mio. kr. pr. 31. august på revision af vandløbsregulativer afholdes på konto 6 og er dermed flyttet hertil.
 • På Kyst til Kyst kontoen er der flyttet 0,3 mio. kr. til Naturcenterets administration på konto 6.
 • Der forventes et merforbrug på for 0,1 mio. kr. på blomstrende enge ved Endrup – dette projekt bliver dog senere udlignet af en indtægt og er derfor udgiftsneutral.
 • Der er oprettet 2 nye vandløbsprojekter, hvor der samlet forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. – disse projekter bliver dog senere udlignet af en indtægt og er derfor udgiftsneutrale.

 

Øvrige

Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. inkl. overførsler på øvrige skyldes, at der på skadedyrsbekæmpelse er et projekt hvor kloaknettet skal undersøges ved de kommunale ejendomme, men projektet er udsat til 2019.

 

Vejvæsen

Der er budgetteret med et merforbrug ekskl. overførsler på vejvæsenet, hvilket skyldes en ekstra opkrævning på vejvandsbidrag i 2017 på 0,74 mio. kr. samt et højere acontobidrag i 2018 i forhold til 2017. Samlet vil der derfor være et merforbrug ekskl. overførsler på 1,3 mio. kr. udenfor rammen, da vejvandsbidraget ligger udenfor rammen.

 

I forhold til seneste budgetopfølgning pr. 30. juni er merforbruget ekskl. overførsler faldet med 0,3 mio. kr. hvilket skyldes en justering af det forventede forbrug på myndighedsopgaver.

 

Anlæg

Der er i alt afsat 80,5 mio. kr. i anlægsbudgettet 2018, hvoraf 48,2 mio. kr. er overført fra 2017. Af det samlede anlægsbudget i 2018 forventes der at blive overført ca. 29 mio. kr. til 2019.

 

I forhold til den ekstraordinære budgetopfølgning pr. 31. august er anlægsbudgettet steget til 94,0 mio. kr., hvilket skyldes at puljen til vedligeholdelse af kommunale bygninger samt puljen til ældreboliger er flyttet til Plan og Teknik fra Økonomi og Erhverv. Af det samlede anlægsbudget i 2018 forventes der nu at blive overført ca. 32 mio. kr. til 2019, hvilket skyldes ovenstående 2 puljer hvor der samlet forventes en overførsel på 4,0 mio. kr. De resterende forventede overførsler uddybes nedenfor.

 

Under Vej og Park overføres der 3,8 mio. kr. til 2019 fra anlægsprojektet ”Passage ved Plantagevej, Varde”. Der er en dialog i gang med BaneDanmark.

 

Projekteringen af forlængelsen af Thyrasvej til Yderikvej i Tistrup er igangsat og projektet forventes udført i 1. halvår 2019 – der overføres derfor 6,2 mio. kr. til 2019.

 

Udskiftning af vejafvanding og afledte byforskønnelser ifbm. kloakseparering følger dispositionsplanen fra DIN Forsyning. Der overføres derfor 2,4 mio. kr. til 2019.

 

Prioritering af cykelstiprojekter og cykelstiprojekt i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune er udsat til 2019. Den samlede overførsel til 2019 bliver derfor på 6,2 mio. kr.

 

Under Plan og Teknik overføres der samlet 7,5 mio. kr. til 2019, hvoraf 4,6 mio. kr. er i forbindelse med genopretning af Holme Å, som afventer fondsbevillinger samt detailprojektering.

 

Under Plan og Vækst overføres samlet 2,9 mio. kr. til bl.a. byfornyelse og udviklingsplaner.

 

For yderligere oplysninger er der udarbejdet en oversigt med statusbeskrivelse på de budgetterede anlægsprojekter, jf. bilag.

 

Byggemodning

I 2018 er det vedtagende budget på 5,2 mio. kr. hvor der er overført et merforbrug fra 2017 på 1,4 mio. kr. således at det korrigerede budget inkl. overførsler for 2018 er 3,8 mio. kr. Der er igangsat byggemodninger og færdiggørelse af eksisterende udstykninger for i alt 10,5 mio. kr. og derfor er der et merforbrug på 6,7 mio. kr. i 2018, som overføres til 2019. Herudover er der også afholdt udgifter til tilslutningsbidrag for i alt 0,9 mio. kr., som ligeledes overføres til 2019. Udgifter til byggemodning samt tilslutningsbidrag udlignes med tiden af salgsindtægterne fra salg af grundende og i 2018 forventes der indtægter for 7,2 mio. kr.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurdere, at gennemgangen giver et retvisende billede ud fra forhold kendt på opfølgningstidspunktet. Der er dog stadigvæk usikkerheder og der bør derfor tages forbehold for, at der kan forekomme korrektioner til skønnene.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ


