UDVALG

Udvalget for Plan og Teknik

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

10-10-2018 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

10-10-2018 16:00:00


PUNKTER

212. Godkendelse af dagsorden
213. Fastsættelse af takster for 2019 - Tekniske område
214. Revision af AFLD vedtægtsbilag
215. Forslag. Lokalplan for Byens Park i Ansager
216. Ansøgning. Tæt-lav bebyggelse, Lunddalsvej 29A, Varde
217. Ansøgning. Omlægning af del af Hyldegårdsvej, Årre
218. Ansøgning. Nedlæggelse af sti på Kringsvej, Blåvand - fornyet behandling
219. Miljøforskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter
220. Igangsætning af hydrologiprojekt ved Ho Bugt
221. Valg af fokusområder
222. Udvalgstur i 2019
223. Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse i Byrådet 2018, Udvalget for Plan og Teknik
224. O Kampagnetilsyn om byggeaffald 2018
225. O Nøgletalsmodellen på affaldsområdet
226. Oversigter
227. O Kommende sager
228. Gensidig orientering - Lukket punkt212. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 10-10-2018

Godkendt

213. Fastsættelse af takster for 2019 - Tekniske område

Fastsættelse af takster for 2019 - Tekniske område

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte takster for borgernes betaling for ydelser fra kommunale virksomheder. For områder under Udvalget for Plan og Teknik sker dette med udgangspunkt i oplæg til takstfastsættelse indhentet hos aftaleholderne, der leverer eller har ansvar for levering af ydelserne. Generelt gælder ved fastsættelse af taksterne, at borgernes betaling skal svare til kommunens omkostninger ved at levere den pågældende ydelse.

 

KL udsender hvert år en budgetvejledning for det kommende budgetår. I denne vejledning indgår et skøn over pris- og lønstigninger. På grundlag af KL’s skøn over prisudviklingen fra 2018 til 2019 oplyser Økonomiafdelingen, at lønninger stiger med 1,70 %, og at priser på øvrige varer og ydelser stiger med 2,18 %. Samlet for de to grupper er stigningen 1,85 %.

 

KL’s skøn over pris- og lønfremskrivning fra 2018–2019 er reguleret med en for høj pris- og lønfremskrivning fra 2017-2018.

 

Fremskrivningsprocenterne bruges ved beregning af prisen for mande- og maskintimer. Taksten for mande- og maskintimer indeholder også udgifter til indirekte omkostninger, f.eks. husleje, forsikringer og intern administration.

 

Betaling for skadedyrsbekæmpelse sker ved opkrævning via ejendomsskatten. Prisen beregnes som en promillesats af ejendomsværdien. Promillesatsen beregnes for 2019 på grundlag af den samlede udgift for 2019 i forhold til den samlede nyeste offentlige ejendomsvurdering. Skadedyrsbekæmpelsen udføres af Kiratin A/S. Ny kontrakt pr. 1. januar 2018.
 

Udvalget besluttede 7. maj 2015, at der for 2016 tages udgangspunkt i en skønnet samlet omkostning til skadedyrsbekæmpelse på 1,5 mio. kr. Denne omkostning indeholder udgiften til Kiratin A/S samt kommunens udgifter til administration af skadedyrsbekæmpelsen. Budgettet for 2019 er forhøjet med 0,5 mio. kr., jf. Udvalgets beslutning 11. august 2016 om rottesikring af de kommunale institutioner, samt skønnet merudgift på 0,7 mio. kr. i forbindelse med nyt udbud med virkning fra 1. januar 2018, bl.a. fordi stramning af reglerne om brug af gift kræver flere tilsynsbesøg.

 

For skorstensfejning skal kommunen udmelde prisliste, som gælder for de autoriserede skorstensfejere, der opererer i kommunen. I lighed med tidligere år dannes prislisten for 2019 med udgangspunkt i KL’s vejledende satser for skorstensfejning med tillæg på 1 % for støvposer.

 

For byggesagsbehandling har timeprisen for medgået tid i 2018 været 595 kr. KL’s nyeste nøgletal for pristalsregulering er 2 % i 2019.

 

For byggesager om småhuse, f.eks. drivhuse, garager, carporte, redskabsskure, udhuse og lignende mindre bygninger, hvor det samlede areal overstiger 50 m2, opkræves der et fast byggesagsgebyr. Det faste gebyr pristalsreguleres årligt den 1. januar efter Finansministeriets generelle indeks for løn- og prisstigninger. Denne pristalsregulering kendes endnu ikke, men i 2018 udgør det faste gebyr 1.038 kr.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de foreslåede takster for 2019 for mande- og maskintimer, skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejning godkendes, og

at timeprisen for byggesagsbehandling reguleres til 607 kr. i timen i 2019.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 10-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr17-13604_doknr143559-18_v1_takstblad 2019.xlsx

Bilag

Takstblad 2019


214. Revision af AFLD vedtægtsbilag

Revision af AFLD vedtægtsbilag

Sagsfremstilling

Varde Kommune skal godkende reviderede bilag til vedtægterne for AFLD I/S (AFLD) om kompetenceoverdragelse af opgaver.

 

Til vedtægterne for affaldsselskabet AFLD er knyttet to bilag, som henholdsvis beskriver, hvilke borgerrettede opgaver kommunen har kompetenceoverdraget til AFLD, og hvilke håndteringsopgaver AFLD ikke varetager.

 

De oprindelige bilag, som blev vedtaget i forbindelse med stiftelsen af AFLD den 1. januar 2016, er nu forældede, fordi der er sket en naturlig udvikling af opgavernes udførelse.

 

Vedrørende bilag A om borgerrettede opgaver:

AFLD varetager som udgangspunkt ikke borgerrettede affaldsopgaver for ejerkommunerne. Med borgerrettede affaldsopgaver menes indsamling af husholdningsaffald, drift af genbrugspladser, og hente- og bringeordning for genbrugeligt affald samt opkrævning af affaldsgebyrer hos borgerne.

 

Ejerkommunerne er dog berettigede til konkret at overdrage kompetencen til en eller flere borgerrettede affaldsopgaver til AFLD.

 

Varde Kommune har hjemtaget kompetencen vedrørende indkøb og udkørsel af skraldespande efter anmodning fra DIN Forsyning A/S. Opgaven bliver fra 1. november 2018 udført af DIN Forsyning A/S.

 

Baggrund for hjemtagelsen:

AFLD har tidligere varetaget opgaven for både Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune. Ringkøbing-Skjern Kommune har nu opsagt aftalen med AFLD. Derved forsvinder fordelene med fællesindkøb og udkørsel af skraldespande.

 

Af det reviderede bilag A fremgår de borgerrettede opgaver, som Varde Kommune har kompetenceoverdraget til AFLD.

 

Vedrørende bilag B om håndterings- og behandlingsmæssige opgaver:

AFLD varetager som udgangspunkt alle ejerkommunernes håndterings- og behandlingsopgaver vedrørende det affald, kommunerne råder over. Med håndterings- og behandlingsopgaver menes transport, sortering, genanvendelse og bortskaffelse af affald.

 

Af det reviderede bilag B fremgår de opgaver, som p.t. ikke er kompetenceoverdraget til AFLD, men varetages af andre aktører - for de seks ejerkommuner. Revisionen har givet anledning til én ændring i forhold til Varde Kommune, idet der er foretaget en konsekvenstilretning i forhold til, at alt forbrændingsegnet affald er overdraget til Energnist.


Forvaltningens vurdering

AFLD har oplyst, at opgaven med indkøb og udkørsel af skraldespande kræver en mand og lastbil 2 dage om ugen. DIN Forsyning A/S vurderer at de kan løse opgaven ved brug af nuværende personale, dog med ekstra timer til afløsning på genbrugspladserne. Dermed kan der opnås synergier ved at planlægge opgaven i forbindelse med tilsyn og tømning af miljøstationer og bemanding af genbrugspladserne.

 

Der vil ikke være væsentlige økonomiske konsekvenser ved hjemtagelsen, og servicen kan opretholdes uændret.

 

Forvaltningen vurderer, at vedtægtsbilagene danner gode rammer for kompetencefordeling af opgaverne.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Vedtægter for AFLD


Økonomi

Ingen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de reviderede bilag A og B godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 10-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr15-13172_bilagsnr#2764262_v1_afld vedtægtsbilag a og b - bilag b_til vedtægter - august 2018_endeligt.pdf.pdf
sagsnr15-13172_bilagsnr#2764261_v1_afld vedtægtsbilag a og b - bilag a_august 2018 varde kommune.pdf.pdf

Bilag

AFLD vedtægtsbilag A og B - Bilag B_til vedtægter - august 2018_endeligt.pdf
AFLD vedtægtsbilag A og B - Bilag A_august 2018 Varde Kommune.pdf


215. Forslag. Lokalplan for Byens Park i Ansager

Forslag. Lokalplan for Byens Park i Ansager

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med Ansager Udvikling udarbejdet en områdeplan for området omkring Mariehaven for at varetage de overordnede planmæssige interesser i Ansager.

 

Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i ”Udviklingsplan Ansager 2018”. Planens formål er at sikre de fremtidige udviklingsmuligheder i og omkring Mariehaven og Åkrogen, der ønskes udviklet til et område, hvor offentligt tilgængelige arealer sammen med Mariehaven kan anvendes til musik- og kulturarrangementer.

 

Lokalplanen beskriver hvilke tidspunkter og hvor ofte, der kan være arrangementer indenfor lokalplanområdet. Desuden åbner lokalplanen for, at der kan etableres lette pavilloner på punktfundamenter inden for Åkrogen, og der kan etableres én broforbindelse imellem Åkrogen og Mariehaven.

 

I Udviklingsplanen fremhæves ”Byens park”, som et omdrejningspunkt for musik, kultur og byliv. Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at muliggøre den fortsatte udvikling af ”Byens park” i overensstemmelse med udviklingsplanen og områdeplanen.

 

Lokalplanens formål er desuden at tilvejebringe et plangrundlag, der sikrer den fortsatte brug af den etablerede scene og overdækkede arealer til publikum i Mariehaven.

 

Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen udarbejdet en miljøscreening. Konklusionen er, at lokalplanen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der ikke er behov for en nærmere undersøgelse af miljøforholdene, fordi det er indskrevet i lokalplanen, at der skal tages hensyn til det § 3-beskyttede område indenfor lokalplanen.

 

Der er gennemført en forhøring i Musikgalleriet i Ansager, og der er kommet 3 høringssvar: To fra naboer til Mariehaven, hvor der er underskrift fra en række beboere, og et fra ejer af Mariehaven, Helge Engelbrecht. De to høringssvar fra naboer handler primært om støj og en afklaring af, hvad Åkrogen skal bruges til. Helge Engelbrecht ønsker at etablere 2 broer til Mariehaven fra henholdsvis det § 3-beskyttede område og Åkrogen. Varde Kommune har afvist, at der kan etableres broforbindelse fra det § 3-beskyttede område. Derudover har der været fremsat ønske om at etablere pavilloner i det § 3-beskyttede område. Dette er også blevet afvist. Der er mulighed for at etablere boardwalks på det § 3-beskyttede område.

 

Sagen er en B-sag, hvor både planforslag og endelig plan vedtages af Udvalget for Plan og Teknik.


Forvaltningens vurdering

Lokalplanen giver mulighed for udvikling af Mariehaven og Åkrogen, så der tages hensyn til åstykket og § 3-området. Der er ikke indført yderligere restriktioner på antallet af koncerter, der må spilles om året. Dette er fortsat 10 gange, hvor det er tilladt at øve dagen før i ialt 3 timer.

 

Det imødekommes, at der i Åkrogen kan etableres pavilloner med punktfunderinger. Desuden bliver der mulighed for at etablere en broforbindelse fra Åkrogen til Mariehaven. Der bliver ikke mulighed for at etablere pavilloner eller tilskuerpladser for den del, der er omfattet af § 3.