Økonomi

Merforbruget ekskl. overførsler indenfor rammen kan dækkes af overførslerne fra 2017 til 2018. Merforbruget ekskl. overførsler udenfor rammen vil forsøges dækket af et eventuelt mindreforbrug på vinterforanstaltningerne og et eventuelt merforbrug herefter kan finansieres via en tillægsbevilling. På nuværende tidspunkt forventes en overførsel på ca. 2,2 mio. kr. indenfor rammen, hvilket er inden for de 5% jf. gældende praksis.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning,

at merforbruget ekskl. overførsler indenfor rammen dækkes af overførslerne fra 2017 til 2018, og

at merforbruget ekskl. overførsler udenfor rammen på 1,3 mio. kr. forsøges dækket af et eventuelt mindreforbrug på vinterforanstaltningerne, der ligeledes ligger udenfor rammen. Et eventuelt resterende merforbrug herefter kan finansieres via en tillægsbevilling.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 

Udvalget ønsker fremadrettet mere overordnede budgetopfølgninger.sagsnr18-2969_doknr165534-18_v1_rapport - budgetopfølgning 30.09.2018 - udvalget for plan og teknik - prisme.pdf.pdf
sagsnr18-2969_doknr165538-18_v1_budgetopfølgning for aftaleholder 501 - vej og park - bemærkninger.pdf.pdf
sagsnr18-2969_doknr165540-18_v1_budgetopfølgning for aftaleholder 502 - teknik og miljø - bemærkninger.pdf.pdf
sagsnr18-2969_doknr170855-18_v1_anlæg pr. 30.09.2018 - plan & teknik - budgetopfølgning.pdf.pdf

Bilag

Rapport - Budgetopfølgning 30.09.2018 - Udvalget for Plan og Teknik - Prisme.pdf
Budgetopfølgning for aftaleholder 501 - Vej og Park - bemærkninger.pdf
Budgetopfølgning for aftaleholder 502 - Teknik og Miljø - Bemærkninger.pdf
Anlæg pr. 30.09.2018 - Plan & Teknik - Budgetopfølgning.pdf


254. O Kampagnetilsyn 2018 på landbrugsområdet

O Kampagnetilsyn 2018 på landbrugsområdet

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal hvert år gennemføre 2 tilsynskampagner på miljøområdet. I Varde Kommune har vi valgt én på landbrugsområdet og én på industriområdet.

 

På landbrugsområdet har forvaltningen valgt at lave en kampagne på opbevaring af ensilage i marken.

 

Forvaltningen har udarbejdet en vejledning om ensilageoplag i marken (pjece), som beskriver reglerne. Pjecen bliver uddelt i forbindelse med landbrugstilsyn.

 

Hvis forvaltningen får besked fra åmænd, vandløbsfolk eller andre om ulovlig eller uhensigtsmæssig opbevaring af ensilage, f.eks. for tæt på vandløb, vil forvaltningen besigtige opbevaringen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at kampagnen vil hjælpe landmændene med at være opmærksomme på, at der er visse afstandskrav til veje, skel og vandløb, som skal overholdes, når der etableres ensilageoplag i marken.

 

Forvaltningen forventer, at kampagnen kan være med til at forhindre sager om forurening af vandløb med ensilagesaft.


Konsekvens i forhold til visionen

Kampagnens mål er at sikre, at der ikke sker forurening af vandløb fra markstakke. Kampagnen er således i tråd med visionen.


Retsgrundlag

Husdyrgødningsbekendtgørelsen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretningsagsnr18-12002_doknr155749-18_v1_folder - vejledning om ensilageoplag i marken - version 1 - 2018.doc

Bilag

Folder - Vejledning om ensilageoplag i marken - version 1 - 2018


255. O Nationalpark Vadehavets behandling af Varde Kommune høringssvar

O Nationalpark Vadehavets behandling af Varde Kommune høringssvar

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik behandlede 21. juni 2018 Varde Kommunes høringssvar til Nationalpark Vadehavets forslag til Nationalparkplan 2019-2025. Ved en fejl, forårsaget af forvaltningen, er kommunens høringssvar først tilgået Nationalpark Vadehavets sekretariat efter udløb af høringsfristen. Forvaltningen har haft en dialog med sekretariatet med henblik på, at bestyrelsen bliver gjort bekendt med kommunens høringssvar.