Konsekvens i forhold til visionen

Mariehaven giver mulighed for arrangementer under åben himmel.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Lokalplanforslaget skal i offentlig høring i 4 uger, før lokalplanen kan vedtages.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Forslag til Lokalplan 03.01.L01 Byens Park i Ansager vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger, og

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med lokalplanforslaget.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 10-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr12-2139_doknr116608-18_v1_høringssvar formøde lp 03 01 l01 samlede.pdf
sagsnr12-2139_doknr192462-17_v1_miljøscreening for lp 03.01.l01 mariehaven i ansager.docx
sagsnr12-2139_doknr117873-18_v1_definition af a, b og c sager.pdf
sagsnr12-2139_doknr151481-18_v1_forslag til lokalplan 03.01.l01 byens park i ansager_inkl bilag.pdf.pdf

Bilag

Høringssvar formøde lp 03 01 L01 samlede
Miljøscreening for LP 03.01.L01 Mariehaven i Ansager
Definition af A, B og C sager
Forslag til lokalplan 03.01.L01 Byens Park i Ansager_inkl bilag.pdf


216. Ansøgning. Tæt-lav bebyggelse, Lunddalsvej 29A, Varde

Ansøgning. Tæt-lav bebyggelse, Lunddalsvej 29A, Varde

Sagsfremstilling

Varde Kommune har modtaget ansøgning om dispensation til opførelse af 3 tæt-lav boliger på Lunddalsvej 29A Varde. Ejendommen er omfattet af Lokalplan 4, Varde.

 

I 2009 blev der i overensstemmelse med Lokalplanen § 4.01 foretaget en udstykning af lokalplanens delområde I i 3 selvstændige ejendomme; Lunddalsvej 29A, 29B og 29C, jf. vedhæftede udstykning og kort for Lunddalsvej.

 

Det ansøgte har været sendt i høring i området. Der er kommet indsigelser fra såvel de hørte naboejendomme som fra naboområdets grundejerforening Lunddalsvej 1-27, samt Vejlauget Lunddalsvej (som ikke er blevet hørt). Indsigelserne har været sendt til ansøger til eventuelle kommentarer. Indsigelser og kommentarer er vedhæftet, men kan kort opsummeres til:

 • at formålet med lokalplanen er at opføre 3 boliger, dvs. én på nummer 29A, én på 29B og én på 29C
 • at de 3 ansøgte tæt-lav boliger på nr. 29A strider imod formålet, fordi man agter at opføre flere boliger end tiltænkt i lokalplanen
 • at området vil miste sin attraktive karakter ved en sådan forøgelse af tætheden, og at det samtidig vil skabe en forøget trafik og mangel på gæsteparkeringspladser
 • at tagterrasserne vil give indbliksgener for de nedenfor liggende grunde og naboer; nr. 29B, 29C og 31 og 27
 • at naturen i området er internationalt beskyttelsesområde, som vil blive yderligere belastet ved en dispensation
 • at en dispensation vil skabe en negativ præcedens for de resterende grunde i området hvad angår grundstørrelser, fortætning, indbliksgener og trafik.

 

Ansøger har bl.a. følgende kommentar til indsigelserne:

 • at lokalplanen ikke noget sted fastsætter begrænsninger i antallet af boligenheder
 • at det ansøgte ikke kræver dispensation fra lokalplanen § 4.01 men alene fra § 4.02,
 • at der er indrettet korrekt antal p-pladser i overensstemmelse med Lokalplanen.

Forvaltningens vurdering

Der ansøges om at opføre 3 tæt-lav boliger i den ene af de 3 udstykninger.

Byggeloven § 10A foreskriver at: Når der opføres mere end et enfamilieshus til helårsbeboelse på en ejendom, skal bebyggelsen opføres og anbringes således, at hver boligenhed med tilhørende grundareal kan udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang.

 

Ovenstående bestemmelse betyder, at der skal foreligge en mulig udstykningsplan.

 

Lokalplanen § 4.01: ”Delområde I kan udstykkes som en samlet enhed eller som 3 selvstændige ejendomme".

 

Som nævnt ovenfor blev den sidste mulighed, nemlig udstykning i 3 selvstændige ejendomme, realiseret i 2009. En underudstykning af den ene af de 3 ejendomme til 3 tæt-lav boliger, vil derfor kræve, at delområde I kan udstykkes i mere end 3 selvstændige ejendomme. Dette vil kræve en dispensation fra § 4.01.

 

Lokalplanens § 4.02 foreskriver, at ” Mindste grundstørrelse fastsættes for åben-lav bebyggelse til 1.000 m2, og til 700 m2 for tæt-lav bebyggelse, …”.

 

Ansøger har fremsendt en mulig udstykningsplan for nr. 29A, hvor grund nr. 1 er 751m², grund nr. 2 er 430 m² og grund nr. 3 er 406 m². I denne udstykningsplan overholder grund nr. 1 kravet til mindstegrundstørrelsen på 700 m², mens de to øvrige grunde vil kræve en dispensation fra § 4.02.

 

Forvaltningen vurderer, at ny opførelse af tæt-lav boligbyggeri ikke strider mod lokalplanens formål eller anvendelsesbestemmelser, men at det strider imod lokalplanens § 4.01 og § 4.02.

 

Forvaltningen vurderer samlet, at en dispensation til opførelse af 3 tæt-lav boliger vil være en for væsentlig dispensation fra lokalplanens bestemmelser og kan medføre præcedens i form af utilsigtet fortætning af området.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lokalplan 4, Varde


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der ikke gives dispensation fra lokalplanens § 4.01 og 4.02.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 10-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-1998_doknr142828-18_v1_lokalplan 4.pdf.pdf
sagsnr18-1998_doknr144344-18_v1_kort lunddalsvej.pdf.pdf
sagsnr18-1998_doknr144304-18_v1_udstykningskort 2009.pdf.pdf
sagsnr18-1998_doknr144251-18_v1_dispensationsansøgning.pdf.pdf
sagsnr18-1998_doknr93720-18_v1_naboorientering vedr. lunddalsvej 29a.pdf.pdf
sagsnr18-1998_doknr143438-18_v1_indsigelse fra advokatfirmaet vogel & gammelby.pdf.pdf
sagsnr18-1998_doknr143434-18_v1_indsigelse fra grundejerforening 1-27 og vejlaug.pdf.pdf
sagsnr18-1998_doknr128196-18_v1_kommentarer til indsigelserne fra ansøger.msg

Bilag

Lokalplan 4.pdf
Kort Lunddalsvej.pdf
Udstykningskort 2009.pdf
Dispensationsansøgning.pdf
Naboorientering vedr. Lunddalsvej 29a.pdf
Indsigelse fra advokatfirmaet Vogel & Gammelby.PDF
Indsigelse fra grundejerforening 1-27 og vejlaug.pdf
Kommentarer til indsigelserne fra "ansøger"


217. Ansøgning. Omlægning af del af Hyldegårdsvej, Årre

Ansøgning. Omlægning af del af Hyldegårdsvej, Årre

Sagsfremstilling

Ejeren af Hyldegårdsvej 3 i Årre har 30. oktober 2017 anmodet om at få omlagt en delstrækning af Hyldegårdsvej, og om at udgifterne til omlægningen deles med Varde Kommune.

 

Hyldegårdsvej er en offentlig vej, som ligger 3 m fra stuehuset og skiller huset fra haven.

 

Ansøger fortæller at den hyppige tunge trafik på strækningen er til stor gene, og han ønsker, at 225 m af vejen omlægges til en afstand på ca. 35 m fra stuehuset.

 

Udgifterne til omlægning af vejen er anslået til 300.000 kr. ekskl. moms.

 

De berørte lodsejere er blevet orienteret om ansøgningen.


Forvaltningens vurdering

Hyldegårdsvej er en offentlig blind vej med 3 ejendomme. Hyldegårdsvej 4 er den eneste ejendom, som ligger på den østlige del af vejen. Hyldegårdsvej er en tidligere grusvej, som er blevet asfalteret. Vejen er i dårlig stand, og den står til nyt slidlag i 2019.

 

Omlægningen vil ikke have nogen interesse for offentligheden i almindelighed, og den vil ikke medføre væsentlige ulemper for trafikken.

 

Forvaltningen vurderer, at der kan gives tilladelse til omlægning af vejen på følgende betingelser:

 • At kommunen foretager omlægningen af vejen i fornødent omfang
 • Det eksisterende vejareal overgår vederlagsfrit til ansøgeren, og der ydes ikke erstatning for det nye vejareal
 • Samtlige omkostninger til omlægning af vejen, samt udgifter vedrørende ændrede matrikulære forhold afholdes af ansøger

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Vejloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der gives tilladelse til omlægning af vejstrækningen, og

at samtlige udgifter i forbindelse med omlægningen skal afholdes af ansøger.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 10-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr17-11975_doknr170648-17_v1_ønske om flytning af en strækning af hyldegårdsvej.msg
sagsnr17-11975_doknr170650-17_v1_kortbilag over ønsket flytning af en strækning af hyldegårdsvej.pdf

Bilag

Ønske om flytning af en strækning af Hyldegårdsvej
Kortbilag over ønsket flytning af en strækning af Hyldegårdsvej


218. Ansøgning. Nedlæggelse af sti på Kringsvej, Blåvand - fornyet behandling

Ansøgning. Nedlæggelse af sti på Kringsvej, Blåvand - fornyet behandling

Sagsfremstilling

Ejerne af Kringsvej 11A og 17 i Blåvand søgte i 2015 om nedlæggelse af den eksisterende sti hen over deres grund.

 

Stien forbinder Kringsvej med Lille Strandvej og fungerer som adgang til stranden for en række sommerhuse.

 

Udvalget for Plan og Teknik gav afslag på den ansøgte nedlæggelse, og ansøgerne klagede over dette. Klagemyndigheden hjemviste sagen til fornyet behandling.

 

Udvalget besluttede 9. februar 2018 at fastholde det tidligere meddelte afslag. Ansøgerne påklagede denne afgørelse til Vejdirektoratet, som også har hjemvist sagen til fornyet behandling. Vejdirektoratet begrunder hjemvisningen med, at kommunen i sin tidligere behandling af sagen ikke har afvejet begge parters interesse.

 

Ejeren af Kringsvej 11A fremfører i sin redegørelse, at hun oplever respektløs opførsel fra de forbipasserende, og hun opfatter det som en stor gene, at stien går så tæt forbi hendes ejendom. Hun anfører endvidere, at der er stigende turisttrafik på stien, og at dette medfører løse hunde og fremmede, som ser ind gennem vinduerne. Hun påpeger, at der er andre adgange til stranden, og at trafikken hører hjemme på den offentlige vej Lille Strandvej.

 

Ejeren af Kringsvej 17 begrunder ansøgningen med unødvendig og generende færdsel på stien. Grunden var på ansøgningstidspunktet ubebygget.


Forvaltningens vurdering

Varde Kommune sammenholdt i sin tidligere behandling af sagen ansøgernes bemærkninger om gener pga. stien med de øvrige berørte lodsejeres indsigelser mod nedlæggelsen, og har i forbindelse med afgørelsen tillagt følgende hovedhensyn og faktiske omstændigheder væsentlig betydning:

 

Gener fra stien

Da ejerne af Kringsvej 11A og 17 købte ejendommene, eksisterede stien allerede i sin nuværende længde og bredde med samme afstand fra stien til bygningen på Kringsvej 11A. Kringsvej 17 var ubebygget med stien synlig langs det nordvestlige skel.

 

Forvaltningen vurderer, at det ikke kan komme bag på ejerne, at der er færdsel på stien. Med hensyn til stigende turisttrafik vil et stigende antal turister i området ikke være et argument for en nedlæggelse af stien.

 

Forvaltningen vurderer derfor, at færdslen på stien og de dermed forbundne gener er tålelige for sommerhusejerne.