 

Nationalpark sekretariatet har oplyst, at Nationalpark Vadehavets bestyrelse ved behandlingen af Nationalparkplan 2019-2025 blev præsenteret for to høringssvar, der var indkommet for sent. Dette er sket for at sikre fuld gennemsigtighed i forhold til de godt 20 høringssvar, Nationalparken har modtaget indenfor og udenfor svarfristen. Varde Kommunes høringssvar blev inddraget på bestyrelsesmødet, ved at sekretariatet havde høringssvaret med til mødet og præsenterede det for bestyrelsen.

 

Varde Kommunes høringssvar var ikke direkte indarbejdet i de dokumenter, der var forberedt til bestyrelsesmødet. Det er dog Nationalpark Sekretariatets vurdering, at Varde Kommunes anbefalinger og forslag på de fleste punkter er indeholdt i andre høringssvar, som er forsøgt imødekommet.

 

I forhold til Varde Kommunes anmodning om at fremhæve indsatser i den nordlige del af nationalparken, er dette imødekommet i den endelige Nationalparkplan ved at medtage Varde Ådal.


Forvaltningens vurdering

For at afdække omfanget af overlap mellem de øvrige høringssvar og Varde Kommune anbefalinger, har forvaltningen gennemgået samtlige høringssvar og Nationalpark Sekretariatets forslag til indarbejdelse i den endelige nationalparkplan. Forvaltningen vurderer, at der helt overordnet er overlap. Undtagelsen er dog kommunens anbefaling om, at konkretisere arbejdet med at styrke målsætningerne 1, 2 og 3 i den endelige plan. Her forholder nationalparkbestyrelsen sig alene til vægtningen af indsatserne.

 

Samlet set deler forvaltningens dog Nationalpark Sekretariatets vurdering af, at Varde Kommunes anbefalinger og forslag er indeholdt i andre høringssvar.

 

Forvaltningen oplever desuden, at der fra Nationalparkens side er stor interesse i også at have aktiviteter i den nordlige del af nationalparken. Helt konkret er Sekretariatet meget tæt på at kunne realisere Nationalparkens første større afgræsningsprojekt i Varde Ådal.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretningsagsnr18-6122_doknr168768-18_v1_gennemgang af høringssvar til nationalparkplan 2019-204.pdf.pdf
sagsnr18-6122_doknr168749-18_v1_nationalparkbestyrelsens kommentarer til høringssvar på nationalparkplan 2019-2025.pdf.pdf
sagsnr18-6122_doknr168744-18_v1_nationalparkplan 2019-2024.pdf.pdf

Bilag

Gennemgang af høringssvar til Nationalparkplan 2019-204.pdf
Nationalparkbestyrelsens kommentarer til høringssvar på nationalparkplan 2019-2025.pdf
Nationalparkplan 2019-2024.pdf


256. O Oversigter

O Oversigter

Sagsfremstilling

Oversigter til orientering:

 • Plansager til politisk behandling
 • Større projekter i Ejendomscentret
 • Verserende klagesager ved Natur- og Miljøklagenævnet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at oversigterne tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretningsagsnr18-530_doknr170867-18_v1_oversigt over plansager 2018, dateret 07.11.2018.pdf
sagsnr17-10870_doknr172198-18_v1_verserende klager til nmkn pr. 8. november 2018..pdf
sagsnr16-415_doknr172435-18_v1_større projekter i ejendomscentret - november 2018.pdf

Bilag

Oversigt over plansager 2018, dateret 07.11.2018
Verserende klager til NMKN pr. 8. november 2018.
Større projekter i Ejendomscentret - november 2018


257. O Kommende sager

O Kommende sager

Sagsfremstilling

Kommende sager:

 • Kommuneplantillæg, tilbageførsel til landzone i Billum
 • VVM-redegørelse for udvidelse af biogasanlæg ved Nr. Nebel
 • Lokalplan for erhvervsområde ved nuværende rideskole på Engdraget, Varde
 • Lokalplan for boligområde i Outrup – Landsbyudvikling
 • Lokalplan for Vejrup Andel, foderstof ved Roustvej/Trehøjevej
 • Lokalplan for detailhandel i Ølgod
 • Lokalplan for boligområde i Outrup
 • Lokalplan for Ho Minigolf og Fiskesø
 • Lokalplan for boliger ved Blåvandvej i Blåvand (§ 14)
 • Lokalplan for ferie- og fritidsformål i Ho
 • Ophævelse af LP 2.4 for et boligområde i Gl. Tistrup
 • Oversigt over private søer med offentlig adgang/opdateret liste over oprensning af søer
 • Trafiksikkerhed 2019
 • Cykelstier 2019

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

258. Kondemnering af bolig i Nørre Nebel - Lukket punkt
259. Kondemnering af bolig i Ølgod - Lukket punkt
260. Beskyttelse af arealer - Lukket punkt
261. Gensidig orientering - Lukket punkt