 

Til orientering blev den nævnte del af den private fællesvej Kringsvej i 1999 nedgraderet til en privat fællessti for gående og/eller cyklende trafik på anmodning af den daværende formand for Blåvand Grundejerforening.

 

Andre adgangsveje

Stien har været der i mere end 50 år. I ansøgningen henvises der til en alternativ adgang til stranden fra Kringsvej via Kringsvej 15B.

 

Den foreslåede alternative adgangsvej vil medføre, at man skal krydse en privat grund uden udlagt stiareal for at nå frem til stranden. Denne løsning kan ikke godkendes.

 

Kortbilag viser stien, og den foreslåede alternative adgangsvej.

 

Øvrige Lodsejere

Partshøringen af de øvrige lodsejere har vist, at ejerne af de omkringliggende ejendomme alle er af den opfattelse, at stien er vigtig for deres adgang til stranden og dermed for fremkommeligheden til deres ejendomme. Indsigelserne er alle imod nedlæggelsen af stien.

 

Forvaltningen vurderer på baggrund af de indkomne indsigelser, at stien er af vigtighed for de vejberettigede.

 

I øvrigt kan det oplyses, at forvaltningen ikke er bekendt med, at der på noget tidspunkt siden kommunesammenlægningen i 2007 er givet tilladelse til nedlæggelse af stier til stranden i kommunens feriehusområder. Dette skyldes, at let adgang til stranden er af væsentlig betydning for alle sommerhusområderne. Sommerhusgrundende ligger – som de fleste steder - i forlængelse af hinanden, og derfor ville der uden stierne reelt være få steder, der giver adgang til stranden.

 

Forvaltningen vurderede i forbindelse med skønsudøvelsen, at disse forhold vejede tungere end de gener, de ansøgende lodsejere havde anført.


Konsekvens i forhold til visionen

En nedlæggelse af stien vil begrænse grundejernes mulighed for let adgang til stranden og dermed til naturen.


Retsgrundlag

Privatvejsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at afgørelsen om afslag på anmodning om nedlæggelse af stien fastholdes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 10-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-3744_doknr91228-18_v1_kortbilag forslag til strandadgang kringsvej.docx
sagsnr16-12498_doknr125010-16_v1_kortbilag stiforløb kringsvej - blåvand.pdf.pdf
sagsnr15-5019_doknr135412-16_v1_dagsordenspunkt nedlæggelse af privat fællesvej, kringsvej 15.9.2016.docx
sagsnr15-5019_doknr24949-18_v1_dagsordespunkt nedlæggelse af privat fællessti kringsvej, blåvand 9.2.2018.docx

Bilag

Kortbilag Forslag til strandadgang Kringsvej
Kortbilag stiforløb Kringsvej - Blåvand.pdf
Dagsordenspunkt Nedlæggelse af privat fællesvej, Kringsvej 15.9.2016
Dagsordespunkt Nedlæggelse af privat fællessti Kringsvej, Blåvand 9.2.2018


219. Miljøforskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Miljøforskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Sagsfremstilling

I dag skal borgere og virksomheder, der ønsker at udføre en midlertidig bygge- eller anlægsaktivitet, anmelde aktiviteten til kommunen senest 14 dage før, aktiviteten påbegyndes, jf. Miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Det drejer sig typisk om nedrivningsaktiviteter, knusning af bygge- og anlægsmaterialer, bygningsfacadebehandling, sporarbejde m.m. På baggrund af disse anmeldelser har kommunen fra gang til gang kvitteret med en skrivelse med miljømæssige vilkår til regulering af aktiviteten, herunder arbejdstid, støj og støv.

 

Det har dog været vanskeligt for borgere og virksomheder at gennemskue hvornår og hvilke konsekvenser deres arbejder har i forhold til støj, støv, vibrationer og lignende.

Formålet med at vedtage en forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaffald er derfor at skabe en generel og ensrettet miljøregulering af aktiviteter, som ellers ikke er nærmere reguleret

 

På trods af at bekendtgørelsen fastsætter generel anmeldepligt for de aktiviteter der er omfattet af reglerne, modtager Varde Kommune stort set ingen anmeldelser.

 

Bekendtgørelsen giver dog også kommunen mulighed for at vedtage en forskrift, hvori der kan fastsættes generelle krav, der vil gælde for alle aktiviteter omfattet af forskriftens anvendelsesområde.

 

Med dette forslag til forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter bliver anmeldepligten ophævet og erstattet af generelle krav.

 

Forskriften har til formål at begrænse miljømæssige gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med midlertidige bygge-og anlægsaktiviteter i Varde Kommune.


Forvaltningens vurdering

Ved i stedet at anvende en generel forskrift med bestemmelser, der regulerer aktiviteterne, ventes en tidsbesparende effekt for borgere og virksomheder der udfører midlertidige aktiviteter samt for forvaltningen. Det bliver desuden tydeligt for alle interessenter, hvilke krav der gælder for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter.

 

Samtidigt giver forskriften forvaltningen et stærkt værktøj i forhold til sager hvor den der udfører den midlertidige aktivitet ikke lever op til reglerne.

 

Forskriften giver desuden, i det omfang forvaltningen anser det for nødvendigt, mulighed for at stille skærpede vilkår, eller dispensere i særlige tilfælde, hvor det skønnes rimeligt.

 

Miljømæssigt vurderes forskriften at sikre miljøhensyn på samme niveau som ved udsendelse af skrivelser med vilkår fra gang til gang.


Konsekvens i forhold til visionen

Forvaltningen vurderer, at forskriften vil bidrage til en mere ansvarlig omgang med kommunens store aktiv, naturen, og at den derfor vil være i tråd med kommunens vision

”Vi i naturen”.


Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter i Varde Kommune godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 10-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-832_doknr10802-18_v2_forslag - forskrift for midlertidig bygge- og anlægsaktivitet.docx

Bilag

FORSLAG - Forskrift for midlertidig bygge- og anlægsaktivitet


220. Igangsætning af hydrologiprojekt ved Ho Bugt

Igangsætning af hydrologiprojekt ved Ho Bugt

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 6. marts 2018 at give en indtægtsbevilling på 5,8 mio. kr. til igangsætning af Natura 2000-projektet Ho Bugt Enge. Forvaltningen har nu haft en indledende kontakt til områdets ca. 84 lodsejere gennem fælles lodsejermøder og telefonsamtaler. Med få undtagelser er tilbagemeldingerne fra lodsejerne i området positive i forhold til gennemførelse af projektet i størstedelen af projektområdet.

 

På nuværende tidspunkt er ingen lodsejere forpligtede til at indgå i projektet. Der er således en risiko for, at en eller flere lodsejere vil trække sig fra projektet, når der skal indgås mere detaljerede og bindende aftaler om de ændringer, der skal gennemføres i området. I yderste konsekvens er der en risiko for, at projektet ikke vil kunne realiseres. Gennemførelse af projektet bygger på frivillige aftaler.

 

I projektets næste fase vil forvaltningen på baggrund af de nuværende tilbagemeldinger fra lodsejere tilpasse projektet og revurdere projektets økonomi. Hvis Landbrugsstyrelsen godkender projektændringerne, vil kommunen i løbet af efteråret 2018 skulle intensivere lodsejerforhandlingerne og indgå en aftale med en ekstern rådgiver, der skal foretage detailprojektering (budgetteret udgift er 675.000 kr.).  Forvaltningen vil i det kommende år skulle afsætte en fuldtidsmedarbejder til opgaven med projektledelse, projekttilpasninger, udbud og lodsejerforhandlinger.

 

Kommunen har i et vist omfang mulighed for at tilpasse projektet til den enkelte lodsejers særlige ønsker og behov, men det samlede projekt skal for at kunne gennemføres opfylde en række krav om etablering af permanente vandflader og ændringer i områdets grøfter. Hvis projektet skal gennemføres, før hovedparten af de eksisterende aftaler udløber og indenfor Landbrugsstyrelsens tilsagnsperiode, vil det være nødvendigt at følge tidsplanen og fortsætte arbejdet uden bindende forhåndstilsagn fra den enkelte lodsejer.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der med den positive tilbagemelding fra lodsejerne, er potentiale for at fortsætte arbejdet med at realisere projektet. Projektet finansieres gennem en statslig pulje til hydrologiprojekter. Ud over usikkerheden i forhold til lodsejeropbakning indgår således ved den type projekter også en vis usikkerhed i forbindelse med Landbrugsstyrelsens godkendelse af det udførte projekt. Kommunen skal afholde udgifterne til projektet og således også bære risikoen i tilfælde af forsinket eller manglende projektudbetaling.

 

Mange lodsejere har væsentlige driftsinteresser i de berørte arealer. Det vurderes, at det ikke er realistisk at indgå bindende aftaler med lodsejere, før der foreligger mere detaljeret viden om indgreb på den enkeltes ejendom. Den viden er først helt tilgængelig langt henne i fasen med detailprojektering.


Konsekvens i forhold til visionen

Et projekt vil medvirke til at øge naturværdierne i området.


Retsgrundlag

Lov om udvikling af landdistrikterne

Fødevareministeriets bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Lov om Miljømål


Økonomi

Der er budgetteret med udgifter til detailprojektering, udbud og kontrahering på i alt 675.000 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forvaltningen allokerer de nødvendige medarbejderressourcer til projektet, og

at forvaltningen indgår kontrakt med ekstern rådgiver om detailprojektering, udbud og kontrahering.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 10-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 

221. Valg af fokusområder

Valg af fokusområder

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik skal udarbejde fokusområder på udvalgets område. Der skal udarbejdes 3-5 fokusområder for hvert udvalg. Fokusområderne gælder i 1-2 år.

 

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 27. september 2018 følgende tidsplan for udarbejdelsen af fokusområder:

 

Oktober:

 • Udvalget holder et indledende temamøde med relevante parter, hvor mulige fokusområder drøftes

November – December:

 • Fokusområder drøftes på dialogmøder på tværs af udvalgene, hvis det er relevant

Januar:

 • Godkendelse af valgte fokusområder

 

Fokusområderne kan tage udgangspunkt Udviklingsstrategien og gældende politikker og strategier i Varde Kommune. Udvalget kan også lade sig inspirere af nationale tendenser og udfordringer.

 

Fokusområder indgår som et led i følgende hierarki i Varde Kommune, og relaterer sig derfor til de øvrige politikker og strategier:

 

 

Forvaltningen har samlet en række bud på mulige fokusområder, som Udvalget på dette møde præsenteres for via en mindre workshop. Denne har til formål, at Udvalget udvælger og/eller udarbejder 3-5 fokusområder.

 

På Plan- og Teknikområdet har forvaltningen vurderet, at følgende politikker og strategier har særlig relevans, hvorfor de inddrages i den planlagte workshop:

 • Ejendomsstrategi
 • Naturpolitik
 • Visionspolitik for Erhverv og Beskæftigelse
 • Turismestrategi
 • Friluftsstrategi

 


Konsekvens i forhold til visionen

I Udviklingsstrategien er det præciseret, at visionen ’Vi i Naturen’ fortsat skal binde kommunen sammen og udgøre det fælles fundament for både kommunen som helhed og i de forskellige lokalsamfund. Derfor opfordres det til, at visionen også udgør fundamentet ved udarbejdelse af de mere konkrete fokusområder.


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med selve udarbejdelsen af de konkrete fokusområder. Udgifter forbundet med indfrielsen af de enkelte fokusområder indgår i budgetprocessen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget vælger og/eller udarbejder 3-5 fokusområder, som danner grundlag for den eventuelle videre dialog om fokusområder i november og december 2018.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 10-10-2018

Udvalget valgte/formulerede disse fokuspunkter:
 

 • Ejendomsstrategien
  Fokus på bedre udnyttelse af centrale bygninger i vores lokalområder. Flere funktioner samles for at sikre mere effektiv udnyttelse af kommunens bygninger. Mange steder vil det betyde, at flere funktioner flytter ind på skolen
   
 • Turismestrategi
  Vi vil arbejde med at øge det rekreative og kommercielle potentiale i naturen. Via opgradering af basisfaciliteter (bl.a. toiletter) og udvikling af støttepunkter vil vi gøre naturen og de oplevelser, den rummer, tilgængelige samtidig med, at vi værner om de sårbare områder
   
 • Turismestrategi
  Vi vil planlægge for etablering af overnatningsfaciliteter, der understøtter kortferieprodukter, så sæsonen kan udvides og bidrage til at skabe flere helårsjob og fastholde arbejdskraften
   
 • Turismestrategi/naturpolitik
  Stedbundne naturkvaliteter i den ikke kystnære del af kommunen som en drivkraft for tiltrækning af turister. Øget synlighed, tilgængelighed og faciliteter (f.eks. Kvie Sø, Karlsgårde Sø, Nysø, Holme Å, Varde Å, Haltrup Hede, kommunale skove …)
   
 • Naturpolitik
  Hverdagsnatur i fokus. Elementer i en sådan indsats kunne være at arbejde med ekstensivering af driften på kommunale og grønne områder, og på den måde skabe bedre naturoplevelser og et mere attraktivt nærmiljø. Indsatsen kan tænkes sammen med læring og formidling. Et andet element kunne være at se på en driftsomlægning af vejrabatter (effektiviseringspotentiale sammenholdt med bedre naturindhold)

 

 

222. Udvalgstur i 2019

Udvalgstur i 2019

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 19. juni 2018, at Udvalget for Økonomi og Erhverv samt de fire fagudvalg kan foretage en studietur til udlandet i byrådsperioden 2018-2021.

 

Forvaltningen har fundet forslag til temaer for Udvalget for Plan og Tekniks studietur:

 • Byplanlægning
 • Erhvervs- og byplanlægning (Bilbao)
 • Planlægningsforhold i kystområder (Holland)
 • Datacentre, Vadehav, kystsikring og landbrug (Holland)
 • Planrammer for natur og turisme (Irland)

 

Forvaltningen foreslår, at Udvalgets studietur planlægges i maj/juni 2019.

 

Der er afsat følgende rammer for studieturen:

 • Udgiften må ikke overstige 10.000 kr. pr. deltager
 • Der kan deltage op til 3 personer fra forvaltningen

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Udgiften på højest 100.000 kr. afholdes af Byrådets eget budget.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at temaer for studieturen drøftes, og

at studieturen planlægges i maj/juni 2019.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 10-10-2018

Udvalget prioriterer temaerne: Byplanlægning, natur og turisme.

Studieturen planlægges i maj/juni 2019 som firedagestur med start om søndagen.

 

223. Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse i Byrådet 2018, Udvalget for Plan og Teknik

Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse i Byrådet 2018, Udvalget for Plan og Teknik

Sagsfremstilling

Direktionen besluttede i 2014, at der skal gennemføres en tilfredshedsundersøgelse blandt byrådspolitikerne i Varde Kommune i løbet af det første valgår. På den baggrund blev der ultimo juni 2018 gennemført en tilfredshedsundersøgelse i Byrådet.

 

Undersøgelsen indeholder spørgsmål til byrådsarbejdet og til udvalgsarbejdet. En særskilt rapport for Udvalget for Plan og Teknik er vedhæftet som bilag.


Forvaltningens vurdering

Byrådsmedlemmerne udtrykker en høj tilfredshed med den service, de modtager fra forvaltningen både i forhold til byrådsmøderne og i forhold til udvalgsmøderne. Der er variationer på tværs af udvalgene, hvorfor det vurderes relevant at drøfte resultaterne i regi af de enkelte udvalg.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter undersøgelsens resultater.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 10-10-2018

Drøftetsagsnr18-5410_doknr119955-18_v1_tilfredshedsundersøgelse plan og teknik.docx

Bilag

Tilfredshedsundersøgelse Plan og Teknik


224. O Kampagnetilsyn om byggeaffald 2018

O Kampagnetilsyn om byggeaffald 2018

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal hvert år gennemføre 2 tilsynskampagner på miljøområdet. I Varde Kommune drejer det sig om én på landbrugsområdet og én på industriområdet.

 

På industriområdet er det valgt at fokusere på bygge- og anlægsaffald. Derfor vil udvalgte entreprenørvirksomheder og håndværkere fra oktober 2018 få besøg af kommunen til en drøftelse af deres håndtering af affald fra byggepladser.

 

Kampagnen er i tråd med Varde Kommunes affaldsplan, som opstiller mål om øget fokus på byggeaffald.

 

Baggrunden for kampagnen er, at håndtering af bygge- og anlægsaffald kan give anledning til forurening, hvis materialerne ikke håndteres korrekt under nedrivning og bortskaffelse.

 

Det overordnede miljømæssige mål med kampagnen er at undgå spredning af bygge- og anlægsaffald, som indeholder forurenede materialer.

 

I overensstemmelse med affaldsplanen skal dette gennemføres med uddeling af brancheorienteret informationsmateriale og vægt på håndtering af byggeaffald, som indeholder PCB.

 

Derudover skal Varde Kommune medvirke til, at flere materialer bliver genbrugt og genanvendt, hvilket understøtter EU’s handleplan for cirkulær økonomi, som er ved at blive implementeret i dansk lovgivning. Det er derfor vigtigt, at de genanvendelige materialer afleveres til virksomheder, som er godkendt til at behandle dem.

 

Metode:

Der foretages tilsyn på udvalgte virksomheder i nedrivningsbranchen samt udvalgte modtageanlæg for bygge- og anlægsaffald. Ved tilsynet bliver virksomhederne informeret om reglerne for håndtering af bygge- og anlægsaffald, herunder indberetning til Affaldsdatasy­ste­met.

 

Udvalgte ejendomme, hvor der foretages nedrivning, modtager tilsyn i løbet af kampagnen, og der bliver informeret om reglerne for håndtering af bygge- og anlægsaffald.

 

I alt forventes kampagnen at medføre 20 – 40 tilsyn afhængig af nedrivningsaktiviteterne i perioden.

 

Kampagnen bliver annonceret i den trykte presse og på kommunens hjemmeside, inden tilsynene gennemføres.

 

Informationsmateriale til borgere og virksomheder bliver distribueret via henholdsvis mail og hjemmeside.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at kampagnen vil have væsentlig effekt på det generelle vidensniveau om lovkravene for håndtering af byggeaffald hos både borgere og virksomheder, der håndterer byggeaffald.

 

Forvaltningen forventer derudover, at kampagnen vil medføre en minimering af antallet af sager, hvor forurenet byggeaffald for eksempel bliver nedknust og anvendt til opbygning af en markvej eller opbevaret på ejendomme, hvor det ikke er tilladt.


Konsekvens i forhold til visionen

Kampagnens mål er at sikre, at natur og miljø ikke belastes med miljøfremmede stoffer. Målet er således i tråd med visionen.


Retsgrundlag

Bekendtgørelse om miljøtilsyn


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 10-10-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

225. O Nøgletalsmodellen på affaldsområdet

O Nøgletalsmodellen på affaldsområdet

Sagsfremstilling

Det har været et politisk ønske, at forvaltningen orienterer Udvalget for Plan og Teknik om Nøgletalsmodellen på affaldsområdet, som er udviklet af JHN Processor.

 

Formålet med nøgletalsmodellen er;

 • at stille et simpelt værktøj til rådighed, som indeholder relevante data og nøgletal på affaldsområdet
 • at få overblik over og indsigt i egne nøgletal på affaldsområdet
 • at få mulighed for at sammenligne sig med andre på affaldsområdet
 • at få inspiration fra andre og mulighed for at gå i dialog og lære af hinanden.

 

Nøgletalsmodellen indeholder detaljerede ordningsoversigter for samtlige 98 kommuner.

 

Derudover indeholder modellen over 200 forskellige dataudtræk på baggrund af data for de 62 kommuner/affaldsselskaber, som deltager i 2018.

 

Udtrækkene fordeler sig på følgende hovedemner:

 • Den enkelte genbrugsplads
 • Genbrugspladser i gennemsnit for en kommune/forsyning
 • Hente- og øvrige bringeordninger
 • Overordnede nøgletal, herunder genanvendelsesprocenter

 

Se eksempler på udtræk fra systemet i bilag 1.

 

DIN Forsyning A/S deltager/indberetter til nøgletalsmodellen. Data stammer blandt andet fra DIN Forsyning A/S’s egen personaleadministration, nøgletal for besøgsregistreringer samt de faktisk indvejede affaldsmængder ved AFLD.

 

DIN Forsyning A/S benytter blandt andet modellen til at sammenligne, få inspiration og erfaringsudveksle med andre forsyningsselskaber/kommuner. F.eks. vil DIN Forsyning A/S aktivt bruge nøgletalsmodellen i forbindelse med den nye ordning med indsamling af madaffald. Her vil DIN Forsyning A/S få inspiration og bruge erfaringer fra andre forsyningsselskaber/kommuner, som har en lignende indsamlingsordning.

 

Sammenligning på tværs af kommuner skal tages med forbehold, fordi flere forskellige forhold kan påvirke datakvaliteten. Der skal her blandt andet nævnes antal sommerhuse, virksomheder, demografi samt serviceniveau (herunder antal genbrugspladser, åbningstider, antal genbrugsspande m.v.).

 

Derudover kommer, at systemet er afhængig af den kvalitet af data, de enkelte kommuner/affaldsselskaber indberetter.

 

Det er et lovkrav, at alle affaldsdata skal indsamles i Affaldsdatasystemet, som administreres af Miljøstyrelsen. De affaldsmængder, der indberettes til Nøgletalsmodellen, er de samme tal, som AFLD indberetter til Affaldsdatasystemet. Nøgletalsmodellen er et godt og simpelt værktøj til daglig administration, men kommunernes indsats på affaldsområdet måles på de data, der indberettes til Affaldsdatasystemet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

DIN Forsyning A/S’s erfaringer med systemet er indarbejdet i sagsfremstillingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 10-10-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

 sagsnr18-8758_doknr116844-18_v1_eksempler på dataudtræk fra nøgletalsmodellen på affaldsområdet.docx

Bilag

Eksempler på dataudtræk fra Nøgletalsmodellen på affaldsområdet


226. Oversigter

Oversigter

Sagsfremstilling

Oversigter til orientering:

 • Plansager til politisk behandling
 • Større projekter i Ejendomscentret

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at oversigterne tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 10-10-2018

Oversigterne blev taget til efterretning.

 sagsnr18-530_doknr150868-18_v1_oversigt over plansager 2018 dateret 03.10.2018.pdf
sagsnr16-415_doknr150975-18_v1_større projekter i ejendomscentret - oktober 2018.pdf

Bilag

Oversigt over plansager 2018 dateret 03.10.2018
Større projekter i Ejendomscentret - oktober 2018


227. O Kommende sager

O Kommende sager

Sagsfremstilling

Kommende sager:

 • Kommuneplantillæg, tilbageførsel til landzone i Billum
 • VVM-redegørelse for udvidelse af biogasanlæg ved Nr. Nebel
 • Lokalplan for erhvervsområde ved nuværende rideskole på Engdraget, Varde
 • Lokalplan for boligområde i Outrup – Landsbyudvikling
 • Lokalplan for Vejrup Andel, foderstof ved Roustvej/Trehøjevej
 • Lokalplan for detailhandel i Ølgod
 • Lokalplan for boligområde i Outrup
 • Lokalplan for Ho Minigolf og Fiskesø
 • Ophævelse af LP 2.4 for et boligområde i Gl. Tistrup
 • Bro over banen ved Tistrup
 • Oversigt over private søer med offentlig adgang/opdateret liste over oprensning af søer
 • Trafiksikkerhed 2018
 • Cykelstier 2018

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 10-10-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

228. Gensidig orientering - Lukket punkt